Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 127

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 5367 2019-04-19 Uchwała Uchwała nr 30/VII/2019 Rady Gminy Zawidz z dnia 15 kwietnia 2019 r. w sprawie sprawie podwyższenia kryterium dochodowego w celu udzielenia wsparcia w ramach wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019 – 2023  oraz odstąpienia od żądania zwrotu wydatków w powyższym zakresie .
2019 5359 2019-04-19 Uchwała Uchwała nr 28/VI/2019 Rady Gminy Zawidz z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w Uchwale Nr 25/IV/2003 z dnia 3.04.2003r. w sprawie przyjęcia Statutu Sołectw Gminy Zawidz.
2019 5358 2019-04-19 Uchwała Uchwała nr 25/VI/2019 Rady Gminy Zawidz z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi, oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Zawidz” w  2019r..
2019 5357 2019-04-19 Uchwała Uchwała nr 29/VI/2019 Rady Gminy Zawidz z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie: regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Zawidz.
2019 4009 2019-03-27 Uchwała Uchwała nr 20/V/2019 Rady Gminy Zawidz z dnia 11 marca 2019 r. w sprawie : ustalenia wysokości stawki godzinowej za usługi opiekuńcze realizowane w ramach pomocy społecznej Gminy Zawidz.
2019 2004 2019-02-11 Uchwała Uchwała nr 11/III/2018 Rady Gminy Zawidz z dnia 28 grudnia 2018 r. Uchwała Budżetowa
2019 536 2019-01-10 Uchwała Uchwała nr 16/III/2018 Rady Gminy Zawidz z dnia 28 grudnia 2018 r. W sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty.
2019 535 2019-01-10 Uchwała Uchwała nr 15/III/2018 Rady Gminy Zawidz z dnia 28 grudnia 2018 r. W sprawie: określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2019 534 2019-01-10 Uchwała Uchwała nr 14/III/2018 Rady Gminy Zawidz z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności
2019 533 2019-01-10 Uchwała Uchwała nr 7/III/2018 Rady Gminy Zawidz z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia „Programu Współpracy Gminy Zawidz z organizacjami pozarządowymi na 2019 rok”.
2019 532 2019-01-10 Uchwała Uchwała nr 6/III/2018 Rady Gminy Zawidz z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy nieodpłatnie w zakresie dożywiania oraz zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku w szkole dla osób objętych wieloletnim rządowym programem ,, Posiłek w szkole i w domu " na lata 2019 – 2023 .
2018 11576 2018-11-28 Uchwała Uchwała nr 246/XXXIV/2018 Rady Gminy Zawidz z dnia 6 listopada 2018 r. w sprawie: zmieniająca Statut Gminy Zawidz.
2018 11477 2018-11-23 Uchwała Uchwała nr 242/XXXIV/2018 Rady Gminy Zawidz z dnia 6 listopada 2018 r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie ustalenia opłaty od posiadania psów.
2018 11476 2018-11-23 Uchwała Uchwała nr 240/XXXIV/2018 Rady Gminy Zawidz z dnia 6 listopada 2018 r. w sprawie w sprawie stawek podatku od środków transportowych na 2019 rok.
2018 11475 2018-11-23 Uchwała Uchwała nr 239/XXXIV/2018 Rady Gminy Zawidz z dnia 6 listopada 2018 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień z  tego podatku na terenie gminy Zawidz na 2019 rok.
2018 11474 2018-11-23 Uchwała Uchwała nr 238/XXXIV/2018 Rady Gminy Zawidz z dnia 6 listopada 2018 r. w sprawie obniżenia średniej ceny żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy na rok 2019.
2018 11400 2018-11-22 Uchwała Uchwała nr 241/XXXIV/2018 Rady Gminy Zawidz z dnia 6 listopada 2018 r. w sprawie: opłaty targowej
2018 7829 2018-08-09 Uchwała Uchwała nr 234/ XXXII/2018 Rady Gminy Zawidz z dnia 18 lipca 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych na terenie Gminy Zawidz.
2018 5341 2018-05-16 Uchwała Uchwała nr 221/XXX/2018 Rady Gminy Zawidz z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie: określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, udzielania i rozmiaru obniżek godzin dla nauczycieli pełniących stanowiska kierownicze, tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli wymienionych w art. 42 ust. 7 pkt 3 ustawy Karta Nauczyciela
2018 5340 2018-05-16 Uchwała Uchwała nr 220/XXX/2018 Rady Gminy Zawidz z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie: Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Zawidz
2018 5339 2018-05-16 Uchwała Uchwała nr 216/XXX/2018 Rady Gminy Zawidz z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie podziału gminy Zawidz na obwody głosowania
2018 4176 2018-04-16 Uchwała Uchwała nr 204/XXIX/2018 Rady Gminy Zawidz z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie podziału gminy Zawidz na okręgi wyborcze
2018 4175 2018-04-16 Uchwała Uchwała nr 214/XXIX/2018 Rady Gminy Zawidz z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie określenia kryteriów naboru do punktów przedszkolnych oraz do klas I szkół podstawowych dla których Gmina Zawidz jest organem prowadzącym, stosowanych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów.
2018 4174 2018-04-16 Uchwała Uchwała nr 213/XXIX/2018 Rady Gminy Zawidz z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół publicznych i niepublicznych oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobierania i wykorzystania dotacji udzielonych z budżetu Gminy Zawidz
2018 4173 2018-04-16 Uchwała Uchwała nr 212/XXIX/2018 Rady Gminy Zawidz z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania ze środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli oraz specjalności, form kształcenia i doskonalenia, na które dofinansowanie jest przyznane w 2018 roku
2018 4172 2018-04-16 Uchwała Uchwała nr 206/XXIX/2018 Rady Gminy Zawidz z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia ,,Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi, oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Zawidz” w  2018r.
2018 2206 2018-03-02 Uchwała Uchwała nr 203/XXVIII/2018 Rady Gminy Zawidz z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2018 671 2018-01-18 Uchwała Uchwała nr 185/XXVII/2017 Rady Gminy Zawidz z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie w sprawie przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Zawidz na lata 2017 – 2020 z uwzględnieniem perspektyw na lata 2021 - 2024” .
2018 586 2018-01-16 Uchwała Uchwała nr 198/XXVII/2017 Rady Gminy Zawidz z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczej Straży Pożarnej z terenu Gminy Zawidz za udział w  działaniach i w szkoleniu pożarniczym.
2018 584 2018-01-16 Uchwała Uchwała nr 191/XXVII/2017 Rady Gminy Zawidz z dnia 29 grudnia 2017 r. Uchwała Budżetowa
2017 11992 2017-12-13 Uchwała Uchwała nr 182/XXVI/2017 Rady Gminy Zawidz z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia „Programu Współpracy Gminy Zawidz z organizacjami pozarządowymi na 2018 rok”.
2017 10550 2017-11-20 Uchwała Uchwała nr 174/XXV/2017 Rady Gminy Zawidz z dnia 3 listopada 2017 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych na 2018 rok.
2017 10548 2017-11-20 Uchwała Uchwała nr 173/XXV/2017 Rady Gminy Zawidz z dnia 3 listopada 2017 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień z  tego podatku na terenie gminy Zawidz na 2018 rok.
2017 10547 2017-11-20 Uchwała Uchwała nr 172/XXV/2017 Rady Gminy Zawidz z dnia 3 listopada 2017 r. w sprawie obniżenia średniej ceny żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy na rok 2018.
2017 5880 2017-07-06 Uchwała Uchwała nr 155/XXII/2017 Rady Gminy Zawidz z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dla nauczycieli, którym powierzono stanowisko kierownicze, określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dla nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 1 ustawy z 26 stycznia 1982 roku - Karta Nauczyciela
2017 4468 2017-05-09 Uchwała Uchwała nr 144/XX/2017 Rady Gminy Zawidz z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie ustalenia zasad korzystania ze stołówek szkolnych oraz odpłatności za posiłki.
2017 4277 2017-04-28 Uchwała Uchwała nr 146/XX/2017 Rady Gminy Zawidz z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi, oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Zawidz” w 2017 roku.
2017 674 2017-01-23 Uchwała Uchwała nr 138/XVIII/2016 Rady Gminy Zawidz z dnia 30 grudnia 2016r. w sprawie zarządzenia poboru podatków stanowiących dochody gminy w drodze inkasa, określenia inkasentów tych podatków oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso
2017 673 2017-01-23 Uchwała Uchwała nr 132/XVIII/2016 Rady Gminy Zawidz z dnia 30 grudnia 2016r. Uchwała Budżetowa
2017 672 2017-01-23 Uchwała Uchwała nr 130/XVIII/2016 Rady Gminy Zawidz z dnia 30 grudnia 2016r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2017 671 2017-01-23 Uchwała Uchwała nr 126/XVIII/2016 Rady Gminy Zawidz z dnia 30 grudnia 2016r. w sprawie przyjęcia „Programu Współpracy Gminy Zawidz z organizacjami pozarządowymi na 2017 rok”.
2016 10472 2016-12-02 Uchwała Uchwała nr 120/XVII/2016 Rady Gminy Zawidz z dnia 15 listopada 2016r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, szkół, placówek na terenie Gminy Zawidz prowadzonych przez osoby prawne lub fizyczne inne niż Gmina Zawidz
2016 10090 2016-11-25 Uchwała Uchwała nr 118/XVII/2016 Rady Gminy Zawidz z dnia 15 listopada 2016r. W sprawie stawek podatku od środków transportowych na 2017 rok.
2016 10089 2016-11-25 Uchwała Uchwała nr 117/XVII/2016 Rady Gminy Zawidz z dnia 15 listopada 2016r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień z tego podatku na terenie gminy Zawidz na 2017 rok.
2016 10088 2016-11-25 Uchwała Uchwała nr 116/XVII/2016 Rady Gminy Zawidz z dnia 15 listopada 2016r. w sprawie obniżenia średniej ceny żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy na rok 2017.
2016 6646 2016-07-14 Uchwała Uchwała nr 113/XV/2016 Rady Gminy Zawidz z dnia 24 czerwca 2016r. w sprawie stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności
2016 6645 2016-07-14 Uchwała Uchwała nr 112/XV/2016 Rady Gminy Zawidz z dnia 24 czerwca 2016r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Zawidz.
2016 6644 2016-07-14 Uchwała Uchwała nr 110/XV/2016 Rady Gminy Zawidz z dnia 24 czerwca 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 40/VII/2003 z dnia 30.10.2003 r. w sprawie powołania jednostki organizacyjnej w formie Zakładu Budżetowego.
2016 6643 2016-07-14 Uchwała Uchwała nr 108/XV/2016 Rady Gminy Zawidz z dnia 24 czerwca 2016r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawidzu Kościelnym do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej dotyczących zryczałtowanego dodatku energetycznego .
2016 6642 2016-07-14 Uchwała Uchwała nr 104/XV/2016 Rady Gminy Zawidz z dnia 24 czerwca 2016r. w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie Gminy Zawidz
2016 6641 2016-07-14 Uchwała Uchwała nr 103/XV/2016 Rady Gminy Zawidz z dnia 24 czerwca 2016r. w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2016 6640 2016-07-14 Uchwała Uchwała nr 102/XV/2016 Rady Gminy Zawidz z dnia 24 czerwca 2016r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2016 6639 2016-07-14 Uchwała Uchwała nr 101/XV/2016 Rady Gminy Zawidz z dnia 24 czerwca 2016r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2016 6638 2016-07-14 Uchwała Uchwała nr 100/XV/2016 Rady Gminy Zawidz z dnia 24 czerwca 2016r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu
2016 3404 2016-04-12 Uchwała Uchwała nr 97/XIV/2016 Rady Gminy Zawidz z dnia 30 marca 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Gminnej Biblioteki Publicznej w Zawidzu Kościelnym stanowiącym załącznik do uchwały Nr 71/XII/2015 Rady Gminy Zawidz z dnia 30.12.2015 r. w sprawie nadania Statutu Gminnej Bibliotece Publicznej w Zawidzu Kościelnym.
2016 3403 2016-04-12 Uchwała Uchwała nr 92/XIV/2016 Rady Gminy Zawidz z dnia 30 marca 2016r. w sprawie przyjęcia ,,Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi, oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Zawidz” w 2016r.
2016 2710 2016-03-17 Uchwała Uchwała nr 62/XI/2015 Rady Gminy Zawidz z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Zawidz.
2016 1710 2016-02-23 Uchwała Uchwała nr 78/XII/2015 Rady Gminy Zawidz z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie gminy Zawidz
2016 1221 2016-02-11 Uchwała Uchwała nr 87/XIII/2016 Rady Gminy Zawidz z dnia 26 stycznia 2016r. w sprawie opłaty targowej
2016 1220 2016-02-11 Uchwała Uchwała nr 81/XII/2015 Rady Gminy Zawidz z dnia 30 grudnia 2015r. Uchwała Budżetowa Gminy Zawidz na rok 2016
2016 1219 2016-02-11 Uchwała Uchwała nr 79/XII/2015 Rady Gminy Zawidz z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie opłaty targowej
2016 1218 2016-02-11 Uchwała Uchwała nr 76/XII/2015 Rady Gminy Zawidz z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty.
2016 1217 2016-02-11 Uchwała Uchwała nr 71/XII/2015 Rady Gminy Zawidz z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie nadania Statutu Gminnej Bibliotece Publicznej w Zawidzu Kościelnym.
2016 1179 2016-02-09 Uchwała Uchwała nr 67/XI/2015 Rady Gminy Zawidz z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębów Grąbiec, Żytowo, Jeżewo, Kęsice, Makomazy, Ostrowy, Rekowo, Krajewice Małe, Krajewice Duże, Majki Małe, Słupia, Gutowo Górki, Gołocin, Chabowo Świniary, Szumanie, Mańkowo, Kosmaczewo, Kowalewo Nowe w gminie Zawidz.
2016 1178 2016-02-09 Uchwała Uchwała nr 66/XI/2015 Rady Gminy Zawidz z dnia 26 listopada 2015r. w spsprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębów Kęsice, Rekowo, Krajewice Duże, Krajewice Małe, Jeżewo, Majki Małe, Mańkowo, w gminie Zawidz.
2016 671 2016-01-21 Uchwała Uchwała nr 51/X/2015 Rady Gminy Zawidz z dnia 30 października 2015r. w sprawie przyjęcia „Programu Współpracy Gminy Zawidz z organizacjami pozarządowymi na 2016 rok”.”
2016 179 2016-01-11 Uchwała Uchwała nr 63/XI/2015 Rady Gminy Zawidz z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie ustalenia wysokości stawki godzinowej za usługi opiekuńcze realizowane w ramach pomocy społecznej Gminy Zawidz.
2015 11674 2015-12-29 Uchwała Uchwała nr 64/XI/2015 Rady Gminy Zawidz z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów deklaracji i informacji podatkowych w zakresie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego.
2015 11138 2015-12-14 Uchwała Uchwała nr 68/XI/2015 Rady Gminy Zawidz z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr 55/X/2015 z dnia 30 października 2015 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień z tego podatku na terenie gminy Zawidz na 2016 rok.
2015 11137 2015-12-14 Uchwała Uchwała nr 69/XI/2015 Rady Gminy Zawidz z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, szkół, placówek na terenie Gminy Zawidz prowadzonych przez osoby prawne lub fizyczne inne niż Gmina Zawidz
2015 9384 2015-11-24 Uchwała Uchwała nr 56/X/2015 Rady Gminy Zawidz z dnia 30 października 2015r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych na 2016 rok.
2015 9383 2015-11-24 Uchwała Uchwała nr 55/X/2015 Rady Gminy Zawidz z dnia 30 października 2015r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień z tego podatku na terenie gminy Zawidz na 2016 rok.
2015 9382 2015-11-24 Uchwała Uchwała nr 54/X/2015 Rady Gminy Zawidz z dnia 30 października 2015r. w sprawie obniżenia średniej ceny żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy.
2015 8700 2015-11-03 Uchwała Uchwała nr 49/IX/2015 Rady Gminy Zawidz z dnia 28 września 2015r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dofinansowania ze środków budżetu Gminy Zawidz zadań z zakresu usuwania azbestu z terenu Gminy Zawidz przy udziale funduszy uzyskanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie”
2015 8699 2015-11-03 Uchwała Uchwała nr 42/IX/2015 Rady Gminy Zawidz z dnia 28 września 2015r. w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Zawidz
2015 6497 2015-07-23 Uchwała Uchwała nr 40/VII/2015 Rady Gminy Zawidz z dnia 25 czerwca 2015r. w sprawie przyjęcia "wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Zawidz na lata 2015 – 2020”
2015 5300 2015-06-11 Uchwała Uchwała nr 35/VI/2015 Rady Gminy Zawidz z dnia 28 kwietnia 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 40/VII/2003 z dnia 30.10.2003 r. w sprawie powołania jednostki organizacyjnej w formie Zakładu Budżetowego.
2015 5299 2015-06-11 Uchwała Uchwała nr 29/VI/2015 Rady Gminy Zawidz z dnia 28 kwietnia 2015r. w sprawie zasad udzielania spółkom wodnym dotacji celowych z budżetu Gminy, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposób jej rozliczania
2015 931 2015-02-02 Uchwała Uchwała nr 13/III/2014 Rady Gminy Zawidz z dnia 31 grudnia 2014r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, oraz ustalenia stawki tej opłaty.
2015 930 2015-02-02 Uchwała Uchwała nr 12/III/2014 Rady Gminy Zawidz z dnia 31 grudnia 2014r. w sprawie stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności
2014 10505 2014-11-21 Uchwała Uchwała nr 181/XXXV/2014 Rady Gminy Zawidz z dnia 30 października 2014r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych na 2015 rok.
2014 10504 2014-11-21 Uchwała Uchwała nr 180/XXXV/2014 Rady Gminy Zawidz z dnia 30 października 2014r. w sprawie obniżenia średniej ceny żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy.
2014 10503 2014-11-21 Uchwała Uchwała nr 179/XXXV/2014 Rady Gminy Zawidz z dnia 30 października 2014r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień z tego podatku na terenie gminy Zawidz na 2015 rok.
2014 6204 2014-06-27 Uchwała Uchwała nr 169/XXXI/2014 Rady Gminy Zawidz z dnia 6 czerwca 2014r. w sprawie przedłużenia okresu realizacji projektu systemowego pt. "Czas na zmiany w gminie Zawidz" , w ramach Poddziałania 7.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki .
2014 2566 2014-03-14 Uchwała Uchwała nr 160/XXVIII/2014 Rady Gminy Zawidz z dnia 7 marca 2014r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania "Pomoc gminy w zakresie dożywiania„ na lata 2014 – 2020.
2014 2464 2014-03-12 Uchwała Uchwała nr 161/XXVIII/2014 Rady Gminy Zawidz z dnia 7 marca 2014r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku w szkole dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania„ na lata 2014 – 2020.
2014 2463 2014-03-12 Uchwała Uchwała nr 156/XXVIII/2014 Rady Gminy Zawidz z dnia 7 marca 2014r. w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi, oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Zawidz” w 2014r.
2014 415 2014-01-17 Uchwała Uchwała nr 155/XXVII/2013 Rady Gminy Zawidz z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „ Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
2014 414 2014-01-17 Uchwała Uchwała nr 151/XXVII/2013 Rady Gminy Zawidz z dnia 30 grudnia 2013r. Uchwała Budżetowa
2013 12393 2013-11-29 Uchwała Uchwała nr 140/XXV/2013 Rady Gminy Zawidz z dnia 30 października 2013r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenia ścieków.
2013 12392 2013-11-29 Uchwała Uchwała nr 139/XXV/2013 Rady Gminy Zawidz z dnia 30 października 2013r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych na 2014 rok.
2013 12391 2013-11-29 Uchwała Uchwała nr 138/XXV/2013 Rady Gminy Zawidz z dnia 30 października 2013r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień z tego podatku
2013 12390 2013-11-29 Uchwała Uchwała nr 137/XXV/2013 Rady Gminy Zawidz z dnia 30 października 2013r. w sprawie obniżenia ceny żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy.
2013 12389 2013-11-29 Uchwała Uchwała nr 136/XXV/2013 Rady Gminy Zawidz z dnia 30 października 2013r. w sprawie ustalenia sieci publicznych i niepublicznych szkół podstawowych i gimnazjum oraz granic ich obwodów.
2013 12388 2013-11-29 Uchwała Uchwała nr 134/XXV/2013 Rady Gminy Zawidz z dnia 30 października 2013r. w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Zawidz z organizacjami pozarządowymi na 2014 rok”.
2013 8179 2013-07-17 Uchwała Uchwała nr 128/XXIII/2013 Rady Gminy Zawidz z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, oraz ustalenia stawki tej opłaty.
2013 8178 2013-07-17 Uchwała Uchwała nr 127/XXIII/2013 Rady Gminy Zawidz z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawidzu Kościelnym .
2013 4871 2013-04-22 Uchwała Uchwała nr 121/XXII/2013 Rady Gminy Zawidz z dnia 26 marca 2013r. w sprawie stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności
2013 4870 2013-04-22 Uchwała Uchwała nr 120/XXII/2013 Rady Gminy Zawidz z dnia 26 marca 2013r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie  odpadami komunalnymi.
2013 4869 2013-04-22 Uchwała Uchwała nr 122/XXII/2013 Rady Gminy Zawidz z dnia 26 marca 2013r. w sprawie wyboru metody ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty
2013 3292 2013-03-20 Uchwała Uchwała nr 113/XXI/2013 Rady Gminy Zawidz z dnia 26 lutego 2013r. w sprawie ustalenia sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjum oraz granic ich obwodów
2013 3291 2013-03-20 Uchwała Uchwała nr 117/XXI/2013 Rady Gminy Zawidz z dnia 26 lutego 2013r. w sprawie sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi, oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Zawidz” w 2013r..
2013 3290 2013-03-20 Uchwała Uchwała nr 112/XXI/2013 Rady Gminy Zawidz z dnia 26 lutego 2013r. w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w Grąbcu
2012 8190 2012-11-27 Uchwała Uchwała nr 91/XIX/2012 Rady Gminy Zawidz z dnia 31 października 2012r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych na 2013 rok
2012 8189 2012-11-27 Uchwała Uchwała nr 90/XIX/2012 Rady Gminy Zawidz z dnia 31 października 2012r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień z tego podatku.
2012 8188 2012-11-27 Uchwała Uchwała nr 89/XIX/2012 Rady Gminy Zawidz z dnia 31 października 2012r. w sprawie: obniżenia ceny żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy.
2012 8187 2012-11-27 Uchwała Uchwała nr 87/XIX/2012 Rady Gminy Zawidz z dnia 31 października 2012r. w sprawie przejęcia przez Gminę – Miasto Płock zadań Gminy Zawidz w zakresie usuwania następstw nadużywania alkoholu poprzez przyjmowanie osób w stanie nietrzeźwości z Gminy Zawidz do Izby Wytrzeźwień w Płocku.
2012 8186 2012-11-27 Uchwała Uchwała nr 86/XIX/2012 Rady Gminy Zawidz z dnia 31 października 2012r. w sprawie przyjęcia „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Zawidz na lata 2012 – 2032”
2012 3808 2012-05-04 Uchwała Uchwała nr 67/XIII/2012 Rady Gminy Zawidz z dnia 30 marca 2012r. w sprawie obniżenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycz-nych dla dyrektorów szkół podstawowych z terenu gminy Zawidz, dyrektora Zespołu Szkół Samorządowych oraz zastępcy dyrektora Zespołu Szkól Samorządowych w Zawidzu oraz ustalenia godzin dla pedagoga szkolnego, logopedy i szkolnego doradcy zawodowego na rok szkolny 2012/2013.
2012 3806 2012-05-04 Uchwała Uchwała nr 62/XIII/2012 Rady Gminy Zawidz z dnia 30 marca 2012r. w sprawie określenia wzoru deklaracji oraz informacji w podatku od nieruchomości, rolnym i leśnym.
2010 6514 2010-12-11 Uchwała Uchwała nr 166/XXXVI/10 Rady Gminy Zawidz z dnia 29 października 2010r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień z tego podatku.
2010 6513 2010-12-11 Uchwała Uchwała nr 165/XXXVI/10 Rady Gminy Zawidz z dnia 29 października 2010r. w sprawie obniżenia ceny żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy.
2010 6516 2010-12-11 Uchwała Uchwała nr 168/XXXVI/10 Rady Gminy Zawidz z dnia 29 października 2010r. w sprawie ustalenia stawek dziennej opłaty targowej na targowisku w Zawidzu.
2010 6515 2010-12-11 Uchwała Uchwała nr 167/XXXVI/10 Rady Gminy Zawidz z dnia 29 października 2010r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych na 2011 rok.
2010 629 2010-03-01 Uchwała Uchwała nr 134/XXIX/09 Rady Gminy Zawidz z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie planowanych inwestycji na terenie gminy na rok 2010.
2010 630 2010-03-01 Uchwała Uchwała nr 135/XXIX/09 Rady Gminy Zawidz z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zawidz na rok 2010.
2009 5771 2009-12-10 Uchwała Uchwała nr 121/XXVIII/09 Rady Gminy Zawidz z dnia 3 listopada 2009r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych na 2010 rok
2009 4441 2009-09-21 Uchwała Uchwała nr 112/XXVI/2009 Rady Gminy Zawidz z dnia 25 sierpnia 2009r. w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Zawidzu Kościelnym
2009 4442 2009-09-21 Uchwała Uchwała nr 116/XXVI/09 Rady Gminy Zawidz z dnia 25 sierpnia 2009r. w sprawie utworzenia klasy integracyjnej gimnazjum w Zespole Szkół Samorządowych w Zawidzu Kościelnym
2009 3764 2009-08-04 Uchwała Uchwała nr 105/XXV/2009 Rady Gminy Zawidz z dnia 26 czerwca 2009r. w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Zawidzu Kościelnym
2009 2554 2009-06-14 Uchwała Uchwała nr 98/XXIV/2009 Rady Gminy Zawidz z dnia 21 kwietnia 2009r. w sprawie ustalenia treści regulaminu wynagradzania nauczycieli dla których organem prowadzącym jest Gmina Zawidz
2009 2555 2009-06-14 Uchwała Uchwała nr 99/XXIV/2009 Rady Gminy Zawidz z dnia 21 kwietnia 2009r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczej Straży Pożarnej z terenu gminy Zawidz za udział w działaniach i w szkoleniu pożarniczym
2009 2556 2009-06-14 Uchwała Uchwała nr 103/XXIV/2009 Rady Gminy Zawidz z dnia 21 kwietnia 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale nr 87/XXII/2008 z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie planowanych inwestycji na terenie gminy na rok 2009
2009 1589 2009-04-30 Uchwała Uchwała nr 94/XXIII/2009 Rady Gminy Zawidz z dnia 27 lutego 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr 87/XXIII/2008 z dn. 30.12.2008 w sprawie planowanych inwestycji na terenie gminy na rok 2009
2009 549 2009-03-01 Uchwała Uchwała nr 87/XXII/2008 Rady Gminy Zawidz z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie planowanych inwestycji na terenie gminy na rok 2009.
2009 550 2009-03-01 Uchwała Uchwała nr 88/XXII/2008 Rady Gminy Zawidz z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2009.
2009 551 2009-03-01 Uchwała Uchwała nr 91/XXII/2008 Rady Gminy Zawidz z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr 48/XII/2007 z dnia 28.12.2007 w sprawie planowanych inwestycji na terenie gminy na rok 2008.