Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 41

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 604 2019-01-11 Uchwała Uchwała nr III/14/2018 Rady Gminy Trojanów z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty
2018 12574 2018-12-15 Uchwała Uchwała nr II/8/2018 Rady Gminy Trojanów z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023.
2018 12573 2018-12-15 Uchwała Uchwała nr II/7/2018 Rady Gminy Trojanów z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
2018 12572 2018-12-15 Uchwała Uchwała nr II/6/2018 Rady Gminy Trojanów z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
2018 12126 2018-12-10 Uchwała Uchwała nr LII/203/2018 Rady Gminy Trojanów z dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Trojanów.
2018 12125 2018-12-10 Uchwała Uchwała nr LII/202/2018 Rady Gminy Trojanów z dnia 15 listopada 2018 r. określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2019 obowiązujących na terenie Gminy Trojanów.
2018 12124 2018-12-10 Uchwała Uchwała nr LII/201/2018 Rady Gminy Trojanów z dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2019 obowiązujących na terenie Gminy Trojanów oraz zwolnień, w tym podatku.
2018 12123 2018-12-10 Uchwała Uchwała nr LII/200/2018 Rady Gminy Trojanów z dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowaną jako podstawa obliczenia podatku rolnego na rok 2019.
2018 12122 2018-12-10 Uchwała Uchwała nr LI/196/2018 Rady Gminy Trojanów z dnia 31 października 2018 r. w sprawie Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Trojanów
2018 8553 2018-09-07 Uchwała Uchwała nr XLIX/190/2018 Rady Gminy Trojanów z dnia 27 sierpnia 2018 r. w sprawie utworzenia dodatkowego obwodu głosowania na terenie gminy Trojanów dla przeprowadzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wyboru wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.
2018 4567 2018-04-24 Uchwała Uchwała nr XLV/174/2018 Rady Gminy Trojanów z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej.
2018 4566 2018-04-24 Uchwała Uchwała nr XLV/173/2018 Rady Gminy Trojanów z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie określenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Trojanów w 2018 roku"
2018 4565 2018-04-24 Uchwała Uchwała nr XLV/172/2018 Rady Gminy Trojanów z dnia 26 marca 2018 r. zmieniająca rozporządzenie w sprawie pomników przyrody położonych na terenie powiatu garwolińskiego w zakresie zmiany liczby drzew tworzących obiekt poddany ochronie bez zmiany składu gatunkowego
2018 4564 2018-04-24 Uchwała Uchwała nr XLV/171/2018 Rady Gminy Trojanów z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie obwodów głosowania
2018 4563 2018-04-24 Uchwała Uchwała nr XLV/170/2018 Rady Gminy Trojanów z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie podziału gminy Trojanów na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym z tych okręgów
2018 1319 2018-02-08 Uchwała Uchwała nr XLIV/166/2018 Rady Gminy Trojanów z dnia 26 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli prowadzonych na terenie Gminy Trojanów oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
2018 1318 2018-02-08 Uchwała Uchwała nr XLIV/164/2018 Rady Gminy Trojanów z dnia 26 stycznia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie poboru podatków w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2018 1317 2018-02-08 Uchwała Uchwała nr XLIII/161/2017 Rady Gminy Trojanów z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Trojanów na 2018 rok.
2018 493 2018-01-15 Uchwała Uchwała nr XLIII/156/2017 Rady Gminy Trojanów z dnia 20 grudnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2017 11133 2017-12-04 Uchwała Uchwała nr XLI/152/2017 Rady Gminy Trojanów z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2018 obowiązujących na terenie Gminy Trojanów.
2017 11132 2017-12-04 Uchwała Uchwała nr XLI/151/2017 Rady Gminy Trojanów z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2018 obowiązujących na terenie Gminy Trojanów oraz zwolnień, w tym podatku.
2017 11131 2017-12-04 Uchwała Uchwała nr XLI/150/2017 Rady Gminy Trojanów z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowaną jako podstawa obliczenia podatku rolnego na rok 2018.
2017 8376 2017-09-28 Uchwała Uchwała nr XXXIX/138/2017 Rady Gminy Trojanów z dnia 5 września 2017 r. w sprawie nadania imienia Publicznej Szkole Podstawowej w Podebłociu z oddziałami przedszkolnymi
2017 8375 2017-09-28 Uchwała Uchwała nr XXXIX/137/2017 Rady Gminy Trojanów z dnia 5 września 2017 r. w sprawie nadania imienia Publicznej Szkole Podstawowej w Korytnicy z Filią w Damianowie z oddziałami przedszkolnymi.
2017 5259 2017-06-07 Uchwała Uchwała nr XXXIV/125/2017 Rady Gminy Trojanów z dnia 9 maja 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
2017 3754 2017-04-13 Uchwała Uchwała nr XXXIII/124/2017 Rady Gminy Trojanów z dnia 31 marca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty
2017 3753 2017-04-13 Uchwała Uchwała nr XXXIII/123/2017 Rady Gminy Trojanów z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
2017 1988 2017-02-28 Uchwała Uchwała nr XXXI/118/2017 Rady Gminy Trojanów z dnia 10 lutego 2017 r. w sprawie przyznania sołtysom prawa do diety oraz zasad jej wypłacania.
2017 1987 2017-02-28 Uchwała Uchwała nr XXXI/116/2017 Rady Gminy Trojanów z dnia 10 lutego 2017 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości wraz z informacją o terminach i miejscu składania deklaracji
2017 1986 2017-02-28 Uchwała Uchwała nr XXXI/115/2017 Rady Gminy Trojanów z dnia 10 lutego 2017 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty
2017 1985 2017-02-28 Uchwała Uchwała nr XXXI/114/2017 Rady Gminy Trojanów z dnia 10 lutego 2017 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2017 1984 2017-02-28 Uchwała Uchwała nr XXXI/113/2017 Rady Gminy Trojanów z dnia 10 lutego 2017 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Trojanów
2017 1127 2017-02-06 Uchwała Uchwała nr XXX/111/2016 Rady Gminy Trojanów z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Trojanów na 2017 rok.
2016 11502 2016-12-16 Uchwała Uchwała nr XXVIII/103/2016 Rady Gminy Trojanów z dnia 18 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2017 obowiązujących na terenie Gminy Trojanów.
2016 11501 2016-12-16 Uchwała Uchwała nr XXVIII/102/2016 Rady Gminy Trojanów z dnia 18 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2017 obowiązujących na terenie Gminy Trojanów oraz zwolnień, w tym podatku.
2016 11500 2016-12-16 Uchwała Uchwała nr XXVIII/101/2016 Rady Gminy Trojanów z dnia 18 listopada 2016r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowaną jako podstawa obliczenia podatku rolnego na rok 2017
2016 4254 2016-05-04 Uchwała Uchwała nr XIX/65/2016 Rady Gminy Trojanów z dnia 26 lutego 2016r. zmieniająca rozporządzenie w sprawie pomników przyrody położonych na terenie powiatu garwolińskiego w zakresie zmiany liczby drzew tworzących obiekt poddany ochronie bez zmiany składu gatunkowego
2016 2026 2016-03-01 Uchwała Uchwała nr 56/XVI/2015 Rady Gminy Trojanów z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Trojanowie.
2010 1573 2010-05-08 Uchwała Uchwała nr XXXIV/161/2010 Rady Gminy Trojanów z dnia 27 stycznia 2010r. w sprawie uchwalenia Regulaminu gospodarowania funduszem zdrowotnym dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Trojanów
2009 1807 2009-05-12 Uchwała Uchwała nr XXIII/107/09 Rady Gminy Trojanów z dnia 28 stycznia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Trojanów na rok 2009
2009 789 2009-03-15 Uchwała Uchwała nr XXII/102/2008 Rady Gminy Trojanów z dnia 18 grudnia 2008r. w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych.