Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 233

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 11402 2019-10-02 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Gminy Wiskitki z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie opłaty targowej na terenie Gminy Wiskitki
2019 9938 2019-08-20 Uchwała Uchwała nr 61/XI/19 Rady Gminy Wiskitki z dnia 12 sierpnia 2019 r. w sprawie uchylenia uchwały nr 60/X/19 Rady Gminy Wiskitki z dnia 22 lipca 2019 r.
2019 9937 2019-08-20 Uchwała Uchwała nr 60/X/19 Rady Gminy Wiskitki z dnia 22 lipca 2019 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Wiskitki spółkom wodnym, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania
2019 9435 2019-08-02 Uchwała Uchwała nr 59/X/19 Rady Gminy Wiskitki z dnia 22 lipca 2019 r. w sprawie ustalenia opłaty za pobyt i wyżywienie dziecka w Żłobku Publicznym w Wiskitkach
2019 8786 2019-07-12 Uchwała Uchwała nr 57/IX/19 Rady Gminy Wiskitki z dnia 8 lipca 2019 r. w sprawie wprowadzenia odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie Gminy Wiskitki
2019 8785 2019-07-12 Uchwała Uchwała nr 55/IX/19 Rady Gminy Wiskitki z dnia 8 lipca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia samorządowej jednostki organizacyjnej „Gminne Centrum Edukacji w Wiskitkach” oraz nadania jej statutu
2019 8784 2019-07-12 Uchwała Uchwała nr 32/VII/19 Rady Gminy Wiskitki z dnia 20 maja 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Wiskitki obejmującego fragment miejscowości Stare Kozłowice – OBSZAR I.
2019 8370 2019-07-05 Uchwała Uchwała nr 46/VIII/19 Rady Gminy Wiskitki z dnia 13 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia sieci przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Wiskitki, od dnia 1 września 2019r.
2019 8369 2019-07-05 Uchwała Uchwała nr 45/VIII/19 Rady Gminy Wiskitki z dnia 13 czerwca 2019 r. w sprawie utworzenia Żłobka Publicznego w Wiskitkach oraz nadania mu Statutu
2019 8368 2019-07-05 Uchwała Uchwała nr 33/VII/19 Rady Gminy Wiskitki z dnia 20 maja 2019 r. W SPRAWIE MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY WISKITKI DOTYCZĄCEGO MIEJSCOWOŚCI PROŚCIENIEC – OBSZAR I.
2019 8367 2019-07-05 Uchwała Uchwała nr 30/VII/19 Rady Gminy Wiskitki z dnia 20 maja 2019 r. w sprawie nadania Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Wiskitkach
2019 6754 2019-05-28 Uchwała Uchwała nr 26/VI/19 Rady Gminy Wiskitki z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Wiskitki dla fragmentu miejscowości Wiskitki.
2019 5744 2019-04-30 Uchwała Uchwała nr 21/VI/19 Rady Gminy Wiskitki z dnia 26 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania terminu spłaty oraz rozkładania na raty płatności należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Wiskitki lub jej jednostkom organizacyjnym oraz wskazania organów uprawnionych do udzielania tych ulg
2019 5743 2019-04-30 Uchwała Uchwała nr 22/VI/19 Rady Gminy Wiskitki z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie Programu Opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wiskitki na 2019 r.
2019 5742 2019-04-30 Uchwała Uchwała nr 23/VI/19 Rady Gminy Wiskitki z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie przekształcenia Przedszkola Publicznego w Wiskitkach poprzez zmianę jego siedziby
2019 5741 2019-04-30 Uchwała Uchwała nr 24/VI/19 Rady Gminy Wiskitki z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Wiskitki oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku
2019 5740 2019-04-30 Uchwała Uchwała nr 25/VI/19 Rady Gminy Wiskitki z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie ustalenia planu dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę Wiskitki na rok 2019.
2019 4012 2019-03-27 Uchwała Uchwała nr 18/V/19 Rady Gminy Wiskitki z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Wiskitki
2019 3160 2019-03-07 Uchwała Uchwała nr 13/IV/19 Rady Gminy Wiskitki z dnia 19 lutego 2019 r. zmieniająca Uchwałę Nr 14/XLI/18 Rady Gminy Wiskitki z dnia 9 marca 2018 r. w sprawie ustanowienia Stypendium Wójta Gminy Wiskitki za osiągnięte wyniki w nauce lub za wybitne osiągnięcia edukacyjne bądź sportowe dla uczniów szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Wiskitki oraz określenia zasad ich przyznawania
2019 3159 2019-03-07 Uchwała Uchwała nr 12/IV/19 Rady Gminy Wiskitki z dnia 19 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw nauczycielom zatrudnionym w przedszkolach i w szkołach prowadzonych przez Gminę Wiskitki
2019 3158 2019-03-07 Uchwała Uchwała nr 10/IV/19 Rady Gminy Wiskitki z dnia 19 lutego 2019 r. w sprawie zaliczenia dróg wewnętrznych do kategorii dróg gminnych
2019 3157 2019-03-07 Uchwała Uchwała nr 9/IV/19 Rady Gminy Wiskitki z dnia 19 lutego 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie opłaty targowej na terenie Gminy Wiskitki
2019 3156 2019-03-07 Uchwała Uchwała nr 8/IV/19 Rady Gminy Wiskitki z dnia 19 lutego 2019 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochód budżetu Gminy Wiskitki instrumentem płatniczym
2019 3155 2019-03-07 Uchwała Uchwała nr 7/IV/19 Rady Gminy Wiskitki z dnia 19 lutego 2019 r. w sprawie zasad zgłaszania projektów uchwał w ramach obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej
2019 3154 2019-03-07 Uchwała Uchwała nr 2/IV/19 Rady Gminy Wiskitki z dnia 19 lutego 2019 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Wiskitki
2019 1108 2019-01-23 Uchwała Uchwała nr 17/III/18 Rady Gminy Wiskitki z dnia 28 grudnia 2018 r. Uchwała Budżetowa Gminy Wiskitki na rok 2019
2019 1107 2019-01-23 Uchwała Uchwała nr 5/II/18 Rady Gminy Wiskitki z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie Statutu Gminy Wiskitki
2018 12556 2018-12-14 Uchwała Uchwała nr 11/II/18 Rady Gminy Wiskitki z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków na pomoc udzieloną w formie posiłku lub świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2018 12555 2018-12-14 Uchwała Uchwała nr 12/II/18 Rady Gminy Wiskitki z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia programu osłonowego w zakresie wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2018 12554 2018-12-14 Uchwała Uchwała nr 13/II/18 Rady Gminy Wiskitki z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do udzielenia pomocy w formie świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2018 11938 2018-12-06 Uchwała Uchwała nr 70/L/18 Rady Gminy Wiskitki z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie określenia górnej stawki opłaty ponoszonej przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Wiskitki
2018 11937 2018-12-06 Uchwała Uchwała nr 69/L/18 Rady Gminy Wiskitki z dnia 14 listopada 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wiskitki na 2018 r.
2018 11936 2018-12-06 Uchwała Uchwała nr 68/L/18 Rady Gminy Wiskitki z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na rok 2019
2018 11509 2018-11-26 Uchwała Uchwała nr 66/XLIX/18 Rady Gminy Wiskitki z dnia 17 października 2018 r. w sprawie zatwierdzenia „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Wiskitki”
2018 10322 2018-10-29 Uchwała Uchwała nr 64/XLIX/18 Rady Gminy Wiskitki z dnia 17 października 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Wiskitki
2018 10076 2018-10-25 Uchwała Uchwała nr 57/XLVI/18 Rady Gminy Wiskitki z dnia 20 sierpnia 2018 r. W SPRAWIE ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY WISKITKI W OBSZARZE DZIAŁEK O NR EW.: 512, 517/1, 517/2, 521/2, 547 W MIEDNIEWICACH
2018 10075 2018-10-25 Uchwała Uchwała nr 56/XLVI/18 Rady Gminy Wiskitki z dnia 20 sierpnia 2018 r. W SPRAWIE MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY WISKITKI w obszarze działki o nr ew. 639 w MIEDNIEWICACH
2018 10074 2018-10-25 Uchwała Uchwała nr 55/XLVI/18 Rady Gminy Wiskitki z dnia 20 sierpnia 2018 r. W SPRAWIE MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY WISKITKI OBEJMUJĄCEGO FRAGMENT MIEJSCOWOŚCI MIEDNIEWICE
2018 8093 2018-08-23 Uchwała Uchwała nr 59/XLVI/18 Rady Gminy Wiskitki z dnia 20 sierpnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscu publicznym na terenie Gminy Wiskitki
2018 8047 2018-08-22 Uchwała Uchwała nr 44/XLV/18 Rady Gminy Wiskitki z dnia 13 lipca 2018 r. w sprawie określenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Wiskitki
2018 8046 2018-08-22 Uchwała Uchwała nr 43/XLV/18 Rady Gminy Wiskitki z dnia 13 lipca 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Wiskitki
2018 7300 2018-07-19 Uchwała Uchwała nr 36/XLIV/18 Rady Gminy Wiskitki z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie zmian opisu granic okręgów wyborczych w Postanowieniu Nr 16/2018 Komisarza Wyborczego w Płocku II z dnia 24 kwietnia 2018r. w sprawie dokonania podziału gminy Wiskitki na okręgi wyborcze
2018 7299 2018-07-19 Uchwała Uchwała nr 35/XLIV/18 Rady Gminy Wiskitki z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Wiskitki i Działki
2018 7298 2018-07-19 Uchwała Uchwała nr 34/XLIV/18 Rady Gminy Wiskitki z dnia 21 czerwca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie opłaty targowej na terenie Gminy Wiskitki
2018 5567 2018-05-23 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Gminy Wiskitki z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wiskitkach
2018 5566 2018-05-23 Uchwała Uchwała nr 26/XLIII/18 Rady Gminy Wiskitki z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Wiskitki
2018 4481 2018-04-19 Uchwała Uchwała nr 18/XLII/18 Rady Gminy Wiskitki z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie: Programu Opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wiskitki na 2018r.
2018 3527 2018-04-06 Uchwała Uchwała nr 14/XLI/18 Rady Gminy Wiskitki z dnia 9 marca 2018 r. w sprawie ustanowienia Stypendium Wójta Gminy Wiskitki za osiągnięte wyniki w nauce lub za wybitne osiągnięcia edukacyjne bądź sportowe dla uczniów szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Wiskitki oraz określenia zasad ich przyznawania.
2018 3526 2018-04-06 Uchwała Uchwała nr 13/XLI/18 Rady Gminy Wiskitki z dnia 9 marca 2018 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Wiskitki
2018 3525 2018-04-06 Uchwała Uchwała nr 12/XLI/18 Rady Gminy Wiskitki z dnia 9 marca 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, pobieranych przez publiczne przedszkole i oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych prowadzone przez Gminę Wiskitki oraz udzielenia upoważnienia do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej
2018 3524 2018-04-06 Uchwała Uchwała nr 11/XLI/18 Rady Gminy Wiskitki z dnia 9 marca 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości środków finansowych z przeznaczeniem na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej oraz rodzajów świadczeń, warunków i sposobu ich przyznawania
2018 2811 2018-03-20 Uchwała Budżetowa Uchwała budżetowa nr 2/XXXIX/18 Rady Gminy Wiskitki z dnia 31 stycznia 2018 r. na 2018 rok.
2018 2810 2018-03-20 Uchwała Uchwała nr 3/XXXIX/18 Rady Gminy Wiskitki z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Wiskitki obejmującego działki nr ew. 122/5, 122/6, 122/8, 122/9, 122/10, 122/11, 122/12 oraz 122/13 w ich granicach ewidencyjnych w miejscowości Wiskitki.
2018 1122 2018-02-05 Uchwała Uchwała nr 66/XXXVIII/17 Rady Gminy Wiskitki z dnia 28 grudnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu korzystania z hali sportowej wraz z zespołem boisk przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Wiskitkach i Zespole Szkół Nr 3 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Wiskitkach
2018 169 2018-01-05 Uchwała Uchwała nr 65/XXXVIII/17 Rady Gminy Wiskitki z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie gminy Wiskitki przez osoby prawne niebędące jednostką samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne, a także trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania
2017 12610 2017-12-29 Uchwała Uchwała nr 56/XXXVII/17 Rady Gminy Wiskitki z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Wiskitki
2017 12609 2017-12-29 Uchwała Uchwała nr 53/XXXVII/17 Rady Gminy Wiskitki z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Wiskitki”
2017 11205 2017-12-04 Uchwała Uchwała nr 55/XXXVII/17 Rady Gminy Wiskitki z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie zwolnienia w części z  opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2017 11204 2017-12-04 Uchwała Uchwała nr 54/XXXVII/17 Rady Gminy Wiskitki z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty, ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe
2017 11203 2017-12-04 Uchwała Uchwała nr 52/XXXVII/17 Rady Gminy Wiskitki z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego
2017 9351 2017-10-16 Uchwała Uchwała nr 46/XXXV/17 Rady Gminy Wiskitki z dnia 20 września 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia samorządowej jednostki organizacyjnej „Gminne Centrum Edukacji w Wiskitkach” oraz nadania jej statutu
2017 9350 2017-10-16 Uchwała Uchwała nr 43/XXXV/17 Rady Gminy Wiskitki z dnia 20 września 2017 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania terminu spłaty oraz rozkładania na raty płatności należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Wiskitki lub jej jednostkom organizacyjnym oraz wskazania organów uprawnionych do udzielania tych ulg
2017 9349 2017-10-16 Uchwała Uchwała nr 42/XXXV/17 Rady Gminy Wiskitki z dnia 20 września 2017 r. zmieniająca załącznik do uchwały w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wiskitki na 2017r.
2017 9348 2017-10-16 Uchwała Uchwała nr 41/XXXV/17 Rady Gminy Wiskitki z dnia 20 września 2017 r. w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2017 9332 2017-10-16 Uchwała Uchwała nr 47/XXXV/17 Rady Gminy Wiskitki z dnia 20 września 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu korzystania z hali sportowej wraz z zespołem boisk przy Gimnazjum w Wiskitkach i Zespole Szkół Nr 3 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Wiskitkach
2017 6584 2017-08-08 Uchwała Uchwała nr 36/XXXIV/17 Rady Gminy Wiskitki z dnia 28 lipca 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Wiskitki obejmującego fragment miejscowości Wiskitki.
2017 6583 2017-08-08 Uchwała Uchwała nr 35/XXXIV/17 Rady Gminy Wiskitki z dnia 28 lipca 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Wiskitki obejmującego fragmenty miejscowości Wiskitki i Cyganka.
2017 6478 2017-08-02 Uchwała Uchwała nr 30/XXXIII/17 Rady Gminy Wiskitki z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami na terenie gminy Wiskitki
2017 4745 2017-05-18 Uchwała Uchwała nr 15/XXIX/17 Rady Gminy Wiskitki z dnia 31 marca 2017r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wiskitki obejmującego fragment miejscowości Guzów (w części obrębów geodezyjnych Guzów Cukrownia, Guzów PGR i Guzów) OBSZAR III
2017 4344 2017-05-04 Uchwała Uchwała nr 14/XXIX/17 Rady Gminy Wiskitki z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
2017 4343 2017-05-04 Uchwała Uchwała nr 13/XXIX/17 Rady Gminy Wiskitki z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie Programu Opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wiskitki na 2017r.
2017 4029 2017-04-21 Uchwała Uchwała nr 7/XXVIII/17 Rady Gminy Wiskitki z dnia 3 marca 2017 r. w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wiskitkach
2017 2581 2017-03-15 Uchwała Uchwała nr 5/XXVII/17 Rady Gminy Wiskitki z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie ustalenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania.
2017 2580 2017-03-15 Uchwała Uchwała nr 3/XXVII/17 Rady Gminy Wiskitki z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacyjnych, wartości punktowej poszczególnych kryteriów oraz rodzajów dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach oraz do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Wiskitki
2017 1629 2017-02-20 Uchwała Budżetowa Uchwała budżetowa nr 68/XXVI/16 Rady Gminy Wiskitki z dnia 29 grudnia 2016r.
2017 310 2017-01-12 Uchwała Uchwała nr 72/XXVI/16 Rady Gminy Wiskitki z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia, udzielających schronienia osobom bezdomnym
2017 309 2017-01-12 Uchwała Uchwała nr 71/XXVI/16 Rady Gminy Wiskitki z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5, pobieranych przez publiczne przedszkole i oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych prowadzone przez Gminę Wiskitki
2017 308 2017-01-12 Uchwała Uchwała nr 70/XXVI/16 Rady Gminy Wiskitki z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli, szkół i innych form wychowania przedszkolnego, prowadzonych na terenie gminy Wiskitki przez osoby prawne niebędące jednostką samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania.
2016 11050 2016-12-09 Uchwała Uchwała nr 55/XXV/16 Rady Gminy Wiskitki z dnia 1 grudnia 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2016 11049 2016-12-09 Uchwała Uchwała nr 54/XXV/16 Rady Gminy Wiskitki z dnia 1 grudnia 2016r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości i zwolnień
2016 11048 2016-12-09 Uchwała Uchwała nr 53/XXV/16 Rady Gminy Wiskitki z dnia 1 grudnia 2016r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego
2016 9428 2016-11-08 Uchwała Uchwała nr 49/XXIII/16 Rady Gminy Wiskitki z dnia 5 października 2016r. w sprawie utworzenia samorządowej jednostki organizacyjnej „Gminne Centrum Edukacji w Wiskitkach” oraz nadania jej statutu
2016 6621 2016-07-14 Uchwała Uchwała nr 34/XX/16 Rady Gminy Wiskitki z dnia 24 czerwca 2016r. w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2016 6620 2016-07-14 Uchwała Uchwała nr 33/XX/16 Rady Gminy Wiskitki z dnia 24 czerwca 2016r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wiskitki
2016 6619 2016-07-14 Uchwała Uchwała nr 32/XX/16 Rady Gminy Wiskitki z dnia 24 czerwca 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr 38/XXXIV/14 Rady Gminy Wiskitki z dnia 11 sierpnia 2014r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za świadczenia udzielane przez publiczne przedszkola i oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Wiskitki.
2016 5289 2016-06-10 Uchwała Uchwała nr 24/XIX/16 Rady Gminy Wiskitki z dnia 28 kwietnia 2016r. w sprawie ustanowienia pomników przyrody
2016 4253 2016-05-04 Uchwała Uchwała nr 19/XVIII/16 Rady Gminy Wiskitki z dnia 31 marca 2016r. w sprawie nadania Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wiskitkach
2016 4252 2016-05-04 Uchwała Uchwała nr 17/XVIII/16 Rady Gminy Wiskitki z dnia 31 marca 2016r. w sprawie ustalenia opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych na terenie Gminy Wiskitki
2016 3057 2016-04-01 Uchwała Uchwała nr 11/XVII/16 Rady Gminy Wiskitki z dnia 9 marca 2016r. w sprawie przyjęcia Regulaminu korzystania z hali sportowej wraz z zespołem boisk przy Gimnazjum w Wiskitkach i Zespole Szkół Nr 3 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Wiskitkach
2016 3054 2016-04-01 Uchwała Uchwała nr 9/XVII/16 Rady Gminy Wiskitki z dnia 9 marca 2016r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg publicznych
2016 1344 2016-02-12 Uchwała Uchwała nr 1/XVI/16 Rady Gminy Wiskitki z dnia 27 stycznia 2016r. w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wiskitki na 2016 rok
2016 1343 2016-02-12 Uchwała Uchwała nr 74/XV/15 Rady Gminy Wiskitki z dnia 17 grudnia 2015r. Budzetowa Gminy Wiskitki na rok 2016
2016 1196 2016-02-10 Uchwała Uchwała nr 8/XVI/16 Rady Gminy Wiskitki z dnia 27 stycznia 2016r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanych przez właścicieli nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy oraz od właścicieli nieruchomości na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe położonych na terenie Gminy Wiskitki
2016 1195 2016-02-10 Uchwała Uchwała nr 7/XVI/16 Rady Gminy Wiskitki z dnia 27 stycznia 2016r. w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 275 2016-01-12 Uchwała Uchwała nr 77/XV/15 Rady Gminy Wiskitki z dnia 17 grudnia 2015r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacyjnych, wartości punktowej poszczególnych kryteriów oraz rodzajów dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych i publicznego gimnazjum prowadzonych przez Gminę Wiskitki
2015 11467 2015-12-17 Uchwała Uchwała nr 65/XIV/15 Rady Gminy Wiskitki z dnia 7 grudnia 2015r. w sprawie określenia regulaminu otwartego konkursu ofert oraz kryteriów wyboru ofert na prowadzenie niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego
2015 11295 2015-12-15 Uchwała Uchwała nr 64/XIV/15 Rady Gminy Wiskitki z dnia 7 grudnia 2015r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego i szkół prowadzonych na terenie Gminy Wiskitki przez inne niż Gmina Wiskitki osoby prawne i fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania
2015 11294 2015-12-15 Uchwała Uchwała nr 63/XIV/15 Rady Gminy Wiskitki z dnia 7 grudnia 2015r. w sprawie opłaty targowej na terenie Gminy Wiskitki
2015 11293 2015-12-15 Uchwała Uchwała nr 62/XIV/15 Rady Gminy Wiskitki z dnia 7 grudnia 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2015 11292 2015-12-15 Uchwała Uchwała nr 61/XIV/15 Rady Gminy Wiskitki z dnia 7 grudnia 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2015 11291 2015-12-15 Uchwała Uchwała nr 60/XIV/15 Rady Gminy Wiskitki z dnia 7 grudnia 2015r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości i zwolnień
2015 11290 2015-12-15 Uchwała Uchwała nr 59/XIV/15 Rady Gminy Wiskitki z dnia 7 grudnia 2015r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego
2015 9054 2015-11-13 Uchwała Uchwała nr 55/XIII/15 Rady Gminy Wiskitki z dnia 5 października 2015r. w sprawie pozbawienia drogi katergorii drogi gminnej
2015 8753 2015-11-04 Uchwała Uchwała nr 48/XI/15 Rady Gminy Wiskitki z dnia 23 września 2015r. W SPRAWIE ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY WISKITKI W OBSZARZE DZIAŁKI NR EW. 333/4 W MIEJSCOWOŚCI WISKITKI
2015 8748 2015-11-04 Uchwała Uchwała nr 47/XI/15 Rady Gminy Wiskitki z dnia 23 września 2015r. W SPRAWIE MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY WISKITKI OBEJMUJĄCEGO FRAGMENT MIEJSCOWOŚCI WISKITKI
2015 7522 2015-09-10 Uchwała Uchwała nr 26/VIII/15 Rady Gminy Wiskitki z dnia 27 maja 2015r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Wiskitki obejmującego część miejscowości Wiskitki – fragment obszaru położony od strony północnej autostrady A2.
2015 5824 2015-07-01 Uchwała Uchwała nr 37/IX/15 Rady Gminy Wiskitki z dnia 24 czerwca 2015r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Wiskitki
2015 5823 2015-07-01 Uchwała Uchwała nr 36/IX/15 Rady Gminy Wiskitki z dnia 24 czerwca 2015r. w sprawie ustalenia wzorów deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanych przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Wiskitki
2015 5822 2015-07-01 Uchwała Uchwała nr 35/IX/15 Rady Gminy Wiskitki z dnia 24 czerwca 2015r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty, ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe
2015 4061 2015-04-28 Uchwała Uchwała nr 19/VI/15 Rady Gminy Wiskitki z dnia 6 marca 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr 6/V/15 Rady Gminy Wiskitki z dnia 27 stycznia 2015r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacyjnych, wartości punktowej poszczególnych kryteriów oraz rodzajów dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach prowadzonych przez Gminę Wiskitki
2015 1969 2015-03-10 Uchwała Budżetowa Uchwała budżetowa nr 2/V/15 Rady Gminy Wiskitki z dnia 27 stycznia 2015r. na rok 2015
2015 1395 2015-02-18 Uchwała Uchwała nr 6/V/15 Rady Gminy Wiskitki z dnia 27 stycznia 2015r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacyjnych, wartości punktowej poszczególnych kryteriów oraz rodzajów dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach prowadzonych przez Gminę Wiskitki
2014 10198 2014-11-06 Uchwała Uchwała nr 53/XXXV/14 Rady Gminy Wiskitki z dnia 31 października 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 37/XXXIV/2014 Rady Gminy Wiskitki z dnia 11 sierpnia 2014 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.
2014 10197 2014-11-06 Uchwała Uchwała nr 51/XXXV/14 Rady Gminy Wiskitki z dnia 31 października 2014r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego
2014 10196 2014-11-06 Uchwała Uchwała nr 48/XXXV/14 Rady Gminy Wiskitki z dnia 31 października 2014r. w sprawie diet dla sołtysów
2014 7826 2014-08-14 Uchwała Uchwała nr 38/XXXIV/14 Rady Gminy Wiskitki z dnia 11 sierpnia 2014r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za świadczenia udzielane przez publiczne przedszkola i oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Wiskitki
2014 7825 2014-08-14 Uchwała Uchwała nr 37/XXXIV/14 Rady Gminy Wiskitki z dnia 11 sierpnia 2014r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania
2014 7824 2014-08-14 Uchwała Uchwała nr 36/XXXIV/14 Rady Gminy Wiskitki z dnia 11 sierpnia 2014r. w sprawie ustalenia sieci przedszkoli w Gminie Wiskitki
2014 5589 2014-06-03 Uchwała Uchwała nr 19/XXXII/14 Rady Gminy Wiskitki z dnia 16 maja 2014r. w sprawie zmiany imienia Szkoły Podstawowej we Franciszkowie
2014 5588 2014-06-03 Uchwała Uchwała nr 13/XXXI/14 Rady Gminy Wiskitki z dnia 31 marca 2014r. W SPRAWIE MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY WISKITKI DOTYCZĄCEGO CZĘŚCI MIEJSCOWOŚCI DZIAŁKI
2014 4258 2014-04-23 Uchwała Uchwała nr 15/XXXI/14 Rady Gminy Wiskitki z dnia 31 marca 2014r. w sprawie zmiany opisu granic obwodów głosowania
2014 4257 2014-04-23 Uchwała Uchwała nr 14/XXXI/14 Rady Gminy Wiskitki z dnia 31 marca 2014r. w sprawie zmiany opisu granic okręgów wyborczych utworzonych na terenie Gminy Wiskitki
2014 4256 2014-04-23 Uchwała Uchwała nr 8/XXXI/14 Rady Gminy Wiskitki z dnia 31 marca 2014r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz przeciwdziałania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wiskitki na 2014 rok
2014 4255 2014-04-23 Uchwała Uchwała nr 7/XXXI/14 Rady Gminy Wiskitki z dnia 31 marca 2014r. w sprawie ustalenia inkasa poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości
2014 647 2014-01-24 Uchwała Uchwała nr 60/XXIX/13 Rady Gminy Wiskitki z dnia 20 grudnia 2013r. w sprawie nadania nazwy ulicom w Jesionce
2014 646 2014-01-24 Uchwała Uchwała nr 57/XXIX/13 Rady Gminy Wiskitki z dnia 20 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia budżetu.
2014 375 2014-01-16 Uchwała Uchwała nr 2/XXX/14 Rady Gminy Wiskitki z dnia 15 stycznia 2014r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 – 2020
2014 374 2014-01-16 Uchwała Uchwała nr 1/XXX/14 Rady Gminy Wiskitki z dnia 15 stycznia 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 – 2020
2013 13082 2013-12-11 Uchwała Uchwała nr 48/XXVIII/13 Rady Gminy Wiskitki z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
2013 13081 2013-12-11 Uchwała Uchwała nr 47/XXVIII/13 Rady Gminy Wiskitki z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 53/XX/12 Rady Gminy Wiskitki z dnia 3 grudnia 2012 roku w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości i zwolnień
2013 13080 2013-12-11 Uchwała Uchwała nr 46/XXVIII/13 Rady Gminy Wiskitki z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego
2013 12234 2013-11-25 Uchwała Uchwała nr 44/XXVII/13 Rady Gminy Wiskitki z dnia 30 października 2013r. zmieniająca uchwałę nr 25/XXIII/09 Rady Gminy Wiskitki z dnia 30 kwietnia 2009r. w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Wiskitki
2013 12233 2013-11-25 Uchwała Uchwała nr 39/XXVII/13 Rady Gminy Wiskitki z dnia 30 października 2013r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Wiskitki
2013 12232 2013-11-25 Uchwała Uchwała nr 38/XXVII/13 Rady Gminy Wiskitki z dnia 30 października 2013r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Wiskitki
2013 12231 2013-11-25 Uchwała Uchwała nr 37/XXVII/13 Rady Gminy Wiskitki z dnia 30 października 2013r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty
2013 12230 2013-11-25 Uchwała Uchwała nr 34/XXVII/13 Rady Gminy Wiskitki z dnia 30 października 2013r. w sprawie ustanowienia Stypendium Wójta Gminy Wiskitki za osiągnięte wyniki w nauce lub za wybitne osiągnięcia edukacyjne bądź sportowe dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum prowadzonych przez Gminę Wiskitki oraz określenia zasad ich przyznawania
2013 9560 2013-09-09 Uchwała Uchwała nr 29/XXVI/13 Rady Gminy Wiskitki z dnia 19 sierpnia 2013r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest Gmina Wiskitki, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz określenia warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2013 8430 2013-07-25 Uchwała Uchwała nr 23/XXIV/13 Rady Gminy Wiskitki z dnia 10 czerwca 2013r. w sprawie zniesienia formy ochronności przyrody z drzewa uznanego za pomnik przyrody.
2013 8429 2013-07-25 Uchwała Uchwała nr 20/XXIV/13 Rady Gminy Wiskitki z dnia 10 czerwca 2013r. w sprawie uchwalenia „Regulaminu dostarczania wody i odbioru ścieków na terenie Gminy Wiskitki”
2013 5105 2013-04-26 Uchwała Uchwała nr 15/XXIII/13 Rady Gminy Wiskitki z dnia 27 marca 2013r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach prowadzonych przez Gminę Wiskitki
2013 5104 2013-04-26 Uchwała Uchwała nr 10/XXIII/13 Rady Gminy Wiskitki z dnia 27 marca 2013r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Wiskitki
2013 5103 2013-04-26 Uchwała Uchwała nr 14/XXIII/13 Rady Gminy Wiskitki z dnia 27 marca 2013r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin
2013 5102 2013-04-26 Uchwała Uchwała nr 13/XXIII/13 Rady Gminy Wiskitki z dnia 27 marca 2013r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela, pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Wiskitki
2013 5101 2013-04-26 Uchwała Uchwała nr 12/XXIII/13 Rady Gminy Wiskitki z dnia 27 marca 2013r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz przeciwdziałania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wiskitki na 2013 rok
2013 5100 2013-04-26 Uchwała Uchwała nr 11/XXIII/13 Rady Gminy Wiskitki z dnia 27 marca 2013r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2013 2613 2013-03-01 Uchwała Uchwała nr 3/XXII/13 Rady Gminy Wiskitki z dnia 29 stycznia 2013r. w sprawie obwodów głosowania
2013 1760 2013-02-12 Uchwała Uchwała nr 63/XXI/12 Rady Gminy Wiskitki z dnia 21 grudnia 2012r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy
2013 1759 2013-02-12 Uchwała Uchwała nr 62/XXI/12 Rady Gminy Wiskitki z dnia 21 grudnia 2012r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie gminy Wiskitki
2013 1758 2013-02-12 Uchwała Uchwała nr 61/XXI/12 Rady Gminy Wiskitki z dnia 21 grudnia 2012r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty
2013 1757 2013-02-12 Uchwała Uchwała nr 60/XXI/12 Rady Gminy Wiskitki z dnia 21 grudnia 2012r. w sprawie
2012 9121 2012-12-13 Uchwała Uchwała nr 57/XX/12 Rady Gminy Wiskitki z dnia 3 grudnia 2012r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Wiskitki
2012 9120 2012-12-13 Uchwała Uchwała nr 55/XX/12 Rady Gminy Wiskitki z dnia 3 grudnia 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 114/XI/11 Rady Gminy Wiskitki z dnia 9 grudnia 2011roku w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2012 9119 2012-12-13 Uchwała Uchwała nr 54/XX/12 Rady Gminy Wiskitki z dnia 3 grudnia 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2012 9118 2012-12-13 Uchwała Uchwała nr 53/XX/12 Rady Gminy Wiskitki z dnia 3 grudnia 2012r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości i zwolnień
2012 9117 2012-12-13 Uchwała Uchwała nr 52/XX/12 Rady Gminy Wiskitki z dnia 3 grudnia 2012r. w sprawie obniżenia ceny skupu 1dt żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego
2012 8092 2012-11-26 Uchwała Uchwała nr 47/XIX/12 Rady Gminy Wiskitki z dnia 29 października 2012r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego oraz umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej i obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam
2012 8091 2012-11-26 Uchwała Uchwała nr 46/XIX/12 Rady Gminy Wiskitki z dnia 29 października 2012r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Łubno
2012 8090 2012-11-26 Uchwała Uchwała nr 45/XIX/12 Rady Gminy Wiskitki z dnia 29 października 2012r. w sprawie nadania Statutu Gminnego Zespołu ds. Oświaty w Wiskitkach
2012 8089 2012-11-26 Uchwała Uchwała nr 43/XIX/12 Rady Gminy Wiskitki z dnia 29 października 2012r. w sprawie ustalenia okręgów wyborczych w Gminie Wiskitki
2012 5052 2012-07-04 Uchwała Uchwała nr 27/XV/12 Rady Gminy Wiskitki z dnia 31 maja 2012r. w sprawie nadania Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wiskitkach
2012 4440 2012-05-30 Uchwała Uchwała nr 126/XII/11 Rady Gminy Wiskitki z dnia 30 grudnia 2011r.
2012 3787 2012-05-04 Uchwała Uchwała nr 9/XIV/12 Rady Gminy Wiskitki z dnia 26 marca 2012r. w sprawie wprowadzenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wiskitki
2012 427 2012-01-20 Uchwała Uchwała nr 132/XII/11 Rady Gminy Wiskitki z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Wiskitki
2011 8609 2011-12-31 Uchwała Uchwała nr 112/XI/11 Rady Gminy Wiskitki z dnia 9 grudnia 2011r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Wiskitki
2011 7898 2011-12-17 Uchwała Uchwała nr 114/XI/11 Rady Gminy Wiskitki z dnia 9 grudnia 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2011 7897 2011-12-17 Uchwała Uchwała nr 113/XI/11 Rady Gminy Wiskitki z dnia 9 grudnia 2011r. w sprawie obniżenia ceny skupu 1 dt żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego
2011 7901 2011-12-17 Uchwała Uchwała nr 117/XI/11 Rady Gminy Wiskitki z dnia 9 grudnia 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2011 7900 2011-12-17 Uchwała Uchwała nr 116/XI/11 Rady Gminy Wiskitki z dnia 9 grudnia 2011r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości i zwolnień
2011 7899 2011-12-17 Uchwała Uchwała nr 115/XI/11 Rady Gminy Wiskitki z dnia 9 grudnia 2011r. w sprawie określenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej na terenie Gminy Wiskitki
2011 6757 2011-12-05 Uchwała Uchwała nr 81/X/11 Rady Gminy Wiskitki z dnia 26 października 2011r. w sprawie Statutu Sołectwa Hipolitów
2011 6758 2011-12-05 Uchwała Uchwała nr 82/X/11 Rady Gminy Wiskitki z dnia 26 października 2011r. w sprawie Statutu Sołectwa Janówek
2011 6755 2011-12-05 Uchwała Uchwała nr 79/X/11 Rady Gminy Wiskitki z dnia 26 października 2011r. w sprawie Statutu Sołectwa Guzów
2011 6756 2011-12-05 Uchwała Uchwała nr 80/X/11 Rady Gminy Wiskitki z dnia 26 października 2011r. w sprawie Statutu Sołectwa Guzów-Osada
2011 6759 2011-12-05 Uchwała Uchwała nr 83/X/11 Rady Gminy Wiskitki z dnia 26 października 2011r. w sprawie Statutu Sołectwa Jesionka
2011 6762 2011-12-05 Uchwała Uchwała nr 86/X/11 Rady Gminy Wiskitki z dnia 26 października 2011r. w sprawie Statutu Sołectwa Łubno
2011 6763 2011-12-05 Uchwała Uchwała nr 87/X/11 Rady Gminy Wiskitki z dnia 26 października 2011r. w sprawie Statutu Sołectwa Miedniewice
2011 6760 2011-12-05 Uchwała Uchwała nr 84/X/11 Rady Gminy Wiskitki z dnia 26 października 2011r. w sprawie Statutu Sołectwa Józefów
2011 6761 2011-12-05 Uchwała Uchwała nr 85/X/11 Rady Gminy Wiskitki z dnia 26 października 2011r. w sprawie Statutu Sołectwa Kamionka
2011 6754 2011-12-05 Uchwała Uchwała nr 78/X/11 Rady Gminy Wiskitki z dnia 26 października 2011r. w sprawie Statutu Sołectwa Franciszków
2011 6747 2011-12-05 Uchwała Uchwała nr 71/X/11 Rady Gminy Wiskitki z dnia 26 października 2011r. w sprawie Statutu Sołectwa Babskie Budy
2011 6748 2011-12-05 Uchwała Uchwała nr 72/X/11 Rady Gminy Wiskitki z dnia 26 października 2011r. w sprawie Statutu Sołectwa Cyganka
2011 6745 2011-12-05 Uchwała Uchwała nr 69/X/11 Rady Gminy Wiskitki z dnia 26 października 2011r. w sprawie Statutu Sołectwa Aleksandrów
2011 6746 2011-12-05 Uchwała Uchwała nr 70/X/11 Rady Gminy Wiskitki z dnia 26 października 2011r. w sprawie Statutu Sołectwa Antoniew
2011 6749 2011-12-05 Uchwała Uchwała nr 73/X/11 Rady Gminy Wiskitki z dnia 26 października 2011r. w sprawie Statutu Sołectwa Czerwona Niwa
2011 6752 2011-12-05 Uchwała Uchwała nr 76/X/11 Rady Gminy Wiskitki z dnia 26 października 2011r. w sprawie Statutu Sołectwa Działki
2011 6753 2011-12-05 Uchwała Uchwała nr 77/X/11 Rady Gminy Wiskitki z dnia 26 października 2011r. w sprawie Statutu Sołectwa Feliksów
2011 6750 2011-12-05 Uchwała Uchwała nr 74/X/11 Rady Gminy Wiskitki z dnia 26 października 2011r. w sprawie Statutu Sołectwa Czerwona Niwa-Parcel
2011 6751 2011-12-05 Uchwała Uchwała nr 75/X/11 Rady Gminy Wiskitki z dnia 26 października 2011r. w sprawie Statutu Sołectwa Duninopol
2011 6764 2011-12-05 Uchwała Uchwała nr 88/X/11 Rady Gminy Wiskitki z dnia 26 października 2011r. w sprawie Statutu Sołectwa Morgi
2011 6777 2011-12-05 Uchwała Uchwała nr 101/X/11 Rady Gminy Wiskitki z dnia 26 października 2011r. w sprawie Statutu Sołectwa Starowiskitki-Parcel
2011 6778 2011-12-05 Uchwała Uchwała nr 102/X/11 Rady Gminy Wiskitki z dnia 26 października 2011r. w sprawie Statutu Sołectwa Starowiskitki
2011 6775 2011-12-05 Uchwała Uchwała nr 99/X/11 Rady Gminy Wiskitki z dnia 26 października 2011r. w sprawie Statutu Sołectwa Sokule
2011 6776 2011-12-05 Uchwała Uchwała nr 100/X/11 Rady Gminy Wiskitki z dnia 26 października 2011r. w sprawie Statutu Sołectwa Stare Kozłowice
2011 6779 2011-12-05 Uchwała Uchwała nr 103/X/11 Rady Gminy Wiskitki z dnia 26 października 2011r. w sprawie Statutu Sołectwa Stary Drzewicz
2011 6782 2011-12-05 Uchwała Uchwała nr 106/X/11 Rady Gminy Wiskitki z dnia 26 października 2011r. w sprawie Statutu Sołectwa Wola Miedniewska
2011 6783 2011-12-05 Uchwała Uchwała nr 110/X/11 Rady Gminy Wiskitki z dnia 26 października 2011r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola i oddziały przedszkolne prowadzone przez Gminę Wiskitki
2011 6780 2011-12-05 Uchwała Uchwała nr 104/X/11 Rady Gminy Wiskitki z dnia 26 października 2011r. w sprawie Statutu Sołectwa Tomaszew
2011 6781 2011-12-05 Uchwała Uchwała nr 105/X/11 Rady Gminy Wiskitki z dnia 26 października 2011r. w sprawie Statutu Sołectwa Wiskitki
2011 6774 2011-12-05 Uchwała Uchwała nr 98/X/11 Rady Gminy Wiskitki z dnia 26 października 2011r. w sprawie Statutu Sołectwa Smolarnia
2011 6767 2011-12-05 Uchwała Uchwała nr 91/X/11 Rady Gminy Wiskitki z dnia 26 października 2011r. w sprawie Statutu Sołectwa Nowy Drzewicz
2011 6768 2011-12-05 Uchwała Uchwała nr 92/X/11 Rady Gminy Wiskitki z dnia 26 października 2011r. w sprawie Statutu Sołectwa Nowy Oryszew
2011 6765 2011-12-05 Uchwała Uchwała nr 89/X/11 Rady Gminy Wiskitki z dnia 26 października 2011r. w sprawie Statutu Sołectwa Nowa Wieś
2011 6766 2011-12-05 Uchwała Uchwała nr 90/X/11 Rady Gminy Wiskitki z dnia 26 października 2011r. w sprawie Statutu Sołectwa Nowe Kozłowice
2011 6769 2011-12-05 Uchwała Uchwała nr 93/X/11 Rady Gminy Wiskitki z dnia 26 października 2011r. w sprawie Statutu Sołectwa Oryszew-Osada
2011 6772 2011-12-05 Uchwała Uchwała nr 96/X/11 Rady Gminy Wiskitki z dnia 26 października 2011r. w sprawie Statutu Sołectwa Prościeniec
2011 6773 2011-12-05 Uchwała Uchwała nr 97/X/11 Rady Gminy Wiskitki z dnia 26 października 2011r. w sprawie Statutu Sołectwa Różanów
2011 6770 2011-12-05 Uchwała Uchwała nr 94/X/11 Rady Gminy Wiskitki z dnia 26 października 2011r. w sprawie Statutu Sołectwa Podoryszew
2011 6771 2011-12-05 Uchwała Uchwała nr 95/X/11 Rady Gminy Wiskitki z dnia 26 października 2011r. w sprawie Statutu Sołectwa Popielarnia
2011 5532 2011-09-30 Uchwała Uchwała nr 63/IX/11 Rady Gminy Wiskitki z dnia 29 sierpnia 2011r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
2011 5533 2011-09-30 Uchwała Uchwała nr 66/IX/11 Rady Gminy Wiskitki z dnia 29 sierpnia 2011r. w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody z drzewa uznanego za pomnik przyrody.
2011 4800 2011-08-20 Uchwała Uchwała nr 47/VI/11 Rady Gminy Wiskitki z dnia 31 maja 2011r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Wiskitki gm. Wiskitki
2011 4801 2011-08-20 Uchwała Uchwała nr 48/VI/11 Rady Gminy Wiskitki z dnia 31 maja 2011r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy w latach 2011-2016
2011 4802 2011-08-20 Uchwała Uchwała nr 51/VI/11 Rady Gminy Wiskitki z dnia 31 maja 2011r. w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wiskitkach
2011 3331 2011-06-17 Uchwała Uchwała nr 15/IV/11 Rady Gminy Wiskitki z dnia 21 lutego 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2011 r.
2011 2087 2011-04-27 Uchwała Uchwała nr 34/IV/11 Rady Gminy Wiskitki z dnia 21 lutego 2011r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy
2011 394 2011-01-31 Uchwała Uchwała nr 8/III/10 Rady Gminy Wiskitki z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 38/XXXIX/10 Rady Gminy Wiskitki z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości i zwolnień
2011 395 2011-01-31 Uchwała Uchwała nr 9/III/10 Rady Gminy Wiskitki z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie określenia wzorów informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości
2011 396 2011-01-31 Uchwała Uchwała nr 12/III/10 Rady Gminy Wiskitki z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji
2010 6279 2010-12-09 Uchwała Uchwała nr 39/XXXIX/10 Rady Gminy Wiskitki z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie określenia wzorów informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości
2010 6278 2010-12-09 Uchwała Uchwała nr 38/XXXIX/10 Rady Gminy Wiskitki z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości i zwolnień
2010 6281 2010-12-09 Uchwała Uchwała nr 41/XXXIX/10 Rady Gminy Wiskitki z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie obniżenia ceny skupu 1dt żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego
2010 6280 2010-12-09 Uchwała Uchwała nr 40/XXXIX/10 Rady Gminy Wiskitki z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2010 3487 2010-08-02 Uchwała Uchwała nr 19/XXXIII/10 Rady Gminy Wiskitki z dnia 30 kwietnia 2010r. w sprawie ustalenia inkasa podatków - łącznego zobowiązania pieniężnego, podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2010 3488 2010-08-02 Uchwała Uchwała nr 21/XXXIV/10 Rady Gminy Wiskitki z dnia 7 czerwca 2010r. zmieniająca uchwałę Nr 19/XXXIII/10 Rady Gminy Wiskitki z dnia 30 kwietnia 2010r w sprawie ustalenia inkasa podatków - łącznego zobowiązania pieniężnego, podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2010 741 2010-03-09 Uchwała Uchwała nr 56/XXX/09 Rady Gminy Wiskitki z dnia 22 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wiskitki na rok 2010
2009 6602 2009-12-17 Uchwała Uchwała nr 46/XXIX/09 Rady Gminy Wiskitki z dnia 11 grudnia 2009r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości i zwolnień
2009 6603 2009-12-17 Uchwała Uchwała nr 47/XXIX/09 Rady Gminy Wiskitki z dnia 11 grudnia 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2009 5729 2009-12-09 Uchwała Uchwała nr 38/XXVII/09 Rady Gminy Wiskitki z dnia 30 września 2009r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za świadczenia w oddziale przedszkolnym w Szkole Podstawowej we Franciszkowie prowadzonej przez Gminę Wiskitki
2009 3917 2009-08-11 Uchwała Uchwała nr 33/XXV/09 Rady Gminy Wiskitki z dnia 23 czerwca 2009r. w sprawie zaliczenia drogi powiatowej do kategorii dróg gminnych
2009 3066 2009-07-08 Uchwała Uchwała nr 25/XXIII/09 Rady Gminy Wiskitki z dnia 30 kwietnia 2009r. w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach dla których organem prowadzącym jest Gmina Wiskitki
2009 1847 2009-05-15 Uchwała Uchwała nr 51/XX/08 Rady Gminy Wiskitki z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Wiskitki na rok 2009
2009 81 2009-01-29 Uchwała Uchwała nr 55/XX/08 Rady Gminy Wiskitki z dnia 30 grudnia 2008r. zmieniająca uchwałę Nr 49/XIX/08 Rady Gminy Wiskitki z dnia 10 grudnia 2008 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2009 81 2009-01-29 Uchwała Uchwała nr 55/XX/08 Rady Gminy Wiskitki z dnia 30 grudnia 2008r. zmieniająca uchwałę Nr 49/XIX/08 Rady Gminy Wiskitki z dnia 10 grudnia 2008 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych