Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 242

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 9533 2019-08-05 Uchwała Uchwała nr XII/87/2019 Rady Gminy Zbuczyn z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego
2019 9481 2019-08-02 Uchwała Uchwała nr XII/88/2019 Rady Gminy Zbuczyn z dnia 25 lipca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.
2019 8943 2019-07-17 Uchwała Uchwała nr XI/80/2019 Rady Gminy Zbuczyn z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Zbuczyn
2019 7222 2019-06-07 Uchwała Uchwała nr X/73/2019 Rady Gminy Zbuczyn z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Zbuczyn oraz określenia granic ich obwodów.
2019 6192 2019-05-10 Uchwała Uchwała nr IX/61/2019 Rady Gminy Zbuczyn z dnia 29 kwietnia 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr XXIII/160/2012 Rady Gminy Zbuczyn z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie poboru podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2019 6191 2019-05-10 Uchwała Uchwała nr IX/60/2019 Rady Gminy Zbuczyn z dnia 29 kwietnia 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr XXVIII/223/2013 Rady Gminy Zbuczyn z dnia 18 czerwca 2013 r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2019 6190 2019-05-10 Uchwała Uchwała nr IX/67/2019 Rady Gminy Zbuczyn z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie określenia wykazu kąpielisk na rok 2019 na terenie gminy Zbuczyn oraz określenia sezonu kąpielowego
2019 6189 2019-05-10 Uchwała Uchwała nr IX/65/2019 Rady Gminy Zbuczyn z dnia 29 kwietnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zbuczynie
2019 6188 2019-05-10 Uchwała Uchwała nr IX/62/2019 Rady Gminy Zbuczyn z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków, stanowiących dochody budżetu Gminy Zbuczyn za pomocą innego instrumentu płatniczego, w tym instrumentu płatniczego, na którym przechowywany jest pieniądz elektroniczny.
2019 6187 2019-05-10 Uchwała Uchwała nr IX/64/2019 Rady Gminy Zbuczyn z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.
2019 6186 2019-05-10 Uchwała Uchwała nr IX/63/2019 Rady Gminy Zbuczyn z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dyrektorowi, wicedyrektorowi oraz nauczycielowi pełniącemu inne stanowisko kierownicze w szkole, a także nauczycielowi, który obowiązki kierownicze pełni w zastępstwie nauczyciela, któremu powierzono stanowisko kierownicze, w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Zbuczyn.
2019 4195 2019-04-02 Uchwała Uchwała nr VIII/51/2019 Rady Gminy Zbuczyn z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Zbuczyn
2019 4171 2019-03-29 Uchwała Uchwała nr VIII/50/2019 Rady Gminy Zbuczyn z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Zbuczyn na 2019 rok
2019 3031 2019-03-06 Uchwała Uchwała nr VII/32/2019 Rady Gminy Zbuczyn z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokości stawki opłaty
2019 3013 2019-03-06 Uchwała Uchwała nr VII/34/2019 Rady Gminy Zbuczyn z dnia 27 lutego 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2019 3012 2019-03-06 Uchwała Uchwała nr VII/33/2019 Rady Gminy Zbuczyn z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności w przypadku nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne.
2019 2858 2019-03-04 Uchwała Uchwała nr VII/36/2019 Rady Gminy Zbuczyn z dnia 27 lutego 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr XXIII/160/2012 Rady Gminy Zbuczyn z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie poboru podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2019 2857 2019-03-04 Uchwała Uchwała nr VII/35/2019 Rady Gminy Zbuczyn z dnia 27 lutego 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr XXVIII/223/2013 Rady Gminy Zbuczyn z dnia 18 czerwca 2013 r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2019 2316 2019-02-20 Uchwała Uchwała nr VI/31/2019 Rady Gminy Zbuczyn z dnia 13 lutego 2019 r. w sprawie zaliczenia niektórych dróg wewnętrznych w miejscowości Zbuczyn do kategorii dróg gminnych
2019 1769 2019-02-06 Uchwała Uchwała nr V/26/2019 Rady Gminy Zbuczyn z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie określenia wysokości oraz zasad ustalania i rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki na terenie Gminy Zbuczyn.
2019 1768 2019-02-06 Uchwała Uchwała nr V/25/2019 Rady Gminy Zbuczyn z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy typu "A i B" w Tchórzewie
2019 1112 2019-01-23 Uchwała Uchwała nr IV/24/2018 Rady Gminy Zbuczyn z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Zbuczyn na rok 2019.
2018 13059 2018-12-28 Uchwała Uchwała nr III/18/2018 Rady Gminy Zbuczyn z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia - schronisku dla osób bezdomnych
2018 13058 2018-12-28 Uchwała Uchwała nr III/17/2018 Rady Gminy Zbuczyn z dnia 19 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę Nr XXIV/167/04 Rady Gminy Zbuczyn z dnia 29 października 2004 r. w sprawie zasad zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej na pomoc rzeczową, zasiłki okresowe, zasiłki celowe.
2018 13057 2018-12-28 Uchwała Uchwała nr III/16/2018 Rady Gminy Zbuczyn z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kwot kryterium dochodowego
2018 13056 2018-12-28 Uchwała Uchwała nr III/15/2018 Rady Gminy Zbuczyn z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie programu osłonowego w zakresie dożywiania w Gminie Zbuczyn „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2018 12144 2018-12-11 Uchwała Uchwała nr II/11/2018 Rady Gminy Zbuczyn z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2019 na obszarze Gminy Zbuczyn.
2018 12128 2018-12-10 Uchwała Uchwała nr II/9/2018 Rady Gminy Zbuczyn z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy Zbuczyn na 2019 rok.
2018 12127 2018-12-10 Uchwała Uchwała nr II/7/2018 Rady Gminy Zbuczyn z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2019 na obszarze Gminy Zbuczyn.
2018 12104 2018-12-10 Uchwała Uchwała nr II/10/2018 Rady Gminy Zbuczyn z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna, przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku leśnego na obszarze Gminy Zbuczyn na rok 2019.
2018 12103 2018-12-10 Uchwała Uchwała nr II/8/2018 Rady Gminy Zbuczyn z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości na rok 2019 obowiązujących na obszarze Gminy Zbuczyn.
2018 10845 2018-11-08 Uchwała Uchwała nr LX/433/2018 Rady Gminy Zbuczyn z dnia 25 października 2018 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Zbuczyn.
2018 10780 2018-11-08 Uchwała Uchwała nr LX/434/2018 Rady Gminy Zbuczyn z dnia 25 października 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych.
2018 10274 2018-10-29 Uchwała Uchwała nr LX/432/2018 Rady Gminy Zbuczyn z dnia 25 października 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Zbuczyn
2018 9256 2018-10-03 Uchwała Uchwała nr LVIII/427/2018 Rady Gminy Zbuczyn z dnia 2 października 2018 r. zmieniająca Uchwałę Nr IV/23/2003 Rady Gminy Zbuczyn Poduchowny z dnia 19 lutego 2003 roku w sprawie nadania Statutów jednostkom pomocniczym Gminy Zbuczyn Poduchowny.
2018 9143 2018-09-28 Uchwała Uchwała nr LVII/426/2019 Rady Gminy Zbuczyn z dnia 21 września 2018 r. w sprawie zaliczenia drogi wewnętrznej w miejscowości Jasionka do kategorii dróg gminnych
2018 8985 2018-09-25 Uchwała Uchwała nr LVII/425/2018 Rady Gminy Zbuczyn z dnia 21 września 2018 r. zmieniająca uchwałę Nr XLVIII/381/2018 Rady Gminy Zbuczyn z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Zbuczyn na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.
2018 8399 2018-09-04 Uchwała Uchwała nr LVI/414/2018 Rady Gminy Zbuczyn z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie zasad udzielania spółkom wodnym dotacji celowej z budżetu Gminy Zbuczyn, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania
2018 8398 2018-09-04 Uchwała Uchwała nr LVI/416/2018 Rady Gminy Zbuczyn z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Zbuczyn
2018 8397 2018-09-04 Uchwała Uchwała nr LVI/415/2018 Rady Gminy Zbuczyn z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie gminy Zbuczyn miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2018 7941 2018-08-16 Uchwała Uchwała nr LV/410/2018 Rady Gminy Zbuczyn z dnia 9 sierpnia 2018 r. w sprawie zasad udzielania spółkom wodnym dotacji celowej z budżetu Gminy Zbuczyn, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania
2018 7279 2018-07-18 Uchwała Uchwała nr LIII/402/2018 Rady Gminy Zbuczyn z dnia 16 lipca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli na terenie Gminy Zbuczyn.
2018 7077 2018-07-11 Uchwała Uchwała nr LII/399/2018 Rady Gminy Zbuczyn z dnia 18 czerwca 2018 r. w sprawie nazwy skweru
2018 6342 2018-06-20 Uchwała Uchwała nr LII/400/2018 Rady Gminy Zbuczyn z dnia 18 czerwca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli na terenie Gminy Zbuczyn
2018 4273 2018-04-17 Uchwała Uchwała nr XLVIII/381/2018 Rady Gminy Zbuczyn z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Zbuczyn na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.
2018 4206 2018-04-16 Uchwała Uchwała nr XLVIII/382/2018 Rady Gminy Zbuczyn z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Zbuczyn na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018 2988 2018-03-26 Uchwała Uchwała nr XLVII//378/2018 Rady Gminy Zbuczyn z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Zbuczyn na 2018 rok
2018 1810 2018-02-20 Uchwała Uchwała nr XLVI/367/2018 Rady Gminy Zbuczyn z dnia 26 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Zbuczyn oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania oraz terminu i sposobu rozliczenia wykorzystania dotacji.
2018 1798 2018-02-20 Uchwała Uchwała nr XLVI/370/2018 Rady Gminy Zbuczyn z dnia 26 stycznia 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Zbuczyn.
2018 594 2018-01-16 Uchwała Uchwała nr XLIV/361/2018 Rady Gminy Zbuczyn z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Zbuczyn na rok 2018.
2017 12136 2017-12-15 Uchwała Uchwała nr XLI/348/2017 Rady Gminy Zbuczyn z dnia 27 października 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miejscowości Zbuczyn.
2017 12104 2017-12-14 Uchwała Uchwała nr XLII/351/2017 Rady Gminy Zbuczyn z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Zbuczyn na 2018 rok.
2017 12098 2017-12-14 Uchwała Uchwała nr XLII/354/2017 Rady Gminy Zbuczyn z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2018 na obszarze Gminy Zbuczyn.
2017 12094 2017-12-14 Uchwała Uchwała nr XLII/355/2017 Rady Gminy Zbuczyn z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2018 na obszarze Gminy Zbuczyn.
2017 12092 2017-12-14 Uchwała Uchwała nr XLII/353/2017 Rady Gminy Zbuczyn z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości na rok 2018 obowiązujących na obszarze Gminy Zbuczyn.
2017 12090 2017-12-14 Uchwała Uchwała nr XLII/352/2017 Rady Gminy Zbuczyn z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna, jako podstawy do obliczenia podatku leśnego na obszarze Gminy Zbuczyn na rok 2018.
2017 8108 2017-09-22 Uchwała Uchwała nr XXXIX/328/2017 Rady Gminy Zbuczyn z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Zbuczyn.
2017 6917 2017-08-22 Uchwała Uchwała nr XXX/258/2017 Rady Gminy Zbuczyn z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Zbuczyn na rok 2017.
2017 6818 2017-08-18 Uchwała Uchwała nr XXXVII/313/2017 Rady Gminy Zbuczyn z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komulanymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2017 6817 2017-08-18 Uchwała Uchwała nr XXXVII/312/2017 Rady Gminy Zbuczyn z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/160/2012 Rady Gminy Zbuczyn z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie poboru podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2017 4732 2017-05-17 Uchwała Uchwała nr XXIX/254/2017 Rady Gminy Zbuczyn z dnia 20 stycznia 2017r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Borki-Wyrki i części wsi Ługi-Rętki gm. Zbuczyn - część „F”
2017 4731 2017-05-17 Uchwała Uchwała nr XXIX/255/2017 Rady Gminy Zbuczyn z dnia 20 stycznia 2017r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Borki-Wyrki i części wsi Ługi-Rętki gm. Zbuczyn - część „G”
2017 4730 2017-05-17 Uchwała Uchwała nr XXIX/253/2017 Rady Gminy Zbuczyn z dnia 20 stycznia 2017r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Borki-Wyrki i części wsi Ługi-Rętki gm. Zbuczyn - część „E”
2017 4729 2017-05-17 Uchwała Uchwała nr XXIX/252/2017 Rady Gminy Zbuczyn z dnia 20 stycznia 2017r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Borki-Wyrki i części wsi Ługi-Rętki gm. Zbuczyn - część „D”
2017 4728 2017-05-17 Uchwała Uchwała nr XXIX/251/2017 Rady Gminy Zbuczyn z dnia 20 stycznia 2017r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Borki-Wyrki i części wsi Ługi-Rętki gm. Zbuczyn - część „C”
2017 4083 2017-04-24 Uchwała Uchwała nr XXXIII/290/2017 Rady Gminy Zbuczyn z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie ustalania trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Zbuczyn oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania oraz terminu i sposobu rozliczania dotacji.
2017 4082 2017-04-24 Uchwała Uchwała nr XXXIII/289/2017 Rady Gminy Zbuczyn z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Zbuczyn, realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych.
2017 4081 2017-04-24 Uchwała Uchwała nr XXXIII/284/2017 Rady Gminy Zbuczyn z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.
2017 3510 2017-04-11 Uchwała Uchwała nr XXXIII/287/2017 Rady Gminy Zbuczyn z dnia 29 marca 2017r. w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych prowadzonym przez Gminę Zbuczyn.
2017 3509 2017-04-11 Uchwała Uchwała nr XXXIII/286/2017 Rady Gminy Zbuczyn z dnia 29 marca 2017r. w sprawie określenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do klas I szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Zbuczyn dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły i określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2017 3508 2017-04-11 Uchwała Uchwała nr XXXIII/285/2017 Rady Gminy Zbuczyn z dnia 29 marca 2017r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznego przedszkola i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Zbuczyn na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, przyznania tym kryteriom liczby punktów oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2017 2358 2017-03-10 Uchwała Uchwała nr XXX/263/2017 Rady Gminy Zbuczyn z dnia 31 stycznia 2017r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2017 2356 2017-03-10 Uchwała Uchwała nr XXX/264/2017 Rady Gminy Zbuczyn z dnia 31 stycznia 2017r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2017 2343 2017-03-10 Uchwała Uchwała nr XXX/262/2017 Rady Gminy Zbuczyn z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności w przypadku nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne.
2017 2342 2017-03-10 Uchwała Uchwała nr XXX/261/2017 Rady Gminy Zbuczyn z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2017 2341 2017-03-10 Uchwała Uchwała nr XXX/260/2017 Rady Gminy Zbuczyn z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Zbuczyn.
2017 2340 2017-03-10 Uchwała Uchwała nr XXX/259/2017 Rady Gminy Zbuczyn z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
2017 2168 2017-03-07 Uchwała Uchwała nr XXVII/245/2016 Rady Gminy Zbuczyn z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Zbuczyn na rok 2017.
2017 282 2017-01-11 Uchwała Uchwała nr XXVIII/248/2016 Rady Gminy Zbuczyn z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie zmiany uchwały o ustaleniu opłat za usługi dodatkowe, świadczone na targowisku gminnym w Zbuczynie.
2017 281 2017-01-11 Uchwała Uchwała nr XXVIII/247/2016 Rady Gminy Zbuczyn z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie zmiany uchwały o opłacie targowej
2016 11653 2016-12-21 Uchwała Uchwała nr XXVII/241/2016 Rady Gminy Zbuczyn z dnia 15 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych
2016 11652 2016-12-21 Uchwała Uchwała nr XXVII/239/2016 Rady Gminy Zbuczyn z dnia 15 grudnia 2016r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Zbuczyn
2016 11651 2016-12-21 Uchwała Uchwała nr XXVI/231/2016 Rady Gminy Zbuczyn z dnia 23 listopada 2016r. w sprawie ustanowienia stypendium Wójta Gminy Zbuczyn za wybitne osiągnięcia edukacyjne, sportowe lub artystyczne dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Zbuczyn oraz określenia warunków, formy i trybu jego przyznawania
2016 11510 2016-12-17 Uchwała Uchwała nr XXVII/237/2016 Rady Gminy Zbuczyn z dnia 15 grudnia 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/229/2016 Rady Gminy Zbuczyn z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości na rok 2017 obowiązujących na obszarze Gminy Zbuczyn.
2016 11389 2016-12-14 Uchwała Uchwała nr XXVI/232/2016 Rady Gminy Zbuczyn z dnia 23 listopada 2016r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania
2016 11388 2016-12-14 Uchwała Uchwała nr XXVI/230/2016 Rady Gminy Zbuczyn z dnia 23 listopada 2016r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Zbuczyn
2016 11353 2016-12-14 Uchwała Uchwała nr XXVI/229/2016 Rady Gminy Zbuczyn z dnia 23 listopada 2016r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości na rok 2017 obowiązujących na obszarze Gminy Zbuczyn.
2016 11352 2016-12-14 Uchwała Uchwała nr XXVI/228/2016 Rady Gminy Zbuczyn z dnia 12 grudnia 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2017 na obszarze Gminy Zbuczyn.
2016 11351 2016-12-14 Uchwała Uchwała nr XXVI/227/2016 Rady Gminy Zbuczyn z dnia 23 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2017 na obszarze Gminy Zbuczyn.
2016 11350 2016-12-14 Uchwała Uchwała nr XXVI/226/2016 Rady Gminy Zbuczyn z dnia 23 listopada 2016r. w sprawie w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna, jako podstawy do obliczenia podatku leśnego na obszarze Gminy Zbuczyn na rok 2017.
2016 11349 2016-12-14 Uchwała Uchwała nr XXVI/225/2016 Rady Gminy Zbuczyn z dnia 23 listopada 2016r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu zyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Zbuczyn na 2017 rok.
2016 10019 2016-11-24 Uchwała Uchwała nr XIX/173/2016 Rady Gminy Zbuczyn z dnia 25 maja 2016r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Zbuczyn
2016 9587 2016-11-10 Uchwała Uchwała nr XXIV/209/2016 Rady Gminy Zbuczyn z dnia 28 września 2016r. w sprawie uchwalenia regulaminu pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Zbuczyn
2016 7567 2016-08-18 Uchwała Uchwała nr XXI/190/2016 Rady Gminy Zbuczyn z dnia 25 lipca 2016r. zmieniająca rozporządzenie Wojewody Mazowieckiego w sprawie ustanowienia pomników przyrody położonych na terenie powiatu siedleckiego
2016 7070 2016-07-26 Uchwała Uchwała nr XX/182/2016 Rady Gminy Zbuczyn z dnia 28 czerwca 2016r. w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadań publicznych w trybie inicjatywy lokalnej
2016 3667 2016-04-15 Uchwała Uchwała nr XVIII/1582016 Rady Gminy Zbuczyn z dnia 18 marca 2016r. w sprawie utworzenia Rady Seniorów Gminy Zbuczyn
2016 3666 2016-04-15 Uchwała Uchwała nr XVIII/146/2016 Rady Gminy Zbuczyn z dnia 18 marca 2016r. w sprawie uchwalenia statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zbuczynie
2016 3665 2016-04-15 Uchwała Uchwała nr XVIII/144/2016 Rady Gminy Zbuczyn z dnia 18 marca 2016r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Zbuczyn
2016 1207 2016-02-11 Uchwała Uchwała nr XVI/132/2015 Rady Gminy Zbuczyn z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Zbuczyn na rok 2016.
2015 11487 2015-12-17 Uchwała Uchwała nr XIV/117/2015 Rady Gminy Zbuczyn z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie zmiany Programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Zbuczyn na lata 2015-2019
2015 11486 2015-12-17 Uchwała Uchwała nr XIV/118/2015 Rady Gminy Zbuczyn z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, szkół, placówek na terenie Gminy Zbuczyn prowadzonych przez osoby prawne lub fizyczne inne niż Gmina Zbuczyn
2015 11391 2015-12-16 Uchwała Uchwała nr XIV/114/2015 Rady Gminy Zbuczyn z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy do wymiaru i poboru podatku leśnego, podatku rolnego i podatku od nieruchomości
2015 11390 2015-12-16 Uchwała Uchwała nr XIV/113/2015 Rady Gminy Zbuczyn z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości na rok 2016 obowiązujących na obszarze Gminy Zbuczyn
2015 11322 2015-12-16 Uchwała Uchwała nr Nr XIV/115/2015 Rady Gminy Zbuczyn z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie opłaty targowej.
2015 10896 2015-12-12 Uchwała Uchwała nr XIV/112/2015 Rady Gminy Zbuczyn z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2016 na obszarze Gminy Zbuczyn.
2015 10895 2015-12-12 Uchwała Uchwała nr XIV/111/ 2015 Rady Gminy Zbuczyn z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2016 na obszarze Gminy Zbuczyn.
2015 10894 2015-12-12 Uchwała Uchwała nr XIV/110/2015 Rady Gminy Zbuczyn z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna, jako podstawy do obliczenia podatku leśnego na obszarze Gminy Zbuczyn na rok 2016.
2015 10893 2015-12-12 Uchwała Uchwała nr XIV/109/2015 Rady Gminy Zbuczyn z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Zbuczyn na 2016 rok.
2015 8512 2015-10-26 Uchwała Uchwała nr XII/101/2015 Rady Gminy Zbuczyn z dnia 29 września 2015r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Zbuczyn.
2015 8448 2015-10-22 Uchwała Uchwała nr XII/102/2015 Rady Gminy Zbuczyn z dnia 29 września 2015r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2015 7752 2015-09-23 Uchwała Uchwała nr XI/87/2015 Rady Gminy Zbuczyn z dnia 13 sierpnia 2015r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) dla terenu Gminy Zbuczyn.
2015 7748 2015-09-23 Uchwała Uchwała nr XI/86/2015 Rady Gminy Zbuczyn z dnia 13 sierpnia 2015r. w sprawie zasad usytuowania na terenie gminy Zbuczyn miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
2015 6874 2015-08-04 Uchwała Uchwała nr X/78/2015 Rady Gminy Zbuczyn z dnia 19 czerwca 2015r. w sprawie uchwalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Zbuczyn.
2015 6873 2015-08-04 Uchwała Uchwała nr X/77/2015 Rady Gminy Zbuczyn z dnia 19 czerwca 2015r. w sprawie uchwalenia Programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Zbuczyn na lata 2015-2019
2015 6152 2015-07-15 Uchwała Uchwała nr IX/66/2015 Rady Gminy Zbuczyn z dnia 22 maja 2015r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Borki-Wyrki i części wsi Ługi-Rętki gm. Zbuczyn - część „B”
2015 6151 2015-07-15 Uchwała Uchwała nr IX/67/2015 Rady Gminy Zbuczyn z dnia 22 maja 2015r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Borki-Wyrki i części wsi Ługi-Rętki gm. Zbuczyn - część H
2015 6134 2015-07-15 Uchwała Uchwała nr IX/64/2015 Rady Gminy Zbuczyn z dnia 22 maja 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/160/2012 Rady Gminy Zbuczyn z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie poboru podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości w drodze inkasa, oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2015 6133 2015-07-15 Uchwała Uchwała nr IX/63/2015 Rady Gminy Zbuczyn z dnia 22 maja 2015r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2015 4881 2015-05-27 Uchwała Uchwała nr VIII/52/2015 Rady Gminy Zbuczyn z dnia 14 kwietnia 2015r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2015 4797 2015-05-25 Uchwała Uchwała nr VIII/58/2015 Rady Gminy Zbuczyn z dnia 14 kwietnia 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIV/387/2014 Rady Gminy Zbuczyn z dnia 13 listopada 2014 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2015 na obszarze Gminy Zbuczyn.
2015 4796 2015-05-25 Uchwała Uchwała nr VIII/53/2015 Rady Gminy Zbuczyn z dnia 14 kwietnia 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/160/2012 Rady Gminy Zbuczyn z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie poboru podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości w drodze inkasa, oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2015 4204 2015-05-04 Uchwała Uchwała nr VII / 41/ 2015 Rady Gminy Zbuczyn z dnia 13 marca 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/160/2012 Rady Gminy Zbuczyn z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie poboru podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości w drodze inkasa, oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2015 4067 2015-04-28 Uchwała Uchwała nr VII/45/2015 Rady Gminy Zbuczyn z dnia 13 marca 2015r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej pomocy zdrowotnej dla nauczycieli szkól prowadzonych przez Gminę Zbuczyn.
2015 4066 2015-04-28 Uchwała Uchwała nr VII/44/2015 Rady Gminy Zbuczyn z dnia 13 marca 2015r. w sprawie określenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do klas I szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Zbuczyn dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły i określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.
2015 4065 2015-04-28 Uchwała Uchwała nr VII/43/2015 Rady Gminy Zbuczyn z dnia 13 marca 2015r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli i do oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Zbuczyn na drugi etap postępowania rekrutacyjnego, przyznania tym kryteriom liczby punktów oraz określenie dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2015 4064 2015-04-28 Uchwała Uchwała nr VII/40/2015 Rady Gminy Zbuczyn z dnia 13 marca 2015r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2015 4063 2015-04-28 Uchwała Uchwała nr VII/39/2015 Rady Gminy Zbuczyn z dnia 13 marca 2015r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej opłaty targowej
2015 1824 2015-03-04 Uchwała Uchwała nr IV/18/2015 Rady Gminy Zbuczyn z dnia 8 stycznia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Zbuczyn na rok 2015.
2015 1683 2015-02-26 Uchwała Uchwała nr IV/20/2015 Rady Gminy Zbuczyn z dnia 8 stycznia 2015r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2015 216 2015-01-13 Uchwała Uchwała nr XLIV/396/2014 Rady Gminy Zbuczyn z dnia 13 listopada 2014r. zmieniająca rozporządzenie Wojewody Mazowieckiego w sprawie ustanowienia pomników przyrody położonych na terenie powiatu siedleckiego
2015 215 2015-01-13 Uchwała Uchwała nr XLIV/394/2014 Rady Gminy Zbuczyn z dnia 13 listopada 2014r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Zbuczyn.
2014 11314 2014-12-09 Uchwała Uchwała nr XLIV/384/2014 Rady Gminy Zbuczyn z dnia 13 listopada 2014r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Zbuczyn na 2015 rok.
2014 11313 2014-12-09 Uchwała Uchwała nr XLIV/385//2014 Rady Gminy Zbuczyn z dnia 13 listopada 2014r. w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna, jako podstawy do obliczenia podatku leśnego na obszarze Gminy Zbuczyn na rok 2015.
2014 11312 2014-12-09 Uchwała Uchwała nr XLIV/388/2014 Rady Gminy Zbuczyn z dnia 13 listopada 2014r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości na rok 2015 obowiązujących na obszarze Gminy Zbuczyn.
2014 11311 2014-12-09 Uchwała Uchwała nr XLIV/386/ 2014 Rady Gminy Zbuczyn z dnia 13 listopada 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2015 na obszarze Gminy Zbuczyn.
2014 11310 2014-12-09 Uchwała Uchwała nr XLIV/387/2014 Rady Gminy Zbuczyn z dnia 13 listopada 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2015 na obszarze Gminy Zbuczyn.
2014 10067 2014-11-03 Uchwała Uchwała nr XLIII/377/2014 Rady Gminy Zbuczyn z dnia 19 września 2014r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokości stawki opłaty.
2014 10066 2014-11-03 Uchwała Uchwała nr XLIII/376/2014 Rady Gminy Zbuczyn z dnia 19 września 2014r. w sprawie określenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz ustalenia wysokości opłat za świadczenia przekraczające wymiar zajęć objętych bezpłatnym nauczaniem, wychowaniem i opieką w przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Zbuczyn
2014 4377 2014-04-25 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/336/2014 Rady Gminy Zbuczyn z dnia 31 marca 2014r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie okresowych stypendiów sportowych
2014 4295 2014-04-24 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/339/2014 Rady Gminy Zbuczyn z dnia 31 marca 2014r. w sprawie zmiany ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) dla terenu Gminy Zbuczyn.
2014 3897 2014-04-11 Uchwała Uchwała nr XXXVII/328/2014 Rady Gminy Zbuczyn z dnia 13 marca 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Borki-Wyrki i części wsi Ługi-Rętki gm. Zbuczyn - część A
2014 464 2014-01-17 Uchwała Uchwała nr XXXV/308/2014 Rady Gminy Zbuczyn z dnia 10 stycznia 2014r. w sprawie zmiany uchwały określającej zasady zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej na pomoc rzeczową, zasiłki okresowe, zasiłki celowe
2014 463 2014-01-17 Uchwała Uchwała nr XXXV/307/2014 Rady Gminy Zbuczyn z dnia 10 stycznia 2014r. w sprawie wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania na lata 2014 – 2020”.
2014 462 2014-01-17 Uchwała Uchwała nr XXXV/306/2014 Rady Gminy Zbuczyn z dnia 10 stycznia 2014r. w sprawie podwyższenia kwot kryterium dochodowego
2014 85 2014-01-07 Uchwała Uchwała nr XXXII/281/2013 Rady Gminy Zbuczyn z dnia 26 listopada 2013r. w sprawie zmiany uchwały ustalającej tryb udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli niepublicznych oraz osób prowadzących wychowanie przedszkolne w formach, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 14a ust. 7 ustawy o systemie oświaty.
2014 84 2014-01-07 Uchwała Uchwała nr XXXII/280/2013 Rady Gminy Zbuczyn z dnia 26 listopada 2013r. w sprawie zmiany uchwały ustalającej tryb udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół podstawowych i gimnazjów.
2014 83 2014-01-07 Uchwała Uchwała nr XXXII/268/2013 Rady Gminy Zbuczyn z dnia 26 listopada 2013r. w sprawie ustalenia stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych.
2013 13101 2013-12-11 Uchwała Uchwała nr XXXII/266/2013 Rady Gminy Zbuczyn z dnia 26 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2014 na obszarze Gminy Zbuczyn.
2013 13100 2013-12-11 Uchwała Uchwała nr XXXII/265/ 2013 Rady Gminy Zbuczyn z dnia 26 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2014 na obszarze Gminy Zbuczyn.
2013 13099 2013-12-11 Uchwała Uchwała nr XXXII/267/2013 Rady Gminy Zbuczyn z dnia 26 listopada 2013r. w sprawie zwolnień od podatku od środków transportowych i od podatku od nieruchomości na rok 2014 obowiązujących na obszarze Gminy Zbuczyn.
2013 13098 2013-12-11 Uchwała Uchwała nr XXXII/264/2013 Rady Gminy Zbuczyn z dnia 26 listopada 2013r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Zbuczyn na 2014 rok.
2013 10897 2013-10-28 Uchwała Uchwała nr XXXI/259/2013 Rady Gminy Zbuczyn z dnia 17 października 2013r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Zbuczyn dla spółek wodnych, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania
2013 10896 2013-10-28 Uchwała Uchwała nr XXX/254/2013 Rady Gminy Zbuczyn z dnia 25 września 2013r. w sprawie zmiany uchwały nadającej Statut Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Zbuczynie
2013 10895 2013-10-28 Uchwała Uchwała nr XXX/245/2013 Rady Gminy Zbuczyn z dnia 25 września 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/160/2012 Rady Gminy Zbuczyn z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie poboru podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości w drodze inkasa, oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2013 10894 2013-10-28 Uchwała Uchwała nr XXX/244/2013 Rady Gminy Zbuczyn z dnia 25 września 2013r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2013 8851 2013-08-02 Uchwała Uchwała nr XXVIII/223/2013 Rady Gminy Zbuczyn z dnia 18 czerwca 2013r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2013 6212 2013-06-03 Uchwała Uchwała nr XXVII/208/2013 Rady Gminy Zbuczyn z dnia 25 kwietnia 2013r. w sprawie pozbawienia kategorii części drogi gminnej poprzez wyłączenie z użytkowania
2013 6123 2013-05-31 Uchwała Uchwała nr XXVII/216/2013 Rady Gminy Zbuczyn z dnia 25 kwietnia 2013r. w sprawie zasad i trybu korzystania z obiektu pn. „Zbiornik retencyjny w Rówcach”
2013 6122 2013-05-31 Uchwała Uchwała nr XXVII/210/2013 Rady Gminy Zbuczyn z dnia 25 kwietnia 2013r. w sprawie zmiany szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Zbuczyn i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 6121 2013-05-31 Uchwała Uchwała nr XXVII/209/2013 Rady Gminy Zbuczyn z dnia 25 kwietnia 2013r. w sprawie zmiany regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Zbuczyn.
2013 2917 2013-03-12 Uchwała Uchwała nr XXV/197/2013 Rady Gminy Zbuczyn z dnia 12 lutego 2013r. w sprawie ustalenia opłat za usługi dodatkowe, świadczone na targowisku gminnym w Zbuczynie.
2013 2916 2013-03-12 Uchwała Uchwała nr XXV/196/2013 Rady Gminy Zbuczyn z dnia 12 lutego 2013r. w sprawie opłaty targowej.
2013 2915 2013-03-12 Uchwała Uchwała nr XXV/181/2013 Rady Gminy Zbuczyn z dnia 12 lutego 2013r. w sprawie podziału Gminy Zbuczyn na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2013 2538 2013-02-28 Uchwała Uchwała nr XXIV/169/12 Rady Gminy Zbuczyn z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Zbuczyn na rok 2013.
2013 2530 2013-02-28 Uchwała Uchwała nr XXIV/175/2012 Rady Gminy Zbuczyn z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Zbuczyn.
2013 718 2013-01-21 Uchwała Uchwała nr XXIV/178/2012 Rady Gminy Zbuczyn z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIII/159/2012 Rady Gminy Zbuczyn z dnia 28 listopada 2012 roku w sprawie zwolnień od podatku od środków transportowych i od podatku od nieruchomości na rok 2013 obowiązujących na obszarze Gminy Zbuczyn.
2013 717 2013-01-21 Uchwała Uchwała nr XXIV/174/2012 Rady Gminy Zbuczyn z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2013 716 2013-01-21 Uchwała Uchwała nr XXIV/173/2012 Rady Gminy Zbuczyn z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Zbuczyn i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 715 2013-01-21 Uchwała Uchwała nr XXIV/172/2012 Rady Gminy Zbuczyn z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 714 2013-01-21 Uchwała Uchwała nr XXIV/171/2012 Rady Gminy Zbuczyn z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty
2013 713 2013-01-21 Uchwała Uchwała nr XXIV/170/12 Rady Gminy Zbuczyn z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zbuczyn na lata 2013 – 2020.
2012 9694 2012-12-16 Uchwała Uchwała nr XXIII/159/2012 Rady Gminy Zbuczyn z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie zwolnień od podatku od środków transportowych i od podatku od nieruchomości na rok 2013 obowiązujących na obszarze Gminy Zbuczyn.
2012 9693 2012-12-16 Uchwała Uchwała nr XXIII/157/2012 Rady Gminy Zbuczyn z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2013 na obszarze Gminy Zbuczyn.
2012 9692 2012-12-16 Uchwała Uchwała nr XXII/150/2012 Rady Gminy Zbuczyn z dnia 23 października 2012r. w sprawie podziału Gminy Zbuczyn na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic,numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.
2012 9691 2012-12-16 Uchwała Uchwała nr XXIII/158/2012 Rady Gminy Zbuczyn z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2013 na obszarze Gminy Zbuczyn.
2012 9629 2012-12-16 Uchwała Uchwała nr XXIII/160/2012 Rady Gminy Zbuczyn z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie poboru podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości w drodze inkasa, oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2012 9611 2012-12-16 Uchwała Uchwała nr XXIII/156/2012 Rady Gminy Zbuczyn z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Zbuczyn na 2013 rok.
2012 9610 2012-12-16 Uchwała Uchwała nr XIII/80/11 Rady Gminy Zbuczyn z dnia 11 listopada 2011r. w sprawie zasad używania herbu Gminy Zbuczyn
2012 6589 2012-10-01 Uchwała Uchwała nr XXXI/252/09 Rady Gminy Zbuczyn z dnia 1 grudnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Zbuczyn na rok 2009.
2012 6247 2012-09-06 Uchwała Uchwała nr XXX/243/09 Rady Gminy Zbuczyn z dnia 9 października 2009r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Zbuczyn na rok 2009.
2012 4787 2012-06-14 Uchwała Uchwała nr XVIII/118/2012 Rady Gminy Zbuczyn z dnia 23 maja 2012r. w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Zbuczyn na 2012 roku
2012 4786 2012-06-14 Uchwała Uchwała nr XVIII/115/2012 Rady Gminy Zbuczyn z dnia 23 maja 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr IV/23/2003 z dnia 19 lutego 2003 r. w sprawie nadania Statutów jednostkom pomocniczym Gminy Zbuczyn Poduchowny.
2012 4785 2012-06-14 Uchwała Uchwała nr XVIII/119/2012 Rady Gminy Zbuczyn z dnia 23 maja 2012r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.
2012 2792 2012-03-16 Uchwała Uchwała nr XXVII/222/09 Rady Gminy Zbuczyn z dnia 25 czerwca 2009r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Zbuczyn na rok 2009.
2012 1989 2012-02-28 Uchwała Uchwała nr XXIV/185 /09 Rady Gminy Zbuczyn z dnia 5 marca 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy Zbuczyn na rok 2009
2012 1882 2012-02-27 Uchwała Uchwała nr XVI/92/12 Rady Gminy Zbuczyn z dnia 20 stycznia 2012r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zbuczyn na lata 2012 – 2020.
2012 1854 2012-02-24 Uchwała Uchwała nr XXV/202/09 Rady Gminy Zbuczyn z dnia 27 marca 2009r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Zbuczyn na rok 2009
2012 1833 2012-02-24 Uchwała Uchwała nr XXVI/214/09 Rady Gminy Zbuczyn z dnia 29 kwietnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Zbuczyn na rok 2009.
2012 1778 2012-02-23 Uchwała Uchwała nr XVI/95/12 Rady Gminy Zbuczyn z dnia 20 stycznia 2012r. w sprawie uchwalenia regulaminu korzystania z gminnych placów zabaw usytuowanych na obszarze gminy Zbuczyn
2012 1777 2012-02-23 Uchwała Uchwała nr XVI/91/12 Rady Gminy Zbuczyn z dnia 20 stycznia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Zbuczyn na rok 2012.
2012 1530 2012-02-20 Uchwała Uchwała nr XXII/170/08 Rady Gminy Zbuczyn z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy Zbuczyn na rok 2008
2012 709 2012-01-27 Uchwała Uchwała nr XVI/93/12 Rady Gminy Zbuczyn z dnia 20 stycznia 2012r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
2012 614 2012-01-25 Uchwała Uchwała nr XIV/87/11 Rady Gminy Zbuczyn z dnia 8 grudnia 2011r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Zbuczyn
2012 539 2012-01-24 Uchwała Uchwała nr XIV/88/11 Rady Gminy Zbuczyn z dnia 8 grudnia 2011r. w sprawie ustalenia stawki opłat za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem albo zarządzającym jest Gmina Zbuczyn
2011 6594 2011-11-29 Uchwała Uchwała nr XII/75/11 Rady Gminy Zbuczyn z dnia 8 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2012 na obszarze Gminy Zbuczyn.
2011 6593 2011-11-29 Uchwała Uchwała nr XII/74/11 Rady Gminy Zbuczyn z dnia 8 listopada 2011r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Zbuczyn na 2012 rok.
2011 6592 2011-11-29 Uchwała Uchwała nr XI/71/2011 Rady Gminy Zbuczyn z dnia 17 października 2011r. W sprawie zmiany uchwały Nr IX/50/11 Rady Gminy Zbuczyn z dnia 21 lipca 2011 r. w sprawie opłat za świadczenia w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Zbuczyn.
2011 6597 2011-11-29 Uchwała Uchwała nr XII/78/11 Rady Gminy Zbuczyn z dnia 8 listopada 2011r. w sprawie określenia wzorów informacji do naliczania podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego.
2011 6596 2011-11-29 Uchwała Uchwała nr XII/77/11 Rady Gminy Zbuczyn z dnia 8 listopada 2011r. w sprawie zwolnień od podatku od środków transportowych i od podatku od nieruchomości na rok 2012 obowiązujących na obszarze Gminy Zbuczyn.
2011 6595 2011-11-29 Uchwała Uchwała nr XII/76/11 Rady Gminy Zbuczyn z dnia 8 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2012 na obszarze Gminy Zbuczyn.
2011 5922 2011-10-25 Uchwała Uchwała nr XXIX/235/09 Rady Gminy Zbuczyn z dnia 3 sierpnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy Zbuczyn na rok 2009
2011 5889 2011-10-24 Uchwała Uchwała nr X/60/11 Rady Gminy Zbuczyn z dnia 27 września 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr IX/49/11 Rady Gminy Zbuczyn z dnia 21 lipca 2011 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Zbuczyn
2011 5890 2011-10-24 Uchwała Uchwała nr X/61/11 Rady Gminy Zbuczyn z dnia 27 września 2011r. W sprawie uchwalenia Regulaminu targowiska przy ulicy Terespolskiej w Zbuczynie
2011 5676 2011-10-11 Uchwała Uchwała nr IX/49/11 Rady Gminy Zbuczyn z dnia 21 lipca 2011r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami gminy Zbuczyn.
2011 5677 2011-10-11 Uchwała Uchwała nr IX/53/11 Rady Gminy Zbuczyn z dnia 21 lipca 2011r. w sprawie uchwalenia regulaminu kompleksu boisk sportowych "Moje boisko - Orlik 2012" położonego w Zbuczynie.
2011 5678 2011-10-11 Uchwała Uchwała nr IX/54/11 Rady Gminy Zbuczyn z dnia 21 lipca 2011r. w sprawie uchwalenia regulaminu korzystania z boiska wielofunkcyjnego - filia GOK Zbuczyn w Starym Krzesku
2011 5144 2011-09-07 Uchwała Uchwała nr XXVIII/229/09 Rady Gminy Zbuczyn z dnia 10 lipca 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy Zbuczyn na rok 2009
2011 4934 2011-08-29 Uchwała Uchwała nr IX/50/11 Rady Gminy Zbuczyn z dnia 21 lipca 2011r. w sprawie opłat za świadczenia w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Zbuczyn
2011 4935 2011-08-29 Uchwała Uchwała nr IX/51/11 Rady Gminy Zbuczyn z dnia 21 lipca 2011r. w sprawie zmian w Regulaminie wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Zbuczyn
2011 4604 2011-08-12 Uchwała Uchwała nr VIII/43/11 Rady Gminy Zbuczyn z dnia 20 czerwca 2011r. w sprawie określania warunków i trybu finansowania zadania własnego Gminy Zbuczyn z zakresu tworzenia warunków, w tym organizacyjnych sprzyjających rozwojowi sportu.
2011 4605 2011-08-12 Uchwała Uchwała nr VIII/48/11 Rady Gminy Zbuczyn z dnia 20 czerwca 2011r. w sprawie okresowych stypendiów sportowych
2011 2793 2011-05-26 Uchwała Uchwała nr VII/33/11 Rady Gminy Zbuczyn z dnia 8 kwietnia 2011r. w sprawie herbu, flagi i pieczęci gminy Zbuczyn
2011 2112 2011-04-28 Uchwała Uchwała nr VII/35/11 Rady Gminy Zbuczyn z dnia 8 kwietnia 2011r. w sprawie określania warunków i trybu finansowania zadania własnego Gminy Zbuczyn z zakresu tworzenia warunków, w tym organizacyjnych sprzyjających rozwojowi sportu.
2011 2048 2011-04-26 Uchwała Uchwała nr VI/29/2011 Rady Gminy Zbuczyn z dnia 3 marca 2011r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w stosunku do należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organów do tego uprawnionych.
2011 1225 2011-03-16 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/314/10 Rady Gminy Zbuczyn z dnia 22 września 2010r. w sprawie zmiany ustalenia trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji udzielonych niepublicznym: przedszkolom, szkołom podstawowym i gimnazjom
2011 701 2011-02-22 Uchwała Uchwała nr V/17/11 Rady Gminy Zbuczyn z dnia 18 stycznia 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIX/322/10 Rady Gminy Zbuczyn z dnia 26 października 2010 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2011 na obszarze Gminy Zbuczyn
2011 488 2011-02-05 Uchwała Uchwała nr XXXIX/325/10 Rady Gminy Zbuczyn z dnia 26 października 2010r. W sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli niepublicznych oraz osób prowadzących wychowanie przedszkolne w formach, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 14a ust. 7 ustawy o systemie oświaty.
2010 6878 2010-12-15 Uchwała Uchwała nr XXXIX/322/10 Rady Gminy Zbuczyn z dnia 26 października 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2011 na obszarze Gminy Zbuczyn
2010 6877 2010-12-15 Uchwała Uchwała nr XXXIX/321/10 Rady Gminy Zbuczyn z dnia 26 października 2010r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta jako podstawy do obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Zbuczyn na 2011 rok.
2010 6880 2010-12-15 Uchwała Uchwała nr XXXIX/324/10 Rady Gminy Zbuczyn z dnia 26 października 2010r. w sprawie zwolnień od podatku od środków transportowych i od podatku od nieruchomości na rok 2011 obowiązujących na obszarze Gminy Zbuczyn
2010 6879 2010-12-15 Uchwała Uchwała nr XXXIX/323/10 Rady Gminy Zbuczyn z dnia 26 października 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2011 na obszarze Gminy Zbuczyn.
2010 4762 2010-10-21 Uchwała Uchwała nr XX/146/08 Rady Gminy Zbuczyn z dnia 17 września 2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy Zbuczyn na rok 2008
2010 1665 2010-05-12 Uchwała Uchwała nr XXXII/272/09 Rady Gminy Zbuczyn z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej zwolnień od podatku od środków transportowych i od podatku od nieruchomości na rok 2010 obowiązujących na obszarze gminy Zbuczyn
2010 297 2010-01-28 Uchwała Uchwała nr XXXI/264/09 Rady Gminy Zbuczyn z dnia 1 grudnia 2009r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2010 296 2010-01-28 Uchwała Uchwała nr XXXI/256/09 Rady Gminy Zbuczyn z dnia 1 grudnia 2009r. w sprawie ustalenia trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji udzielonych niepublicznym: przedszkolom, szkołom podstawowym i gimnazjom
2009 6400 2009-12-16 Uchwała Uchwała nr XXXI/254/09 Rady Gminy Zbuczyn z dnia 1 grudnia 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2010 na obszarze Gminy Zbuczyn
2009 6399 2009-12-16 Uchwała Uchwała nr XXXI/253/09 Rady Gminy Zbuczyn z dnia 1 grudnia 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2010 na obszarze Gminy Zbuczyn
2009 6398 2009-12-16 Uchwała Uchwała nr XXX/244/09 Rady Gminy Zbuczyn z dnia 9 października 2009r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Zbuczyn, realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin oraz pedagogów i logopedów
2009 6401 2009-12-16 Uchwała Uchwała nr XXXI/255/09 Rady Gminy Zbuczyn z dnia 1 grudnia 2009r. w sprawie zwolnień od podatku od środków transportowych i od podatku od nieruchomości na rok 2010 obowiązujących na obszarze Gminy Zbuczyn
2009 4852 2009-10-24 Uchwała Uchwała nr XIX/137/08 Rady Gminy Zbuczyn z dnia 26 sierpnia 2008r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Zbuczyn na rok 2008
2009 4587 2009-10-01 Uchwała Uchwała nr XXIX/242/09 Rady Gminy Zbuczyn z dnia 3 sierpnia 2009r. w sprawie zmiany uchwał
2009 4586 2009-10-01 Uchwała Uchwała nr XXIX/239/09 Rady Gminy Zbuczyn z dnia 3 sierpnia 2009r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Zbuczyn
2009 3990 2009-08-14 Uchwała Uchwała nr XXVII/228/09 Rady Gminy Zbuczyn z dnia 25 czerwca 2009r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej ustalenia opłaty targowej
2009 3314 2009-07-21 Uchwała Uchwała nr XXV/206/09 Rady Gminy Zbuczyn z dnia 27 marca 2009r. w sprawie określenia wysokości, szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego
2009 3315 2009-07-21 Uchwała Uchwała nr XXV/207/09 Rady Gminy Zbuczyn z dnia 27 marca 2009r. w sprawie określenia regulaminu przyznawania nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej
2009 3316 2009-07-21 Uchwała Uchwała nr XXVI/217/09 Rady Gminy Zbuczyn z dnia 29 kwietnia 2009r. w sprawie pomocy zdrowotnej dla nauczycieli szkół prowadzonych przez Gminę Zbuczyn
2009 1995 2009-05-21 Uchwała Uchwała nr XXIII/176/09 Rady Gminy Zbuczyn z dnia 6 lutego 2009r. w sprawie określenia zasad i trybu udzielania dotacji ze środków budżetowych Gminy Zbuczyn na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
2009 1994 2009-05-21 Uchwała Uchwała nr XXIII/175/09 Rady Gminy Zbuczyn z dnia 6 lutego 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Zbuczyn na rok 2009
2009 1996 2009-05-21 Uchwała Uchwała nr XXIV/191/09 Rady Gminy Zbuczyn z dnia 5 marca 2009r. w sprawie zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania i cofania stypendiów za wyniki w sporcie kwalifikowanym
2009 1998 2009-05-21 Uchwała Uchwała nr XXIV/198/09 Rady Gminy Zbuczyn z dnia 5 marca 2009r. w sprawie zamiany regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Zbuczyn
2009 1997 2009-05-21 Uchwała Uchwała nr XXIV/192/09 Rady Gminy Zbuczyn z dnia 5 marca 2009r. w sprawie określenia warunków i trybu wspierania, w tym finansowego, rozwoju sportu kwalifikowanego
2009 1769 2009-05-07 Uchwała Uchwała nr XXIII/177/09 Rady Gminy Zbuczyn z dnia 6 lutego 2009r. w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez gminę Zbuczyn