Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 114

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 7631 2019-06-18 Uchwała Uchwała nr 56/VII/19 Rady Gminy Załuski z dnia 7 czerwca 2019 r. w sprawie zasad i trybu udzielania spółkom wodnym dotacji celowej oraz sposobu jej rozliczania
2019 4872 2019-04-15 Uchwała Uchwała nr 48/VI/19 Rady Gminy Załuski z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia " Programu wspierania edukacji uczniów szczególnie uzdolnionych i uczniów osiągających wysokie wyniki w konkursach sportowych, przedmiotowych , literackich i artystycznych i innych konkursach promujących zdobywanie wiedzy ze szkół , dla których organem prowadzącym jest Gmina Załuski , oraz uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Załuski , pobierających naukę w szkołach podstawowych dla których organem prowadzącym nie jest Gmina Załuski ".
2019 4871 2019-04-15 Uchwała Uchwała nr 47/VI/19 Rady Gminy Załuski z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie likwidacji Przedszkola w Kroczewie.
2019 4870 2019-04-15 Uchwała Uchwała nr 45/VI/19 Rady Gminy Załuski z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Załuski w 2019 roku.
2019 4851 2019-04-15 Uchwała Uchwała nr 49/VI/19 Rady Gminy Załuski z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Załuski.
2018 10687 2018-11-06 Uchwała Uchwała nr 271/LIII/2018 Rady Gminy Załuski z dnia 18 października 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Załuski
2018 9540 2018-10-09 Uchwała Uchwała nr 265/LII/2018 Rady Gminy Załuski z dnia 28 września 2018 r. w sprawie przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Załuski
2018 9329 2018-10-04 Uchwała Uchwała nr 270/LII/2018 Rady Gminy Załuski z dnia 28 września 2018 r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr 262/LI/2018 Rady Gminy Załuski z dnia 5 września 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Załuski.
2018 9252 2018-10-02 Uchwała Uchwała nr 262/LI/2018 Rady Gminy Załuski z dnia 5 września 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Załuski
2018 8905 2018-09-19 Uchwała Uchwała nr 260/LI/2018 Rady Gminy Załuski z dnia 5 września 2018 r. w sprawie ustalenia na terenie gminy Załuski maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych, zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania, odstępstw od zakazu spożywania oraz ograniczeń sprzedaży napojów alkoholowych.
2018 6355 2018-06-21 Uchwała Uchwała nr 250/XLIX/2018 Rady Gminy Załuski z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Załuskach
2018 4687 2018-04-26 Uchwała Uchwała nr 249/XLVIII/2018 Rady Gminy Załuski z dnia 11 kwietnia 2018 r. w sprawie podziału gminy Załuski na stałe obwody głosowania oraz ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2018 4676 2018-04-26 Uchwała Uchwała nr 244/XLVIII/2018 Rady Gminy Załuski z dnia 11 kwietnia 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Załuski na prowadzenie szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, oddziałów wychowania przedszkolnego przy niepublicznych szkołach podstawowych, przedszkoli niepublicznych i niepublicznych form wychowania przedszkolnego oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania, w tym zakresu danych, które powinny być zawarte we wniosku o udzielenie dotacji i w rozliczeniu jej wykorzystania, terminu przekazania informacji o liczbie dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju, uczniów lub uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych oraz terminu i sposobu rozliczenia wykorzystania dotacji.
2018 4653 2018-04-26 Uchwała Uchwała nr 245/XLVIII/2018 Rady Gminy Załuski z dnia 11 kwietnia 2018 r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk, spalarni zwłok i ich części na terenie Gminy Załuski.
2018 3872 2018-04-12 Uchwała Uchwała nr 243/XLVII/2018 Rady Gminy Załuski z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie podziału gminy Załuski na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.
2018 1955 2018-02-23 Uchwała Uchwała nr 233/XLV/2018 Rady Gminy Załuski z dnia 5 lutego 2018 r. w sprawie wskazania imienia Szkole Podstawowej w Szczytnie
2018 1954 2018-02-23 Uchwała Uchwała nr 234/XLV/2018 Rady Gminy Załuski z dnia 5 lutego 2018 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Załuski w 2018 roku
2017 10655 2017-11-23 Uchwała Uchwała nr 216/XLII/2017 Rady Gminy Załuski z dnia 8 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Szczytnie, w skład którego wchodzi Szkoła Podstawowa im. Juliana Wieczorka w Szczytnie i Publiczne Gimnazjum nr 2 im. św. Stanisława Kostki w Szczytnie w Szkołę Podstawową im. Juliana Wieczorka w Szczytnie
2017 10654 2017-11-23 Uchwała Uchwała nr 214/XLII/2017 Rady Gminy Załuski z dnia 8 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Władysława Stanisława Reymonta w Stróżewie w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Władysława Stanisława Reymonta w Stróżewie
2017 10653 2017-11-23 Uchwała Uchwała nr 219/XLII/2017 Rady Gminy Załuski z dnia 8 listopada 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 182/XXXVII/2017 Rady Gminy Załuski z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt
2017 10652 2017-11-23 Uchwała Uchwała nr 217/XLII/2017 Rady Gminy Załuski z dnia 8 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Kroczewie, w skład którego wchodzi Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Kroczewie i Publiczne Gimnazjum nr 1 im. Jana Pawła II w Kroczewie w Szkołę Podstawową im. Jana Pawła II w Kroczewie
2017 10651 2017-11-23 Uchwała Uchwała nr 215/XLII/2017 Rady Gminy Załuski z dnia 8 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Kamienicy w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. ks. Jana Twardowskiego w Kamienicy
2017 10650 2017-11-23 Uchwała Uchwała nr 211/XLII/2017 Rady Gminy Załuski z dnia 8 listopada 2017 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Załuski w  2018 roku
2017 9494 2017-10-24 Uchwała Uchwała nr 204/XLI/2017 Rady Gminy Załuski z dnia 20 września 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych
2017 9493 2017-10-24 Uchwała Uchwała nr 203/XLI/2017 Rady Gminy Załuski z dnia 20 września 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego za uczestnictwo w działaniach ratowniczym lub szkoleniach pożarniczym członków ochotniczych straży pożarnych z terenu gminy Załuski.
2017 4051 2017-04-21 Uchwała Uchwała nr 184/XXXVII/2017 Rady Gminy Załuski z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do klas I publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Załuski
2017 4048 2017-04-21 Uchwała Uchwała nr 182/XXXVII/2017 Rady Gminy Załuski z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Załuski w 2017 roku
2017 4047 2017-04-21 Uchwała Uchwała nr 181/XXXVII/2017 Rady Gminy Załuski z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek opłat za usunięcie drzew i krzewów.
2017 4046 2017-04-21 Uchwała Uchwała nr 180/XXXVII/2017 Rady Gminy Załuski z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.
2017 1821 2017-02-22 Uchwała Uchwała nr 168/XXXV/2017 Rady Gminy Załuski z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki Nad Zabytkami Gminy Załuski na lata 2016-2020
2017 1820 2017-02-22 Uchwała Uchwała nr 167/XXXV/2017 Rady Gminy Załuski z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w obszarze odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w  zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę
2016 10896 2016-12-07 Uchwała Uchwała nr 149/XXXII/2016 Rady Gminy Załuski z dnia 16 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2016 10895 2016-12-07 Uchwała Uchwała nr 148/XXXII/2016 Rady Gminy Załuski z dnia 16 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2016 10894 2016-12-07 Uchwała Uchwała nr 147/XXXII/2016 Rady Gminy Załuski z dnia 16 listopada 2016r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Załuski w 2017 roku
2016 7421 2016-08-10 Uchwała Uchwała nr 118/XXV/2016 Rady Gminy Załuski z dnia 9 czerwca 2016r. w sprawie w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Załuski
2016 5477 2016-06-17 Uchwała Uchwała nr 103/XXIII/2016 Rady Gminy Załuski z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie zasad korzystania z obiektów użyteczności publicznej
2016 2459 2016-03-14 Uchwała Uchwała nr 85/XX/2016 Rady Gminy Załuski z dnia 27 stycznia 2016r. w sprawie ustalenia przebiegu drogi lokalnej, znajdującej się na terenie gminy Załuski
2016 1400 2016-02-16 Uchwała Uchwała nr 76/XIX/2015 Rady Gminy Załuski z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie zaliczenia drogi lokalnej, znajdującej się na terenie gminy Załuski do kategorii dróg gminnych.
2016 1331 2016-02-12 Uchwała Uchwała nr 77/XIX/2015 Rady Gminy Załuski z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego i szkół prowadzonych na terenie Gminy Załuski przez inne niż Gmina Załuski osoby prawne i osoby fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania
2015 11470 2015-12-17 Uchwała Uchwała nr 66/XVII/2015 Rady Gminy Załuski z dnia 16 listopada 2015r. w sprawie określenia terminu, częstotliwosci i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2015 11469 2015-12-17 Uchwała Uchwała nr 65/XVII/2015 Rady Gminy Załuski z dnia 16 listopada 2015r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
2015 11468 2015-12-17 Uchwała Uchwała nr 64/XVII/2015 Rady Gminy Załuski z dnia 16 listopada 2015r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty
2015 11351 2015-12-16 Uchwała Uchwała nr 68/XVII/2015 Rady Gminy Załuski z dnia 16 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2015 11350 2015-12-16 Uchwała Uchwała nr 67/XVII/2015 Rady Gminy Załuski z dnia 16 listopada 2015r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Załuski w 2016 roku
2015 11289 2015-12-15 Uchwała Uchwała nr 71/XVII/2015 Rady Gminy Załuski z dnia 16 listopada 2015r. w sprawie inkasa podatku od nieruchomości, rolnego i lesnego
2015 11288 2015-12-15 Uchwała Uchwała nr 70/XVII/2015 Rady Gminy Załuski z dnia 16 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2015 11284 2015-12-15 Uchwała Uchwała nr 69/XVII/2015 Rady Gminy Załuski z dnia 16 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2015 11264 2015-12-15 Uchwała Uchwała nr 61/XVI/2015 Rady Gminy Załuski z dnia 28 października 2015r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Załuski oraz warunków i zasad korzystania z przystanków.
2015 4854 2015-05-26 Uchwała Uchwała nr 32/X/2015 Rady Gminy Załuski z dnia 25 marca 2015r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Załuski obejmującego fragmenty terenu w miejscowości Gostolin
2014 11791 2014-12-16 Uchwała Uchwała nr 5/IV/2014 Rady Gminy Załuski z dnia 12 grudnia 2014r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Załuski w 2015 roku
2014 10028 2014-11-03 Uchwała Uchwała nr 209/XXXII/2014 Rady Gminy Załuski z dnia 27 stycznia 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowy Gminy Załuski na rok 2014 Nr 201/XXXI/2014 z dnia 30 grudnia 2013 roku.
2014 9725 2014-10-16 Uchwała Uchwała nr 243/XL/2014 Rady Gminy Załuski z dnia 2 września 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Załuskach
2014 4523 2014-05-05 Uchwała Uchwała nr 222/XXXIV/2014 Rady Gminy Załuski z dnia 7 kwietnia 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr 129/XXI/2012 z dnia 29 października 2012 r. w sprawie podziału Gminy Załuski na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.
2014 4170 2014-04-16 Uchwała Uchwała nr 221/XXXIII/2014 Rady Gminy Załuski z dnia 3 marca 2014r. w sprawie zmiany do uchwały Nr 205/XXXII/2014 Rady Gminy Załuski z dnia 27 stycznia 2014 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadcznia rzceczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020.
2014 1503 2014-02-17 Uchwała Uchwała nr 210/XXXII/2014 Rady Gminy Załuski z dnia 27 stycznia 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr 196/XXXI/2013 z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i szkół na terenie Gminy Załuski prowadzonych przez osoby prawne lub fizyczne inne niż jednostka samorządu terytorialnego.
2014 1502 2014-02-17 Uchwała Uchwała nr 207/XXXII/2014 Rady Gminy Załuski z dnia 27 stycznia 2014r. w sprawie nadania statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Załuskach
2014 1501 2014-02-17 Uchwała Uchwała nr 205/XXXII/2014 Rady Gminy Załuski z dnia 27 stycznia 2014r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020.
2014 1500 2014-02-17 Uchwała Uchwała nr 204/XXXII/2014 Rady Gminy Załuski z dnia 27 stycznia 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020.
2014 1320 2014-02-11 Uchwała Uchwała nr 201/XXXI/2013 Rady Gminy Załuski z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Załuski na 2014 rok
2014 1230 2014-02-06 Uchwała Uchwała nr 196/XXXI/2013 Rady Gminy Załuski z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i szkół na terenie Gminy Załuski prowadzonych przez osoby prawne lub fizyczne inne niż jednostka samorządu terytorialnego
2013 13253 2013-12-12 Uchwała Uchwała nr 191/XXX/2013 Rady Gminy Załuski z dnia 27 listopada 2013r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Załuski w roku 2014
2013 11795 2013-11-14 Uchwała Uchwała nr 187/XXIX/2013 Rady Gminy Załuski z dnia 25 września 2013r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie trybu udzielania dotacji i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli oraz niepublicznych punktów przedszkolnych prowadzonych na terenie gminy Załuski przez osoby fizyczne i osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego.
2013 11794 2013-11-14 Uchwała Uchwała nr 186/XXIX/2013 Rady Gminy Załuski z dnia 25 września 2013r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkole oraz oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Załuski
2013 11793 2013-11-14 Uchwała Uchwała nr 185/XXIX/2013 Rady Gminy Załuski z dnia 25 września 2013r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Załuski.
2013 9688 2013-09-18 Uchwała Uchwała nr 173/XXVII/2013 Rady Gminy Załuski z dnia 22 lipca 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Załuski obejmującego fragment terenu w miejscowości Przyborowice Dolne
2013 9291 2013-08-20 Uchwała Uchwała nr 176/XXVII/2013 Rady Gminy Załuski z dnia 22 lipca 2013r. zmieniająca uchwałę Nr 139/XXIII/2012 Rady Gminy Załuski z dnia 31 grudnia 2012 roku w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 7230 2013-06-25 Uchwała Uchwała nr 166/XXVI/2013 Rady Gminy Załuski z dnia 5 czerwca 2013r. zmieniająca uchwałę Nr 138/XXIII/2012 Rady Gminy Załuski z dnia 31 grudnia 2012 roku w sprawie dokonania wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki tej opłaty, zmienioną uchwałą Nr 157/XXV/2013 Rady Gminy Załuski z dnia 25 marca 2013 roku.
2013 6391 2013-06-06 Uchwała Uchwała nr 158/XXV/2013 Rady Gminy Załuski z dnia 25 marca 2013r. zmieniająca uchwałę Nr 140/XXIII/2012 Rady Gminy Załuski z dnia 31 grudnia 2012 roku w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
2013 6390 2013-06-06 Uchwała Uchwała nr 157/XXV/2013 Rady Gminy Załuski z dnia 25 marca 2013r. zmieniająca uchwałę Nr 138/XXIII/2012 Rady Gminy Załuski z dnia 31 grudnia 2012 roku w sprawie dokonania wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki tej opłaty
2013 6389 2013-06-06 Uchwała Uchwała nr 156/XXV/2013 Rady Gminy Załuski z dnia 25 marca 2013r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Załuski
2013 2472 2013-02-26 Uchwała Uchwała nr 143/XXIII/2012 Rady Gminy Załuski z dnia 31 grudnia 2012r. w sprawie w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2013 2471 2013-02-26 Uchwała Uchwała nr 142/XXIII/2012 Rady Gminy Załuski z dnia 31 grudnia 2012r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych i w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2013 2470 2013-02-26 Uchwała Uchwała nr 141/XXIII/2012 Rady Gminy Załuski z dnia 31 grudnia 2012r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 2469 2013-02-26 Uchwała Uchwała nr 140/XXIII/2012 Rady Gminy Załuski z dnia 31 grudnia 2012r. w sprawie w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
2013 2468 2013-02-26 Uchwała Uchwała nr 139/XXIII/2012 Rady Gminy Załuski z dnia 31 grudnia 2012r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 2467 2013-02-26 Uchwała Uchwała nr 138/XXIII/2012 Rady Gminy Załuski z dnia 31 grudnia 2012r. w sprawie dokonania wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki tej opłaty
2013 1724 2013-02-12 Uchwała Uchwała nr 148/XXIII/2013 Rady Gminy Załuski z dnia 31 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Załuski na rok 2013.
2013 1494 2013-02-08 Uchwała Uchwała nr 123/XX/2012 Rady Gminy Załuski z dnia 26 września 2012r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Szczytno, gmina Załuski.
2012 9959 2012-12-19 Uchwała Uchwała nr 129/XXI/2012 Rady Gminy Załuski z dnia 29 października 2012r. w sprawie podziału Gminy Załuski na okręgi wyborczy, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
2012 9425 2012-12-15 Uchwała Uchwała nr 135/XXII/2012 Rady Gminy Załuski z dnia 10 grudnia 2012r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta na 2013 rok.
2012 9424 2012-12-15 Uchwała Uchwała nr 130/XXI/2012 Rady Gminy Załuski z dnia 29 października 2012r. w sprawie podziału Gminy Załuski na stałe obwody głosowania oraz ustalenie ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych
2012 5517 2012-07-23 Uchwała Uchwała nr 110/XVIII/2012 Rady Gminy Załuski z dnia 6 czerwca 2012r. w sprawie zlecenia realizacji zadania wynikającego z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
2012 877 2012-02-02 Uchwała Uchwała nr 87/XIV/2011 Rady Gminy Załuski z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie trybu udzielania dotacji i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli oraz niepublicznych punktów przedszkolnych prowadzonych na terenie gminy Załuski przez osoby fizyczne i osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego.
2012 750 2012-01-30 Uchwała Uchwała nr 93/XIV/2011 Rady Gminy Załuski z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Załuski na 2012 rok
2011 7840 2011-12-17 Uchwała Uchwała nr 81/XIII/2011 Rady Gminy Załuski z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie zwolnień w podatku od środków transportowych
2011 7839 2011-12-17 Uchwała Uchwała nr 80/XIII/2011 Rady Gminy Załuski z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2011 7841 2011-12-17 Uchwała Uchwała nr 83/XIII/2011 Rady Gminy Załuski z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości
2011 7843 2011-12-17 Uchwała Uchwała nr 85/XIII/2011 Rady Gminy Załuski z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta na 2012 rok
2011 7842 2011-12-17 Uchwała Uchwała nr 84/XIII/2011 Rady Gminy Załuski z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji od nieruchomości
2011 7722 2011-12-16 Uchwała Uchwała nr 82/XIII/2011 Rady Gminy Załuski z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek w podatku od nieruchoości
2011 4545 2011-08-08 Uchwała Uchwała nr 52/VIII/2011 Rady Gminy Załuski z dnia 30 maja 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez Przedszkole w Kroczewie prowadzone przez gminę Załuski
2011 4546 2011-08-08 Uchwała Uchwała nr 53/VIII/2011 Rady Gminy Załuski z dnia 30 maja 2011r. w sprawie określenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych
2011 2681 2011-05-23 Uchwała Uchwała nr 46/VII/2011 Rady Gminy Załuski z dnia 20 kwietnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Załuski Nr 35/V/99 z dnia 29 marca 1999 roku w sprawie założenia gimnazjum w Szczytnie.
2011 2360 2011-05-11 Uchwała Uchwała nr 33/VI/2011 Rady Gminy Załuski z dnia 21 marca 2011r. w sprawie zmiany sieci i obwodów szkół podstawowych, dla których organem prowadzacym jest Gmina Załuski.
2011 2180 2011-05-02 Uchwała Uchwała nr 30/VI/2011 Rady Gminy Załuski z dnia 21 marca 2011r. w sprawie inkasa podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego
2011 2181 2011-05-02 Uchwała Uchwała nr 31/VI/2011 Rady Gminy Załuski z dnia 21 marca 2011r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji
2011 1068 2011-03-12 Uchwała Uchwała nr 14/IV/2010 Rady Gminy Załuski z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Załuski na 2011 rok
2011 1004 2011-03-08 Uchwała Uchwała nr 20/V/2011 Rady Gminy Załuski z dnia 2 lutego 2011r. w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżnianie zbiorników bezodpływowych
2011 1003 2011-03-08 Uchwała Uchwała nr 18/V/2011 Rady Gminy Załuski z dnia 2 lutego 2011r. w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w Karolinowie
2011 1005 2011-03-08 Uchwała Uchwała nr 22/V/2011 Rady Gminy Załuski z dnia 2 lutego 2011r. w sprawie ustalenia zasad wydzierżawiania nieruchomości gruntowych stanowiących własność gminy Załuski na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego
2011 1007 2011-03-08 Uchwała Uchwała nr 27/V/2011 Rady Gminy Załuski z dnia 2 lutego 2011r. w sprawie zmian w Statucie Gminy Załuski
2011 1006 2011-03-08 Uchwała Uchwała nr 23/V/2011 Rady Gminy Załuski z dnia 2 lutego 2011r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Załuski Nr 133/XVIII/2008 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2010 1849 2010-05-19 Uchwała Uchwała nr 216/XXX/2009 Rady Gminy Załuski z dnia 30 grudnia 2009r. uchwała w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów działek 2/2, 4/6, 49/9, 49/10, 49/11 oraz 68/2, 68/3, 95/6, 95/8 położonych w miejscowości Falbogi Wielkie , gmina Załuski
2010 1099 2010-04-09 Uchwała Uchwała nr 221/XXX/09 Rady Gminy Załuski z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Załuski na rok 2010
2010 1098 2010-04-09 Uchwała Uchwała nr 219/XXX/2009 Rady Gminy Załuski z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżnianie zbiorników bezodpływowych
2010 1079 2010-04-07 Uchwała Uchwała nr 206/XXVIII/2009 Rady Gminy Załuski z dnia 9 listopada 2009r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego mijscowości Kroczewo, gmina Załuski
2009 4144 2009-08-24 Uchwała Uchwała nr 197/XXVI/09 Rady Gminy Załuski z dnia 3 sierpnia 2009r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego za uczestnictwo w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę dla członków ochotniczych straży pożarnych z terenu gminy Załuski
2009 3229 2009-07-15 Uchwała Uchwała nr 180/XXIV/2009 Rady Gminy Załuski z dnia 28 maja 2009r. w sprawie Regulaminu wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Załuski
2009 2014 2009-05-22 Uchwała Uchwała nr 172/XXII/2009 Rady Gminy Załuski z dnia 30 marca 2009r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego za uczestnictwo w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę dla członków ochotniczych straży pożarnych z terenu gminy Załuski
2009 1483 2009-04-26 Uchwała Uchwała nr 158/XX/2009 z dnia 26 marca 2009r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Załuski
2009 1482 2009-04-26 Uchwała Uchwała nr 157/XX/2009 z dnia 26 stycznia 2009r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Załuski
2009 1137 2009-04-05 Uchwała Uchwała nr 149/XIX/2008 Rady Gminy Załuski z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Załuski na rok 2009
2009 885 2009-03-18 Uchwała Uchwała nr 150/XX/2009 Rady Gminy Załuski z dnia 26 stycznia 2009r. w sprawie regulaminu wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Załuski.
2009 886 2009-03-18 Uchwała Uchwała nr 151/XX/2009 Rady Gminy Załuski z dnia 26 stycznia 2009r. w sprawie planu podziału środków w 2009 roku na dokształcanie i doskonalenie zawodowe dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach/przedszkolach prowadzonych przez Gminę Załuski.