Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 225

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 11634 2019-10-08 Uchwała Uchwała nr VI/67/2019 Rady Gminy w Broku z dnia 27 września 2019 r. w sprawie wprowadzenia i ustalenia wysokości stawek oraz wyznaczenia inkasenta poboru opłaty targowej
2019 11633 2019-10-08 Uchwała Uchwała nr VI/66/2019 Rady Gminy w Broku z dnia 27 września 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Brok
2019 11632 2019-10-08 Uchwała Uchwała nr VI/65/2019 Rady Gminy w Broku z dnia 27 września 2019 r. w sprawie ustalenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia dla osób bezdomnych
2019 11631 2019-10-08 Uchwała Uchwała nr VI/64/2019 Rady Gminy w Broku z dnia 27 września 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Brok
2019 11630 2019-10-08 Uchwała Uchwała nr VI/63/2019 Rady Gminy w Broku z dnia 27 września 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 r.
2019 8689 2019-07-11 Uchwała Uchwała nr V/57/2019 Rady Gminy w Broku z dnia 28 czerwca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia gminnego wieloletniego programu osłonowego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
2019 8656 2019-07-10 Uchwała Uchwała nr V/61/2019 Rady Gminy w Broku z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 r.
2019 8655 2019-07-10 Uchwała Uchwała nr V/60/2019 Rady Gminy w Broku z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Brok oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 r.
2019 8654 2019-07-10 Uchwała Uchwała nr V/59/2019 Rady Gminy w Broku z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem ,,Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023.
2019 8653 2019-07-10 Uchwała Uchwała nr V/58/2019 Rady Gminy w Broku z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej w formie zasiłku celowego na zakup posiłku i żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem ,, Posiłek w szkole i w domu‘’ na lata 2019-2023
2019 8652 2019-07-10 Uchwała Uchwała nr V/56/2019 Rady Gminy w Broku z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie wprowadzenia, ustalenia wysokości stawek, oraz wyznaczenia inkasenta poboru opłaty targowej
2019 7427 2019-06-13 Uchwała Uchwała nr IV/51/2019 Rady Gminy w Broku z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Brok lub jej podległym jednostkom oraz warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach,w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu lub osób uprawnionych do udzielania ulg
2019 7426 2019-06-13 Uchwała Uchwała nr IV/49/2019 Rady Gminy w Broku z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Brok, warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
2019 7425 2019-06-13 Uchwała Uchwała nr IV/48/2019 Rady Gminy w Broku z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Brok.
2019 7424 2019-06-13 Uchwała Uchwała nr IV/46/2019 Rady Gminy w Broku z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Zamoście
2019 7423 2019-06-13 Uchwała Uchwała nr IV/45/2019 Rady Gminy w Broku z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Stare Miasto
2019 7422 2019-06-13 Uchwała Uchwała nr IV/44/2019 Rady Gminy w Broku z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Laskowizna
2019 7421 2019-06-13 Uchwała Uchwała nr IV/43/2019 Rady Gminy w Broku z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Kaczkowo Stare
2019 7420 2019-06-13 Uchwała Uchwała nr IV/42/2019 Rady Gminy w Broku z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Kaczkowo Nowe
2019 7419 2019-06-13 Uchwała Uchwała nr IV/41/2019 Rady Gminy w Broku z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Czuraj
2019 7418 2019-06-13 Uchwała Uchwała nr IV/40/2019 Rady Gminy w Broku z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Brzostowa
2019 7417 2019-06-13 Uchwała Uchwała nr IV/39/2019 Rady Gminy w Broku z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Brok
2019 7416 2019-06-13 Uchwała Uchwała nr IV/38/2019 Rady Gminy w Broku z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Bojany
2019 7415 2019-06-13 Uchwała Uchwała nr IV/37/2019 Rady Gminy w Broku z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr VIII/38/1990 Rady Gminy i Miasta w Broku z dnia 15 grudnia 1990 r.
2019 7414 2019-06-13 Uchwała Uchwała nr IV/36/2019 Rady Gminy w Broku z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego dla nauczycieli oraz maksymalnej kwoty dofinansowania w 2019 r. za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w gminnych jednostkach oświatowych.
2019 7413 2019-06-13 Uchwała Uchwała nr IV/35/2019 Rady Gminy w Broku z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie rodzaju świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej oraz warunków i sposobów ich przyznawania dla nauczycieli szkół i przedszkola prowadzonych przez Gminę Brok.
2019 4842 2019-04-15 Uchwała Uchwała nr III/31/2019 Rady Gminy w Broku z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie zmiany rozporządzenia nr 13 Wojewody Mazowieckiego z dnia 26 lutego 2008 r. w sprawie pomników przyrody położonych na terenie powiatu ostrowskiego (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego Nr 29, poz. 1069).
2019 4498 2019-04-08 Uchwała Uchwała nr III/32/2019 Rady Gminy w Broku z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych
2019 4497 2019-04-08 Uchwała Uchwała nr III/30/2019 Rady Gminy w Broku z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie zmiany rozporządzenia nr 13 Wojewody Mazowieckiego z dnia 26 lutego 2008 r. w sprawie pomników przyrody położonych na terenie powiatu ostrowskiego (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego Nr 29, poz. 1069).
2019 4496 2019-04-08 Uchwała Uchwała nr III/29/2019 Rady Gminy w Broku z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody
2019 4495 2019-04-08 Uchwała Uchwała nr III/27/2019 Rady Gminy w Broku z dnia 29 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr V/25/2015 z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie określenia warunków udzielenia bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości stanowiących własność Gminy Brok i wysokości stawki procentowej tej bonifikaty
2019 4494 2019-04-08 Uchwała Uchwała nr III/25/2019 Rady Gminy w Broku z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej
2019 4480 2019-04-05 Uchwała Uchwała nr III/22/2019 Rady Gminy w Broku z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 r.
2019 988 2019-01-18 Uchwała Uchwała nr II/21/2018 Rady Gminy w Broku z dnia 28 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę Nr XII/86/2016 Rady Gminy w Broku z dnia 30 maja 2016r. w sprawie uchwalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego lub od innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno - wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku.
2019 987 2019-01-18 Uchwała Uchwała nr II/20/2018 Rady Gminy w Broku z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności.
2019 986 2019-01-18 Uchwała Uchwała nr II/18/2018 Rady Gminy w Broku z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie nadania nazwy skweru na terenie Miasta Brok.
2019 985 2019-01-18 Uchwała Uchwała nr II/14/2018 Rady Gminy w Broku z dnia 28 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Brok.
2019 984 2019-01-18 Uchwała Uchwała nr II/11/2018 Rady Gminy w Broku z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania pomocy w zakresie dożywiania ,,Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 - 2023 na terenie gminy Brok
2019 983 2019-01-18 Uchwała Uchwała nr II/10/2018 Rady Gminy w Broku z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia gminnego wieloletniego programu osłonowego ,,Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 - 2023
2019 982 2019-01-18 Uchwała Uchwała nr II/8/2018 Rady Gminy w Broku z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brok na 2019 r.
2019 981 2019-01-18 Uchwała Uchwała nr II/7/2018 Rady Gminy w Broku z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 r.
2018 10303 2018-10-29 Uchwała Uchwała nr XXX/198/2018 Rady Gminy w Broku z dnia 16 października 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Brok.
2018 10302 2018-10-29 Uchwała Uchwała nr XXX/196/2018 Rady Gminy w Broku z dnia 16 października 2018 r. zmieniająca uchwałę Nr XIX/108/2010 w sprawie zatwierdzenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Broku
2018 10301 2018-10-29 Uchwała Uchwała nr XXX/194/2018 Rady Gminy w Broku z dnia 16 października 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 r.
2018 8458 2018-09-06 Uchwała Uchwała nr XXIX/192/2018 Rady Gminy w Broku z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Brok.
2018 8457 2018-09-06 Uchwała Uchwała nr XXIX/190/2018 Rady Gminy w Broku z dnia 30 sierpnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie podziału Gminy Brok na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2018 8456 2018-09-06 Uchwała Uchwała nr XXIX/189/2018 Rady Gminy w Broku z dnia 30 sierpnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie podziału Gminy Brok na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.
2018 8455 2018-09-06 Uchwała Uchwała nr XXIX/187/2018 Rady Gminy w Broku z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 r.
2018 8454 2018-09-06 Uchwała Uchwała nr XXIX/185/2018 Rady Gminy w Broku z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Brok.
2018 8453 2018-09-06 Uchwała Uchwała nr XXIX/184/2018 Rady Gminy w Broku z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Brok.
2018 8452 2018-09-06 Uchwała Uchwała nr XXIX/183/2018 Rady Gminy w Broku z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie Miasta Brok.
2018 7010 2018-07-10 Uchwała Uchwała nr XXVI/170/2018 Rady Gminy w Broku z dnia 30 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 r.
2018 7009 2018-07-10 Uchwała Uchwała nr XXV/169/2018 Rady Gminy w Broku z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 r.
2018 6889 2018-07-06 Uchwała Uchwała nr XXVIII/182/2018 Rady Gminy w Broku z dnia 22 czerwca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli oraz określenia sezonu kąpielowego dla miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli na terenie Gminy Brok
2018 6791 2018-07-05 Uchwała Uchwała nr XXVIII/179/2018 Rady Gminy w Broku z dnia 22 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 r.
2018 5504 2018-05-21 Uchwała Uchwała nr XXVII/174/2018 Rady Gminy w Broku z dnia 17 maja 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/170/2018 Rady Gminy w Broku z dnia 30 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 r.
2018 3372 2018-04-05 Uchwała Uchwała nr XXV/167/2018 Rady Gminy w Broku z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Brok na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2018 3371 2018-04-05 Uchwała Uchwała nr XXV/166/2018 Rady Gminy w Broku z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Brok na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.
2018 3370 2018-04-05 Uchwała Uchwała nr XXV/164/2018 Rady Gminy w Broku z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w publicznym przedszkolu oraz w punkcie przedszkolnym, dla których organem prowadzącym jest Gmina Brok.
2018 3369 2018-04-05 Uchwała Uchwała nr XXV/162/2018 Rady Gminy w Broku z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie rodzaju świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej oraz warunków i sposobów ich przyznawania dla nauczycieli szkół i przedszkola prowadzonych przez Gminę Brok.
2018 576 2018-01-16 Uchwała Uchwała nr XXIV/161/2017 Rady Gminy w Broku z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 r.
2018 575 2018-01-16 Uchwała Uchwała nr XXIV/159/2017 Rady Gminy w Broku z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brok na rok 2018.
2017 11859 2017-12-12 Uchwała Uchwała nr XXIII/156/2017 Rady Gminy w Broku z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 r.
2017 11858 2017-12-12 Uchwała Uchwała nr XXIII/152/2017 Rady Gminy w Broku z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXI/140/2002 Rady Gminy w Broku z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie utworzenia Zespołu Publicznych Placówek Oświatowych w Broku.
2017 11857 2017-12-12 Uchwała Uchwała nr XXIII/151/2017 Rady Gminy w Broku z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności Publicznego Gimnazjum w Broku.
2017 11856 2017-12-12 Uchwała Uchwała nr XXIII/150/2017 Rady Gminy w Broku z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Broku w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Broku.
2017 11855 2017-12-12 Uchwała Uchwała nr XXIII/149/2017 Rady Gminy w Broku z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Kaczkowie Starym w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Kaczkowie Starym.
2017 9128 2017-10-11 Uchwała Uchwała nr XXII/145/2017 Rady Gminy w Broku z dnia 1 września 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 r.
2017 8129 2017-09-25 Uchwała Uchwała nr XX/136/2017 Rady Gminy w Broku z dnia 9 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 r.
2017 7664 2017-09-13 Uchwała Uchwała nr XXII/148/2017 Rady Gminy w Broku z dnia 1 września 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przeznaczenia do zbycia w drodze bezprzetargowej komunalnych lokali mieszkalnych oraz ustalenie zasad ich sprzedaży.
2017 7663 2017-09-13 Uchwała Uchwała nr XXII/147/2017 Rady Gminy w Broku z dnia 1 września 2017 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, pedagogów, logopedów, doradców zawodowych, nauczycieli „wspomagających” posiadających kwalifikacje w zakresie pedagogiki specjalnej w celu współorganizowania kształcenia uczniów niepełnosprawnych oraz nauczycieli prowadzących zajęcia rewalidacyjne, rewalidacyjno-wychowawcze zatrudnionych w przedszkolach i szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Brok.
2017 7547 2017-09-11 Uchwała Uchwała nr XIX/131/2017 Rady Gminy w Broku z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 r.
2017 7229 2017-08-31 Uchwała Uchwała nr XVIII/124/2017 Rady Gminy w Broku z dnia 9 marca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 r.
2017 6318 2017-07-24 Uchwała Uchwała nr XXI/141/2017 Rady Gminy w Broku z dnia 17 lipca 2017 r. w sprawie ustalenia przebiegu i zaliczenia drogi na obszarze Miasta Brok do kategorii dróg gminnych
2017 6317 2017-07-24 Uchwała Uchwała nr XXI/140/2017 Rady Gminy w Broku z dnia 17 lipca 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie Miasta Brok.
2017 6132 2017-07-13 Uchwała Uchwała nr XVI/110/2016 Rady Gminy w Broku z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 r.
2017 5505 2017-06-21 Uchwała Uchwała nr XX/138/2017 Rady Gminy w Broku z dnia 9 czerwca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Brok i zagospodarowania tych odpadów.
2017 3611 2017-04-11 Uchwała Uchwała nr XIX/130/2017 Rady Gminy w Broku z dnia 31 marca 2017 r. zmieniająca uchwałę Nr VIII/52/2015 Rady Gminy w Broku z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie określenia zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności i wysokości stawek opłaty targowej.
2017 3610 2017-04-11 Uchwała Uchwała nr XIX/128/2017 Rady Gminy w Broku z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie rodzaju świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej oraz warunków i sposobów ich przyznawania dla nauczycieli szkół i przedszkola prowadzonych przez Gminę Brok.
2017 3609 2017-04-11 Uchwała Uchwała nr XIX/126/2017 Rady Gminy w Broku z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe.
2017 3216 2017-04-05 Uchwała Uchwała nr XV/105/2016 Rady Gminy w Broku z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 r.
2017 2506 2017-03-14 Uchwała Uchwała nr XVIII/123/2017 Rady Gminy w Broku z dnia 9 marca 2017r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi , terminu i miejsca jej składania przez właścicieli nieruchomości oraz określenia warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
2017 2505 2017-03-14 Uchwała Uchwała nr XVIII/122/2017 Rady Gminy w Broku z dnia 9 marca 2017r. zmieniająca uchwałę Nr XII/86/2016 Rady Gminy w Broku z dnia 30 maja 2016 r. w sprawie uchwalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego lub od innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno- wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku.
2017 2504 2017-03-14 Uchwała Uchwała nr XVIII/121/2017 Rady Gminy w Broku z dnia 9 marca 2017r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności.
2017 2503 2017-03-14 Uchwała Uchwała nr XVIII/120/2017 Rady Gminy w Broku z dnia 9 marca 2017r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy pierwszej szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Brok dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem wybranej szkoły podstawowej, określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania kryteriów oraz przyznania liczby punktów każdemu kryterium.
2017 2502 2017-03-14 Uchwała Uchwała nr XVIII/119/2017 Rady Gminy w Broku z dnia 9 marca 2017r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Brok, określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania kryteriów oraz przyznania liczby punktów każdemu kryterium.
2017 1663 2017-02-20 Uchwała Uchwała nr XVII/116/2017 Rady Gminy w Broku z dnia 9 lutego 2017r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 w przedszkolu publicznym oraz w punkcie przedszkolnym prowadzonym przez Gminę Brok.
2017 1662 2017-02-20 Uchwała Uchwała nr XVII/115/2017 Rady Gminy w Broku z dnia 9 lutego 2017r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz terminu i miejsca jej składania przez właścicieli nieruchomości
2017 1661 2017-02-20 Uchwała Uchwała nr XVII/114/2017 Rady Gminy w Broku z dnia 9 lutego 2017r. zmieniająca uchwałę Nr XXII/131/2013 Rady Gminy w Broku z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności.
2017 962 2017-01-31 Uchwała Uchwała nr XIV/95/2016 Rady Gminy w Broku z dnia 23 września 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 r.
2017 39 2017-01-02 Uchwała Uchwała nr XVI/108/2016 Rady Gminy w Broku z dnia 22 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brok na rok 2017.
2016 10748 2016-12-06 Uchwała Uchwała nr XV/104/2016 Rady Gminy w Broku z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek oraz sposobu poboru podatku od nieruchomości.
2016 10747 2016-12-06 Uchwała Uchwała nr XV/102/2016 Rady Gminy w Broku z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie ustalenia przebiegu i zaliczenia istniejących dróg na obszarze Miasta Brok do kategorii dróg gminnych
2016 10746 2016-12-06 Uchwała Uchwała nr XV/101/2016 Rady Gminy w Broku z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie ustalenia przebiegu dróg gminnych w Broku.
2016 9215 2016-10-28 Uchwała Uchwała nr XI/74/2016 Rady Gminy w Broku z dnia 23 marca 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 r.
2016 8924 2016-10-17 Uchwała Uchwała nr XII/80/2016 Rady Gminy w Broku z dnia 30 maja 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 r.
2016 8520 2016-10-04 Uchwała Uchwała nr XIV/94/2016 Rady Gminy w Broku z dnia 23 września 2016r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie miasta Brok.
2016 8519 2016-10-04 Uchwała Uchwała nr XIV/93/2016 Rady Gminy w Broku z dnia 23 września 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Brok.
2016 5646 2016-06-29 Uchwała Uchwała nr XII/89/2016 Rady Gminy w Broku z dnia 30 maja 2016r. zmieniająca uchwałę Nr XIX/108/2010 w sprawie zatwierdzenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Broku
2016 5645 2016-06-29 Uchwała Uchwała nr XII/88/2016 Rady Gminy w Broku z dnia 30 maja 2016r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz terminu i miejsca jej składania przez właścicieli nieruchomości
2016 5644 2016-06-29 Uchwała Uchwała nr XII/87/2016 Rady Gminy w Broku z dnia 30 maja 2016r. w sprawie ustalania terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2016 5642 2016-06-29 Uchwała Uchwała nr XII/86/2016 Rady Gminy w Broku z dnia 30 maja 2016r. w sprawie uchwalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego lub od innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno - wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku
2016 5638 2016-06-29 Uchwała Uchwała nr XII/85/2016 Rady Gminy w Broku z dnia 30 maja 2016r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Brok i zagospodarowania tych odpadów.
2016 5635 2016-06-29 Uchwała Uchwała nr XII/84/2016 Rady Gminy w Broku z dnia 30 maja 2016r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Brok.
2016 3897 2016-04-20 Uchwała Uchwała nr VIII/57/2015 Rady Gminy w Broku z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 r.
2016 2228 2016-03-09 Uchwała Uchwała nr X/73/2016 Rady Gminy w Broku z dnia 5 lutego 2016r. w sprawie utworzenia Punktu Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Kaczkowie Starym.
2016 2227 2016-03-09 Uchwała Uchwała nr X/72/2016 Rady Gminy w Broku z dnia 5 lutego 2016r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXI/140/2002 Rady Gminy w Broku z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie utworzenia Zespołu Publicznych Placówek Oświatowych w Broku.
2016 2226 2016-03-09 Uchwała Uchwała nr X/71/2016 Rady Gminy w Broku z dnia 5 lutego 2016r. w sprawie określenia kryteriów dla potrzeb przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego do klas pierwszych publicznej szkoły podstawowej lub publicznego gimnazjum, dla których organem prowadzącym jest Gmina Brok oraz określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów i dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem tych szkół.
2016 2225 2016-03-09 Uchwała Uchwała nr X/70/2016 Rady Gminy w Broku z dnia 5 lutego 2016r. w sprawie określenia kryteriów naboru do przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego, dla których organem prowadzącym jest Gmina Brok, które będą brane pod uwagę na drugim etapie postępowaniarekrutacyjnego, określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów i dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia.
2016 2224 2016-03-09 Uchwała Uchwała nr X/63/2016 Rady Gminy w Broku z dnia 5 lutego 2016r. w sprawie rodzaju świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej oraz warunków i sposobów ich przyznawania dla nauczycieli szkół i przedszkola prowadzonych przez Gminę Brok.
2016 2133 2016-03-04 Uchwała Uchwała nr VII/48/2015 Rady Gminy w Broku z dnia 25 września 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 r.
2016 1682 2016-02-22 Uchwała Uchwała nr X/65/2016 Rady Gminy w Broku z dnia 5 lutego 2016r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji w sprawie zmiany nazw miejscowości.
2016 234 2016-01-11 Uchwała Uchwała nr IX/58/2015 Rady Gminy w Broku z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brok na rok 2016.
2015 10818 2015-12-12 Uchwała Uchwała nr VIII/53/2015 Rady Gminy w Broku z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
2015 10399 2015-12-10 Uchwała Uchwała nr VIII/56/2015 Rady Gminy w Broku z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie zarządzenia poboru podatków od osób fizycznych w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2015 10398 2015-12-10 Uchwała Uchwała nr VIII/55/2015 Rady Gminy w Broku z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2015 10397 2015-12-10 Uchwała Uchwała nr VIII/54/2015 Rady Gminy w Broku z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek oraz sposobu poboru podatku od nieruchomości.
2015 10396 2015-12-10 Uchwała Uchwała nr VIII/52/2015 Rady Gminy w Broku z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie określenia zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności i wysokości stawek opłaty targowej.
2015 8728 2015-11-04 Uchwała Uchwała nr VII/46/2015 Rady Gminy w Broku z dnia 25 września 2015r. w sprawie nadania Statutu Bibliotece Publicznej w Broku.
2015 7443 2015-09-03 Uchwała Uchwała nr VI/34/2015 Rady Gminy w Broku z dnia 29 maja 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 r.
2015 6041 2015-07-09 Uchwała Uchwała nr VI/42/2015 Rady Gminy w Broku z dnia 29 maja 2015r. w sprawie rodzaju świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej oraz warunków i sposobów ich przyznawania dla nauczycieli szkół i przedszkola prowadzonych przez Gminę Brok.
2015 6040 2015-07-09 Uchwała Uchwała nr VI/40/2015 Rady Gminy w Broku z dnia 29 maja 2015r. w sprawie ustalenia przebiegu i zaliczenia istniejących dróg na obszarze Miasta Brok do kategorii dróg gminnych.
2015 4526 2015-05-15 Uchwała Uchwała nr III/7/2014 Rady Gminy w Broku z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 r.
2015 4215 2015-05-05 Uchwała Uchwała nr V/27/2015 Rady Gminy w Broku z dnia 30 marca 2015r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży na terenie gminy Brok.
2015 4214 2015-05-05 Uchwała Uchwała nr V/25/2015 Rady Gminy w Broku z dnia 30 marca 2015r. w sprawie określenia warunków udzielenia bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości stanowiących własność Gminy Brok i wysokości stawki procentowej tej bonifikaty.
2015 4213 2015-05-05 Uchwała Uchwała nr V/24/2015 Rady Gminy w Broku z dnia 30 marca 2015r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy na lata 2015 - 2019
2015 4212 2015-05-05 Uchwała Uchwała nr V/23/2015 Rady Gminy w Broku z dnia 30 marca 2015r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy.
2015 3235 2015-04-09 Uchwała Uchwała nr XXX/208/2014 Rady Gminy w Broku z dnia 14 listopada 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 r.
2015 2259 2015-03-16 Uchwała Uchwała nr XXIX/207/2014 Rady Gminy w Broku z dnia 26 września 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 r.
2015 1231 2015-02-12 Uchwała Uchwała nr IV/19/2015 Rady Gminy w Broku z dnia 21 stycznia 2015r. w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku budowy urządzeń infrastruktury technicznej.
2015 1230 2015-02-12 Uchwała Uchwała nr IV/18/2015 Rady Gminy w Broku z dnia 21 stycznia 2015r. w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku podziału nieruchomości.
2015 1229 2015-02-12 Uchwała Uchwała nr IV/12/2015 Rady Gminy w Broku z dnia 21 stycznia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brok na rok 2015.
2014 11897 2014-12-23 Uchwała Uchwała nr XXX/211/2014 Rady Gminy w Broku z dnia 14 listopada 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Brok.
2014 10843 2014-12-01 Uchwała Uchwała nr XXX/209/2014 Rady Gminy w Broku z dnia 14 listopada 2014r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Brok w 2015 roku.
2014 10541 2014-11-21 Uchwała Uchwała nr XXVIII/190/2014 Rady Gminy w Broku z dnia 24 czerwca 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 r.
2014 10242 2014-11-07 Uchwała Uchwała nr XXVII/185/2014 Rady Gminy w Broku z dnia 31 marca 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 r.
2014 9244 2014-10-07 Uchwała Uchwała nr XXIX/205/2014 Rady Gminy w Broku z dnia 26 września 2014r. zmieniająca uchwałę Nr XXIII/144/2013 Rady Gminy w Broku z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz określenia warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
2014 9243 2014-10-07 Uchwała Uchwała nr XXIX/204/2014 Rady Gminy w Broku z dnia 26 września 2014r. zmieniająca uchwałę Nr XIX/114/2012 Rady Gminy w Broku z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowanie tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2014 9242 2014-10-07 Uchwała Uchwała nr XXIX/203/2014 Rady Gminy w Broku z dnia 26 września 2014r. zmieniająca uchwałę Nr XXII/131/2013 Rady Gminy w Broku z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności.
2014 9241 2014-10-07 Uchwała Uchwała nr XXIX/202/2014 Rady Gminy w Broku z dnia 26 września 2014r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
2014 9240 2014-10-07 Uchwała Uchwała nr XXIX/201/2014 Rady Gminy w Broku z dnia 26 września 2014r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.
2014 8721 2014-09-23 Uchwała Uchwała nr XXV/152/2013 Rady Gminy w Broku z dnia 19 listopada 2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2013 r.
2014 8594 2014-09-16 Uchwała Uchwała nr XXIV/147/2013 Rady Gminy w Broku z dnia 16 września 2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2013 r.
2014 8070 2014-08-27 Uchwała Uchwała nr XXIII/137/2013 Rady Gminy w Broku z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2013 r.
2014 7603 2014-08-05 Uchwała Uchwała nr XXII/127/2013 Rady Gminy w Broku z dnia 28 maja 2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2013 r.
2014 7602 2014-08-05 Uchwała Uchwała nr XXI/126/2013 Rady Gminy w Broku z dnia 26 kwietnia 2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2013 r.
2014 6941 2014-07-17 Uchwała Uchwała nr XX/118/2013 Rady Gminy w Broku z dnia 6 marca 2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2013 r.
2014 6424 2014-07-03 Uchwała Uchwała nr XXVIII/196/2014 Rady Gminy w Broku z dnia 24 czerwca 2014r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania ,, Pomoc państwa w zakresie dożywiania ‘’ na lata 2014-2020 na terenie gminy Brok.
2014 6423 2014-07-03 Uchwała Uchwała nr XXVIII/194/2014 Rady Gminy w Broku z dnia 24 czerwca 2014r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane w przedszkolu miejskim w Broku.
2014 5557 2014-06-03 Uchwała Uchwała nr XIX/117/2012 Rady Gminy w Broku z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2012 r.
2014 5095 2014-05-16 Uchwała Uchwała nr XVII/97/2012 Rady Gminy w Broku z dnia 30 października 2012r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2012 r.
2014 4873 2014-05-14 Uchwała Uchwała nr XVIII/101/2012 Rady Gminy w Broku z dnia 11 grudnia 2012r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2012 r.
2014 3819 2014-04-09 Uchwała Uchwała nr XXVII/187/2014 Rady Gminy w Broku z dnia 31 marca 2014r. w sprawie wzniesienia obelisku poświęconego Ofiarom Zbrodni Katyńskiej i Tragedii Smoleńskiej.
2014 3818 2014-04-09 Uchwała Uchwała nr XXVII/180/2014 Rady Gminy w Broku z dnia 31 marca 2014r. w sprawie określenia zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności i wysokości stawek opłaty targowej.
2014 3727 2014-04-09 Uchwała Uchwała nr XVI/92/2012 Rady Gminy w Broku z dnia 19 września 2012r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2012 r.
2014 3148 2014-03-28 Uchwała Uchwała nr XIV/86/2012 Rady Gminy w Broku z dnia 19 lipca 2012r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2012 r.
2014 3147 2014-03-28 Uchwała Uchwała nr XIII/80/2012 Rady Gminy w Broku z dnia 29 czerwca 2012r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2012 r.
2014 986 2014-01-30 Uchwała Uchwała nr XXVI/160/2014 Rady Gminy w Broku z dnia 17 stycznia 2014r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brok na rok 2014
2014 951 2014-01-30 Uchwała Uchwała nr XXVI/170/2014 Rady Gminy w Broku z dnia 17 stycznia 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnej pomocy w zakresie dożywiania w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania ,,Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 na terenie gminy Brok
2014 950 2014-01-30 Uchwała Uchwała nr XXVI/168/2014 Rady Gminy w Broku z dnia 17 stycznia 2014r. w sprawie uchwalenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Brok w 2014 roku”.
2014 949 2014-01-30 Uchwała Uchwała nr XXVI/165/2014 Rady Gminy w Broku z dnia 17 stycznia 2014r. w sprawie rodzaju świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej oraz warunków i sposobów ich przyznawania dla nauczycieli szkół i przedszkola prowadzonych przez Gminę Brok.
2013 12306 2013-11-27 Uchwała Uchwała nr XXV/153/2013 Rady Gminy w Broku z dnia 19 listopada 2013r. w sprawie likwidacji zakładu budżetowego o nazwie Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Broku
2013 11819 2013-11-15 Uchwała Uchwała nr VIII/43/2011 Rady Gminy w Broku z dnia 28 września 2011r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2011 r.
2013 11166 2013-10-31 Uchwała Uchwała nr VI/39/2011 Rady Gminy w Broku z dnia 28 czerwca 2011r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2011 r.
2013 9140 2013-08-08 Uchwała Uchwała nr V/25/2011 Rady Gminy w Broku z dnia 11 maja 2011r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2011 r.
2013 8565 2013-07-29 Uchwała Uchwała nr IV/14/2011 Rady Gminy w Broku z dnia 23 marca 2011r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2011 r.
2013 8066 2013-07-16 Uchwała Uchwała nr III/8/2010 Rady Gminy w Broku z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2010 r.
2013 7602 2013-07-08 Uchwała Uchwała nr XXIII/145/2013 Rady Gminy w Broku z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie uchwalenia regulaminu korzystania z placów zabaw będących własnością Gminy Brok.
2013 7492 2013-07-03 Uchwała Uchwała nr XXIII/146/2013 Rady Gminy w Broku z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie wzniesienia obelisku poświęconego Ofiarom Zbrodni Katyńskiej i Katastrofy Smoleńskiej.
2013 7491 2013-07-03 Uchwała Uchwała nr XXIII/144/2013 Rady Gminy w Broku z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz określenia warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
2013 6410 2013-06-06 Uchwała Uchwała nr XXII/132/2013 Rady Gminy w Broku z dnia 28 maja 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości.
2013 6409 2013-06-06 Uchwała Uchwała nr XXII/129/2013 Rady Gminy w Broku z dnia 28 maja 2013r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Brok, warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
2013 6347 2013-06-05 Uchwała Uchwała nr XXII/133/2013 Rady Gminy w Broku z dnia 28 maja 2013r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Brok.
2013 6346 2013-06-05 Uchwała Uchwała nr XXII/131/2013 Rady Gminy w Broku z dnia 28 maja 2013r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności.
2013 3636 2013-03-27 Uchwała Uchwała nr XIX/105/2010 Rady Gminy w Broku z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2010 r.
2013 3357 2013-03-21 Uchwała Uchwała nr XX/124/2013 Rady Gminy w Broku z dnia 6 marca 2013r. w sprawie rodzaju świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej oraz warunków i sposobów ich przyznawania dla nauczycieli szkół i przedszkola prowadzonych przez Gminę Brok.
2013 3356 2013-03-21 Uchwała Uchwała nr XX/120/2013 Rady Gminy w Broku z dnia 6 marca 2013r. w sprawie podziału Gminy Brok na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2013 340 2013-01-10 Uchwała Uchwała nr XIX/115/2012 Rady Gminy w Broku z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne.
2013 339 2013-01-10 Uchwała Uchwała nr XIX/114/2012 Rady Gminy w Broku z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2013 338 2013-01-10 Uchwała Uchwała nr XIX/113/2012 Rady Gminy w Broku z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości.
2013 337 2013-01-10 Uchwała Uchwała nr XIX/112/2012 Rady Gminy w Broku z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2013 336 2013-01-10 Uchwała Uchwała nr XIX/111/2012 Rady Gminy w Broku z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności.
2013 335 2013-01-10 Uchwała Uchwała nr XIX/110/2012 Rady Gminy w Broku z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Brok
2013 334 2013-01-10 Uchwała Uchwała nr XIX/108/2012 Rady Gminy w Broku z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brok na 2013 r.
2012 9450 2012-12-15 Uchwała Uchwała nr XVIII/104/2012 Rady Gminy w Broku z dnia 11 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Brok w 2013 roku”.
2012 9449 2012-12-15 Uchwała Uchwała nr XVIII/103/2012 Rady Gminy w Broku z dnia 11 grudnia 2012r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy Brok w 2013 roku.
2012 8339 2012-11-30 Uchwała Uchwała nr XVII/92/2009 Rady Gminy w Broku z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2009 r.
2012 7780 2012-11-19 Uchwała Uchwała nr XVII/96/2012 Rady Gminy w Broku z dnia 30 października 2012r. w sprawie podziału Miasta i Gminy Brok na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.
2012 6277 2012-09-10 Uchwała Uchwała nr XVI/84/2009 Rady Gminy w Broku z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2009 r.
2012 6276 2012-09-10 Uchwała Uchwała nr XV/81/2009 Rady Gminy w Broku z dnia 10 września 2009r. w sprawie zmiany uchwał budżetowej na 2009 r.
2012 3034 2012-04-02 Uchwała Uchwała nr XII/77/2012 Rady Gminy w Broku z dnia 23 marca 2012r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XI/66/2012 Rady Gminy w Broku z dnia 21 lutego 2012 r. w sprawie ustalenia miejsc przeznaczonych do prowadzenia handlu na terenie gminy Brok.
2012 2499 2012-03-14 Uchwała Uchwała nr XI/70/2012 Rady Gminy w Broku z dnia 21 lutego 2012r. w sprawie wyrażenia zgody na ustawienie głazu pamiątkowego.
2012 2498 2012-03-14 Uchwała Uchwała nr XI/69/2012 Rady Gminy w Broku z dnia 21 lutego 2012r. w sprawie rodzaju świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej oraz warunków i sposobów ich przyznawania dla nauczycieli szkół i przedszkola prowadzonych przez Gminę Brok.
2012 2497 2012-03-14 Uchwała Uchwała nr XI/67/2012 Rady Gminy w Broku z dnia 21 lutego 2012r. w sprawie uchwalenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Brok w 2012 roku”.
2012 2496 2012-03-14 Uchwała Uchwała nr XI/66/2012 Rady Gminy w Broku z dnia 21 lutego 2012r. w sprawie ustalenia miejsc przeznaczonych do prowadzenia handlu na terenie gminy Brok.
2012 2495 2012-03-14 Uchwała Uchwała nr XI/65/2012 Rady Gminy w Broku z dnia 21 lutego 2012r. w sprawie określenia zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności i wysokości stawek opłaty targowej.
2012 2145 2012-03-02 Uchwała Uchwała nr XIV/77/2009 Rady Gminy w Broku z dnia 29 kwietnia 2009r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2009 r.
2012 794 2012-02-01 Uchwała Uchwała nr X/58/2011 Rady Gminy w Broku z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brok na rok 2012.
2012 483 2012-01-23 Uchwała Uchwała nr X/64/2011 Rady Gminy w Broku z dnia 29 grudnia 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek w podatku od środków transportowych.
2012 482 2012-01-23 Uchwała Uchwała nr X/60/2011 Rady Gminy w Broku z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
2011 8254 2011-12-22 Uchwała Uchwała nr IX/55/2011 Rady Gminy w Broku z dnia 12 grudnia 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie przeznaczenia do zbycia w drodze bezprzetargowej komunalnych lokali mieszkalnych oraz ustalenie zasad ich sprzedaży.
2011 7711 2011-12-16 Uchwała Uchwała nr IX/52/2011 Rady Gminy w Broku z dnia 12 grudnia 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
2011 7710 2011-12-16 Uchwała Uchwała nr IX/51/2011 Rady Gminy w Broku z dnia 12 grudnia 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek oraz sposobu poboru podatku od nieruchomości.
2011 7713 2011-12-16 Uchwała Uchwała nr IX/57/2011 Rady Gminy w Broku z dnia 12 grudnia 2011r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego.
2011 7712 2011-12-16 Uchwała Uchwała nr IX/53/2011 Rady Gminy w Broku z dnia 12 grudnia 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2011 5902 2011-10-24 Uchwała Uchwała nr VIII/45/2011 Rady Gminy w Broku z dnia 28 września 2011r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia przekraczające bezpłatne podstawy programowe w przedszkolu miejskim w Broku.
2011 5903 2011-10-24 Uchwała Uchwała nr VIII/47/2011 Rady Gminy w Broku z dnia 28 września 2011r. w sprawie przeznaczenia do zbycia w drodze bezprzetargowej komunalnych lokali mieszkalnych oraz ustalenie zasad ich sprzedaży.
2011 4259 2011-07-28 Uchwała Uchwała nr VI/33/2011 Rady Gminy w Broku z dnia 28 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia przekraczające bezpłatne podstawy programowe w przedszkolu miejskim w Broku.
2011 2049 2011-04-26 Uchwała Uchwała nr IV/22/2011 Rady Gminy w Broku z dnia 23 marca 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek, sposobu poboru oraz wprowadzenia zwolnień przedmiotowych od podatku od nieruchomości
2011 2050 2011-04-26 Uchwała Uchwała nr IV/23/2011 Rady Gminy w Broku z dnia 23 marca 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.
2011 299 2011-01-24 Uchwała Uchwała nr III/6/2010 Rady Gminy w Broku z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brok na rok 2011.
2011 300 2011-01-24 Uchwała Uchwała nr III/10/2010 Rady Gminy w Broku z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
2010 4219 2010-09-29 Uchwała Uchwała nr XX/111/2010 Rady Gminy w Broku z dnia 16 lipca 2010r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2010 rok
2010 2807 2010-06-28 Uchwała Uchwała nr XVIII/97/2010 Rady Gminy w Broku z dnia 26 lutego 2010r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2010 r
2010 2808 2010-06-28 Uchwała Uchwała nr XVIII/103/2010 Rady Gminy w Broku z dnia 26 lutego 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Brok
2010 2513 2010-06-12 Uchwała Uchwała nr XIX/108/2010 Rady Gminy w Broku z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie zatwierdzenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Broku
2010 2514 2010-06-12 Uchwała Uchwała nr XIX/109/2010 Rady Gminy w Broku z dnia 29 kwietnia 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru podatków od osób fizycznych w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2010 408 2010-02-09 Uchwała Uchwała nr XVI/89/2009 Rady Gminy w Broku z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za przyjmowanie odpadów i innych zanieczyszczeń stałych na wysypisko gminne oraz wprowadzenia zwolnień od tej opłaty
2010 409 2010-02-09 Uchwała Uchwała nr XVII/91/2009 Rady Gminy w Broku z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Brok na 2010 rok
2010 410 2010-02-09 Uchwała Uchwała nr XVII/96/2009 Rady Gminy w Broku z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie wprowadzenia zwolnień przedmiotowych od podatku od nieruchomości
2010 116 2010-01-08 Uchwała Uchwała nr XII/61/2008 Rady Gminy w Broku z dnia 11 grudnia 2008r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2008 rok
2009 6146 2009-12-14 Uchwała Uchwała nr XVI/85/2009 Rady Gminy w Broku z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek, sposobu poboru oraz wprowadzenia zwolnień przedmiotowych od podatku od nieruchomości
2009 6147 2009-12-14 Uchwała Uchwała nr XVI/86/2009 Rady Gminy w Broku z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2009 6148 2009-12-14 Uchwała Uchwała nr XVI/88/2009 Rady Gminy w Broku z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2009 2553 2009-06-14 Uchwała Uchwała nr XIV/78/2009 Rady Gminy w Broku z dnia 29 kwietnia 2009r. w sprawie uchwalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Brok