Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 171

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 11484 2019-10-03 Uchwała Uchwała nr X/68/2019 Rady Gminy Zabrodzie z dnia 26 września 2019 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Zabrodzie na 2019 rok.
2019 10204 2019-08-29 Uchwała Uchwała nr IX/64/2019 Rady Gminy Zabrodzie z dnia 20 sierpnia 2019 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Zabrodzie na 2019 rok.
2019 10119 2019-08-27 Uchwała Uchwała nr IX/59/2019 Rady Gminy Zabrodzie z dnia 20 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw nauczycieli oraz wysokość i warunki przyznawania nagród ze specjalnego funduszu nagród.
2019 10118 2019-08-27 Uchwała Uchwała nr IX/56/2019 Rady Gminy Zabrodzie z dnia 20 sierpnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia nazw ulic we wsi Mostówka
2019 10117 2019-08-27 Uchwała Uchwała nr IX/55/2019 Rady Gminy Zabrodzie z dnia 20 sierpnia 2019 r. w sprawie nadania nazw ulic drogom w miejscowości Basinów gm. Zabrodzie
2019 10116 2019-08-27 Uchwała Uchwała nr IX/54/2019 Rady Gminy Zabrodzie z dnia 20 sierpnia 2019 r. w sprawie nadania nazwy ulicy drodze w miejscowości Gaj gm. Zabrodzie
2019 10115 2019-08-27 Uchwała Uchwała nr IX/53/2019 Rady Gminy Zabrodzie z dnia 20 sierpnia 2019 r. w sprawie nadania nazw ulic drogom w miejscowości Młynarze gm. Zabrodzie
2019 8377 2019-07-05 Uchwała Uchwała nr VIII/52/2019 Rady Gminy Zabrodzie z dnia 27 czerwca 2019 r. zmieniająca Uchwałę nr XXXIX/201/2017 Rady Gminy Zabrodzie z dnia 7 listopada 2017 roku w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Zabrodzie
2019 8376 2019-07-05 Uchwała Uchwała nr VIII/51/2019 Rady Gminy Zabrodzie z dnia 27 czerwca 2019 r. zmieniająca uchwałę nr V/28/2019 Rady Gminy Zabrodzie z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci oraz określenia granic obwodów szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Zabrodzie od dnia 1 września 2019 roku
2019 8375 2019-07-05 Uchwała Uchwała nr VIII/50/2019 Rady Gminy Zabrodzie z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Zabrodzie na 2019 rok.
2019 7386 2019-06-12 Uchwała Uchwała nr VII/43/2019 Rady Gminy Zabrodzie z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Zabrodzie na 2019 rok.
2019 7123 2019-06-06 Uchwała Uchwała nr VII/39/2019 Rady Gminy Zabrodzie z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest gmina Zabrodzie oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2019 7122 2019-06-06 Uchwała Uchwała nr VII/40/2019 Rady Gminy Zabrodzie z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie szczegółowych zasad wnoszenia obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych, zasad tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych oraz formalnych wymogów, jakim muszą odpowiadać składane projekty przez mieszkańców Gminy Zabrodzie
2019 7121 2019-06-06 Uchwała Uchwała nr VII/41/2019 Rady Gminy Zabrodzie z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Ks. Henryka Nowackiego w Adelinie poprzez wskazanie dodatkowej lokalizacji prowadzenia zajęć dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych
2019 4614 2019-04-09 Uchwała Uchwała nr VI/35/2019 Rady Gminy Zabrodzie z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Zabrodzie na 2019 rok.
2019 4613 2019-04-09 Uchwała Uchwała nr VI/32/2019 Rady Gminy Zabrodzie z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Gminy Zabrodzie
2019 4462 2019-04-05 Uchwała Uchwała nr VI/38/2019 Rady Gminy Zabrodzie z dnia 26 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę nr V/26/2019 Rady Gminy Zabrodzie z dnia 26 lutego 2019r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz terminu i miejsca jej składania przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych
2019 4461 2019-04-05 Uchwała Uchwała nr VI/31/2019 Rady Gminy Zabrodzie z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Zabrodzie w 2019 roku
2019 3236 2019-03-11 Uchwała Uchwała nr V/28/2019 Rady Gminy Zabrodzie z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci oraz określenia granic obwodów szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Zabrodzie od dnia 1 września 2019 roku
2019 3235 2019-03-11 Uchwała Uchwała nr V/25/2019 Rady Gminy Zabrodzie z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie ustalania wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych.
2019 2876 2019-03-04 Uchwała Uchwała nr V/26/2019 Rady Gminy Zabrodzie z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz terminu i miejsca jej składania przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych
2019 2604 2019-02-26 Uchwała Uchwała nr V/27/2019 Rady Gminy Zabrodzie z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie poboru podatków w drodze inkasa od osób fizycznych, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2019 2424 2019-02-22 Uchwała Uchwała nr III/15/2018 Rady Gminy Zabrodzie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Zabrodzie na 2018 rok
2019 2122 2019-02-13 Uchwała Uchwała nr IV/21/2019 Rady Gminy Zabrodzie z dnia 22 stycznia 2019 r. w sprawie likwidacji szkół dla których organem prowadzącym była Gmina Zabrodzie
2019 2073 2019-02-13 Uchwała Uchwała nr III/20/2018 Rady Gminy Zabrodzie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Zabrodzie na rok 2019
2019 1481 2019-01-31 Uchwała Uchwała nr IV/24/2019 Rady Gminy Zabrodzie z dnia 22 stycznia 2019 r. zmieniająca uchwałę nr XXVII/171/2013 Rady Gminy Zabrodzie z dnia 21 marca 2013 roku w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty
2019 318 2019-01-09 Uchwała Uchwała nr III/17/2018 Rady Gminy Zabrodzie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej w formie zasiłku celowego na zakup posiłku i żywności dla osób objętych wieloletnim programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023.
2019 317 2019-01-09 Uchwała Uchwała nr III/16/2018 Rady Gminy Zabrodzie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 - 2023
2019 23 2019-01-02 Uchwała Uchwała nr II/11/2018 Rady Gminy Zabrodzie z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Zabrodzie na 2018 rok
2018 11331 2018-11-21 Uchwała Uchwała nr LIV/278/2018 Rady Gminy Zabrodzie z dnia 12 listopada 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Zabrodzie na 2018 rok.
2018 11046 2018-11-15 Uchwała Uchwała nr LIV/280/2018 Rady Gminy Zabrodzie z dnia 12 listopada 2018 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa ustalenia podatku rolnego
2018 10153 2018-10-25 Uchwała Uchwała nr LIII/274/2018 Rady Gminy Zabrodzie z dnia 19 października 2018 r. w sprawie Statutu Gminy Zabrodzie
2018 10093 2018-10-25 Uchwała Uchwała nr LIII/273/2018 Rady Gminy Zabrodzie z dnia 24 października 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Zabrodzie na 2018 rok.
2018 9687 2018-10-11 Uchwała Uchwała nr LII/270/2018 Rady Gminy Zabrodzie z dnia 28 września 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Zabrodzie na 2018 rok.
2018 9438 2018-10-05 Uchwała Uchwała nr LII/267/2018 Rady Gminy Zabrodzie z dnia 14 września 2018 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci „Fiszor” w Gaju w wyborach do organów jednostek samorządu terytorialnego , zarządzonych na dzień 21 października 2018r. :
2018 8483 2018-09-06 Uchwała Uchwała nr L/266/2018 Rady Gminy Zabrodzie z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2018 8482 2018-09-06 Uchwała Uchwała nr L/265/2018 Rady Gminy Zabrodzie z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży tych napojów na terenie Gminy Zabrodzie
2018 8481 2018-09-06 Uchwała Uchwała nr L/263/2018 Rady Gminy Zabrodzie z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Zabrodzie na 2018 rok
2018 7538 2018-07-30 Uchwała Uchwała nr XLIX/261/2018 Rady Gminy Zabrodzie z dnia 20 lipca 2018 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Zabrodzie na 2018 rok.
2018 7537 2018-07-30 Uchwała Uchwała nr XLIX/259/2018 Rady Gminy Zabrodzie z dnia 20 lipca 2018 r. w sprawie zmiany załacznika XL VII247/2018 Rady Gminy Zabrodzie w sprawie podziału Gminy Zabrodzie na okregi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.
2018 6973 2018-07-09 Uchwała Uchwała nr XLVIII/251/2018 Rady Gminy Zabrodzie z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie nadania nazw ulic drogom w miejscowości Młynarze gm. Zabrodzie
2018 6892 2018-07-06 Uchwała Uchwała nr XLVIII/256/2018 Rady Gminy Zabrodzie z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Zabrodzie na 2018 rok.
2018 6891 2018-07-06 Uchwała Uchwała nr XLVIII/253/2018 Rady Gminy Zabrodzie z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Zabrodzie lub jej podległym jednostkom oraz warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu lub osób uprawnionych do udzielania ulg
2018 6890 2018-07-06 Uchwała Uchwała nr XLVIII/252/2018 Rady Gminy Zabrodzie z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Zabrodzie w 2018 roku
2018 5747 2018-06-01 Uchwała Uchwała nr XLVII/250/2018 Rady Gminy Zabrodzie z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Zabrodzie na 2018 rok.
2018 5746 2018-06-01 Uchwała Uchwała nr XLVII/248/2018 Rady Gminy Zabrodzie z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie podziału Gminy Zabrodzie na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018 5745 2018-06-01 Uchwała Uchwała nr XLVII/247/2018 Rady Gminy Zabrodzie z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie podziału Gminy Zabrodzie na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczb radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.
2018 5397 2018-05-17 Uchwała Uchwała nr XLVI/246/ 2018 Rady Gminy Zabrodzie z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Zabrodzie na 2018 rok.
2018 3695 2018-04-10 Uchwała Uchwała nr XLIV/239/2018 Rady Gminy Zabrodzie z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Zabrodzie na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018 3694 2018-04-10 Uchwała Uchwała nr XLIV/238/2018 Rady Gminy Zabrodzie z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Zabrodzie na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczb radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.
2018 2084 2018-02-27 Uchwała Uchwała nr XLIII/232/ 2018 Rady Gminy Zabrodzie z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Zabrodzie na 2018 rok.
2018 2083 2018-02-27 Uchwała Uchwała nr XLIII/228/2018 Rady Gminy Zabrodzie z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli prowadzonych na terenie Gminy Zabrodzie przez inny niż jednostka samorządu terytorialnego organ oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania.
2018 2082 2018-02-27 Uchwała Uchwała nr XLIII/227/2018 Rady Gminy Zabrodzie z dnia 22 lutego 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli
2018 257 2018-01-09 Uchwała Uchwała nr XLII/226/2017 Rady Gminy Zabrodzie z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Zabrodzie na 2017 rok.
2018 256 2018-01-09 Uchwała Uchwała nr XLII/224/ 2017 Rady Gminy Zabrodzie z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie wydatków budżetowych, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017.
2018 255 2018-01-09 Uchwała Uchwała nr XLII/223/2017 Rady Gminy Zabrodzie z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie powierzenia Gminie Wyszków prowadzenia zadania publicznego w zakresie konsultacji rozwiązywania problemów uzależnień, przeciwdziałania przemocy w rodzinie, ochrony ofiar przed przemocą oraz udzielenia na ten cel dotacji w 2018 roku.
2018 167 2018-01-05 Uchwała Uchwała nr XLI/220/2017 Rady Gminy Zabrodzie z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Zabrodzie na rok 2018
2018 166 2018-01-05 Uchwała Uchwała nr XLI/218/ 2017 Rady Gminy Zabrodzie z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Zabrodzie na 2017 rok.
2017 11444 2017-12-07 Uchwała Uchwała nr XL/215/ 2017 Rady Gminy Zabrodzie z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Zabrodzie na 2017 rok.
2017 11443 2017-12-07 Uchwała Uchwała nr XL/213/2017 Rady Gminy Zabrodzie z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie: ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia, udzielających schronienia osobom bezdomnym.
2017 10603 2017-11-21 Uchwała Uchwała nr XXXIX/208/2017 Rady Gminy Zabrodzie z dnia 7 listopada 2017 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Zabrodzie na 2017 rok.
2017 10602 2017-11-21 Uchwała Uchwała nr XXXIX/206/2017 Rady Gminy Zabrodzie z dnia 7 listopada 2017 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa ustaleniapodatku rolnego
2017 10601 2017-11-21 Uchwała Uchwała nr XXXIX/205/2017 Rady Gminy Zabrodzie z dnia 7 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Zabrodziu wchodzącej w skład Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Zabrodziu w ośmioletnią Szkołę Podstawową
2017 10600 2017-11-21 Uchwała Uchwała nr XXXIX/204/2017 Rady Gminy Zabrodzie z dnia 7 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. C. K Norwida w Dębinkach w ośmioletnią Szkołę Podstawową
2017 10599 2017-11-21 Uchwała Uchwała nr XXXIX/203/2017 Rady Gminy Zabrodzie z dnia 7 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Ks. Henryka Nowackiego w Adelinie wchodzącej w skład Zespołu Szkolno Przedszkolnego w ośmioletnią Szkołę Podstawową
2017 10598 2017-11-21 Uchwała Uchwała nr XXXIX/202/2017 Rady Gminy Zabrodzie z dnia 7 listopada 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2017 10597 2017-11-21 Uchwała Uchwała nr XXXIX/201/2017 Rady Gminy Zabrodzie z dnia 7 listopada 2017 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Zabrodzie
2017 9368 2017-10-16 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/200/ 2017 Rady Gminy Zabrodzie z dnia 10 października 2017 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Zabrodzie na 2017 rok.
2017 8890 2017-10-09 Uchwała Uchwała nr XXXVII/198/ 2017 Rady Gminy Zabrodzie z dnia 14 września 2017 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Zabrodzie na 2017 rok.
2017 8774 2017-10-06 Uchwała Uchwała nr XXXVI/196/ 2017 Rady Gminy Zabrodzie z dnia 8 sierpnia 2017 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Zabrodzie na 2017 rok.
2017 8212 2017-09-26 Uchwała Uchwała nr XXXV/192/2017 Rady Gminy Zabrodzie z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Zabrodzie na rok 2017
2017 8045 2017-09-22 Uchwała Uchwała nr XXXIV/188/2017 Rady Gminy Zabrodzie z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Zabrodzie na 2017 rok.
2017 7212 2017-08-31 Uchwała Uchwała nr XXXII/178/2017 Rady Gminy Zabrodzie z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Zabrodzie na 2017 rok.
2017 7162 2017-08-31 Uchwała Uchwała nr XXXI/168/2017 Rady Gminy Zabrodzie z dnia 10 marca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Zabrodzie na 2017 rok.
2017 6893 2017-08-22 Uchwała Uchwała nr XXX/165/2017 Rady Gminy Zabrodzie z dnia 16 lutego 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Zabrodzie na 2017 rok
2017 6157 2017-07-13 Uchwała Uchwała nr XXVIII/158/2016 Rady Gminy Zabrodzie z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Zabrodzie na 2016 rok.
2017 6125 2017-07-13 Uchwała Uchwała nr XXVII/152/2016 Rady Gminy Zabrodzie z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Zabrodzie na 2016 rok.
2017 5331 2017-06-13 Uchwała Uchwała nr XXXIV/186/2017 Rady Gminy Zabrodzie z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie ustalenia ceny za wprowadzanie nieczystości ciekłych do stacji zlewnej gminnej oczyszczalni ścieków w Zabrodziu
2017 5242 2017-06-07 Uchwała Uchwała nr XXXIV/184/2017 Rady Gminy Zabrodzie z dnia 25 maja 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zabrodziu
2017 4631 2017-05-13 Uchwała Uchwała nr XXXIII/183/2017 Rady Gminy Zabrodzie z dnia 27 kwietnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli.
2017 4630 2017-05-13 Uchwała Uchwała nr XXXIII/182/2017 Rady Gminy Zabrodzie z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 uczęszczających do publicznych przedszkoli i innej formy wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Zabrodzie
2017 4629 2017-05-13 Uchwała Uchwała nr XXXIII/179/2017 Rady Gminy Zabrodzie z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie określenia zasad zwrotu niektórych wydatków na pomoc rzeczową, zasiłki okresowe i zasiłki celowe z pomocy społecznej będących w zakresie zadań własnych.
2017 3235 2017-04-05 Uchwała Uchwała nr XXXII/174/2017 Rady Gminy Zabrodzie z dnia 23 marca 2017r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania nazw ulic drogom w miejscowości Choszczowe gm. Zabrodzie
2017 3062 2017-03-30 Uchwała Uchwała nr XXXII/173/2017 Rady Gminy Zabrodzie z dnia 23 marca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania nazw ulic drogom w miejscowości Choszczowe gm. Zabrodzie
2017 3061 2017-03-30 Uchwała Uchwała nr XXXII/172/2017 Rady Gminy Zabrodzie z dnia 23 marca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania nazw ulic drogom publicznym we wsi Wysychy
2017 3060 2017-03-30 Uchwała Uchwała nr XXXII/171/2017 Rady Gminy Zabrodzie z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie nadania nazw ulic drogom w miejscowości Dębinki gm. Zabrodzie
2017 3059 2017-03-30 Uchwała Uchwała nr XXXII/170/2017 Rady Gminy Zabrodzie z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Zabrodzie w 2017 roku
2017 2719 2017-03-21 Uchwała Uchwała nr XXVI/144/2016 Rady Gminy Zabrodzie z dnia 24 listopada 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Zabrodzie na 2016 rok.
2017 1948 2017-02-28 Uchwała Uchwała nr XXV/138/2016 Rady Gminy Zabrodzie z dnia 3 listopada 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Zabrodzie na 2016 rok.
2017 1862 2017-02-23 Uchwała Uchwała nr XXX/162/2017 Rady Gminy Zabrodzie z dnia 16 lutego 2017 r. w sprawie określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych, klas pierwszych szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Zabrodzie oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.
2017 104 2017-01-05 Uchwała Uchwała nr XXVII/154/2016 Rady Gminy Zabrodzie z dnia 22 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Zabrodzie na rok 2017
2017 13 2017-01-02 Uchwała Uchwała nr XXVIII/155/2016 Rady Gminy Zabrodzie z dnia 28 grudnia 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli
2017 12 2017-01-02 Uchwała Uchwała nr XXVII/150/2016 Rady Gminy Zabrodzie z dnia 22 grudnia 2016r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Zabrodzie
2017 11 2017-01-02 Uchwała Uchwała nr XXVII/149/2016 Rady Gminy Zabrodzie z dnia 22 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Zabrodzie na lata 2017–2021”
2016 10485 2016-12-02 Uchwała Uchwała nr XXII/123/2016 Rady Gminy Zabrodzie z dnia 2 sierpnia 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Zabrodzie na 2016 rok.
2016 10401 2016-12-01 Uchwała Uchwała nr XXVI/140/2016 Rady Gminy Zabrodzie z dnia 24 listopada 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Zabrodzie
2016 10400 2016-12-01 Uchwała Uchwała nr XXVI/139/2016 Rady Gminy Zabrodzie z dnia 24 listopada 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2016 9884 2016-11-22 Uchwała Uchwała nr XXI/121/2016 Rady Gminy Zabrodzie z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Zabrodzie na 2016 rok.
2016 9487 2016-11-08 Uchwała Uchwała nr XXIV/135/2016 Rady Gminy Zabrodzie z dnia 28 października 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2016 9486 2016-11-08 Uchwała Uchwała nr XXIV/134/2016 Rady Gminy Zabrodzie z dnia 28 października 2016r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa ustalenia podatku rolnego
2016 9485 2016-11-08 Uchwała Uchwała nr XXIV/133/2016 Rady Gminy Zabrodzie z dnia 28 października 2016r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości
2016 8985 2016-10-19 Uchwała Uchwała nr XX/113/2016 Rady Gminy Zabrodzie z dnia 6 czerwca 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Zabrodzie na 2016 rok.
2016 8307 2016-09-26 Uchwała Uchwała nr XIX/108/2016 Rady Gminy Zabrodzie z dnia 28 kwietnia 2016r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Zabrodzie na 2016 rok.
2016 8142 2016-09-16 Uchwała Uchwała nr XXIII/128/2016 Rady Gminy Zabrodzie z dnia 8 września 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr XII/49/03 Rady Gminy w Zabrodziu z dnia 30 października 2003 r. w sprawie ustalenia nazw ulic we wsi Lipiny
2016 8141 2016-09-16 Uchwała Uchwała nr XXIII/127/2016 Rady Gminy Zabrodzie z dnia 8 września 2016r. w sprawie nadania nazw ulic drogom w miejscowości Choszczowe gm. Zabrodzie
2016 8135 2016-09-16 Uchwała Uchwała nr XXIII/126/2016 Rady Gminy Zabrodzie z dnia 8 września 2016r. w sprawie nadania nazw ulic drogom w miejscowości Choszczowe gm. Zabrodzie
2016 7789 2016-09-02 Uchwała Uchwała nr XVIII/104/2016 Rady Gminy Zabrodzie z dnia 31 marca 2016r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Zabrodzie na 2016 rok.
2016 6213 2016-07-11 Uchwała Uchwała nr XVII/94/2016 Rady Gminy Zabrodzie z dnia 25 lutego 2016r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Zabrodzie na 2016 rok.
2016 6167 2016-07-08 Uchwała Uchwała nr XXI/117/2016 Rady Gminy Zabrodzie z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr XX/110/2016 Rady Gminy Zabrodzie z dnia 06 czerwca 2016 roku w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Zabrodzie
2016 6166 2016-07-08 Uchwała Uchwała nr XXI/116/2016 Rady Gminy Zabrodzie z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz terminu i miejsca jej składania przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych
2016 5359 2016-06-16 Uchwała Uchwała nr XX/109/2016 Rady Gminy Zabrodzie z dnia 6 czerwca 2016r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2016 5358 2016-06-16 Uchwała Uchwała nr XX/110/2016 Rady Gminy Zabrodzie z dnia 6 czerwca 2016r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Zabrodzie
2016 4668 2016-05-16 Uchwała Uchwała nr XVI/83/2015 Rady Gminy Zabrodzie z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Zabrodzie na 2015 rok.
2016 4443 2016-05-06 Uchwała Uchwała nr XV/81/2015 Rady Gminy Zabrodzie z dnia 22 grudnia 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Zabrodzie na 2015 rok.
2016 3790 2016-04-18 Uchwała Uchwała nr XIII/75/2015 Rady Gminy Zabrodzie z dnia 16 listopada 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Zabrodzie na 2015 rok.
2016 3477 2016-04-14 Uchwała Uchwała nr XVIII/100/2016 Rady Gminy Zabrodzie z dnia 31 marca 2016r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do klas pierwszych szkół podstawowych i gimnazjum prowadzonych przez Gminę Zabrodzie oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły
2016 3354 2016-04-11 Uchwała Uchwała nr XVIII/97/2016 Rady Gminy Zabrodzie z dnia 31 marca 2016r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.
2016 3353 2016-04-11 Uchwała Uchwała nr XVIII/96/2016 Rady Gminy Zabrodzie z dnia 31 marca 2016r. w sprawie określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Zabrodzie w 2016 roku
2016 3352 2016-04-11 Uchwała Uchwała nr XVIII/95/2016 Rady Gminy Zabrodzie z dnia 31 marca 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zabrodziu.
2016 2406 2016-03-14 Uchwała Uchwała nr XII/63/2015 Rady Gminy Zabrodzie z dnia 29 października 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Zabrodzie na 2015 rok.
2016 2282 2016-03-09 Uchwała Uchwała nr XI/55/2015 Rady Gminy Zabrodzie z dnia 29 września 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Zabrodzie na 2015 rok.
2016 256 2016-01-11 Uchwała Uchwała nr XVI/89/2015 Rady Gminy Zabrodzie z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Zabrodzie na rok 2016
2015 10740 2015-12-11 Uchwała Uchwała nr XIV/78/2015 Rady Gminy Zabrodzie z dnia 3 grudnia 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny
2015 9846 2015-12-01 Uchwała Uchwała nr XIII/64/2015 Rady Gminy Zabrodzie z dnia 16 listopada 2015r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, przedszkoli niepublicznych i innych niepublicznych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez organ inny niż jednostka samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji.
2015 9724 2015-11-30 Uchwała Uchwała nr XIII/73/2015 Rady Gminy Zabrodzie z dnia 16 listopada 2015r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości zamieszkałych
2015 9723 2015-11-30 Uchwała Uchwała nr XIII/72/2015 Rady Gminy Zabrodzie z dnia 16 listopada 2015r. w sprawie wprowadzenia opłaty targowej i jej poboru w drodze inkasa oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2015 9722 2015-11-30 Uchwała Uchwała nr XIII/70/2015 Rady Gminy Zabrodzie z dnia 16 listopada 2015r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa ustalenia podatku rolnego
2015 9721 2015-11-30 Uchwała Uchwała nr XIII/69/2015 Rady Gminy Zabrodzie z dnia 16 listopada 2015r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości
2015 9720 2015-11-30 Uchwała Uchwała nr XIII/68/2015 Rady Gminy Zabrodzie z dnia 16 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny
2015 9719 2015-11-30 Uchwała Uchwała nr XIII/67/2015 Rady Gminy Zabrodzie z dnia 16 listopada 2015r. w sprawie poboru podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2015 9718 2015-11-30 Uchwała Uchwała nr XIII/66/2015 Rady Gminy Zabrodzie z dnia 16 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2015 9717 2015-11-30 Uchwała Uchwała nr XIII/65/2015 Rady Gminy Zabrodzie z dnia 17 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2015 9504 2015-11-25 Uchwała Uchwała nr X/52/2015 Rady Gminy Zabrodzie z dnia 31 sierpnia 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Zabrodzie na 2015 rok.
2015 9287 2015-11-20 Uchwała Uchwała nr XII/59/2015 Rady Gminy Zabrodzie z dnia 29 października 2015r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2015 9286 2015-11-20 Uchwała Uchwała nr XII/58/2015 Rady Gminy Zabrodzie z dnia 29 października 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVII/171/2013 Rady Gminy Zabrodzie z dnia 21 marca 2013 roku w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty
2015 9285 2015-11-20 Uchwała Uchwała nr XII/56/2015 Rady Gminy Zabrodzie z dnia 29 października 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli
2015 8975 2015-11-12 Uchwała Uchwała nr IX/47/2015 Rady Gminy Zabrodzie z dnia 6 sierpnia 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Zabrodzie na 2015 rok
2015 8869 2015-11-09 Uchwała Uchwała nr VIII/43/2015 Rady Gminy Zabrodzie z dnia 23 lipca 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Zabrodzie na 2015 rok.
2015 8041 2015-10-07 Uchwała Uchwała nr X/48/2015 Rady Gminy Zabrodzie z dnia 31 sierpnia 2015r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze oraz w sprawie obniżenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych określonych w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela w szkołach prowadzonych przez Gminę Zabrodzie
2015 7844 2015-09-29 Uchwała Uchwała nr VII/35/2015 Rady Gminy Zabrodzie z dnia 19 czerwca 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Zabrodzie na 2015 rok.
2015 7753 2015-09-23 Uchwała Uchwała nr X/50/2015 Rady Gminy Zabrodzie z dnia 31 sierpnia 2015r. w sprawie utworzenia w Gminie Zabrodzie odrębnego obwodu głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.
2015 7567 2015-09-14 Uchwała Uchwała nr Uchwała Nr Uchwała Nr VI/31/2015 Rady Gminy Zabrodzie z dnia 22 maja 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Zabrodzie na 2015 rok.
2015 6958 2015-08-10 Uchwała Uchwała nr V/26/2015 Rady Gminy Zabrodzie z dnia 31 marca 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Zabrodzie na 2015 rok.
2015 6906 2015-08-05 Uchwała Uchwała nr VIII/41/2015 Rady Gminy Zabrodzie z dnia 24 lipca 2015r. w sprawie utworzenia w Gminie Zabrodzie odrębnego obwodu głosowania w ogólnokrajowym referendum zarządzonym na dzień 6 września 2015r.
2015 6905 2015-08-05 Uchwała Uchwała nr VIII/38/2015 Rady Gminy Zabrodzie z dnia 23 lipca 2015r. w sprawie przekształcenia Punktu Przedszkolnego przy Publicznej Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Zabrodziu w Samorządowe Przedszkole w Zabrodziu oraz utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Zabrodziu
2015 6175 2015-07-16 Uchwała Uchwała nr VII/37/2015 Rady Gminy Zabrodzie z dnia 19 czerwca 2015r. w sprawie zmiany siedziby Publicznego Gimnazjum im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Zabrodziu.
2015 5957 2015-07-07 Uchwała Uchwała nr IV/18/2015 Rady Gminy Zabrodzie z dnia 27 lutego 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Zabrodzie na 2015 rok.
2015 5701 2015-06-23 Uchwała Uchwała nr VI/29/2015 Rady Gminy Zabrodzie z dnia 22 maja 2015r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej we wsi Niegów gm. Zabrodzie
2015 5245 2015-06-10 Uchwała Uchwała nr III/8/2014 Rady Gminy Zabrodzie z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Zabrodzie na 2014 rok
2015 4725 2015-05-22 Uchwała Uchwała nr XLIX/259/2014 Rady Gminy Zabrodzie z dnia 31 października 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Zabrodzie na 2014 rok.
2015 4160 2015-04-30 Uchwała Uchwała nr V/20/2015 Rady Gminy Zabrodzie z dnia 31 marca 2015r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Zabrodzie na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego
2015 3330 2015-04-10 Uchwała Uchwała nr IV/15/2015 Rady Gminy Zabrodzie z dnia 27 lutego 2015r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 roku.
2015 3107 2015-04-07 Uchwała Uchwała nr XLIII/233/2014 Rady Gminy Zabrodzie z dnia 9 czerwca 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Zabrodzie na 2014 rok.
2015 2970 2015-03-31 Uchwała Uchwała nr XLVIII/252/2014 Rady Gminy Zabrodzie z dnia 9 października 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Zabrodzie na 2014 rok.
2015 2124 2015-03-12 Uchwała Uchwała nr XLVI/247/2014 Rady Gminy Zabrodzie z dnia 11 września 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Zabrodzie na 2014 rok.
2015 689 2015-01-23 Uchwała Uchwała nr III/10/2014 Rady Gminy Zabrodzie z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Zabrodzie na rok 2015
2015 644 2015-01-22 Uchwała Uchwała nr XLIV/240/2014 Rady Gminy Zabrodzie z dnia 8 lipca 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Zabrodzie na 2014 rok.
2015 425 2015-01-19 Uchwała Uchwała nr XL/228/2014 Rady Gminy Zabrodzie z dnia 27 marca 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Zabrodzie na 2014 rok
2014 10774 2014-11-28 Uchwała Uchwała nr XLIX/ 254 /2014 Rady Gminy Zabrodzie z dnia 31 października 2014r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów podatku rolnego.
2014 10773 2014-11-28 Uchwała Uchwała nr XLIX/253/2014 Rady Gminy Zabrodzie z dnia 31 października 2014r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej we wsi Zabrodzie, gm. Zabrodzie.
2014 9739 2014-10-17 Uchwała Uchwała nr XLVII/250/2014 Rady Gminy Zabrodzie z dnia 26 września 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVI/203/2013 Rady Gminy Zabrodzie z dnia 05 grudnia 2013r. w sprawie wysokości dziennych stawek opłaty targowej
2014 9605 2014-10-14 Uchwała Uchwała nr Nr Nr XXXVII/213/2013 Rady Gminy Zabrodzie z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Zabrodzie na 2013 rok.
2014 9550 2014-10-14 Uchwała Uchwała nr XXXIV/198/2013 Rady Gminy Zabrodzie z dnia 17 października 2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Zabrodzie na 2013 rok.
2014 9026 2014-10-01 Uchwała Uchwała nr XLVI/245/2014 Rady Gminy Zabrodzie z dnia 11 września 2014r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach zarządzonych na dzień 16 listopada 2014r.
2014 8716 2014-09-23 Uchwała Uchwała nr XXXIII/196/2013 Rady Gminy Zabrodzie z dnia 26 września 2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Zabrodzie na 2013 rok.
2014 8189 2014-09-02 Uchwała Uchwała nr XXXI/190/2013 Rady Gminy Zabrodzie z dnia 13 sierpnia 2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Zabrodzie na 2013 rok
2014 8103 2014-08-27 Uchwała Uchwała nr XLV/243/2014 Rady Gminy Zabrodzie z dnia 5 sierpnia 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/166/2013 Rady Gminy Zabrodzie z dnia 17 stycznia 2013r. w sprawie podziału Gminy Zabrodzie na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2014 8102 2014-08-27 Uchwała Uchwała nr XLV/242/2014 Rady Gminy Zabrodzie z dnia 5 sierpnia 2014r. w sprawie podziału Gminy Zabrodzie na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
2014 7978 2014-08-22 Uchwała Uchwała nr XXX/188/2013 Rady Gminy Zabrodzie z dnia 28 czerwca 2013r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Zabrodzie na 2013 rok.
2014 7867 2014-08-18 Uchwała Uchwała nr XXIX/182/2013 Rady Gminy Zabrodzie z dnia 4 czerwca 2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Zabrodzie na 2013 rok.
2014 7273 2014-07-29 Uchwała Uchwała nr XXVII/174/2013 Rady Gminy Zabrodzie z dnia 21 marca 2013r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Zabrodzie na 2013 rok.