Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 152

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 444 2019-01-10 Uchwała Uchwała nr X/71/18 Rady Gminy w Chlewiskach z dnia 2 października 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów infrastruktury sportu i rekreacji w sołectwach Budki i Leszczyny – etap I
2018 12678 2018-12-15 Uchwała Uchwała nr III/7/18 Rady Gminy w Chlewiskach z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Chlewiska.
2018 12677 2018-12-15 Uchwała Uchwała nr III/12/18 Rady Gminy w Chlewiskach z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym w publicznych przedszkolach oraz oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Chlewiska.
2018 12676 2018-12-15 Uchwała Uchwała nr III/10/18 Rady Gminy w Chlewiskach z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty.
2018 12180 2018-12-12 Uchwała Uchwała nr III/6/18 Rady Gminy w Chlewiskach z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2019 r.
2018 10939 2018-11-13 Uchwała Uchwała nr XI/74/18 Rady Gminy w Chlewiskach z dnia 9 października 2018 r. w sprawie przyjęcia Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy Chlewiska na lata 2019-2022
2018 10414 2018-10-31 Uchwała Uchwała nr X/69/18 Rady Gminy w Chlewiskach z dnia 2 października 2018 r. w sprawie zmian w Statucie Rady Gminy Chlewiska
2018 10413 2018-10-31 Uchwała Uchwała nr X/68/18 Rady Gminy w Chlewiskach z dnia 2 października 2018 r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania terminu spłaty lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Chlewiska lub jej jednostkom podległym.
2018 8703 2018-09-13 Uchwała Uchwała nr IX/65/18 Rady Gminy w Chlewiskach z dnia 11 września 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie gminy Chlewiska
2018 6861 2018-07-05 Uchwała Uchwała nr VII/53/18 Rady Gminy w Chlewiskach z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie podziału Gminy Chlewiska na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2018 6860 2018-07-05 Uchwała Uchwała nr VII/48/18 Rady Gminy w Chlewiskach z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli oraz określenia sezonu kąpielowego dla miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli na terenie Gminy Chlewiska w 2018 r.
2018 6307 2018-06-19 Uchwała Uchwała nr VI/35/18 Rady Gminy w Chlewiskach z dnia 19 czerwca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli oraz określenia sezonu kąpielowego dla miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli na terenie Gminy Chlewiska w 2018 r.
2018 4491 2018-04-20 Uchwała Uchwała nr III/28/18 Rady Gminy w Chlewiskach z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Chlewiska na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2018 4490 2018-04-20 Uchwała Uchwała nr III/27/18 Rady Gminy w Chlewiskach z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Chlewiska na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.
2018 4489 2018-04-20 Uchwała Uchwała nr III/26/18 Rady Gminy w Chlewiskach z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie w sprawie zharmonizowania i ujednolicenia pisowni istniejących nazw części wsi Budki w Gminie Chlewiska
2018 4488 2018-04-20 Uchwała Uchwała nr III/24/18 Rady Gminy w Chlewiskach z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie zarządzenia poboru zobowiązania pieniężnego w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów gminy Chlewiska oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2018 4487 2018-04-20 Uchwała Uchwała nr III/21/18 Rady Gminy w Chlewiskach z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Chlewiska w 2018 r.”
2018 2281 2018-03-05 Uchwała Uchwała nr II/13/18 Rady Gminy w Chlewiskach z dnia 7 lutego 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na rok 2018  Nr I/1/2018 z dnia 15 stycznia 2018 roku
2018 1510 2018-02-14 Uchwała Uchwała nr II/17/18 Rady Gminy w Chlewiskach z dnia 7 lutego 2018 r. w sprawie określenia inkasentów łącznego zobowiązania pieniężnego.
2018 1300 2018-02-08 Uchwała Uchwała nr I/1/18 Rady Gminy w Chlewiskach z dnia 15 stycznia 2018 r. Uchwała Budżetowa Gminy Chlewiska na rok 2018
2018 917 2018-01-29 Uchwała Uchwała nr I/6/18 Rady Gminy w Chlewiskach z dnia 15 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie podziału Gminy Chlewiska na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2018 496 2018-01-15 Uchwała Uchwała nr IX/83/17 Rady Gminy w Chlewiskach z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Chlewiskach
2017 11330 2017-12-06 Uchwała Uchwała nr VIII/68/17 Rady Gminy w Chlewiskach z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2018 r.
2017 11329 2017-12-06 Uchwała Uchwała nr VIII/67/17 Rady Gminy w Chlewiskach z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz stosowania zwolnień na 2018 rok
2017 11328 2017-12-06 Uchwała Uchwała nr VIII/66/17 Rady Gminy w Chlewiskach z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę dla obliczenia podatku rolnego na 2018 r. na terenie Gminy Chlewiska.
2017 9608 2017-10-30 Uchwała Uchwała nr VII/60/17 Rady Gminy w Chlewiskach z dnia 19 października 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Chlewiska Nr VI/42/17 z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków znajdujących się na terenie Gminy Chlewiska.
2017 8093 2017-09-22 Uchwała Uchwała nr VI/49/17 Rady Gminy w Chlewiskach z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów usług turystyki i rekreacji w sołectwie Huta – etap 1
2017 7471 2017-09-09 Uchwała Uchwała nr VI/42/17 Rady Gminy w Chlewiskach z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków znajdujących się na terenie Gminy Chlewiska.
2017 7470 2017-09-09 Uchwała Uchwała nr VI/45/17 Rady Gminy w Chlewiskach z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie powierzenia Wójtowi Gminy Chlewiska uprawnień w zakresie ustalania wysokości cen i opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej oraz za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej.
2017 7325 2017-09-05 Uchwała Uchwała nr VI/46/17 Rady Gminy w Chlewiskach z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany imienia Publicznej Szkoły Podstawowej w Skłobach
2017 5913 2017-07-07 Uchwała Uchwała nr V/41/17 Rady Gminy w Chlewiskach z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany w statucie Gminnego Ośrodka Kultury w Chlewiskach
2017 3732 2017-04-13 Uchwała Uchwała nr III/27/17 Rady Gminy w Chlewiskach z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie zmiany statutu Gminy Chlewiska
2017 3731 2017-04-13 Uchwała Uchwała nr III/26/17 Rady Gminy w Chlewiskach z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów przyjmowania dzieci do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Chlewiska na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.
2017 3730 2017-04-13 Uchwała Uchwała nr III/25/17 Rady Gminy w Chlewiskach z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów wraz z odpowiadającą im liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy pierwszej publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Chlewiska dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem danej szkoły podstawowej oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2017 3729 2017-04-13 Uchwała Uchwała nr III/24/17 Rady Gminy w Chlewiskach z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego w Gminie Chlewiska
2017 3728 2017-04-13 Uchwała Uchwała nr III/22/17 Rady Gminy w Chlewiskach z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Chlewiska
2017 3727 2017-04-13 Uchwała Uchwała nr III/20/17 Rady Gminy w Chlewiskach z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Chlewiska w 2017 r.”
2017 3726 2017-04-13 Uchwała Uchwała nr III/18/17 Rady Gminy w Chlewiskach z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie zmiany w Uchwale dotyczącej ustalenia wzorów formularzy informacji oraz deklaracji podatkowych.
2017 2044 2017-03-02 Uchwała Uchwała nr I/1/17 Rady Gminy w Chlewiskach z dnia 26 stycznia 2017r. Uchwała Budżetowa Gminy Chlewiska na 2017 rok
2017 1210 2017-02-09 Uchwała Uchwała nr I/9/17 Rady Gminy w Chlewiskach z dnia 26 stycznia 2017r. w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w Uchwale Nr X/74/16 Rady Gminy w Chlewiskach z dnia 8 grudnia 2016  r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2017 r.
2016 11495 2016-12-16 Uchwała Uchwała nr X/72/16 Rady Gminy w Chlewiskach z dnia 8 grudnia 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz stosowania zwolnień na 2017 rok
2016 11494 2016-12-16 Uchwała Uchwała nr X/73/16 Rady Gminy w Chlewiskach z dnia 8 grudnia 2016r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę dla obliczenia pdatku rolnego na 2017 r. na terenie Gminy Chlewiska.
2016 11493 2016-12-16 Uchwała Uchwała nr X/74/16 Rady Gminy w Chlewiskach z dnia 8 grudnia 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2017 r.
2016 9583 2016-11-10 Uchwała Uchwała nr IX/70/16 Rady Gminy w Chlewiskach z dnia 27 października 2016r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Chlewiska
2016 9568 2016-11-09 Uchwała Uchwała nr IX/67/16 Rady Gminy w Chlewiskach z dnia 27 października 2016r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Chlewiska
2016 9567 2016-11-09 Uchwała Uchwała nr IX/69/16 Rady Gminy w Chlewiskach z dnia 27 października 2016r. w sprawie ustalenia opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na cele nie związane z budową, przebudową, remontem, utrzyumaniem i ochroną dróg
2016 9565 2016-11-09 Uchwała Uchwała nr IX/71/16 Rady Gminy w Chlewiskach z dnia 27 października 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr IX/55/15 Rady Gminy w Chlewiskach z dnia 4 września 2015 r. w sprawie określenia inkasentów łącznego zobowiązania pieniężnego.
2016 8747 2016-10-11 Uchwała Uchwała nr VIII/60/16 Rady Gminy w Chlewiskach z dnia 22 września 2016r. w sprawie zmiany uchwały nr VI/40/15 Rady Gminy w Chlewiskach z dnia 19 czerwca 2015r. w sprawie określenia inkasentów łącznego zobowiązania pieniężnego.
2016 8746 2016-10-11 Uchwała Uchwała nr VIII/59/16 Rady Gminy w Chlewiskach z dnia 22 września 2016r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów mieszkalnictwa i usług w sołectwach Chlewiska i Pawłów
2016 7319 2016-08-04 Uchwała Uchwała nr VI/51/16 Rady Gminy w Chlewiskach z dnia 27 lipca 2016r. w sprawie poboru opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa.
2016 7318 2016-08-04 Uchwała Uchwała nr VI/50/16 Rady Gminy w Chlewiskach z dnia 27 lipca 2016r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Chlewiska Nr V/33/16 z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości oraz zmiany załącznika do tej uchwały.
2016 7317 2016-08-04 Uchwała Uchwała nr VI/49/16 Rady Gminy w Chlewiskach z dnia 27 lipca 2016r. w sprawie zmiany uchwały nr VI/40/15 Rady Gminy w Chlewiskach z dnia 19 czerwca 2015 r.w sprawie określenia inkasentów łącznego zobowiązania pieniężnego.
2016 6316 2016-07-13 Uchwała Uchwała nr V/35/16 Rady Gminy w Chlewiskach z dnia 28 czerwca 2016r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2016 6178 2016-07-11 Uchwała Uchwała nr V/40/16 Rady Gminy w Chlewiskach z dnia 28 czerwca 2016r. w sprawie utworzenia samorządowej jednostki organizacyjnej pod nazwą Gminne Centrum Usług Wspólnych w Chlewiskach oraz nadania jej statutu
2016 6177 2016-07-11 Uchwała Uchwała nr V/39/16 Rady Gminy w Chlewiskach z dnia 28 czerwca 2016r. w sprawie likwidacji gminnej jednostki organizacyjnej Gminy Chlewiska pod nazwą Zespół Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół w Chlewiskach
2016 6176 2016-07-11 Uchwała Uchwała nr V/38/16 Rady Gminy w Chlewiskach z dnia 28 czerwca 2016r. w sprawie określenia elektronicznego wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz określenia warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2016 6175 2016-07-11 Uchwała Uchwała nr V/37/16 Rady Gminy w Chlewiskach z dnia 28 czerwca 2016r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
2016 6174 2016-07-11 Uchwała Uchwała nr V/36/16 Rady Gminy w Chlewiskach z dnia 28 czerwca 2016r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty.
2016 6173 2016-07-11 Uchwała Uchwała nr V/34/16 Rady Gminy w Chlewiskach z dnia 28 czerwca 2016r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Chlewiska
2016 6172 2016-07-11 Uchwała Uchwała nr V/33/16 Rady Gminy w Chlewiskach z dnia 28 czerwca 2016r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2016 3268 2016-04-08 Uchwała Uchwała nr II/18/16 Rady Gminy w Chlewiskach z dnia 24 marca 2016r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Chlewiska w 2016 r.”
2016 2663 2016-03-16 Uchwała Uchwała nr I/10/16 Rady Gminy w Chlewiskach z dnia 26 stycznia 2016r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych uczestniczącyzh w działaniach i szkoleniach pożarniczych.
2016 2237 2016-03-09 Uchwała Uchwała nr I/2/16 Rady Gminy w Chlewiskach z dnia 26 stycznia 2016r. W sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Chlewiska na lata 2016-2029
2016 2236 2016-03-09 Uchwała Budżetowa Uchwała budżetowa nr I/1/16 Rady Gminy w Chlewiskach z dnia 26 stycznia 2016r.
2016 67 2016-01-04 Uchwała Uchwała nr XIII/82/15 Rady Gminy w Chlewiskach z dnia 8 grudnia 2015r. w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Chlewiska na lata 2016 – 2020.
2015 11341 2015-12-16 Uchwała Uchwała nr XIII/83/15 Rady Gminy w Chlewiskach z dnia 8 grudnia 2015r. w sprawie w sprawie ustalenia wzorów formularzy informacji oraz deklaracji podatkowych
2015 11340 2015-12-16 Uchwała Uchwała nr XIII/77/15 Rady Gminy w Chlewiskach z dnia 8 grudnia 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2016 r.
2015 11339 2015-12-16 Uchwała Uchwała nr XIII/76/15 Rady Gminy w Chlewiskach z dnia 8 grudnia 2015r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę dla obliczenia podatku rolnego na 2016 r. na terenie Gminy Chlewiska.
2015 11338 2015-12-16 Uchwała Uchwała nr XIII/75/15 Rady Gminy w Chlewiskach z dnia 8 grudnia 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz stosowania zwolnień na 2016 rok
2015 8781 2015-11-05 Uchwała Uchwała nr X/64/15 Rady Gminy w Chlewiskach z dnia 8 października 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr II/1/05 Rady Gminy Chlewiska z dnia 31 stycznia 2005r. w sprawie nadania statutu instytucji kultury – Gminny Ośrodek Kultury w Chlewiskach
2015 8780 2015-11-05 Uchwała Uchwała nr X/62/15 Rady Gminy w Chlewiskach z dnia 8 października 2015r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Dostarczania Wody i Odprowadzania Ścieków na terenie Gminy Chlewiska
2015 7550 2015-09-11 Uchwała Uchwała nr IX/55/15 Rady Gminy w Chlewiskach z dnia 4 września 2015r. w sprawie zmiany uchwały nr VI/40/15 Rady Gminy w Chlewiskach z dnia 19 czerwca 2015r. w sprawie określenia inkasentów łącznego zobowiązania pieniężnego
2015 5993 2015-07-08 Uchwała Uchwała nr VI/40/15 Rady Gminy w Chlewiskach z dnia 19 czerwca 2015r. w sprawie określenia inkasentów łącznego zobowiązania pieniężnego
2015 5992 2015-07-08 Uchwała Uchwała nr IV/20/15 Rady Gminy w Chlewiskach z dnia 17 marca 2015r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Chlewiska w 2015 r.”
2015 5991 2015-07-08 Uchwała Uchwała nr IV/19/15 Rady Gminy w Chlewiskach z dnia 17 marca 2015r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Chlewiska
2015 1180 2015-02-11 Uchwała Uchwała nr I/2/15 Rady Gminy w Chlewiskach z dnia 20 stycznia 2015r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Chlewiska na lata 2015-2029
2015 1179 2015-02-11 Uchwała Uchwała nr I/1/15 Rady Gminy w Chlewiskach z dnia 20 stycznia 2015r. w sprawie uchwalenia Budżetu Gminy Chlewiska na rok 2015
2015 65 2015-01-07 Uchwała Uchwała nr III/9/14 Rady Gminy w Chlewiskach z dnia 16 grudnia 2014r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XIV/68/14 Rady Gminy Chlewiska z dnia 6 listopada 2014 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
2015 64 2015-01-07 Uchwała Uchwała nr III/8/14 Rady Gminy w Chlewiskach z dnia 16 grudnia 2014r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XIV/67/14 Rady Gminy Chlewiska z dnia 6 listopada 2014 r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pojemnik o określonej pojemności, dla nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
2015 63 2015-01-07 Uchwała Uchwała nr III/7/14 Rady Gminy w Chlewiskach z dnia 16 grudnia 2014r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XIV/66/14 Rady Gminy Chlewiska z dnia 6 listopada 2014 r. w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
2014 11834 2014-12-18 Uchwała Uchwała nr III/6/14 Rady Gminy w Chlewiskach z dnia 16 grudnia 2014r. w sprawie dokonania zmian w uchwale Nr XIV/63/14 z dnia 6 listopada 2014r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości oraz stosowania zwolnień na 2015r.
2014 11616 2014-12-15 Uchwała Uchwała nr XIV/68/14 Rady Gminy w Chlewiskach z dnia 6 listopada 2014r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
2014 11615 2014-12-15 Uchwała Uchwała nr XIV/67/14 Rady Gminy w Chlewiskach z dnia 6 listopada 2014r. w sprawie w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pojemnik o określonej pojemności, dla nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
2014 11614 2014-12-15 Uchwała Uchwała nr XIV/66/14 Rady Gminy w Chlewiskach z dnia 6 listopada 2014r. w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
2014 11613 2014-12-15 Uchwała Uchwała nr XIV/65/14 Rady Gminy w Chlewiskach z dnia 6 listopada 2014r. zmieniająca Uchwałę Nr XIV/89/12 z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Chlewiska
2014 11522 2014-12-14 Uchwała Uchwała nr XIII/58/14 Rady Gminy w Chlewiskach z dnia 8 października 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów kontynuacji i rozwoju zabudowy w granicach sołectw: Chlewiska i Wola Zagrodnia - etap I
2014 10877 2014-12-01 Uchwała Uchwała nr XIV/64/14 Rady Gminy w Chlewiskach z dnia 6 listopada 2014r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na 2015 r.
2014 10876 2014-12-01 Uchwała Uchwała nr XIV/63/14 Rady Gminy w Chlewiskach z dnia 6 listopada 2014r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości oraz stosowania zwolnień na 2015r.
2014 10875 2014-12-01 Uchwała Uchwała nr XIV/62/14 Rady Gminy w Chlewiskach z dnia 6 listopada 2014r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę dla obliczenia podatku rolnego na 2015 r. na terenie gminy Chlewiska
2014 9486 2014-10-13 Uchwała Uchwała nr VIII/56/13 Rady Gminy w Chlewiskach z dnia 26 listopada 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na rok 2013
2014 9061 2014-10-01 Uchwała Uchwała nr IX/72/13 Rady Gminy w Chlewiskach z dnia 20 grudnia 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na rok 2013
2014 8740 2014-09-25 Uchwała Uchwała nr VII/45/13 Rady Gminy w Chlewiskach z dnia 24 września 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na rok 2013
2014 8178 2014-09-01 Uchwała Uchwała nr VII/23/14 Rady Gminy w Chlewiskach z dnia 30 czerwca 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów kontynuacji i rozwoju zabudowy w granicach sołectw: Pawłów, Stanisławów i Koszorów - Etap I
2014 7847 2014-08-18 Uchwała Uchwała nr IX/50/14 Rady Gminy w Chlewiskach z dnia 13 sierpnia 2014r. w sprawie uchwalenia „Programu usuwania azbestu oraz wyrobów zawierających azbest dla Gminy Chlewiska (Aktualizacja)”
2014 7846 2014-08-18 Uchwała Uchwała nr VII/32/14 Rady Gminy w Chlewiskach z dnia 30 czerwca 2014r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Chlewiska
2014 7500 2014-08-01 Uchwała Uchwała nr VIII/39/14 Rady Gminy w Chlewiskach z dnia 23 lipca 2014r. w sprawie zmiany opisu granic okręgów wyborczych utworzonych na terenie Gminy Chlewiska
2014 7499 2014-08-01 Uchwała Uchwała nr VII/35/14 Rady Gminy w Chlewiskach z dnia 30 czerwca 2014r. w sprawie: nadania obiektowi sportowemu zlokalizowanemu w miejscowości Pawłów nazwy „Stadion Gminny w Pawłowie” oraz przyjęcia „Regulaminu korzystania ze Stadionu Gminnego w Pawłowie”
2014 7498 2014-08-01 Uchwała Uchwała nr VII/33/14 Rady Gminy w Chlewiskach z dnia 30 czerwca 2014r. w sprawie przyjęcia „Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy Chlewiska na lata 2014-2018 – Aktualizacja”
2014 7497 2014-08-01 Uchwała Uchwała nr VII/31/14 Rady Gminy w Chlewiskach z dnia 30 czerwca 2014r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Chlewiska w 2014 r.
2014 7496 2014-08-01 Uchwała Uchwała nr VII/30/14 Rady Gminy w Chlewiskach z dnia 30 czerwca 2014r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie na terenie gminy Chlewiska działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami bądź w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt,a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części oraz ochrony przed bezdomnymi zwierzętami
2014 6937 2014-07-17 Uchwała Uchwała nr II/6/13 Rady Gminy w Chlewiskach z dnia 11 marca 2013r. w sprawie prowadzenia zmian w uchwale budżetowej na rok 2013
2014 3352 2014-04-01 Uchwała Uchwała nr IV/15/14 Rady Gminy w Chlewiskach z dnia 21 marca 2014r. w sprawie zmiany siedziby obwodowej komisji wyborczej Nr 5
2014 408 2014-01-17 Uchwała Uchwała nr I/3/14 Rady Gminy w Chlewiskach z dnia 14 stycznia 2014r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Chlewiska
2014 407 2014-01-17 Uchwała Uchwała nr I/2/14 Rady Gminy w Chlewiskach z dnia 14 stycznia 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 oraz określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2014 406 2014-01-17 Uchwała Uchwała nr I/1/14 Rady Gminy w Chlewiskach z dnia 14 stycznia 2014r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2014 194 2014-01-10 Uchwała Uchwała nr ix/74/13 Rady Gminy w Chlewiskach z dnia 20 grudnia 2013r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Chlewiska na lata 2014-2023
2014 193 2014-01-10 Uchwała Uchwała nr IX/73/13 Rady Gminy w Chlewiskach z dnia 20 grudnia 2013r. w sprawie Budżetu na rok 2014
2013 12795 2013-12-06 Uchwała Uchwała nr VIII/62/13 Rady Gminy w Chlewiskach z dnia 26 listopada 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr II/1/05 Rady Gminy Chlewiska z dnia 31 stycznia 2005r. w sprawie nadania statutu Samorządowej Instytucji Kultury – Gminny Ośrodek Kultury w Chlewiskach
2013 12794 2013-12-06 Uchwała Uchwała nr VIII/61/2013 Rady Gminy w Chlewiskach z dnia 26 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na 2014r.
2013 12793 2013-12-06 Uchwała Uchwała nr VIII/60/13 Rady Gminy w Chlewiskach z dnia 26 listopada 2013r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości oraz stosowania zwolnień na 2014 rok
2013 12792 2013-12-06 Uchwała Uchwała nr VIII/59/13 Rady Gminy w Chlewiskach z dnia 26 listopada 2013r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę dla obliczenia podatku rolnego na 2014 rok na terenie gminy Chlewiska
2013 12791 2013-12-06 Uchwała Uchwała nr VIII/54/13 Rady Gminy w Chlewiskach z dnia 26 listopada 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr II/9/13 Rady Gminy w Chlewiskach z dnia 11 marca 2013r. w sprawie nadania Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Chlewiskach
2013 12790 2013-12-06 Uchwała Uchwała nr VIII/55/13 Rady Gminy w Chlewiskach z dnia 26 listopada 2013r. w sprawie zmiany w wieloletniej prognozie finansowej gminy Chlewiska na lata 2013-2017
2013 9969 2013-10-08 Uchwała Uchwała nr VII/51/13 Rady Gminy w Chlewiskach z dnia 24 września 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Nr II/15/13 Rady Gminy Chlewiska z dnia 11 marca 2013 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Chlewiska, których zarządcą lub właścicielem jest Gmina Chlewiska udostępnionych przewoźnikom
2013 9968 2013-10-08 Uchwała Uchwała nr VII/47/13 Rady Gminy w Chlewiskach z dnia 24 września 2013r. w sprawie ustalenia wysokości stawek procentowych opłat adiacenckich
2013 9967 2013-10-08 Uchwała Uchwała nr VII/44/13 Rady Gminy w Chlewiskach z dnia 24 września 2013r. w sprawie zmiany w wieloletniej prognozie finansowej gminy Chlewiska na lata 2013-2017
2013 9400 2013-08-27 Uchwała Uchwała nr I/4/13 Rady Gminy w Chlewiskach z dnia 28 stycznia 2013r. w sprawie podziału Gminy Chlewiska na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2013 9335 2013-08-23 Uchwała Uchwała nr VI/42/13 Rady Gminy w Chlewiskach z dnia 19 sierpnia 2013r. w sprawie dokonania zmian zapisu w Uchwale Nr XIV/91/12 z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 8424 2013-07-24 Uchwała Uchwała nr V/35/13 Rady Gminy w Chlewiskach z dnia 19 lipca 2013r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty targowej , zasad poboru oraz terminu jej płatności
2013 7465 2013-07-02 Uchwała Uchwała nr III/32/13 Rady Gminy w Chlewiskach z dnia 25 czerwca 2013r. w sprawie dokonania zmian zapisu w Uchwale Nr XIV/87/12 z dnia 28 grudnia 2012 r. dotyczącej wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty
2013 7464 2013-07-02 Uchwała Uchwała nr III/31/13 Rady Gminy w Chlewiskach z dnia 25 czerwca 2013r. w sprawie określenia elektronicznego wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz określenia warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2013 7463 2013-07-02 Uchwała Uchwała nr III/30/13 Rady Gminy w Chlewiskach z dnia 25 czerwca 2013r. w sprawie zmiany załącznika do Uchwały Nr XIV/90/12 Rady Gminy Chlewiska z dnia 28 grudnia 2012 r.
2013 7462 2013-07-02 Uchwała Uchwała nr III/21/13 Rady Gminy w Chlewiskach z dnia 25 czerwca 2013r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Chlewiska w 2013 r.
2013 4115 2013-04-05 Uchwała Uchwała nr II/7/13 Rady Gminy w Chlewiskach z dnia 11 marca 2013r. w sprawie  wieloletniej prognozy finansowej gminy Chlewiska na lata 2013-2017
2013 4114 2013-04-05 Uchwała Uchwała nr I/2/13 Rady Gminy w Chlewiskach z dnia 28 stycznia 2013r. UCHWAŁA BUDŻETOWA NA ROK 2013
2013 4113 2013-04-05 Uchwała Uchwała nr I/1/13 Rady Gminy w Chlewiskach z dnia 28 stycznia 2013r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Chlewiska na lata 2013-2017
2013 3824 2013-03-29 Uchwała Uchwała nr II/15/13 Rady Gminy w Chlewiskach z dnia 11 marca 2013r. w sprawie  określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Chlewiska , których zarządcą lub właścicielem jest Gmina Chlewiska udostępnionych przewoźnikom
2013 3823 2013-03-29 Uchwała Uchwała nr II/12/13 Rady Gminy w Chlewiskach z dnia 11 marca 2013r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2013 3822 2013-03-29 Uchwała Uchwała nr II/9/13 Rady Gminy w Chlewiskach z dnia 11 marca 2013r. w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Chlewiskach
2013 3821 2013-03-29 Uchwała Uchwała nr I/3/13 Rady Gminy w Chlewiskach z dnia 28 stycznia 2013r. w sprawie zmiany załącznika do Uchwały Nr XIV/90/12 Rady Gminy Chlewiska z dnia 28 grudnia 2012 r.
2013 2403 2013-02-25 Uchwała Uchwała nr XIV/92/12 Rady Gminy w Chlewiskach z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2013 2402 2013-02-25 Uchwała Uchwała nr XIV/91/12 Rady Gminy w Chlewiskach z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 2401 2013-02-25 Uchwała Uchwała nr XIV/90/12 Rady Gminy w Chlewiskach z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2013 2400 2013-02-25 Uchwała Uchwała nr XIV/89/12 Rady Gminy w Chlewiskach z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Chlewiska
2013 2399 2013-02-25 Uchwała Uchwała nr XIV/88/12 Rady Gminy w Chlewiskach z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi usuwania odpadów z nieruchomości
2013 2398 2013-02-25 Uchwała Uchwała nr XIV/87/12 Rady Gminy w Chlewiskach z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty
2013 2397 2013-02-25 Uchwała Uchwała nr XIV/83/12 Rady Gminy w Chlewiskach z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie dokonania zmian w uchwale Nr XIII/74/12 z dnia 30 listopada 2012 r w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości oraz stosowania zwolnień na 2013 rok
2012 9937 2012-12-18 Uchwała Uchwała nr XII/64/12 Rady Gminy w Chlewiskach z dnia 22 listopada 2012r. w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu  Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Chlewiskach
2012 9551 2012-12-16 Uchwała Uchwała nr XIII/75/12 Rady Gminy w Chlewiskach z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na 2013 rok
2012 9550 2012-12-16 Uchwała Uchwała nr XIII/74/12 Rady Gminy w Chlewiskach z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości oraz stosowania zwolnień na 2013 rok
2012 9549 2012-12-16 Uchwała Uchwała nr IX/59/12 Rady Gminy w Chlewiskach z dnia 5 października 2012r. w sprawie zmiany załącznika do Uchwały Nr VI/26/05 Rady Gminy Chlewiska z dnia 28 lipca 2005 r.
2012 5381 2012-07-17 Uchwała Uchwała nr VI/43/12 Rady Gminy w Chlewiskach z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie uchwalenia Regulaminu wynagradzania nauczycieli w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Chlewiska
2012 5380 2012-07-17 Uchwała Uchwała nr VI/42/12 Rady Gminy w Chlewiskach z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie: szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, świadczone przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chlewiskach oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat jak również trybu ich pobierania
2012 3625 2012-04-23 Uchwała Uchwała nr IV/23/12 Rady Gminy w Chlewiskach z dnia 30 marca 2012r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowiska o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin
2012 3624 2012-04-23 Uchwała Uchwała nr IV/21/12 Rady Gminy w Chlewiskach z dnia 30 marca 2012r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Chlewiska w 2012 r.
2012 3623 2012-04-23 Uchwała Uchwała nr IV/16/12 Rady Gminy w Chlewiskach z dnia 30 marca 2012r. w sprawie wyłączenia lokali mieszkalnych z mieszkaniowego zasobu gminy
2012 2763 2012-03-16 Uchwała Uchwała nr XII/65/08 Rady Gminy w Chlewiskach z dnia 8 stycznia 2009r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2008
2012 1196 2012-02-10 Uchwała Uchwała nr II/8/12 Rady Gminy w Chlewiskach z dnia 31 stycznia 2012r. w sprawie: zmiany uchwały Nr X/49/11 Rady Gminy Chlewiska z dnia 30 maja 2011 r. w sprawie określenia inkasentów łącznego zobowiązania pieniężnego
2011 7104 2011-12-10 Uchwała Uchwała nr XI/56/08 Rady Gminy w Chlewiskach z dnia 25 listopada 2008r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2008
2011 1170 2011-03-15 Uchwała Uchwała nr XI/56/08 Rady Gminy w Chlewiskach z dnia 25 listopada 2008r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2008
2010 4919 2010-11-03 Uchwała Uchwała nr X/51/2008 Rady Gminy w Chlewiskach z dnia 7 listopada 2008r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2008
2010 1814 2010-05-17 Uchwała Uchwała nr X/50/09 Rady Gminy w Chlewiskach z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Chlewiska na rok 2010