Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 147

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 11447 2019-10-03 Uchwała Uchwała nr VIII/72/2019 Rady Gminy Wieczfnia Kościelna z dnia 27 września 2019 r. w sprawie regulaminu przyznawania nauczycielom dodatku motywacyjnego i funkcyjnego oraz za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw
2019 11446 2019-10-03 Uchwała Uchwała nr VIII/71/2019 Rady Gminy Wieczfnia Kościelna z dnia 27 września 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr V/40/2019 Rady Gminy Wieczfnia Kościelna z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Wieczfnia Kościelna oraz granic ich obwodów.
2019 9558 2019-08-05 Uchwała Uchwała nr VII/65/2019 Rady Gminy Wieczfnia Kościelna z dnia 30 lipca 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr VI/55/2019 Rady Gminy Wieczfnia Kościelna z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli, w tym nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin oraz w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Wieczfnia Kościelna.
2019 9557 2019-08-05 Uchwała Uchwała nr VII/64/2019 Rady Gminy Wieczfnia Kościelna z dnia 30 lipca 2019 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Wieczfnia Kościelna
2019 7328 2019-06-12 Uchwała Uchwała nr VI/57/2019 Rady Gminy Wieczfnia Kościelna z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr VII/49/2015 Rady Gminy Wieczfnia Kościelna z dnia 3 listopada 2015 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie gminy Wieczfnia Kościelna oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2019 7327 2019-06-12 Uchwała Uchwała nr VI/56/2019 Rady Gminy Wieczfnia Kościelna z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego
2019 7326 2019-06-12 Uchwała Uchwała nr VI/55/2019 Rady Gminy Wieczfnia Kościelna z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli, w tym nauczycieli realizujących w  ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin oraz w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Wieczfnia Kościelna.
2019 7325 2019-06-12 Uchwała Uchwała nr VI/54/2019 Rady Gminy Wieczfnia Kościelna z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli oddziałów przedszkolnych pracujących z grupami obejmujące dzieci 6-letnie i dzieci młodsze
2019 7324 2019-06-12 Uchwała Uchwała nr VI/53/2019 Rady Gminy Wieczfnia Kościelna z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze
2019 5239 2019-04-18 Uchwała Uchwała nr V/42/2019 Rady Gminy Wieczfnia Kościelna z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie rodzajów wyróżnień i wysokości nagród za osiągnięcia wysokich wyników sportowych oraz szczegółowych zasad i trybu ich przyznawania.
2019 4753 2019-04-11 Uchwała Uchwała nr V/45/2019 Rady Gminy Wieczfnia Kościelna z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr II/19/2018 Rady Gminy Wieczfnia Kościelna z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023
2019 4752 2019-04-11 Uchwała Uchwała nr V/44/2019 Rady Gminy Wieczfnia Kościelna z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr II/18/2018 Rady Gminy Wieczfnia Kościelna z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do udzielenia pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023
2019 4751 2019-04-11 Uchwała Uchwała nr V/43/2019 Rady Gminy Wieczfnia Kościelna z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wieczfni Kościelnej
2019 4750 2019-04-11 Uchwała Uchwała nr V/40/2019 Rady Gminy Wieczfnia Kościelna z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Wieczfnia Kościelna oraz granic ich obwodów
2019 4749 2019-04-11 Uchwała Uchwała nr V/39/2019 Rady Gminy Wieczfnia Kościelna z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie wykonywania obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej
2019 4748 2019-04-11 Uchwała Uchwała nr V/38/2019 Rady Gminy Wieczfnia Kościelna z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty osobom fizycznym będącym właścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych od jednorazowej opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości
2019 4747 2019-04-11 Uchwała Uchwała nr V/37/ 2019 Rady Gminy Wieczfnia Kościelna z dnia 28 marca 2019 r. zmieniająca Uchwałę Nr IV/30/2019 Rady Gminy Wieczfnia Kościelna z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów, terminów płatności dla inkasentów i wynagrodzenia za inkaso
2019 4746 2019-04-11 Uchwała Uchwała nr V/34/2019 Rady Gminy Wieczfnia Kościelna z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych z terenu Gminy Wieczfnia Kościelna za udział w działaniu ratowniczym i w szkoleniu pożarniczym.
2019 3247 2019-03-11 Uchwała Uchwała nr IV/32/2019 Rady Gminy Wieczfnia Kościelna z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Wieczfnia Kościelna
2019 2988 2019-03-05 Uchwała Uchwała nr IV/33/2019 Rady Gminy Wieczfnia Kościelna z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wieczfni Kościelnej do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej dotyczących zryczałtowanego dodatku energetycznego
2019 2987 2019-03-05 Uchwała Uchwała nr IV/31/2019 Rady Gminy Wieczfnia Kościelna z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wieczfnia Kościelna w 2019 roku
2019 2777 2019-03-01 Uchwała Uchwała nr IV/30/ 2019 Rady Gminy Wieczfnia Kościelna z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów, terminów płatności dla inkasentów i wynagrodzenia za inkaso.
2019 2067 2019-02-12 Uchwała Uchwała nr III/23/2018 Rady Gminy Wieczfnia Kościelna z dnia 28 grudnia 2018 r. Uchwała Budżetowa Gminy Wieczfnia Kościelna na rok 2019 Nr III/23/2018
2019 311 2019-01-08 Uchwała Uchwała nr III/26/2018 Rady Gminy Wieczfnia Kościelna z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty
2018 12510 2018-12-14 Uchwała Uchwała nr II/11/2018 Rady Gminy Wieczfnia Kościelna z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr VII/46/2015 Rady Gminy z dnia 3 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.
2018 12509 2018-12-14 Uchwała Uchwała nr II/19/2018 Rady Gminy Wieczfnia Kościelna z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023
2018 12508 2018-12-14 Uchwała Uchwała nr II/18/2018 Rady Gminy Wieczfnia Kościelna z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do udzielenia pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023
2018 12507 2018-12-14 Uchwała Uchwała nr II/17/2018 Rady Gminy Wieczfnia Kościelna z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023 w Gminie Wieczfnia Kościelna
2018 12506 2018-12-14 Uchwała Uchwała nr II/10/2018 Rady Gminy Wieczfnia Kościelna z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
2018 12505 2018-12-14 Uchwała Uchwała nr II/9/2018 Rady Gminy Wieczfnia Kościelna z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2018 12504 2018-12-14 Uchwała Uchwała nr II/12/2018 Rady Gminy Wieczfnia Kościelna z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2018 10700 2018-11-07 Uchwała Uchwała nr XXVIII/202/2018 Rady Gminy Wieczfnia Kościelna z dnia 12 października 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu miejscowości Uniszki Gumowskie
2018 10699 2018-11-07 Uchwała Uchwała nr XXVIII/200/2018 Rady Gminy Wieczfnia Kościelna z dnia 12 października 2018 r. w sprawie zasad i trybu udzielania spółkom wodnym dotacji celowej oraz sposobu jej rozliczania
2018 10375 2018-10-30 Uchwała Uchwała nr XXVIII/204/2018 Rady Gminy Wieczfnia Kościelna z dnia 12 października 2018 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2018 10374 2018-10-30 Uchwała Uchwała nr XXVIII/203/2018 Rady Gminy Wieczfnia Kościelna z dnia 12 października 2018 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Wieczfnia Kościelna
2018 10054 2018-10-24 Uchwała Uchwała nr XXVIII/198/2018 Rady Gminy Wieczfnia Kościelna z dnia 12 października 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Wieczfnia Kościelna
2018 7738 2018-08-06 Uchwała Uchwała nr XXVII/195/2018 Rady Gminy Wieczfnia Kościelna z dnia 25 lipca 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XII/80/2016 Rady Gminy Wieczfnia Kościelna z dnia 31 maja 2016 roku w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowegowymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli, w tym nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin oraz w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dla pedagogów zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Wieczfnia Kościelna.
2018 7737 2018-08-06 Uchwała Uchwała nr XXVII/194/2018 Rady Gminy Wieczfnia Kościelna z dnia 25 lipca 2018 r. w sprawie zmiany nr 1 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wieczfnia Kościelna dla fragmentu miejscowości Wieczfnia-Kolonia
2018 6102 2018-06-12 Uchwała Uchwała nr XXVI/189/2018 Rady Gminy Wieczfnia Kościelna z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Wieczfnia Kościelna
2018 6101 2018-06-12 Uchwała Uchwała nr XXVI/190/2018 Rady Gminy Wieczfnia Kościelna z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie zasad usytuowania na terenie gminy Wieczfnia Kościelna miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2018 3268 2018-04-04 Uchwała Uchwała nr XXV/182/2018 Rady Gminy Wieczfnia Kościelna z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielających schronienia osobom tego pozbawionym, w tym osobom bezdomnym
2018 3267 2018-04-04 Uchwała Uchwała nr XXV/179/2018 Rady Gminy Wieczfnia Kościelna z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wieczfnia Kościelna w 2018 roku
2018 3266 2018-04-04 Uchwała Uchwała nr XXV/175/2018 Rady Gminy Wieczfnia Kościelna z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Wieczfnia Kościelna na stałe obwody głosowania oraz ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018 3265 2018-04-04 Uchwała Uchwała nr XXV/174/2018 Rady Gminy Wieczfnia Kościelna z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie podziału gminy Wieczfnia Kościelna na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
2018 1005 2018-01-31 Uchwała Uchwała nr XXIV/170/2017 Rady Gminy Wieczfnia Kościelna z dnia 28 grudnia 2017 r. uchwała budżetowa Rady Gminy Wieczfnia Kościelna na 2018 r.
2018 135 2018-01-05 Uchwała Uchwała nr XXIV/172/2017 Rady Gminy Wieczfnia Kościelna z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Wieczfnia Kościelna na lata 2014 – 2020.
2017 10515 2017-11-17 Uchwała Uchwała nr XXIII/157/2017 Rady Gminy Wieczfnia Kościelna z dnia 10 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2017 9041 2017-10-10 Uchwała Uchwała nr XXII/156/2017 Rady Gminy Wieczfnia Kościelna z dnia 29 września 2017 r. w sprawie pozbawienia kategorii i wyłączenia z użytkowania części drogi gminnej Nr G230916W
2017 9040 2017-10-10 Uchwała Uchwała nr XXII/150/2017 Rady Gminy Wieczfnia Kościelna z dnia 29 września 2017 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków, stanowiących dochody budżetu Gminy Wieczfnia Kościelna, instrumentem płatniczym
2017 3389 2017-04-07 Uchwała Uchwała nr XIX/138/ 2017 Rady Gminy Wieczfnia Kościelna z dnia 29 marca 2017r. w sprawie zmiany Uchwały Nr III/21/2015 Rady Gminy Wieczfnia Kościelna z dnia 9 marca 2015 roku w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów, terminów płatności dla inkasentówi wynagrodzenia za inkaso
2017 3388 2017-04-07 Uchwała Uchwała nr XIX/135/2017 Rady Gminy Wieczfnia Kościelna z dnia 29 marca 2017r. w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów oraz dokumentów potwierdzających spełnienie kryterium w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do oddziałów przedszkolnych i innych form wychowania przedszkolnego przy szkołach podstawowych i do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Wieczfnia Kościelna
2017 3387 2017-04-07 Uchwała Uchwała nr XIX/134/2017 Rady Gminy Wieczfnia Kościelna z dnia 29 marca 2017r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum prowadzonych przez Gminę Wieczfnia Kościelna, do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe
2017 2109 2017-03-03 Uchwała Uchwała nr XVIII/127/2017 Rady Gminy Wieczfnia Kościelna z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wieczfni Kościelnej
2017 589 2017-01-20 Uchwała Budżetowa Uchwała budżetowa nr XVII/117/2016 Rady Gminy Wieczfnia Kościelna z dnia 29 grudnia 2016r.
2017 562 2017-01-19 Uchwała Uchwała nr XVII/120/2016 Rady Gminy Wieczfnia Kościelna z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie określenia kryteriów naboru dzieci do oddziałów przedszkolnych i innych form wychowania przedszkolnego w szkołach podstawowych oraz kandydatów do klas pierwszych na uczniów szkół podstawowych i gimnazjów, dla których organem prowadzącym jest Gmina Wieczfnia Kościelna zamieszkałych poza obwodami tych szkół, dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia oraz przyznania określonej liczby punktów.
2016 10870 2016-12-07 Uchwała Uchwała nr XVI/112/2016 Rady Gminy Wieczfnia Kościelna z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr VII/49/2015 Rady Gminy Wieczfnia Kościelna z dnia 3 listopada 2015 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie gminy Wieczfnia Kościelna oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2016 10869 2016-12-07 Uchwała Uchwała nr XVI/109/2016 Rady Gminy Wieczfnia Kościelna z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
2016 10868 2016-12-07 Uchwała Uchwała nr XVI/108/2016 Rady Gminy Wieczfnia Kościelna z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Nr VII/43/2015 Rady Gminy Wieczfnia Kościelna z dnia 3 listopada 2015 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2016 8974 2016-10-18 Uchwała Uchwała nr XV/102/2016 Rady Gminy Wieczfnia Kościelna z dnia 3 października 2016r. w sprawie zmiany wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Wieczfnia Kościelna na lata 2014 – 2020.
2016 8121 2016-09-15 Uchwała Uchwała nr XIV/94/2016 Rady Gminy Wieczfnia Kościelna z dnia 30 sierpnia 2016r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty
2016 6407 2016-07-13 Uchwała Uchwała nr XIII/86/2016 Rady Gminy Wieczfnia Kościelna z dnia 5 lipca 2016r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy
2016 6406 2016-07-13 Uchwała Uchwała nr XIII/85/2016 Rady Gminy Wieczfnia Kościelna z dnia 5 lipca 2016r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 6405 2016-07-13 Uchwała Uchwała nr XIII/84/2016 Rady Gminy Wieczfnia Kościelna z dnia 5 lipca 2016r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty
2016 6404 2016-07-13 Uchwała Uchwała nr XIII/83/2016 Rady Gminy Wieczfnia Kościelna z dnia 5 lipca 2016r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 6403 2016-07-13 Uchwała Uchwała nr XIII/82/2016 Rady Gminy Wieczfnia Kościelna z dnia 5 lipca 2016r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Wieczfnia Kościelna
2016 5343 2016-06-14 Uchwała Uchwała nr XII/80/2016 Rady Gminy Wieczfnia Kościelna z dnia 31 maja 2016r. w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli, w tym nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin oraz w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dla pedagogów zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Wieczfnia Kościelna.
2016 3474 2016-04-14 Uchwała Uchwała nr XI/72/2016 Rady Gminy Wieczfnia Kościelna z dnia 31 marca 2016r. w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wieczfni Kościelnej
2016 1130 2016-02-05 Uchwała Budżetowa Uchwała budżetowa nr IX/59/2015 Rady Gminy Wieczfnia Kościelna z dnia 29 grudnia 2015r.
2016 109 2016-01-05 Uchwała Uchwała nr VIII/55/2015 Rady Gminy Wieczfnia Kościelna z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie zmiany szczegółowych zasad i trybu udzielania pomocy społecznej oraz ustalania zasad zwrotu wydatków za przyznane świadczenia
2016 108 2016-01-05 Uchwała Uchwała nr VIII/53/2015 Rady Gminy Wieczfnia Kościelna z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej z budżetu gminy na dofinansowanie inwestycji dotyczących ochrony środowiska i gospodarki wodnej
2016 107 2016-01-05 Uchwała Uchwała nr VIII/50/2015 Rady Gminy Wieczfnia Kościelna z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie Statutu Gminy Wieczfnia Kościelna
2015 10099 2015-12-07 Uchwała Uchwała nr VII/49/2015 Rady Gminy Wieczfnia Kościelna z dnia 3 listopada 2015r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie gminy Wieczfnia Kościelna oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
2015 9303 2015-11-20 Uchwała Uchwała nr VII/46/2015 Rady Gminy Wieczfnia Kościelna z dnia 3 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.
2015 9302 2015-11-20 Uchwała Uchwała nr VII/45/2015 Rady Gminy Wieczfnia Kościelna z dnia 3 listopada 2015r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2015 9301 2015-11-20 Uchwała Uchwała nr VII/44/2015 Rady Gminy Wieczfnia Kościelna z dnia 3 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
2015 9300 2015-11-20 Uchwała Uchwała nr VII/43/2015 Rady Gminy Wieczfnia Kościelna z dnia 3 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2015 7036 2015-08-11 Uchwała Uchwała nr V/32/2015 Rady Gminy Wieczfnia Kościelna z dnia 22 lipca 2015r. w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wieczfni Kościelnej
2015 3737 2015-04-21 Uchwała Uchwała nr III/17/2015 Rady Gminy Wieczfnia Kościelna z dnia 9 marca 2015r. w sprawie rodzajów wyróżnień i wysokości nagród za osiągnięcia wysokich wyników sportowych oraz szczegółowych zasad i trybu ich przyznawania.
2015 2628 2015-03-23 Uchwała Uchwała nr III/21/ 2015 Rady Gminy Wieczfnia Kościelna z dnia 9 marca 2015r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów, terminów płatności dla inkasentów i wynagrodzenia za inkaso.
2015 1614 2015-02-24 Uchwała Uchwała nr II/10/2014 Rady Gminy Wieczfnia Kościelna z dnia 29 grudnia 2014r. Budżet Gminy Wieczfnia Kościelna na rok 2015
2014 10851 2014-12-01 Uchwała Uchwała nr XXX/233/2014 Rady Gminy Wieczfnia Kościelna z dnia 5 listopada 2014r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2014 5930 2014-06-10 Uchwała Uchwała nr XXVIII/217/2014 Rady Gminy Wieczfnia Kościelna z dnia 30 maja 2014r. w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wieczfni Kościelnej
2014 3838 2014-04-10 Uchwała Uchwała nr XXVII/211/2014 Rady Gminy Wieczfnia Kościelna z dnia 31 marca 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie podziału Gminy Wieczfnia Kościelna na okręgi wyborcze oraz ustalenie ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.
2014 3837 2014-04-10 Uchwała Uchwała nr XXVII/208/2014 Rady Gminy Wieczfnia Kościelna z dnia 31 marca 2014r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy.
2014 3836 2014-04-10 Uchwała Uchwała nr XXVII/207/2014 Rady Gminy Wieczfnia Kościelna z dnia 31 marca 2014r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Wieczfnia Kościelna na lata 2014 – 2020.
2014 1059 2014-02-03 Uchwała Uchwała nr XXVI/201/2014 Rady Gminy Wieczfnia Kościelna z dnia 16 stycznia 2014r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 – 2020.
2014 1058 2014-02-03 Uchwała Uchwała nr XXVI/200/2014 Rady Gminy Wieczfnia Kościelna z dnia 16 stycznia 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do uzyskania wsparcia w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 – 2020.
2014 637 2014-01-23 Uchwała Budżetowa Uchwała budżetowa nr XXV/195/2013 Rady Gminy Wieczfnia Kościelna z dnia 16 grudnia 2013r.
2013 12111 2013-11-20 Uchwała Uchwała nr XXIV/189/2013 Rady Gminy Wieczfnia Kościelna z dnia 30 października 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
2013 12110 2013-11-20 Uchwała Uchwała nr XXIV/188/2013 Rady Gminy Wieczfnia Kościelna z dnia 30 października 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2013 12109 2013-11-20 Uchwała Uchwała nr XXIV/187/2013 Rady Gminy Wieczfnia Kościelna z dnia 30 października 2013r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego.
2013 9565 2013-09-09 Uchwała Uchwała nr XXIII/180/2013 Rady Gminy Wieczfnia Kościelna z dnia 28 sierpnia 2013r. w sprawie przyjęcia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wieczfni Kościelnej.
2013 7301 2013-06-27 Uchwała Uchwała nr XXII/177/2013 Rady Gminy Wieczfnia Kościelna z dnia 14 czerwca 2013r. w sprawie warunków i trybu składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2013 6124 2013-05-31 Uchwała Uchwała nr XXI/169/2013 Rady Gminy Wieczfnia Kościelna z dnia 29 kwietnia 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XVII/133/2012 Rady Gminy Wieczfnia Kościelna z dnia 12 grudnia 2012 roku w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości.
2013 5188 2013-04-30 Uchwała Uchwała nr XX/159/2013 Rady Gminy Wieczfnia Kościelna z dnia 27 marca 2013r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wieczfnia Kościelna
2013 5187 2013-04-30 Uchwała Uchwała nr XX/154/2013 Rady Gminy Wieczfnia Kościelna z dnia 27 marca 2013r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę Wieczfnia Kościelna
2013 3236 2013-03-18 Uchwała Budżetowa Uchwała budżetowa nr XVIII/144/2012 Rady Gminy Wieczfnia Kościelna z dnia 28 grudnia 2012r.
2013 3058 2013-03-14 Uchwała Uchwała nr XIX/151/2013 Rady Gminy Wieczfnia Kościelna z dnia 26 lutego 2013r. w sprawie zmiany nr 2 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wieczfnia Kościelna
2013 3057 2013-03-14 Uchwała Uchwała nr XIX/150/2013 Rady Gminy Wieczfnia Kościelna z dnia 26 lutego 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów lokalizacji elektrowni wiatrowych na terenie Gminy WieczfniaKościelna
2013 1437 2013-02-07 Uchwała Uchwała nr XVIII/136/2012 Rady Gminy Wieczfnia Kościelna z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Wieczfnia Kościelna
2013 54 2013-01-02 Uchwała Uchwała nr XVII/134/2012 Rady Gminy Wieczfnia Kościelna z dnia 12 grudnia 2012r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2013 53 2013-01-02 Uchwała Uchwała nr XVII/133/2012 Rady Gminy Wieczfnia Kościelna z dnia 12 grudnia 2012r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości .
2013 52 2013-01-02 Uchwała Uchwała nr XVII/132/2012 Rady Gminy Wieczfnia Kościelna z dnia 12 grudnia 2012r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2013 51 2013-01-02 Uchwała Uchwała nr XVII/131/2012 Rady Gminy Wieczfnia Kościelna z dnia 12 grudnia 2012r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty.
2012 8099 2012-11-26 Uchwała Uchwała nr XVI/124/2012 Rady Gminy Wieczfnia Kościelna z dnia 29 października 2012r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.
2012 8098 2012-11-26 Uchwała Uchwała nr XVI/123/2012 Rady Gminy Wieczfnia Kościelna z dnia 29 października 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
2012 8097 2012-11-26 Uchwała Uchwała nr XVI/122/2012 Rady Gminy Wieczfnia Kościelna z dnia 29 października 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2012 8096 2012-11-26 Uchwała Uchwała nr XVI/121/2012 Rady Gminy Wieczfnia Kościelna z dnia 29 października 2012r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2012 8095 2012-11-26 Uchwała Uchwała nr XVI/120/2012 Rady Gminy Wieczfnia Kościelna z dnia 29 października 2012r. w sprawie zasad i trybu udzielania spółkom wodnym dotacji celowej oraz sposobu jej rozliczania.
2012 5640 2012-07-27 Uchwała Uchwała nr XIV/112/2012 Rady Gminy Wieczfnia Kościelna z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2012 5639 2012-07-27 Uchwała Uchwała nr XIV/109/2012 Rady Gminy Wieczfnia Kościelna z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie pozbawienia kategorii i wyłączenia z użytkowania części drogi gminnej Nr G230916W
2012 5638 2012-07-27 Uchwała Uchwała nr XIV/108/2012 Rady Gminy Wieczfnia Kościelna z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie podziału Gminy Wieczfnia Kościelna na stałe obwody głosowania.
2012 4720 2012-06-13 Uchwała Uchwała nr XIII/101/2012 Rady Gminy Wieczfnia Kościelna z dnia 16 maja 2012r. w sprawie podziału Gminy Wieczfnia Kościelna na okręgi wybocze oraz ustalenie ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
2012 2038 2012-03-02 Uchwała Uchwała nr XI/80/11 Rady Gminy Wieczfnia Kościelna z dnia 28 grudnia 2011r.
2011 7627 2011-12-16 Uchwała Uchwała nr X/71/11 Rady Gminy Wieczfnia Kościelna z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości.
2011 7485 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr X/70/11 Rady Gminy Wieczfnia Kościelna z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2011 7484 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr X/69/11 Rady Gminy Wieczfnia Kościelna z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2011 7487 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr X/73/11 Rady Gminy Wieczfnia Kościelna z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.
2011 7486 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr X/72/11 Rady Gminy Wieczfnia Kościelna z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
2011 5891 2011-10-24 Uchwała Uchwała nr VIII/62/11 Rady Gminy Wieczfnia Kościelna z dnia 28 września 2011r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
2011 5892 2011-10-24 Uchwała Uchwała nr VIII/63/11 Rady Gminy Wieczfnia Kościelna z dnia 28 września 2011r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.
2011 5893 2011-10-24 Uchwała Uchwała nr VIII/64/11 Rady Gminy Wieczfnia Kościelna z dnia 28 września 2011r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za odbieranie odpadów komunalnych oraz opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych.
2011 3895 2011-07-12 Uchwała Uchwała nr VI/51/11 Rady Gminy Wieczfnia Kościelna z dnia 25 maja 2011r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów wsi Uniszki - Cegielnia i Uniszki Zawadzkie, gminy Wieczfnia Kościelna.
2011 3418 2011-06-22 Uchwała Uchwała nr VI/53/11 Rady Gminy Wieczfnia Kościelna z dnia 25 maja 2011r. w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Wieczfnia Kościelna.
2011 3180 2011-06-10 Uchwała Uchwała nr VI/45/11 Rady Gminy Wieczfnia Kościelna z dnia 25 maja 2011r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkół w Wieczfni Kościelnej.
2011 1916 2011-04-19 Uchwała Uchwała nr V/39/11 Rady Gminy Wieczfnia Kościelna z dnia 16 marca 2011r. w sprawie przyjęcia Regulaminu wyłapywania bezdomnych zwierząt na terenie Gminy Wieczfnia Kościelna oraz zapewnienia im opieki.
2011 1917 2011-04-19 Uchwała Uchwała nr V/40/11 Rady Gminy Wieczfnia Kościelna z dnia 16 marca 2011r. w sprawie ustalenia dni i godzin otwierania i zamykania placówek handlu detalicznego, zakładów gastronomicznych i zakładów usługowych dla ludności zlokalizowanych na terenie gminy Wieczfnia Kościelna.
2011 1540 2011-03-29 Uchwała Uchwała nr IV/23/11 Rady Gminy Wieczfnia Kościelna z dnia 28 lutego 2011r. w sprawie zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny.
2011 1539 2011-03-29 Uchwała Uchwała nr IV/22/11 Rady Gminy Wieczfnia Kościelna z dnia 28 lutego 2011r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów, terminów płatności dla inkasentów i wynagrodzenia za inkaso.
2011 1538 2011-03-29 Uchwała Uchwała nr IV/18/11 Rady Gminy Wieczfnia Kościelna z dnia 28 lutego 2011r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Wieczfnia Kościelna.
2011 1542 2011-03-29 Uchwała Uchwała nr IV/28/11 Rady Gminy Wieczfnia Kościelna z dnia 28 lutego 2011r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Wieczfnia Kościelna.
2011 1541 2011-03-29 Uchwała Uchwała nr IV/27/11 Rady Gminy Wieczfnia Kościelna z dnia 28 lutego 2011r. w sprawie warunków i trybu wspierania rozwoju sportu przez Gminę Wieczfnia Kościelna.
2011 975 2011-03-07 Uchwała Budżetowa na rok 2010 Uchwała budżetowa na rok 2010 nr III/12/10 Rady Gminy Wieczfnia Kościelna z dnia 29 grudnia 2010r.
2010 6552 2010-12-11 Uchwała Uchwała nr XXXI/221/10 Rady Gminy Wieczfnia Kościelna z dnia 25 października 2010r. w sprawie zmiany inkasentów poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego .
2010 6553 2010-12-11 Uchwała Uchwała nr XXXI/226/10 Rady Gminy Wieczfnia Kościelna z dnia 25 października 2010r. w sprawie rodzajów wyróżnień i wysokości nagród za osiągnięcia wysokich wyników sportowych oraz szczegółowych zasad i trybu ich przyznawania.
2010 4225 2010-09-29 Uchwała Uchwała nr XXX/217/10 Rady Gminy Wieczfnia Kościelna z dnia 30 sierpnia 2010r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
2010 4025 2010-09-11 Uchwała Uchwała nr XXIX/213/10 Rady Gminy Wieczfnia Kościelna z dnia 29 czerwca 2010r. w sprawie nadania statutu Gminnej Bibliotece Publicznej w Wieczfni Kościelnej.
2010 4026 2010-09-11 Uchwała Uchwała nr XXIX/214/10 Rady Gminy Wieczfnia Kościelna z dnia 29 czerwca 2010r. w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wieczfni Kościelnej.
2010 2237 2010-06-01 Uchwała Uchwała nr XXVI/184/10 Rady Gminy Wieczfnia Kościelna z dnia 8 stycznia 2010r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wieczfnia Kościelna na rok 2010
2009 6061 2009-12-13 Uchwała Uchwała nr XXIV/178/09 Rady Gminy Wieczfnia Kościelna z dnia 30 listopada 2009r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Wieczfnia Kościelna
2009 6060 2009-12-13 Uchwała Uchwała nr XXIV/173/09 Rady Gminy Wieczfnia Kościelna z dnia 30 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2009 6059 2009-12-13 Uchwała Uchwała nr XXIV/172/09 Rady Gminy Wieczfnia Kościelna z dnia 30 listopada 2009r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości
2009 5009 2009-11-04 Uchwała Uchwała nr XXIII/170/09 Rady Gminy Wieczfnia Kościelna z dnia 29 września 2009r. w sprawie zmiany wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy na lata 2008-2013
2009 4604 2009-10-03 Uchwała Uchwała nr XXII/162/09 Rady Gminy Wieczfnia Kościelna z dnia 24 sierpnia 2009r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego
2009 3012 2009-07-05 Uchwała Uchwała nr XX/147/09 Rady Gminy Wieczfnia Kościelna z dnia 29 kwietnia 2009r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Wieczfnia Kościelna
2009 1091 2009-03-31 Uchwała Uchwała nr XVIII/123/08 Rady Gminy Wieczfnia Kościelna z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Wieczfnia Kościelna na rok 2009.
2009 954 2009-03-22 Uchwała Uchwała nr XIX/132/09 Rady Gminy Wieczfnia Kościelna z dnia 26 lutego 2009r. w sprawie regulaminu przyznawania nauczycielom dodatku motywacyjnego i funkcyjnego oraz za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także szczegółowych zasad obliczania i wypłacania dodatku mieszkaniowego