Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 35

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2013 9455 2013-08-30 Uchwała Uchwała nr XXVII.219.2013 Rady Gminy w Błędowie z dnia 27 marca 2013r. w sprawie podziału Gminy Błędów na obwody głosowania oraz ustalenie ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych
2013 9454 2013-08-30 Uchwała Uchwała nr XX.176.2012 Rady Gminy w Błędowie z dnia 25 października 2012r. w sprawie : okręgów wyborczych utworzonych dla wyboru Rady Gminy Błędów
2013 4847 2013-04-22 Uchwała Uchwała nr XXVII.224.2013 Rady Gminy w Błędowie z dnia 27 marca 2013r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XXII.191.2012 Rady Gminy w Błędowie z dnia 14 grudnia 2012 r., uchwały Nr XXII.193.2012 Rady Gminy w Błędowie z dnia 14 grudnia 2012 r., uchwały Nr XXVI.215.2013 Rady Gminy w Błędowie z dnia 15 marca 2013 r.
2013 4846 2013-04-22 Uchwała Uchwała nr XXVII.223.2013 Rady Gminy w Błędowie z dnia 27 marca 2013r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2013 4845 2013-04-22 Uchwała Uchwała nr XXVII.222.2013 Rady Gminy w Błędowie z dnia 27 marca 2013r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za pojemnik, wykorzystywany w celu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
2013 4844 2013-04-22 Uchwała Uchwała nr XXVII.221.2013 Rady Gminy w Błędowie z dnia 27 marca 2013r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki opłaty.
2013 4709 2013-04-18 Uchwała Uchwała nr XXVI/213/2013 Rady Gminy w Błędowie z dnia 15 marca 2013r. w sprawie: uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Błędów
2013 520 2013-01-15 Uchwała Uchwała nr XXIII.200.2012 Rady Gminy w Błędowie z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie ustalenia opłaty rezerwacyjnej na Targowisku Gminnym w Błędowie
2013 519 2013-01-15 Uchwała Uchwała nr XXIII.199.2012 Rady Gminy w Błędowie z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie: zmiany Uchwały Rady Gminy Błędów Nr XXI.183.2012 z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie opłaty targowej
2013 106 2013-01-03 Uchwała Uchwała nr XXII.190.2012 Rady Gminy w Błędowie z dnia 14 grudnia 2012r. w sprawie: uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Błędów
2012 9466 2012-12-15 Uchwała Uchwała nr XXI.184.2012 Rady Gminy w Błędowie z dnia 29 listopada 2012r. W sprawie: zmiany Uchwały Nr III/15/2011 Rady Gminy Błędów z dnia 08.02.2011r. w sprawie zatwierdzenia wzorów formularzy informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości, rolny i leśny.
2012 9465 2012-12-15 Uchwała Uchwała nr XXI.183.2012 Rady Gminy w Błędowie z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie opłaty targowej
2012 9464 2012-12-15 Uchwała Uchwała nr XXI.182.2012 Rady Gminy w Błędowie z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych i zwolnień od roku 2013
2012 9463 2012-12-15 Uchwała Uchwała nr XXI.181.2012 Rady Gminy w Błędowie z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie określenia stawek i zwolnień w podatku od nieruchomości od roku 2013
2012 7033 2012-10-22 Uchwała Uchwała nr XVI.101.2012 Rady Gminy w Błędowie z dnia 29 maja 2012r. w sprawie zmiany statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Błędowie
2012 7032 2012-10-22 Uchwała Uchwała nr XVI.98.2012 Rady Gminy w Błędowie z dnia 29 maja 2012r. w sprawie określenia obwodu Publicznej Szkoły Podstawowej w Wilkowie.
2012 7031 2012-10-22 Uchwała Uchwała nr XVI.95.2012 Rady Gminy w Błędowie z dnia 29 maja 2012r. w sprawie: wyrażenia zgody na realizację projektu nr POKL.09.01.01-14-202/11 p.n. Punkt przedszkolny w PSP Lipie „ Bajkowy zakątek ” w ramach IX priorytetu „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”, działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, poddziałanie 9.1.1. Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 realizowanego w okresie od 01.09.2012r do 31.08.2014r.
2012 6819 2012-10-11 Uchwała Uchwała nr XVIII.116.2012 Rady Gminy w Błędowie z dnia 28 sierpnia 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Błędów obejmujący część sołectwa Bielany- obręb PGO Bielany
2012 4306 2012-05-23 Uchwała Uchwała nr XIII.78.2012 Rady Gminy w Błędowie z dnia 31 stycznia 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Nr III/15/2011 Rady Gminy Błędów z dnia 08.02.2011r. w sprawie zatwierdzenia wzorów formularzy informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości, rolny i leśny.
2011 7179 2011-12-11 Uchwała Uchwała nr X.65.2011 Rady Gminy w Błędowie z dnia 3 listopada 2011r. w sprawie określenia stawek i zwolnień w podatku od nieruchomości od roku 2012
2011 7178 2011-12-11 Uchwała Uchwała nr VIII.54.2011 Rady Gminy w Błędowie z dnia 31 sierpnia 2011r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Błędów
2011 7181 2011-12-11 Uchwała Uchwała nr X.68.2011 Rady Gminy w Błędowie z dnia 3 listopada 2011r. zmieniająca Uchwałę Nr VII.49.2011 z dnia 29 czerwca 2011r w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez publiczne przedszkole prowadzone przez gminę Błędów
2011 7180 2011-12-11 Uchwała Uchwała nr X.66.2011 Rady Gminy w Błędowie z dnia 3 listopada 2011r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych i zwolnień od roku 2012
2011 3989 2011-07-16 Uchwała Uchwała nr VII.49.2011 Rady Gminy w Błędowie z dnia 29 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez publiczne przedszkole prowadzone przez gminę Błędów
2011 3990 2011-07-16 Uchwała Uchwała nr NR VII.51.2011 Rady Gminy w Błędowie z dnia 29 czerwca 2011r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania w Gminie Błędów
2011 2212 2011-05-04 Uchwała Uchwała nr V.31.2011 Rady Gminy w Błędowie z dnia 11 kwietnia 2011r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbieranie odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych
2011 1926 2011-04-19 Uchwała Uchwała nr III/14/2011 Rady Gminy w Błędowie z dnia 8 lutego 2011r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Błędów z dnia 29.10.2010r. (nr XL/192/10) w sprawie określenia stawek i zwolnień w podatku od nieruchomości od roku 2011
2011 1927 2011-04-19 Uchwała Uchwała nr III/15/2011 Rady Gminy w Błędowie z dnia 8 lutego 2011r. w sprawie zatwierdzenia wzorów formularzy informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości, rolny i leśny
2011 1844 2011-04-14 Uchwała Uchwała nr IV.25.2011 Rady Gminy w Błędowie z dnia 31 marca 2011r. w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Gminy Błędów na lata 2011-2013 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
2011 1002 2011-03-08 Uchwała Uchwała nr III/18/2011 Rady Gminy w Błędowie z dnia 8 lutego 2011r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji
2010 6852 2010-12-15 Uchwała Uchwała nr XL/192/10 Rady Gminy w Błędowie z dnia 29 października 2010r. w sprawie określenia stawek i zwolnień w podatku od nieruchomości od roku 2011
2010 6853 2010-12-15 Uchwała Uchwała nr XL /193/2010 Rady Gminy w Błędowie z dnia 25 października 2010r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych i zwolnień od roku 2011
2009 6410 2009-12-16 Uchwała Uchwała nr XXX/143/09 Rady Gminy w Błędowie z dnia 25 listopada 2009r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych i zwolnień od roku 2010
2009 6411 2009-12-16 Uchwała Uchwała nr XXX/149/09 Rady Gminy w Błędowie z dnia 25 listopada 2009r. w sprawie określenia stawek i zwolnień w podatku od nieruchomości od roku 2010
2009 3489 2009-07-25 Uchwała Uchwała nr XXVII/127/2009 Rady Gminy w Błędowie z dnia 29 kwietnia 2009r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Błędów