Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 152

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 4123 2019-03-29 Uchwała Uchwała nr 45/VI/2019 Rady Gminy Zatory z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 27/IV/2019 Rady Gminy Zatory z dnia 14 stycznia 2019r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania
2019 4122 2019-03-29 Uchwała Uchwała nr 44/VI/2019 Rady Gminy Zatory z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 20/III/2018 Rady Gminy Zatory z dnia 28 grudnia 2018r.w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych oraz w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi.
2019 4121 2019-03-29 Uchwała Uchwała nr 43/VI/2019 Rady Gminy Zatory z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Zatory w 2019 roku
2019 4120 2019-03-29 Uchwała Uchwała nr 42/VI/2019 Rady Gminy Zatory z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 64/XI/03 Rady Gminy Zatory z dnia 1 grudnia 2003 r. w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej gminy.
2019 4119 2019-03-29 Uchwała Uchwała nr 41/VI/2019 Rady Gminy Zatory z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Zatory.
2019 4118 2019-03-29 Uchwała Uchwała nr 40/VI/2019 Rady Gminy Zatory z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Zatory, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i formy kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznane na rok 2019.
2019 4117 2019-03-29 Uchwała Uchwała nr 35/VI/2019 Rady Gminy Zatory z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę Zatory
2019 2792 2019-03-01 Uchwała Uchwała nr 33/V/2019 Rady Gminy Zatory z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pomocą środków komunikacji elektronicznej składanej przez właścicieli nieruchomości.
2019 2705 2019-02-28 Uchwała Uchwała nr 32/V/2019 Rady Gminy Zatory z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty.
2019 2704 2019-02-28 Uchwała Uchwała nr 31/V/2019 Rady Gminy Zatory z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Zatory
2019 2703 2019-02-28 Uchwała Uchwała nr 30/V/2019 Rady Gminy Zatory z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia diet organów wykonawczych jednostek pomocniczych gminy.
2019 1024 2019-01-18 Uchwała Uchwała nr 27/IV/2019 Rady Gminy Zatory z dnia 14 stycznia 2019 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania
2019 1023 2019-01-18 Uchwała Uchwała nr 26/IV/2019 Rady Gminy Zatory z dnia 14 stycznia 2019 r. w sprawie diet radnych gminy
2019 732 2019-01-15 Uchwała Uchwała nr 22/III/2018 Rady Gminy Zatory z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
2019 731 2019-01-15 Uchwała Uchwała nr 21/III/2018 Rady Gminy Zatory z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
2019 730 2019-01-15 Uchwała Uchwała nr 20/III/2018 Rady Gminy Zatory z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych oraz w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi.
2019 729 2019-01-15 Uchwała Uchwała nr 16/III/2018 Rady Gminy Zatory z dnia 28 grudnia 2018 r. UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY ZATORY NA ROK 2019
2018 12667 2018-12-15 Uchwała Uchwała nr 12/II/2018 Rady Gminy Zatory z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2018 12666 2018-12-15 Uchwała Uchwała nr 11/II/2018 Rady Gminy Zatory z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty
2018 12665 2018-12-15 Uchwała Uchwała nr 8/II/2018 Rady Gminy Zatory z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2018 12664 2018-12-15 Uchwała Uchwała nr 7/II/2018 Rady Gminy Zatory z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Zatory w 2019 roku
2018 10817 2018-11-08 Uchwała Uchwała nr 255/XLII/2018 Rady Gminy Zatory z dnia 30 października 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 120/XX/2016 Rady Gminy Zatory z dnia 25 sierpnia 2016 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Zatory
2018 10816 2018-11-08 Uchwała Uchwała nr 254/XLII/2018 Rady Gminy Zatory z dnia 30 października 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 244/XL/2018 Rady Gminy Zatory z dnia 27 września 2018 roku w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Zatory
2018 10815 2018-11-08 Uchwała Uchwała nr 253/XLII/2018 Rady Gminy Zatory z dnia 30 października 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Zatory.
2018 10814 2018-11-08 Uchwała Uchwała nr 251/XLII/2018 Rady Gminy Zatory z dnia 30 października 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 242/XL/2018 z dnia 27 września 2018 r. w sprawie wykonywania obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej.
2018 9684 2018-10-11 Uchwała Uchwała nr 241/XL/2018 Rady Gminy Zatory z dnia 27 września 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 25/V/03 Rady Gminy w Zatorach z dnia 28 lutego 2003 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy.
2018 9508 2018-10-09 Uchwała Uchwała nr 245/XL/2018 Rady Gminy Zatory z dnia 27 września 2018 r. w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Zatory
2018 9507 2018-10-09 Uchwała Uchwała nr 244/XL/2018 Rady Gminy Zatory z dnia 27 września 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Zatory
2018 9506 2018-10-09 Uchwała Uchwała nr 243/XL/2018 Rady Gminy Zatory z dnia 27 września 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 120/XX/2016 Rady Gminy Zatory z dnia 25 sierpnia 2016 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Zatory.
2018 9505 2018-10-09 Uchwała Uchwała nr 242/XL/2018 Rady Gminy Zatory z dnia 27 września 2018 r. w sprawie wykonywania obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej
2018 8551 2018-09-07 Uchwała Uchwała nr 238/XXXIX/2018 Rady Gminy Zatory z dnia 5 września 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Zatory, obręb geodezyjny Zatory
2018 8550 2018-09-07 Uchwała Uchwała nr 239/XXXIX/2018 Rady Gminy Zatory z dnia 5 września 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Zatory, obręb geodezyjny Drwały
2018 7185 2018-07-16 Uchwała Uchwała nr 233/XXXVIII/2018 Rady Gminy Zatory z dnia 5 lipca 2018 r. w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych oraz doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez gminę Zatory.
2018 4033 2018-04-13 Uchwała Uchwała nr 217/XXXVI/2018 Rady Gminy Zatory z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Zatory, obręb geodezyjny Drwały
2018 4032 2018-04-13 Uchwała Uchwała nr 216/XXXVI/2018 Rady Gminy Zatory z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Zatory, obręb geodezyjny Zatory
2018 3791 2018-04-10 Uchwała Uchwała nr 221/XXXVI/2018 Rady Gminy Zatory z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Zatory, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i formy kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznane na rok 2018.
2018 3790 2018-04-10 Uchwała Uchwała nr 220/XXXVI/2018 Rady Gminy Zatory z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochody budżetu Gminy Zatory instrumentem płatniczym
2018 3789 2018-04-10 Uchwała Uchwała nr 219/XXXVI/2018 Rady Gminy Zatory z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie podziału gminy Zatory na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2018 3788 2018-04-10 Uchwała Uchwała nr 218/XXXVI/2018 Rady Gminy Zatory z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie podziału gminy Zatory na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2018 2141 2018-03-01 Uchwała Uchwała nr 213/XXXV/2018 Rady Gminy Zatory z dnia 23 lutego 2018 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Zatory na lata 2018- 2022
2018 2140 2018-03-01 Uchwała Uchwała nr 212/XXXV/2018 Rady Gminy Zatory z dnia 23 lutego 2018 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Zatory w 2018 roku
2018 2139 2018-03-01 Uchwała Uchwała nr 208/XXXV/2018 Rady Gminy Zatory z dnia 23 lutego 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 25/V/03 Rady Gminy w Zatorach z dnia 28 lutego 2003 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy.
2018 2138 2018-03-01 Uchwała Uchwała nr 205/XXXV/2018 Rady Gminy Zatory z dnia 23 lutego 2018 r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr 59/XI/2011 Rady Gminy Zatory z dnia 3 października 2011 r. w sprawie określania warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę Zatory.
2018 444 2018-01-12 Uchwała Uchwała nr 200/XXXIV/2017 Rady Gminy Zatory z dnia 28 grudnia 2017 r. UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY ZATORY NA ROK 2018
2017 11557 2017-12-07 Uchwała Uchwała nr 193/XXXIII/2017 Rady Gminy Zatory z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Zatory, część wsi Pniewo.
2017 11556 2017-12-07 Uchwała Uchwała nr 188/XXXIII/2017 Rady Gminy Zatory z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Zatory w 2018 roku
2017 8710 2017-10-06 Uchwała Uchwała nr 185/XXXII/2017 Rady Gminy Zatory z dnia 29 września 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 46/VIII/2011 z dnia 30 czerwca 2011 roku w sprawie utworzenia punktu przedszkolnego w Gładczynie Rządowym.
2017 5512 2017-06-21 Uchwała Uchwała nr 168/XXVIII/2017 Rady Gminy Zatory z dnia 8 czerwca 2017 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Zatory, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i formy kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznane na rok 2017.
2017 5511 2017-06-21 Uchwała Uchwała nr 167/XXVIII/2017 Rady Gminy Zatory z dnia 8 czerwca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.
2017 3156 2017-04-04 Uchwała Uchwała nr 157/XXV/2017 Rady Gminy Zatory z dnia 17 marca 2017r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Zatory w 2017 roku
2017 2826 2017-03-23 Uchwała Uchwała nr 150/XXV/2017 Rady Gminy Zatory z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Zatory.
2017 1098 2017-02-03 Uchwała Uchwała nr 147/XXIV/2017 Rady Gminy Zatory z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 140/XXIII/2016 Rady Gminy Zatory z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg gminnych.
2017 193 2017-01-09 Uchwała Uchwała nr 140/XXIII/2016 Rady Gminy Zatory z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg gminnych.
2017 192 2017-01-09 Uchwała Uchwała nr 139/XXIII/2016 Rady Gminy Zatory z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie ustalenia cen za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym w zakresie zadania o charakterze użyteczności publicznej w gminnych przewozach pasażerskich na terenie gminy Zatory
2017 191 2017-01-09 Uchwała Uchwała nr 138/XXIII/2016 Rady Gminy Zatory z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty
2017 190 2017-01-09 Uchwała Uchwała nr 137/XXIII/2016 Rady Gminy Zatory z dnia 29 grudnia 2016r. UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY ZATORY NA ROK 2017
2016 10286 2016-11-30 Uchwała Uchwała nr 130/XXII/2016 Rady Gminy Zatory z dnia 23 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2016 10285 2016-11-30 Uchwała Uchwała nr 129/XXII/2016 Rady Gminy Zatory z dnia 23 listopada 2016r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Zatory w 2017 roku
2016 8236 2016-09-22 Uchwała Uchwała nr 121/XX/2016 Rady Gminy Zatory z dnia 25 sierpnia 2016r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Zatory i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 8055 2016-09-13 Uchwała Uchwała nr 120/XX/2016 Rady Gminy Zatory z dnia 25 sierpnia 2016r. w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Zatory
2016 7071 2016-07-26 Uchwała Uchwała nr 117/XIX/2016 Rady Gminy Zatory z dnia 12 lipca 2016r. w sprawie ustanowienia herbu, flagi, flagi stolikowej, baneru i pieczęci Gminy Zatory oraz zasad ich używania
2016 3365 2016-04-11 Uchwała Uchwała nr 108/XVI/2016 Rady Gminy Zatory z dnia 16 marca 2016r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Zatory, część wsi Zatory: działki o numerach ewidencyjnych 3693/2, 3693/8 i 3693/12.
2016 2065 2016-03-02 Uchwała Uchwała nr 99/XV/2016 Rady Gminy Zatory z dnia 29 stycznia 2016r. w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do szkół podstawowych i gimnazjów posiadających obwód, prowadzonych przez gminę Zatory oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2016 2064 2016-03-02 Uchwała Uchwała nr 98/XV/2016 Rady Gminy Zatory z dnia 29 stycznia 2016r. w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego, dla których organem prowadzącym jest Gmina Zatory.
2016 658 2016-01-21 Uchwała Uchwała nr 90/XIV/2015 Rady Gminy Zatory z dnia 29 grudnia 2015r. Uchwała budżetowa Gminy Zatory na rok 2016
2015 11376 2015-12-16 Uchwała Uchwała nr 84/XIII/2015 Rady Gminy Zatory z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie nadania nazw drogom wewnętrznym w miejscowości Holendry.
2015 11375 2015-12-16 Uchwała Uchwała nr 83/XIII/2015 Rady Gminy Zatory z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie nadania nazw drogom wewnętrznym stanowiącym własność Gminy Zatory w miejscowości Holendry.
2015 11374 2015-12-16 Uchwała Uchwała nr 82/XIII/2015 Rady Gminy Zatory z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie nadania nazw ulic drogom publicznym w miejscowości Holendry.
2015 11373 2015-12-16 Uchwała Uchwała nr 81/XIII/2015 Rady Gminy Zatory z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie nadania nazw drogom wewnętrznym w miejscowości Burlaki
2015 11372 2015-12-16 Uchwała Uchwała nr 80/XIII/2015 Rady Gminy Zatory z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie nadania nazw drogom wewnętrznym stanowiącym własność Gminy Zatory w miejscowości Burlaki.
2015 11371 2015-12-16 Uchwała Uchwała nr 79/XIII/2015 Rady Gminy Zatory z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie nadania nazw ulic drogom publicznym w miejscowości Burlaki
2015 11093 2015-12-14 Uchwała Uchwała nr 78/XIII/2015 Rady Gminy Zatory z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2015 11092 2015-12-14 Uchwała Uchwała nr 77/XIII/2015 Rady Gminy Zatory z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Zatory
2015 11091 2015-12-14 Uchwała Uchwała nr 76/XIII/2015 Rady Gminy Zatory z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2015 11090 2015-12-14 Uchwała Uchwała nr 75/XIII/2015 Rady Gminy Zatory z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Zatory w 2016 roku
2015 8417 2015-10-21 Uchwała Uchwała nr 68/XI/2015 Rady Gminy Zatory z dnia 18 września 2015r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Zatory, część wsi Zatory.
2015 7260 2015-08-25 Uchwała Uchwała nr 62/X/2015 Rady Gminy Zatory z dnia 17 sierpnia 2015r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty.
2015 7259 2015-08-25 Uchwała Uchwała nr 61/X/2015 Rady Gminy Zatory z dnia 17 sierpnia 2015r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr 53/IX/2015 Rady Gminy Zatory z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty.
2015 6656 2015-07-28 Uchwała Uchwała nr 55/IX/2015 Rady Gminy Zatory z dnia 17 lipca 2015r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pomocą środków komunikacji elektronicznej składanej przez właścicieli nieruchomości
2015 6655 2015-07-28 Uchwała Uchwała nr 54/IX/2015 Rady Gminy Zatory z dnia 17 lipca 2015r. w sprawie sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2015 6654 2015-07-28 Uchwała Uchwała nr 53/IX/2015 Rady Gminy Zatory z dnia 17 lipca 2015r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty
2015 4124 2015-04-29 Uchwała Uchwała nr 34/V/2015 Rady Gminy Zatory z dnia 26 marca 2015r. w sprawie zmiany siedziby obwodowej komisji wyborczej.
2015 1245 2015-02-12 Uchwała Uchwała nr 9/II/2014 Rady Gminy Zatory z dnia 30 grudnia 2014r. UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY ZATORY NA ROK 2015
2015 969 2015-02-04 Uchwała Uchwała nr 14/II/2014 Rady Gminy Zatory z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie nadania statutu Gminnej Bibliotece Publicznej w Zatorach
2014 10888 2014-12-02 Uchwała Uchwała nr 239/XXXVIII/2014 Rady Gminy Zatory z dnia 30 października 2014r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Zatory, część wsi Zatory.
2014 10499 2014-11-21 Uchwała Uchwała nr 236/XXXVIII/2014 Rady Gminy Zatory z dnia 30 października 2014r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2014 7186 2014-07-28 Uchwała Uchwała nr 230/XXXVI/2014 Rady Gminy Zatory z dnia 30 maja 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 136/XXI/2012 Rady Gminy Zatory z dnia 11 grudnia 2012 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych.
2014 5842 2014-06-06 Uchwała Uchwała nr 222/XXXIV/2014 Rady Gminy Zatory z dnia 7 maja 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 159/XXIII/2013 Rady Gminy Zatory z dnia 22 marca 2013 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Zatory.
2014 1747 2014-02-25 Uchwała Uchwała nr 212/XXXII/2014 Rady Gminy Zatory z dnia 14 lutego 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 na terenie gminy Zatory.
2014 1746 2014-02-25 Uchwała Uchwała nr 211/XXXII/2014 Rady Gminy Zatory z dnia 14 lutego 2014r. w sprawie zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej w zakresie dożywiania w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 na terenie gminy Zatory.
2014 410 2014-01-17 Uchwała Uchwała nr 210/XXXI/2013 Rady Gminy Zatory z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze, specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania.
2014 363 2014-01-15 Uchwała Uchwała nr 208/XXXI/2013 Rady Gminy Zatory z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg gminnych.
2014 362 2014-01-15 Uchwała Uchwała nr 205/XXXI/2013 Rady Gminy Zatory z dnia 30 grudnia 2013r. UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY ZATORY NA ROK 2014
2013 13526 2013-12-18 Uchwała Uchwała nr 192/XXIX/2013 Rady Gminy Zatory z dnia 21 listopada 2013r. w sprawie w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze, specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania.
2013 13525 2013-12-18 Uchwała Uchwała nr 191/XXIX/2013 Rady Gminy Zatory z dnia 21 listopada 2013r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej
2013 12472 2013-12-02 Uchwała Uchwała nr 197/XXIX/2013 Rady Gminy Zatory z dnia 21 listopada 2013r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2013 10422 2013-10-18 Uchwała Uchwała nr 188/XXVIII/2013 Rady Gminy Zatory z dnia 30 września 2013r. w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej i wyłączenia drogi z użytkowania.
2013 10421 2013-10-18 Uchwała Uchwała nr 187/XXVIII/2013 Rady Gminy Zatory z dnia 30 września 2013r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych.
2013 9763 2013-09-23 Uchwała Uchwała nr 183/XXVII/2013 Rady Gminy Zatory z dnia 27 sierpnia 2013r. w sprawie zmiany uchwały nr 53/IX/11 Rady Gminy w Zatorach z dnia 31 sierpnia 2011r. w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez publiczne przedszkola, dla których organem prowadzącym jest Gmina Zatory
2013 6885 2013-06-19 Uchwała Uchwała nr 175/XXV/2013 Rady Gminy Zatory z dnia 24 maja 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 159/XXIII/2013 Rady Gminy Zatory z dnia 22 marca 2013 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Zatory.
2013 6884 2013-06-19 Uchwała Uchwała nr 174/XXV/2013 Rady Gminy Zatory z dnia 24 maja 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr 147/XXII/2012 z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczaną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 5888 2013-05-27 Uchwała Uchwała nr 158/XXIII/2013 Rady Gminy Zatory z dnia 22 marca 2013r. w sprawie wprowadzenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Zatory w 2013 roku
2013 5695 2013-05-24 Uchwała Uchwała nr 159/XXIII/2013 Rady Gminy Zatory z dnia 22 marca 2013r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Zatory
2013 1910 2013-02-14 Uchwała Uchwała nr 151/XXII/2012 Rady Gminy Zatory z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez gminę zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Zatory i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi
2013 1909 2013-02-14 Uchwała Uchwała nr 150/XXII/2012 Rady Gminy Zatory z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
2013 1908 2013-02-14 Uchwała Uchwała nr 149/XXII/2012 Rady Gminy Zatory z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty
2013 1907 2013-02-14 Uchwała Uchwała nr 148/XXII/2012 Rady Gminy Zatory z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 1906 2013-02-14 Uchwała Uchwała nr 147/XXII/2012 Rady Gminy Zatory z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Zatory i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 1416 2013-02-06 Uchwała Uchwała nr 141/XXII/2012 Rady Gminy Zatory z dnia 28 grudnia 2012r. UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY ZATORY NA ROK 2013
2012 10184 2012-12-21 Uchwała Uchwała nr 136/XXI/2012 Rady Gminy Zatory z dnia 11 grudnia 2012r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych
2012 8295 2012-11-30 Uchwała Uchwała nr 130/XX/2012 Rady Gminy Zatory z dnia 16 listopada 2012r. w sprawie w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2012 7968 2012-11-22 Uchwała Uchwała nr 124/XIX/2012 Rady Gminy Zatory z dnia 26 października 2012r. w sprawie podziału Gminy Zatory na obwody głosowania i ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2012 6296 2012-09-10 Uchwała Uchwała nr 112/XVII/2012 Rady Gminy Zatory z dnia 13 lipca 2011r. w sprawie w sprawie podziału Gminy Zatory na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2012 3598 2012-04-23 Uchwała Uchwała nr 103/XV/2012 Rady Gminy Zatory z dnia 17 kwietnia 2012r. w sprawie wprowadzenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Zatory w 2012 roku
2012 3597 2012-04-23 Uchwała Uchwała nr 102/XV/2012 Rady Gminy Zatory z dnia 30 marca 2012r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Zatory
2012 2432 2012-03-12 Uchwała Uchwała nr 98/XIV/2012 Rady Gminy Zatory z dnia 17 lutego 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr 121/XXIII/08 Rady Gminy Zatory z dnia 10 października 2008 r. w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Zatorach.
2012 373 2012-01-20 Uchwała Uchwała nr 88/XIII/2011 Rady Gminy Zatory z dnia 29 grudnia 2011r. UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY ZATORY NA ROK 2012
2012 48 2012-01-12 Uchwała Uchwała nr 81/XII/2011 Rady Gminy Zatory z dnia 17 listopada 2011r. w sprawie nadania nazwy ulicy drodze publicznej w miejscowości Zatory.
2012 47 2012-01-12 Uchwała Uchwała nr 73/XII/2011 Rady Gminy Zatory z dnia 17 listopada 2011r. w sprawie nadania nazw drogom wewnętrznym w miejscowości: Kopaniec
2012 46 2012-01-12 Uchwała Uchwała nr 72/XII/2011 Rady Gminy Zatory z dnia 17 listopada 2011r. w sprawie nadania nazw drogom wewnętrznym w miejscowości: Stawinoga
2012 45 2012-01-12 Uchwała Uchwała nr 71/XII/2011 Rady Gminy Zatory z dnia 17 listopada 2011r. w sprawie nadania nazw ulic drogom publicznym w miejscowości: Kopaniec
2012 44 2012-01-12 Uchwała Uchwała nr 70/XII/2011 Rady Gminy Zatory z dnia 17 listopada 2011r. w sprawie nadania nazw ulic drogom publicznym w miejscowości: Stawinoga
2012 43 2012-01-12 Uchwała Uchwała nr 69/XII/2011 Rady Gminy Zatory z dnia 17 listopada 2011r. w sprawie zmian Statutu Gminy Zatory ustalonego Uchwałą nr 25/V/03 Rady Gminy w Zatorach z dnia 28 lutego 2003 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy.
2012 42 2012-01-12 Uchwała Uchwała nr 68/XII/2011 Rady Gminy Zatory z dnia 17 listopada 2011r. w sprawie zmian w uchwale Nr 27/VII/07 Rady Gminy w Zatorach z dnia 30 marca 2007 roku w sprawie zatwierdzenia statutów sołectw.
2012 41 2012-01-12 Uchwała Uchwała nr 67/XII/2011 Rady Gminy Zatory z dnia 17 listopada 2011r. w sprawie zmian uchwały Nr VII/30/90 Rady Gminy w Zatorach z dnia 29 listopada 1990 roku w sprawie utworzenia Sołectw na terenie Gminy Zatory.
2012 40 2012-01-12 Uchwała Uchwała nr 66/XII/2011 Rady Gminy Zatory z dnia 17 listopada 2011r. w sprawie podziału sołectwa Stawinoga.
2011 8597 2011-12-31 Uchwała Uchwała nr 76/XII/2011 Rady Gminy Zatory z dnia 17 listopada 2011r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości
2011 8596 2011-12-31 Uchwała Uchwała nr 75/XII/2011 Rady Gminy Zatory z dnia 17 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2011 8598 2011-12-31 Uchwała Uchwała nr 77/XII/2011 Rady Gminy Zatory z dnia 17 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
2011 8600 2011-12-31 Uchwała Uchwała nr 79/XII/2011 Rady Gminy Zatory z dnia 17 listopada 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2011 8599 2011-12-31 Uchwała Uchwała nr 78/XII/2011 Rady Gminy Zatory z dnia 17 listopada 2011r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2011 5768 2011-10-17 Uchwała Uchwała nr 53/IX/11 Rady Gminy Zatory z dnia 31 sierpnia 2011r. w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez publiczne przedszkola, dla których organem prowadzącym jest Gmina Zatory
2011 5769 2011-10-17 Uchwała Uchwała nr 59/XI/2011 Rady Gminy Zatory z dnia 3 października 2011r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę Zatory.
2011 4213 2011-07-26 Uchwała Uchwała nr 46/VIII/2011 Rady Gminy Zatory z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie utworzenia punktu przedszkolnego w Gładczynie Rządowym
2011 3241 2011-06-15 Uchwała Uchwała nr 33/VII/2011 Rady Gminy Zatory z dnia 19 maja 2011r. w sprawie poboru podatków w drodze inkasa
2011 3242 2011-06-15 Uchwała Uchwała nr 36/VII/2011 Rady Gminy Zatory z dnia 19 maja 2011r. w sprawie ustalenia nowych granic i obwodu Publicznej Szkoły podstawowej w Pniewie
2011 3243 2011-06-15 Uchwała Uchwała nr 37/VII/2011 Rady Gminy Zatory z dnia 19 maja 2011r. w sprawie określenia sieci publicznych szkół podstawowych w gminie Zatory
2011 2209 2011-05-04 Uchwała Uchwała nr 30/VI/2011 Rady Gminy Zatory z dnia 30 marca 2011r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Zatory
2011 495 2011-02-05 Uchwała Uchwała nr 11/III/2010 Rady Gminy Zatory z dnia 30 grudnia 2010r. UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY ZATORY NA ROK 2011
2011 496 2011-02-05 Uchwała Uchwała nr 12/III/2010 Rady Gminy Zatory z dnia 30 grudnia 2010r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy Zatory Nr 187/XXXI/05 z dnia 28 listopada w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych w sprawie
2010 5307 2010-11-19 Uchwała Uchwała nr 219/XLIV/10 Rady Gminy Zatory z dnia 27 sierpnia 2010r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Zatory i jej jednostkom podległym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną
2010 3618 2010-08-12 Uchwała Uchwała nr 189/XXXIX/10 Rady Gminy Zatory z dnia 26 marca 2010r. w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych z terenu Gminy Zatory.
2010 3619 2010-08-12 Uchwała Uchwała nr 192/XXXIX/10 Rady Gminy Zatory z dnia 26 marca 2010r. w sprawie zasad usytuowania na terenie Gminy Zatory miejsc sprzedaży napojów alkoholowych.
2010 3620 2010-08-12 Uchwała Uchwała nr 205/XL/10 Rady Gminy Zatory z dnia 14 maja 2010r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk, spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.
2010 716 2010-03-08 Uchwała Uchwała nr 181/XXXVIII/09 Rady Gminy Zatory z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Zatory na rok 2010
2010 703 2010-03-06 Uchwała Uchwała nr 186/XXXVIII/09 Rady Gminy Zatory z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie zmiany uchwały nr 121/XXIII/08 Rady Gminy Zatory z dnia 10 października 2008r. w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Zatorach
2009 6591 2009-12-17 Uchwała Uchwała nr 177/XXXVII/09 Rady Gminy Zatory z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2009 2878 2009-06-29 Uchwała Uchwała nr 155/XXIX/09 Rady Gminy Zatory z dnia 24 kwietnia 2009r. w sprawie uchwalenia Regulaminu wynagradzania nauczycieli
2009 1795 2009-05-11 Uchwała Uchwała nr 133/XXVI/08 Rady Gminy Zatory z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Zatory na rok 2009
2009 1280 2009-04-17 Uchwała Uchwała nr 144/XXVII/09 Rady Gminy Zatory z dnia 6 lutego 2009r. w sprawie ustalenia górnej stawki opłat ponoszonych przez właścicieli, współwłaścicieli i zarządców nieruchomości za usługi w zakresie usuwania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych stałych i płynnych
2009 256 2009-02-04 Uchwała Uchwała nr 137/XXVI/08 Rady Gminy Zatory z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie przeznaczenia środków finansowych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Zatory, określenia rodzaju świadczeń, warunków i sposobu ich przyznawania oraz przyjęcia regulaminu gospodarowania tymi środkami.
2009 3715 2008-08-02 Uchwała Uchwała nr 164/XXXII/09 Rady Gminy Zatory z dnia 19 czerwca 2009r. w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt z terenu gminy Zatory oraz zapewnienia tym zwierzętom dalszej opieki