Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 496

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 11742 2019-10-11 Uchwała Uchwała nr 102.XII.2019 Rady Gminy Wiązowna z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pn."Zakręt Południowy"
2019 11741 2019-10-11 Uchwała Uchwała nr 101.XII.2019 Rady Gminy Wiązowna z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pn. „Zakręt Północny – część A”
2019 11517 2019-10-04 Uchwała Uchwała nr 126.XIII.2019 Rady Gminy Wiązowna z dnia 24 września 2019 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych
2019 11516 2019-10-04 Uchwała Uchwała nr 125.XIII.2019 Rady Gminy Wiązowna z dnia 24 września 2019 r. w sprawie zmiany statutu Środowiskowego Domu Samopomocy
2019 11515 2019-10-04 Uchwała Uchwała nr 124.XIII.2019 Rady Gminy Wiązowna z dnia 24 września 2019 r. w sprawie stypendiów sportowych
2019 11514 2019-10-04 Uchwała Uchwała nr 117.XIII.2019 Rady Gminy Wiązowna z dnia 24 września 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 91.LVII.2018 Rady Gminy Wiązowna z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie regulaminu przyznawania i wypłacania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz szczegółowych warunków obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Wiązowna
2019 11327 2019-10-01 Uchwała Uchwała nr 128.XIII.2019 Rady Gminy Wiązowna z dnia 24 września 2019 r. w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Kultury w Wiązownie
2019 11027 2019-09-23 Uchwała Uchwała nr 112.XII.2019 Rady Gminy Wiązowna z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności oraz określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych pomocą społeczną w ramach rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 11026 2019-09-23 Uchwała Uchwała nr 111.XII.2019 Rady Gminy Wiązowna z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 301/XXXIX/06 Rady Gminy Wiązowna z dnia 26 stycznia 2006 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania
2019 11025 2019-09-23 Uchwała Uchwała nr 110.XII.2019 Rady Gminy Wiązowna z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie nadania nazwy ulicy będącej drogą wewnętrzną, położoną w obrębie geodezyjnym Duchnów
2019 11024 2019-09-23 Uchwała Uchwała nr 109.XII.2019 Rady Gminy Wiązowna z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie nadania nazwy ulicy będącej drogą wewnętrzną, położoną w obrębie geodezyjnym Izabela
2019 11023 2019-09-23 Uchwała Uchwała nr 106.XII.2019 Rady Gminy Wiązowna z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie nadania nazwy ulicy będącej drogą wewnętrzną, położoną w obrębach geodezyjnych Bolesławów i Czarnówka
2019 11022 2019-09-23 Uchwała Uchwała nr 105.XII.2019 Rady Gminy Wiązowna z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie nadania nazw ulic drogom ogólnie dostępnym, położonym w obrębach geodezyjnych Kruszówiec i Czarnówka
2019 11021 2019-09-23 Uchwała Uchwała nr 103.XII.2019 Rady Gminy Wiązowna z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji na terenie gminy Wiązowna, na realizację zadań z zakresu ochrony powietrza, których celem jest ograniczenie emisji zanieczyszczeń, w tym zanieczyszczeń pyłowych, z pieców oraz kotłowni opalanych paliwem stałym, w celu realizacji założeń wynikających z Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Wiązowna 2018-2024
2019 11020 2019-09-23 Uchwała Uchwała nr 98.XII.2019 Rady Gminy Wiązowna z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych, których zarządcą jest Gmina Wiązowna
2019 11019 2019-09-23 Uchwała Uchwała nr 97.XII.2019 Rady Gminy Wiązowna z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany przebiegu drogi gminnej
2019 11018 2019-09-23 Uchwała Uchwała nr 96.XII.2019 Rady Gminy Wiązowna z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2019 11017 2019-09-23 Uchwała Uchwała nr 104.XII.2019 Rady Gminy Wiązowna z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr 28.II.2018 Rady Gminy Wiązowna z dnia 18 grudnia 2018 roku w sprawie przyjęcia „Programu Ograniczenia Niskiej emisji dla Gminy Wiązowna 2018 -2024”
2019 7973 2019-06-28 Uchwała Uchwała nr 91.X.2019 Rady Gminy Wiązowna z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w przedszkolu i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, których organem prowadzącym jest Gmina Wiązowna
2019 7972 2019-06-28 Uchwała Uchwała nr 89.X.2019 Rady Gminy Wiązowna z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie na terenie gminy Wiązowna w roku 2019 miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli oraz określenia sezonu kąpielowego dla tego miejsca
2019 7971 2019-06-28 Uchwała Uchwała nr 87.X.2019 Rady Gminy Wiązowna z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie nadania nazwy ulicy będącej drogą wewnętrzną, położoną w obrębie geodezyjnym Pęclin
2019 7779 2019-06-24 Uchwała Uchwała nr 70.IX.2019 Rady Gminy Wiązowna z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pn. "Malcanów Akacjowa"
2019 7406 2019-06-13 Uchwała Uchwała nr 77.IX.2019 Rady Gminy Wiązowna z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie nagród za wybitne osiągnięcia sportowe
2019 7405 2019-06-13 Uchwała Uchwała nr 75.IX.2019 Rady Gminy Wiązowna z dnia 28 maja 2019 r. zmieniająca uchwałę nr 32.VI.2019 Rady Gminy Wiązowna z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia regulaminu Targowiska Gminnego "Mój Rynek" w Wiązownie
2019 7404 2019-06-13 Uchwała Uchwała nr 71.IX.2019 Rady Gminy Wiązowna z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pn. "Duchnów Aktywizacja Gospodarcza II"
2019 7403 2019-06-13 Uchwała Uchwała nr 63.VIII.2019 Rady Gminy Wiązowna z dnia 9 maja 2019 r. w sprawie nadania nazwy ulicy będącej drogą wewnętrzną, położoną w obrębie geodezyjnym Wola Ducka
2019 7402 2019-06-13 Uchwała Uchwała nr 62.VIII.2019 Rady Gminy Wiązowna z dnia 9 maja 2019 r. w sprawie nadania nazwy ulicy będącej drogą wewnętrzną, położoną w obrębie geodezyjnym Duchnów
2019 7401 2019-06-13 Uchwała Uchwała nr 61.VIII.2019 Rady Gminy Wiązowna z dnia 9 maja 2019 r. w sprawie nadania nazwy ulicy będącej drogą wewnętrzną, położoną w obrębie geodezyjnym Góraszka
2019 7400 2019-06-13 Uchwała Uchwała nr 60.VIII.2019 Rady Gminy Wiązowna z dnia 9 maja 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 31.VI.2019 Rady Gminy Wiązowna z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie szczegółowych warunków ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia oraz trybu ich pobierania
2019 7399 2019-06-13 Uchwała Uchwała nr 59.VIII.2019 Rady Gminy Wiązowna z dnia 9 maja 2019 r. w sprawie zmiany załącznika nr 2 do uchwały nr 165.XLVII.2017 Rady Gminy Wiązowna z dnia 26 września 2017 r. w sprawie nadania przestrzeni publicznej w Wiązownie nazwy „Gminny Park Centrum” i wprowadzenia regulaminu korzystania z ww. Parku
2019 7398 2019-06-13 Uchwała Uchwała nr 58.VIII.2019 Rady Gminy Wiązowna z dnia 9 maja 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pn. Polna Bis – obszar planistyczny „A”
2019 7397 2019-06-13 Uchwała Uchwała nr 57.VIII.2019 Rady Gminy Wiązowna z dnia 9 maja 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pn. „Glinianka Wrzosowa - Wawrzyniecka”
2019 7396 2019-06-13 Uchwała Uchwała nr 56.VIII.2019 Rady Gminy Wiązowna z dnia 9 maja 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Wiązowna oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2019 roku
2019 7395 2019-06-13 Uchwała Uchwała nr 55.VIII.2019 Rady Gminy Wiązowna z dnia 9 maja 2019 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dla pedagogów, logopedów, psychologów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych oraz nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i młodsze zatrudnionych w jednostkach oświatowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Wiązowna
2019 4607 2019-04-09 Uchwała Uchwała nr 49.VII.2019 Rady Gminy Wiązowna z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty na terenie Gminy Wiązowna
2019 4164 2019-03-29 Uchwała Uchwała nr 47.VI.2019 Rady Gminy Wiązowna z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Wiązowna
2019 4163 2019-03-29 Uchwała Uchwała nr 46.VI.2019 Rady Gminy Wiązowna z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 2.III.2019 Rady Gminy Wiązowna z dnia 19 stycznia 2019 roku w sprawie zmiany nazwy jednostki budżetowej oraz nadania jej nowego statutu
2019 4162 2019-03-29 Uchwała Uchwała nr 44.VI.2019 Rady Gminy Wiązowna z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie nadania nazwy ulicy będącej drogą wewnętrzną, położoną w obrębie geodezyjnym Boryszew
2019 4161 2019-03-29 Uchwała Uchwała nr 43.VI.2019 Rady Gminy Wiązowna z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie nadania nazwy ulicy będącej drogą wewnętrzną, położoną w obrębie geodezyjnym Wola Ducka
2019 4160 2019-03-29 Uchwała Uchwała nr 42.VI.2019 Rady Gminy Wiązowna z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie nadania nazwy ulicy będącej drogą wewnętrzną, położoną w obrębie geodezyjnym Góraszka
2019 4159 2019-03-29 Uchwała Uchwała nr 41.VI.2019 Rady Gminy Wiązowna z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 142.LXI.2014 Rady Gminy Wiązowna z dnia 29 października 2014 r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Kąck
2019 4158 2019-03-29 Uchwała Uchwała nr 40.VI.2019 Rady Gminy Wiązowna z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie określenia sezonu kąpielowego w roku 2019 na terenie gminy Wiązowna
2019 4157 2019-03-29 Uchwała Uchwała nr 39.VI.2019 Rady Gminy Wiązowna z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wiązowna w 2019 roku
2019 4156 2019-03-29 Uchwała Uchwała nr 34.VI.2019 Rady Gminy Wiązowna z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie opłaty targowej
2019 4155 2019-03-29 Uchwała Uchwała nr 33.VI.2019 Rady Gminy Wiązowna z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Wiązowna do ustalenia wysokości opłat za korzystanie z powierzchni handlowych na obiektach i placach handlowych na terenie Gminy Wiązowna
2019 4154 2019-03-29 Uchwała Uchwała nr 32.VI.2019 Rady Gminy Wiązowna z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia regulaminu Targowiska Gminnego "Mój Rynek" w Wiązownie
2019 4153 2019-03-29 Uchwała Uchwała nr 31.VI.2019 Rady Gminy Wiązowna z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie szczegółowych warunków ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia oraz trybu ich pobierania
2019 3471 2019-03-14 Uchwała Uchwała nr 24.V.2019 Rady Gminy Wiązowna z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w jednostkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Wiązowna oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania ze środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli oraz specjalności, form kształcenia i doskonalenia, na które dofinansowanie jest przyznane w 2019 r.
2019 3470 2019-03-14 Uchwała Uchwała nr 23.V.2019 Rady Gminy Wiązowna z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie przyjęcia wieloletniego programu osłonowego „Pomoc Gminy w zakresie dożywiania” na lata 2019-2023
2019 3469 2019-03-14 Uchwała Uchwała nr 8.IV.2019 Rady Gminy Wiązowna z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pn. „Wiązowna Kościelna – Gródek bis”, przyjętego uchwałą nr 89.XXV.2016 z dnia 31 maja 2016 r.
2019 3468 2019-03-14 Uchwała Uchwała nr 7.IV.2019 Rady Gminy Wiązowna z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pn. „Wiązowna Kościelna – Gródek bis”, przyjętego uchwałą nr 107.XV.2015 z dnia 29 września 2015 r.
2019 2322 2019-02-20 Uchwała Uchwała nr 19.IV.2019 Rady Gminy Wiązowna z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie zmian w Uchwale Nr 109.XXVII.2016 Rady Gminy Wiązowna z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie utworzenia Rady Seniorów Gminy Wiązowna oraz nadania jej statutu
2019 2321 2019-02-20 Uchwała Uchwała nr 18.IV.2019 Rady Gminy Wiązowna z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do pierwszej klasy szkoły podstawowej, dla której organem prowadzącym jest Gmina Wiązowna, określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów i dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia
2019 2320 2019-02-20 Uchwała Uchwała nr 17.IV.2019 Rady Gminy Wiązowna z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Wiązowna, określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów i dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia
2019 2319 2019-02-20 Uchwała Uchwała nr 16.IV.2019 Rady Gminy Wiązowna z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego przysługującego członkom ochotniczych straży pożarnych z terenu gminy Wiązowna za udział w działaniach ratowniczych lub szkoleniach pożarniczych organizowanych przez Państwową Straż Pożarną
2019 2318 2019-02-20 Uchwała Uchwała nr 14.IV.2019 Rady Gminy Wiązowna z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie nadania nazwy ulicy będącej drogą wewnętrzną, położoną w obrębie geodezyjnym Wiązowna Kościelna
2019 1938 2019-02-08 Uchwała Uchwała nr 28.II.2018 Rady Gminy Wiązowna z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych działek inwestycyjnych w gminie Wiązowna
2019 1400 2019-01-28 Uchwała Uchwała nr 2.III.2019 Rady Gminy Wiązowna z dnia 19 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany nazwy jednostki budżetowej oraz nadania jej nowego statutu
2019 1399 2019-01-28 Uchwała Uchwała nr 1.III.2019 Rady Gminy Wiązowna z dnia 19 stycznia 2019 r. w sprawie Gminnego program dla rodzin wielodzietnych „KARTA DUŻEJ RODZINY”
2018 13393 2018-12-31 Uchwała Uchwała nr 29.II.2018 Rady Gminy Wiązowna z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Wiązowna
2018 13282 2018-12-31 Uchwała Uchwała nr 15.II.2018 Rady Gminy Wiązowna z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie Uchwały Budżetowej Gminy Wiązowna na 2019 rok
2018 13281 2018-12-31 Uchwała Uchwała nr 21.II.2018 Rady Gminy Wiązowna z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy będącej drogą wewnętrzną, położoną w obrębie geodezyjnym Duchnów
2018 13280 2018-12-31 Uchwała Uchwała nr 27.II.2018 Rady Gminy Wiązowna z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków ponoszenia odpłatności za pobyt w Klubie „Senior +” w Woli Karczewskiej oraz trybu ich pobierania
2018 13279 2018-12-31 Uchwała Uchwała nr 26.II.2018 Rady Gminy Wiązowna z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w ramach rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2018 13278 2018-12-31 Uchwała Uchwała nr 22.II.2018 Rady Gminy Wiązowna z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy będącej drogą wewnętrzną, położoną w obrębie geodezyjnym Duchnów
2018 11851 2018-12-05 Uchwała Uchwała nr 146.LXII.2018 Rady Gminy Wiązowna z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2019 rok
2018 11850 2018-12-05 Uchwała Uchwała nr 142.LXII.2018 Rady Gminy Wiązowna z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie uchwalenia „Regulaminu dostarczania wody i  odprowadzania ścieków na terenie Gminy Wiązowna”
2018 11011 2018-11-15 Uchwała Uchwała nr 130.LX.2018 Rady Gminy Wiązowna z dnia 26 września 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr 31.LIII.2018 Rady Gminy Wiązowna z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie podziału gminy Wiązowna na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018 9076 2018-09-27 Uchwała Uchwała nr 122.LIX.2018 Rady Gminy Wiązowna z dnia 28 sierpnia 2018 r. w sprawie uchwalenia statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wiązownie
2018 8950 2018-09-21 Uchwała Uchwała nr 123.LIX.2018 Rady Gminy Wiązowna z dnia 28 sierpnia 2018 r. w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
2018 8949 2018-09-21 Uchwała Uchwała nr 118.LIX.2018 Rady Gminy Wiązowna z dnia 28 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany nazwy jednostki organizacyjnej pomocy społecznej oraz nadania jej nowego statutu
2018 8948 2018-09-21 Uchwała Uchwała nr 116.LIX.2018 Rady Gminy Wiązowna z dnia 28 sierpnia 2018 r. w sprawie ustanowienia tytułu „Honorowy Obywatel Gminy Wiązowna”
2018 8947 2018-09-21 Uchwała Uchwała nr 114.LIX.2018 Rady Gminy Wiązowna z dnia 28 sierpnia 2018 r. w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej
2018 8946 2018-09-21 Uchwała Uchwała nr 113.LIX.2018 Rady Gminy Wiązowna z dnia 28 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian w uchwale nr 55.LIII.2014 Rady Gminy Wiązowna z dnia 29 kwietnia 2014 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy
2018 8945 2018-09-21 Uchwała Uchwała nr 111.LIX.2018 Rady Gminy Wiązowna z dnia 28 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Wiązowna
2018 8944 2018-09-21 Uchwała Uchwała nr 110.LIX.2018 Rady Gminy Wiązowna z dnia 28 sierpnia 2018 r. w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Wiązowna
2018 8943 2018-09-21 Uchwała Uchwała nr 109.LIX.2018 Rady Gminy Wiązowna z dnia 28 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 30.LIII.2018 Rady Gminy Wiązowna z dnia 27 lutego 2018 r. ws. podziału gminy Wiązowna na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu, celem wyborów do Rady Gminy Wiązowna
2018 7204 2018-07-16 Uchwała Uchwała nr 94.LVII.2018 Rady Gminy Wiązowna z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy będącej drogą wewnętrzną, położoną w obrębie geodezyjnym Izabela
2018 7203 2018-07-16 Uchwała Uchwała nr 91.LVII.2018 Rady Gminy Wiązowna z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie regulaminu przyznawania i wypłacania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz szczegółowych warunków obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Wiązowna
2018 6254 2018-06-18 Uchwała Uchwała nr 87.LVI.2018 Rady Gminy Wiązowna z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie zniesienia ochrony przyrody z drzewa pomnikowego na terenie Gminy Wiązowna
2018 6253 2018-06-18 Uchwała Uchwała nr 82.LVI.2018 Rady Gminy Wiązowna z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy będącej drogą wewnętrzną, położoną w obrębie geodezyjnym Góraszka
2018 6252 2018-06-18 Uchwała Uchwała nr 81.LVI.2018 Rady Gminy Wiązowna z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy będącej drogą wewnętrzną, położoną w obrębie geodezyjnym Wiązowna Gminna
2018 6251 2018-06-18 Uchwała Uchwała nr 73.LVI.2018 Rady Gminy Wiązowna z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie określenia wzoru informacji i deklaracji w sprawie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego
2018 6212 2018-06-14 Uchwała Uchwała nr 78.LVI.2018 Rady Gminy Wiązowna z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 99.VIII.2011 Rady Gminy Wiązowna z dnia 24 listopada 2011 roku w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą Oświata Gminna i nadania jej statutu
2018 6211 2018-06-14 Uchwała Uchwała nr 77.LVI.2018 Rady Gminy Wiązowna z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Wiązowna
2018 6210 2018-06-14 Uchwała Uchwała nr 75.LVI.2018 Rady Gminy Wiązowna z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie dopłat do cen biletów za usługi przewozowe środkami lokalnego transportu zbiorowego organizowanego przez m. st. Warszawę oraz zgody na zawarcie porozumienia w sprawie tych dopłat z m. st. Warszawą
2018 5031 2018-05-10 Uchwała Uchwała nr 64.LV.2018 Rady Gminy Wiązowna z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie zaliczenia ul. Jana Pawła II w Zakręcie do kategorii dróg gminnych
2018 5030 2018-05-10 Uchwała Uchwała nr 63.LV.2018 Rady Gminy Wiązowna z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dla pedagogów, logopedów, psychologów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych zatrudnionych w jednostkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Wiązowna
2018 4466 2018-04-19 Uchwała Uchwała nr 54.LIV.2018 Rady Gminy Wiązowna z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości
2018 4465 2018-04-19 Uchwała Uchwała nr 50.LIV.2018 Rady Gminy Wiązowna z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wiązowna w 2018 roku
2018 4464 2018-04-19 Uchwała Uchwała nr 49.LIV.2018 Rady Gminy Wiązowna z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie wykazu kąpielisk na terenie gminy Wiązowna
2018 4463 2018-04-19 Uchwała Uchwała nr 48.LIV.2018 Rady Gminy Wiązowna z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie ustalenia sezonu kąpielowego na terenie gminy Wiązowna
2018 4462 2018-04-19 Uchwała Uchwała nr 46.LIV.2018 Rady Gminy Wiązowna z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia zasad i trybu postępowania przy udzielaniu dotacji spółkom wodnym działającym na terenie gminy Wiązowna oraz sposobu ich rozliczania
2018 4461 2018-04-19 Uchwała Uchwała nr 43.LIV.2018 Rady Gminy Wiązowna z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy będącej drogą wewnętrzną, położoną w obrębie geodezyjnym Glinianka
2018 2896 2018-03-21 Uchwała Uchwała nr 38.LIII.2018 Rady Gminy Wiązowna z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy będącej drogą wewnętrzną, położoną w obrębie geodezyjnym Wiązowna Gminna
2018 2895 2018-03-21 Uchwała Uchwała nr 31.LIII.2018 Rady Gminy Wiązowna z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie podziału gminy Wiązowna na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018 2894 2018-03-21 Uchwała Uchwała nr 30.LIII.2018 Rady Gminy Wiązowna z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie podziału gminy Wiązowna na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu, celem wyborów do Rady Gminy Wiązowna
2018 2893 2018-03-21 Uchwała Uchwała nr 27.LIII.2018 Rady Gminy Wiązowna z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie utworzenia Przedszkola w Woli Duckiej
2018 2892 2018-03-21 Uchwała Uchwała nr 25.LIII.2018 Rady Gminy Wiązowna z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości
2018 2016 2018-02-26 Uchwała Uchwała nr 8.LII.2018 Rady Gminy Wiązowna z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do pierwszej klasy szkoły podstawowej, dla której organem prowadzącym jest Gmina Wiązowna, określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów i dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia
2018 1992 2018-02-23 Uchwała Uchwała nr 7.LII.2018 Rady Gminy Wiązowna z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Wiązowna, określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów i dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia
2018 1990 2018-02-23 Uchwała Uchwała nr 6.LII.2018 Rady Gminy Wiązowna z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji na prowadzenie niepublicznych: szkół, oddziałów wychowania przedszkolnego przy szkołach podstawowych i przedszkoli oraz trybu i zakresu przeprowadzenia kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania udzielonej dotacji
2018 1987 2018-02-23 Uchwała Uchwała nr 22.LII.2018 Rady Gminy Wiązowna z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pn. "Duchnów aktywizacja gospodarcza"
2018 881 2018-01-25 Uchwała Uchwała nr 200.LI.2017 Rady Gminy Wiązowna z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie Uchwały Budżetowej Gminy Wiązowna na 2018 rok
2018 554 2018-01-15 Uchwała Uchwała nr 204.LI.2017 Rady Gminy Wiązowna z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia przebiegu istniejących dróg gminnych
2018 381 2018-01-11 Uchwała Uchwała nr 185.L.2017 Rady Gminy Wiązowna z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pn. „Wiązowna – Centrum” obszar planistyczny „A”
2017 11950 2017-12-13 Uchwała Uchwała nr 195.L.2017 Rady Gminy Wiązowna z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy będącej drogą wewnętrzną, położoną w obrębie geodezyjnym Zakręt
2017 11949 2017-12-13 Uchwała Uchwała nr 194.L.2017 Rady Gminy Wiązowna z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy będącej drogą wewnętrzną, położoną w obrębie geodezyjnym Majdan
2017 11947 2017-12-13 Uchwała Uchwała nr 187.L.2017 Rady Gminy Wiązowna z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2018 rok
2017 10048 2017-11-09 Uchwała Uchwała nr 182.XLIX.2017 Rady Gminy Wiązowna z dnia 31 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Malcanowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Malcanowie
2017 10047 2017-11-09 Uchwała Uchwała nr 181.XLIX.2017 Rady Gminy Wiązowna z dnia 31 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego w Zakręcie w Szkołę Podstawową im. Cypriana Kamila Norwida w Zakręcie
2017 10046 2017-11-09 Uchwała Uchwała nr 180.XLIX.2017 Rady Gminy Wiązowna z dnia 31 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Wincentego Witosa w Gliniance w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Wincentego Witosa w Gliniance
2017 10045 2017-11-09 Uchwała Uchwała nr 179.XLIX.2017 Rady Gminy Wiązowna z dnia 31 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego w Wiązownie w Szkołę Podstawową z Oddziałami Integracyjnymi im. Bohaterskich Lotników Polskich w Wiązownie
2017 10044 2017-11-09 Uchwała Uchwała nr 171.XLIX.2017 Rady Gminy Wiązowna z dnia 31 października 2017 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Programu „Ogólnopolska Karta Seniora – edycja Gmina Wiązowna”
2017 10043 2017-11-09 Uchwała Uchwała nr 175.XLIX.2017 Rady Gminy Wiązowna z dnia 31 października 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy będącej drogą wewnętrzną, położoną w obrębie geodezyjnym Boryszew
2017 10042 2017-11-09 Uchwała Uchwała nr 174.XLIX.2017 Rady Gminy Wiązowna z dnia 31 października 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy będącej drogą wewnętrzną, położoną w obrębie geodezyjnym Czarnówka
2017 9322 2017-10-13 Uchwała Uchwała nr 165.XLVIII.2017 Rady Gminy Wiązowna z dnia 26 września 2017 r. w sprawie nadania przestrzeni publicznej w Wiązownie nazwy „Gminny Park Centrum” i wprowadzenia Regulaminu korzystania z ww. Parku
2017 9321 2017-10-13 Uchwała Uchwała nr 164.XLVIII.2017 Rady Gminy Wiązowna z dnia 26 września 2017 r. w sprawie zmiany nazwy zakładu budżetowego i nadania mu nowego statutu
2017 7622 2017-09-12 Uchwała Uchwała nr 138.XLVII.2017 Rady Gminy Wiązowna z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie nadania statutu Bibliotece Publicznej Gminy Wiązowna
2017 7621 2017-09-12 Uchwała Uchwała nr 132.XLVII.2017 Rady Gminy Wiązowna z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 99.VIII.2011 Rady Gminy Wiązowna z dnia 24 listopada 2011 roku w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą Oświata Gminna i nadania jej statutu
2017 7616 2017-09-12 Uchwała Uchwała nr 124.XLVII.2017 Rady Gminy Wiązowna z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Wiązowna
2017 7615 2017-09-12 Uchwała Uchwała nr 139.XLVII.2017 Rady Gminy Wiązowna z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy będącej drogą wewnętrzną, położoną w obrębie geodezyjnym Boryszew, we wsi Stefanówka
2017 7614 2017-09-12 Uchwała Uchwała nr 137.XLVII.2017 Rady Gminy Wiązowna z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy będącej drogą wewnętrzną, położoną w obrębie geodezyjnym Glinianka
2017 7613 2017-09-12 Uchwała Uchwała nr 136.XLVII.2017 Rady Gminy Wiązowna z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy będącej drogą wewnętrzną, położoną w obrębie geodezyjnym Wiązowna Kościelna
2017 6306 2017-07-21 Uchwała Uchwała nr 96.XLIV.2017 Rady Gminy Wiązowna z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pn. „Góraszka wschodnia – obszar planistyczny »B«”
2017 6262 2017-07-19 Uchwała Uchwała nr 111.XLV.2017 Rady Gminy Wiązowna z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy będącej drogą wewnętrzną, położoną w obrębie geodezyjnym Malcanów
2017 6261 2017-07-19 Uchwała Uchwała nr 105.XLIV.2017 Rady Gminy Wiązowna z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy będącej drogą wewnętrzną, położoną w obrębie geodezyjnym Zakręt
2017 6260 2017-07-19 Uchwała Uchwała nr 98.XLIV.2017 Rady Gminy Wiązowna z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 88.XLIII.2017 Rady Gminy Wiązowna z dnia 30 maja 2017 roku w sprawie nadania nazwy ulicy będącej drogą publiczną, położona w obrębie geodezyjnym Izabela
2017 6259 2017-07-19 Uchwała Uchwała nr 95.XLIV.2017 Rady Gminy Wiązowna z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie zmian w uchwale nr 85.XLIII.2017 Rady Gminy Wiązowna z dnia 30 maja 2017 roku w sprawie określenia zasad i trybu korzystania z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej, w których realizowane są zadania własne gminy w zakresie oświaty
2017 6258 2017-07-19 Uchwała Uchwała nr 93.XLIV.2017 Rady Gminy Wiązowna z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie ustalenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych
2017 5343 2017-06-13 Uchwała Uchwała nr 88.XLIII.2017 Rady Gminy Wiązowna z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy będącej drogą publiczną, położoną w obrębie geodezyjnym Izabela
2017 5342 2017-06-13 Uchwała Uchwała nr 86.XLIII.2017 Rady Gminy Wiązowna z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Wiązowna do określenia cen i opłat za korzystanie z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej, w których realizowane są zadania własne gminy w zakresie oświaty
2017 5341 2017-06-13 Uchwała Uchwała nr 85.XLIII.2017 Rady Gminy Wiązowna z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie określenia zasad i trybu korzystania z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej, w których realizowane są zadania własne gminy w zakresie oświaty
2017 5340 2017-06-13 Uchwała Uchwała nr 83.XLIII.2017 Rady Gminy Wiązowna z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie ustalenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych
2017 5339 2017-06-13 Uchwała Uchwała nr 75.XLII.2017 Rady Gminy Wiązowna z dnia 12 maja 2017 r. w sprawie uchylenia uchwały nr 71.XXXIX.2017 Rady Gminy Wiązowna z dnia 24 kwietnia 2017 r. w sprawie przeprowadzenia referendum gminnego
2017 4742 2017-05-18 Uchwała Uchwała nr 61.XXXIX.2017 Rady Gminy Wiązowna z dnia 24 kwietnia 2017r. w sprawie nadania nazwy ulicy będącej drogą wewnętrzną, położoną w obrębie geodezyjnym Zakręt
2017 4741 2017-05-18 Uchwała Uchwała nr 57.XXXIX.2017 Rady Gminy Wiązowna z dnia 24 kwietnia 2017r. w sprawie ustanowienia tytułu „Honorowy Obywatel Gminy Wiązowna”
2017 4179 2017-04-27 Uchwała Uchwała nr 71.XXXIX.2017 Rady Gminy Wiązowna z dnia 24 kwietnia 2017r. w sprawie przeprowadzenia referendum gminnego
2017 3916 2017-04-18 Uchwała Uchwała nr 53.XXXVIII.2017 Rady Gminy Wiązowna z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pn. „Góraszka wschodnia – obszar planistyczny »A«”
2017 3856 2017-04-14 Uchwała Uchwała nr 43.XXXVIII.2017 Rady Gminy Wiązowna z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wiązowna w 2017 roku
2017 3855 2017-04-14 Uchwała Uchwała nr 41.XXXVIII.2017 Rady Gminy Wiązowna z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy będącej drogą wewnętrzną, położoną w obrębie geodezyjnym Góraszka
2017 3854 2017-04-14 Uchwała Uchwała nr 40.XXXVIII.2017 Rady Gminy Wiązowna z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy będącej drogą wewnętrzną, położoną w obrębie geodezyjnym Zakręt
2017 3020 2017-03-29 Uchwała Uchwała nr 38.XXXVIII.2017 Rady Gminy Wiązowna z dnia 28 marca 2017r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
2017 3019 2017-03-29 Uchwała Uchwała nr 37.XXXVIII.2017 Rady Gminy Wiązowna z dnia 28 marca 2017r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Wiązowna, określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów i dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia
2017 3018 2017-03-29 Uchwała Uchwała nr 36.XXXVIII.2017 Rady Gminy Wiązowna z dnia 28 marca 2017r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do pierwszej klasy szkoły podstawowej, dla której organem prowadzącym jest Gmina Wiązowna, określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów i dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia
2017 2372 2017-03-10 Uchwała Uchwała nr 28.XXXVII.2017 Rady Gminy Wiązowna z dnia 28 lutego 2017r. w sprawie nadania nazwy ulicy będącej drogą wewnętrzną, położoną w obrębie geodezyjnym Glinianka
2017 2371 2017-03-10 Uchwała Uchwała nr 27.XXXVII.2017 Rady Gminy Wiązowna z dnia 28 lutego 2017r. w sprawie nadania nazwy ulicy będącej drogą wewnętrzną, położoną w obrębie geodezyjnym Malcanów
2017 2370 2017-03-10 Uchwała Uchwała nr 26.XXXVII.2017 Rady Gminy Wiązowna z dnia 28 lutego 2017r. w sprawie nadania nazwy ulicy będącej drogą wewnętrzną, położoną w obrębie geodezyjnym Glinianka
2017 1710 2017-02-20 Uchwała Uchwała nr 13.XXXV.2017 Rady Gminy Wiązowna z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego, czasu przeznaczonego na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę dzieci w wieku do lat 5 w przedszkolach, których organem prowadzącym jest Gmina Wiązowna
2017 1709 2017-02-20 Uchwała Uchwała nr 12.XXXV.2017 Rady Gminy Wiązowna z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie zniesienia ochrony przyrody z drzewa pomnikowego na terenie Gminy Wiązowna
2017 1708 2017-02-20 Uchwała Uchwała nr 11.XXXV.2017 Rady Gminy Wiązowna z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 142.LXI.2014 Rady Gminy Wiązowna z dnia 29 października 2014 r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Kąck
2017 1707 2017-02-20 Uchwała Uchwała nr 10.XXXV.2017 Rady Gminy Wiązowna z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy będącej drogą wewnętrzną, położoną w obrębie geodezyjnym Glinianka
2017 134 2017-01-05 Uchwała Uchwała nr 168.XXXIII.2016 Rady Gminy Wiązowna z dnia 20 grudnia 2016r. w sprawie Uchwały Budżetowej Gminy Wiązowna na 2017 rok
2016 11742 2016-12-23 Uchwała Uchwała nr 182.XXXIII.2016 Rady Gminy Wiązowna z dnia 20 grudnia 2016r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji na prowadzenie publicznych i niepublicznych: szkół, oddziałów wychowania przedszkolnego przy szkołach podstawowych, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu przeprowadzenia kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania udzielonej dotacji
2016 11741 2016-12-23 Uchwała Uchwała nr 176.XXXIII.2016 Rady Gminy Wiązowna z dnia 20 grudnia 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr 110.XV.2015 Rady Gminy Wiązowna z dnia 29 września 2015 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Dziennym Domu "Senior-WIGOR" w Woli Karczewskiej
2016 11430 2016-12-14 Uchwała Uchwała nr 156.XXXII.2016 Rady Gminy Wiązowna z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie zmiany uchwały nr 21.V.2015 z dnia 24 lutego 2015 r. w sprawie uchwalenia statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wiązownie
2016 11429 2016-12-14 Uchwała Uchwała nr 152.XXXII.2016 Rady Gminy Wiązowna z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie nadania nazwy ulicy będącej drogą wewnętrzną, położoną w obrębie geodezyjnym Michałówek
2016 11428 2016-12-14 Uchwała Uchwała nr 149.XXXII.2016 Rady Gminy Wiązowna z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie regulaminu przyznawania i wypłacania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz szczegółowych warunków obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw nauczycieli oraz dodatków socjalnych dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Wiązowna
2016 10694 2016-12-06 Uchwała Uchwała nr 143.XXXI.2016 Rady Gminy Wiązowna z dnia 25 października 2016r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych
2016 10693 2016-12-06 Uchwała Uchwała nr 141.XXXI.2016 Rady Gminy Wiązowna z dnia 25 października 2016r. w sprawie zmiany uchwały nr 128.XXIX.2016 Rady Gminy Wiązowna z dnia 27 września 2016 r. w sprawie zapłaty podatków za pomocą innego instrumentu płatniczego, w tym instrumentu płatniczego, na którym przechowywany jest pieniądz elektroniczny
2016 10692 2016-12-06 Uchwała Uchwała nr 140.XXXI.2016 Rady Gminy Wiązowna z dnia 25 października 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2017 rok
2016 10691 2016-12-06 Uchwała Uchwała nr 136.XXXI.2016 Rady Gminy Wiązowna z dnia 25 października 2016r. w sprawie zmiany Uchwały nr 4.XIX.2016 z dnia 26 stycznia 2016 r. w sprawie wprowadzenia na terenie Gminy Wiązowna „Gminnego programu dla rodzin wielodzietnych (KARTA DUŻEJ RODZINY)”
2016 9048 2016-10-20 Uchwała Uchwała nr 130.XXIX.2016 Rady Gminy Wiązowna z dnia 27 września 2016r. w sprawie nadania nazwy ulicy będącej drogą publiczną, położoną w obrębie geodezyjnym Czarnówka
2016 9047 2016-10-20 Uchwała Uchwała nr 129.XXIX.2016 Rady Gminy Wiązowna z dnia 27 września 2016r. w sprawie nadania nazwy ulicy będącej drogą wewnętrzną, położoną w obrębie geodezyjnym Izabela
2016 9046 2016-10-20 Uchwała Uchwała nr 128.XXIX.2016 Rady Gminy Wiązowna z dnia 27 września 2016r. w sprawie zapłaty podatków za pomocą innego instrumentu płatniczego, w tym instrumentu płatniczego, na którym przechowywany jest pieniądz elektroniczny
2016 8255 2016-09-22 Uchwała Uchwała nr 109.XXVII.2016 Rady Gminy Wiązowna z dnia 30 sierpnia 2016r. w sprawie utworzenia Rady Seniorów Gminy Wiązowna oraz nadania jej statutu
2016 8228 2016-09-22 Uchwała Uchwała nr 117.XXVII.2016 Rady Gminy Wiązowna z dnia 30 sierpnia 2016r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji w Gminie Wiązowna
2016 7423 2016-08-10 Uchwała Uchwała nr 98.XXVI.2016 Rady Gminy Wiązowna z dnia 28 czerwca 2016r. w sprawie nadania nazwy ulicy będącej drogą wewnętrzną, położoną w obrębie geodezyjnym Wola Ducka
2016 7002 2016-07-21 Uchwała Uchwała nr 89.XXV.2016 Rady Gminy Wiązowna z dnia 31 maja 2016r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego p.n „Wiązowna Kościelna – Gródek bis”
2016 7001 2016-07-21 Uchwała Uchwała nr 88.XXV.2016 Rady Gminy Wiązowna z dnia 31 maja 2016r. w sprawie utworzenia oddziału zamiejscowego Gminnego Przedszkola ,,Pod Stumilowym Lasem” w Pęclinie
2016 7000 2016-07-21 Uchwała Uchwała nr 84.XXV.2016 Rady Gminy Wiązowna z dnia 31 maja 2016r. w sprawie Uchwalenia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Wiązowna na lata 2016 - 2021
2016 5471 2016-06-17 Uchwała Uchwała nr 66.XXIII.2016 Rady Gminy Wiązowna z dnia 26 kwietnia 2016r. w sprawie nadania nazwy ulicy, będącej drogą wewnętrzną położoną w obrębie geodezyjnym Izabela
2016 5336 2016-06-14 Uchwała Uchwała nr 72.XXIII.2016 Rady Gminy Wiązowna z dnia 26 kwietnia 2016r. w sprawie ustanowienia tytułu „Honorowy Obywatel Gminy Wiązowna”
2016 4685 2016-05-16 Uchwała Uchwała nr 63.XXII.2016 Rady Gminy Wiązowna z dnia 22 marca 2016r. w sprawie określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wiązowna w 2016 roku
2016 3158 2016-04-05 Uchwała Uchwała nr 41.XX.2016 Rady Gminy Wiązowna z dnia 23 lutego 2016r. w sprawie Statutu Osiedla Rudka
2016 3157 2016-04-05 Uchwała Uchwała nr 51.XX.2016 Rady Gminy Wiązowna z dnia 23 lutego 2016r. w sprawie Statutu Sołectwa Żanęcin
2016 3156 2016-04-05 Uchwała Uchwała nr 20.XX.2016 Rady Gminy Wiązowna z dnia 23 lutego 2016r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2016 3152 2016-04-05 Uchwała Uchwała nr 40.XX.2016 Rady Gminy Wiązowna z dnia 23 lutego 2016r. w sprawie Statutu Osiedla Radiówek
2016 3151 2016-04-05 Uchwała Uchwała nr 50.XX.2016 Rady Gminy Wiązowna z dnia 23 lutego 2016r. w sprawie Statutu Sołectwa Zakręt
2016 3150 2016-04-05 Uchwała Uchwała nr 31.XX.2016 Rady Gminy Wiązowna z dnia 23 lutego 2016r. w sprawie Statutu Sołectwa Kąck
2016 3149 2016-04-05 Uchwała Uchwała nr 46.XX.2016 Rady Gminy Wiązowna z dnia 23 lutego 2016r. w sprawie Statutu Sołectwa Wiązowna Gminna
2016 3148 2016-04-05 Uchwała Uchwała nr 45.XX.2016 Rady Gminy Wiązowna z dnia 23 lutego 2016r. w sprawie Statutu Sołectwa Stefanówka
2016 3147 2016-04-05 Uchwała Uchwała nr 30.XX.2016 Rady Gminy Wiązowna z dnia 23 lutego 2016r. w sprawie Statutu Sołectwa Izabela
2016 3146 2016-04-05 Uchwała Uchwała nr 49.XX.2016 Rady Gminy Wiązowna z dnia 23 lutego 2016r. w sprawie Statutu Sołectwa Wola Karczewska
2016 3145 2016-04-05 Uchwała Uchwała nr 48.XX.2016 Rady Gminy Wiązowna z dnia 23 lutego 2016r. w sprawie Statutu Sołectwa Wola Ducka
2016 3144 2016-04-05 Uchwała Uchwała nr 44.XX.2016 Rady Gminy Wiązowna z dnia 23 lutego 2016r. w sprawie Statutu Sołectwa Rzakta
2016 3143 2016-04-05 Uchwała Uchwała nr 47.XX.2016 Rady Gminy Wiązowna z dnia 23 lutego 2016r. w sprawie Statutu Sołectwa Wiązowna Kościelna
2016 3142 2016-04-05 Uchwała Uchwała nr 43.XX.2016 Rady Gminy Wiązowna z dnia 23 lutego 2016r. w sprawie Statutu Sołectwa Poręby
2016 3141 2016-04-05 Uchwała Uchwała nr 42.XX.2016 Rady Gminy Wiązowna z dnia 23 lutego 2016r. w sprawie Statutu Sołectwa Pęclin
2016 3140 2016-04-05 Uchwała Uchwała nr 18.XX.2016 Rady Gminy Wiązowna z dnia 23 lutego 2016r. w sprawie nadania nazwy ulicy będącej drogą publiczną ogólnie dostępną, położoną w obrębie geodezyjnym Glinianka
2016 3139 2016-04-05 Uchwała Uchwała nr 36.XX.2016 Rady Gminy Wiązowna z dnia 23 lutego 2016r. w sprawie Statutu Sołectwa Malcanów
2016 3138 2016-04-05 Uchwała Uchwała nr 35.XX.2016 Rady Gminy Wiązowna z dnia 23 lutego 2016r. w sprawie Statutu Sołectwa Majdan
2016 3137 2016-04-05 Uchwała Uchwała nr 39.XX.2016 Rady Gminy Wiązowna z dnia 23 lutego 2016r. w sprawie Statutu Osiedla Parkowego
2016 3136 2016-04-05 Uchwała Uchwała nr 38.XX.2016 Rady Gminy Wiązowna z dnia 23 lutego 2016r. w sprawie Statutu Osiedla Emów
2016 3135 2016-04-05 Uchwała Uchwała nr 37.XX.2016 Rady Gminy Wiązowna z dnia 23 lutego 2016r. w sprawie Statutu Sołectwa Michałówek
2016 3134 2016-04-05 Uchwała Uchwała nr 26.XX.2016 Rady Gminy Wiązowna z dnia 23 lutego 2016r. w sprawie Statutu Sołectwa Dziechciniec
2016 3133 2016-04-05 Uchwała Uchwała nr 25.XX.2016 Rady Gminy Wiązowna z dnia 23 lutego 2016r. w sprawie Statutu Sołectwa Duchnów
2016 3132 2016-04-05 Uchwała Uchwała nr 34.XX.2016 Rady Gminy Wiązowna z dnia 23 lutego 2016r. w sprawie Statutu Sołectwa Lipowo
2016 3131 2016-04-05 Uchwała Uchwała nr 33.XX.2016 Rady Gminy Wiązowna z dnia 23 lutego 2016r. w sprawie Statutu Sołectwa Kruszówiec
2016 3130 2016-04-05 Uchwała Uchwała nr 32.XX.2016 Rady Gminy Wiązowna z dnia 23 lutego 2016r. w sprawie Statutu Sołectwa Kopki
2016 3129 2016-04-05 Uchwała Uchwała nr 24.XX.2016 Rady Gminy Wiązowna z dnia 23 lutego 2016r. w sprawie Statutu Sołectwa Czarnówka
2016 3128 2016-04-05 Uchwała Uchwała nr 17.XX.2016 Rady Gminy Wiązowna z dnia 23 lutego 2016r. w sprawie zmian w statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wiązownie
2016 3127 2016-04-05 Uchwała Uchwała nr 23.XX.2016 Rady Gminy Wiązowna z dnia 23 lutego 2016r. w sprawie Statutu Sołectwa Boryszew
2016 3126 2016-04-05 Uchwała Uchwała nr 22.XX.2016 Rady Gminy Wiązowna z dnia 23 lutego 2016r. w sprawie Statutu Sołectwa Bolesławów
2016 3125 2016-04-05 Uchwała Uchwała nr 29.XX.2016 Rady Gminy Wiązowna z dnia 23 lutego 2016r. w sprawie Statutu Sołectwa Góraszka
2016 3124 2016-04-05 Uchwała Uchwała nr 21.XX.2016 Rady Gminy Wiązowna z dnia 23 lutego 2016r. w sprawie uchylenia uchwały nr 245.XXVI.2000 Rady Gminy Wiązowna z dnia 29 maja 2000 roku w sprawie uchwalenia statutów sołectw i osiedli oraz uchwały nr 141/XVIII/08 z dnia 5 lutego 2008 roku w sprawie uchwalenia Statutu Osiedla Rudka
2016 3123 2016-04-05 Uchwała Uchwała nr 28.XX.2016 Rady Gminy Wiązowna z dnia 23 lutego 2016r. w sprawie Statutu Sołectwa Glinianka II
2016 3122 2016-04-05 Uchwała Uchwała nr 27.XX.2016 Rady Gminy Wiązowna z dnia 23 lutego 2016r. w sprawie Statutu Sołectwa Glinianka I
2016 2371 2016-03-11 Uchwała Uchwała nr 4.XIX.2016 Rady Gminy Wiązowna z dnia 26 stycznia 2016r. w sprawie wprowadzenia na terenie Gminy Wiązowna „Gminnego programu dla rodzin wielodzietnych (KARTA DUŻEJ RODZINY)”
2016 2370 2016-03-11 Uchwała Uchwała nr 13.XIX.2016 Rady Gminy Wiązowna z dnia 26 stycznia 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 161.XVIII.2015 w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji na prowadzenie publicznych i niepublicznych: szkół, oddziałów wychowania przedszkolnego przy szkołach podstawowych, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu przeprowadzenia kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania udzielonej dotacji
2016 2369 2016-03-11 Uchwała Uchwała nr 7.XIX.2016 Rady Gminy Wiązowna z dnia 26 stycznia 2016r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do pierwszej klasy szkoły podstawowej, dla której organem prowadzącym jest Gmina Wiązowna, określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów i dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia
2016 2368 2016-03-11 Uchwała Uchwała nr 6.XIX.2016 Rady Gminy Wiązowna z dnia 26 stycznia 2016r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Wiązowna, określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów i dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia
2016 2367 2016-03-11 Uchwała Uchwała nr 5.XIX.2016 Rady Gminy Wiązowna z dnia 26 stycznia 2016r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do pierwszej klasy gimnazjum, dla której organem prowadzącym jest Gmina Wiązowna, określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów i dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia
2016 2347 2016-03-10 Uchwała Uchwała nr 14.XIX.2016 Rady Gminy Wiązowna z dnia 26 stycznia 2016r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego p.n. ”Wiązowna Kościelna – Parafia”
2016 1329 2016-02-12 Uchwała Uchwała nr 162.XVIII.2016 Rady Gminy Wiązowna z dnia 22 grudnia 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr 137.XVII.2015 Rady Gminy Wiązowna z dnia 24 listopada 2015 roku w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wiązowna
2016 1226 2016-02-11 Uchwała Uchwała nr 166.XVIII.2015 Rady Gminy Wiązowna z dnia 22 grudnia 2015r. w sprawie określenia wzoru informacji i deklaracji w sprawie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego
2016 1225 2016-02-11 Uchwała Uchwała nr 165.XVIII.2015 Rady Gminy Wiązowna z dnia 22 grudnia 2015r. w sprawie opłaty targowej na terenie Gminy Wiązowna
2016 1224 2016-02-11 Uchwała Uchwała nr 164.XVIII.2015 Rady Gminy Wiązowna z dnia 22 grudnia 2015r. w sprawie zmiany uchwały nr 124.XVI.2015 Rady Gminy Wiązowna z dnia 30 października 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2016 rok
2016 1223 2016-02-11 Uchwała Uchwała nr 161.XVIII.2015 Rady Gminy Wiązowna z dnia 22 grudnia 2015r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji na prowadzenie publicznych i niepublicznych: szkół, oddziałów wychowania przedszkolnego przy szkołach podstawowych, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu przeprowadzenia kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania udzielonej dotacji
2016 1222 2016-02-11 Uchwała Uchwała nr 158.XVIII.2015 Rady Gminy Wiązowna z dnia 22 grudnia 2015r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2016 691 2016-01-21 Uchwała Uchwała nr 157.XVIII.2015 Rady Gminy Wiązowna z dnia 22 grudnia 2015r. Uchwała Budżetowa Gminy Wiązowna na 2016 rok
2016 665 2016-01-21 Uchwała Uchwała nr 156.XVIII.2015 Rady Gminy Wiązowna z dnia 22 grudnia 2015r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wiązowna na lata 2016-2029
2016 354 2016-01-13 Uchwała Uchwała nr 142.XVII.2015 Rady Gminy Wiązowna z dnia 24 listopada 2015r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych
2016 353 2016-01-13 Uchwała Uchwała nr 140.XVII.2015 Rady Gminy Wiązowna z dnia 24 listopada 2015r. w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 352 2016-01-13 Uchwała Uchwała nr 139.XVII.2015 Rady Gminy Wiązowna z dnia 24 listopada 2015r. w sprawie określenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe
2016 351 2016-01-13 Uchwała Uchwała nr 138.XVII.2015 Rady Gminy Wiązowna z dnia 24 listopada 2015r. w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe
2016 350 2016-01-13 Uchwała Uchwała nr 137.XVII.2015 Rady Gminy Wiązowna z dnia 24 listopada 2015r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wiązowna
2016 349 2016-01-13 Uchwała Uchwała nr 136.XVII.2015 Rady Gminy Wiązowna z dnia 24 listopada 2015r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2015 10175 2015-12-07 Uchwała Uchwała nr 107.XV.2015 Rady Gminy Wiązowna z dnia 29 września 2015r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennegop.n. „Wiązowna Kościelna – Gródek bis”
2015 10067 2015-12-04 Uchwała Uchwała nr 108.XV.2015 Rady Gminy Wiązowna z dnia 29 września 2015r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego p.n. ”Duchnów – Centrum Handlowe”
2015 10066 2015-12-04 Uchwała Uchwała nr 106.XV.2015 Rady Gminy Wiązowna z dnia 29 września 2015r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego p.n. „Mienia- Etap III”
2015 9977 2015-12-03 Uchwała Uchwała nr 132.XVI.2015 Rady Gminy Wiązowna z dnia 30 października 2015r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2015 9843 2015-12-01 Uchwała Uchwała nr 131.XVI.2015 Rady Gminy Wiązowna z dnia 30 października 2015r. w sprawie nadania nazwy ulicy będącej drogą wewnętrzną, położoną w obrębie geodezyjnym Wiązowna Gminna
2015 9767 2015-11-30 Uchwała Uchwała nr 125.XVI.2015 Rady Gminy Wiązowna z dnia 30 października 2015r. w sprawie określenia wzoru informacji i deklaracji w sprawie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśne
2015 9763 2015-11-30 Uchwała Uchwała nr 124.XVI.2015 Rady Gminy Wiązowna z dnia 30 października 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2016 rok
2015 9752 2015-11-30 Uchwała Uchwała nr 126.XVI.2015 Rady Gminy Wiązowna z dnia 30 października 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2015 9058 2015-11-13 Uchwała Uchwała nr 115.XV.2015 Rady Gminy Wiązowna z dnia 29 września 2015r. w sprawie uznania za park gminny terenu położonego w Radiówku i wprowadzenia Regulaminu korzystania z parku gminnego
2015 9057 2015-11-13 Uchwała Uchwała nr 110.XV.2015 Rady Gminy Wiązowna z dnia 29 września 2015r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Dziennym Domu „Senior-WIGOR” w Woli Karczewskiej
2015 9056 2015-11-13 Uchwała Uchwała nr 109.XV.2015 Rady Gminy Wiązowna z dnia 29 września 2015r. w sprawie utworzenia Dziennego Domu „Senior-WIGOR” w Woli Karczewskiej oraz przyjęcia statutu tej jednostki
2015 9055 2015-11-13 Uchwała Uchwała nr 104.XV.2015 Rady Gminy Wiązowna z dnia 29 września 2015r. w sprawie nadania nazwy ulicy ogólnie dostępnej, położonej w obrębie geodezyjnym Duchnów
2015 8108 2015-10-09 Uchwała Uchwała nr 94.XIV.2015 Rady Gminy Wiązowna z dnia 25 sierpnia 2015r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Wiązowna
2015 6928 2015-08-06 Uchwała Uchwała nr 86.XIII.2015 Rady Gminy Wiązowna z dnia 30 czerwca 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 4.XXXV.2013 Rady Gminy Wiązowna z dnia 23 stycznia 2013 r. wsprawie podziału gminy Wiązowna na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczychz późna. zm.
2015 6251 2015-07-17 Uchwała Uchwała nr 75.X.2015 Rady Gminy Wiązowna z dnia 26 maja 2015r. w sprawie nadania nazwy ulicy będącej drogą wewnętrzną, położoną w obrębie geodezyjnym Izabela
2015 6250 2015-07-17 Uchwała Uchwała nr 74.X.2015 Rady Gminy Wiązowna z dnia 26 maja 2015r. w sprawie nadania nazwy ulicy będącej drogą wewnętrzną ogólnie dostępną, położoną w obrębie geodezyjnym Majdan
2015 6249 2015-07-17 Uchwała Uchwała nr 73.X.2015 Rady Gminy Wiązowna z dnia 26 maja 2015r. w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Wiązowna
2015 5699 2015-06-23 Uchwała Uchwała nr 66.IX.2015 Rady Gminy Wiązowna z dnia 28 kwietnia 2015r. w sprawie określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wiązowna w 2015 roku
2015 5698 2015-06-23 Uchwała Uchwała nr 65.IX.2015 Rady Gminy Wiązowna z dnia 28 kwietnia 2015r. w sprawie nadania nazwy skwerowi położonemu we wsi Wiązowna
2015 4628 2015-05-19 Uchwała Uchwała nr 45.VII.2015 Rady Gminy Wiązowna z dnia 31 marca 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 7.IV.2015 Rady Gminy Wiązowna z dnia 3 lutego 2015 roku w sprawie przyjęcia zasad i trybu postępowania przy udzielaniu dotacji spółkom wodnym działającym na terenie Gminy Wiązowna oraz sposobu ich rozliczania
2015 4627 2015-05-19 Uchwała Uchwała nr 32.V.2015 Rady Gminy Wiązowna z dnia 24 lutego 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr 33/VII/11 Rady Gminy Wiązowna z dnia 28 lutego 2011 r. w sprawie opłat za pobyt dziecka w przedszkolu publicznym dla którego organem prowadzącym jest Gmina Wiązowna oraz zmiany uchwałę Nr 12/XXI/2012 Rady Gminy Wiązowna z dnia 29 lutego 2012 r. w sprawie opłat za pobyt dziecka w przedszkolu publicznym dla którego organem prowadzącym jest Gmina Wiązowna
2015 4626 2015-05-19 Uchwała Uchwała nr 7.IV.2015 Rady Gminy Wiązowna z dnia 3 lutego 2015r. w sprawie przyjęcia zasad i trybu postępowania przy udzielaniu dotacji spółkom wodnym działającym na terenie Gminy Wiązowna oraz sposobu ich rozliczania
2015 4499 2015-05-14 Uchwała Uchwała nr 55.VII.2015 Rady Gminy Wiązowna z dnia 31 marca 2015r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Kultury w Wiązownie
2015 4498 2015-05-14 Uchwała Uchwała nr 54.VII.2015 Rady Gminy Wiązowna z dnia 31 marca 2015r. w sprawie ustalenia cen urzędowych za usługi przewozowe lokalnego transportu zbiorowego na liniach autobusowych uzupełniających Zarządu Transportu Miejskiego w Warszawie na terenie Gminy Wiązowna
2015 4497 2015-05-14 Uchwała Uchwała nr 53.VII.2015 Rady Gminy Wiązowna z dnia 31 marca 2015r. w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Wiązowna do zawarcia porozumienia międzygminnego z Miastem Stołecznym Warszawa, dotyczącego uruchomienia linii autobusowych uzupełniających Zarządu Transportu Miejskiego w Warszawie na terenie Gminy Wiązowna
2015 4496 2015-05-14 Uchwała Uchwała nr 51.VII.2015 Rady Gminy Wiązowna z dnia 31 marca 2015r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody.
2015 4495 2015-05-14 Uchwała Uchwała nr 50.VII.2015 Rady Gminy Wiązowna z dnia 31 marca 2015r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody
2015 4494 2015-05-14 Uchwała Uchwała nr 49.VII.2015 Rady Gminy Wiązowna z dnia 31 marca 2015r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody
2015 4493 2015-05-14 Uchwała Uchwała nr 48.VII.2015 Rady Gminy Wiązowna z dnia 31 marca 2015r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody.
2015 4492 2015-05-14 Uchwała Uchwała nr 47.VII.2015 Rady Gminy Wiązowna z dnia 31 marca 2015r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody
2015 4491 2015-05-14 Uchwała Uchwała nr 46.VII.2015 Rady Gminy Wiązowna z dnia 31 marca 2015r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody
2015 3995 2015-04-27 Uchwała Uchwała nr 52.VII.2015 Rady Gminy Wiązowna z dnia 31 marca 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr 29.V.2015 w/s zmiany granic obwodu Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi im. Bohaterskich Lotników Polskich w Wiązownie, ul. Kościelna 20, wchodzącej w skład Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego w Wiązownie oraz zmiany uchwały Nr 30.V.2015 w/s zmiany granic obwodu Szkoły Podstawowej im. Wincentego Witosa w Gliniance, ul. Napoleońska 1
2015 3994 2015-04-27 Uchwała Uchwała nr 30.V.2015. Rady Gminy Wiązowna z dnia 24 lutego 2015r. w sprawie zmiany granic obwodu Szkoły Podstawowej im. Wincentego Witosa w Gliniance, ul. Napoleońska 1.
2015 3993 2015-04-27 Uchwała Uchwała nr 29.V.2015 Rady Gminy Wiązowna z dnia 24 lutego 2015r. w sprawie zmiany granic obwodu Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi im. Bohaterskich Lotników Polskich w Wiązownie, ul. Kościelna 20, wchodzącej w skład Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego w Wiązownie.
2015 3441 2015-04-14 Uchwała Uchwała nr 25.V.2015 Rady Gminy Wiązowna z dnia 24 lutego 2015r. w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2015 3440 2015-04-14 Uchwała Uchwała nr 24.V.2015 Rady Gminy Wiązowna z dnia 24 lutego 2015r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty na terenie Gminy Wiązowna.
2015 3439 2015-04-14 Uchwała Uchwała nr 23.V.2015 Rady Gminy Wiązowna z dnia 24 lutego 2015r. w sprawie nadania nazwy ulicy będącej drogą wewnętrzną, położoną w obrębie geodezyjnym Izabela.
2015 3438 2015-04-14 Uchwała Uchwała nr 22.V.2015 Rady Gminy Wiązowna z dnia 24 lutego 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr 142.LXI.2014 Rady Gminy Wiązowna z dnia 29 października 2014 r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Kąck.
2015 3437 2015-04-14 Uchwała Uchwała nr 21.V.2015 Rady Gminy Wiązowna z dnia 24 lutego 2015r. w sprawie uchwalenia statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wiązownie.
2015 3436 2015-04-14 Uchwała Uchwała nr 5.IV.2015 Rady Gminy Wiązowna z dnia 3 lutego 2015r. w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie gminy Wiązowna.
2015 2567 2015-03-20 Uchwała Uchwała nr 37.VI.2015 Rady Gminy Wiązowna z dnia 3 marca 2015r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Wiązowna, określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów i dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia
2015 235 2015-01-14 Uchwała Uchwała nr 15.III.2014 Rady Gminy Wiązowna z dnia 22 grudnia 2014r. Uchwała Budżetowa Gminy Wiązowna na 2015 rok
2015 234 2015-01-14 Uchwała Uchwała nr 14.III.2014 Rady Gminy Wiązowna z dnia 22 grudnia 2014r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wiązowna na lata 2015 - 2029
2015 167 2015-01-08 Uchwała Uchwała nr 125.LXI.2014 Rady Gminy Wiązowna z dnia 29 października 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego działkę ewidencyjną 409 w obrębie geodezyjnym Rzakta
2015 166 2015-01-08 Uchwała Uchwała nr 124.LXI.2014 Rady Gminy Wiązowna z dnia 29 października 2014r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Góraszka - Centrum Handlowe”
2014 10948 2014-12-03 Uchwała Uchwała nr 145.LXI.2014 Rady Gminy Wiązowna z dnia 29 października 2014r. w sprawie nadania nazwy ulicy będącej drogą publiczną ogólnie dostępną, położoną w obrębie geodezyjnym Wiązowna Kościelna.
2014 10947 2014-12-03 Uchwała Uchwała nr 144.LXI.2014 Rady Gminy Wiązowna z dnia 29 października 2014r. w sprawie nadania nazwy ulicy będącej drogą publiczną ogólnie dostępną, położoną w obrębie geodezyjnym Wiązowna Gminna.
2014 10946 2014-12-03 Uchwała Uchwała nr 143.LXI.2014 Rady Gminy Wiązowna z dnia 29 października 2014r. w sprawie nadania nazwy ulicy będącej drogą wewnętrzną, położonej w obrębie geodezyjnym Majdan.
2014 10945 2014-12-03 Uchwała Uchwała nr 142.LXI.2014 Rady Gminy Wiązowna z dnia 29 października 2014r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Kąck.
2014 10944 2014-12-03 Uchwała Uchwała nr 141.LXI.2014 Rady Gminy Wiązowna z dnia 29 października 2014r. w sprawie nadania nazwy ulicy będącej drogą wewnętrzną, położonej w obrębie geodezyjnym Góraszka.
2014 10943 2014-12-03 Uchwała Uchwała nr 140.LXI.2014 Rady Gminy Wiązowna z dnia 29 października 2014r. w sprawie nadania nazwy ulicy będącej drogą publiczną ogólnie dostępną, położoną w obrębie geodezyjnym Glinianka.
2014 10942 2014-12-03 Uchwała Uchwała nr 139.LXI.2014 Rady Gminy Wiązowna z dnia 29 października 2014r. w sprawie nadania nazwy ulicy będącej drogą publiczną ogólnie dostępną, położoną w obrębie geodezyjnym Emów.
2014 10941 2014-12-03 Uchwała Uchwała nr 138.LXI.2014 Rady Gminy Wiązowna z dnia 29 października 2014r. w sprawie nadania nazwy ulicy będącej drogą publiczną ogólnie dostępną, położoną w obrębie geodezyjnym Czarnówka.
2014 10940 2014-12-03 Uchwała Uchwała nr 131.LXI.2014 Rady Gminy Wiązowna z dnia 29 października 2014r. zmieniająca uchwałę Nr 106.LX.2014 Rady Gminy Wiązowna z dnia 24 września 2014 roku w/s powołania Gminnej Rady Seniorów w Wiązownie.
2014 10939 2014-12-03 Uchwała Uchwała nr 122.LX.2014 Rady Gminy Wiązowna z dnia 24 września 2014r. w sprawie nadania nazwy ulicy będącej drogą wewnętrzną, położonej w obrębie geodezyjnym Czarnówka.
2014 10938 2014-12-03 Uchwała Uchwała nr 121.LX.2014 Rady Gminy Wiązowna z dnia 24 września 2014r. w sprawie nadania nazwy ulicy będącej drogą wewnętrzną, położoną we wsi Malcanów.
2014 10937 2014-12-03 Uchwała Uchwała nr 120.LX.2014 Rady Gminy Wiązowna z dnia 24 września 2014r. w sprawie nadania nazwy ulicy będącej drogą wewnętrzną, położonej w obrębie geodezyjnym Izabela.
2014 10936 2014-12-03 Uchwała Uchwała nr 119.LX.2014 Rady Gminy Wiązowna z dnia 24 września 2014r. w sprawie nadania nazwy ulicy będącej drogą publiczną ogólnie dostępną, położoną w obrębie geodezyjnym Wiązowna Gminna.
2014 10935 2014-12-03 Uchwała Uchwała nr 106.LX.2014 Rady Gminy Wiązowna z dnia 24 września 2014r. w sprawie powołania Gminnej Rady Seniorów w Wiązownie.
2014 10629 2014-11-25 Uchwała Uchwała nr 132.LXI.2014 Rady Gminy Wiązowna z dnia 29 października 2014r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na terenie Gminy Wiązowna.
2014 10628 2014-11-25 Uchwała Uchwała nr 130.LXI.2014 Rady Gminy Wiązowna z dnia 29 października 2014r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości.
2014 10627 2014-11-25 Uchwała Uchwała nr 129.LXI.2014 Rady Gminy Wiązowna z dnia 29 października 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2015 rok.
2014 9578 2014-10-14 Uchwała Uchwała nr 108.LX.2014 Rady Gminy Wiązowna z dnia 24 września 2014r. w sprawie przyjęcia statutu Środowiskowego Domu Samopomocy w Radiówku oraz zlecenia realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej w Gminie Wiązowna.
2014 8558 2014-09-15 Uchwała Uchwała nr 85.LVII.2014 Rady Gminy Wiązowna z dnia 25 czerwca 2014r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji na prowadzenie publicznych i niepublicznych: szkół, oddziałów wychowania przedszkolnego przy szkołach podstawowych, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu przeprowadzenia kontroli wykorzystania udzielonej dotacji.
2014 8259 2014-09-04 Uchwała Uchwała nr 102.LIX.2014 Rady Gminy Wiązowna z dnia 14 sierpnia 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 112.XIX.2011 Rady Gminy Wiązowna z dnia 22 grudnia 2011 roku w sprawie przyjęcia zasad i trybu postępowania przy udzielaniu dotacji spółkom wodnym działającym na terenie Gminy Wiązowna oraz sposobu ich rozliczania.
2014 6239 2014-06-30 Uchwała Uchwała nr 72.LIV.2014 Rady Gminy Wiązowna z dnia 28 maja 2014r. w sparwie zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Kultury w Wiązownie.
2014 6238 2014-06-30 Uchwała Uchwała nr 55.LIII.2014 Rady Gminy Wiązowna z dnia 29 kwietnia 2014r. w sparwie uchwalenia Statutu Gminy
2014 5846 2014-06-06 Uchwała Uchwała nr 43.LIII.2014 Rady Gminy Wiązowna z dnia 29 kwietnia 2014r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty na terenie Gminy Wiązowna.
2014 5169 2014-05-21 Uchwała Uchwała nr 38.LII.2014 Rady Gminy Wiązowna z dnia 26 marca 2014r. w sprawie nadania nazwy ulicy ogólnie dostępnej, położonej w obrębie geodezyjnym Zakręt.
2014 4828 2014-05-12 Uchwała Uchwała nr 338/XXXVIII/09 Rady Gminy Wiązowna z dnia 3 lipca 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2009
2014 4827 2014-05-12 Uchwała Uchwała nr 37.LII.2014 Rady Gminy Wiązowna z dnia 26 marca 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr 155.XLIX.2013 Rady Gminy Wiązowna z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie nadania nazw ulicom położonym w obrębie geodezyjnym Czarnówka.
2014 4826 2014-05-12 Uchwała Uchwała nr 36.LII.2014 Rady Gminy Wiązowna z dnia 26 marca 2014r. w sprawie nadania nazwy ulicy będącej drogą wewnętrzną, położoną w obrębie geodezyjnym Malcanów.
2014 4825 2014-05-12 Uchwała Uchwała nr 35.LII.2014 Rady Gminy Wiązowna z dnia 26 marca 2014r. w sprawie nadania nazwy ulicy będącej drogą publiczną ogólnie dostępną, położoną w obrębie geodezyjnym Czarnówka.
2014 4824 2014-05-12 Uchwała Uchwała nr 34.LII.2014 Rady Gminy Wiązowna z dnia 26 marca 2014r. w sprawie nadania nazwy ulicy będącej drogą wewnętrzną, położoną w obrębie geodezyjnym Góraszka.
2014 4823 2014-05-12 Uchwała Uchwała nr 33.LII.2014 Rady Gminy Wiązowna z dnia 26 marca 2014r. w sprawie nadania nazwy ulicy będącej drogą publiczną ogólnie dostępną, położoną w obrębie geodezyjnym Duchnów.
2014 4442 2014-04-30 Uchwała Uchwała nr 28.LII.2014 Rady Gminy Wiązowna z dnia 26 marca 2014r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych, dla których zarządcą jest Wójt Gminy Wiązowna.
2014 4441 2014-04-30 Uchwała Uchwała nr 27.LII.2014 Rady Gminy Wiązowna z dnia 26 marca 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 4.XXXV.2013 Rady Gminy Wiązowna z dnia 23 stycznia 2013 r. w/s podziału gminy Wiązowna na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2014 4440 2014-04-30 Uchwała Uchwała nr 26.LII.2014 Rady Gminy Wiązowna z dnia 26 marca 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr 108.XXXIII.2012 Rady Gminy Wiązowna z dnia 28 listopada 2012 r. w/s podziału gminy Wiązowna na stałe okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.
2014 3018 2014-03-25 Uchwała Uchwała nr 18.L.2014 Rady Gminy Wiązowna z dnia 29 stycznia 2014r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody
2014 3017 2014-03-25 Uchwała Uchwała nr 16.L.2014 Rady Gminy Wiązowna z dnia 29 stycznia 2014r. w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Kultury w Wiązownie.
2014 3016 2014-03-25 Uchwała Uchwała nr 14.L.2014 Rady Gminy Wiązowna z dnia 29 stycznia 2014r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
2014 3015 2014-03-25 Uchwała Uchwała nr 13.L.2014 Rady Gminy Wiązowna z dnia 29 stycznia 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata 2014 - 2020”.
2014 1062 2014-02-04 Uchwała Uchwała nr 147.XLVIII.2013 Rady Gminy Wiązowna z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr 35.XXV.2012 Rady Gminy Wiązowna z dnia 30 maja 2012 r. w sprawie nadania nazw ulicom ogólnie dostępnym, położonym w obrębie geodezyjnym Pęclin.
2014 543 2014-01-20 Uchwała Uchwała nr 159.XLIX.2013 Rady Gminy Wiązowna z dnia 20 grudnia 2013r. Uchwała Budżetowa Gminy Wiązowna na 2014 rok
2014 542 2014-01-20 Uchwała Uchwała nr 158.XLIX.2013 Rady Gminy Wiązowna z dnia 20 grudnia 2013r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wiązowna na lata 2014 – 2029
2014 353 2014-01-15 Uchwała Uchwała nr 156.XLIX.2013 Rady Gminy Wiązowna z dnia 20 grudnia 2013r. w sprawie nadania nazwy ulicy będącej drogą wewnętrzną, położonej w obrębie geodezyjnym Góraszka.
2014 352 2014-01-15 Uchwała Uchwała nr 155.XLIX.2013 Rady Gminy Wiązowna z dnia 20 grudnia 2013r. w sprawie nadania nazw ulicom położonym w obrębie geodezyjnym Czarnówka.
2013 13503 2013-12-17 Uchwała Uchwała nr 115.XLV.2013 Rady Gminy Wiązowna z dnia 30 września 2013r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, warunków i zasad korzystania oraz opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych, których zarządzającym jest Gmina Wiązowna.
2013 13234 2013-12-12 Uchwała Uchwała nr 137.XLVII.2013 Rady Gminy Wiązowna z dnia 30 października 2013r. w sprawie nadania nazwy ulicy będącej drogą publiczną ogólnie dostępną, położoną w obrębie geodezyjnym Lipowo.
2013 13233 2013-12-12 Uchwała Uchwała nr 136.XLVII.2013 Rady Gminy Wiązowna z dnia 30 października 2013r. w sprawie nadania nazwy ulicy będącej drogą publiczną ogólnie dostępną, położoną w obrębie geodezyjnym Wiązowna Kościelna.
2013 12820 2013-12-06 Uchwała Uchwała nr 144.XLVIII.2013 Rady Gminy Wiązowna z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2014 rok.
2013 12819 2013-12-06 Uchwała Uchwała nr 142.XLVIII.2013 Rady Gminy Wiązowna z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 12818 2013-12-06 Uchwała Uchwała nr 141.XLVIII.2013 Rady Gminy Wiązowna z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr 8.XXXV.2013 Rady Gminy Wiązowna z dnia 23 stycznia 2013 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty na terenie Gminy Wiązowna.
2013 12200 2013-11-25 Uchwała Uchwała nr 116.XLV.2013 Rady Gminy Wiązowna z dnia 30 września 2013r. w sprawie nadania nazwy ulicy będącej drogą wewnętrzną, położoną we wsi Stefanówka, w obrębie geodezyjnym Boryszew.
2013 12199 2013-11-25 Uchwała Uchwała nr 117.XLV.2013 Rady Gminy Wiązowna z dnia 30 września 2013r. w sprawie nadania nazwy ulicy ogólnie dostępnej, położonej w obrębie geodezyjnym Majdan.
2013 11687 2013-11-12 Uchwała Uchwała nr 112.XLV.2013 Rady Gminy Wiązowna z dnia 30 września 2013r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Wiązowna nr 29.IX.2011 z dnia 27 kwietnia 2011 roku w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym Gminy Wiązowna i jej jednostek podległych oraz wskazania organów do tego uprawnionych
2013 10367 2013-10-17 Uchwała Uchwała nr 100.XLIII.2013 Rady Gminy Wiązowna z dnia 30 sierpnia 2013r. w sprawie nadania nazw ulicom ogólnie dostępnym, położonym w obrębie geodezyjnym Żanęcin.
2013 10366 2013-10-17 Uchwała Uchwała nr 98.XLIII.2013 Rady Gminy Wiązowna z dnia 30 sierpnia 2013r. w sprawie nadania nazwy ulicy będącej drogą wewnętrzną, położonej w obrębie geodezyjnym Pęclin.
2013 10192 2013-10-15 Uchwała Uchwała nr 99.XLIII.2013 Rady Gminy Wiązowna z dnia 30 sierpnia 2013r. w sprawie nadania nazwy ulicy będącej drogą publiczną ogólnie dostępną, położoną w obrębie geodezyjnym Duchnów.
2013 9019 2013-08-06 Uchwała Uchwała nr 85.XLI.2013 Rady Gminy Wiązowna z dnia 24 czerwca 2013r. w sprawie ustalenia zmiany przebiegu niektórych dróg gminnych na terenie Gminy Wiązowna.
2013 9014 2013-08-06 Uchwała Uchwała nr 75.XL.2013 Rady Gminy Wiązowna z dnia 20 czerwca 2013r. w sprawie nadania nazwy ulicy będącej drogą publiczną ogólnie dostępną, położoną w obrębie geodezyjnym Duchów.
2013 9013 2013-08-06 Uchwała Uchwała nr 74.XL.2013 Rady Gminy Wiązowna z dnia 20 czerwca 2013r. w sprawie nadania nazwy ulicy będącej drogą wewnętrzną, położonej w obrębie geodezyjnym Duchnów.
2013 9012 2013-08-06 Uchwała Uchwała nr 73.XL.2013 Rady Gminy Wiązowna z dnia 20 czerwca 2013r. w sprawie nadania nazwy ulicy będącej drogą publiczną ogólnie dostępną, położoną w obrębie geodezyjnym Wiązowna Kościelna.
2013 9011 2013-08-06 Uchwała Uchwała nr 72.XL.2013 Rady Gminy Wiązowna z dnia 20 czerwca 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr 18/IV/98 Rady Gminy Wiązowna z dnia 27 listopada 1998 r. w sprawie nadania nazwy ulicom położonym we wsi Zakręt.
2013 9010 2013-08-06 Uchwała Uchwała nr 71.XL.2013 Rady Gminy Wiązowna z dnia 20 czerwca 2013r. w sprawie nadania nazwy ulicy będącej drogą wewnętrzną, położoną w obrębie geodezyjnym Majdan.
2013 9009 2013-08-06 Uchwała Uchwała nr 70.XL.2013 Rady Gminy Wiązowna z dnia 20 czerwca 2013r. w sprawie nadania nazwy ulicy będącej drogą publiczną ogólnie dostępną, położoną w obrębie geodezyjnym Zakręt.
2013 8838 2013-08-01 Uchwała Uchwała nr 80.XL.2013 Rady Gminy Wiązowna z dnia 20 czerwca 2013r. w sprawie wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych.
2013 8531 2013-07-29 Uchwała Uchwała nr 24.VIII.2011 Rady Gminy Wiązowna z dnia 30 marca 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 29/VII/11 Rady Gminy Wiązowna z dnia 28.02.2011r. -Uchwała Budżetowa Gminy Wiązowna na 2011 r.
2013 8088 2013-07-16 Uchwała Uchwała nr 14/IV/10 Rady Gminy Wiązowna z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Wiązowna na 2010 rok.
2013 8087 2013-07-16 Uchwała Uchwała nr 3/III/10 Rady Gminy Wiązowna z dnia 20 grudnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Wiązowna na 2010 rok.
2013 7610 2013-07-08 Uchwała Uchwała nr 48.XXXVIII.2013 Rady Gminy Wiązowna z dnia 24 kwietnia 2013r. w sprawie nadania nazw ulic: Diamentowa i Storczykowa, będących drogami wewnętrznymi, położonymi w obrębie geodezyjnym Majdan.
2013 7539 2013-07-04 Uchwała Uchwała nr 68.XXXIX.2013 Rady Gminy Wiązowna z dnia 27 maja 2013r. sprawie nadania nazwy ulicy ogólnie dostępnej, położonej w obrębie geodezyjnym Majdan.
2013 7538 2013-07-04 Uchwała Uchwała nr 63.XXXIX.2013 Rady Gminy Wiązowna z dnia 27 maja 2013r. w sprawie nadania nazw ulicom ogólnie dostępnym, położonym w obrębie geodezyjnym Góraszka.
2013 7537 2013-07-04 Uchwała Uchwała nr 50.XXXVIII.2013 Rady Gminy Wiązowna z dnia 24 kwietnia 2013r. w sprawie nadania nazw ulicom ogólnie dostępnym, położonym w obrębie geodezyjnym Bolesławów.
2013 7536 2013-07-04 Uchwała Uchwała nr 49.XXXVIII.2013 Rady Gminy Wiązowna z dnia 24 kwietnia 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr 325/XXXIV/2001 Rady Gminy Wiązowna z dnia 30 stycznia 2001 r. w sprawie nadania nazwy ulicy położonej we wsi Malcanów.
2013 5853 2013-05-27 Uchwała Uchwała nr 44.XXXVII.2013 Rady Gminy Wiązowna z dnia 27 marca 2013r. w sprawie nadania nazw ulicom ogólnie dostępnym, położonym w obrębie geodezyjnym Rzakta.
2013 5852 2013-05-27 Uchwała Uchwała nr 43.XXXVII.2013 Rady Gminy Wiązowna z dnia 27 marca 2013r. w sprawie nadania nazwy ulicy będącej drogą wewnętrzną, położoną w obrębie geodezyjnym Majdan.
2013 5851 2013-05-27 Uchwała Uchwała nr 41.XXXVII.2013 Rady Gminy Wiązowna z dnia 27 marca 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr 87.XXX.2012 Rady Gminy Wiązowna z dnia 27 września 2012 r. w sprawie nadania nazw ulicom ogólnie dostępnym, położonym w obrębie geodezyjnym Majdan.
2013 5850 2013-05-27 Uchwała Uchwała nr 30.XXXVI.2013 Rady Gminy Wiązowna z dnia 27 lutego 2013r. w sprawie nadania nazwy ulicy będącej drogą wewnętrzną, położoną w obrębie geodezyjnym Glinianka.
2013 5483 2013-05-09 Uchwała Uchwała nr 463/LIV/10 Rady Gminy Wiązowna z dnia 28 września 2010r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Wiązowna na 2010 rok.
2013 5205 2013-05-02 Uchwała Uchwała nr 24.XXXVI.2013 Rady Gminy Wiązowna z dnia 27 lutego 2013r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wiązowna.
2013 5204 2013-05-02 Uchwała Uchwała nr 22.XXXVI.2013 Rady Gminy Wiązowna z dnia 27 lutego 2013r. w sprawie zniesienia ochrony przyrody z drzewa pomnikowego na terenie Gminy Wiązowna.
2013 5203 2013-05-02 Uchwała Uchwała nr 31.XXXVI.2013 Rady Gminy Wiązowna z dnia 27 lutego 2013r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, gromadzone w pojemnikach o określonej pojemności
2013 4819 2013-04-19 Uchwała Uchwała nr 456/LIII/10 Rady Gminy Wiązowna z dnia 31 sierpnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Wiązowna na 2010 rok.
2013 4225 2013-04-09 Uchwała Uchwała nr 443/L/10 Rady Gminy Wiązowna z dnia 25 maja 2010r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Wiązowna na 2010 rok
2013 4195 2013-04-09 Uchwała Uchwała nr 310/XXXV/09 Rady Gminy Wiązowna z dnia 7 maja 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok
2013 4194 2013-04-09 Uchwała Uchwała nr 308/XXXIV/09 Rady Gminy Wiązowna z dnia 31 marca 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy Wiązowna na 2009 rok
2013 3984 2013-04-03 Uchwała Uchwała nr 485/LV/10 Rady Gminy Wiązowna z dnia 26 października 2010r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Wiązowna na 2010 rok.
2013 3811 2013-03-29 Uchwała Uchwała nr 12.XXXV.2013 Rady Gminy Wiązowna z dnia 23 stycznia 2013r. w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.
2013 3810 2013-03-29 Uchwała Uchwała nr 11.XXXV.2013 Rady Gminy Wiązowna z dnia 23 stycznia 2013r. w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2013 3809 2013-03-29 Uchwała Uchwała nr 10.XXXV.2013 Rady Gminy Wiązowna z dnia 23 stycznia 2013r. w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.
2013 3808 2013-03-29 Uchwała Uchwała nr 9.XXXV.2013 Rady Gminy Wiązowna z dnia 23 stycznia 2013r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.
2013 3807 2013-03-29 Uchwała Uchwała nr 8.XXXV.2013 Rady Gminy Wiązowna z dnia 23 stycznia 2013r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty na terenie Gminy Wiązowna.
2013 3785 2013-03-28 Uchwała Uchwała nr 4.XXXV.2013 Rady Gminy Wiązowna z dnia 23 stycznia 2013r. w sprawie podziału gminy Wiązowna na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2013 3407 2013-03-21 Uchwała Uchwała nr 386/XLIII/09 Rady Gminy Wiązowna z dnia 22 grudnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy Wiązowna na 2009 rok.
2013 2625 2013-03-01 Uchwała Uchwała nr 431/XLVIII/10 Rady Gminy Wiązowna z dnia 27 kwietnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Wiązowna na 2010 rok
2013 1753 2013-02-12 Uchwała Uchwała nr 114.XXXIV.2012 Rady Gminy Wiązowna z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie nadania nazwy ulicy będącej drogą wewnętrzną, położonej w obrębie geodezyjnym Duchnów.
2013 1752 2013-02-12 Uchwała Uchwała nr 106.XXXIII.2012 Rady Gminy Wiązowna z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie nadania nazwy ulicy będącej drogą publiczną ogólnie dostępną, położoną w obrębie geodezyjnym Wiązowna Kościelna.
2013 1751 2013-02-12 Uchwała Uchwała nr 105.XXXIII.2012 Rady Gminy Wiązowna z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie nadania nazwy ulicy będącej drogą publiczną ogólnie dostępną, położoną w obrębie geodezyjnym Glinianka.
2013 1750 2013-02-12 Uchwała Uchwała nr 104.XXXIII.2012 Rady Gminy Wiązowna z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie nadania nazwy ulicy będącej drogą wewnętrzną, położonej w obrębie geodezyjnym Pęclin.
2013 1749 2013-02-12 Uchwała Uchwała nr 103.XXXIII.2012 Rady Gminy Wiązowna z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie nadania nazw ulicom ogólnie dostępnym, położonym w obrębie geodezyjnym Żanęcin.
2013 1748 2013-02-12 Uchwała Uchwała nr 102.XXXIII.2012 Rady Gminy Wiązowna z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie uchylenia uchwały Nr 305/XXXIV/09 Rady Gminy Wiązowna z dnia 31 marca 2009 r. w sprawie przyjęcia zasad nadawania lub zmiany nazw ulicom i placom ogólnie dostępnym położonym w Gminie Wiązowna oraz udzielania zezwoleń na wznoszenie pomników na terenie Gminy Wiązowna.
2013 1366 2013-02-05 Uchwała Uchwała nr 117.XXXIV.2012 Rady Gminy Wiązowna z dnia 20 grudnia 2012r. Uchwała Budżetowa Gminy Wiązowna na 2013 rok
2013 1365 2013-02-05 Uchwała Uchwała nr 116.XXXIV.2012 Rady Gminy Wiązowna z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wiązowna na lata 2013 – 2029
2013 1364 2013-02-05 Uchwała Uchwała nr 108.XXXIII.2012 Rady Gminy Wiązowna z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie podziału gminy Wiązowna na stałe okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu, celem wyborów do Rady Gminy Wiązowna
2013 1363 2013-02-05 Uchwała Uchwała nr 70.XXIX.2012 Rady Gminy Wiązowna z dnia 6 września 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego p.n. „Majdan- Góraszka”
2012 9398 2012-12-15 Uchwała Uchwała nr 101.XXXIII.2012 Rady Gminy Wiązowna z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2013 r.
2012 8502 2012-12-05 Uchwała Uchwała nr 81.XXIX.2012 Rady Gminy Wiązowna z dnia 6 września 2012r. w sprawie nadania nazwy ulicy będącej drogą publiczną ogólnie dostępną, położoną w obrębie geodezyjnym Lipowo.
2012 8501 2012-12-05 Uchwała Uchwała nr 80.XXIX.2012 Rady Gminy Wiązowna z dnia 6 września 2012r. w sprawie nadania nazwy ulicy będącej drogą publiczną ogólnie dostępną, położoną w obrębie geodezyjnym Izabela.
2012 8500 2012-12-05 Uchwała Uchwała nr 79.XXIX.2012 Rady Gminy Wiązowna z dnia 6 września 2012r. w sprawie nadania nazwy ulicy będącej drogą publiczną ogólnie dostępną, położoną w obrębie geodezyjnym Duchnów
2012 8499 2012-12-05 Uchwała Uchwała nr 76.XXIX.2012 Rady Gminy Wiązowna z dnia 6 września 2012r. w sprawie nadania nazwy ulicy będącej w części drogą publiczną ogólnie dostępną, w części drogą wewnętrzną, położoną w obrębie geodezyjnym Czarnówka.
2012 8498 2012-12-05 Uchwała Uchwała nr 77.XXIX.2012 Rady Gminy Wiązowna z dnia 6 września 2012r. w sprawie nadania nazwy ulicy będącej drogą publiczną ogólnie dostępną, położoną w obrębie geodezyjnym Duchnów.
2012 8497 2012-12-05 Uchwała Uchwała nr 78.XXIX.2012 Rady Gminy Wiązowna z dnia 6 września 2012r. w sprawie nadania nazwy ulicy będącej drogą publiczną ogólnie dostępną, położoną w obrębie geodezyjnym Duchnów.
2012 8469 2012-12-04 Uchwała Uchwała nr 87.XXX.2012 Rady Gminy Wiązowna z dnia 27 września 2012r. w sprawie nadania nazw ulicom ogólnie dostępnym, położonym w obrębie geodezyjnym Majdan.
2012 8468 2012-12-04 Uchwała Uchwała nr 86.XXX.2012 Rady Gminy Wiązowna z dnia 27 września 2012r. w sprawie nadania nazw ulicom ogólnie dostępnym, położonym w obrębie geodezyjnym Rzakta.
2012 8340 2012-11-30 Uchwała Uchwała nr 382/XLII/09 Rady Gminy Wiązowna z dnia 24 listopada 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2009
2012 6342 2012-09-13 Uchwała Uchwała nr 375/XLI/09 Rady Gminy Wiązowna z dnia 27 października 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2009
2012 5592 2012-07-25 Uchwała Uchwała nr 57.XXVI.2012 Rady Gminy Wiązowna z dnia 26 czerwca 2012r. w sprawie określenia obwodu Szkoły Podstawowej im. Wincentego Witosa w Gliniance, ul. Napoleońska 1.
2012 5591 2012-07-25 Uchwała Uchwała nr 45.XXV.2012 Rady Gminy Wiązowna z dnia 30 maja 2012r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela.
2012 5549 2012-07-24 Uchwała Uchwała nr 36.XXV.2012 Rady Gminy Wiązowna z dnia 30 maja 2012r. w sprawie w sprawie zmiany uchwały Nr 172/XVI/99 Rady Gminy Wiązowna z dnia 4 października 1999 r. w sprawie nadania nazwy ulicy.
2012 5548 2012-07-24 Uchwała Uchwała nr 35.XXV.2012 Rady Gminy Wiązowna z dnia 30 maja 2012r. w sprawie nadania nazw ulicom ogólnie dostępnym, położonym w obrębie geodezyjnym Pęclin.
2012 5547 2012-07-24 Uchwała Uchwała nr 41.XXV.2012 Rady Gminy Wiązowna z dnia 30 maja 2012r. w sprawie uchylenia Uchwały nr 98/XIII/07 Rday Gminy Wiązowna z dnia 25 września 2007 r. w sprawie zmianu uchwały nr 71/XI/07 Rady Gminy Wiązowna z dnia 26 czerwca 2007 r. w/s wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Wiązowna.
2012 4630 2012-06-11 Uchwała Uchwała nr 29.XXIV.2012 Rady Gminy Wiązowna z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie nadania nazwy ulicy ogólnie dostępnej, położonej w obrębie goedezyjnym Wola Ducka.
2012 4270 2012-05-23 Uchwała Uchwała nr 26.XXII.2012 Rady Gminy Wiązowna z dnia 28 marca 2012r. w sprawiew zmiany uchwały Nr 112/XIV/07 Rady Gminy Wiązowna z dnia 30 października 2007 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Wiązowna.
2012 4221 2012-05-21 Uchwała Uchwała nr 12.XXI.2012 Rady Gminy Wiązowna z dnia 29 lutego 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr 33/VII/11 Rady Gminy Wiązowna z dnia 28 lutego 2011 r. w sprawie opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu publicznym, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Wiązowna.
2012 3260 2012-04-10 Uchwała Uchwała nr 356/XL/09 Rady Gminy Wiązowna z dnia 29 września 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2009
2012 2747 2012-03-16 Uchwała Uchwała nr 330/XXXVII/09 Rady Gminy Wiązowna z dnia 30 czerwca 2009r. zmian w budżecie gminy na 2009 rok
2012 1756 2012-02-23 Uchwała Uchwała nr 342/XXXIX/09 Rady Gminy Wiązowna z dnia 25 sierpnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2009
2012 1743 2012-02-23 Uchwała Uchwała nr 295/XXXIII/09 Rady Gminy Wiązowna z dnia 24 lutego 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok
2012 1369 2012-02-15 Uchwała Uchwała nr 112.XIX.2011 Rady Gminy Wiązowna z dnia 22 grudnia 2011r. w sprawie przyjęcia zasad i trybu postępowania przy udzielaniu dotacji spółkom wodnym działającym na terenie Gminy Wiązowna oraz sposobu ich rozliczania.
2012 1080 2012-02-08 Uchwała Uchwała nr 106.XVIII.2011 Rady Gminy Wiązowna z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego p.n. „Góraszka – Centrum Handlowe” w gminie Wiązowna.
2012 160 2012-01-14 Uchwała Uchwała nr 115.XIX.2011 Rady Gminy Wiązowna z dnia 22 grudnia 2011r. w sprawie w sprawie zmiany uchwały Nr 90.XVI.2011 z dnia 26 października 2011 r. w sprawie określenia zasad poboru i wysokości stawek opłaty targowej
2012 159 2012-01-14 Uchwała Uchwała nr 114.XIX.2011 Rady Gminy Wiązowna z dnia 22 grudnia 2011r. Uchwała Budżetowa Gminy Wiązowna na 2012 r.
2012 158 2012-01-14 Uchwała Uchwała nr 113.XIX.2011 Rady Gminy Wiązowna z dnia 22 grudnia 2011r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wiązowna na lata 2012-2024
2011 7125 2011-12-10 Uchwała Uchwała nr 261/XXIX/08 Rady Gminy Wiązowna z dnia 25 listopada 2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy Wiązowna na 2008 rok
2011 7126 2011-12-10 Uchwała Uchwała nr 270/XXX/08 Rady Gminy Wiązowna z dnia 23 grudnia 2008r. w sprawie ustalenia wydatków budżetu gminy, które w roku 2008 nie wygasają z upływem roku budżetowego
2011 7127 2011-12-10 Uchwała Uchwała nr 271/XXX/08 Rady Gminy Wiązowna z dnia 23 grudnia 2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy Wiązowna na 2008 rok
2011 7049 2011-12-09 Uchwała Uchwała nr 91.XVI.2011 Rady Gminy Wiązowna z dnia 26 października 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2012 r
2011 7048 2011-12-09 Uchwała Uchwała nr 90.XVI.2011 Rady Gminy Wiązowna z dnia 26 października 2011r. w sprawie określenia zasad poboru i wysokości stawek opłaty targowej
2011 7047 2011-12-09 Uchwała Uchwała nr 88.XVI.2011 Rady Gminy Wiązowna z dnia 26 października 2011r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego, umieszczenia w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej i obiektów budowlanych oraz reklam, na cele nie związane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg, dla których zarządcą jest Wójt Gminy Wiązowna
2011 7050 2011-12-09 Uchwała Uchwała nr 96.XVIII.2011 Rady Gminy Wiązowna z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie określenia wzoru informacji i deklaracji podatkowych w sprawie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego
2011 7053 2011-12-09 Uchwała Uchwała nr 105.XVIII.2011 Rady Gminy Wiązowna z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie w sprawie zmiany uchwały Nr 91.XVI.2011 Rady Gminy Wiązowna z dnia 26 października 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2012 rok
2011 7052 2011-12-09 Uchwała Uchwała nr 99.XVIII.2011 Rady Gminy Wiązowna z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą Oświata Gminna i nadania jej statutu
2011 7051 2011-12-09 Uchwała Uchwała nr 97.XVIII.2011 Rady Gminy Wiązowna z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2011 5611 2011-10-07 Uchwała Uchwała nr 56.XIV.2011 Rady Gminy Wiązowna z dnia 31 sierpnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr 112/XIV/07 Rady Gminy Wiązowna z dnia 30 października 2007r. z późniejszymi zmianami w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Wiązowna.
2011 5612 2011-10-07 Uchwała Uchwała nr 60.XIV.2011 Rady Gminy Wiązowna z dnia 31 sierpnia 2011r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Kultury w Wiązownie
2011 5613 2011-10-07 Uchwała Uchwała nr 61.XIV.2011 Rady Gminy Wiązowna z dnia 31 sierpnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr 283/XXXII/09 Rady Gminy Wiązowna z dnia 27 stycznia 2009 r. w sprawie Regulaminu przyznawania i wypłacania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz szczegółowych warunków obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw nauczycieli oraz dodatków socjalnych dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowo-wychowawczych Gminy Wiązowna.
2011 3960 2011-07-15 Uchwała Uchwała nr 28/VII/11 Rady Gminy Wiązowna z dnia 28 lutego 2011r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wiązowna na lata 2011-2024
2011 3961 2011-07-15 Uchwała Uchwała nr 29/VII/11 Rady Gminy Wiązowna z dnia 28 lutego 2011r. Uchwała Budżetowa Gminy Wiązowna na 2011 r.
2011 3822 2011-07-09 Uchwała Uchwała nr 37.X.2011 Rady Gminy Wiązowna z dnia 25 maja 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 28/VII/07 Rady Gminy Wiązowna z dnia 26 lutego 2007r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5 % alkoholu ( z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży na terenie Gminy Wiązowna oraz zasad usytuowania na terenie Gminy Wiązowna miejsc sprzedaży, podawania i spożywania napojów alkoholowych
2011 3577 2011-06-29 Uchwała Uchwała nr 23.VIII.2011 Rady Gminy Wiązowna z dnia 30 marca 2011r. zmieniająca uchwałę nr 28/VII/11 Rady Gminy Wiązowna z dnia 28 lutego 2011r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wiązowna na lata 2011-2024
2011 3578 2011-06-29 Uchwała Uchwała nr 33/VII/11 Rady Gminy Wiązowna z dnia 28 lutego 2011r. w sprawie opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu publicznym, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Wiązowna
2011 3479 2011-06-24 Uchwała Uchwała nr 29.IX.2011 Rady Gminy Wiązowna z dnia 27 kwietnia 2011r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym Gminy Wiązowna i jej jednostek podległych oraz wskazania organów do tego uprawnionych
2011 586 2011-02-14 Uchwała Uchwała nr 15/IV/10 Rady Gminy Wiązowna z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie ustalenia wydatków budżetu gminy, które w roku 2010 nie wygasają z upływem roku budżetowego
2011 587 2011-02-14 Uchwała Uchwała nr 17/IV/10 Rady Gminy Wiązowna z dnia 29 grudnia 2010r. zmieniająca uchwałę nr 464/LIV/10 Rady Gminy Wiązowna z dnia 28 września 2010 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2011 rok
2010 7181 2010-12-20 Uchwała Uchwała nr 488/LV/10 Rady Gminy Wiązowna z dnia 26 października 2010r. w sprawie bezprzetargowego wydzierżawienia nieruchomości będących własnością lub we władaniu (posiadaniu) Gminy Wiązowna stanowiących drogi wewnętrzne na czas oznaczony 9 lat i 11 miesięcy, z przeznaczeniem na umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej.
2010 7180 2010-12-20 Uchwała Uchwała nr 483/LV/10 Rady Gminy Wiązowna z dnia 26 października 2010r. w sprawie nadania nazw ulicom ogólnie dostępnym, położonym w obrębie geodezyjnym Wola Ducka
2010 7179 2010-12-20 Uchwała Uchwała nr 481/LV/10 Rady Gminy Wiązowna z dnia 26 października 2010r. w sprawie w sprawie zmiany uchwały Nr 449/LI/10 Rady Gminy Wiązowna z dnia 29 czerwca 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
2010 7177 2010-12-20 Uchwała Uchwała nr 449/LI/10 Rady Gminy Wiązowna z dnia 29 czerwca 2010r. w sprawie w sprawie określenia szczegółowych zasad konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
2010 7178 2010-12-20 Uchwała Uchwała nr 468/LIV/10 Rady Gminy Wiązowna z dnia 28 września 2010r. w sprawie zmiany nazwy Gimnazjum im. Jana Pawła II w Gliniance, ul. Napoleońska 53A
2010 6139 2010-12-08 Uchwała Uchwała nr 464/LIV/10 Rady Gminy Wiązowna z dnia 28 września 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2011 rok
2010 6123 2010-12-08 Uchwała Uchwała nr 484/LV/10 Rady Gminy Wiązowna z dnia 26 października 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2010 5305 2010-11-19 Uchwała Uchwała nr 453/LI/10 Rady Gminy Wiązowna z dnia 29 czerwca 2010r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Wiązowna na 2010 rok.
2010 5306 2010-11-19 Uchwała Uchwała nr 454/LII/10 Rady Gminy Wiązowna z dnia 5 sierpnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Wiązowna na 2010 rok.
2010 4301 2010-10-01 uchwala Uchwala nr 452/LI/10 Rady Gminy Wiązowna z dnia 29 czerwca 2010r. w sprawie zasad i trybu przyznawania stypendiów dla uczniów i studentów za wybitne osiągnięcia sportowe i artystyczne
2010 3987 2010-09-06 Uchwała Uchwała nr 446/L/10 Rady Gminy Wiązowna z dnia 25 maja 2010r. w sprawie zmiany uchwały Nr 283/XXXII/09 Rady Gminy Wiązowna z dnia 27 stycznia 2009 r. w sprawie Regulaminu przyznawania i wypłacania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz szczegółowych warunków obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw nauczycieli oraz dodatków socjalnych dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowo-wychowawczych Gminy Wiązowna
2010 3986 2010-09-06 Uchwała Uchwała nr 445/L/10 Rady Gminy Wiązowna z dnia 25 maja 2010r. w sprawie zmiany uchwały Nr 320/XXXVI/09 Rady Gminy Wiązowna z dnia 26 maja 2009 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dyrektorów i wicedyrektorów przedszkoli, szkół i zespołów
2010 3985 2010-09-06 Uchwała Uchwała nr 444/L/10 Rady Gminy Wiązowna z dnia 25 maja 2010r. w sprawie w sprawie zmiany uchwały Nr 213/XXV/08 Rady Gminy Wiązowna z dnia 26 sierpnia 2008 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w Gminie Wiązowna
2010 3983 2010-09-06 Uchwała Uchwała nr 438/L/10 Rady Gminy Wiązowna z dnia 25 maja 2010r. nadania nazwy ulicy ogólnie dostępnej, położonej w obrębie geodezyjnym Żanęcin
2010 3984 2010-09-06 Uchwała Uchwała nr 439/L/10 Rady Gminy Wiązowna z dnia 25 maja 2010r. w sprawie nadania nazwy ulicy ogólnie dostępnej, położonej w obrębie geodezyjnym Malcanów
2010 3337 2010-07-20 Uchwała Uchwała nr 430/XLVIII/10 Rady Gminy Wiązowna z dnia 27 kwietnia 2010r. w sprawie nadania nazwy ulicy ogólnie dostępnej, położonej w obrębie geodezyjnym Zakręt
2010 3336 2010-07-20 Uchwała Uchwała nr 429/XLVIII/10 Rady Gminy Wiązowna z dnia 27 kwietnia 2010r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego, umieszczenia w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej i obiektów budowlanych oraz reklam, na cele nie związane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg, dla których zarządcą jest Wójt Gminy Wiązowna
2010 3338 2010-07-20 Uchwała Uchwała nr 434/XLVIII/10 Rady Gminy Wiązowna z dnia 27 kwietnia 2010r. w sprawie nadania nazwy ulicom ogólnie dostępnym , położonym w obrębie geodezyjnym Wola Karczewska
2010 3256 2010-07-17 Uchwała Uchwała nr 417/XLVII/10 Rady Gminy Wiązowna z dnia 30 marca 2010r. w sprawie uchwalenia statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wiązownie
2010 3258 2010-07-17 Uchwała Uchwała nr 423/XLVII/10 Rady Gminy Wiązowna z dnia 30 marca 2010r. w sprawie zmiany budżetu Rady Gminy Wiązowna na 2010 rok.
2010 3257 2010-07-17 Uchwała Uchwała nr 418/XLVII/10 Rady Gminy Wiązowna z dnia 30 marca 2010r. w sprawie nadania nazwy ulicy ogólnie dostępnej, położonej w obrębie geodezyjnym Boryszew.
2010 3078 2010-07-08 Uchwała Uchwała nr 424/XLVII/10 Rady Gminy Wiązowna z dnia 30 marca 2010r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym Gminy Wiązowna i jej jednostek podległych oraz wskazania organów do tego uprawnionych
2010 2869 2010-07-01 Uchwała Uchwała nr 410/XLVI/10 Rady Gminy Wiązowna z dnia 23 lutego 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy Wiązowna na 2010 rok
2010 2780 2010-06-26 Uchwała Uchwała nr 405/XLV/10 Rady Gminy Wiązowna z dnia 26 stycznia 2010r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Wiązowna na rok 2010
2010 2779 2010-06-26 Uchwała Uchwała nr 388/XLIV/10 Rady Gminy Wiązowna z dnia 7 stycznia 2010r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na rok 2010
2010 2574 2010-06-14 Uchwała Uchwała nr 428/XLVIII/10 Rady Gminy Wiązowna z dnia 27 kwietnia 2010r. w sprawie w sprawie podziału gminy Wiązowna na stałe obwody głosowania.
2010 2573 2010-06-14 Uchwała Uchwała nr 427/XLVIII/10 Rady Gminy Wiązowna z dnia 27 kwietnia 2010r. w sprawie sprawie podziału gminy Wiązowna na stałe okręgi wyborcze.
2010 2113 2010-05-27 Uchwała Uchwała nr 390/XLIV/10 Rady Gminy Wiązowna z dnia 7 stycznia 2010r. w sprawie nadania nazwy ulicy ogólnie dostępnej, położonej w obrębie geodezyjnym Wiązowna Kościelna
2010 2115 2010-05-27 Uchwała Uchwała nr 402/XLV/10 Rady Gminy Wiązowna z dnia 26 stycznia 2010r. w sprawie nadania nazwy ulicy ogólnie dostępnej, położonej w obrębie geodezyjnym Kopki
2010 2114 2010-05-27 Uchwała Uchwała nr 401/XLV/10 Rady Gminy Wiązowna z dnia 26 stycznia 2010r. w sprawie zmiany w uchwale w sprawie zasad przekazywania jednostkom pomocniczym Gminy Wiązowna składników mienia komunlanego.
2010 1839 2010-05-19 Uchwała Uchwała nr 384/XLIII/09 Rady Gminy Wiązowna z dnia 22 grudnia 2009r. w sprawie nadania nazwy ulicy ogólnie dostępnej , położonej w obrębie geodezyjnym Wiązowna Kościelna
2010 1840 2010-05-19 Uchwała Uchwała nr 387/XLIII/09 Rady Gminy Wiązowna z dnia 22 grudnia 2009r. w sprawie ustalenia wydatków budżetu gminy, które w roku 2009 nie wygasają z upływem roku budżetowego.
2010 1838 2010-05-19 Uchwała Uchwała nr 383/XLIII/09 Rady Gminy Wiązowna z dnia 22 grudnia 2009r. w sprawie nadania nazwy ulicy ogólnie dostępnej , położonej w obrębie geodezyjnym Glinianka
2010 795 2010-03-13 Uchwała Uchwała nr 391/XLIV/10 Rady Gminy Wiązowna z dnia 7 stycznia 2010r. w sprawie zmiany uchwały nr 377/XLII/09 Rady Gminy Wiązowna z dnia 24 listopada 2009r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości
2010 517 2010-02-20 Uchwała Uchwała nr 243/XXVII/08 Rady Gminy Wiązowna z dnia 28 października 2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy Wiązowna na 2008 rok
2010 79 2010-01-07 Uchwała Uchwała nr 232/XXVI/08 Rady Gminy Wiązowna z dnia 30 września 2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy Wiązowna na 2008 rok
2009 5773 2009-12-10 Uchwała Uchwała nr 376/LII/09 Rady Gminy Wiązowna z dnia 24 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2010
2009 5774 2009-12-10 Uchwała Uchwała nr 377/XLII/09 Rady Gminy Wiązowna z dnia 24 listopada 2009r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości
2009 5772 2009-12-10 Uchwała Uchwała nr 370/XLI/09 Rady Gminy Wiązowna z dnia 27 października 2009r. w sprawie zmiany nazwy Gminnego Przedszkola w Pęclinie
2009 5285 2009-11-25 Uchwała Uchwała nr 354/XL/09 Rady Gminy Wiązowna z dnia 29 października 2009r. w sprawie nadania nazwy ulicy ogólnie dostępnej, położonej w obrębie geodezyjnym Zakręt
2009 5284 2009-11-25 Uchwała Uchwała nr 353/XL/09 Rady Gminy Wiązowna z dnia 29 września 2009r. w sprawie nadania nazwy ulicy ogólnie dostępnej, położonej we wsi Stefanówka, w obrębie geodezyjnym Boryszew
2009 5286 2009-11-25 Uchwała Uchwała nr 355/XL/09 Rady Gminy Wiązowna z dnia 29 września 2009r. w sprawie nadania nazwy ulicy ogólnie dostępnej, położonej w obrębie geodezyjnym Zakręt
2009 5288 2009-11-25 Uchwała Uchwała nr 373/XLI/09 Rady Gminy Wiązowna z dnia 27 października 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2010 rok
2009 5287 2009-11-25 Uchwała Uchwała nr 365/XL/09 Rady Gminy Wiązowna z dnia 29 września 2009r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbioru odpadów komunalnych z terenu nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2009 5070 2009-11-09 Uchwała Uchwała nr 226/XXV/08 Rady Gminy Wiązowna z dnia 26 sierpnia 2008r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Wiązowna na 2008 rok
2009 4853 2009-10-24 Uchwała Uchwała nr 339/XXXIX/09 Rady Gminy Wiązowna z dnia 25 sierpnia 2009r. w sprawie nadania nazwy ulicy ogólnie dostępnej, położonej w obrębie geodezyjnym Wiązowna Kościelna
2009 4854 2009-10-24 Uchwała Uchwała nr 340/XXXIX/09 Rady Gminy Wiązowna z dnia 25 sierpnia 2009r. w sprawie nadania nazwy ulicy ogólnie dostępnej, położonej w obrębie geodezyjnym Emów
2009 4298 2009-09-11 Uchwała Uchwała nr 334/XXXVII/09 Rady Gminy Wiązowna z dnia 30 czerwca 2009r. w sprawie nadania nazwy ulicom ogólnie dostępnym , położonym w obrębach geodezyjnych Żanęcin i Dziechcinec, w osiedlu Rudka
2009 4299 2009-09-11 Uchwała Uchwała nr 341/XXXIX/09 Rady Gminy Wiązowna z dnia 25 sierpnia 2009r. w sprawie zmiany uchwały nr 334/XXXVII/09 Rady Gminy Wiązowna z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie nadania nazw ulicom ogólnie dostępnym,położonym w obrębach geodezyjnych Żanęcin i Dziechciniec w osiedlu Rudka
2009 4103 2009-08-20 Uchwała Uchwała nr 326/XXXVII/09 Rady Gminy Wiązowna z dnia 30 czerwca 2009r. w sprawie nadania nazwy ulicy ogólnie dostępnej, położonej w obrębie geodezyjnym Izabela
2009 4102 2009-08-20 Uchwała Uchwała nr 325/XXXVII/09 Rady Gminy Wiązowna z dnia 30 czerwca 2009r. w sprawie nadania nazwy ulicy ogólnie dostępnej, położonej w obrębie geodezyjnym Żanęcin
2009 4104 2009-08-20 Uchwała Uchwała nr 327/XXXVII/09 Rady Gminy Wiązowna z dnia 30 czerwca 2009r. w sprawie nadania nazwy ulicy ogólnie dostępnej, położonej w obrębie geodezyjnym Czarnówka
2009 4106 2009-08-20 Uchwała Uchwała nr 332/XXXVII/09 Rady Gminy Wiązowna z dnia 30 czerwca 2009r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystywania dotacji przez niepubliczne szkoły, przedszkola oraz inne formy wychowania przedszkolnego prowadzone na terenie gminy Wiązowna przez inne niż Gmina Wiązowna osoby prawne i fizyczne
2009 4105 2009-08-20 Uchwała Uchwała nr 331/XXXVII/09 Rady Gminy Wiązowna z dnia 30 czerwca 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Wiązowna
2009 3801 2009-08-05 Uchwała Uchwała nr 317/XXXVI/09 Rady Gminy Wiązowna z dnia 26 maja 2009r. w sprawie zmiany uchwały Nr 213/XXV/08 Rady Gminy Wiązowna z dnia 26 sierpnia 2008 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w Gminie Wiązowna
2009 3800 2009-08-05 Uchwała Uchwała nr 316/XXXVI/09 Rady Gminy Wiązowna z dnia 26 maja 2009r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli realizujących obowiązki o różnym wymiarze pensum
2009 3802 2009-08-05 Uchwała Uchwała nr 318/XXXVI/09 Rady Gminy Wiązowna z dnia 26 maja 2009r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli nie wymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela.
2009 3804 2009-08-05 Uchwała Uchwała nr 323/XXVI/09 Rady Gminy Wiązowna z dnia 26 maja 2009r. w sprawie nadania nazw ulicom ogólnie dostępnym, położonym w obrębie geodezyjnym Dziechciniec
2009 3803 2009-08-05 Uchwała Uchwała nr 320/XXXVI/09 Rady Gminy Wiązowna z dnia 26 maja 2009r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dyrektorów i wicedyrektorów przedszkoli, szkół i zespołów
2009 3230 2009-07-15 Uchwała Uchwała nr 305/XXXIV/09 Rady Gminy Wiązowna z dnia 31 marca 2009r. w sprawie przyjęcia zasad nadawania lub zmiany nazw ulicom i placom ogólnie dostępnym położonym w Gminie Wiązowna oraz udzielania zezwoleń na wznoszenie pomników na terenie Gminy Wiązowna
2009 3231 2009-07-15 Uchwała Uchwała nr 311/XXXV/09 Rady Gminy Wiązowna z dnia 11 maja 2009r. zmieniająca Uchwałę Nr 28/VII/07 Rady Gminy Wiązowna z dnia 26 lutego 2007 r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5 % alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży na terenie Gminy Wiązowna oraz zasad usytuowania na terenie Gminy Wiązowna miejsc sprzedaży, podawania i spożywania napojów alkoholowych
2009 3232 2009-07-15 Uchwała Uchwała nr 312/XXXV/09 Rady Gminy Wiązowna z dnia 11 maja 2009r. w sprawie nadania nazwy ulicy ogólnie dostępnej, położnej w obrębie geodezyjnym Duchnów
2009 2304 2009-06-06 Uchwała Uchwała nr 290/XXXIII/09 Rady Gminy Wiązowna z dnia 24 lutego 2009r. w sprawie uchwalenia statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wiązownie
2009 2305 2009-06-06 Uchwała Uchwała nr 291/XXXIII/09 Rady Gminy Wiązowna z dnia 24 lutego 2009r. w sprawie nadania nazwy ulicy ogólnie dostępniej , położonej w obrębie geodezyjnym Wiązowna Kościelna
2009 2306 2009-06-06 Uchwała Uchwała nr 292/XXXIII/09 Rady Gminy Wiązowna z dnia 24 lutego 2009r. w sprawie nadania nazwy ulicy ogólnie dostępniej , położonej w obrębie geodezyjnym Wiązowna Kościelna
2009 1922 2009-05-18 Uchwała Uchwała nr 307/XXXIV/09 Rady Gminy Wiązowna z dnia 31 marca 2009r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Wiązowna nr 475/L/2002 z dnia 26 czerwca 2002 r.w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania
2009 1594 2009-04-30 Uchwała Uchwała nr 282/XXXII/09 Rady Gminy Wiązowna z dnia 27 stycznia 2009r. w sprawie zmian w regulaminie przyznawania nagród dla nauczycieli szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Wiązowna za osiągnięcia dydaktyczno - wychowawcze.
2009 1597 2009-04-30 Uchwała Uchwała nr 286/XXXII/09 Rady Gminy Wiązowna z dnia 27 stycznia 2009r. w sprawie nadania nazwy ulicy ogólnie dostępnej, położonej w obrębie geodezyjnym Wiązowna Kościelna
2009 1595 2009-04-30 Uchwała Uchwała nr 283/XXXII/09 Rady Gminy Wiązowna z dnia 27 stycznia 2009r. w spawie regulaminu przyznawania i wypłacania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz szczegółowych warunków obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw nauczycieli oraz dodatków socjalnych dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowo - wychowawczych Gminy Wiązowna
2009 1593 2009-04-30 Uchwała Uchwała nr 272/XXXI/09 Rady Gminy Wiązowna z dnia 27 stycznia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Wiązowna na rok 2009
2009 1596 2009-04-30 Uchwała Uchwała nr 285/XXXII/09 Rady Gminy Wiązowna z dnia 27 stycznia 2009r. w sprawie ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości powstałej na skutek wybudowania urządzeń infrastruktury technicznej
2009 1152 2009-04-06 Uchwała Uchwała nr 265/XXX/08 Rady Gminy Wiązowna z dnia 23 grudnia 2008r. w sprawie nadania nazw drogom, położonym w obrębie geodezyjnym Boryszew w sołectwie Stefanówka
2009 1153 2009-04-06 Uchwała Uchwała nr 266/XXX/08 Rady Gminy Wiązowna z dnia 23 grudnia 2008r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej, położonej w obrębie geodezyjnym Duchnów