Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 193

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 11349 2019-10-01 Uchwała Uchwała nr IX/71/2019 Rady Gminy Winnica z dnia 25 września 2019 r. uchylająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w Zespole Placówek Oświatowych w Winnicy oraz oddziałach przedszkolnych w Publicznej Szkole Podstawowej im. ks. kan. Jana Sieka w Błędostowie prowadzonych przez Gminę Winnica
2019 9917 2019-08-16 Uchwała Uchwała nr VIII/62/2019 Rady Gminy Winnica z dnia 12 sierpnia 2019 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2019 9859 2019-08-16 Uchwała Uchwała nr VIII/67/2019 Rady Gminy Winnica z dnia 12 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia pensum dla nauczycieli wychowania przedszkolnego pracujących w grupach obejmujących dzieci 6-letnie i młodsze
2019 9858 2019-08-16 Uchwała Uchwała nr VIII/66/2019 Rady Gminy Winnica z dnia 12 sierpnia 2019 r. zmieniająca uchwałę nr XXXIV/250/2018 Rady Gminy Winnica z dnia 25 września 2018 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, za warunki pracy, za wysługę lat, nagród, zasad wynagradzania za godziny ponadwymiarowe oraz godziny doraźnych zastępstw a także wysokości oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku wiejskiego nauczycielom Gminy Winnica
2019 9857 2019-08-16 Uchwała Uchwała nr VIII/65/2019 Rady Gminy Winnica z dnia 12 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w prowadzonym przez Gminę Winnica Zespole Placówek Oświatowych w Winnicy oraz w oddziałach przedszkolnych w Publicznej Szkole Podstawowej im. ks. kan. Jana Sieka w Błędostowie
2019 9856 2019-08-16 Uchwała Uchwała nr VIII/63/2019 Rady Gminy Winnica z dnia 12 sierpnia 2019 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego
2019 8300 2019-07-04 Uchwała Uchwała nr VII/56/2019 Rady Gminy Winnica z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie zasad obciążania nieruchomości stanowiących własność Gminy Winnica służebnościami gruntowymi i przesyłu
2019 7307 2019-06-11 Uchwała Uchwała nr VI/50/2019 Rady Gminy Winnica z dnia 3 czerwca 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr V/36/2019 Rady Gminy Winnica z dnia 01 kwietnia 2019 roku w sprawie poboru podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa
2019 4503 2019-04-08 Uchwała Uchwała nr V/44/2019 Rady Gminy Winnica z dnia 1 kwietnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Winnica
2019 4502 2019-04-08 Uchwała Uchwała nr V/43/2019 Rady Gminy Winnica z dnia 1 kwietnia 2019 r. zmieniająca uchwałę nr II/13/2014 Rady Gminy Winnica z dnia 5 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia statutów jednostek pomocniczych Gminy Winnica
2019 4501 2019-04-08 Uchwała Uchwała nr V/42/2019 Rady Gminy Winnica z dnia 1 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Winnica
2019 4500 2019-04-08 Uchwała Uchwała nr V/41/2019 Rady Gminy Winnica z dnia 1 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Winnica oraz określenia granic ich obwodów
2019 4499 2019-04-08 Uchwała Uchwała nr V/36/2019 Rady Gminy Winnica z dnia 1 kwietnia 2019 r. w sprawie poboru podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa
2019 3202 2019-03-11 Uchwała Uchwała nr IV/26/2019 Rady Gminy Winnica z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty
2019 2875 2019-03-04 Uchwała Uchwała nr IV/33/2019 Rady Gminy Winnica z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Winnica, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i formy kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznane na rok 2019
2019 2874 2019-03-04 Uchwała Uchwała nr IV/31/2019 Rady Gminy Winnica z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Winnica
2019 2873 2019-03-04 Uchwała Uchwała nr IV/29/2019 Rady Gminy Winnica z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Winnica w 2019 roku
2019 2872 2019-03-04 Uchwała Uchwała nr IV/27/2019 Rady Gminy Winnica z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Winnica na lata 2019-2023
2019 185 2019-01-04 Uchwała Uchwała nr III/22/2018 Rady Gminy Winnica z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków poniesionych na świadczenia z pomocy społecznej w ramach programu "Posiłek w szkole i w domu"
2019 184 2019-01-04 Uchwała Uchwała nr III/21/2018 Rady Gminy Winnica z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej przez osoby objęte rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 183 2019-01-04 Uchwała Uchwała nr III/20/2018 Rady Gminy Winnica z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia w Gminie Winnica wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 182 2019-01-04 Uchwała Uchwała nr III/17/2018 Rady Gminy Winnica z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków i innych opłat stanowiących dochody budżetu Gminy Winnica instrumentem płatniczym
2019 181 2019-01-04 Uchwała Budżetowa Uchwała budżetowa nr III/16/2018 Rady Gminy Winnica z dnia 27 grudnia 2018 r.
2018 11990 2018-12-07 Uchwała Uchwała nr II/9/2018 Rady Gminy Winnica z dnia 3 grudnia 2018 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2018 11989 2018-12-07 Uchwała Uchwała nr II/10/2018 Rady Gminy Winnica z dnia 3 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV/250/2018 Rady Gminy Winnica z dnia 25 września 2018 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli w publicznych szkołach prowadzonych przez Gminę Winnica
2018 9315 2018-10-03 Uchwała Uchwała nr XXXIV/252/2018 Rady Gminy Winnica z dnia 25 września 2018 r. w sprawie wykonywania obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej
2018 9314 2018-10-03 Uchwała Uchwała nr XXXIV/251/2018 Rady Gminy Winnica z dnia 25 września 2018 r. zmieniająca uchwałę Nr X/48/11 Rady Gminy Winnica z dnia 29 czerwca 2011 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Winnica
2018 9313 2018-10-03 Uchwała Uchwała nr XXXIV/250/2018 Rady Gminy Winnica z dnia 25 września 2018 r. w sprawie regulaminu określającego wysokości oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, za warunki pracy, za wysługę lat, nagród, zasad wynagradzania za godziny ponadwymiarowe oraz godziny doraźnych zastępstw a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku wiejskiego nauczycielom gminy Winnica
2018 9312 2018-10-03 Uchwała Uchwała nr XXXIV/249/2018 Rady Gminy Winnica z dnia 25 września 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr X/70/2015 Rady Gminy Winnica z dnia 30 listopada 2015 r. (Dz. U. Woj. Maz. z 2015r. poz. 11019) w sprawie określenia wzorów deklaracji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny oraz wzorów informacji w sprawie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego
2018 7956 2018-08-17 Uchwała Uchwała nr XXXIII/246/2018 Rady Gminy Winnica z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie odstępstw od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie Gminy Winnica
2018 7955 2018-08-17 Uchwała Uchwała nr XXXIII/245/2018 Rady Gminy Winnica z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Winnica
2018 7954 2018-08-17 Uchwała Uchwała nr XXXIII/244/2018 Rady Gminy Winnica z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Winnica
2018 6144 2018-06-13 Uchwała Uchwała nr XXXII/240/2018 Rady Gminy Winnica z dnia 11 czerwca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty
2018 5983 2018-06-07 Uchwała Uchwała nr XXXI/233/2018 Rady Gminy Winnica z dnia 29 maja 2018 r. zmieniająca uchwałę sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Winnica, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i formy kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznane na rok 2018
2018 5982 2018-06-07 Uchwała Uchwała nr XXXI/232/2018 Rady Gminy Winnica z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Winnica w 2018 roku
2018 5981 2018-06-07 Uchwała Uchwała nr XXXI/231/2018 Rady Gminy Winnica z dnia 29 maja 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2018 5980 2018-06-07 Uchwała Uchwała nr XXXI/230/2018 Rady Gminy Winnica z dnia 29 maja 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Winnica
2018 4576 2018-04-24 Uchwała Uchwała nr XXX/217/2018 Rady Gminy Winnica z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Winnica w rejonie ul. Szkolnej w gminie Winnica
2018 3072 2018-03-28 Uchwała Uchwała nr XXX/223/2018 Rady Gminy Winnica z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Winnica na stałe obwody głosowania oraz ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018 3071 2018-03-28 Uchwała Uchwała nr XXX/222/2018 Rady Gminy Winnica z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Winnica na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
2018 3070 2018-03-28 Uchwała Uchwała nr XXX/221/2018 Rady Gminy Winnica z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2018 3069 2018-03-28 Uchwała Uchwała nr XXX/220/2018 Rady Gminy Winnica z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Winnica
2018 3068 2018-03-28 Uchwała Uchwała nr XXX/216/2018 Rady Gminy Winnica z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Winnica, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i formy kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznane na rok 2018
2018 3067 2018-03-28 Uchwała Uchwała nr XXX/215/2018 Rady Gminy Winnica z dnia 20 marca 2018 r. ww sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych dla dyrektorów i nauczycieli, którym powierzono inne stanowiska kierownicze, określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagoga, psychologa, logopedy, doradcy zawodowego oraz terapeuty pedagogicznego w placówkach oświatowych, których organem założycielskim jest Gmina Winnica
2018 3066 2018-03-28 Uchwała Uchwała nr XXX/214/2018 Rady Gminy Winnica z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVIII/183/2013 Rady Gminy Winnica z dnia 18 czerwca 2013 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli w publicznych szkołach prowadzonych przez Gminę Winnica
2018 3065 2018-03-28 Uchwała Uchwała nr XXX/213/2018 Rady Gminy Winnica z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w Zespole Placówek Oświatowych w Winnicy oraz oddziałach przedszkolnych w Publicznej Szkole Podstawowej im. ks. kan. Jana Sieka w Błędostowie prowadzonych przez Gminę Winnica
2018 3064 2018-03-28 Uchwała Uchwała nr XXX/212/2018 Rady Gminy Winnica z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie zasad udzielania spółce wodnej dotacji celowej z budżetu Gminy Winnica, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu ich rozliczania
2018 1193 2018-02-06 Uchwała Budżetowa Uchwała budżetowa nr XXIX/206/2017 Rady Gminy Winnica z dnia 28 grudnia 2017 r.
2017 10840 2017-11-28 Uchwała Uchwała nr XXVIII/202/2017 Rady Gminy Winnica z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie zatwierdzenia wieloletniego Planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2017 – 2020
2017 10839 2017-11-28 Uchwała Uchwała nr XXVIII/201/2017 Rady Gminy Winnica z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Winnica
2017 10838 2017-11-28 Uchwała Uchwała nr XXVIII/198/2017 Rady Gminy Winnica z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie nadania Statutu Gminnej Bibliotece Publicznej w Winnicy
2017 10837 2017-11-28 Uchwała Uchwała nr XXVIII/195/2017 Rady Gminy Winnica z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego za udział w działaniach ratowniczych lub szkoleniach pożarniczych członków ochotniczej straży pożarnej
2017 10836 2017-11-28 Uchwała Uchwała nr XXVIII/194/2017 Rady Gminy Winnica z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2017 8042 2017-09-22 Uchwała Uchwała nr XXVII/187/2017 Rady Gminy Winnica z dnia 15 września 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przypadających Gminie Winnica lub jej jednostkom podległym oraz wskazania organów do tego uprawnionych
2017 2975 2017-03-28 Uchwała Uchwała nr XXI/164/2017 Rady Gminy Winnica z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie określenia: kryteriów rekrutacji do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Winnica, określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia.
2017 2974 2017-03-28 Uchwała Uchwała nr XXI/163/2017 Rady Gminy Winnica z dnia 16 marca 2017 r. sprawie określenia: kryteriów rekrutacji do przedszkola, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej, prowadzonych przez Gminę Winnica oraz określenie dokumentów do potwierdzenia tych kryteriów
2017 2973 2017-03-28 Uchwała Uchwała nr XXI/162/2017 Rady Gminy Winnica z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
2017 1790 2017-02-22 Uchwała Uchwała nr XX/155/2017 Rady Gminy Winnica z dnia 9 lutego 2017r. w sprawie określenia wysokości stawek opłat za usunięcie drzew i krzewów
2017 1789 2017-02-22 Uchwała Uchwała nr XX/153/2017 Rady Gminy Winnica z dnia 9 lutego 2017r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XVIII/137/2016 Rady Gminy Winnica z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie zasad gospodarowania gminnym zasobem nieruchomości Gminy Winnica
2017 1782 2017-02-22 Uchwała Uchwała nr XX/152/2017 Rady Gminy Winnica z dnia 9 lutego 2017r. w sprawie ustalenia zasad i trybu dzierżawienia nieruchomości stanowiących drogi wewnętrzne będące własnością Gminy Winnica
2017 1780 2017-02-22 Uchwała Uchwała nr XX/150/2017 Rady Gminy Winnica z dnia 9 lutego 2017r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Winnica, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i formy kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznane na rok 2017.
2017 1035 2017-02-02 Uchwała Uchwała nr XIX/143/2016 Rady Gminy Winnica z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 w prowadzonym przez Gminę Winnica Zespole Placówek Oświatowych w Winnicy oraz oddziałach przedszkolnych w Publicznej Szkole Podstawowej w Błędostowie
2017 1034 2017-02-02 Uchwała Budżetowa Uchwała budżetowa nr XIX/141/2016 Rady Gminy Winnica z dnia 29 grudnia 2016 r.
2016 11791 2016-12-28 Uchwała Uchwała nr XVIII/137/2016 Rady Gminy Winnica z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie zasad gospodarowania gminnym zasobem nieruchomości Gminy Winnica
2016 11790 2016-12-28 Uchwała Uchwała nr XVIII/136/2016 Rady Gminy Winnica z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie uchylenia uchwały nr XXIII/170/05 Rady Gminy Winnica z dnia 30 listopada 2005 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2016 11789 2016-12-28 Uchwała Uchwała nr XVIII/135/2016 Rady Gminy Winnica z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie opłaty targowej
2016 11788 2016-12-28 Uchwała Uchwała nr XVIII/134/2016 Rady Gminy Winnica z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie podatku od środków transportowych
2016 11787 2016-12-28 Uchwała Uchwała nr XVIII/133/2016 Rady Gminy Winnica z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości
2016 11786 2016-12-28 Uchwała Uchwała nr XVIII/132/2016 Rady Gminy Winnica z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2016 11785 2016-12-28 Uchwała Uchwała nr XVIII/131/2016 Rady Gminy Winnica z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2016 9282 2016-11-02 Uchwała Uchwała nr XVII/127/2016 Rady Gminy Winnica z dnia 21 października 2016r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Winnica
2016 8406 2016-09-27 Uchwała Uchwała nr XVI/120/2016 Rady Gminy Winnica z dnia 8 września 2016r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2016 8405 2016-09-27 Uchwała Uchwała nr XVI/119/2016 Rady Gminy Winnica z dnia 8 września 2016r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych położonych w granicach gminy Winnica
2016 5606 2016-06-28 Uchwała Uchwała nr XV/110/2016 Rady Gminy Winnica z dnia 17 czerwca 2016r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2016 5254 2016-06-08 Uchwała Uchwała nr XIV/107/2016 Rady Gminy Winnica z dnia 24 maja 2016r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin
2016 5253 2016-06-08 Uchwała Uchwała nr XIV/105/2016 Rady Gminy Winnica z dnia 24 maja 2016r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2016 5252 2016-06-08 Uchwała Uchwała nr XIV/104/2016 Rady Gminy Winnica z dnia 24 maja 2016r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczaną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2016 3732 2016-04-18 Uchwała Uchwała nr XIII/98/2016 Rady Gminy Winnica z dnia 8 kwietnia 2016r. w sprawie zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Winnicy
2016 3731 2016-04-18 Uchwała Uchwała nr XIII/96/2016 Rady Gminy Winnica z dnia 8 kwietnia 2016r. w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie GminyWinnica
2016 2827 2016-03-22 Uchwała Uchwała nr XII/88/2016 Rady Gminy Winnica z dnia 24 lutego 2016r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Winnica, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane na rok 2016
2016 2742 2016-03-18 Uchwała Uchwała nr XII/89/2016 Rady Gminy Winnica z dnia 24 lutego 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr X/48/11 Rady Gminy Winnica z dnia 29 czerwca 2011r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Winnica
2016 820 2016-01-26 Uchwała Uchwała nr XI/82/2015 Rady Gminy Winnica z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie określenia: kryteriów rekrutacji do przedszkola, oddziałów przedszkolnych, szkół podstawowych i gimnazjum, prowadzonych przez Gminę Winnica, które będą brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego; liczby punktów za każde z tych kryteriów i dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia
2016 811 2016-01-26 Uchwała Budżetowa Uchwała budżetowa nr XI/81/2015 Rady Gminy Winnica z dnia 29 grudnia 2015r.
2016 74 2016-01-04 Uchwała Uchwała nr X/77/2015 Rady Gminy Winnica z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z obiektów użyteczności publicznej - obiektów sportowych przy Zespole Palcówek Oświatowych w Winnicy
2016 73 2016-01-04 Uchwała Uchwała nr X/73/2015 Rady Gminy Winnica z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
2015 11019 2015-12-12 Uchwała Uchwała nr X/70/2015 Rady Gminy Winnica z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów deklaracji na podatek od nieruchomosci, podatek rolny i podatek leśny oraz wzorów informacji w sprawie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego
2015 11018 2015-12-12 Uchwała Uchwała nr X/69/2015 Rady Gminy Winnica z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie opłaty targowej
2015 11017 2015-12-12 Uchwała Uchwała nr X/68/2015 Rady Gminy Winnica z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie podatku od środków transportowych
2015 11016 2015-12-12 Uchwała Uchwała nr X/67/2015 Rady Gminy Winnica z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2015 11015 2015-12-12 Uchwała Uchwała nr X/66/2015 Rady Gminy Winnica z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2015 8336 2015-10-19 Uchwała Uchwała nr IX/62/2015 Rady Gminy Winnica z dnia 25 września 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr X/48/11 Rady Gminy Winnica z dnia 29 czerwca 2011 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Winnica
2015 7535 2015-09-10 Uchwała Uchwała nr VIII/55/2015 Rady Gminy Winnica z dnia 13 sierpnia 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/127/2012 Rady Gminy Winnica z dnia 29 października 2012 roku w sprawie podziału Gminy Winnica na stałe obwody głosowania oraz ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych
2015 7528 2015-09-10 Uchwała Uchwała nr VIII/54/2015 Rady Gminy Winnica z dnia 13 sierpnia 2015r. w sprawie określenia zasad i trybu przyznawania nagród i wyróżnień w dziedzinie sportu
2015 6059 2015-07-10 Uchwała Uchwała nr VII/51/2015 Rady Gminy Winnica z dnia 8 czerwca 2015r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych dla dyrektorów i nauczycieli, którym powierzono inne stanowiska kierownicze, określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagoga, psychologa, logopedy oraz doradcy zawodowego w placówkach oświatowych, których organem założycielskim jest Gmina Winnica
2015 4862 2015-05-27 Uchwała Uchwała nr V/43/2015 Rady Gminy Winnica z dnia 17 kwietnia 2015r. w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gmine Winnica oraz określenia granic ich obwodów
2015 4861 2015-05-27 Uchwała Uchwała nr V/41/2015 Rady Gminy Winnica z dnia 17 kwietnia 2015r. w sprawie warunków i trybu wspierania rozwoju sportu przez Gmine Winnica
2015 4860 2015-05-27 Uchwała Uchwała nr V/40/2015 Rady Gminy Winnica z dnia 17 kwietnia 2015r. w sprawie poboru podatków-rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa
2015 2784 2015-03-26 Uchwała Uchwała nr IV/34/2015 Rady Gminy Winnica z dnia 27 lutego 2015r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2015 1197 2015-02-11 Uchwała Uchwała nr III/17/2014 Rady Gminy Winnica z dnia 29 grudnia 2014r. Uchwała budżetowa na 2015 rok
2015 190 2015-01-09 Uchwała Uchwała nr II/13/2014 Rady Gminy Winnica z dnia 5 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia statutów jednostek pomocniczych Gminy Winnica
2015 189 2015-01-09 Uchwała Uchwała nr II/12/2014 Rady Gminy Winnica z dnia 5 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Winnica w latach 2014-2018
2014 11570 2014-12-15 Uchwała Uchwała nr II/11/2014 Rady Gminy Winnica z dnia 5 grudnia 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2014 11569 2014-12-15 Uchwała Uchwała nr II/10/2014 Rady Gminy Winnica z dnia 5 grudnia 2014r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2014 11568 2014-12-15 Uchwała Uchwała nr II/7/2014 Rady Gminy Winnica z dnia 5 grudnia 2014r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty
2014 8809 2014-09-25 Uchwała Uchwała nr XLI/259/2014 Rady Gminy Winnica z dnia 15 września 2014r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za korzystanie ze świadczeń w prowadzonym przez Gminę Winnica Samorządowym Przedszkolu w Winnicy oraz oddziałach przedszkolnych w Szkole Podstawowej w Błędostowie
2014 6075 2014-06-23 Uchwała Uchwała nr XXXIX/247/2014 Rady Gminy Winnica z dnia 5 czerwca 2014r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Winnicy
2014 3647 2014-04-08 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/240/2014 Rady Gminy Winnica z dnia 27 marca 2014r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Winnicy do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej dotyczących przyznawania dodatku energetycznego
2014 3646 2014-04-08 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/238/2014 Rady Gminy Winnica z dnia 27 marca 2014r. w sprawie uchylenia uchwały Rady Gminy Winnica Nr XXXVI/221/2014 z dnia 24 stycznia 2014r. w sprawie ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu przez Gminę Winnica oraz zasad zwrotu kosztów pogrzebu
2014 3645 2014-04-08 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/236/2014 Rady Gminy Winnica z dnia 27 marca 2014r. w sprawie uchwalenia „Regulaminu korzystania z świetlic wiejskich w Gminie Winnica”
2014 2324 2014-03-11 Uchwała Uchwała nr XXXVII/230/2014 Rady Gminy Winnica z dnia 3 marca 2014r. w sprawie uchwalenia „Regulaminu korzystania z świetlic wiejskich w Gminie Winnica”
2014 1240 2014-02-07 Uchwała Uchwała nr XXXVI/217/2014 Rady Gminy Winnica z dnia 24 stycznia 2014r. Uchwała Budżetowa na 2014 rok
2014 1167 2014-02-05 Uchwała Uchwała nr XXXVI/224/2014 Rady Gminy Winnica z dnia 24 stycznia 2014r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2014 1166 2014-02-05 Uchwała Uchwała nr XXXVI/222/2014 Rady Gminy Winnica z dnia 24 stycznia 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie zasiłku celowego przeznaczonego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2014 1165 2014-02-05 Uchwała Uchwała nr XXXVI/221/2014 Rady Gminy Winnica z dnia 24 stycznia 2014r. w sprawie ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu przez Gminę Winnica oraz zasad zwrotu kosztów pogrzebu
2013 13190 2013-12-11 Uchwała Uchwała nr XXXIII/210/2013 Rady Gminy Winnica z dnia 3 grudnia 2013r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie zasad przyznawania i zwrotu wydatków przeznaczonych na świadczenia przyznawane w ramach zadań własnych na dożywianie uczniów
2013 13189 2013-12-11 Uchwała Uchwała nr XXXIII/208/2013 Rady Gminy Winnica z dnia 3 grudnia 2013r. w sprawie Regulaminu porządkowego korzystania z kompleksu sportowego przy Publicznym Gimnazjum im. Bogdana Jańskiego i Publicznej Szkole Podstawowej im. prof. Ignacego Mościckiego w Winnicy oraz z obiektów rekreacyjno – sportowych przy Publicznej Szkole Podstawowej w Błędostowie i Samorządowym Przedszkolu w Winnicy
2013 13188 2013-12-11 Uchwała Uchwała nr XXXIII/205/2013 Rady Gminy Winnica z dnia 3 grudnia 2013r. w sprawie określenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej
2013 13187 2013-12-11 Uchwała Uchwała nr XXXIII/204/2013 Rady Gminy Winnica z dnia 3 grudnia 2013r. w sprawie podatku od środków transportowych
2013 13186 2013-12-11 Uchwała Uchwała nr XXXIII/203/2013 Rady Gminy Winnica z dnia 3 grudnia 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2013 13185 2013-12-11 Uchwała Uchwała nr XXXIII/202/2013 Rady Gminy Winnica z dnia 3 grudnia 2013r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2013 9862 2013-09-30 Uchwała Uchwała nr XXX/196/2013 Rady Gminy Winnica z dnia 12 września 2013r. w sprawie Regulaminu porządkowego korzystania z kompleksu sportowego przy Publicznym Gimnazjum im. Bogdana Jańskiego i Publicznej Szkole Podstawowej im. prof. Ignacego Mościckiego w Winnicy oraz z obiektów rekreacyjno – sportowych przy Publicznej Szkole Podstawowej w Błędostowie i Samorządowym Przedszkolu w Winnicy
2013 9861 2013-09-30 Uchwała Uchwała nr XXX/195/2013 Rady Gminy Winnica z dnia 12 września 2013r. w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Winnica
2013 7603 2013-07-08 Uchwała Uchwała nr XXVIII/187/2013 Rady Gminy Winnica z dnia 18 czerwca 2013r. w sprawie regulaminu określającego wysokości oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, za warunki pracy, za wysługę lat, nagród, zasad wynagradzania za godziny ponadwymiarowe oraz godziny doraźnych zastępstw a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku wiejskiego i mieszkaniowego nauczycielom gminy Winnica
2013 6613 2013-06-13 Uchwała Uchwała nr XXVII/176/2013 Rady Gminy Winnica z dnia 12 czerwca 2013r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2013 6612 2013-06-13 Uchwała Uchwała nr XXVII/175/2013 Rady Gminy Winnica z dnia 12 czerwca 2013r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty
2013 4619 2013-04-16 Uchwała Uchwała nr XXVI/172/2013 Rady Gminy Winnica z dnia 26 marca 2013r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Winnica w 2013 roku
2013 4618 2013-04-16 Uchwała Uchwała nr XXVI/171/2013 Rady Gminy Winnica z dnia 26 marca 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIII/178/10 Rady Gminy Winnica z dnia 26 sierpnia 2010 roku w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Winnica w latach 2010-2015
2013 4617 2013-04-16 Uchwała Uchwała nr XXIII/149/2013 Rady Gminy Winnica z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie uchwały budżetowej
2013 2758 2013-03-08 Uchwała Uchwała nr XXIV/163/2013 Rady Gminy Winnica z dnia 18 lutego 2013r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Winnica
2013 2757 2013-03-08 Uchwała Uchwała nr XXIV/162/2013 Rady Gminy Winnica z dnia 18 lutego 2013r. w sprawie opłaty targowej
2013 912 2013-01-25 Uchwała Uchwała nr XXII/137/2012 Rady Gminy Winnica z dnia 26 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawki opłaty targowej
2013 772 2013-01-22 Uchwała Uchwała nr XXIII/156/2012 Rady Gminy Winnica z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania punktów sprzedaży napojów alkoholowych na terenie gminy Winnica
2013 771 2013-01-22 Uchwała Uchwała nr XXIII/155/2012 Rady Gminy Winnica z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2013 770 2013-01-22 Uchwała Uchwała nr XXIII/154/2012 Rady Gminy Winnica z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 769 2013-01-22 Uchwała Uchwała nr XXIII/153/2012 Rady Gminy Winnica z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty
2013 768 2013-01-22 Uchwała Uchwała nr XXIII/152/2012 Rady Gminy Winnica z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Winnica
2013 767 2013-01-22 Uchwała Uchwała nr XXIII/151/2012 Rady Gminy Winnica z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2012 8945 2012-12-11 Uchwała Uchwała nr XXII/141/2012 Rady Gminy Winnica z dnia 26 listopada 2012r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Gminy Winnica stanowiącego załącznik do uchwały Nr X/48/11 Rady Gminy Winnica z dnia 29 czerwca 2011 roku
2012 8944 2012-12-11 Uchwała Uchwała nr XXII/136/2012 Rady Gminy Winnica z dnia 26 listopada 2012r. w sprawie podatku od środków transportowych
2012 8943 2012-12-11 Uchwała Uchwała nr XXII/135/2012 Rady Gminy Winnica z dnia 26 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2012 8942 2012-12-11 Uchwała Uchwała nr XXII/134/2012 Rady Gminy Winnica z dnia 26 listopada 2012r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2012 7888 2012-11-21 Uchwała Uchwała nr XXI/128/2012 Rady Gminy Winnica z dnia 29 października 2012r. w sprawie ustalenia zasad i trybu korzystania z obiektów użyteczności publicznej – obiektów sportowych przy Publicznym Gimnazjum im. Bogdana Jańskiego i Publicznej Szkole Podstawowej im. prof. Ignacego Mościckiego w Winnicy
2012 7887 2012-11-21 Uchwała Uchwała nr XXI/127/2012 Rady Gminy Winnica z dnia 29 października 2012r. w sprawie podziału Gminy Winnica na stałe obwody głosowania oraz ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych
2012 7886 2012-11-21 Uchwała Uchwała nr XXI/126/2012 Rady Gminy Winnica z dnia 29 października 2012r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych w Gminie Winnica
2012 6060 2012-08-28 Uchwała Uchwała nr XX/121/2012 Rady Gminy Winnica z dnia 16 sierpnia 2012r. w sprawie podziału Gminy Winnica na okręgi wyborcze, ustalenie ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
2012 6059 2012-08-28 Uchwała Uchwała nr XX/119/2012 Rady Gminy Winnica z dnia 16 sierpnia 2012r. w sprawie ustalenia wysokości opłat w prowadzonym przez Gminę Winnica Samorządowym Przedszkolu w Winnicy
2012 5558 2012-07-25 Uchwała Uchwała nr XIX/115/2012 Rady Gminy Winnica z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XXVI/154/09 Rady Gminy Winnica odnośnie zasad gospodarowania nieruchomościami gminnymi, ustalania pierwszeństwa w nabywaniu tych nieruchomości oraz bonifikat przy sprzedaży nieruchomości gminnych na terenie gminy Winnica w latach 2010-2014
2012 4704 2012-06-13 Uchwała Uchwała nr XVIII/106/2012 Rady Gminy Winnica z dnia 21 maja 2012r. w sprawie zmian w Statucie Gminy Winnica
2012 3358 2012-04-17 Uchwała Uchwała nr XVII/100/2012 Rady Gminy Winnica z dnia 28 marca 2012r. w sprawie wprowadzenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Winnica w 2012 roku
2012 3189 2012-04-06 Uchwała Uchwała nr XVI/95/2012 Rady Gminy Winnica z dnia 22 lutego 2012r. w sprawie uchylenia uchwały odnośnie programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Winnica na lata 2010-2014
2012 3188 2012-04-06 Uchwała Uchwała nr XVI/94/2012 Rady Gminy Winnica z dnia 22 lutego 2012r. w sprawie zmian w Statucie Gminy Winnica
2012 969 2012-02-07 Uchwała Uchwała nr XV/85/2011 Rady Gminy Winnica z dnia 29 grudnia 2011r. Uchwała Budżetowa Gminy Winnica na rok 2012
2011 8345 2011-12-24 Uchwała Uchwała nr XIV/79/2011 Rady Gminy Winnica z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie ustalenia zasad konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji i podmiotów
2011 8344 2011-12-24 Uchwała Uchwała nr XIV/78/2011 Rady Gminy Winnica z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie zmian w Statucie Gminy Winnica
2011 8115 2011-12-17 Uchwała Uchwała nr XIV/74/2011 Rady Gminy Winnica z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości
2011 8116 2011-12-17 Uchwała Uchwała nr XIV/75/2011 Rady Gminy Winnica z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych w podatku od nieruchomości
2011 8114 2011-12-17 Uchwała Uchwała nr XIV/73/2011 Rady Gminy Winnica z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie okreslenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2011 8113 2011-12-17 Uchwała Uchwała nr XIV/72/2011 Rady Gminy Winnica z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2011 5619 2011-10-07 Uchwała Uchwała nr XII/61/2011 Rady Gminy Winnica z dnia 5 września 2011r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Winnicy
2011 4973 2011-08-30 Uchwała Uchwała nr XI/55/11 Rady Gminy Winnica z dnia 28 lipca 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłat w prowadzonym przez Gminę Winnica Samorządowym Przedszkolu w Winnicy
2011 4530 2011-08-05 Uchwała Uchwała nr X/48/11 Rady Gminy Winnica z dnia 29 czerwca 2011r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Winnica
2011 3151 2011-06-10 Uchwała Uchwała nr VIII/36/11 Rady Gminy Winnica z dnia 25 maja 2011r. w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum.
2011 3152 2011-06-10 Uchwała Uchwała nr VIII/39/11 Rady Gminy Winnica z dnia 25 maja 2011r. w sprawie zasad i trybu udzielania spółkom wodnym dotacji celowej oraz sposobu jej rozliczania.
2011 2375 2011-05-11 Uchwała Uchwała nr VII/33/11 Rady Gminy Winnica z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych z terenu Gminy Winnica.
2011 2376 2011-05-11 Uchwała Uchwała nr VII/34/11 Rady Gminy Winnica z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk, spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.
2011 2377 2011-05-11 Uchwała Uchwała nr VII/35/11 Rady Gminy Winnica z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Winnica w latach 2011-2015
2011 1911 2011-04-19 Uchwała Uchwała nr VI/26/11 Rady Gminy Winnica z dnia 28 marca 2011r. w sprawie poboru podatków i opłat lokalnych w drodze inkasa
2011 1912 2011-04-19 Uchwała Uchwała nr VI/28/11 Rady Gminy Winnica z dnia 28 marca 2011r. w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt na terenie gminy Winnica oraz rozstrzygania o dalszym postępowaniu z nimi
2011 1603 2011-03-31 Uchwała Uchwała nr III/14/10 Rady Gminy Winnica z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie zmian w Statucie Gminnej Biblioteki Publicznej w Winnicy
2011 1604 2011-03-31 Uchwała Uchwała nr V/18/11 Rady Gminy Winnica z dnia 21 lutego 2011r. w sprawie budżetu Gminy Winnica na rok 2011.
2011 1605 2011-03-31 Uchwała Uchwała nr V/19/11 Rady Gminy Winnica z dnia 21 lutego 2011r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Winnica w latach 2011-2015.
2010 6691 2010-12-14 Uchwała Uchwała nr XXXVI/189/10 Rady Gminy Winnica z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za pierwsze trzy kwartały 2010 roku przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy na rok 2011
2010 6600 2010-12-13 Uchwała Uchwała nr XXXIII/177/10 Rady Gminy Winnica z dnia 26 sierpnia 2010r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnychmających charakter cywilnoprawny,przypadających Gminie Winnica i jej jednostkom podległym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną
2010 303 2010-01-28 Uchwała Uchwała nr XXVII/158/09 Rady Gminy Winnica z dnia 29 grudnia 2009r. Uchwała budżetowa Gminy Winnica na 2010 rok
2009 6485 2009-12-16 Uchwała Uchwała nr XXVI/149/09 Rady Gminy Winnica z dnia 8 grudnia 2009r. w sprawie taryf za zbiorowe odprowadzanie ścieków odbiorców korzystających z urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu Komunalnego Zakładu Budżetowego na terenie gminy Winnica
2009 6484 2009-12-16 Uchwała Uchwała nr XXVI/148/09 Rady Gminy Winnica z dnia 8 grudnia 2009r. w sprawie określenia wysokości stawki opłaty targowej.
2009 6483 2009-12-16 Uchwała Uchwała nr XXVI/147/09 Rady Gminy Winnica z dnia 8 grudnia 2009r. w sprawie podatku od środków transportowych
2009 6486 2009-12-16 Uchwała Uchwała nr XXVI/150/09 Rady Gminy Winnica z dnia 8 grudnia 2009r. w sprawie taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę odbiorców zaopatrywanych z urządzeń wodociągowych będących w posiadaniu Komunalnego Zakładu Budżetowego na terenie gminy Winnica
2009 6489 2009-12-16 Uchwała Uchwała nr XXVI/154/09 Rady Gminy Winnica z dnia 8 grudnia 2009r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami gminnymi, ustalania pierwszeństwa w nabywaniu tych nieruchomości oraz bonifikat przy sprzedaży nieruchomości gminnych na terenie Gminy Winnica w latach 2010 - 2014
2009 6488 2009-12-16 Uchwała Uchwała nr XXVI/153/09 Rady Gminy Winnica z dnia 8 grudnia 2009r. w sprawie programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Winnica na lata 2010 - 2014
2009 6487 2009-12-16 Uchwała Uchwała nr XXVI/151/09 Rady Gminy Winnica z dnia 8 grudnia 2009r. w sprawie zmiany Statutu Gminy
2009 4709 2009-10-14 Uchwała Uchwała nr XXIV/143/09 Rady Gminy Winnica z dnia 12 sierpnia 2009r. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajmowanie pasa drogowego dróg gminnych położonych w granicach gminy Winnica na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg
2009 3255 2009-07-18 Uchwała Uchwała nr XXIII/131/09 Rady Gminy Winnica z dnia 3 czerwca 2009r. w sprawie przyjęcia mienia w formie darowizny
2009 3256 2009-07-18 Uchwała Uchwała nr XXIII/133/09 Rady Gminy Winnica z dnia 3 czerwca 2009r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajmowanie pasa drogowego dróg gminnych położonych w granicach gminy Winnica na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną
2009 2322 2009-06-08 Uchwała Uchwała nr XXII/128/09 Rady Gminy Winnica z dnia 22 kwietnia 2009r. w sprawie regulaminu określającego wysokości oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, za warunki pracy, za wysługę lat, nagród, zasad wynagradzania za godziny ponadwymiarowe oraz godziny doraźnych zastępstw a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku wiejskiego i mieszkaniowego nauczycielom gminy Winnica
2009 1586 2009-04-30 Uchwała Uchwała nr XX/120/09 Rady Gminy Winnica z dnia 2 marca 2009r. w sprawie zmiany statutu Gminy
2009 488 2009-02-17 Uchwała Uchwała nr XIX/116/08 Rady Gminy Winnica z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2009.
2009 74 2009-01-29 Uchwała Uchwała nr XIX/115/08 Rady Gminy Winnica z dnia 30 grudnia 2008r. zmieniająca uchwałę w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości.
2009 73 2009-01-29 Uchwała Uchwała nr XIX/114/08 Rady Gminy Winnica z dnia 30 grudnia 2008r. zmieniająca uchwałę w sprawie podatku od środków transportowych.
2009 72 2009-01-29 Uchwała Uchwała nr XIX/113/08 Rady Gminy Winnica z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie określenia wysokości stawki opłaty targowej
2009 74 2009-01-29 Uchwała Uchwała nr XIX/115/08 Rady Gminy Winnica z dnia 30 grudnia 2008r. zmieniająca uchwałę w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości.
2009 73 2009-01-29 Uchwała Uchwała nr XIX/114/08 Rady Gminy Winnica z dnia 30 grudnia 2008r. zmieniająca uchwałę w sprawie podatku od środków transportowych.
2009 72 2009-01-29 Uchwała Uchwała nr XIX/113/08 Rady Gminy Winnica z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie określenia wysokości stawki opłaty targowej