Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 98

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 5015 2019-04-17 Uchwała Uchwała nr VI/37/2019 Rady Gminy Szydłowo z dnia 9 kwietnia 2019 r. zmieniająca uchwałę nr V/32/2019 Rady Gminy Szydłowo z dnia 27 lutego 2019 roku w sprawie poboru podatków w drodze inkasa
2018 3548 2018-04-06 Uchwała Uchwała nr XXXIII/185/2018 Rady Gminy Szydłowo z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Szydłowo na stałe obwody głosowania oraz ustalenia ich numerów, granic i  siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2018 3547 2018-04-06 Uchwała Uchwała nr XXXIII/184/2018 Rady Gminy Szydłowo z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Szydłowo na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.
2018 3321 2018-04-04 Uchwała Uchwała nr XXXIII/187/2018 Rady Gminy Szydłowo z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru zniżek dla nauczycieli, którym powierzono stanowisko kierownicze oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli - obowiązujących w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Szydłowo
2018 3320 2018-04-04 Uchwała Uchwała nr XXXIII 183/2018 Rady Gminy Szydłowo z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie zmieniająca uchwałę Nr IV/21/2015 Rady Gminy Szydłowo z dnia 24 lutego 2015 roku w sprawie poboru podatków w drodze inkasa
2018 358 2018-01-11 Uchwała Uchwała nr XXXI/177/2017 Rady Gminy Szydłowo z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych udzielających schronienia osobom tego pozbawionych, w tym osobom bezdomnym.
2018 357 2018-01-11 Uchwała Uchwała nr XXXI/172/2017 Rady Gminy Szydłowo z dnia 29 grudnia 2017 r. Uchwała budżetowa Gminy Szydłowo na rok 2018
2017 7740 2017-09-18 Uchwała Uchwała nr XXVIII/155/2017 Rady Gminy Szydłowo z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie: regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Szydłowo
2017 7738 2017-09-18 Uchwała Uchwała nr XXVIII/154/2017 Rady Gminy Szydłowo z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Szydłowo, gm. Szydłowo
2017 5349 2017-06-13 Uchwała Uchwała nr XXV/141/2017 Rady Gminy Szydłowo z dnia 24 maja 2017 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2017 5348 2017-06-13 Uchwała Uchwała nr XXV/140/2017 Rady Gminy Szydłowo z dnia 24 maja 2017 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Szydłowo
2017 4009 2017-04-20 Uchwała Uchwała nr XXIV/135/2017 Rady Gminy Szydłowo z dnia 31 marca 2017r. w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli oraz warunków i sposobu ich przyznawania
2017 3987 2017-04-20 Uchwała Uchwała nr XXIV/134/2017 Rady Gminy Szydłowo z dnia 31 marca 2017r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych lub publicznych innych form wychowania przedszkolnego, dla których organem prowadzącym jest Gmina Szydłowo oraz określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów i dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia.
2017 3985 2017-04-20 Uchwała Uchwała nr XXIV/133/2017 Rady Gminy Szydłowo z dnia 31 marca 2017r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do pierwszej klasy szkoły podstawowej, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem publicznej szkoły podstawowej, dla której organem prowadzącym jest Gmina Szydłowo oraz określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów i dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia.
2017 3983 2017-04-20 Uchwała Uchwała nr XXIV/131/2017 Rady Gminy Szydłowo z dnia 31 marca 2017r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
2017 523 2017-01-18 Uchwała Uchwała nr XXII/121/2016 Rady Gminy Szydłowo z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie zmieniająca uchwałę Nr IV/21/2015 Rady Gminy Szydłowo z dnia 24 lutego 2015 roku w sprawie poboru podatków w drodze inkasa
2017 522 2017-01-18 Uchwała Uchwała nr XXII/114/2016 Rady Gminy Szydłowo z dnia 29 grudnia 2016r. Uchwała budżetowa Gminy Szydłowo
2016 11064 2016-12-09 Uchwała Uchwała nr XXI/108/2016 Rady Gminy Szydłowo z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2016 11063 2016-12-09 Uchwała Uchwała nr XXI/107/2016 Rady Gminy Szydłowo z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2016 8003 2016-09-09 Uchwała Uchwała nr XVIII/98/2016 Rady Gminy Szydłowo z dnia 29 sierpnia 2016r. w sprawie Regulaminu dla nauczycieli określającego wysokość dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz szczegółowych warunków ich przyznawania, wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i doraźnych zastępstw oraz szczegółowe zasady przyznawania wysokości i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz wiejskiego w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Szydłowo.
2016 7936 2016-09-08 Uchwała Uchwała nr XVIII/100/2016 Rady Gminy Szydłowo z dnia 29 sierpnia 2016r. w sprawie sposobu sprawienia pogrzebu oraz określenia zasad zwrotu wydatków na pokrycie kosztów pogrzebu.
2016 7935 2016-09-08 Uchwała Uchwała nr XVIII/99/2016 Rady Gminy Szydłowo z dnia 29 sierpnia 2016r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru zniżek dla nauczycieli, którym powierzono stanowisko kierownicze oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli - obowiązujących w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Szydłowo
2016 7285 2016-08-03 Uchwała Uchwała nr XVII/97/2016 Rady Gminy Szydłowo z dnia 14 lipca 2016r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schroniska dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie Gminy Szydłowo.
2016 6572 2016-07-14 Uchwała Uchwała nr XVI/92/2016 Rady Gminy Szydłowo z dnia 20 czerwca 2016r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych oraz właścicieli, którzy nie są zobowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz właścicieli nieruchomości.
2016 6571 2016-07-14 Uchwała Uchwała nr XVI/91/2016 Rady Gminy Szydłowo z dnia 20 czerwca 2016r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 6570 2016-07-14 Uchwała Uchwała nr XVI/90/2016 Rady Gminy Szydłowo z dnia 20 czerwca 2016r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Szydłowo
2016 6569 2016-07-14 Uchwała Uchwała nr XVI/89/2016 Rady Gminy Szydłowo z dnia 20 czerwca 2016r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 5556 2016-06-22 Uchwała Uchwała nr XV/82/2016 Rady Gminy Szydłowo z dnia 23 maja 2016r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2016 4049 2016-04-25 Uchwała Uchwała nr XIV/75/2016 Rady Gminy Szydłowo z dnia 31 marca 2016r. w sprawie zmiany statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szydłowie
2016 2084 2016-03-03 Uchwała Uchwała nr XII/69/2016 Rady Gminy Szydłowo z dnia 29 stycznia 2016r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do pierwszej klasy gimnazjum dla którego organem prowadzącym jest Gmina Szydłowo.
2016 2083 2016-03-03 Uchwała Uchwała nr XII/68/2016 Rady Gminy Szydłowo z dnia 29 stycznia 2016r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do pierwszej klasy szkoły podstawowej dla której organem prowadzącym jest Gmina Szydłowo.
2016 1147 2016-02-05 Uchwała Uchwała nr XI/65/2015 Rady Gminy Szydłowo z dnia 28 grudnia 2015r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy
2016 1146 2016-02-05 Uchwała Uchwała nr XI/64/2015 Rady Gminy Szydłowo z dnia 28 grudnia 2015r. w sprawie w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Szydłowo na lata 2016-2020
2016 1145 2016-02-05 Uchwała Uchwała nr XI/62/2015 Rady Gminy Szydłowo z dnia 28 grudnia 2015r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
2016 1144 2016-02-05 Uchwała Uchwała nr XI/61/2015 Rady Gminy Szydłowo z dnia 28 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dla nauczycieli określającego wysokość dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz szczegółowych warunków ich przyznawania, wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i doraźnych zastępstw oraz szczegółowe zasady przyznawania wysokości i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz wiejskiego w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Szydłowo.
2016 1143 2016-02-05 Uchwała Uchwała nr XI/55/2015 Rady Gminy Szydłowo z dnia 25 grudnia 2015r. w sprawie zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz szczegółowych zasad częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania
2016 1142 2016-02-05 Uchwała Uchwała nr XI/54/2015 Rady Gminy Szydłowo z dnia 28 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia Budżetu Gminy Szydłowo na rok 2016
2016 379 2016-01-13 Uchwała Uchwała nr X/50/2015 Rady Gminy Szydłowo z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Szydłowo oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
2015 10912 2015-12-12 Uchwała Uchwała nr X/49/2015 Rady Gminy Szydłowo z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenie stawki tej opłaty
2015 10911 2015-12-12 Uchwała Uchwała nr X/46/2015 Rady Gminy Szydłowo z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2015 10910 2015-12-12 Uchwała Uchwała nr X/45/2015 Rady Gminy Szydłowo z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2015 10909 2015-12-12 Uchwała Uchwała nr X/44/2015 Rady Gminy Szydłowo z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2015 10908 2015-12-12 Uchwała Uchwała nr X/43/2015 Rady Gminy Szydłowo z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2015 6737 2015-07-30 Uchwała Uchwała nr VI/34/2015 Rady Gminy Szydłowo z dnia 26 czerwca 2015r. w sprawie określenia kryteriów naboru do przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego, punktów przyznawanych za poszczególne z nich oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów dla których Gmina Szydłowo jest organem prowadzącym
2015 6736 2015-07-30 Uchwała Uchwała nr VI/33/2015 Rady Gminy Szydłowo z dnia 26 czerwca 2015r. w sprawie utworzenia Punktu Przedszkolnego w Dębsku przy szkole Podstawowej w Dębsku
2015 6735 2015-07-30 Uchwała Uchwała nr VI/32/2015 Rady Gminy Szydłowo z dnia 26 czerwca 2015r. w sprawie utworzenia Punktu Przedszkolnego w Nosarzewie Borowym przy szkole Podstawowej im. Wojciecha Piechowskiego w Nosarzewie Borowym
2015 6734 2015-07-30 Uchwała Uchwała nr VI/31/2015 Rady Gminy Szydłowo z dnia 26 czerwca 2015r. w sprawie utworzenia Punktu Przedszkolnego w Szydłowie przy szkole Podstawowej im. 49 Pułku Piechoty
2015 3087 2015-04-07 Uchwała Uchwała nr IV/25/2015 Rady Gminy Szydłowo z dnia 24 lutego 2015r. w sprawie utworzenia Punktu Przedszkolnego w Nosarzewie Borowym przy szkole Podstawowej im. Wojciecha Piechowskiego
2015 3086 2015-04-07 Uchwała Uchwała nr IV/24/2015 Rady Gminy Szydłowo z dnia 24 lutego 2015r. w sprawie utworzenia Punktu Przedszkolnego w Dębsku przy szkole Podstawowej
2015 3085 2015-04-07 Uchwała Uchwała nr IV/23/2015 Rady Gminy Szydłowo z dnia 24 lutego 2015r. w sprawie utworzenia Punktu Przedszkolnego w Szydłowie przy szkole Podstawowej im. 49 Pułku Piechoty
2015 2242 2015-03-16 Uchwała Uchwała nr III/18/2014 Rady Gminy Szydłowo z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Szydłowo na lata 2015-2019
2015 2241 2015-03-16 Uchwała Uchwała nr III/17/2014 Rady Gminy Szydłowo z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Szydłowo
2015 1684 2015-02-27 Uchwała Uchwała nr IV/21/2015 Rady Gminy Szydłowo z dnia 24 lutego 2015r. w sprawie poboru podatków w drodze inkasa
2015 632 2015-01-22 Uchwała Uchwała nr III/11/2014 Rady Gminy Szydłowo z dnia 30 grudnia 2014r. Uchwała budżetowa Gminy Szydłowo na rok 2015
2014 11718 2014-12-16 Uchwała Uchwała nr II/5/2014 Rady Gminy Szydłowo z dnia 5 grudnia 2014r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2014 7051 2014-07-21 Uchwała Uchwała nr XXXVI/197/2014 Rady Gminy Szydłowo z dnia 12 czerwca 2014r. w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć, zasad udzielania i rozmiaru obniżek, przyznawania zwolnień od obowiązku realizacji zajęć oraz zasad ustalania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dla niektórych grup nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Szydłowo
2014 7050 2014-07-21 Uchwała Uchwała nr XXXVI/194/2014 Rady Gminy Szydłowo z dnia 12 czerwca 2014r. w sprawie określenia zasad i trybu udzielenia spółkom wodnym dotacji celowej oraz sposobu jej rozliczenia
2014 2455 2014-03-12 Uchwała Uchwała nr XXXIV/174/2014 Rady Gminy Szydłowo z dnia 10 lutego 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
2014 2454 2014-03-12 Uchwała Uchwała nr XXXIV/172/2014 Rady Gminy Szydłowo z dnia 10 lutego 2014r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
2014 2453 2014-03-12 Uchwała Uchwała nr XXXIV/170/2014 Rady Gminy Szydłowo z dnia 10 lutego 2014r. w sprawie uchwalenia statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szydłowie
2014 2452 2014-03-12 Uchwała Uchwała nr XXXIV/169/2014 Rady Gminy Szydłowo z dnia 10 lutego 2014r. w sprawie: zasad używania herbu i flagi Gminy Szydłowo
2014 475 2014-01-17 Uchwała Uchwała nr XXXIII/161/2013 Rady Gminy Szydłowo z dnia 27 grudnia 2013r. Uchwała Budżetowa Gminy Szydłowo na rok 2014
2013 13370 2013-12-13 Uchwała Uchwała nr XXXI/155/2013 Rady Gminy Szydłowo z dnia 21 listopada 2013r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2013 13369 2013-12-13 Uchwała Uchwała nr XXXI/154/2013 Rady Gminy Szydłowo z dnia 21 listopada 2013r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości
2013 13368 2013-12-13 Uchwała Uchwała nr XXXI/153/2013 Rady Gminy Szydłowo z dnia 21 listopada 2013r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Szydłowo
2013 12281 2013-11-27 Uchwała Uchwała nr XXX/152/2013 Rady Gminy Szydłowo z dnia 9 listopada 2013r. w sprawie ustanowienia herbu i flagi Gminy Szydłowo
2013 5593 2013-05-13 Uchwała Uchwała nr XXVI/135/2013 Rady Gminy Szydłowo z dnia 19 kwietnia 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
2013 4914 2013-04-22 Uchwała Uchwała nr XXV/ 132 /2013 Rady Gminy Szydłowo z dnia 26 marca 2013r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy Szydłowo Nr XXIV/119/2013 z dnia 28 stycznia 2013 roku
2013 4913 2013-04-22 Uchwała Uchwała nr XXV/131/2013 Rady Gminy Szydłowo z dnia 26 marca 2013r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Szydłowo
2013 4912 2013-04-22 Uchwała Uchwała nr XXV/130/2013 Rady Gminy Szydłowo z dnia 26 marca 2013r. w sprawie warunków i trybu wspierania rozwoju sportu przez Gminę Szydłowo.
2013 2770 2013-03-08 Uchwała Uchwała nr XXIV/121/2013 Rady Gminy Szydłowo z dnia 28 stycznia 2013r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 2769 2013-03-08 Uchwała Uchwała nr XXIV/120/2013 Rady Gminy Szydłowo z dnia 28 stycznia 2013r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
2013 2498 2013-02-27 Uchwała Uchwała nr XXIV/ 122 /2013 Rady Gminy Szydłowo z dnia 28 stycznia 2013r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Szydłowo
2013 2497 2013-02-27 Uchwała Uchwała nr XXIV/119/2013 Rady Gminy Szydłowo z dnia 28 stycznia 2013r. w sprawie terminu, częstotliwości oraz trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2013 2496 2013-02-27 Uchwała Uchwała nr XXIV/118/2013 Rady Gminy Szydłowo z dnia 28 stycznia 2013r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty.
2013 1302 2013-02-04 Uchwała Uchwała nr XXIII/115/2012 Rady Gminy Szydłowo z dnia 28 grudnia 2012r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy Szydłowo Nr XXII/102/2012 z dnia 27 listopada 2012 roku
2013 1301 2013-02-04 Uchwała Uchwała nr XXIII/109/12 Rady Gminy Szydłowo z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie Uchwała budżetowa Gminy Szydłowo
2012 9133 2012-12-13 Uchwała Uchwała nr XXII/106/2012 Rady Gminy Szydłowo z dnia 27 listopada 2012r. w sprawie nadania Statutu Gminnej Bibliotece Publicznej w Szydłowie
2012 9132 2012-12-13 Uchwała Uchwała nr XXII/104/2012 Rady Gminy Szydłowo z dnia 27 listopada 2012r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2012 9131 2012-12-13 Uchwała Uchwała nr XXII/103/2012 Rady Gminy Szydłowo z dnia 27 listopada 2012r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości
2012 9130 2012-12-13 Uchwała Uchwała nr XXII/102/2012 Rady Gminy Szydłowo z dnia 27 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2012 7343 2012-11-06 Uchwała Uchwała nr XXI/98/2012 Rady Gminy Szydłowo z dnia 28 września 2012r. w sprawie podziału Gminy Szydłowo na stałe obwody głosowania oraz ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych
2012 6396 2012-09-18 Uchwała Uchwała nr XX/94/2012 Rady Gminy Szydłowo z dnia 24 sierpnia 2012r. zmiany w regulaminie szczegółowych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz szczegółowych warunków obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe oraz godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Szydłowo.
2012 6395 2012-09-18 Uchwała Uchwała nr XX/92/2012 Rady Gminy Szydłowo z dnia 24 sierpnia 2012r. w sprawie podziału Gminy Szydłowo na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.
2012 3515 2012-04-19 Uchwała Uchwała nr XV/68/2012 Rady Gminy Szydłowo z dnia 22 marca 2012r. w sprwie likwidacji Filii Bibliotecznej w Dębsku.
2012 280 2012-01-18 Uchwała Uchwała nr XIV/64/2011 Rady Gminy Szydłowo z dnia 28 grudnia 2011r. Uchwała Budżetowa Gminy SZYDŁOWO
2011 8201 2011-12-17 Uchwała Uchwała nr XIII/57/2011 Rady Gminy Szydłowo z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości
2011 5535 2011-09-30 Uchwała Uchwała nr XI /48/2011 Rady Gminy Szydłowo z dnia 29 sierpnia 2011r. w sprawie zmiany w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szydłowie.
2011 5536 2011-09-30 Uchwała Uchwała nr XI/ 49/ 2011 Rady Gminy Szydłowo z dnia 29 sierpnia 2011r. w sprawie: określenia zasad nabywania, zbywania i obciążenia nieruchomości, ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż trzy lata lub na czas nieoznaczony oraz zawierania kolejnych umów.
2011 3149 2011-06-10 Uchwała Uchwała nr VII/36/2011 Rady Gminy Szydłowo z dnia 23 maja 2011r. w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w Garlinie
2011 3150 2011-06-10 Uchwała Uchwała nr VII/37/2011 Rady Gminy Szydłowo z dnia 23 maja 2011r. w sprawie sieci publicznych szkół podstawowych i granic ich obwodów.
2011 1683 2011-04-07 Uchwała Uchwała nr V/22/2011 Rady Gminy Szydłowo z dnia 22 lutego 2011r. w sprawie poboru podatków w drodze inkasa
2011 1140 2011-03-14 Uchwała Uchwała nr IV/15/2011 Rady Gminy Szydłowo z dnia 31 stycznia 2011r. Uchwała Budżetowa
2010 7000 2010-12-16 Uchwała Uchwała nr II/7/2010 Rady Gminy Szydłowo z dnia 2 grudnia 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2010 7001 2010-12-16 Uchwała Uchwała nr II/8/2010 Rady Gminy Szydłowo z dnia 2 grudnia 2010r. określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2010 471 2010-02-16 Uchwała Uchwała nr XXXVI/160/2009 Rady Gminy Szydłowo z dnia 29 grudnia 2009r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy Szydłowo Nr XXXV/156/2009 z dnia 03.12.2009 r
2009 6578 2009-12-17 Uchwała Uchwała nr XXXV/156/2009 Rady Gminy Szydłowo z dnia 3 grudnia 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2009 4237 2009-09-04 Uchwała Uchwała nr XXXII/145/2009 Rady Gminy Szydłowo z dnia 21 sierpnia 2009r. w sprawie zmiany inkasentów poboru podatków w drodze inkasa