Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 181

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 9467 2019-08-02 Uchwała Uchwała nr IX/82/19 Rady Gminy Wodynie z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/138/13 Rady Gminy Wodynie z dnia 21 czerwca 2013 roku w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Wodynie oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2019 9466 2019-08-02 Uchwała Uchwała nr IX/81/19 Rady Gminy Wodynie z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr III/33/18 Rady Gminy Wodynie z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 9465 2019-08-02 Uchwała Uchwała nr IX/80/19 Rady Gminy Wodynie z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr III/34/18 Rady Gminy Wodynie z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie zasad zwrotu wydatków na świadczenia dla osób objętych wieloletnim programem rządowym „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 9464 2019-08-02 Uchwała Uchwała nr IX/79/19 Rady Gminy Wodynie z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielających schronienia osobom tego pozbawionym, w tym osobom bezdomnym
2019 9463 2019-08-02 Uchwała Uchwała nr IX/78/19 Rady Gminy Wodynie z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Wodynie
2019 6055 2019-05-08 Uchwała Uchwała nr VII/66/19 Rady Gminy Wodynie z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/138/13 Rady Gminy Wodynie z dnia 21 czerwca 2013 roku w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Wodynie oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2019 6054 2019-05-08 Uchwała Uchwała nr VII/65/19 Rady Gminy Wodynie z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr VI/55/19 Rady Gminy Wodynie z dnia 15 marca 2019 r. w  sprawie wyznaczenia inkasentów i ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso podatków i opłat
2019 4446 2019-04-04 Uchwała Uchwała nr VI/57/19 Rady Gminy Wodynie z dnia 15 marca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Wodynie oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku
2019 4246 2019-04-02 Uchwała Uchwała nr VI/60/19 Rady Gminy Wodynie z dnia 15 marca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr XL/291/18 Rady Gminy Wodynie z dnia 28.06.2018 r. w sprawie maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Wodynie
2019 4245 2019-04-02 Uchwała Uchwała nr VI/59/19 Rady Gminy Wodynie z dnia 15 marca 2019 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXVII/192/17 Rady Gminy Wodynie z dnia 3 lutego 2017 r. w sprawie pomników przyrody położonych na terenie Gminy Wodynie
2019 4244 2019-04-02 Uchwała Uchwała nr VI/58/19 Rady Gminy Wodynie z dnia 15 marca 2019 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze
2019 4007 2019-03-27 Uchwała Uchwała nr VI/55/19 Rady Gminy Wodynie z dnia 15 marca 2019 r. w sprawie wyznaczenia inkasentów i ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso podatków i opłat
2019 3562 2019-03-18 Uchwała Uchwała nr V/51/19 Rady Gminy Wodynie z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie wykonywania obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej
2019 3561 2019-03-18 Uchwała Uchwała nr V/50/19 Rady Gminy Wodynie z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wodynie w 2019 r."
2019 3560 2019-03-18 Uchwała Uchwała nr V/49/19 Rady Gminy Wodynie z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w klubie „Senior +” z siedzibą w Seroczynie
2019 96 2019-01-03 Uchwała Uchwała nr III/38/18 Rady Gminy Wodynie z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie diet dla radnych i sołtysów
2019 95 2019-01-03 Uchwała Uchwała nr III/36/18 Rady Gminy Wodynie z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie nadania statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Wodyniach
2019 94 2019-01-03 Uchwała Uchwała nr III/35/18 Rady Gminy Wodynie z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego w celu udzielenia wsparcia w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 93 2019-01-03 Uchwała Uchwała nr III/34/18 Rady Gminy Wodynie z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie zasad zwrotu wydatków na świadczenia dla osób objętych wieloletnim programem rządowym „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 92 2019-01-03 Uchwała Uchwała nr III/33/18 Rady Gminy Wodynie z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 91 2019-01-03 Uchwała Uchwała nr III/31/18 Rady Gminy Wodynie z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie utworzenia Klubu Senior + z siedzibą w Seroczynie
2019 90 2019-01-03 Uchwała Uchwała nr III/29/18 Rady Gminy Wodynie z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na danej nieruchomości, składanej przez właściciela nieruchomości
2019 89 2019-01-03 Uchwała Uchwała nr III/28/18 Rady Gminy Wodynie z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2019 88 2019-01-03 Uchwała Uchwała nr III/25/18 Rady Gminy Wodynie z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2019 rok
2018 12552 2018-12-14 Uchwała Uchwała nr II/14/18 Rady Gminy Wodynie z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Wodynie
2018 12029 2018-12-10 Uchwała Uchwała nr II/20/18 Rady Gminy Wodynie z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty
2018 12028 2018-12-10 Uchwała Uchwała nr II/19/18 Rady Gminy Wodynie z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr XII/80/15 Rady Gminy Wodynie z dnia 30 listopada 2015 roku w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2018 12027 2018-12-10 Uchwała Uchwała nr II/18/18 Rady Gminy Wodynie z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie uchwalenia stawek podatku od środków transportowych na 2019 r. oraz zwolnień w tym podatku
2018 12026 2018-12-10 Uchwała Uchwała nr II/17/18 Rady Gminy Wodynie z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie uchwalenia stawek podatku od nieruchomości na 2019 rok oraz zwolnień w tym podatku
2018 12025 2018-12-10 Uchwała Uchwała nr II/16/18 Rady Gminy Wodynie z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do wymiaru podatku rolnego na 2019 r.
2018 10318 2018-10-29 Uchwała Uchwała nr XLIII/306/18 Rady Gminy Wodynie z dnia 12 października 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Wodynie
2018 9515 2018-10-09 Uchwała Uchwała nr XLII/298/18 Rady Gminy Wodynie z dnia 14 września 2018 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowanie tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, częstotliwości odbierania odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości i sposobu świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych
2018 9514 2018-10-09 Uchwała Uchwała nr XLII/297/18 Rady Gminy Wodynie z dnia 14 września 2018 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wodynie
2018 7153 2018-07-13 Uchwała Uchwała nr XL/292/18 Rady Gminy Wodynie z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie gminy Wodynie
2018 7152 2018-07-13 Uchwała Uchwała nr XL/291/18 Rady Gminy Wodynie z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Wodynie
2018 5931 2018-06-06 Uchwała Uchwała nr XXXIX/285/18 Rady Gminy Wodynie z dnia 25 maja 2018 r. zmieniająca uchwałę NR XIX/133/16 Rady Gminy Wodynie z dnia 17 czerwca 2016 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu określającego szczegółowe warunki udzielania pomocy dzieciom i młodzieży, formy i zakres tej pomocy w tym stypendia dla uzdolnionych uczniów oraz tryb postępowania w sprawach związanych z realizacją lokalnego Programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych i gimnazjów będących mieszkańcami Gminy Wodynie
2018 3797 2018-04-10 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/272/18 Rady Gminy Wodynie z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wodynie w 2018 r."
2018 3796 2018-04-10 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/271/18 Rady Gminy Wodynie z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Wodynie na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018 3795 2018-04-10 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/270/18 Rady Gminy Wodynie z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Wodynie na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
2018 3794 2018-04-10 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/269/18 Rady Gminy Wodynie z dnia 23 marca 2018 r. zmieniająca uchwałę nr XXVIII/140/09 Rady Gminy Wodynie z dnia 18 września 2009 roku w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, zasad udzielania i rozmiaru obniżek oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących obowiązki pedagoga (Dz.U. Woj. Mazowieckiego 2009.170.4945) zmienioną uchwałą nr XIV/81/12 Rady Gminy Wodynie z dnia 27 kwietnia 2012 r. (Dz. U. Woj. Mazowieckiego 2012.4229)
2018 3793 2018-04-10 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/268/18 Rady Gminy Wodynie z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć logopedów i doradców zawodowych zatrudnionego w przedszkolach i szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Wodynie
2018 3792 2018-04-10 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/276/18 Rady Gminy Wodynie z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Wodynie na rzecz spółek wodnych, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu ich rozliczania
2018 1015 2018-01-31 Uchwała Uchwała nr XXXVII/260/18 Rady Gminy Wodynie z dnia 18 stycznia 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w prowadzonym przez Gminę Wodynie publicznym przedszkolu i oddziale przedszkolnym w publicznej szkole podstawowej w czasie przekraczającym wymiar zajęć bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki
2018 189 2018-01-05 Uchwała Uchwała nr XXXVI/255/17 Rady Gminy Wodynie z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wodyniach do prowadzenia postępowania w sprawach świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Wodynie
2018 188 2018-01-05 Uchwała Uchwała nr XXXVI/254/17 Rady Gminy Wodynie z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2018 rok
2017 11387 2017-12-06 Uchwała Uchwała nr XXXV/250/17 Rady Gminy Wodynie z dnia 21 listopada 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2017 11386 2017-12-06 Uchwała Uchwała nr XXXV/249/17 Rady Gminy Wodynie z dnia 21 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia stawek podatku od środków transportowych na 2018 r. oraz zwolnień w tym podatku
2017 11385 2017-12-06 Uchwała Uchwała nr XXXV/248/17 Rady Gminy Wodynie z dnia 21 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia stawek podatku od nieruchomości na 2018 rok oraz zwolnień w tym podatku
2017 11383 2017-12-06 Uchwała Uchwała nr XXXV/247/17 Rady Gminy Wodynie z dnia 21 listopada 2017 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do wymiaru podatku rolnego na 2018 r.
2017 11382 2017-12-06 Uchwała Uchwała nr XXXV/245/17 Rady Gminy Wodynie z dnia 21 listopada 2017 r. w sprawie określenia zasad konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji i podmiotów
2017 11381 2017-12-06 Uchwała Uchwała nr XXXV/244/17 Rady Gminy Wodynie z dnia 21 listopada 2017 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy Wodynie
2017 9448 2017-10-20 Uchwała Uchwała nr XXXIV/240/17 Rady Gminy Wodynie z dnia 12 października 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXVII/184/10 Rady Gminy Wodynie z dnia 29 października 2010 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy Wodynie
2017 8145 2017-09-25 Uchwała Uchwała nr XXXIII/227/17 Rady Gminy Wodynie z dnia 15 września 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały NR XVIII/126/16 Rady Gminy Wodynie z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wodynie
2017 5858 2017-07-05 Uchwała Uchwała nr XXXI/219/17 Rady Gminy Wodynie z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie: zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych, ustalenia przebiegu dróg gminnych oraz wyłączenia dróg z użytkowania na terenie gminy Wodynie
2017 5142 2017-06-05 Uchwała Uchwała nr XXX/213/17 Rady Gminy Wodynie z dnia 26 maja 2017 r. zmieniająca uchwałę Nr XIX/133/16 Rady Gminy Wodynie z dnia 17 czerwca 2016 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu określającego szczegółowe warunki udzielania pomocy dzieciom i młodzieży, formy i zakres tej pomocy w tym stypendia dla uzdolnionych uczniów oraz tryb postępowania w sprawach związanych z realizacją lokalnego Programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży, będących mieszkańcami Gminy Wodynie (Dz. U. Woj. Maz. 2016.5648)
2017 5006 2017-05-26 Uchwała Uchwała nr XXIX/207/17 Rady Gminy Wodynie z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Wodynie
2017 2946 2017-03-27 Uchwała Uchwała nr XXVIII/199/17 Rady Gminy Wodynie z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów naboru do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Wodynie, do postępowania rekrutacyjnego dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły
2017 2945 2017-03-27 Uchwała Uchwała nr XXVIII/198/17 Rady Gminy Wodynie z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów naboru dla drugiego etapu do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, prowadzonych przez Gminę Wodynie
2017 2944 2017-03-27 Uchwała Uchwała nr XXVIII/197/17 Rady Gminy Wodynie z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe, na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.
2017 2742 2017-03-21 Uchwała Uchwała nr XXVIII/201/17 Rady Gminy Wodynie z dnia 17 marca 2017 r. zmieniająca uchwałę NR IV/32/15 Rady Gminy Wodynie z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie wyznaczenia inkasentów i ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso podatków i opłat (Dz. U. Woj. Maz. 2015, 1686) zmienioną uchwałą NR V/39/15 Rady Gminy Wodynie z dnia 13 marca 2015 r. (Dz. U. Woj. Maz. 2015, 2941) i uchwałą Nr XVIII/125/16 Rady Gminy Wodynie z dnia 25 maja 2016 r. (Dz. U. Woj. Maz. 2016, 5194) i uchwałą Nr XXIII/161/16 Rady Gminy Wodynie z dnia 28 października 2016 r. (Dz. U. Woj. Maz. 2016, 9452)
2017 1660 2017-02-20 Uchwała Uchwała nr XXVII/192/17 Rady Gminy Wodynie z dnia 3 lutego 2017r. w sprawie pomników przyrody położonych na terenie Gminy Wodynie
2017 623 2017-01-20 Uchwała Uchwała nr XXVI/187/16 Rady Gminy Wodynie z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę Wodynie
2017 622 2017-01-20 Uchwała Uchwała nr XXVI/184/16 Rady Gminy Wodynie z dnia 28 grudnia 2016r. zmieniająca uchwałę Nr XIX/134/16 Rady Gminy Wodynie z dnia 17 czerwca 2016 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty
2017 621 2017-01-20 Uchwała Uchwała nr XXVI/182/16 Rady Gminy Wodynie z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2017 rok
2016 11392 2016-12-14 Uchwała Uchwała nr XXV/176/16 Rady Gminy Wodynie z dnia 14 grudnia 2016r. zmieniająca Uchwałę NR XXIV/172/16 Rady Gminy Wodynie z dnia 25 listopada 2016 r. w sprawie uchwalenia stawek podatku od nieruchomości na 2017 rok oraz zwolnień w tym podatku
2016 10345 2016-12-01 Uchwała Uchwała nr XXIV/174/16 Rady Gminy Wodynie z dnia 25 listopada 2016r. w sprawie uchylenia uchwały Rady Gminy NR XXVIII/185/98 w Wodyniach z dnia 24 marca 1998 r. w sprawie opłaty prolongacyjnej
2016 10344 2016-12-01 Uchwała Uchwała nr XXIV/173/16 Rady Gminy Wodynie z dnia 25 listopada 2016r. w sprawie uchwalenia stawek podatku od środków transportowych na 2017 r. oraz zwolnień w tym podatku
2016 10343 2016-12-01 Uchwała Uchwała nr XXIV/172/16 Rady Gminy Wodynie z dnia 25 listopada 2016r. w sprawie uchwalenia stawek podatku od nieruchomości na 2017 rok oraz zwolnień w tym podatku
2016 10342 2016-12-01 Uchwała Uchwała nr XXIV/171/2016 Rady Gminy Wodynie z dnia 25 listopada 2016r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do wymiaru podatku rolnego na 2017 r.
2016 9659 2016-11-14 Uchwała Uchwała nr XXII/157/16 Rady Gminy Wodynie z dnia 30 września 2016r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Wodynie
2016 9452 2016-11-08 Uchwała Uchwała nr XXIII/161/16 Rady Gminy Wodynie z dnia 28 października 2016r. zmieniająca uchwałę NR IV/32/15 Rady Gminy Wodynie z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie wyznaczenia inkasentów i ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso podatków i opłat zmienioną uchwałą NR V/39/15 Rady Gminy Wodynie z dnia 13 marca 2015 r. i uchwałą Nr XVIII/125/16 Rady Gminy Wodynie z dnia 25 maja 2016 r.
2016 5676 2016-06-29 Uchwała Uchwała nr XIX/136/16 Rady Gminy Wodynie z dnia 17 czerwca 2016r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na danej nieruchomości, składanej przez właściciela nieruchomości
2016 5668 2016-06-29 Uchwała Uchwała nr XIX/135/16 Rady Gminy Wodynie z dnia 17 czerwca 2016r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
2016 5657 2016-06-29 Uchwała Uchwała nr XIX/134/16 Rady Gminy Wodynie z dnia 17 czerwca 2016r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty
2016 5648 2016-06-29 Uchwała Uchwała nr XIX/133/16 Rady Gminy Wodynie z dnia 17 czerwca 2016r. w sprawie przyjęcia Regulaminu określającego szczegółowe warunki udzielania pomocy dzieciom i młodzieży, formy i zakres tej pomocy w tym stypendia dla uzdolnionych uczniów oraz tryb postępowania w sprawach związanych z realizacją lokalnego Programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych i gimnazjów będących mieszkańcami Gminy Wodynie
2016 5520 2016-06-21 Uchwała Uchwała nr XVIII/128/16 Rady Gminy Wodynie z dnia 25 maja 2016r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 5519 2016-06-21 Uchwała Uchwała nr XVIII/127/16 Rady Gminy Wodynie z dnia 25 maja 2016r. sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowanie tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, częstotliwości odbierania odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości i sposobu świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych
2016 5518 2016-06-21 Uchwała Uchwała nr XVIII/126/16 Rady Gminy Wodynie z dnia 25 maja 2016r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wodynie
2016 5194 2016-06-07 Uchwała Uchwała nr XVIII/125/16 Rady Gminy Wodynie z dnia 25 maja 2016r. zmieniająca uchwałę NR IV/32/15 Rady Gminy Wodynie z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie wyznaczenia inkasentów i ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso podatków i opłat zmienioną uchwałą NR V/39/15 Rady Gminy Wodynie z dnia 13 marca 2015 r.
2016 1082 2016-02-04 Uchwała Uchwała nr XV/104/16 Rady Gminy Wodynie z dnia 26 stycznia 2016r. w sprawie określenia kryteriów przyjęcia do klasy pierwszej publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Wodynie dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem wybranej szkoły lub gimnazjum
2016 1081 2016-02-04 Uchwała Uchwała nr XIV/96/15 Rady Gminy Wodynie z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania
2016 1007 2016-02-01 Uchwała Uchwała nr XIV/97/15 Rady Gminy Wodynie z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej w formie usług, pomocy rzeczowej, posiłków, zasiłków na ekonomiczne usamodzielnienie, zasiłków okresowych i zasiłków celowych, mieszczących się w zakresie zadań własnych gminy.
2016 1006 2016-02-01 Uchwała Uchwała nr XIV/93/15 Rady Gminy Wodynie z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2016 rok
2016 590 2016-01-20 Uchwała Uchwała nr XII/83/15 Rady Gminy Wodynie z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków na zasiłki okresowe, zasiłki celowe,pomoc rzeczową przyznane pod warunkiem zwrotu.
2016 580 2016-01-20 Uchwała Uchwała nr XII/82/15 Rady Gminy Wodynie z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze, szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania
2015 11127 2015-12-14 Uchwała Uchwała nr XIII/89/15 Rady Gminy Wodynie z dnia 11 grudnia 2015r. zmieniająca Uchwałę Rady Gminy Wodynie NR XII/79/15 z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie opłaty targowej
2015 11126 2015-12-14 Uchwała Uchwała nr XIII/88/15 Rady Gminy Wodynie z dnia 11 grudnia 2015r. zmieniająca Uchwałę Rady Gminy Wodynie NR XII/78/15 z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie uchwalenia stawek podatku od środków transportowych na 2016 r. oraz zwolnień w tym podatku
2015 11125 2015-12-14 Uchwała Uchwała nr XIII/87/15 Rady Gminy Wodynie z dnia 11 grudnia 2015r. zmieniająca Uchwałę Rady Gminy Wodynie NR XII/77/15 z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie uchwalenia stawek podatku od nieruchomości na 2016 rok oraz zwolnień w tym podatku
2015 10201 2015-12-08 Uchwała Uchwała nr XII/80/15 Rady Gminy Wodynie z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2015 10200 2015-12-08 Uchwała Uchwała nr XII/79/15 Rady Gminy Wodynie z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie opłaty targowej
2015 10199 2015-12-08 Uchwała Uchwała nr XII/78/15 Rady Gminy Wodynie z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie uchwalenia stawek podatku od środków transportowych na 2016 r. oraz zwolnień w tym podatku
2015 10198 2015-12-08 Uchwała Uchwała nr XII/77/15 Rady Gminy Wodynie z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie uchwalenia stawek podatku od nieruchomości na 2016 rok oraz zwolnień w tym podatku
2015 10197 2015-12-08 Uchwała Uchwała nr XII/76/15 Rady Gminy Wodynie z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do wymiaru podatku rolnego na 2016 r.
2015 6597 2015-07-27 Uchwała Uchwała nr IX/59/15 Rady Gminy Wodynie z dnia 10 lipca 2015r. w sprawie zmian w Statucie Gminy Wodynie
2015 4594 2015-05-19 Uchwała Uchwała nr VI/45/15 Rady Gminy Wodynie z dnia 7 kwietnia 2015r. w sprawie przyjęcia ”Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Wodynie na lata 2015 - 2019"
2015 4164 2015-04-30 Uchwała Uchwała nr VI/44/15 Rady Gminy Wodynie z dnia 7 kwietnia 2015r. w sprawie zmiany do Uchwały NR V/37/15 z dnia 13 marca 2015r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Wodynie na rzecz spółek wodnych, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu ich rozliczania
2015 3187 2015-04-08 Uchwała Uchwała nr IV/29/15 Rady Gminy Wodynie z dnia 26 lutego 2015r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod linię elektroenergetyczną 400 kV "Kozienice - Siedlce Ujrzanów„ dla części obrębu geodezyjnego Helenów, gm. Wodynie
2015 2941 2015-03-30 Uchwała Uchwała nr V/39/15 Rady Gminy Wodynie z dnia 13 marca 2015r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy Wodynie z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie wyznaczenia inkasentów i ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso podatków i opłat.
2015 2940 2015-03-30 Uchwała Uchwała nr V/37/15 Rady Gminy Wodynie z dnia 13 marca 2015r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Wodynie na rzecz spółek wodnych, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu ich rozliczania
2015 1686 2015-02-27 Uchwała Uchwała nr IV/32/15 Rady Gminy Wodynie z dnia 26 lutego 2015r. w sprawie wyznaczenia inkasentów i ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso podatków i opłat
2015 1685 2015-02-27 Uchwała Uchwała nr IV/31/15 Rady Gminy Wodynie z dnia 26 lutego 2015r. w sprawie określenia kryteriów naboru dla drugiego etapu do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, prowadzonych przez Gminę Wodynie
2015 330 2015-01-16 Uchwała Uchwała nr III/26/14 Rady Gminy Wodynie z dnia 30 grudnia 2014r. zmieniająca uchwałę Nr XXIII/139/13 Rady Gminy Wodynie z dnia 21 czerwca 2013 r. w sprawie wyznaczenia inkasentów i ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso podatków i opłat
2015 329 2015-01-16 Uchwała Uchwała nr III/25/14 Rady Gminy Wodynie z dnia 30 grudnia 2014r. zmieniająca uchwałę NR XI/64/11 z dnia 14 listopada 2011 r. w sprawie opłaty targowej
2015 328 2015-01-16 Uchwała Uchwała nr III/24/14 Rady Gminy Wodynie z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2015 rok
2014 11629 2014-12-15 Uchwała Uchwała nr II/13/14 Rady Gminy Wodynie z dnia 11 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia stawek podatku od środków transportowych na 2015 r. oraz zwolnień w tym podatku
2014 11628 2014-12-15 Uchwała Uchwała nr II/12/14 Rady Gminy Wodynie z dnia 11 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia stawek podatku od nieruchomości na 2015 rok oraz zwolnień w tym podatku
2014 11627 2014-12-15 Uchwała Uchwała nr II/11/14 Rady Gminy Wodynie z dnia 11 grudnia 2014r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do wymiaru podatku rolnego na 2015 r.
2014 8482 2014-09-12 Uchwała Uchwała nr XXXIV/195/14 Rady Gminy Wodynie z dnia 9 września 2014r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych z wyjątkiem piwa
2014 8481 2014-09-12 Uchwała Uchwała nr XXXIV/193/14 Rady Gminy Wodynie z dnia 9 września 2014r. zmieniająca uchwałę Nr XXIII/139/13 Rady Gminy Wodynie z dnia 21 czerwca 2013 r. w sprawie wyznaczenia inkasentów i ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso podatków i opłat
2014 8480 2014-09-12 Uchwała Uchwała nr XXXIV/192/14 Rady Gminy Wodynie z dnia 9 września 2014r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Wodynie składanej przez właściciela nieruchomości
2014 8479 2014-09-12 Uchwała Uchwała nr XXXIV/191/14 Rady Gminy Wodynie z dnia 9 września 2014r. zmieniającej uchwałę Nr XIX/105/12 Rady Gminy Wodynie z dnia 27 listopada 2012 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty
2014 8145 2014-08-28 Uchwała Uchwała nr XXXIII/189/2014 Rady Gminy Wodynie z dnia 21 sierpnia 2014r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzialane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę Wodynie
2014 4280 2014-04-23 Uchwała Uchwała nr XXX/171/14 Rady Gminy Wodynie z dnia 10 kwietnia 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie podziału Gminy Wodynie na stałe obwody głosowania
2014 2546 2014-03-13 Uchwała Uchwała nr XXIX/165/14 Rady Gminy Wodynie z dnia 7 marca 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania dla osób objętych programem wieloletnim "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020
2013 13624 2013-12-27 Uchwała Uchwała nr XXVII/156/13 Rady Gminy Wodynie z dnia 19 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2014 r.
2013 12726 2013-12-05 Uchwała Uchwała nr XXVI/152/13 Rady Gminy Wodynie z dnia 27 listopada 2013r. w sprawie uchwalenia stawek podatku od środków transportowych na 2014 r. oraz zwolnień w tym podatku
2013 12725 2013-12-05 Uchwała Uchwała nr XXVI/151/13 Rady Gminy Wodynie z dnia 27 listopada 2013r. w sprawie uchwalenia stawek podatku od nieruchomości na 2014 rok oraz zwolnień w tym podatku
2013 12724 2013-12-05 Uchwała Uchwała nr XXVI/150/13 Rady Gminy Wodynie z dnia 27 listopada 2013r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do wymiaru podatku rolnego na 2014 r.
2013 10419 2013-10-18 Uchwała Uchwała nr XXIV/144/13 Rady Gminy Wodynie z dnia 10 września 2013r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wodyniach
2013 8355 2013-07-23 Uchwała Uchwała nr XXIII/140/13 Rady Gminy Wodynie z dnia 21 czerwca 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 8354 2013-07-23 Uchwała Uchwała nr XXIII/139/13 Rady Gminy Wodynie z dnia 21 czerwca 2013r. w sprawie wyznaczenia inkasentów i ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso podatków i opłat
2013 8353 2013-07-23 Uchwała Uchwała nr XXIII/138/13 Rady Gminy Wodynie z dnia 21 czerwca 2013r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Wodynie oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2013 7733 2013-07-09 Uchwała Uchwała nr II/12/10 Rady Gminy Wodynie z dnia 14 grudnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy
2013 7701 2013-07-09 Uchwała Uchwała nr III/13/10 Rady Gminy Wodynie z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy
2013 6881 2013-06-19 Uchwała Uchwała nr XXXVII/185/2010 Rady Gminy Wodynie z dnia 29 października 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy
2013 6693 2013-06-17 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/189/10 Rady Gminy Wodynie z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy
2013 6051 2013-05-31 Uchwała Uchwała nr XXII/130/13 Rady Gminy Wodynie z dnia 24 kwietnia 2013r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na terenie Gminy Wodynie
2013 4681 2013-04-16 Uchwała Uchwała nr XXI/124/13 Rady Gminy Wodynie z dnia 18 marca 2013r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
2013 4680 2013-04-16 Uchwała Uchwała nr XXI/123/13 Rady Gminy Wodynie z dnia 18 marca 2013r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wodynie
2013 1559 2013-02-08 Uchwała Uchwała nr XX/116/12 Rady Gminy Wodynie z dnia 29 grudnia 2012r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowanie tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 1558 2013-02-08 Uchwała Uchwała nr XX/115/12 Rady Gminy Wodynie z dnia 29 grudnia 2012r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Wodynie składanej przez właściciela nieruchomości
2013 1557 2013-02-08 Uchwała Uchwała nr XX/111/12 Rady Gminy Wodynie z dnia 29 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2013 rok
2012 10107 2012-12-21 Uchwała Uchwała nr XXXI/150/09 Rady Gminy Wodynie z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy
2012 8812 2012-12-10 Uchwała Uchwała nr XIX/104/12 Rady Gminy Wodynie z dnia 27 listopada 2012r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2012 8811 2012-12-10 Uchwała Uchwała nr XIX/105/12 Rady Gminy Wodynie z dnia 27 listopada 2012r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty
2012 8810 2012-12-10 Uchwała Uchwała nr XIX/101/12 Rady Gminy Wodynie z dnia 27 listopada 2012r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do wymiaru podatku rolnego na 2013 r.
2012 8809 2012-12-10 Uchwała Uchwała nr XIX/103/12 Rady Gminy Wodynie z dnia 27 listopada 2012r. w sprawie uchwalenia stawek podatku od środków transportowych na 2013 r. oraz zwolnień w tym podatku
2012 8808 2012-12-10 Uchwała Uchwała nr XIX/102/12 Rady Gminy Wodynie z dnia 27 listopada 2012r. w sprawie uchwalenia stawek podatku od nieruchomości na 2013 rok oraz zwolnień w tym podatku
2012 8807 2012-12-10 Uchwała Uchwała nr XIX/106/12 Rady Gminy Wodynie z dnia 27 listopada 2012r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2012 7502 2012-11-12 Uchwała Uchwała nr XVIII/99 /12 Rady Gminy Wodynie z dnia 26 października 2012r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy Wodynie z dnia 20 marca 2007r. w sprawie wyznaczenia inkasentów i ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso podatków i opłat.
2012 6649 2012-10-02 Uchwała Uchwała nr XVII/94/12 Rady Gminy Wodynie z dnia 12 września 2012r. w sprawie podziału Gminy Wodynie na stałe obwody głosowania
2012 6648 2012-10-02 Uchwała Uchwała nr XVII/93/12 Rady Gminy Wodynie z dnia 12 września 2012r. w sprawie podziału gminy na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu do Rady Gminy.
2012 6647 2012-10-02 Uchwała Uchwała nr XVII/92/12 Rady Gminy Wodynie z dnia 12 września 2012r. w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2012 5776 2012-08-02 Uchwała Uchwała nr XVI/90/12 Rady Gminy Wodynie z dnia 13 lipca 2012r. w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Wodyniach
2012 4229 2012-05-22 Uchwała Uchwała nr XIV/81/12 Rady Gminy Wodynie z dnia 27 kwietnia 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad rozliczenia tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, zasad udzielenia i rozmiaru obniżek oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących obowiązki pedagoga
2012 851 2012-02-01 Uchwała Uchwała nr XII/70/11 Rady Gminy Wodynie z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2012
2011 8217 2011-12-17 Uchwała Uchwała nr XI/61/11 Rady Gminy Wodynie z dnia 14 listopada 2011r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do wymiaru podatku rolnego.
2011 8216 2011-12-17 Uchwała Uchwała nr XI/59/11 Rady Gminy Wodynie z dnia 14 listopada 2011r. w sprawie zmian w Statucie Gminy Wodynie
2011 8215 2011-12-17 Uchwała Uchwała nr X/55/11 Rady Gminy Wodynie z dnia 12 października 2011r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia przedszkoli prowadzonych przez Gminę Wodynie
2011 8220 2011-12-17 Uchwała Uchwała nr XI/64/11 Rady Gminy Wodynie z dnia 14 listopada 2011r. w sprawie opłaty targowej
2011 8219 2011-12-17 Uchwała Uchwała nr XI/63/11 Rady Gminy Wodynie z dnia 14 listopada 2011r. uchwalenia stawek podatku od środków transportowych na 2012 r. oraz zwolnień w tym podatku.
2011 8218 2011-12-17 Uchwała Uchwała nr XI/62/11 Rady Gminy Wodynie z dnia 14 listopada 2011r. w sprawie uchwalenia stawek podatku od nieruchomości na 2012 rok oraz zwolnień w tym podatku.
2011 5828 2011-10-20 Uchwała Uchwała nr XXV/127/09 Rady Gminy Wodynie z dnia 22 maja 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy
2011 4226 2011-07-26 Uchwała Uchwała nr XXIII/118/09 Rady Gminy Wodynie z dnia 20 lutego 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy
2011 2060 2011-04-26 Uchwała Uchwała nr V/34/11 Rady Gminy Wodynie z dnia 31 marca 2011r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Wodynie z dnia 20 marca 2007r. w sprawie wyznaczenia inkasentów i ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso podatków i opłat
2011 1819 2011-04-14 Uchwała Uchwała nr IV/21/11 Rady Gminy Wodynie z dnia 25 lutego 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy
2011 1818 2011-04-14 Uchwała Uchwała nr IV/19/11 Rady Gminy Wodynie z dnia 25 lutego 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miejscowości Seroczyn
2011 1820 2011-04-14 Uchwała Uchwała nr IV/22/11 Rady Gminy Wodynie z dnia 25 lutego 2011r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przypadających Gminie Wodynie oraz jej jednostkom organizacyjnym
2011 1822 2011-04-14 Uchwała Uchwała nr IV/25/11 Rady Gminy Wodynie z dnia 25 lutego 2011r. w sprawie zmian w uchwale dotyczącej wyznaczenia inkasentów i ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso podatków i opłat
2011 1821 2011-04-14 Uchwała Uchwała nr IV/24/11 Rady Gminy Wodynie z dnia 25 lutego 2011r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży alkoholowych z wyjątkiem piwa
2011 471 2011-02-04 Uchwała Uchwała nr III/14/10 Rady Gminy Wodynie z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2011
2010 7583 2010-12-30 Uchwała Uchwała nr XXXVII/184/10 Rady Gminy Wodynie z dnia 29 października 2010r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Wodynie.
2010 7584 2010-12-30 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/191/10 Rady Gminy Wodynie z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Wodyniach
2010 6430 2010-12-11 Uchwała Uchwała nr XXXVI/178/2010 Rady Gminy Wodynie z dnia 24 września 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy
2010 5935 2010-12-06 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/ 186/10 Rady Gminy Wodynie z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie uchwalenia stawek podatku od nieruchomości na 2011 rok oraz zwolnień w tym podatku.
2010 5936 2010-12-06 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/187/10 Rady Gminy Wodynie z dnia 10 listopada 2010r. uchwalenia stawek podatku od środków transportowych na 2011 r. oraz zwolnień w tym podatku.
2010 5317 2010-11-19 Uchwała Uchwała nr XXI/112/08 Rady Gminy Wodynie z dnia 5 grudnia 2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy
2010 4920 2010-11-03 Uchwała Uchwała nr XXXV/176/2010 Rady Gminy Wodynie z dnia 10 sierpnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy
2010 4921 2010-11-03 Uchwała Uchwała nr XXXV/177/10 Rady Gminy Wodynie z dnia 10 sierpnia 2010r. w sprawie wprowadzenia zwolnień od podatku od nieruchomości w związku z tworzeniem nowych miejsc pracy na terenie gminy Wodynie
2010 3395 2010-07-24 Uchwała Uchwała nr XXXIV/172/10 Rady Gminy Wodynie z dnia 13 czerwca 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy
2010 2413 2010-06-09 Uchwała Uchwała nr XXXIII/167/10 Rady Gminy Wodynie z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Wodynie z dnia 20 marca 2007r. w sprawie wyznaczenia inkasentów i ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso podatków i opłat
2010 1943 2010-05-22 Uchwała Uchwała nr XXXII/159/10 Rady Gminy Wodynie z dnia 12 marca 2010r. w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schroniska dla bezdomnych zwierząt, prowadzenia grzebowiska lub spalarni zwłok zwierzęcych i ich części
2010 1296 2010-04-23 Uchwała Uchwała nr XXXI/153/2009 Rady Gminy Wodynie z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2010 411 2010-02-09 Uchwała Uchwała nr XXXI/155/09 Rady Gminy Wodynie z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2010.
2009 6576 2009-12-17 Uchwała Uchwała nr XXX/147/09 Rady Gminy Wodynie z dnia 27 listopada 2009r. w sprawie w sprawie uchwalenia stawek podatku od nieruchomości na 2010 rok oraz zwolnień w tym podatku
2009 6577 2009-12-17 Uchwała Uchwała nr XXX/148/09 Rady Gminy Wodynie z dnia 27 listopada 2009r. uchwalenia stawek podatku od środków transportowych na 2010 rok oraz zwolnień w tym podatku
2009 4944 2009-10-31 Uchwała Uchwała nr XXVIII/140/09 Rady Gminy Wodynie z dnia 18 września 2009r. w sprawie określenia zasad rozliczenia tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, zasad udzielania i rozmiaru obniżek oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących obowiązki pedagoga
2009 4219 2009-08-31 Uchwała Uchwała nr XXVI/132/09 Rady Gminy Wodynie z dnia 24 lipca 2009r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych z wyjątkiem piwa
2009 4220 2009-08-31 Uchwała Uchwała nr XXVII/137/09 Rady Gminy Wodynie z dnia 21 sierpnia 2009r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia przedszkoli prowadzonych przez Gminę Wodynie
2009 2090 2009-05-25 Uchwała Uchwała nr XXIV/125/09 Rady Gminy Wodynie z dnia 2 kwietnia 2009r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Wodynie z dnia 20 marca 2007 r. w sprawie wyznaczenia inkasentów i ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso podatków i opłat
2009 2091 2009-05-25 Uchwała Uchwała nr XXIV/126/09 Rady Gminy Wodynie z dnia 2 kwietnia 2009r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli