Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 62

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2014 198 2014-01-10 Uchwała Uchwała nr XXXI/180/2013 Rady Gminy w Borkowicach z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Borkowicach do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej.
2014 197 2014-01-10 Uchwała Uchwała nr XXXI/179/2013 Rady Gminy w Borkowicach z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji na prowadzenie publicznych i niepublicznych: szkół, oddziałów wychowania przedszkolnego przy szkołach podstawowych, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu przeprowadzenia kontroli wykorzystania udzielonej dotacji.
2014 7 2014-01-03 Uchwała Uchwała nr XXX/176/2013 Rady Gminy w Borkowicach z dnia 18 grudnia 2013r. Uchwał Budżetowa Gminy Borkowice na rok 2014
2013 12619 2013-12-04 Uchwała Uchwała nr XXIX/174/2013 Rady Gminy w Borkowicach z dnia 27 listopada 2013r. w sprawie zmian w Statucie Gminy Borkowice.
2013 11602 2013-11-08 Uchwała Uchwała nr XXVIII/167/2013 Rady Gminy w Borkowicach z dnia 29 października 2013r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2013 8177 2013-07-17 Uchwała Uchwała nr XXVI/152/2013 Rady Gminy w Borkowicach z dnia 10 lipca 2013r. w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2013 8176 2013-07-17 Uchwała Uchwała nr XXVI/157/2013 Rady Gminy w Borkowicach z dnia 10 lipca 2013r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Borkowice, których zarządcą lub właścicielem jest Gmina Borkowice, udostępnionych przewoźnikom.
2013 3914 2013-04-03 Uchwała Uchwała nr XXIV/135/2013 Rady Gminy w Borkowicach z dnia 20 marca 2013r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
2013 3913 2013-04-03 Uchwała Uchwała nr XXIV/132/2013 Rady Gminy w Borkowicach z dnia 20 marca 2013r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty.
2013 3912 2013-04-03 Uchwała Uchwała nr XXIV/133/2013 Rady Gminy w Borkowicach z dnia 20 marca 2013r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie gminy Borkowice.
2013 3911 2013-04-03 Uchwała Uchwała nr XXIV/134/2013 Rady Gminy w Borkowicach z dnia 20 marca 2013r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Borkowice.
2013 1887 2013-02-14 Uchwała Uchwała nr XXIII/125/2013 Rady Gminy w Borkowicach z dnia 30 stycznia 2013r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty.
2013 1886 2013-02-14 Uchwała Uchwała nr XXIII/126/2013 Rady Gminy w Borkowicach z dnia 30 stycznia 2013r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie gminy Borkowice.
2013 1885 2013-02-14 Uchwała Uchwała nr XXIII/127/2013 Rady Gminy w Borkowicach z dnia 30 stycznia 2013r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Borkowice i zagospodarowania tych odpadów.
2013 1884 2013-02-14 Uchwała Uchwała nr XXIII/128/2013 Rady Gminy w Borkowicach z dnia 30 stycznia 2013r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Borkowice.
2013 1883 2013-02-14 Uchwała Uchwała nr XXIII/129/2013 Rady Gminy w Borkowicach z dnia 30 stycznia 2013r. w sprawie ustalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Borkowice.
2013 466 2013-01-11 Uchwała Uchwała nr XXI/118/2012 Rady Gminy w Borkowicach z dnia 19 grudnia 2012r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy BORKOWICE na lata 2013 – 2017.
2013 465 2013-01-11 Uchwała Uchwała nr XXI/117/2012 Rady Gminy w Borkowicach z dnia 19 grudnia 2012r. UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY BORKOWICE NA ROK 2013
2013 212 2013-01-07 Uchwała Uchwała nr XXI/119/2012 Rady Gminy w Borkowicach z dnia 19 grudnia 2012r. w sprawie podziału Gminy Borkowice na obwody głosowania i ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2012 7685 2012-11-16 Uchwała Uchwała nr XX/116/2012 Rady Gminy w Borkowicach z dnia 30 października 2012r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania terminu spłaty oraz rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających gminie Borkowice, jak również jednostkom podległym, oraz wskazania organu do tego uprawnionego.
2012 7684 2012-11-16 Uchwała Uchwała nr XX/114/2012 Rady Gminy w Borkowicach z dnia 30 października 2012r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2012 7683 2012-11-16 Uchwała Uchwała nr XX/113/2012 Rady Gminy w Borkowicach z dnia 30 października 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku
2012 7682 2012-11-16 Uchwała Uchwała nr XX/112/2012 Rady Gminy w Borkowicach z dnia 30 października 2012r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości.
2012 6774 2012-10-08 Uchwała Uchwała nr IX/105/2012 Rady Gminy w Borkowicach z dnia 25 września 2012r. w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Borkowice.
2012 6773 2012-10-08 Uchwała Uchwała nr XIX/104/2012 Rady Gminy w Borkowicach z dnia 25 września 2012r. w sprawie podziału Gminy Borkowice na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.
2012 6186 2012-09-05 Uchwała Uchwała nr XVIII/97/2012 Rady Gminy w Borkowicach z dnia 21 sierpnia 2012r. w sprawie ustalenia zasad i wysokości opłat za świadczenia przedszkoli prowadzonych przez Gminę Borkowice, wykraczające poza podstawę programową
2012 6185 2012-09-05 Uchwała Uchwała nr XVIII/102/2012 Rady Gminy w Borkowicach z dnia 21 sierpnia 2012r. w sprawie zasad obniżania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla dyrektorów szkól oraz nauczycieli pełniących obowiązki w ich zastępstwie.
2012 4369 2012-05-28 Uchwała Uchwała nr XVII/89/2012 Rady Gminy w Borkowicach z dnia 16 maja 2012r. w sprawie ustalenia planu sieci i granic obwodów oddziałów przedszkolnych, szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez gminę Borkowice.
2012 4368 2012-05-28 Uchwała Uchwała nr XVII/88/2012 Rady Gminy w Borkowicach z dnia 16 maja 2012r. w sprawie określenia obwodu Publicznej Szkoły Podstawowej w Borkowicach im. Janusza Łąckiego, wchodzącej w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Borkowicach
2012 4367 2012-05-28 Uchwała Uchwała nr XVII/87/2012 Rady Gminy w Borkowicach z dnia 16 maja 2012r. w sprawie określenia obwodu Publicznej Szkoły Podstawowej w Rzucowie wchodzącej w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Rzucowie
2012 4366 2012-05-28 Uchwała Uchwała nr XVII/86/2012 Rady Gminy w Borkowicach z dnia 16 maja 2012r. w sprawie przekształcenia Publicznej Szkoły Podstawowej w Ruszkowicach w filię Publicznej Szkoły Podstawowej w Borkowicach im. Janusza Łąckiego, wchodzącej w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Borkowicach
2012 4365 2012-05-28 Uchwała Uchwała nr XVII/85/2012 Rady Gminy w Borkowicach z dnia 16 maja 2012r. w sprawie utworzenia Samorządowego Przedszkola w Ninkowie
2012 4364 2012-05-28 Uchwała Uchwała nr XVII/84/2012 Rady Gminy w Borkowicach z dnia 16 maja 2012r. w sprawie likwidacji Publicznej Szkoły Podstawowej w Ninkowie
2012 1248 2012-02-14 Uchwała Uchwała nr XIII/65/2011  Rady Gminy w Borkowicach z dnia 22 grudnia 2011r.
2012 428 2012-01-20 Uchwała Uchwała nr XIII/67/2011 Rady Gminy w Borkowicach z dnia 22 grudnia 2011r. w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Opieki Nad Zabytkami dla Gminy Borkowice na lata 2010-2013”.
2011 7009 2011-12-08 Uchwała Uchwała nr XII/58/2011 Rady Gminy w Borkowicach z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku
2011 7008 2011-12-08 Uchwała Uchwała nr XII/57/2011 Rady Gminy w Borkowicach z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości.
2011 7011 2011-12-08 Uchwała Uchwała nr XII/60/2011 Rady Gminy w Borkowicach z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2011 7010 2011-12-08 Uchwała Uchwała nr XII/59/2011 Rady Gminy w Borkowicach z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie określenia wzoru formularzy do podatku od nieruchomości
2011 6041 2011-11-02 Uchwała Uchwała nr VIII/46/2011 Rady Gminy w Borkowicach z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie: określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez gminę Borkowice
2011 6040 2011-11-02 Uchwała Uchwała nr VIII/45/2011 Rady Gminy w Borkowicach z dnia 30 czerwca 2011r. zmieniająca Uchwałę w sprawie utworzenia Szkoły Muzycznej I stopnia im. Oskara Kolberga w Ruszkowicach
2011 6042 2011-11-02 Uchwała Uchwała nr VIII/47/2011 Rady Gminy w Borkowicach z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie zmian w Statucie Gminnnej Biblioteki Publicznej w Borkowicach.
2011 6044 2011-11-02 Uchwała Uchwała nr XI/56/2011 Rady Gminy w Borkowicach z dnia 20 października 2011r. w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez przedszkole publiczne prowadzone przez Gminę Borkowice
2011 6043 2011-11-02 Uchwała Uchwała nr VIII/48/2011 Rady Gminy w Borkowicach z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie zmiany w Statucie Gminy Borkowice.
2011 3552 2011-06-28 Uchwała Uchwała nr VII/38/2011 Rady Gminy w Borkowicach z dnia 25 maja 2011r. w sprawie określenia obwodu Publicznej Szkoły Podstawowej w Borkowicach im. Janusza Łąckiego, ul. Ks. Jana Wiśniewskiego 8
2011 3551 2011-06-28 Uchwała Uchwała nr VII/37/2011 Rady Gminy w Borkowicach z dnia 25 maja 2011r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Borkowice.
2011 3554 2011-06-28 Uchwała Uchwała nr VII/43/2011 Rady Gminy w Borkowicach z dnia 25 maja 2011r. w sprawie utworzenia Szkoły Muzycznej I stopnia im. Oskara Kolberga w Ruszkowicach.
2011 3553 2011-06-28 Uchwała Uchwała nr VII/39/2011 Rady Gminy w Borkowicach z dnia 25 maja 2011r. w sprawie: określenia obwodu Publicznej Szkoły Podstawowej w Ruszkowicach ul. Szkolna 4.
2011 2530 2011-05-17 Uchwała Uchwała nr VI/21/2011 Rady Gminy w Borkowicach z dnia 30 marca 2011r. w sprawie przekształcenia Publicznej Szkoły Podstawowej w Ruszkowicach.
2011 1443 2011-03-25 Uchwała Uchwała nr IV/16/2011 Rady Gminy w Borkowicach z dnia 31 stycznia 2011r. w sprawie zmiany w Statucie Gminy Borkowice.
2011 1444 2011-03-25 Uchwała Uchwała nr V/19/2011 Rady Gminy w Borkowicach z dnia 24 lutego 2011r. w sprawie Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Borkowice
2010 7308 2010-12-24 Uchwała Uchwała nr XXXIV/179/2010 Rady Gminy w Borkowicach z dnia 16 września 2010r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego gminy Borkowice w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji
2010 7309 2010-12-24 Uchwała Uchwała nr XXXIV/183/2010 Rady Gminy w Borkowicach z dnia 4 listopada 2010r. w sprawie zmian w uchwale w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego gminy Borkowice w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji
2010 5617 2010-11-29 Uchwała Uchwała nr XXXIII/175/2010 Rady Gminy w Borkowicach z dnia 16 września 2010r. w sprawie prac nad projektem uchwały budżetowej.
2010 3371 2010-07-22 Uchwała Uchwała nr XXXI/166/2010 Rady Gminy w Borkowicach z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie zmiany w uchwale w sprawie zarządzenia poboru podatków i opłat w drodze inkasa i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2010 1462 2010-04-29 Uchwała Uchwała nr XXVIII/148/2009 Rady Gminy w Borkowicach z dnia 17 grudnia 2009r. w sprawie wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
2010 1463 2010-04-29 Uchwała Uchwała nr XXVIII/149/2009 Rady Gminy w Borkowicach z dnia 17 grudnia 2009r. w sprawie wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami i prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.
2010 1150 2010-04-13 Uchwała Uchwała nr XXVIII/145/2009 Rady Gminy w Borkowicach z dnia 17 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Borkowice na rok 2010
2009 5282 2009-11-25 Uchwała Uchwała nr XXVI/139/2009 Rady Gminy w Borkowicach z dnia 29 października 2009r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości
2009 5283 2009-11-25 Uchwała Uchwała nr XXVI/140/2009 Rady Gminy w Borkowicach z dnia 29 października 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowyc i zwolnień w tym podatku
2009 3922 2009-08-11 Uchwała Uchwała nr XXIII/119/2009 Rady Gminy w Borkowicach z dnia 25 czerwca 2009r. w sprawie określenia taryfy cen i opłat za odprowadzenie 1m3 ścieków i terminów płatności za odbiór ścieków
2009 1247 2009-04-14 Uchwała Uchwała nr XIX/97/2009 Rady Gminy w Borkowicach z dnia 29 stycznia 2009r. w sprawie herbu Gminy Borkowice