Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 147

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 11619 2019-10-08 Uchwała Uchwała nr XV/85/2019 Rady Gminy Tczów z dnia 30 września 2019 r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów, określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso oraz terminów płatności dla inkasentów.
2019 11618 2019-10-08 Uchwała Uchwała nr XV/84/2019 Rady Gminy Tczów z dnia 30 września 2019 r. w sprawie poboru w drodze inkasa podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości od osób fizycznych, wyznaczenia inkasentów , ustalenia wynagrodzenia za inkaso oraz wyznaczenia terminu płatności dla inkasentów.
2019 9317 2019-07-30 Uchwała Uchwała nr XIII/75/2019 Rady Gminy Tczów z dnia 19 lipca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Tczów oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2019 roku
2019 8962 2019-07-18 Uchwała Uchwała nr XII/72/2019 Rady Gminy Tczów z dnia 8 lipca 2019 r. w sprawie : dopuszczenia zapłaty podatków i opłat stanowiących dochody budżetu Gminy innym instrumentem płatniczym
2019 8667 2019-07-10 Uchwała Uchwała nr XI/62/2019 Rady Gminy Tczów z dnia 21 czerwca 2019 r. w sprawie uchwalenia statutów sołectw Gminy Tczów.
2019 8247 2019-07-04 Uchwała Uchwała nr XI/63/2019 Rady Gminy Tczów z dnia 21 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Tczów.
2019 8246 2019-07-04 Uchwała Uchwała nr XI/61/2019 Rady Gminy Tczów z dnia 21 czerwca 2019 r. w sprawie utworzenia Sołectwa Wilczy Ług i nadania statutu.
2019 6250 2019-05-11 Uchwała Uchwała nr VIII/53/2019 Rady Gminy Tczów z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr VI/40/2019 z dnia 14 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Tczów w 2019 roku".
2019 6249 2019-05-11 Uchwała Uchwała nr VIII/52/2019 Rady Gminy Tczów z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.
2019 4869 2019-04-15 Uchwała Uchwała nr VII/49/2019 Rady Gminy Tczów z dnia 5 kwietnia 2019 r. w sprawie warunków i trybu składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na której zamieszkują mieszkańcy za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2019 4868 2019-04-15 Uchwała Uchwała nr VII/48/2019 Rady Gminy Tczów z dnia 5 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze Gminy Tczów
2019 4867 2019-04-15 Uchwała Uchwała nr VII/47/2019 Rady Gminy Tczów z dnia 5 kwietnia 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty
2019 4113 2019-03-29 Uchwała Uchwała nr VI/41/2019 Rady Gminy Tczów z dnia 14 marca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV/151/2017 Rady Gminy Tczów z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie wskazania uczniom oddziałów klas VI szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Tczów miejsca realizacji obowiązku szkolnego od klasy VII do VIII, w latach szkolnych 2017/2018 - 2022/2023.
2019 4112 2019-03-29 Uchwała Uchwała nr VI/40/2019 Rady Gminy Tczów z dnia 14 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Tczów w 2019 roku”.
2019 3902 2019-03-25 Uchwała Uchwała nr VI/46/2019 Rady Gminy Tczów z dnia 14 marca 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr III/18/2018 Rady Gminy w Tczowie z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego oraz określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023.
2019 2422 2019-02-22 Uchwała Uchwała nr IV/32/2018 Rady Gminy Tczów z dnia 28 grudnia 2018 r. Uchwała Budżetowa Gminy Tczów na 2019  rok
2019 1600 2019-02-05 Uchwała Uchwała nr V/34/2019 Rady Gminy Tczów z dnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Tczów.
2018 13116 2018-12-28 Uchwała Uchwała nr III/22/2018 Rady Gminy Tczów z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Tczów
2018 13115 2018-12-28 Uchwała Uchwała nr III/21/2018 Rady Gminy Tczów z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Tczów na lata 2019-2023
2018 12460 2018-12-14 Uchwała Uchwała nr III/19/2018 Rady Gminy Tczów z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie pomocy w formie posiłku w ramach wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu " na lata 2019-2023.
2018 12459 2018-12-14 Uchwała Uchwała nr III/18/2018 Rady Gminy Tczów z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego oraz określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023.
2018 12135 2018-12-11 Uchwała Uchwała nr III/17/2018 Rady Gminy Tczów z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2018 12134 2018-12-11 Uchwała Uchwała nr III/16/2018 Rady Gminy Tczów z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości
2018 12133 2018-12-11 Uchwała Uchwała nr III/15/2018 Rady Gminy Tczów z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego na rok 2019
2018 11995 2018-12-07 Uchwała Uchwała nr II/12/2018 Rady Gminy Tczów z dnia 26 listopada 2018 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji obytwatelskich inicjatyw uchwałodawczych i formalnych wymogów, jakim muszą odpowiadać składane projekty
2018 9648 2018-10-11 Uchwała Uchwała nr LVI/238/2018 Rady Gminy Tczów z dnia 28 września 2018 r. w sprawie uchwalenia "Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Tczów"
2018 8153 2018-08-27 Uchwała Uchwała nr LV/236/2018 Rady Gminy Tczów z dnia 21 sierpnia 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Tczów.
2018 7229 2018-07-17 Uchwała Uchwała nr LIII/230/2018 Rady Gminy Tczów z dnia 9 lipca 2018 r. w sprawie usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Tczów
2018 7228 2018-07-17 Uchwała Uchwała nr LIII/229/2018 Rady Gminy Tczów z dnia 9 lipca 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Tczów
2018 6953 2018-07-09 Uchwała Uchwała nr LII/220/2018 Rady Gminy Tczów z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych.
2018 6952 2018-07-09 Uchwała Uchwała nr LII/219/2018 Rady Gminy Tczów z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwalniania od tych opłat , a także trybu ich pobierania.
2018 4988 2018-05-08 Uchwała Uchwała nr XLIX/212/2018 Rady Gminy Tczów z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie podziału Gminy Tczów na stałe obwody głosowania, ustalenia ich granic, numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018 3653 2018-04-09 Uchwała Uchwała nr XLVIII/208/2018 Rady Gminy Tczów z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych oraz doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Tczów
2018 3652 2018-04-09 Uchwała Uchwała nr XLVIII/207/2018 Rady Gminy Tczów z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Tczów na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby wybieranych radnych w każdym okręgu
2018 2591 2018-03-14 Uchwała Uchwała nr XLVI/201/2017 Rady Gminy Tczów z dnia 29 grudnia 2017 r. Uchwała Budżetowa Gminy Tczów na 2018 rok
2018 1812 2018-02-20 Uchwała Uchwała nr XLVII/202/2018 Rady Gminy Tczów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty
2018 1340 2018-02-09 Uchwała Uchwała nr XLVI/194/2017 Rady Gminy Tczów z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Gminy Tczów
2018 502 2018-01-15 Uchwała Uchwała nr XLVI/192/2017 Rady Gminy Tczów z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Tczów
2017 10502 2017-11-17 Uchwała Uchwała nr XLIV/189/2017 Rady Gminy Tczów z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
2017 10501 2017-11-17 Uchwała Uchwała nr XLIV/188/2017 Rady Gminy Tczów z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Tczów
2017 10500 2017-11-17 Uchwała Uchwała nr XLIV/185/2017 Rady Gminy Tczów z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2018 rok
2017 10499 2017-11-17 Uchwała Uchwała nr XLIV/184/2017 Rady Gminy Tczów z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na 2018 rok
2017 10498 2017-11-17 Uchwała Uchwała nr XLIV/183/2017 Rady Gminy Tczów z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego na rok 2018
2017 5887 2017-07-06 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/164/2017 Rady Gminy Tczów z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie określenia jednostki obsługującej, jednostek obsługiwanych oraz zakresu obowiązków powierzonych jednostce obsługującej w ramach wspólnej obsługi
2017 5886 2017-07-06 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/162/2017 Rady Gminy Tczów z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć doradców zawodowych
2017 3589 2017-04-11 Uchwała Uchwała nr XXXIV/151/2017 Rady Gminy Tczów z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie wskazania uczniom oddziałów klas VI szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Tczów miejsca realizacji obowiązku szkolnego od klasy VII do VIII, w latach szkolnych 2017/2018 - 2022/2023
2017 3372 2017-04-07 Uchwała Uchwała nr XXXIII/148/2017 Rady Gminy Tczów z dnia 28 marca 2017r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego , wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe, na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.
2017 3371 2017-04-07 Uchwała Uchwała nr XXXIII/146/2017 Rady Gminy Tczów z dnia 28 marca 2017r. w sprawie określenia kryteriów naboru do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Tczów dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły
2017 3367 2017-04-07 Uchwała Uchwała nr XXXIII/145/2017 Rady Gminy Tczów z dnia 28 marca 2017r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Tczów , branych pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego , określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia
2017 1129 2017-02-06 Uchwała Uchwała nr XXX/139/2016 Rady Gminy Tczów z dnia 29 grudnia 2016r. Uchwała Budżetowa na 2017 rok
2017 203 2017-01-10 Uchwała Uchwała nr XXX/135/2016 Rady Gminy Tczów z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Tczów
2016 10682 2016-12-06 Uchwała Uchwała nr XXIX/125/2016 Rady Gminy Tczów z dnia 25 listopada 2016r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2017-2020.
2016 10681 2016-12-06 Uchwała Uchwała nr XXIX/124/2016 Rady Gminy Tczów z dnia 25 listopada 2016r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2017-2019.
2016 10426 2016-12-02 Uchwała Uchwała nr XXIX/128/2016 Rady Gminy Tczów z dnia 25 listopada 2016r. w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków obowiązujących na terenie gminy Tczów.
2016 10425 2016-12-02 Uchwała Uchwała nr XXIX/123/2016 Rady Gminy Tczów z dnia 25 listopada 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLIV/186/2013 Rady Gminy w Tczowie z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Tczów na lata 2014-2018
2016 10424 2016-12-02 Uchwała Uchwała nr XXIX/122/2016 Rady Gminy Tczów z dnia 25 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2017 rok
2016 10423 2016-12-02 Uchwała Uchwała nr XXIX/121/2016 Rady Gminy Tczów z dnia 25 listopada 2016r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na 2017 rok
2016 10422 2016-12-02 Uchwała Uchwała nr XXIX/120/2016 Rady Gminy Tczów z dnia 25 listopada 2016r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego na rok 2017
2016 8697 2016-10-10 Uchwała Uchwała nr XXVI/111/2016 Rady Gminy Tczów z dnia 9 września 2016r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia jej przebiegu.
2016 8696 2016-10-10 Uchwała Uchwała nr XXVI/110/2016 Rady Gminy Tczów z dnia 9 września 2016r. w sprawie ustalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Tczów
2016 8695 2016-10-10 Uchwała Uchwała nr XXVI/109/2016 Rady Gminy Tczów z dnia 9 września 2016r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tczowie
2016 5803 2016-07-01 Uchwała Uchwała nr XXIV/97/2016 Rady Gminy Tczów z dnia 10 czerwca 2016r. w sprawie warunków i trybu składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na której zamieszkują mieszkańcy za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2016 5802 2016-07-01 Uchwała Uchwała nr XXIV/96/2016 Rady Gminy Tczów z dnia 10 czerwca 2016r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze Gminy Tczów.
2016 5681 2016-06-29 Uchwała Uchwała nr XXIV/99/2016 Rady Gminy Tczów z dnia 10 czerwca 2016r. w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2016 5672 2016-06-29 Uchwała Uchwała nr XXIV/98/2016 Rady Gminy Tczów z dnia 10 czerwca 2016r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Tczów
2016 5162 2016-06-04 Uchwała Uchwała nr XXIII/95/2016 Rady Gminy Tczów z dnia 30 maja 2016r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów, wynagrodzenia za inkaso oraz terminów płatności dla inkasentów.
2016 5161 2016-06-04 Uchwała Uchwała nr XXIII/94/2016 Rady Gminy Tczów z dnia 30 maja 2016r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty.
2016 4343 2016-05-06 Uchwała Uchwała nr XX/88/2016 Rady Gminy Tczów z dnia 31 marca 2016r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tczowie do prowadzenia postępowań w sprawach świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym.
2016 2878 2016-03-23 Uchwała Uchwała nr XIX/83/2016 Rady Gminy Tczów z dnia 22 lutego 2016r. w sprawie określenia kryteriów naboru do gimnazjum, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Tczów , dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem gimnazjum oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów.
2016 2877 2016-03-23 Uchwała Uchwała nr XIX/82/2016 Rady Gminy Tczów z dnia 22 lutego 2016r. w sprawie określenia kryteriów naboru do szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Tczów, dla kandydatów , którzy ubiegają się o przyjęcie do szkoły podstawowej innej niż szkoła , w obwodzie której zamieszkują oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.
2016 2698 2016-03-17 Uchwała Uchwała nr XVIII/81/2015 Rady Gminy Tczów z dnia 29 grudnia 2015r. Uchwała Budżetowa Gminy Tczów na 2016 rok
2015 10968 2015-12-12 Uchwała Uchwała nr XVI/69/2015 Rady Gminy Tczów z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie zmiany uchwały nr XV/60/2015 Rady Gminy w Tczowie z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na 2016 rok
2015 10967 2015-12-12 Uchwała Uchwała nr XVI/66/2015 Rady Gminy Tczów z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie uchylenia uchwały Rady Gminy w Tczowie nr XLIV/190/2013 z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie określenia wysokości stawki opłaty targowej
2015 10035 2015-12-04 Uchwała Uchwała nr XV/64/2015 Rady Gminy Tczów z dnia 9 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2015 10034 2015-12-04 Uchwała Uchwała nr XV/61/2015 Rady Gminy Tczów z dnia 9 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2016 rok
2015 10033 2015-12-04 Uchwała Uchwała nr XV/60/2015 Rady Gminy Tczów z dnia 9 listopada 2015r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na 2016 rok
2015 10032 2015-12-04 Uchwała Uchwała nr XV/59/2015 Rady Gminy Tczów z dnia 9 listopada 2015r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego na rok 2016
2014 7044 2014-07-21 Uchwała Budżetowa Uchwała budżetowa nr XLV/196/2013 Rady Gminy Tczów z dnia 30 grudnia 2013r.
2014 1553 2014-02-19 Uchwała Uchwała nr XLVI/202/2014 Rady Gminy Tczów z dnia 13 stycznia 2014r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania " Pomoc gminy w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020.
2014 1030 2014-02-03 Uchwała Uchwała nr XLVI/201/2014 Rady Gminy Tczów z dnia 13 stycznia 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego oraz określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania dla osób objętych programem wieloletnim „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
2014 467 2014-01-17 Uchwała Uchwała nr XLIV/188/2013 Rady Gminy Tczów z dnia 16 grudnia 2013r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wyznaczenia inkasentów, wynagrodzenia za inkaso oraz terminów płatności dla inkasentów
2014 466 2014-01-17 Uchwała Uchwała nr XLIV/186/2013 Rady Gminy Tczów z dnia 16 grudnia 2013r. w sprawie: wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Tczów na lata 2014-2018
2014 51 2014-01-03 Uchwała Uchwała nr XXX/135/2012 Rady Gminy Tczów z dnia 28 grudnia 2012r. Uchwała Budżetowa Gminy Tczów na 2013 rok
2013 13546 2013-12-19 Uchwała Uchwała nr XLIV/190/2013 Rady Gminy Tczów z dnia 16 grudnia 2013r. w sprawie określenia wysokości stawki opłaty targowej
2013 12669 2013-12-05 Uchwała Uchwała nr XLIII/182/2013 Rady Gminy Tczów z dnia 15 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2014 rok
2013 12668 2013-12-05 Uchwała Uchwała nr XLIII/181/2013 Rady Gminy Tczów z dnia 15 listopada 2013r. w sprawie opłaty od posiadania psów
2013 12667 2013-12-05 Uchwała Uchwała nr XLIII/180/2013 Rady Gminy Tczów z dnia 15 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawki opłaty targowej
2013 12666 2013-12-05 Uchwała Uchwała nr XLIII/179/2013 Rady Gminy Tczów z dnia 15 listopada 2013r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na 2014 rok
2013 12665 2013-12-05 Uchwała Uchwała nr XLIII/178/2013 Rady Gminy Tczów z dnia 15 listopada 2013r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego na rok 2014.
2013 9303 2013-08-21 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/168/2013 Rady Gminy Tczów z dnia 29 lipca 2013r. w sprawie ustalania opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę Tczów
2013 8020 2013-07-12 Uchwała Uchwała nr XXXVI/164/2013 Rady Gminy Tczów z dnia 3 czerwca 2013r. w sprawie ustanowienia herbu, flagi, flagi stolikowej , banneru i pieczęci Gminy Tczów oraz zasad i warunków używania herbu, barw i pieczęci Gminy Tczów
2013 7994 2013-07-12 Uchwała Uchwała nr XXXIV/156/2013 Rady Gminy Tczów z dnia 20 maja 2013r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Tczów oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2013 7993 2013-07-12 Uchwała Uchwała nr XXXIV/154/2013 Rady Gminy Tczów z dnia 20 maja 2013r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Tczowie
2013 6662 2013-06-14 Uchwała Uchwała nr XXXIV/153/2013 Rady Gminy Tczów z dnia 20 maja 2013r. w sprawie utworzenia Przedszkola Gminnego w Tczowie oraz włączenia Przedszkola Gminnego w Tczowie do Zespołu Szkół w Tczowie
2013 6661 2013-06-14 Uchwała Uchwała nr XXXIV/152/2013 Rady Gminy Tczów z dnia 20 maja 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII/145/2013 Rady Gminy w Tczowie z dnia 25 marca 2013 roku w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze gminy Tczów
2013 5887 2013-05-27 Uchwała Uchwała nr XXXIII/148/2013 Rady Gminy Tczów z dnia 25 marca 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXX/134/2012 Rady Gminy w Tczowie  z dnia 28 grudnia 2012 roku sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2013 5886 2013-05-27 Uchwała Uchwała nr XXXIII/147/2013 Rady Gminy Tczów z dnia 25 marca 2013r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wyznaczenia inkasentów, wynagrodzenia za inkaso oraz terminów płatności dla inkasentów
2013 5885 2013-05-27 Uchwała Uchwała nr XXXIII/146/2013 Rady Gminy Tczów z dnia 25 marca 2013r. w sprawie ustalenia terminu , częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 5884 2013-05-27 Uchwała Uchwała nr XXXIII/144/2013 Rady Gminy Tczów z dnia 25 marca 2013r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty
2013 5883 2013-05-27 Uchwała Uchwała nr XXXIII/143/2013 Rady Gminy Tczów z dnia 25 marca 2013r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Tczów.
2013 4530 2013-04-12 Uchwała Uchwała nr XXXIII/145/2013 Rady Gminy Tczów z dnia 25 marca 2013r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze Gminy Tczów
2013 4287 2013-04-10 Uchwała Uchwała nr XXXII/142/2013 Rady Gminy Tczów z dnia 25 lutego 2013r. w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
2013 4286 2013-04-10 Uchwała Uchwała nr XXXII/141/2013 Rady Gminy Tczów z dnia 25 lutego 2013r. w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy, za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych.
2013 1552 2013-02-08 Uchwała Uchwała nr XXX/134/2012 Rady Gminy Tczów z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2013 1551 2013-02-08 Uchwała Uchwała nr XXX/132/2012 Rady Gminy Tczów z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie ustalenia terminu , częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 1550 2013-02-08 Uchwała Uchwała nr XXX/131/2012 Rady Gminy Tczów z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty
2013 1233 2013-02-01 Uchwała Uchwała nr XXX/133/2012 Rady Gminy Tczów z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze Gminy Tczów
2013 1009 2013-01-28 Uchwała Uchwała nr XXVII/117/2012 Rady Gminy Tczów z dnia 29 października 2012r. w sprawie podziału Gminy Tczów na stałe obwody głosowania
2012 8985 2012-12-11 Uchwała Uchwała nr XXVIII/122/2012 Rady Gminy Tczów z dnia 12 listopada 2012r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2013 rok.
2012 8984 2012-12-11 Uchwała Uchwała nr XXVIII/121/2012 Rady Gminy Tczów z dnia 12 listopada 2012r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na 2013 rok.
2012 8494 2012-12-05 Uchwała Uchwała nr XXVIII/124/2012 Rady Gminy Tczów z dnia 12 listopada 2012r. w sprawie opłaty od posiadania psów na rok 2013.
2012 8493 2012-12-05 Uchwała Uchwała nr XXVIII/123/2012 Rady Gminy Tczów z dnia 12 listopada 2012r. w sprawie określenia stawki opłaty targowej na 2013 rok
2012 8492 2012-12-05 Uchwała Uchwała nr XXVIII/120/2012 Rady Gminy Tczów z dnia 12 listopada 2012r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego na rok 2013.
2012 7595 2012-11-14 Uchwała Uchwała nr XXVI/110/2012 Rady Gminy Tczów z dnia 28 września 2012r. w sprawie podziału Gminy Tczów na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2012 5962 2012-08-17 Uchwała Uchwała nr XXII/93/2012 Rady Gminy Tczów z dnia 21 czerwca 2012r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć logopedów zatrudnionych w szkołach , dla których organem prowadzącym jest Gmina Tczów
2012 4943 2012-06-26 Uchwała Uchwała nr XVII/78/2011 Rady Gminy Tczów z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budzetu gminy na 2012 rok
2012 3434 2012-04-17 Uchwała Uchwała nr XVIII/82/2012 Rady Gminy Tczów z dnia 29 lutego 2012r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tczowie
2011 6995 2011-12-08 Uchwała Uchwała nr XIV/57/2011 Rady Gminy Tczów z dnia 20 października 2011r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu uprawnionego do udzielania tych ulg
2011 6932 2011-12-07 Uchwała Uchwała nr XV/66/2011 Rady Gminy Tczów z dnia 9 listopada 2011r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na 2012 rok
2011 6931 2011-12-07 Uchwała Uchwała nr XV/65/2011 Rady Gminy Tczów z dnia 9 listopada 2011r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów podatku rolnego na rok 2012
2011 6930 2011-12-07 Uchwała Uchwała nr XV/62/2011 Rady Gminy Tczów z dnia 9 listopada 2011r. w sprawie przystąpienia Gminy Tczów do projektu kluczowego realizowanego przez Samorząd Województwa Mazowieckiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013, działania II – Przyspieszenie e – Rozwoju Mazowsza, poddziałania 2.2 Rozwój e – usług pn.: Rozwój e – usług i ich dostępu w ramach Mazowieckiej Sieci Społeczeństwa Informacyjnego ,,M@zowszanie”.
2011 6933 2011-12-07 Uchwała Uchwała nr XV/67/2011 Rady Gminy Tczów z dnia 9 listopada 2011r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2012 rok
2011 6936 2011-12-07 Uchwała Uchwała nr XV/70/2011 Rady Gminy Tczów z dnia 9 listopada 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2011 6935 2011-12-07 Uchwała Uchwała nr XV/69/2011 Rady Gminy Tczów z dnia 9 listopada 2011r. w sprawie opłaty od posiadania psów na 2012 rok
2011 6934 2011-12-07 Uchwała Uchwała nr XV/68/2011 Rady Gminy Tczów z dnia 9 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawki opłaty targowej na 2012 rok
2011 6161 2011-11-08 Uchwała Uchwała nr XIV/61/2011 Rady Gminy Tczów z dnia 20 października 2011r. w sprawie :określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie lub radą działalności pożytku publicznego , projektów aktów prawa miejscowego w działaniach dotyczących ich działalnosci statutowej
2011 6128 2011-11-07 Uchwała Uchwała nr XIII/53/2011 Rady Gminy Tczów z dnia 23 września 2011r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Tczów
2011 4883 2011-08-25 Uchwała Uchwała nr X/45/2011 Rady Gminy Tczów z dnia 29 lipca 2011r. w sprawie zmiany nazwy Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Tczowie
2011 4562 2011-08-08 Uchwała Uchwała nr X/45/2011 Rady Gminy Tczów z dnia 29 lipca 2011r. w sprawie zmiany nazwy Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Tczowie
2011 3407 2011-06-22 Uchwała Uchwała nr VII/34/2011 Rady Gminy Tczów z dnia 25 maja 2011r. w sprawie zmiany nazwy Publicznej Szkoły Podstawowej w Tczowie i Publicznego Gimnazjum w Tczowie
2011 2737 2011-05-24 Uchwała Uchwała nr IV/17/2011 Rady Gminy Tczów z dnia 24 stycznia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Rady Gminy Tczów na 2011 rok.
2011 1938 2011-04-20 Uchwała Uchwała nr V/19/2011 Rady Gminy Tczów z dnia 25 lutego 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII/142/2009 Rady Gminy w Tczowie z dnia 26 lutego 2009r. w sprawie regulaminu określajacego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość i szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego.
2011 1198 2011-03-16 Uchwała Uchwała nr III/14/2010 Rady Gminy Tczów z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie określania warunków i trybu finansowania zadania własnego Gminy Tczów w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu
2010 6591 2010-12-12 Uchwała Uchwała nr LXII/224/2010 Rady Gminy Tczów z dnia 27 października 2010r. w sprawie określenia wysokości stawki opłaty targowej na 2011 rok.
2010 6592 2010-12-12 Uchwała Uchwała nr LXII/225/2010 Rady Gminy Tczów z dnia 27 października 2010r. w sprawie opłaty od posiadania psów na 2011 rok.
2010 6197 2010-12-09 Uchwała Uchwała nr LX/214/2010 Rady Gminy Tczów z dnia 14 września 2010r. w sprawie nadania Statutu instytucji kultury - Gminnej Bibliotece Publicznej w Tczowie
2010 6196 2010-12-09 Uchwała Uchwała nr LX/213/2010 Rady Gminy Tczów z dnia 14 września 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Gminy Tczów.
2010 6199 2010-12-09 Uchwała Uchwała nr LXIII/228/2010 Rady Gminy Tczów z dnia 12 listopada 2010r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na 2011 rok
2010 6198 2010-12-09 Uchwała Uchwała nr LXIII/227/2010 Rady Gminy Tczów z dnia 12 listopada 2010r. w sprawie uchylenia uchwały Rady Gminy w Tczowie nr LXII/222/2010 z dnia 27 października 2010r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na 2011 rok.
2010 5735 2010-12-02 Uchwała Uchwała nr LXII/221/2010 Rady Gminy Tczów z dnia 27 października 2010r. w sprawie : zmiany wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Tczów na lata 2009-2013
2010 5736 2010-12-02 Uchwała Uchwała nr LXII/222/2010 Rady Gminy Tczów z dnia 27 października 2010r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na 2011 rok.
2010 5737 2010-12-02 Uchwała Uchwała nr LXII/223/2010 Rady Gminy Tczów z dnia 27 października 2010r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2011 rok.
2010 5181 2010-11-13 Uchwała Uchwała nr LVIII/208/2010 Rady Gminy Tczów z dnia 26 lipca 2010r. w sprawie zmian w podziale na okręgi wyborcze utworzone do wyboru Rady Gminy w Tczowie
2010 4318 2010-10-04 Uchwała Uchwała nr LIII/196/2010 Rady Gminy Tczów z dnia 23 kwietnia 2010r. w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy Tczów
2010 2515 2010-06-12 Uchwała Uchwała nr LII/191/2010 Rady Gminy Tczów z dnia 29 marca 2010r. w srawie wymagań jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomosci oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2009 5008 2009-11-04 Uchwała Uchwała nr XLVI/170/2009 Rady Gminy Tczów z dnia 28 września 2009r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Tczów na lata 2009 - 2013
2009 385 2009-02-10 Uchwała Uchwała nr XXXV/129/2008 Rady Gminy Tczów z dnia 17 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tczowie.