Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 135

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 661 2019-01-14 Uchwała Uchwała nr 21/III/2018 Rady Gminy w Czerwińsku nad Wisłą z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznawania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania dla osób objętych rządowym programem „posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2018 10838 2018-11-08 Uchwała Uchwała nr 264/XXXII/2018 Rady Gminy w Czerwińsku nad Wisłą z dnia 6 listopada 2018 r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych i zwolnieńd dotyczących tego podatku na rok 2019
2018 10837 2018-11-08 Uchwała Uchwała nr 263/XXXII/2018 Rady Gminy w Czerwińsku nad Wisłą z dnia 6 listopada 2018 r. w sprawie opłaty targowej
2018 10836 2018-11-08 Uchwała Uchwała nr 262/XXXII/2018 Rady Gminy w Czerwińsku nad Wisłą z dnia 6 listopada 2018 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego
2018 10835 2018-11-08 Uchwała Uchwała nr 261/XXXII/2018 Rady Gminy w Czerwińsku nad Wisłą z dnia 6 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień w tym podatku
2018 10154 2018-10-25 Uchwała Uchwała nr 256/XXXI/2018 Rady Gminy w Czerwińsku nad Wisłą z dnia 19 września 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Czerwińsk nad Wisłą
2018 9707 2018-10-12 Uchwała Uchwała nr 252/XXXI/2018 Rady Gminy w Czerwińsku nad Wisłą z dnia 19 września 2018 r. w sprawie Statutu Gminy Czerwińsk nad Wisłą
2018 9686 2018-10-11 Uchwała Uchwała nr 254/XXXI/2018 Rady Gminy w Czerwińsku nad Wisłą z dnia 19 września 2018 r. w sprawie ustalenia na terenie Gminy Czerwińsk nad Wisłą maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych, zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych, wprowadzania odstępstw od zakazu spożywania napojów alkoholowych
2018 8033 2018-08-22 Uchwała Uchwała nr 245/XXX/2018 Rady Gminy w Czerwińsku nad Wisłą z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia na terenie Gminy Czerwińsk nad Wisłą maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych, zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych, wprowadzania odstępstw od zakazu spożywania napojów alkoholowych
2018 7026 2018-07-11 Uchwała Uchwała nr 243/XXX/2018 Rady Gminy w Czerwińsku nad Wisłą z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu określającego wysokość oraz warunki wypłacania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw nauczycieli oraz przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez gminę Czerwińsk nad Wisłą.
2018 7025 2018-07-11 Uchwała Uchwała nr 242/XXX/2018 Rady Gminy w Czerwińsku nad Wisłą z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzonym jest Gmina Czerwińsk nad Wisłą
2018 3513 2018-04-06 Uchwała Uchwała nr 226/XXVIII/2018 Rady Gminy w Czerwińsku nad Wisłą z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Czerwińsk nad Wisłą oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodami tych szkół
2018 3449 2018-04-05 Uchwała Uchwała nr 227/XXVIII/2018 Rady Gminy w Czerwińsku nad Wisłą z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia realizowane w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Czerwińsk nad Wisłą
2018 3194 2018-03-30 Uchwała Uchwała nr 225/XXVIII/2018 Rady Gminy w Czerwińsku nad Wisłą z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Czerwińsk nad Wisłą na stałe obwody głosowania oraz ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji
2018 3193 2018-03-30 Uchwała Uchwała nr 224/XXVIII/2018 Rady Gminy w Czerwińsku nad Wisłą z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Czerwińsk nad Wisłą na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
2018 590 2018-01-16 Uchwała Uchwała nr 214/XXVII/2017 Rady Gminy w Czerwińsku nad Wisłą z dnia 28 grudnia 2017 r. Uchwała Budżetowa Gminy Czerwińsk nad Wisłą na rok 2018
2018 583 2018-01-16 Uchwała Uchwała nr 217/XXVII/2017 Rady Gminy w Czerwińsku nad Wisłą z dnia 28 grudnia 2017 r. zmieniająca Uchwałę w sprawie podziału Gminy Czerwińsk nad Wisłą na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
2018 290 2018-01-10 Uchwała Uchwała nr 218/XXVII/2017 Rady Gminy w Czerwińsku nad Wisłą z dnia 28 grudnia 2017 r. zmieniająca Uchwałę w sprawie podziału Gminy Czerwińsk nad Wisłą na stałe obwody głosowania oraz ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018 286 2018-01-10 Uchwała Uchwała nr 219/XXVII/2017 Rady Gminy w Czerwińsku nad Wisłą z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego i szkół prowadzonych na terenie Gminy Czerwińsk nad Wisłą przez inne niż Gmina Czerwińsk nad Wisłą osoby prawne i osoby fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji
2017 11612 2017-12-08 Uchwała Uchwała nr 205/XXVI/2017 Rady Gminy w Czerwińsku nad Wisłą z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Czerwińsku nad Wisłą oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
2017 11611 2017-12-08 Uchwała Uchwała nr 201/XXVI/2017 Rady Gminy w Czerwińsku nad Wisłą z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych i zwolnień dotyczących tego podatku na rok 2018
2017 11610 2017-12-08 Uchwała Uchwała nr 200/XXVI/2017 Rady Gminy w Czerwińsku nad Wisłą z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie opłaty targowej
2017 11609 2017-12-08 Uchwała Uchwała nr 199/XXVI/2017 Rady Gminy w Czerwińsku nad Wisłą z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego
2017 11608 2017-12-08 Uchwała Uchwała nr 198/XXVI/2017 Rady Gminy w Czerwińsku nad Wisłą z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień w tym podatku
2017 8924 2017-10-09 Uchwała Uchwała nr 195/XXV/2017 Rady Gminy w Czerwińsku nad Wisłą z dnia 4 października 2017 r. w sprawie określenia sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi i innymi upoważnionymi podmiotami w dziedzinach dotyczących działalności statutowych tych organizacji
2017 7624 2017-09-12 Uchwała Uchwała nr 185/XXIV/2017 Rady Gminy w Czerwińsku nad Wisłą z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy „19 Stycznia” na ulicę „Sielecką” w Czerwińsku nad Wisłą
2017 5067 2017-05-31 Uchwała Uchwała nr 174/XXII/2017 Rady Gminy w Czerwińsku nad Wisłą z dnia 17 maja 2017 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerwińsku nad Wisłą
2017 3683 2017-04-13 Uchwała Uchwała nr 168/XXI/2017 Rady Gminy w Czerwińsku nad Wisłą z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Czerwińsk nad Wisłą oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2017 3682 2017-04-13 Uchwała Uchwała nr 167/XXI/2017 Rady Gminy w Czerwińsku nad Wisłą z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Czerwińsk nad Wisłą oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodami tych szkół
2017 3681 2017-04-13 Uchwała Uchwała nr 166/XXI/2017 Rady Gminy w Czerwińsku nad Wisłą z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum prowadzonych przez Gminę Czerwińsk nad Wisłą do nowego ustroju szkolnego
2017 1555 2017-02-16 Uchwała Uchwała nr 160/XX/2017 Rady Gminy w Czerwińsku nad Wisłą z dnia 8 lutego 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia realizowane w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Czerwińsk nad Wisłą
2017 1554 2017-02-16 Uchwała Uchwała nr 159/XX/2017 Rady Gminy w Czerwińsku nad Wisłą z dnia 8 lutego 2017 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego i szkół prowadzonych na terenie Gminy Czerwińsk nad Wisłą przez inne niż Gmina Czerwińsk nad Wisłą osoby prawne i osoby fizyczne
2017 1451 2017-02-15 Uchwała Uchwała nr 152/XIX/2016 Rady Gminy w Czerwińsku nad Wisłą z dnia 28 grudnia 2016 r. Uchwała Budżetowa Gminy Czerwińsk nad Wisłą na rok 2017
2016 10766 2016-12-07 Uchwała Uchwała nr 146/XVIII/2016 Rady Gminy w Czerwińsku nad Wisłą z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych i zwolnień dotyczących tego podatku na rok 2017
2016 10765 2016-12-07 Uchwała Uchwała nr 145/XVIII/2016 Rady Gminy w Czerwińsku nad Wisłą z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie opłaty targowej
2016 10764 2016-12-07 Uchwała Uchwała nr 144/XVIII/2016 Rady Gminy w Czerwińsku nad Wisłą z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego
2016 10763 2016-12-07 Uchwała Uchwała nr 143/XVIII/2016 Rady Gminy w Czerwińsku nad Wisłą z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień w tym podatku
2016 9476 2016-11-08 Uchwała Uchwała nr 139/XVII/2016 Rady Gminy w Czerwińsku nad Wisłą z dnia 26 października 2016r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Czerwińsk nad Wisłą.
2016 9475 2016-11-08 Uchwała Uchwała nr 138/XVII/2016 Rady Gminy w Czerwińsku nad Wisłą z dnia 26 października 2016r. zmieniająca Uchwałę w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Czerwińsku nad Wisłą
2016 9474 2016-11-08 Uchwała Uchwała nr 137/XVII/2016 Rady Gminy w Czerwińsku nad Wisłą z dnia 26 października 2016r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Czerwińsk nad Wisłą
2016 9473 2016-11-08 Uchwała Uchwała nr 136/XVII/2016 Rady Gminy w Czerwińsku nad Wisłą z dnia 26 października 2016r. w sprawie: upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerwińsku nad Wisłą do prowadzenia postępowania i wydawania decyzji administracyjnych w sprawach dotyczących świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym
2016 4949 2016-05-25 Uchwała Uchwała nr 125/XIV/2016 Rady Gminy w Czerwińsku nad Wisłą z dnia 12 maja 2016r. w sprawie: ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie 1m2 pasa drogowego dróg gminnych na terenie gminy Czerwińsk nad Wisłą
2016 3479 2016-04-14 Uchwała Uchwała nr 120/XIII/2016 Rady Gminy w Czerwińsku nad Wisłą z dnia 30 marca 2016r. zmieniająca Uchwałę w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Czerwińsku nad Wisłą
2016 3478 2016-04-14 Uchwała Uchwała nr 119/XIII/2016 Rady Gminy w Czerwińsku nad Wisłą z dnia 30 marca 2016r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia realizowane w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Czerwińsk nad Wisłą
2016 3309 2016-04-11 Uchwała Uchwała nr 121/XIII/2016 Rady Gminy w Czerwińsku nad Wisłą z dnia 30 marca 2016r. w sprawie określenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Czerwińsk nad Wisłą uczestniczących w działaniach ratowniczych lub szkoleniach pożarniczych organizowanych przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę.
2016 2702 2016-03-17 Uchwała Uchwała nr 114/XII/2016 Rady Gminy w Czerwińsku nad Wisłą z dnia 17 lutego 2016r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do klas pierwszych szkół podstawowych i gimnazjum prowadzonych przez Gminę Czerwińsk nad Wisłą oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły
2016 1122 2016-02-05 Uchwała Uchwała nr 104/XI/2015 Rady Gminy w Czerwińsku nad Wisłą z dnia 28 grudnia 2015r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Czerwińsk nad Wisłą
2016 754 2016-01-25 Uchwała Uchwała nr 85/IX/2015 Rady Gminy w Czerwińsku nad Wisłą z dnia 29 października 2015r. zmieniająca Uchwałę w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, szkół, placówek na terenie Gminy Czerwińsk nad Wisłą prowadzonych przez osoby prawne lub fizyczne inne niż Gmina Czerwińsk nad Wisłą
2016 706 2016-01-21 Uchwała Uchwała nr 103/XI/2015 Rady Gminy w Czerwińsku nad Wisłą z dnia 28 grudnia 2015r. Uchwała Budżetowa Gminy Czerwińsk nad Wisłą na rok 2016
2016 7 2016-01-04 Uchwała Uchwała nr 87/IX/2015 Rady Gminy w Czerwińsku nad Wisłą z dnia 29 października 2015r. zmieniająca Uchwałę w sprawie ustalenia planu sieci i określenia granic obwodów publicznego gimnazjum publicznych szkół podstawowych oraz publicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, prowadzonych przez Gminę Czerwińsk nad Wisłą.
2015 10476 2015-12-10 Uchwała Uchwała nr 92/X/2015 Rady Gminy w Czerwińsku nad Wisłą z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie opłaty targowej
2015 10475 2015-12-10 Uchwała Uchwała nr 93/X/2015 Rady Gminy w Czerwińsku nad Wisłą z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych i zwolnień dotyczących tego podatku na rok 2016
2015 10471 2015-12-10 Uchwała Uchwała nr 96/X/2015 Rady Gminy w Czerwińsku nad Wisłą z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2015 10462 2015-12-10 Uchwała Uchwała nr 91/X/2015 Rady Gminy w Czerwińsku nad Wisłą z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego
2015 10458 2015-12-10 Uchwała Uchwała nr 90/X/2015 Rady Gminy w Czerwińsku nad Wisłą z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień w tym podatku
2015 7898 2015-09-30 Uchwała Uchwała nr 74/VIII/2015 Rady Gminy w Czerwińsku nad Wisłą z dnia 27 sierpnia 2015r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, szkół, placówek na terenie Gminy Czerwińsk nad Wisłą prowadzonych przez osoby prawne lub fizyczne inne niż Gmina Czerwińsk nad Wisłą
2015 7653 2015-09-17 Uchwała Uchwała nr 67/VI/2015 Rady Gminy w Czerwińsku nad Wisłą z dnia 20 maja 2015r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2015 6070 2015-07-10 Uchwała Uchwała nr 237/XXVII/2014 Rady Gminy w Czerwińsku nad Wisłą z dnia 6 listopada 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Wilkówiec, gmina Czerwińsk n/Wisłą
2015 3775 2015-04-21 Uchwała Uchwała nr 60/V/2015 Rady Gminy w Czerwińsku nad Wisłą z dnia 25 marca 2015r. w sprawie likwidacji Publicznej Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Nowym Radzikowie.
2015 3628 2015-04-17 Uchwała Uchwała nr 62/V/2015 Rady Gminy w Czerwińsku nad Wisłą z dnia 25 marca 2015r. w sprawie określenia kryteriów naboru do publicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.
2015 3627 2015-04-17 Uchwała Uchwała nr 61/V/2015 Rady Gminy w Czerwińsku nad Wisłą z dnia 25 marca 2015r. w sprawie sprawie ustalenia planu sieci i określenia granic obwodów publicznego gimnazjum publicznych szkół podstawowych oraz publicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, prowadzonych przez Gminę Czerwińsk nad Wisłą.
2015 2167 2015-03-13 Uchwała Uchwała nr 58/IV/2015 Rady Gminy w Czerwińsku nad Wisłą z dnia 12 lutego 2015r. zmieniająca uchwałę Nr 119/XIII/2012 Rady Gminy w Czerwińsku nad Wisłą z dnia 18 października 2012 r. w sprawie podziału Gminy Czerwińsk nad Wisłą na stałe obwody głosowania oraz ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych zmienionej Uchwałą Nr 239/XXVII/2014 Rady Gminy w Czerwińsku nad Wisłą z dnia 6 listopada 2014 r.
2015 1117 2015-02-09 Uchwała Uchwała nr 49/III/2014 Rady Gminy w Czerwińsku nad Wisłą z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie Statutu Sołectwa Zdziarka
2015 1116 2015-02-09 Uchwała Uchwała nr 48/III/2014 Rady Gminy w Czerwińsku nad Wisłą z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie Statutu Sołectwa Zarębin
2015 1115 2015-02-09 Uchwała Uchwała nr 47/III/2014 Rady Gminy w Czerwińsku nad Wisłą z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie Statutu Sołectwa Wychódźc
2015 1114 2015-02-09 Uchwała Uchwała nr 46/III/2014 Rady Gminy w Czerwińsku nad Wisłą z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie Statutu Sołectwa Wólka Przybójewska
2015 1113 2015-02-09 Uchwała Uchwała nr 45/III/2014 Rady Gminy w Czerwińsku nad Wisłą z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie Statutu Sołectwa Wola
2015 1112 2015-02-09 Uchwała Uchwała nr 44/III/2014 Rady Gminy w Czerwińsku nad Wisłą z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie Statutu Sołectwa Wilkówiec
2015 1111 2015-02-09 Uchwała Uchwała nr 43/III/2014 Rady Gminy w Czerwińsku nad Wisłą z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie Statutu Sołectwa Wilkowuje
2015 1110 2015-02-09 Uchwała Uchwała nr 42/III/2014 Rady Gminy w Czerwińsku nad Wisłą z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie Statutu Sołectwa Stobiecin
2015 1109 2015-02-09 Uchwała Uchwała nr 41/III/2014 Rady Gminy w Czerwińsku nad Wisłą z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie Statutu Sołectwa Stary Boguszyn
2015 1108 2015-02-09 Uchwała Uchwała nr 40/III/2014 Rady Gminy w Czerwińsku nad Wisłą z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie Statutu Sołectwa Stare Radzikowo
2015 1107 2015-02-09 Uchwała Uchwała nr 39/III/2014 Rady Gminy w Czerwińsku nad Wisłą z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie Statutu Sołectwa Stare Przybojewo
2015 1106 2015-02-09 Uchwała Uchwała nr 38/III/2014 Rady Gminy w Czerwińsku nad Wisłą z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie Statutu Sołectwa Sielec
2015 1105 2015-02-09 Uchwała Uchwała nr 37/III/2014 Rady Gminy w Czerwińsku nad Wisłą z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie Statutu Sołectwa Roguszyn
2015 1104 2015-02-09 Uchwała Uchwała nr 36/III/2014 Rady Gminy w Czerwińsku nad Wisłą z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie Statutu Sołectwa Raszewo Włościańskie
2015 1103 2015-02-09 Uchwała Uchwała nr 35/III/2014 Rady Gminy w Czerwińsku nad Wisłą z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie Statutu Sołectwa Raszewo Dworskie
2015 1102 2015-02-09 Uchwała Uchwała nr 34/III/2014 Rady Gminy w Czerwińsku nad Wisłą z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie Statutu Sołectwa Radzikowo Scalone
2015 1101 2015-02-09 Uchwała Uchwała nr 33/III/2014 Rady Gminy w Czerwińsku nad Wisłą z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie Statutu Sołectwa Parlin
2015 1100 2015-02-09 Uchwała Uchwała nr 32/III/2014 Rady Gminy w Czerwińsku nad Wisłą z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie Statutu Sołectwa Osiek
2015 1099 2015-02-09 Uchwała Uchwała nr 31/III/2014 Rady Gminy w Czerwińsku nad Wisłą z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie Statutu Sołectwa Nowy Boguszyn
2015 1098 2015-02-09 Uchwała Uchwała nr 30/III/2014 Rady Gminy w Czerwińsku nad Wisłą z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie Statutu Sołectwa Nowe Radzikowo
2015 1097 2015-02-09 Uchwała Uchwała nr 29/III/2014 Rady Gminy w Czerwińsku nad Wisłą z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie Statutu Sołectwa Nowe Przybojewo
2015 1096 2015-02-09 Uchwała Uchwała nr 28/III/2014 Rady Gminy w Czerwińsku nad Wisłą z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie Statutu Sołectwa Nieborzyn
2015 1095 2015-02-09 Uchwała Uchwała nr 27/III/2014 Rady Gminy w Czerwińsku nad Wisłą z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie Statutu Sołectwa Miączynek
2015 1094 2015-02-09 Uchwała Uchwała nr 26/III/2014 Rady Gminy w Czerwińsku nad Wisłą z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie Statutu Sołectwa Miączyn
2015 1093 2015-02-09 Uchwała Uchwała nr 25/III/2014 Rady Gminy w Czerwińsku nad Wisłą z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie Statutu Sołectwa Łbowo
2015 1092 2015-02-09 Uchwała Uchwała nr 24/III/2014 Rady Gminy w Czerwińsku nad Wisłą z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie Statutu Sołectwa Kuchary - Skotniki
2015 1091 2015-02-09 Uchwała Uchwała nr 23/III/2014 Rady Gminy w Czerwińsku nad Wisłą z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie Statutu Sołectwa Komsin
2015 1090 2015-02-09 Uchwała Uchwała nr 22/III/2014 Rady Gminy w Czerwińsku nad Wisłą z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie Statutu Sołectwa Karnkowo
2015 1089 2015-02-09 Uchwała Uchwała nr 21/III/2014 Rady Gminy w Czerwińsku nad Wisłą z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie Statutu Sołectwa Janikowo
2015 1088 2015-02-09 Uchwała Uchwała nr 20/III/2014 Rady Gminy w Czerwińsku nad Wisłą z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie Statutu Sołectwa Grodziec
2015 1087 2015-02-09 Uchwała Uchwała nr 19/III/2014 Rady Gminy w Czerwińsku nad Wisłą z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie Statutu Sołectwa Goworowo
2015 1086 2015-02-09 Uchwała Uchwała nr 18/III/2014 Rady Gminy w Czerwińsku nad Wisłą z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie Statutu Sołectwa Goławin
2015 1085 2015-02-09 Uchwała Uchwała nr 17/III/2014 Rady Gminy w Czerwińsku nad Wisłą z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie Statutu Sołectwa Gawarzec Górny
2015 1084 2015-02-09 Uchwała Uchwała nr 16/III/2014 Rady Gminy w Czerwińsku nad Wisłą z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie Statutu Sołectwa Gawarzec Dolny
2015 1083 2015-02-09 Uchwała Uchwała nr 15/III/2014 Rady Gminy w Czerwińsku nad Wisłą z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie Statutu Sołectwa Garwolewo
2015 952 2015-02-03 Uchwała Budżetowa Uchwała budżetowa nr 10/III/2014 Rady Gminy w Czerwińsku nad Wisłą z dnia 29 grudnia 2014r. Uchwała Budżetowa Rady Gminy w Czerwińsku nad Wisłą na 2015 rok.
2015 923 2015-02-02 Uchwała Uchwała nr 14/III/2014 Rady Gminy w Czerwińsku nad Wisłą z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie Statutu Sołectwa Czerwińsk nad Wisłą
2015 922 2015-02-02 Uchwała Uchwała nr 13/III/2014 Rady Gminy w Czerwińsku nad Wisłą z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie Statutu Sołectwa Chociszewo
2014 11262 2014-12-08 Uchwała Uchwała nr 233/XXVII/2014 Rady Gminy w Czerwińsku nad Wisłą z dnia 6 listopada 2014r. w sprawie określenia zasad ustalenia i poboru oraz terminu płatności i wysokości stawek opłaty targowej
2014 11204 2014-12-05 Uchwała Uchwała nr 234/XXVII/2014 Rady Gminy w Czerwińsku nad Wisłą z dnia 6 listopada 2014r. w sprawie: określenia stawek podatku od środków transportowych i zwolnień dotyczących tego podatku na rok 2015
2014 11203 2014-12-05 Uchwała Uchwała nr 231/XXVII/2014 Rady Gminy w Czerwińsku nad Wisłą z dnia 6 listopada 2014r. w sprawie wysokości stawek i zwolnień podatku od nieruchomości
2014 10907 2014-12-02 Uchwała Uchwała nr 232/XXVII/2014 Rady Gminy w Czerwińsku nad Wisłą z dnia 6 listopada 2014r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjętej do naliczenia podatku rolnego
2014 10344 2014-11-13 Uchwała Uchwała nr 239/XXVII/2014 Rady Gminy w Czerwińsku nad Wisłą z dnia 6 listopada 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr 119/XIII/2012 Rady Gminy w Czerwińsku nad Wisłą z dnia 18 października 2012 r. w sprawie podziału Gminy Czerwińsk nad Wisłą na stałe obwody głosowania oraz ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych
2014 7764 2014-08-12 Uchwała Uchwała nr 217/XXV/2014 Rady Gminy w Czerwińsku nad Wisłą z dnia 6 sierpnia 2014r. w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerwińsku nad Wisłą
2014 3503 2014-04-04 Uchwała Uchwała nr 202/XXIII/2014 Rady Gminy w Czerwińsku nad Wisłą z dnia 14 marca 2014r. w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.
2014 3246 2014-03-31 Uchwała Uchwała nr 203/XXIII/2014 Rady Gminy w Czerwińsku nad Wisłą z dnia 14 marca 2014r. w sprawie Regulaminu Targowisk w Gminie Czerwińsk nad Wisłą
2014 1562 2014-02-19 Uchwała Uchwała nr 186/XXI/2013 Rady Gminy w Czerwińsku nad Wisłą z dnia 20 grudnia 2013r. Uchwała Budżetowa Gminy Czerwińsk nad Wisłą na rok 2014
2014 584 2014-01-21 Uchwała Uchwała nr 194/XXII/2014 Rady Gminy w Czerwińsku nad Wisłą z dnia 17 stycznia 2014r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
2014 560 2014-01-21 Uchwała Uchwała nr 193/XXII/2014 Rady Gminy w Czerwińsku nad Wisłą z dnia 17 stycznia 2014r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
2014 559 2014-01-21 Uchwała Uchwała nr 192/XXII/2014 Rady Gminy w Czerwińsku nad Wisłą z dnia 17 stycznia 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
2013 12645 2013-12-05 Uchwała Uchwała nr 179/XX/2013 Rady Gminy w Czerwińsku nad Wisłą z dnia 22 listopada 2013r. w sprawie określenia stawek podatku odśrodków transportowych i zwolnień dotyczących tego podatku na rok 2014
2013 12644 2013-12-05 Uchwała Uchwała nr 178/XX/2013 Rady Gminy w Czerwińsku nad Wisłą z dnia 22 listopada 2013r. w sprawie określenia zasad ustalenia i poboru oraz terminu płatności i wysokości stawek opłaty targowej
2013 12643 2013-12-05 Uchwała Uchwała nr 177/XX/2013 Rady Gminy w Czerwińsku nad Wisłą z dnia 22 listopada 2013r. w sprawie ceny skupu żyta przyjętej do naliczenia podatku rolnego
2013 12642 2013-12-05 Uchwała Uchwała nr 176/XX/2013 Rady Gminy w Czerwińsku nad Wisłą z dnia 22 listopada 2013r. w sprawie wysokości stawek i zwolnień podatku od nieruchomości
2013 11134 2013-10-30 Uchwała Uchwała nr 168/XIX/2013 Rady Gminy w Czerwińsku nad Wisłą z dnia 19 września 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie opłat za świadczenia w oddziale przedszkolnym prowadzonym przez gminę Czerwińsk nad Wisłą
2013 11133 2013-10-30 Uchwała Uchwała nr 167/XIX/2013 Rady Gminy w Czerwińsku nad Wisłą z dnia 19 września 2013r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Czerwińsk nad Wisłą, warunków i zasad korzystania z nich oraz ustalenie stawki opłaty za korzystanie z tych przystanków
2013 11132 2013-10-30 Uchwała Uchwała nr 165/XIX/2013 Rady Gminy w Czerwińsku nad Wisłą z dnia 19 września 2013r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Czerwińsk nad Wisłą
2013 10244 2013-10-15 Uchwała Uchwała nr 166/XIX/2013 Rady Gminy w Czerwińsku nad Wisłą z dnia 19 września 2013r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Czerwińsk nad Wisłą w 2013 roku
2013 7296 2013-06-27 Uchwała Uchwała nr 160/XVIII/2013 Rady Gminy w Czerwińsku nad Wisłą z dnia 22 maja 2013r. w sprawie nadania statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Czerwińsku nad Wisłą
2013 4909 2013-04-22 Uchwała Uchwała nr 152/XVII/2013 Rady Gminy w Czerwińsku nad Wisłą z dnia 26 marca 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy Czerwińsk nad Wisłą w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Czerwińsk nad Wisłą.
2013 2688 2013-03-05 Uchwała Uchwała nr 141/XV/2012 Rady Gminy w Czerwińsku nad Wisłą z dnia 28 grudnia 2012r. Uchwała Budżetowa Gminy Czerwińsk nad Wisłą na rok 2013
2013 640 2013-01-17 Uchwała Uchwała nr 143/XV/2012 Rady Gminy w Czerwińsku nad Wisłą z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie Przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Czerwińsk nad Wisłą
2013 639 2013-01-17 Uchwała Uchwała nr 142/XV/2012 Rady Gminy w Czerwińsku nad Wisłą z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie opłat za korzystanie z mienia komunalnego
2012 9152 2012-12-13 Uchwała Uchwała nr 137/XIV/2012 Rady Gminy w Czerwińsku nad Wisłą z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie zmiany Uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach dla których organem prowadzącym jest Gmina Czerwińsk nad Wisłą
2012 9151 2012-12-13 Uchwała Uchwała nr 134/XIV/2012 Rady Gminy w Czerwińsku nad Wisłą z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych i zwolnień dotyczących tego podatku na rok 2013
2012 9150 2012-12-13 Uchwała Uchwała nr 133/XIV/2012 Rady Gminy w Czerwińsku nad Wisłą z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie określenia zasad ustalenia i poboru oraz terminu płatności i wysokości stawek opłaty targowej
2012 9149 2012-12-13 Uchwała Uchwała nr 132/XIV/202012 Rady Gminy w Czerwińsku nad Wisłą z dnia 29 listopada 2012r. w sprawiie obniżenia ceny skupu żyta przyjętej do naliczenia podatku rolnego
2012 9148 2012-12-13 Uchwała Uchwała nr 131/XIV/2012 Rady Gminy w Czerwińsku nad Wisłą z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie wysokości stawek i zwolnień podatku od nieruchomości
2012 7993 2012-11-23 Uchwała Uchwała nr 125/XIII/2012 Rady Gminy w Czerwińsku nad Wisłą z dnia 18 października 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr 99/X/2012 Rady Gminy Czerwińsk nad Wisłą z dnia 30 marca 2012r. dotyczącej uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Czerwińsk nad Wisłą
2012 7992 2012-11-23 Uchwała Uchwała nr 121/XIII/2012 Rady Gminy w Czerwińsku nad Wisłą z dnia 18 października 2012r. w sprawie zmiany Uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach dla których organem prowadzącym jest Gmina Czerwińsk nad Wisłą
2012 7991 2012-11-23 Uchwała Uchwała nr 119/XIII//2012 Rady Gminy w Czerwińsku nad Wisłą z dnia 18 października 2012r. w sprawie podziału Gminy Czerwińsk nad Wisłą na stałe obwody głosowania oraz ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych
2012 6753 2012-10-08 Uchwała Uchwała nr 115/XII/2012 Rady Gminy w Czerwińsku nad Wisłą z dnia 24 sierpnia 2012r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczyciela grupy mieszanej 5- i 6- latków w placówkach oświatowych prowadzonych przez gminę Czerwińsk nad Wisłą
2012 6752 2012-10-08 Uchwała Uchwała nr 114/XII/2012 Rady Gminy w Czerwińsku nad Wisłą z dnia 24 sierpnia 2012r. w sprawie podziału Gminy Czerwińsk nad Wisłą na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym