Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 197

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 11267 2019-09-27 Uchwała Uchwała nr IX/65/2019 Rady Gminy Sypniewo z dnia 18 września 2019 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2019 rok
2019 11050 2019-09-23 Uchwała Uchwała nr IX/69/2019 Rady Gminy Sypniewo z dnia 18 września 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XVI/100/2016 Rady Gminy Sypniewo z dnia 14 czerwca 2016 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Sypniewie.
2019 11049 2019-09-23 Uchwała Uchwała nr IX/68/2019 Rady Gminy Sypniewo z dnia 18 września 2019 r. w sprawie uchwalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Sypniewo
2019 11048 2019-09-23 Uchwała Uchwała nr IX/67/2019 Rady Gminy Sypniewo z dnia 18 września 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały nr III/14/2018 Rady Gminy Sypniewo z dnia 21 grudnia 2018 roku w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej przez osoby objęte programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023.
2019 11047 2019-09-23 Uchwała Uchwała nr IX/66/2019 Rady Gminy Sypniewo z dnia 18 września 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały nr III/13/2018 Rady Gminy Sypniewo z dnia 21 grudnia 2018 roku w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023
2019 9432 2019-08-01 Uchwała Uchwała nr VIII/63/2019 Rady Gminy Sypniewo z dnia 24 lipca 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały nr VII/56/2019 Rady Gminy Sypniewo z dnia 03 lipca 2019 roku w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
2019 9431 2019-08-01 Uchwała Uchwała nr VIII/62/2019 Rady Gminy Sypniewo z dnia 24 lipca 2019 r. w sprawie uchwalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe przez część roku oraz terminu opłaty, częstotliwości i trybu uiszczania tej opłaty
2019 9430 2019-08-01 Uchwała Uchwała nr VIII/61/2019 Rady Gminy Sypniewo z dnia 24 lipca 2019 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2019 rok
2019 8775 2019-07-12 Uchwała Uchwała nr VII/60/2019 Rady Gminy Sypniewo z dnia 3 lipca 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr VI/47/2019 Rady Gminy Sypniewo z dnia 29 maja 2019 roku w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Sypniewo
2019 8774 2019-07-12 Uchwała Uchwała nr VII/59/2019 Rady Gminy Sypniewo z dnia 3 lipca 2019 r. w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2019 8773 2019-07-12 Uchwała Uchwała nr VII/58/2019 Rady Gminy Sypniewo z dnia 3 lipca 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XVI/100/2016 Rady Gminy Sypniewo z dnia 14 czerwca 2016 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Sypniewie
2019 8772 2019-07-12 Uchwała Uchwała nr VII/57/2019 Rady Gminy Sypniewo z dnia 3 lipca 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty
2019 8771 2019-07-12 Uchwała Uchwała nr VII/56/2019 Rady Gminy Sypniewo z dnia 3 lipca 2019 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
2019 8770 2019-07-12 Uchwała Uchwała nr VII/55/2019 Rady Gminy Sypniewo z dnia 3 lipca 2019 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe przez część roku oraz określenia warunków i trybu składania tych deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2019 8769 2019-07-12 Uchwała Uchwała nr VII/54/2019 Rady Gminy Sypniewo z dnia 3 lipca 2019 r. w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe przez część roku oraz terminu opłaty
2019 8768 2019-07-12 Uchwała Uchwała nr VII/52/2019 Rady Gminy Sypniewo z dnia 3 lipca 2019 r. w sprawie dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Sypniewo, specjalności, na które dofinansowanie jest przyznawane w 2019 r. oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli pobierane przez uczelnie wyższe i placówki doskonalenia nauczycieli
2019 8767 2019-07-12 Uchwała Uchwała nr VII/51/2019 Rady Gminy Sypniewo z dnia 3 lipca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Sypniewo oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku
2019 8766 2019-07-12 Uchwała Uchwała nr VII/50/2019 Rady Gminy Sypniewo z dnia 3 lipca 2019 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2019 rok
2019 7151 2019-06-06 Uchwała Uchwała nr VI/48/2019 Rady Gminy Sypniewo z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu korzystania z gminnego stadionu sportowego w Sypniewie
2019 7150 2019-06-06 Uchwała Uchwała nr VI/47/2019 Rady Gminy Sypniewo z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Sypniewo
2019 7149 2019-06-06 Uchwała Uchwała nr VI/46/2019 Rady Gminy Sypniewo z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2019 7148 2019-06-06 Uchwała Uchwała nr VI/44/2019 Rady Gminy Sypniewo z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr V/34/2019 Rady Gminy Sypniewo z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutów Sołectw na terenie Gminy Sypniewo
2019 7147 2019-06-06 Uchwała Uchwała nr VI/41/2019 Rady Gminy Sypniewo z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2019 rok
2019 5171 2019-04-18 Uchwała Uchwała nr V/29/2019 Rady Gminy Sypniewo z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2019 rok
2019 4627 2019-04-09 Uchwała Uchwała nr V/36/2019 Rady Gminy Sypniewo z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Sypniewo
2019 4626 2019-04-09 Uchwała Uchwała nr V/35/2019 Rady Gminy Sypniewo z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Sypniewo
2019 4625 2019-04-09 Uchwała Uchwała nr V/34/2019 Rady Gminy Sypniewo z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutów Sołectw na terenie Gminy Sypniewo
2019 1561 2019-02-04 Uchwała Uchwała nr IV/26/2019 Rady Gminy Sypniewo z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr III/6/2018 Rady Gminy Sypniewo z dnia 21 grudnia 2018 roku w sprawie Statutu Gminy Sypniewo
2019 1560 2019-02-04 Uchwała Uchwała nr IV/27/2019 Rady Gminy Sypniewo z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr III/12/2018 Rady Gminy Sypniewo z dnia 21 grudnia 2018r w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na obszarze Gminy Sypniewo
2019 1559 2019-02-04 Uchwała Uchwała nr IV/19/2019 Rady Gminy Sypniewo z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie poboru podatków w drodze inkasa, określenia inkasentów, ustalania wysokości wynagrodzenia za inkaso
2019 1558 2019-02-04 Uchwała Uchwała nr IV/17/2019 Rady Gminy Sypniewo z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet radnych
2019 1557 2019-02-04 Uchwała Uchwała nr IV/16/2019 Rady Gminy Sypniewo z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2019 rok
2019 997 2019-01-18 Uchwała Uchwała nr III/11/2018 Rady Gminy Sypniewo z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Sypniewo na 2019 rok
2019 231 2019-01-07 Uchwała Uchwała nr III/14/2018 Rady Gminy Sypniewo z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej przez osoby objęte programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023
2019 230 2019-01-07 Uchwała Uchwała nr III/13/2018 Rady Gminy Sypniewo z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia gminnego programu osłonowego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023
2019 229 2019-01-07 Uchwała Uchwała nr III/12/2018 Rady Gminy Sypniewo z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na obszarze Gminy Sypniewo
2019 228 2019-01-07 Uchwała Uchwała nr III/9/2018 Rady Gminy Sypniewo z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2018 rok
2019 180 2019-01-04 Uchwała Uchwała nr III/6/2018 Rady Gminy Sypniewo z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie Statutu Gminy Sypniewo
2018 13179 2018-12-28 Uchwała Uchwała nr III/7/2018 Rady Gminy Sypniewo z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Sypniewo w 2019 roku
2018 10947 2018-11-13 Uchwała Uchwała nr XXXVII/208/2018 Rady Gminy Sypniewo z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie odstępstw od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie Gminy Sypniewo
2018 10946 2018-11-13 Uchwała Uchwała nr XXVI/132/2017 Rady Gminy Sypniewo z dnia 21 lutego 2017 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2017 rok
2018 10644 2018-11-06 Uchwała Uchwała nr XXXIII/176/2017 Rady Gminy Sypniewo z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Sypniewo na 2018 rok
2018 10557 2018-11-05 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/212/2018 Rady Gminy Sypniewo z dnia 25 lipca 2018 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2018 rok
2018 10556 2018-11-05 Uchwała Uchwała nr XXXIX/214/2018 Rady Gminy Sypniewo z dnia 24 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2018 rok
2018 10555 2018-11-05 Uchwała Uchwała nr XL/217/2018 Rady Gminy Sypniewo z dnia 21 września 2018 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2018 rok
2018 10554 2018-11-05 Uchwała Uchwała nr XLI/222/2018 Rady Gminy Sypniewo z dnia 10 października 2018 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2018 rok
2018 10553 2018-11-05 Uchwała Uchwała nr XXXIV/179/2018 Rady Gminy Sypniewo z dnia 26 stycznia 2018 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2018 rok
2018 10552 2018-11-05 Uchwała Uchwała nr XXXVII/204/2018 Rady Gminy Sypniewo z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2018 rok
2018 10335 2018-10-30 Uchwała Uchwała nr XXXVI/193/2018 Rady Gminy Sypniewo z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2018 rok
2018 10334 2018-10-30 Uchwała Uchwała nr XXXV/181/2018 Rady Gminy Sypniewo z dnia 16 lutego 2018 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2018 rok
2018 10117 2018-10-25 Uchwała Uchwała nr XLI/224/2018 Rady Gminy Sypniewo z dnia 10 października 2018 r. w sprawie maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Sypniewo
2018 10116 2018-10-25 Uchwała Uchwała nr XLI/223/2018 Rady Gminy Sypniewo z dnia 10 października 2018 r. w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie gminy Sypniewo miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
2018 3832 2018-04-10 Uchwała Uchwała nr XXXVI/196/2018 Rady Gminy Sypniewo z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat prowadzonych przez Gminę Sypniewo
2018 3447 2018-04-05 Uchwała Uchwała nr XXXVI/194/2018 Rady Gminy Sypniewo z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XXXV/185/2018 Rady Gminy Sypniewo z dnia 16 lutego 2018 roku w sprawie przyjęcia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Sypniewo na lata 2018-2025
2018 3446 2018-04-05 Uchwała Uchwała nr XXXVI/195/2018 Rady Gminy Sypniewo z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXV/189/2018 Rady Gminy Sypniewo z dnia 16 lutego 2018 roku w sprawie uchwalenia „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Sypniewo na lata 2018 – 2023”
2018 3445 2018-04-05 Uchwała Uchwała nr XXXVI/198/2018 Rady Gminy Sypniewo z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Sypniewo na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
2018 3444 2018-04-05 Uchwała Uchwała nr XXXVI/199/2018 Rady Gminy Sypniewo z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Sypniewo na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018 2086 2018-02-27 Uchwała Uchwała nr XXXV/189/2018 Rady Gminy Sypniewo z dnia 16 lutego 2018 r. w sprawie uchwalenia „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Sypniewo na lata 2018-2023”
2018 2051 2018-02-26 Uchwała Uchwała nr XXXV/187/2018 Rady Gminy Sypniewo z dnia 16 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych
2018 2050 2018-02-26 Uchwała Uchwała nr XXXV/185/2018 Rady Gminy Sypniewo z dnia 16 lutego 2018 r. w sprawie przyjęcia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Sypniewo na lata 2018-2025
2018 2046 2018-02-26 Uchwała Uchwała nr XXXV/186/2018 Rady Gminy Sypniewo z dnia 16 lutego 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.
2018 413 2018-01-12 Uchwała Uchwała nr XXXIII/177/2017 Rady Gminy Sypniewo z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochód budżetu Gminy Sypniewo instrumentem płatniczym
2017 10752 2017-11-24 Uchwała Uchwała nr XXXI/166/2017 Rady Gminy Sypniewo z dnia 13 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych oraz zwolnień od tego podatku na obszarze Gminy Sypniewo na 2018 rok.
2017 10731 2017-11-24 Uchwała Uchwała nr XXXI/165/2017 Rady Gminy Sypniewo z dnia 13 listopada 2017 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Sypniewo w 2018 roku.
2017 10730 2017-11-24 Uchwała Uchwała nr XXXI/167/2017 Rady Gminy Sypniewo z dnia 13 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Sypniewo.
2017 8940 2017-10-09 Uchwała Uchwała nr XXIX/155/2017 Rady Gminy Sypniewo z dnia 4 października 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia nazw ulic w miejscowości Sypniewo
2017 8939 2017-10-09 Uchwała Uchwała nr XXVIII/150/2017 Rady Gminy Sypniewo z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2017 rok
2017 8938 2017-10-09 Uchwała Uchwała nr XXVII/139/2017 Rady Gminy Sypniewo z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2017 rok
2017 8937 2017-10-09 Uchwała Uchwała nr XXV/123/2017 Rady Gminy Sypniewo z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2017
2017 3422 2017-04-07 Uchwała Uchwała nr XXVII/142/2017 Rady Gminy Sypniewo z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji do publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Sypniewo
2017 3421 2017-04-07 Uchwała Uchwała nr XXVII/141/2017 Rady Gminy Sypniewo z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Sypniewo
2017 3420 2017-04-07 Uchwała Uchwała nr XXVII/140/2017 Rady Gminy Sypniewo z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Sypniewo do nowego ustroju szkolnego
2017 3419 2017-04-07 Uchwała Uchwała nr XXVI/135/2017 Rady Gminy Sypniewo z dnia 21 lutego 2017 r. w sprawie zmiany „Uchwały Nr XXI/111/2016 Rady Gminy Sypniewo z dnia 20 października 2016 roku w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Sypniewo
2017 2840 2017-03-24 Uchwała Uchwała nr XXIV/119/2016 Rady Gminy Sypniewo z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2016
2017 2838 2017-03-24 Uchwała Uchwała nr XXI / 110 /2016 Rady Gminy Sypniewo z dnia 20 października 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2016
2017 1388 2017-02-13 Uchwała Uchwała nr XXV/125/2017 Rady Gminy Sypniewo z dnia 31 stycznia 2017r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli wspomagających w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Sypniewo.
2017 1387 2017-02-13 Uchwała Uchwała nr XXV/126/2017 Rady Gminy Sypniewo z dnia 31 stycznia 2017r. w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach i publicznych innych formach wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Sypniewo
2017 1224 2017-02-09 Uchwała Uchwała nr XXIV/121/2016 Rady Gminy Sypniewo z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej gminy na rok 2017.
2017 683 2017-01-23 Uchwała Uchwała nr XXI/111/2016 Rady Gminy Sypniewo z dnia 20 października 2016r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Sypniewo
2017 682 2017-01-23 Uchwała Uchwała nr XV/83/ 2016 Rady Gminy Sypniewo z dnia 30 maja 2016r. w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Sypniewie
2017 657 2017-01-23 Uchwała Uchwała nr XVIII/104/2016 Rady Gminy Sypniewo z dnia 14 lipca 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2016
2017 652 2017-01-23 Uchwała Uchwała nr XVII/101/2016 Rady Gminy Sypniewo z dnia 21 czerwca 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej nr XV/86/2016 Rady Gminy Sypniewo z dnia 30 maja 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2016.
2016 10338 2016-12-01 Uchwała Uchwała nr XXII/115/2016 Rady Gminy Sypniewo z dnia 24 listopada 2016r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Sypniewo w 2017 roku.
2016 10337 2016-12-01 Uchwała Uchwała nr XXII/114/2016 Rady Gminy Sypniewo z dnia 24 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych oraz zwolnień od tego podatku na obszarze Gminy Sypniewo na 2017 rok.
2016 10336 2016-12-01 Uchwała Uchwała nr XXII/113/2016 Rady Gminy Sypniewo z dnia 24 listopada 2016r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2016 9138 2016-10-26 Uchwała Uchwała nr XV/86/2016 Rady Gminy Sypniewo z dnia 30 maja 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2016
2016 9133 2016-10-26 Uchwała Uchwała nr XIV/81/2016 Rady Gminy Sypniewo z dnia 31 marca 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2016
2016 8712 2016-10-10 Uchwała Uchwała nr XX/108/2016 Rady Gminy Sypniewo z dnia 26 września 2016r. w sprawie uchylenia uchwały dotyczącej dodatkowych usług świadczących przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokość cen za te usługi
2016 6414 2016-07-13 Uchwała Uchwała nr XVI/97/2016 Rady Gminy Sypniewo z dnia 14 czerwca 2016r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe przez część roku oraz określenia warunków i trybu składania tych deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2016 6413 2016-07-13 Uchwała Uchwała nr XVI/96/2016 Rady Gminy Sypniewo z dnia 14 czerwca 2016r. w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe przez część roku oraz terminu opłaty
2016 6412 2016-07-13 Uchwała Uchwała nr XVI/95/2016 Rady Gminy Sypniewo z dnia 14 czerwca 2016r. w sprawie określenia dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokość cen za te usługi.
2016 6411 2016-07-13 Uchwała Uchwała nr XVI/94/2016 Rady Gminy Sypniewo z dnia 14 czerwca 2016r. w sprawie określenia elektronicznego wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunki i tryb składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2016 6410 2016-07-13 Uchwała Uchwała nr XVI/93/2016 Rady Gminy Sypniewo z dnia 14 czerwca 2016r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki opłaty oraz terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz określenia wzoru deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
2016 6409 2016-07-13 Uchwała Uchwała nr XVI/92/2016 Rady Gminy Sypniewo z dnia 14 czerwca 2016r. w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2016 6408 2016-07-13 Uchwała Uchwała nr XVI/91/2016 Rady Gminy Sypniewo z dnia 14 czerwca 2016r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Sypniewo
2016 5567 2016-06-23 Uchwała Uchwała nr XVI/100/2016 Rady Gminy Sypniewo z dnia 14 czerwca 2016r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Sypniewie.
2016 5564 2016-06-23 Uchwała Uchwała nr XIII/74/2016 Rady Gminy Sypniewo z dnia 22 grudnia 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr XI/61/2015 Rady Gminy Sypniewo z dnia 27 listopada 2015r.w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych oraz zwolnień od tego podatku na obszarze Gminy Sypniewo na 2016 rok.
2016 5019 2016-06-01 Uchwała Uchwała nr XII/72/2015 Rady Gminy Sypniewo z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2015.
2016 5008 2016-06-01 Uchwała Uchwała nr X/56/2015 Rady Gminy Sypniewo z dnia 27 października 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2015
2016 4772 2016-05-19 Uchwała Uchwała nr XI/64/ 2015 Rady Gminy Sypniewo z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015r
2016 1139 2016-02-05 Uchwała Uchwała nr XII/68/2015 Rady Gminy Sypniewo z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej gminy na rok 2016.
2016 1036 2016-02-02 Uchwała Uchwała nr XII/70/2015 Rady Gminy Sypniewo z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie ustanowienia zasad przyznawania stypendiów, nagród za wysokie wyniki sportowe
2016 915 2016-01-28 Uchwała Uchwała nr XI/65/2015 Rady Gminy Sypniewo z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie zaliczenia dróg lokalnych na terenie gminy Sypniewo do kategorii dróg gminnych
2016 886 2016-01-28 Uchwała Uchwała nr X/57/2015 Rady Gminy Sypniewo z dnia 27 października 2015r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sypniewo na lata 2015-2023
2015 10393 2015-12-10 Uchwała Uchwała nr XI/63/2015 Rady Gminy Sypniewo z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie uchylenia uchwały Rady Gminy Sypniewo Nr XXVI/123/2009 z dnia 26 listopada 2009 roku w sprawie określenia stawek opłaty targowej
2015 10279 2015-12-09 Uchwała Uchwała nr XI/62/2015 Rady Gminy Sypniewo z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2015 10278 2015-12-09 Uchwała Uchwała nr XI/61/2015 Rady Gminy Sypniewo z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych oraz zwolnień od tego podatku na obszarze Gminy Sypniewo na 2016 rok.
2015 10277 2015-12-09 Uchwała Uchwała nr XI/60/2015 Rady Gminy Sypniewo z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie Określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2016 rok.
2015 10276 2015-12-09 Uchwała Uchwała nr XI/59/2015 Rady Gminy Sypniewo z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Sypniewo w 2016 roku.
2015 9464 2015-11-25 Uchwała Uchwała nr IX/52/2015 Rady Gminy Sypniewo z dnia 29 września 2015r. w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli oraz warunków i sposobu ich przyznawania.
2015 8856 2015-11-09 Uchwała Uchwała nr VII / 39 / 2015 Rady Gminy Sypniewo z dnia 19 czerwca 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2015.
2015 7174 2015-08-19 Uchwała Uchwała nr VI/36/2015 Rady Gminy Sypniewo z dnia 28 kwietnia 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2015
2015 6936 2015-08-07 Uchwała Uchwała nr VIII/46/2015 Rady Gminy Sypniewo z dnia 29 lipca 2015r. w sprawie określenia elektronicznego wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunki i tryb składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2015 6935 2015-08-07 Uchwała Uchwała nr VIII/45/2015 Rady Gminy Sypniewo z dnia 29 lipca 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XX/117/2013 Rady Gminy Sypniewo z dnia 30 stycznia 2013 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki opłaty oraz terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz określenia deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
2015 6002 2015-07-08 Uchwała Uchwała nr VII/41/2015 Rady Gminy Sypniewo z dnia 19 czerwca 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XX/117/2013 Rady Gminy Sypniewo z dnia 30 stycznia 2013 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki opłaty oraz terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz określenia deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
2015 6001 2015-07-08 Uchwała Uchwała nr VII/40/2015 Rady Gminy Sypniewo z dnia 19 czerwca 2015r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania
2015 4987 2015-05-29 Uchwała Uchwała nr VI/33/2015 Rady Gminy Sypniewo z dnia 28 kwietnia 2015r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania
2015 4963 2015-05-29 Uchwała Uchwała nr XXXVII/198/2014 Rady Gminy Sypniewo z dnia 7 listopada 2014r. w sprawie zmiany Uchwała Nr XXXVI/192/2014 Rady Gminy Sypniewo z dnia 22 października 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2014.
2015 4962 2015-05-29 Uchwała Uchwała nr XXXVII/197/2014 Rady Gminy Sypniewo z dnia 7 listopada 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2014.
2015 4961 2015-05-29 Uchwała Uchwała nr XXXVI/192/2014 Rady Gminy Sypniewo z dnia 22 października 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2014
2015 4960 2015-05-29 Uchwała Uchwała nr XXXV/187/2014 Rady Gminy Sypniewo z dnia 12 września 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2014.
2015 4779 2015-05-25 Uchwała Uchwała nr VI/31/2015 Rady Gminy Sypniewo z dnia 28 kwietnia 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIX/131/2010 Rady Gminy Sypniewo z dnia 27 stycznia 2010 r w sprawie regulaminu określającego zasady wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Sypniewo.
2015 4778 2015-05-25 Uchwała Uchwała nr VI/29/2015 Rady Gminy Sypniewo z dnia 28 kwietnia 2015r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
2015 1852 2015-03-05 Uchwała Uchwała nr IV/17/2015 Rady Gminy Sypniewo z dnia 12 lutego 2015r. w sprawie nadania nazwy drogi wewnętrznej w Sypniewie
2015 1756 2015-03-02 Uchwała Uchwała nr IV/24/2015 Rady Gminy Sypniewo z dnia 12 lutego 2015r. w sprawie uchylenia uchwały Nr II/9/2014 Rady Gminy Sypniewo z dnia 12 grudnia 2014r w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych oraz zwolnień od tego podatku na obszarze Gminy Sypniewo na 2015 rok.
2015 1755 2015-03-02 Uchwała Uchwała nr IV/23/2015 Rady Gminy Sypniewo z dnia 12 lutego 2015r. w sprawie uchylenia uchwały Nr II/8/2014 Rady Gminy Sypniewo z dnia 12 grudnia 2014r w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na obszarze Gminy Sypniewo na 2015 rok.
2015 1735 2015-02-27 Uchwała Uchwała nr IV/20/2015 Rady Gminy Sypniewo z dnia 12 lutego 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XX/117/2013 Rady Gminy Sypniewo z dnia 30 stycznia 2013 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki opłaty oraz terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz określenia deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości.
2015 1509 2015-02-20 Uchwała Uchwała nr XXXII/178/2014 Rady Gminy Sypniewo z dnia 17 czerwca 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2014
2015 1481 2015-02-20 Uchwała Uchwała nr III/13/2014 Rady Gminy Sypniewo z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej gminy na rok 2015.
2014 11912 2014-12-23 Uchwała Uchwała nr II/9/2014 Rady Gminy Sypniewo z dnia 12 grudnia 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych oraz zwolnień od tego podatku na obszarze Gminy Sypniewo na 2015 rok.
2014 11911 2014-12-23 Uchwała Uchwała nr II/8/2014 Rady Gminy Sypniewo z dnia 12 grudnia 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na obszarze Gminy Sypniewo na 2015 rok.
2014 11910 2014-12-23 Uchwała Uchwała nr II/7/2014 Rady Gminy Sypniewo z dnia 12 grudnia 2014r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Sypniewo w 2015 roku.
2014 10024 2014-11-03 Uchwała Uchwała nr Nr Nr XXVIII/159/2014 Rady Gminy Sypniewo z dnia 12 lutego 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/154/2013 Rady Gminy Sypniewo z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej gminy na rok 2014.
2014 9442 2014-10-13 Uchwała Uchwała nr Nr Nr XXVII/157/2013 Rady Gminy Sypniewo z dnia 19 grudnia 2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2013.
2014 9003 2014-10-01 Uchwała Uchwała nr XXVI /153/ 2013 Rady Gminy Sypniewo z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2013
2014 8427 2014-09-11 Uchwała Uchwała nr XXII/137/2013 Rady Gminy Sypniewo z dnia 26 lipca 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/132/2013 Rady Gminy Sypniewo z dnia 19 czerwca 2013 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2013
2014 8143 2014-08-28 Uchwała Uchwała nr XXXIV/185/2014 Rady Gminy Sypniewo z dnia 13 sierpnia 2014r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Sypniewo
2014 7870 2014-08-19 Uchwała Uchwała nr XXXIV/184/2014 Rady Gminy Sypniewo z dnia 13 sierpnia 2014r. w sprawie zmiany opisu granic w związku z uchwałą w sprawie podziału Gminy Sypniewo na okręgi wyborcze, ustalenie ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.
2014 6151 2014-06-25 Uchwała Uchwała nr XXXII/181/2014 Rady Gminy Sypniewo z dnia 17 czerwca 2014r. w sprawie stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego
2014 6150 2014-06-25 Uchwała Uchwała nr XXXII/180/2014 Rady Gminy Sypniewo z dnia 17 czerwca 2014r. w sprawie nadania nazw dróg wewnętrznych w Sypniewie.
2014 5824 2014-06-06 Uchwała Uchwała nr XIX/112/2012 Rady Gminy Sypniewo z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2012.
2014 4591 2014-05-07 Uchwała Uchwała nr XVII/100/2012 Rady Gminy Sypniewo z dnia 12 września 2012r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2012
2014 4479 2014-05-02 Uchwała Uchwała nr XVI/95/2012 Rady Gminy Sypniewo z dnia 7 sierpnia 2012r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2012
2014 4478 2014-05-02 Uchwała Uchwała nr XVI/97/2012 Rady Gminy Sypniewo z dnia 7 sierpnia 2012r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2012
2014 2693 2014-03-17 Uchwała Uchwała nr XIV/85/2012 Rady Gminy Sypniewo z dnia 23 maja 2012r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2012
2014 2692 2014-03-17 Uchwała Uchwała nr XIV/84/2012 Rady Gminy Sypniewo z dnia 23 maja 2012r. zmieniająca uchwałę Nr XIII/77/2012 Rady Gminy Sypniewo z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2012.
2014 1936 2014-03-04 Uchwała Uchwała nr XXIX/166/2014 Rady Gminy Sypniewo z dnia 21 lutego 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywienia w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku, żywności oraz świadczenia rzeczowego dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 – 2020.
2014 1935 2014-03-04 Uchwała Uchwała nr XXIX/165/2014 Rady Gminy Sypniewo z dnia 21 lutego 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIX/131/2010 Rady Gminy Sypniewo z dnia 27 stycznia 2010 r w sprawie uchwalenia regulaminu określającego zasady wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Sypniewo.
2014 1934 2014-03-04 Uchwała Uchwała nr XXIX 161 /2014 Rady Gminy Sypniewo z dnia 21 lutego 2014r. w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sypniewie.
2014 1431 2014-02-14 Uchwała Uchwała nr XXVIII/158/2014 Rady Gminy Sypniewo z dnia 12 lutego 2014r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości na terenie Gminy Sypniewo
2014 160 2014-01-09 Uchwała Uchwała nr XXVII/154/2013 Rady Gminy Sypniewo z dnia 19 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej gminy na rok 2014.
2013 13114 2013-12-11 Uchwała Uchwała nr XXVI/151/2013 Rady Gminy Sypniewo z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych oraz zwolnień od tego podatku na obszarze Gminy Sypniewo na 2014 rok.
2013 13113 2013-12-11 Uchwała Uchwała nr XXVI/150/2013 Rady Gminy Sypniewo z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2014 rok i zwolnień w tym podatku .
2013 13112 2013-12-11 Uchwała Uchwała nr XXVI/149/2013 Rady Gminy Sypniewo z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Sypniewo w 2014 roku.
2013 9310 2013-08-21 Uchwała Uchwała nr XXIII/139/2013 Rady Gminy Sypniewo z dnia 14 sierpnia 2013r. w sprawie określenia dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokość cen za te usługi.
2013 9309 2013-08-21 Uchwała Uchwała nr XXIII/142/2013 Rady Gminy Sypniewo z dnia 14 sierpnia 2013r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3, ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji
2013 9308 2013-08-21 Uchwała Uchwała nr XXIII/141/2013r Rady Gminy Sypniewo z dnia 14 sierpnia 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XX/117/2013 Rady Gminy Sypniewo z dnia 30 stycznia 2013 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki opłaty oraz terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz określenia deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2013r poz. 4159 z późn. zm.)
2013 9307 2013-08-21 Uchwała Uchwała nr XXIII/140/2013 Rady Gminy Sypniewo z dnia 14 sierpnia 2013r. w sprawie określenia elektronicznego wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunki i tryb składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2013 9306 2013-08-21 Uchwała Uchwała nr XXIII/138/2013 Rady Gminy Sypniewo z dnia 14 sierpnia 2013r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2013 9046 2013-08-06 Uchwała Uchwała nr XXII/136/2013 Rady Gminy Sypniewo z dnia 26 lipca 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XX/117/2013 Rady Gminy Sypniewo z dnia 30 stycznia 2013 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki opłaty oraz terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz określenia deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
2013 9045 2013-08-06 Uchwała Uchwała nr XXII/135/2013 Rady Gminy Sypniewo z dnia 26 lipca 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIX/115/2012 Rady Gminy Sypniewo z dnia 20 grudnia 2012 roku, w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
2013 9044 2013-08-06 Uchwała Uchwała nr XXII/134/2013 Rady Gminy Sypniewo z dnia 26 lipca 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XX/118/2013 Rady Gminy Sypniewo z dnia 30 stycznia 2013 roku, w sprawie zmiany Uchwały Nr XIX/111/2012 Rady Gminy Sypniewo z dnia 20 grudnia 2012 roku w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Sypniewo.
2013 9043 2013-08-06 Uchwała Uchwała nr XXI/130/2013 Rady Gminy Sypniewo z dnia 19 czerwca 2013r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych których właścicielem jest Gmina Sypniewo oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2013 4161 2013-04-05 Uchwała Uchwała nr XX/122/2013 Rady Gminy Sypniewo z dnia 30 stycznia 2013r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Sypniewo.
2013 4160 2013-04-05 Uchwała Uchwała nr XX/118/2013 Rady Gminy Sypniewo z dnia 30 stycznia 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIX/111/2012 Rady Gminy Sypniewo z dnia 20 grudnia 2012 roku w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Sypniewo
2013 4159 2013-04-05 Uchwała Uchwała nr XX/117/2013 Rady Gminy Sypniewo z dnia 30 stycznia 2013r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki opłaty oraz terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz określenia wzoru deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości.
2013 2446 2013-02-26 Uchwała Uchwała nr XX/121/2013 Rady Gminy Sypniewo z dnia 30 stycznia 2013r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę Sypniewo
2013 2445 2013-02-26 Uchwała Uchwała nr XX/125/2013 Rady Gminy Sypniewo z dnia 30 stycznia 2013r. w sprawie podziału Gminy Sypniewo na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2013 2444 2013-02-26 Uchwała Uchwała nr XX/124/2013 Rady Gminy Sypniewo z dnia 30 stycznia 2013r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej gminy na rok 2013.
2013 893 2013-01-25 Uchwała Uchwała nr XIX/113/2012 Rady Gminy Sypniewo z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie zmiany uchwały nr X/64/2011 Rady Gminy Sypniewo z dnia 07-grudnia 2011 w sprawie określenia wzorów formularzy dla podatków od nieruchomości, rolnego i leśnego.
2013 892 2013-01-25 Uchwała Uchwała nr XIX/115/2012 Rady Gminy Sypniewo z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
2013 891 2013-01-25 Uchwała Uchwała nr XIX/111/2012 Rady Gminy Sypniewo z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Sypniewo
2012 8081 2012-11-23 Uchwała Uchwała nr XVIII/108/2012 Rady Gminy Sypniewo z dnia 30 października 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych oraz zwolnień od tego podatku na obszarze Gminy Sypniewo na 2013 rok.
2012 8080 2012-11-23 Uchwała Uchwała nr XVIII/107/2012 Rady Gminy Sypniewo z dnia 30 października 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2013 rok i zwolnień w tym podatku .
2012 8079 2012-11-23 Uchwała Uchwała nr XVIII/106/2012 Rady Gminy Sypniewo z dnia 30 października 2012r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla obliczania wysokości podatku rolnego na 2013r.
2012 8078 2012-11-23 Uchwała Uchwała nr XVIII/103/2012 Rady Gminy Sypniewo z dnia 30 października 2012r. w sprawie podziału Gminy Sypniewo na okręgi wyborcze, ustalenie ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.
2012 7854 2012-11-21 Uchwała Uchwała nr XVIII/109/2012 Rady Gminy Sypniewo z dnia 30 października 2012r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Sypniewo.
2012 7853 2012-11-21 Uchwała Uchwała nr XVIII/104/2012 Rady Gminy Sypniewo z dnia 30 października 2012r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach lub przedszkolach, zasad zwalniania od obowiązku realizacji zajęć oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, nauczycielom realizującym obowiązki pedagoga szkolnego i logopedy.
2012 6052 2012-08-28 Uchwała Uchwała nr XVI/94/2012 Rady Gminy Sypniewo z dnia 7 sierpnia 2012r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Sypniewo
2012 4752 2012-06-13 Uchwała Uchwała nr III/17/2010 Rady Gminy Sypniewo z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie okreslenia wysokości stawek podatku od środków transportowych oraz zwolnień od tego podatku na obszarze Gminy Sypniewo
2012 4751 2012-06-13 Uchwała Uchwała nr III/16/2010 Rady Gminy Sypniewo z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i zwolnień w tym podatku
2012 4750 2012-06-13 Uchwała Uchwała nr III/15/2010 Rady Gminy Sypniewo z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla obliczenia wysokości podatku rolnego na 2011 rok
2012 3832 2012-05-04 Uchwała Uchwała nr XI/67/2011 Rady Gminy Sypniewo z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2012.
2012 3723 2012-04-26 Uchwała Uchwała nr X/62/2011 Rady Gminy Sypniewo z dnia 7 grudnia 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2012 rok
2012 3363 2012-04-17 Uchwała Uchwała nr XI/71/2011 Rady Gminy Sypniewo z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr X/63/2011 Rady Gminy Sypniewo z dnia 07 grudnia 2011 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych oraz zwolnień od tego podatku na obszarze Gminy Sypniewo na 2012 rok.
2012 3362 2012-04-17 Uchwała Uchwała nr X/64/2011 Rady Gminy Sypniewo z dnia 7 grudnia 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy dla podatku od nieruchomości , rolnego i lesnego.
2012 3361 2012-04-17 Uchwała Uchwała nr X/61/2011 Rady Gminy Sypniewo z dnia 7 grudnia 2011r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla obliczenia wysokości podatku rolnego na 2012r.
2012 3360 2012-04-17 Uchwała Uchwała nr vi/46/2011 Rady Gminy Sypniewo z dnia 16 czerwca 2011r. w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez publiczne przedszkola w Gminie Sypniewo
2012 3359 2012-04-17 Uchwała Uchwała nr X/63/2011 Rady Gminy Sypniewo z dnia 7 grudnia 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych oraz zwolnień od tego podatku na obszarze Gminy Sypniewo na 2012 rok.
2012 359 2012-01-19 Uchwała Uchwała nr XIX/89/2008 Rady Gminy Sypniewo z dnia 29 grudnia 2008r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sypniewie
2011 6231 2011-11-14 Uchwała Uchwała nr XIX/94/2008 Rady Gminy Sypniewo z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2008 rok
2011 5251 2011-09-13 Uchwała Uchwała nr XX/102/2009 Rady Gminy Sypniewo z dnia 26 marca 2009r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2009
2010 5093 2010-11-09 Uchwała Uchwała nr XVII/77/2008 Rady Gminy Sypniewo z dnia 30 września 2008r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2008 rok
2010 5094 2010-11-09 Uchwała Uchwała nr XVIII/84/2008 Rady Gminy Sypniewo z dnia 20 listopada 2008r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2008 rok
2009 2154 2009-05-29 Uchwała Uchwała nr XX/98/ 2009 Rady Gminy Sypniewo z dnia 26 marca 2009r. w sprawie regulaminu określającego zasady wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Sypniewo
2009 407 2009-02-12 Uchwała Uchwała nr XIX/95/2008 Rady Gminy Sypniewo z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy na lata 2009-2013.
2009 408 2009-02-12 Uchwała Uchwała nr XIX/96/2008 Rady Gminy Sypniewo z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sypniewo na rok 2009.