Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 125

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 4850 2019-04-15 Uchwała Uchwała nr VI/35/2019 Rady Gminy Wierzbno z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Wierzbno w 2019 roku
2019 4849 2019-04-15 Uchwała Uchwała nr VI/34/2019 Rady Gminy Wierzbno z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie zasad usytuowania na terenie gminy Wierzbno miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2019 4848 2019-04-15 Uchwała Uchwała nr VI/33/2019 Rady Gminy Wierzbno z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Wierzbno
2019 1306 2019-01-25 Uchwała Uchwała nr IV/18/2018 Rady Gminy Wierzbno z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wierzbno na 2019 rok
2019 526 2019-01-10 Uchwała Uchwała nr IV/20/2018 Rady Gminy Wierzbno z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty
2019 452 2019-01-10 Uchwała Uchwała nr IV/15/2018 Rady Gminy Wierzbno z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania oraz zasad zwrotu wydatków za świadczenia udzielane w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2018 12255 2018-12-12 Uchwała Uchwała nr III/9/2018 Rady Gminy Wierzbno z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Wierzbno Nr XVIII/93/2016 z dnia 28 lipca 2016 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wierzbno
2018 12254 2018-12-12 Uchwała Uchwała nr III/8/2018 Rady Gminy Wierzbno z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2018 12099 2018-12-10 Uchwała Uchwała nr III/7/2018 Rady Gminy Wierzbno z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2019 rok
2018 9678 2018-10-11 Uchwała Uchwała nr XLI/207/2018 Rady Gminy Wierzbno z dnia 5 października 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Wierzbno
2018 9677 2018-10-11 Uchwała Uchwała nr XLI/206/2018 Rady Gminy Wierzbno z dnia 5 października 2018 r. w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego, w którym kończą 6 lat w publicznych przedszkolach, w oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych i w innych publicznych formach wychowania przedszkolnego, prowadzonych przez Gminę Wierzbno
2018 3911 2018-04-12 Uchwała Uchwała nr XXXVI/190/2018 Rady Gminy Wierzbno z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Wierzbno na lata 2018–2023
2018 3910 2018-04-12 Uchwała Uchwała nr XXXVI/189/2018 Rady Gminy Wierzbno z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie uchwalenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Wierzbno w 2018 roku
2018 3909 2018-04-12 Uchwała Uchwała nr XXXVI/188/2018 Rady Gminy Wierzbno z dnia 28 marca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2018 3908 2018-04-12 Uchwała Uchwała nr XXXVI/187/2018 Rady Gminy Wierzbno z dnia 28 marca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso
2018 3907 2018-04-12 Uchwała Uchwała nr XXXVI/184/2018 Rady Gminy Wierzbno z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Wierzbno na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018 3906 2018-04-12 Uchwała Uchwała nr XXXVI/183/2018 Rady Gminy Wierzbno z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Wierzbno na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2018 2033 2018-02-26 Uchwała Uchwała nr XXXV/181/2018 Rady Gminy Wierzbno z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wierzbno na 2018 rok
2018 426 2018-01-12 Uchwała Uchwała nr XXXIV/178/2017 Rady Gminy Wierzbno z dnia 29 grudnia 2017 r. zmieniająca Uchwałę w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na terenie Gminy Wierzbno oraz warunków jego funkcjonowania
2018 425 2018-01-12 Uchwała Uchwała nr XXXIV/175/2017 Rady Gminy Wierzbno z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/94/09 Rady Gminy Wierzbno z dnia 6 marca 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli
2017 11616 2017-12-08 Uchwała Uchwała nr XXXII/166/2017 Rady Gminy Wierzbno z dnia 29 listopada 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia i organizacji punktu przedszkolnego w Wierzbnie
2017 11615 2017-12-08 Uchwała Uchwała nr XXXII/163/2017 Rady Gminy Wierzbno z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na terenie Gminy Wierzbno oraz warunków jego funkcjonowania
2017 10189 2017-11-13 Uchwała Uchwała nr XXIX/159/2017 Rady Gminy Wierzbno z dnia 30 października 2017 r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych
2017 10188 2017-11-13 Uchwała Uchwała nr XXIX/158/2017 Rady Gminy Wierzbno z dnia 30 października 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2018 rok
2017 10187 2017-11-13 Uchwała Uchwała nr XXIX/157/2017 Rady Gminy Wierzbno z dnia 30 października 2017 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2017 10186 2017-11-13 Uchwała Uchwała nr XXIX/156/2017 Rady Gminy Wierzbno z dnia 30 października 2017 r. w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2017 6840 2017-08-18 Uchwała Uchwała nr XXII/128/2017 Rady Gminy Wierzbno z dnia 24 stycznia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Wierzbno na 2017 rok
2017 6357 2017-07-26 Uchwała Uchwała nr XXVI/145/2017 Rady Gminy Wierzbno z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli, którym powierzono stanowisko kierownicze w szkołach i przedszkolach na terenie Gminy Wierzbno
2017 6356 2017-07-26 Uchwała Uchwała nr XXVI/143/2017 Rady Gminy Wierzbno z dnia 28 czerwca 2017 r. zmieniająca uchwałę Nr XXV/139/2017 Rady Gminy Wierzbno z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów naboru do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Wierzbno, do postępowania rekrutacyjnego dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły
2017 6355 2017-07-26 Uchwała Uchwała nr XXVI/142/2017 Rady Gminy Wierzbno z dnia 28 czerwca 2017 r. zmieniająca uchwałę Nr XXV/138/2017 Rady Gminy Wierzbno z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i punktu przedszkolnego, dla których Gmina Wierzbno jest organem prowadzącym
2017 3981 2017-04-20 Uchwała Uchwała nr XXV/139/2017 Rady Gminy Wierzbno z dnia 30 marca 2017r. w sprawie określenia kryteriów naboru do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Wierzbno, do postępowania rekrutacyjnego dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły
2017 3976 2017-04-20 Uchwała Uchwała nr XXV/138/2017 Rady Gminy Wierzbno z dnia 30 marca 2017r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i punktu przedszkolnego, dla których Gmina Wierzbno jest organem prowadzącym
2017 3890 2017-04-18 Uchwała Uchwała nr XXV/137/2017 Rady Gminy Wierzbno z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Wierzbno do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe, | na okres od 1 września 2017 r. do 31 sierpnia 2019 r.
2017 2957 2017-03-27 Uchwała Uchwała nr XXIII/131/2017 Rady Gminy Wierzbno z dnia 24 lutego 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso
2017 1126 2017-02-06 Uchwała Uchwała nr XXI/126/2016 Rady Gminy Wierzbno z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wierzbno na 2017 rok
2017 626 2017-01-20 Uchwała Uchwała nr XXI/124/2016 Rady Gminy Wierzbno z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody z drzewa uznanego za pomnik przyrody
2017 625 2017-01-20 Uchwała Uchwała nr XXI/122/2016 Rady Gminy Wierzbno z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie określenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci do lat 5 w przedszkolach publicznych, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, punkcie przedszkolnym prowadzonych przez gminę Wierzbno
2016 10414 2016-12-01 Uchwała Uchwała nr XX/116/2016 Rady Gminy Wierzbno z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie likwidacji Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Wierzbnie
2016 10413 2016-12-01 Uchwała Uchwała nr XIX/111/2016 Rady Gminy Wierzbno z dnia 31 października 2016r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych
2016 10412 2016-12-01 Uchwała Uchwała nr XIX/110/2016 Rady Gminy Wierzbno z dnia 31 października 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2017 rok
2016 10411 2016-12-01 Uchwała Uchwała nr XIX/109/2016 Rady Gminy Wierzbno z dnia 31 października 2016r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2016 10410 2016-12-01 Uchwała Uchwała nr XIX/108/2016 Rady Gminy Wierzbno z dnia 31 października 2016r. w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej od podatku lub zaległości podatkowej
2016 7309 2016-08-04 Uchwała Uchwała nr XVIII/97/2016 Rady Gminy Wierzbno z dnia 28 lipca 2016r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości zamieszkałych oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2016 7206 2016-08-02 Uchwała Uchwała nr XVIII/99/2016 Rady Gminy Wierzbno z dnia 28 lipca 2016r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso
2016 7205 2016-08-02 Uchwała Uchwała nr XVIII/95/2016 Rady Gminy Wierzbno z dnia 28 lipca 2016r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i zagospodarowanie tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 7204 2016-08-02 Uchwała Uchwała nr XVIII/93/2016 Rady Gminy Wierzbno z dnia 28 lipca 2016r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wierzbno
2016 6785 2016-07-15 Uchwała Uchwała nr XVI/85/2016 Rady Gminy Wierzbno z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 3159 2016-04-05 Uchwała Uchwała nr XIII/68/2016 Rady Gminy Wierzbno z dnia 17 marca 2016r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty
2016 3154 2016-04-05 Uchwała Uchwała nr XIII/69/2016 Rady Gminy Wierzbno z dnia 17 marca 2016r. w sprawie określenia kryteriów naboru do klas pierwszych szkół podstawowych, gimnazjów, dla których organem prowadzącym jest Gmina Wierzbno, do postępowania rekrutacyjnego dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły
2016 2845 2016-03-22 Uchwała Uchwała nr XII/60/2016 Rady Gminy Wierzbno z dnia 29 stycznia 2016r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wierzbno na 2016 rok
2015 11644 2015-12-23 Uchwała Uchwała nr X/54/2015 Rady Gminy Wierzbno z dnia 30 listopada 2015r. zmieniająca Uchwałę Nr IX/45/2015 Rady Gminy Wierzbno z dnia 28 października 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2016 rok
2015 11643 2015-12-23 Uchwała Uchwała nr X/53/2015 Rady Gminy Wierzbno z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2015 9885 2015-12-02 Uchwała Uchwała nr IX/46/2015 Rady Gminy Wierzbno z dnia 28 października 2015r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych
2015 9884 2015-12-02 Uchwała Uchwała nr IX/45/2015 Rady Gminy Wierzbno z dnia 28 października 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2016 rok
2015 9883 2015-12-02 Uchwała Uchwała nr IX/44/2015 Rady Gminy Wierzbno z dnia 28 października 2015r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2015 6748 2015-07-30 Uchwała Uchwała nr VI/26/2015 Rady Gminy Wierzbno z dnia 25 czerwca 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia Regulaminu Wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Wierzbno
2015 4222 2015-05-05 Uchwała Uchwała nr V/17/2015 Rady Gminy Wierzbno z dnia 24 marca 2015r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i punktu przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Wierzbno, przyznania tym kryteriom liczby punktów oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania tych kryteriów.
2015 4221 2015-05-05 Uchwała Uchwała nr V/15/2015 Rady Gminy Wierzbno z dnia 24 marca 2015r. zmieniająca uchwałę Nr VII/23/03 Rady Gminy Wierzbno z dnia 22 kwietnia 2003 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Wierzbno.
2015 1480 2015-02-20 Uchwała Uchwała nr III/10/2014 Rady Gminy Wierzbno z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Wierzbno na 2015 rok
2014 10282 2014-11-12 Uchwała Uchwała nr XXXV/157/2014 Rady Gminy Wierzbno z dnia 27 października 2014r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2014 10281 2014-11-12 Uchwała Uchwała nr XXXV/156/2014 Rady Gminy Wierzbno z dnia 27 października 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2015 rok
2014 6495 2014-07-04 Uchwała Uchwała nr XXXII/146/2014 Rady Gminy Wierzbno z dnia 23 czerwca 2014r. w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki w publicznych przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz punkcie przedszkolnym prowadzonych przez Gminę Wierzbno oraz określenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Wierzbno.
2014 5037 2014-05-15 Uchwała Uchwała nr XXIX/137/2014 Rady Gminy Wierzbno z dnia 14 marca 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr VII/23/03 Rady Gminy Wierzbno z dnia 22 kwietnia 2003 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Wierzbno.
2014 2829 2014-03-19 Uchwała Uchwała nr XXVIII/133/2013 Rady Gminy Wierzbno z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie zwrotu wydatków za niektóre świadczenia z pomocy społecznej.
2014 1674 2014-02-24 Uchwała Uchwała nr XXVIII/131/2013 Rady Gminy Wierzbno z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Wierzbno na 2014 rok
2014 517 2014-01-17 Uchwała Uchwała nr XXVII/126/2013 Rady Gminy Wierzbno z dnia 12 grudnia 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr XXXI/128/05 Rady Gminy w Wierzbnie z dnia 29 listopada 2005 r. w sprawie stawek opłaty targowej
2013 13252 2013-12-12 Uchwała Uchwała nr XXVI/122/2013 Rady Gminy Wierzbno z dnia 30 października 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2014 rok
2013 13251 2013-12-12 Uchwała Uchwała nr XXVI/121/2013 Rady Gminy Wierzbno z dnia 30 października 2013r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2013 13250 2013-12-12 Uchwała Uchwała nr XXVI/119/2013 Rady Gminy Wierzbno z dnia 30 października 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr VII/23/2003 Rady Gminy w Wierzbnie z dnia 22 kwietnia 2003 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Wierzbno
2013 13249 2013-12-12 Uchwała Uchwała nr XXVI/117/2013 Rady Gminy Wierzbno z dnia 30 października 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr XXIII/106/2013 Rady Gminy Wierzbno z dnia 16 maja 2013 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest gmina Wierzbno oraz warunków i zasad korzystania z przystanków
2013 9293 2013-08-20 Uchwała Uchwała nr XXIV/110/2013 Rady Gminy Wierzbno z dnia 3 lipca 2013r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć pedagoga, psychologa oraz logopedy, jak również nauczycieli realizujących w ramach etatu zajęcia o różnym wymiarze w szkołach i przedszkolu prowadzonym przez gminę Wierzbno.
2013 7061 2013-06-24 Uchwała Uchwała nr XXIII/106/2013 Rady Gminy Wierzbno z dnia 16 maja 2013r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest gmina Wierzbno oraz warunków i zasad korzystania z przystanków.
2013 7060 2013-06-24 Uchwała Uchwała nr XXIII/104/2013 Rady Gminy Wierzbno z dnia 16 maja 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XX/84/2013 Rady Gminy w Wierzbnie z dnia 28 stycznia 2013 r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wierzbno
2013 5718 2013-05-24 Uchwała Uchwała nr XXII/100/2013 Rady Gminy Wierzbno z dnia 27 marca 2013r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2013 5717 2013-05-24 Uchwała Uchwała nr XXII/99/2013 Rady Gminy Wierzbno z dnia 27 marca 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr XX/85/2013 Rady Gminy w Wierzbnie z dnia 28 stycznia 2013 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty
2013 4956 2013-04-24 Uchwała Uchwała nr XXI/94/2013 Rady Gminy Wierzbno z dnia 6 marca 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr XX/87/2013 Rady Gminy w Wierzbnie z dnia 28 stycznia 2013 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 4955 2013-04-24 Uchwała Uchwała nr XXI/93/2013 Rady Gminy Wierzbno z dnia 6 marca 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr XX/86/2013 Rady Gminy w Wierzbnie z dnia 28 stycznia 2013 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 3023 2013-03-13 Uchwała Uchwała nr XX/88/2013 Rady Gminy Wierzbno z dnia 28 stycznia 2013r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy i zagospodarowanie tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 3022 2013-03-13 Uchwała Uchwała nr XX/87/2013 Rady Gminy Wierzbno z dnia 28 stycznia 2013r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 3021 2013-03-13 Uchwała Uchwała nr XX/86/2013 Rady Gminy Wierzbno z dnia 28 stycznia 2013r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 3020 2013-03-13 Uchwała Uchwała nr XX/85/2013 Rady Gminy Wierzbno z dnia 28 stycznia 2013r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty
2013 3019 2013-03-13 Uchwała Uchwała nr XX/84/2013 Rady Gminy Wierzbno z dnia 28 stycznia 2013r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wierzbno
2013 1977 2013-02-18 Uchwała Uchwała nr XIX/80/2012 Rady Gminy Wierzbno z dnia 29 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Wierzbno na 2013 rok
2013 1976 2013-02-18 Uchwała Uchwała nr XIX/77/2012 Rady Gminy Wierzbno z dnia 29 grudnia 2012r. w sprawie podziału Gminy Wierzbno na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2012 8231 2012-11-28 Uchwała Uchwała nr XVII/70/2012 Rady Gminy Wierzbno z dnia 30 października 2012r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych
2012 8230 2012-11-28 Uchwała Uchwała nr XVII/69/2012 Rady Gminy Wierzbno z dnia 30 października 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2013 rok
2012 8229 2012-11-28 Uchwała Uchwała nr XVII/68/2012 Rady Gminy Wierzbno z dnia 30 października 2012r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2012 8228 2012-11-28 Uchwała Uchwała nr XVII/67/2012 Rady Gminy Wierzbno z dnia 30 października 2012r. w sprawie podziału Gminy Wierzbno na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2012 3748 2012-04-26 Uchwała Uchwała nr XIII/52/12 Rady Gminy Wierzbno z dnia 20 marca 2012r. zmieniająca uchwałę Nr VII/24/11 z dnia 10 czerwca 2011 roku w sprawie ustalenia opłat za świadczenia wykraczające poza zakres podstawy programowej wychowania przedszkolnego realizowane przez przedszkole publiczne, dla których organem prowadzącym jest Gmina Wierzbno.
2012 3747 2012-04-26 Uchwała Uchwała nr XIII/49/2012 Rady Gminy Wierzbno z dnia 20 marca 2012r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierząt i ich części.
2012 1264 2012-02-14 Uchwała Uchwała nr XII/47/2011 Rady Gminy Wierzbno z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wierzbno na lata 2012 - 2020.
2012 1263 2012-02-14 Uchwała Uchwała nr XII/46/2011 Rady Gminy Wierzbno z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Rady Gminy Wierzbno na 2012 rok.
2012 781 2012-01-31 Uchwała Uchwała nr XXI/81/2008 Rady Gminy Wierzbno z dnia 27 sierpnia 2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy Wierzbno na 2008 rok
2011 7536 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr XI/38/2011 Rady Gminy Wierzbno z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2011 7537 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr XI/39/2011 Rady Gminy Wierzbno z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2012 rok
2011 7538 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr XI/40/2011 Rady Gminy Wierzbno z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych
2011 3890 2011-07-12 Uchwała Uchwała nr VII / 24/ 11 Rady Gminy Wierzbno z dnia 10 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia wykraczające poza zakres podstawy programowej wychowania przedszkolnego realizowane przez przedszkole publiczne, dla których organem prowadzącym jest Gmina Wierzbno
2011 1606 2011-03-31 Uchwała Uchwała nr IV/15/2011 Rady Gminy Wierzbno z dnia 28 stycznia 2011r. w sprawie: uchwalenia budżetu gminy Wierzbno na 2011 rok
2011 1607 2011-03-31 Uchwała Uchwała nr IV/16/2011 Rady Gminy Wierzbno z dnia 28 stycznia 2011r. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wierzbno na lata 2011 – 2020
2011 1075 2011-03-12 Uchwała Uchwała nr XXIII/86/2008 Rady Gminy Wierzbno z dnia 4 listopada 2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy Wierzbno na 2008 rok
2011 706 2011-02-22 Uchwała Uchwała nr III/12/10 Rady Gminy Wierzbno z dnia 29 grudnia 2010r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy Wierzbno Nr XLII/170/10 z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2011 r.
2010 7185 2010-12-20 Uchwała Uchwała nr XLII/171/10 Rady Gminy Wierzbno z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Wierzbno
2010 7186 2010-12-20 Uchwała Uchwała nr XLII/172/10 Rady Gminy Wierzbno z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie uchwalenia statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wierzbnie
2010 6554 2010-12-11 Uchwała Uchwała nr XLII/170/10 Rady Gminy Wierzbno z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2011 rok
2010 5832 2010-12-04 Uchwała Uchwała nr XLI/167/10 Rady Gminy Wierzbno z dnia 28 września 2010r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących ich działalności statutowej.
2010 5321 2010-11-19 Uchwała Uchwała nr XXIV/89/2008 Rady Gminy Wierzbno z dnia 15 grudnia 2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy Wierzbno na 2008 rok
2010 5322 2010-11-19 Uchwała Uchwała nr XXV/93/2008 Rady Gminy Wierzbno z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy Wierzbno na 2008 rok
2010 5182 2010-11-13 Uchwała Uchwała nr XL/162/10 Rady Gminy Wierzbno z dnia 18 sierpnia 2010r. w sprawie ustalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym.
2010 1336 2010-04-24 Uchwała Uchwała nr XXXV/139/09 Rady Gminy Wierzbno z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Wierzbno.
2010 1337 2010-04-24 Uchwała Uchwała nr XXXV/143/2009 Rady Gminy Wierzbno z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wierzbno na 2010 rok
2009 6947 2009-12-27 Uchwała Uchwała nr XXII/82/2008 Rady Gminy Wierzbno z dnia 8 października 2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy Wierzbno na 2008 rok
2009 6420 2009-12-16 Uchwała Uchwała nr XXXIII/133/09 Rady Gminy Wierzbno z dnia 12 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2010 rok
2009 6419 2009-12-16 Uchwała Uchwała nr XXXIII/132/09 Rady Gminy Wierzbno z dnia 12 listopada 2009r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku
2009 6421 2009-12-16 Uchwała Uchwała nr XXXIII/134/09 Rady Gminy Wierzbno z dnia 12 listopada 2009r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości
2009 6423 2009-12-16 Uchwała Uchwała nr XXXIV/137/09 Rady Gminy Wierzbno z dnia 7 grudnia 2009r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII/134/09 Rady Gminy Wierzbno z dnia 12 listopada 2009 r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości
2009 6422 2009-12-16 Uchwała Uchwała nr XXXIV/136/09 Rady Gminy Wierzbno z dnia 7 grudnia 2009r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII/132/09 Rady Gminy Wierzbno z dnia 12 listopada 2009 r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku
2009 4893 2009-10-28 Uchwała Uchwała nr XXXII/128/09 Rady Gminy Wierzbno z dnia 22 września 2009r. w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Wierzbno na lata 2009 – 2014
2009 4451 2009-09-21 Uchwała Uchwała nr XXXI/124/09 Rady Gminy Wierzbno z dnia 20 sierpnia 2009r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2009 3774 2009-08-04 Uchwała Uchwała nr XXIX/113/09 Rady Gminy Wierzbno z dnia 18 czerwca 2009r. w sprawie zasad gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Wierzbno
2009 3773 2009-08-04 Uchwała Uchwała nr XXIX/111/09 Rady Gminy Wierzbno z dnia 18 czerwca 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr XXXI/128/05 Rady Gminy w Wierzbnie z dnia 29 listopada 2005r. w sprawie stawek opłaty targowej
2009 3775 2009-08-04 Uchwała Uchwała nr XXIX/115/09 Rady Gminy Wierzbno z dnia 18 czerwca 2009r. w sprawie zmiany uchwały Nr VII/23/03 Rady Gminy Wierzbno z dnia 22 kwietnia 2003r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Wierzbno
2009 3777 2009-08-04 Uchwała Uchwała nr XXIX/117/09 Rady Gminy Wierzbno z dnia 18 czerwca 2009r. w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Wierzbno publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych realizujących obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego oraz innych form wychowania przedszkolnego
2009 3776 2009-08-04 Uchwała Uchwała nr XXIX/116/09 Rady Gminy Wierzbno z dnia 18 czerwca 2009r. w sprawie utworzenia i organizacji punktu przedszkolnego w Wierzbnie
2009 953 2009-03-22 Uchwała Uchwała nr XXVI/94/09 Rady Gminy Wierzbno z dnia 6 marca 2009r. w sprawie określenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Wierzbno.
2009 915 2009-03-20 Uchwała Uchwała nr XXV/92/2008 Rady Gminy Wierzbno z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Wierzbno na 2009 rok.