Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 174

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 11595 2019-10-08 Uchwała Uchwała nr XIII/71/2019 Rady Gminy Stupsk z dnia 30 września 2019 r. w sprawie Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i doraźnych zastępstw nauczycielom publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Stupsk
2019 11594 2019-10-08 Uchwała Uchwała nr XIII/69/2019 Rady Gminy Stupsk z dnia 30 września 2019 r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Stupsk z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020
2019 10790 2019-09-18 Uchwała Uchwała nr XII/64/2019 Rady Gminy Stupsk z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego przez uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Stupsk
2019 9316 2019-07-30 Uchwała Uchwała nr XI/59/2019 Rady Gminy Stupsk z dnia 26 lipca 2019 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Stupsk, udostępnianych dla operatorów i przewoźników oraz ustalenia warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2019 9159 2019-07-23 Uchwała Uchwała nr IX/48/2019 Rady Gminy Stupsk z dnia 19 czerwca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości na której zamieszkują mieszkańcy
2019 8058 2019-06-28 Uchwała Uchwała nr IX/51/2019 Rady Gminy Stupsk z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i doraźnych zastępstw nauczycielom publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Stupsk
2019 8057 2019-06-28 Uchwała Uchwała nr IX/50/2019 Rady Gminy Stupsk z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia sieci oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Stupsk
2019 8056 2019-06-28 Uchwała Uchwała nr IX/49/2019 Rady Gminy Stupsk z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Stupsk oraz określenia granic ich obwodów od dnia 1 września 2019 roku
2019 7953 2019-06-27 Uchwała Uchwała nr IX/47/2019 Rady Gminy Stupsk z dnia 19 czerwca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Stupsk
2019 7011 2019-06-03 Uchwała Uchwała nr VIII/42/2019 Rady Gminy Stupsk z dnia 30 maja 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości na której zamieszkują mieszkańcy
2019 7010 2019-06-03 Uchwała Uchwała nr VIII/41/2019 Rady Gminy Stupsk z dnia 30 maja 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty
2019 6169 2019-05-10 Uchwała Uchwała nr VII/35/2019 Rady Gminy Stupsk z dnia 30 kwietnia 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr II/4/2018 Rady Gminy Stupsk z dnia 30 listopada 2018 roku w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 6168 2019-05-10 Uchwała Uchwała nr VII/34/2019 Rady Gminy Stupsk z dnia 30 kwietnia 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr II/5/2018 Rady Gminy Stupsk z dnia 30 listopada 2018 roku w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 4594 2019-04-08 Uchwała Uchwała nr VI/31/2019 Rady Gminy Stupsk z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie wprowadzenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Stupsk w 2019 roku
2019 2778 2019-03-01 Uchwała Uchwała nr V/26/2019 Rady Gminy Stupsk z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości i warunków udzielenia bonifikat od wniesienia opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Stupsk
2019 2648 2019-02-27 Uchwała Uchwała nr V/25/2019 Rady Gminy Stupsk z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia poboru podatku rolnego, od nieruchomości, leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2019 1547 2019-02-01 Uchwała Uchwała nr IV/21/2019 Rady Gminy Stupsk z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie diet oraz zwrotu kosztów podróży dla radnych
2018 11862 2018-12-05 Uchwała Uchwała nr II/5/2018 Rady Gminy Stupsk z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2018 11861 2018-12-05 Uchwała Uchwała nr II/4/2018 Rady Gminy Stupsk z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2018 11530 2018-11-28 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/238/2018 Rady Gminy Stupsk z dnia 10 kwietnia 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Stupsk
2018 11388 2018-11-22 Uchwała Uchwała nr XLVI/273/2018 Rady Gminy Stupsk z dnia 16 listopada 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Stupsk
2018 11359 2018-11-21 Uchwała Uchwała nr XLVI/272/2018 Rady Gminy Stupsk z dnia 16 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie Gminy Stupsk miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2018 11358 2018-11-21 Uchwała Uchwała nr XLVI/271/2018 Rady Gminy Stupsk z dnia 16 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia na terenie Gminy Stupsk maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających do 4,5% zawartości alkoholu oraz piwa, zawierających powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa) oraz zawierających powyżej 18% zawartości alkoholu przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży
2018 8712 2018-09-14 Uchwała Uchwała nr XLIII/262/2018 Rady Gminy Stupsk z dnia 6 września 2018 r. w sprawie wprowadzenia odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie Gminy Stupsk
2018 8711 2018-09-14 Uchwała Uchwała nr XLIII/261/2018 Rady Gminy Stupsk z dnia 6 września 2018 r. w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie Gminy Stupsk miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2018 8710 2018-09-14 Uchwała Uchwała nr XLIII/260/2018 Rady Gminy Stupsk z dnia 6 września 2018 r. w sprawie ustalenia na terenie Gminy Stupsk maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających do 4,5% zawartości alkoholu oraz piwa, zawierających powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa) oraz zawierających powyżej 18% zawartości alkoholu przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży
2018 8709 2018-09-14 Uchwała Uchwała nr XLIII/259/2018 Rady Gminy Stupsk z dnia 6 września 2018 r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Stupsk z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019
2018 7288 2018-07-18 Uchwała Uchwała nr XLI/254/2018 Rady Gminy Stupsk z dnia 5 lipca 2018 r. w sprawie zasad i trybu udzielania spółkom wodnym dotacji celowej oraz sposobu jej rozliczania
2018 7163 2018-07-13 Uchwała Uchwała nr XL/251/2018 Rady Gminy Stupsk z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie zasad i trybu udzielania spółkom wodnym dotacji celowej oraz sposobu jej rozliczania
2018 6991 2018-07-10 Uchwała Uchwała nr XXXIX/245/2018 Rady Gminy Stupsk z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutów sołectw Gminy Stupsk
2018 6598 2018-06-28 Uchwała Uchwała nr XL/250/2018 Rady Gminy Stupsk z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie zmian do Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stupsku
2018 5966 2018-06-07 Uchwała Uchwała nr XXXIX/243/2018 Rady Gminy Stupsk z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela, zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Stupsk
2018 4008 2018-04-12 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/237/2018 Rady Gminy Stupsk z dnia 10 kwietnia 2018 r. w sprawie podziału Gminy Stupsk na stałe obwody głosowania oraz ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018 3110 2018-03-28 Uchwała Uchwała nr XXXVII/230/2018 Rady Gminy Stupsk z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Stupsk na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
2018 3109 2018-03-28 Uchwała Uchwała nr XXXVII/227/2018 Rady Gminy Stupsk z dnia 22 marca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Stupsk na lata 2017 - 2021
2018 3108 2018-03-28 Uchwała Uchwała nr XXXVII/226/2018 Rady Gminy Stupsk z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie wprowadzenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Stupsk w 2018 roku
2018 3107 2018-03-28 Uchwała Uchwała nr XXXVII/225/2018 Rady Gminy Stupsk z dnia 22 marca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania
2018 1251 2018-02-07 Uchwała Uchwała nr XXXVI/222/2018 Rady Gminy Stupsk z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody
2017 11899 2017-12-12 Uchwała Uchwała nr XXXIV/211/2017 Rady Gminy Stupsk z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielających schronienia osobom tego pozbawionym, w tym osobom bezdomnym z terenu Gminy Stupsk
2017 8802 2017-10-09 Uchwała Uchwała nr XXXII/201/2017 Rady Gminy Stupsk z dnia 22 września 2017 r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Stupsk z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018
2017 7603 2017-09-11 Uchwała Uchwała nr XXXI/195/2017 Rady Gminy Stupsk z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Stupsk
2017 7602 2017-09-11 Uchwała Uchwała nr XXXI/196/2017 Rady Gminy Stupsk z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy XL – lecia PRL na ulicę Handlową w Konopkach
2017 7404 2017-09-08 Uchwała Uchwała nr XXXI/198/2017 Rady Gminy Stupsk z dnia 31 sierpnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości na której zamieszkują mieszkańcy
2017 7403 2017-09-08 Uchwała Uchwała nr XXXI/197/2017 Rady Gminy Stupsk z dnia 31 sierpnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty
2017 6351 2017-07-26 Uchwała Uchwała nr XXX/191/2017 Rady Gminy Stupsk z dnia 19 lipca 2017 r. w sprawie przekształcenia Zeapołu Szkół w Stupsku w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Stupsku
2017 6222 2017-07-17 Uchwała Uchwała nr XXIX/185/2017 Rady Gminy Stupsk z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków, stanowiących dochody budżetu Gminy Stupsk instrumentem płatniczym
2017 4913 2017-05-24 Uchwała Uchwała nr XXVIII/174/2017 Rady Gminy Stupsk z dnia 12 maja 2017 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Stupsk
2017 3382 2017-04-07 Uchwała Uchwała nr XXVII/170/2017 Rady Gminy Stupsk z dnia 29 marca 2017r. w sprawie wprowadzenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Stupsk w 2017 roku
2017 3380 2017-04-07 Uchwała Uchwała nr XXVII/169/2017 Rady Gminy Stupsk z dnia 29 marca 2017r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do pierwszej klasy szkoły podstawowej, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem publicznej szkoły podstawowej, dla której organem prowadzącym jest Gmina Stupsk oraz określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów i dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia
2017 3378 2017-04-07 Uchwała Uchwała nr XXVII/168/2017 Rady Gminy Stupsk z dnia 29 marca 2017r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Stupsk oraz określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów i dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia
2017 3375 2017-04-07 Uchwała Uchwała nr XXVII/167/2017 Rady Gminy Stupsk z dnia 29 marca 2017r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
2017 1879 2017-02-24 Uchwała Uchwała nr XXIV/159/2016 Rady Gminy Stupsk z dnia 28 grudnia 2016r. UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY STUPSK NA ROK 2017
2017 883 2017-01-30 Uchwała Uchwała nr XXIV/151/2016 Rady Gminy Stupsk z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody
2017 154 2017-01-05 Uchwała Uchwała nr XXIV/153/2016 Rady Gminy Stupsk z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Stupsk na lata 2017- 2021
2017 153 2017-01-05 Uchwała Uchwała nr XXIV/149/2016 Rady Gminy Stupsk z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie zmian do Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stupsku
2016 10192 2016-11-29 Uchwała Uchwała nr XXIII/145/2016 Rady Gminy Stupsk z dnia 25 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2016 9792 2016-11-17 Uchwała Uchwała nr XXII/140/2016 Rady Gminy Stupsk z dnia 28 października 2016r. w sprawie uchwalenia statutów sołectw Gminy Stupsk
2016 9791 2016-11-17 Uchwała Uchwała nr XXII/138/2016 Rady Gminy Stupsk z dnia 28 października 2016r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Stupsk
2016 9000 2016-10-19 Uchwała Uchwała nr XXI/135/2016 Rady Gminy Stupsk z dnia 30 września 2016r. w sprawie okresowych stypendiów sportowych dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe
2016 8999 2016-10-19 Uchwała Uchwała nr XXI/134/2016 Rady Gminy Stupsk z dnia 30 września 2016r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2016 6555 2016-07-14 Uchwała Uchwała nr XIX/123/2016 Rady Gminy Stupsk z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości na której zamieszkują mieszkańcy
2016 6554 2016-07-14 Uchwała Uchwała nr XIX/122/2016 Rady Gminy Stupsk z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Stupsk i zagospodarowania tych odpadów
2016 6553 2016-07-14 Uchwała Uchwała nr XIX/121/2016 Rady Gminy Stupsk z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 6552 2016-07-14 Uchwała Uchwała nr XIX/120/2016 Rady Gminy Stupsk z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty
2016 6551 2016-07-14 Uchwała Uchwała nr XIX/119/2016 Rady Gminy Stupsk z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Stupsk
2016 6550 2016-07-14 Uchwała Uchwała nr XIX/117/2016 Rady Gminy Stupsk z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Stupsk
2016 5727 2016-07-01 Uchwała Uchwała nr XVIII/110/16 Rady Gminy Stupsk z dnia 19 maja 2016r. w sprawie zasad i trybu udzielania ze środków budżetu Gminy Stupsk dotacji celowych na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz sposobu jej rozliczania
2016 5726 2016-07-01 Uchwała Uchwała nr XVIII/106/16 Rady Gminy Stupsk z dnia 19 maja 2016r. w sprawie zmian w Statucie Gminy Stupsk
2016 4281 2016-05-04 Uchwała Uchwała nr XVII/103/16 Rady Gminy Stupsk z dnia 12 kwietnia 2016r. w sprawie zmian do Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stupsku
2016 4280 2016-05-04 Uchwała Uchwała nr XVII/102/16 Rady Gminy Stupsk z dnia 12 kwietnia 2016r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy Stupsk w sprawie wprowadzenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Stupsk w 2016 roku
2016 2734 2016-03-17 Uchwała Uchwała nr XVI/97/16 Rady Gminy Stupsk z dnia 25 lutego 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Stupsk na lata 2012- 2016
2016 2733 2016-03-17 Uchwała Uchwała nr XVI/96/16 Rady Gminy Stupsk z dnia 25 lutego 2016r. w sprawie udzielenia bonifikaty oraz warunków jej stosowania przy sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność gminy Stupsk, na rzecz dotychczasowych najemców
2016 2732 2016-03-17 Uchwała Uchwała nr XVI/95/16 Rady Gminy Stupsk z dnia 25 lutego 2016r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Stupsk
2016 2731 2016-03-17 Uchwała Uchwała nr XVI/94/16 Rady Gminy Stupsk z dnia 25 lutego 2016r. w sprawie wprowadzenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Stupsk w 2016 roku
2016 1920 2016-02-26 Uchwała Uchwała nr XV/87/16 Rady Gminy Stupsk z dnia 28 stycznia 2016r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do pierwszej klasy gimnazjum, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Stupsk.
2016 1919 2016-02-26 Uchwała Uchwała nr XV/86/16 Rady Gminy Stupsk z dnia 28 stycznia 2016r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do pierwszej klasy szkoły podstawowej, dla której organem prowadzącym jest Gmina Stupsk.
2016 1918 2016-02-26 Uchwała Uchwała nr XV/85/16 Rady Gminy Stupsk z dnia 28 stycznia 2016r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Stupsk.
2016 1904 2016-02-25 Uchwała Uchwała nr XVI/93/16 Rady Gminy Stupsk z dnia 25 lutego 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia poboru podatku rolnego, od nieruchomości, leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2016 991 2016-02-01 Uchwała Uchwała nr XIV/82/15 Rady Gminy Stupsk z dnia 29 grudnia 2015r. Uchwała Budżetowa Gminy Stupsk na rok 2016
2016 187 2016-01-11 Uchwała Uchwała nr XIII/67/15 Rady Gminy Stupsk z dnia 1 grudnia 2015r. w sprawieszczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunkówczęściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania.
2015 10731 2015-12-11 Uchwała Uchwała nr XIII/72/15 Rady Gminy Stupsk z dnia 1 grudnia 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2015 10730 2015-12-11 Uchwała Uchwała nr XIII/71/15 Rady Gminy Stupsk z dnia 1 grudnia 2015r. w sprawie opłaty targowej
2015 10729 2015-12-11 Uchwała Uchwała nr XIII/70/15 Rady Gminy Stupsk z dnia 1 grudnia 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
2015 10728 2015-12-11 Uchwała Uchwała nr XIII/69/15 Rady Gminy Stupsk z dnia 1 grudnia 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2015 10727 2015-12-11 Uchwała Uchwała nr XIII/68/15 Rady Gminy Stupsk z dnia 1 grudnia 2015r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Stupsk w 2016 roku.
2015 7714 2015-09-22 Uchwała Uchwała nr X/50/15 Rady Gminy Stupsk z dnia 31 sierpnia 2015r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Krajowym Ośrodku Mieszkalno-Rehabilitacyjnym dla Osób Chorych na SM w Dąbku w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.
2015 6746 2015-07-30 Uchwała Uchwała nr VIII/42/2015 Rady Gminy Stupsk z dnia 10 lipca 2015r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Krajowym Ośrodku Mieszkalno-Rehabilitacyjnym dla Osób Chorych na SM w Dąbku w referendum ogólnokrajowym.
2015 6745 2015-07-30 Uchwała Uchwała nr VIII/43/2015 Rady Gminy Stupsk z dnia 10 lipca 2015r. w sprawie zmiany siedziby obwodowej komisji wyborczej
2015 4383 2015-05-11 Uchwała Uchwała nr VI/33/15 Rady Gminy Stupsk z dnia 30 kwietnia 2015r. w sprawie zasad i trybu udzielania spółkom wodnym dotacji celowej oraz sposobu jej rozliczania
2015 4084 2015-04-28 Uchwała Uchwała nr V/28/2015 Rady Gminy Stupsk z dnia 30 marca 2015r. w sprawie wprowadzenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Stupsk w 2015 roku
2015 4083 2015-04-28 Uchwała Uchwała nr V/27/2015 Rady Gminy Stupsk z dnia 30 marca 2015r. w sprawie zmian do Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stupsku.
2015 4082 2015-04-28 Uchwała Uchwała nr V/26/2015 Rady Gminy Stupsk z dnia 30 marca 2015r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Krajowym Ośrodku Mieszkalno-Rehabilitacyjnym dla Osób Chorych na SM w Dąbku w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
2015 2582 2015-03-20 Uchwała Uchwała nr IV/24/2015 Rady Gminy Stupsk z dnia 24 lutego 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania.
2015 1882 2015-03-05 Uchwała Uchwała nr IV/19/2015 Rady Gminy Stupsk z dnia 24 lutego 2015r. w sprawie ustalenia poboru podatku rolnego, od nieruchomości, leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2015 1881 2015-03-05 Uchwała Uchwała nr IV/17/2015 Rady Gminy Stupsk z dnia 24 lutego 2015r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy Stupsk w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty
2015 925 2015-02-02 Uchwała Uchwała nr III/16/14 Rady Gminy Stupsk z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie budżetu Gminy Stupsk na rok 2015
2015 924 2015-02-02 Uchwała Uchwała nr III/11/14 Rady Gminy Stupsk z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/90/12 Rady Gminy Stupsk z dnia 21 marca 2012 roku w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Stupsk na lata 2012- 2016
2014 12001 2014-12-30 Uchwała Uchwała nr XL/210/2014 Rady Gminy Stupsk z dnia 10 listopada 2014r. w sprawie zmian do Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stupsku.
2014 11550 2014-12-15 Uchwała Uchwała nr II/7/2014 Rady Gminy Stupsk z dnia 8 grudnia 2014r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2015 rok.
2014 9523 2014-10-13 Uchwała Uchwała nr XXXIX/204/2014 Rady Gminy Stupsk z dnia 29 września 2014r. w sprawie opłat za zajęcie pasa drogowego
2014 6088 2014-06-23 Uchwała Uchwała nr XXXVII/198/2014 Rady Gminy Stupsk z dnia 13 czerwca 2014r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy Stupsk w sprawie określenia sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Stupsk i zagospodarowania tych odpadów
2014 6087 2014-06-23 Uchwała Uchwała nr XXXVII/197/2014 Rady Gminy Stupsk z dnia 13 czerwca 2014r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy Stupsk w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Stupsk
2014 6086 2014-06-23 Uchwała Uchwała nr XXXVII/199/2014 Rady Gminy Stupsk z dnia 13 czerwca 2014r. w sprawie zmian do Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stupsku.
2014 5040 2014-05-15 Uchwała Uchwała nr XXXVI/191/2014 Rady Gminy Stupsk z dnia 28 kwietnia 2014r. w sprawie zasad i trybu udzielania spółkom wodnym dotacji celowej oraz sposobu jej rozliczania
2014 5039 2014-05-15 Uchwała Uchwała nr XXXVI/190/2014 Rady Gminy Stupsk z dnia 28 kwietnia 2014r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy Stupsk w sprawie wprowadzenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Stupsk w 2014 roku
2014 5038 2014-05-15 Uchwała Uchwała nr XXXVI/189/2014 Rady Gminy Stupsk z dnia 28 kwietnia 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie podziału Gminy Stupsk na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.
2014 3096 2014-03-27 Uchwała Uchwała nr XXXV/186/14 Rady Gminy Stupsk z dnia 24 marca 2014r. w sprawie wprowadzenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Stupsk w 2014 roku
2014 3014 2014-03-25 Uchwała Uchwała nr XXXV/183/2014 Rady Gminy Stupsk z dnia 24 marca 2014r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stupsku.
2014 3013 2014-03-25 Uchwała Uchwała nr XXXV/182/2014 Rady Gminy Stupsk z dnia 24 marca 2014r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stupsku do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej.
2014 3012 2014-03-25 Uchwała Uchwała nr XXXV/181/2014 Rady Gminy Stupsk z dnia 24 marca 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania.
2014 2323 2014-03-11 Uchwała Uchwała nr XXXIV/179/2014 Rady Gminy Stupsk z dnia 7 marca 2014r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
2014 2322 2014-03-11 Uchwała Uchwała nr XXXIV/178/2014 Rady Gminy Stupsk z dnia 7 marca 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
2014 2321 2014-03-11 Uchwała Uchwała nr XXXIV/177/2014 Rady Gminy Stupsk z dnia 7 marca 2014r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy Stupsk w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
2014 2320 2014-03-11 Uchwała Uchwała nr XXXIV/176/14 Rady Gminy Stupsk z dnia 7 marca 2014r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Krajowym Ośrodku Mieszkalno- Rehabilitacyjnym dla Osób Chorych na SM w Dąbku w wyborach do Parlamentu Europejskiego.
2014 202 2014-01-13 Uchwała Uchwała nr XXXIII/175/13 Rady Gminy Stupsk z dnia 28 grudnia 2013r.
2013 13269 2013-12-12 Uchwała Uchwała nr XXXII/166/13 Rady Gminy Stupsk z dnia 10 grudnia 2013r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2014 rok.
2013 8165 2013-07-17 Uchwała Uchwała nr XXIX/151/2013 Rady Gminy Stupsk z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie zmian do Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stupsku.
2013 3004 2013-03-13 Uchwała Uchwała nr XXVI/137/2013 Rady Gminy Stupsk z dnia 26 lutego 2013r. w sprawie wprowadzenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Stupsk w 2013 roku
2013 2974 2013-03-12 Uchwała Uchwała nr XXVI/139/2013 Rady Gminy Stupsk z dnia 26 lutego 2013r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy Stupsk w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Stupsk
2013 2970 2013-03-12 Uchwała Uchwała nr XXVI/141/2013 Rady Gminy Stupsk z dnia 26 lutego 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania.
2013 1459 2013-02-08 Uchwała Uchwała nr XXV/135/2012 Rady Gminy Stupsk z dnia 28 grudnia 2012r.
2013 1458 2013-02-08 Uchwała Uchwała nr XXV/127/2012 Rady Gminy Stupsk z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi .
2013 1457 2013-02-08 Uchwała Uchwała nr XXV/126/2012 Rady Gminy Stupsk z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
2013 1456 2013-02-08 Uchwała Uchwała nr XXV/125/2012 Rady Gminy Stupsk z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty
2013 1455 2013-02-08 Uchwała Uchwała nr XXV/124/2012 Rady Gminy Stupsk z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie określenia sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Stupsk i zagospodarowania tych odpadów
2013 1454 2013-02-08 Uchwała Uchwała nr XXV/123/2012 Rady Gminy Stupsk z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Stupsk
2013 1453 2013-02-08 Uchwała Uchwała nr XXV/130/2012 Rady Gminy Stupsk z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie podziału Gminy Stupsk na stałe obwody głosowania oraz ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2012 9094 2012-12-12 Uchwała Uchwała nr XXIV/120/2012 Rady Gminy Stupsk z dnia 3 grudnia 2012r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2012 9093 2012-12-12 Uchwała Uchwała nr XXIV/119/2012 Rady Gminy Stupsk z dnia 3 grudnia 2012r. w sprawie opłaty targowej
2012 9092 2012-12-12 Uchwała Uchwała nr XXIV/118/2012 Rady Gminy Stupsk z dnia 3 grudnia 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2012 9091 2012-12-12 Uchwała Uchwała nr XXIV/117/2012 Rady Gminy Stupsk z dnia 3 grudnia 2012r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy Stupsk w sprawie wprowadzenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Stupsk w 2012 roku
2012 7655 2012-11-16 Uchwała Uchwała nr XXIII/113/2012 Rady Gminy Stupsk z dnia 30 października 2012r. w sprawie podziału Gminy Stupsk na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.
2012 6407 2012-09-19 Uchwała Uchwała nr XXI/105/2012 Rady Gminy Stupsk z dnia 16 sierpnia 2012r. w sprawie zmian do Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stupsku.
2012 5472 2012-07-19 Uchwała Uchwała nr XX/98/12 Rady Gminy Stupsk z dnia 26 czerwca 2012r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Stupsk, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz ustalenia warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2012 5471 2012-07-19 Uchwała Uchwała nr XX/99/12 Rady Gminy Stupsk z dnia 26 czerwca 2012r. zmieniająca Uchwałę Rady Gminy Stupsk w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego Gminy Stupsk w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu.
2012 4091 2012-05-15 Uchwała Uchwała nr XIX/94/2012 Rady Gminy Stupsk z dnia 30 kwietnia 2012r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy Stupsk w sprawie wprowadzenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Stupsk w 2012 roku
2012 3200 2012-04-06 Uchwała Uchwała nr XVIII/90/12 Rady Gminy Stupsk z dnia 21 marca 2012r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Stupsk na lata 2012- 2016
2012 3199 2012-04-06 Uchwała Uchwała nr XVIII/87/12 Rady Gminy Stupsk z dnia 21 marca 2012r. w sprawie wprowadzenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Stupsk w 2012 roku
2012 3198 2012-04-06 Uchwała Uchwała nr XVIII/85/12 Rady Gminy Stupsk z dnia 21 marca 2012r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego Gminy Stupsk w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu.
2012 1173 2012-02-10 Uchwała Uchwała nr XVII/81/2012 Rady Gminy Stupsk z dnia 27 stycznia 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania.
2012 1172 2012-02-10 Uchwała Uchwała nr XVII/80/2012 Rady Gminy Stupsk z dnia 27 stycznia 2012r. w sprawie zmian do Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stupsku.
2012 667 2012-01-27 Uchwała Uchwała nr XVI/78/ 11 Rady Gminy Stupsk z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2012
2011 8457 2011-12-29 Uchwała Uchwała nr XV/68/11 Rady Gminy Stupsk z dnia 19 grudnia 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
2011 8458 2011-12-29 Uchwała Uchwała nr XV/69/11 Rady Gminy Stupsk z dnia 19 grudnia 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2011 8154 2011-12-17 Uchwała Uchwała nr XIV/65/11 Rady Gminy Stupsk z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2011 8151 2011-12-17 Uchwała Uchwała nr XIV/62/11 Rady Gminy Stupsk z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2011 8153 2011-12-17 Uchwała Uchwała nr XIV/64/11 Rady Gminy Stupsk z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie opłaty targowej
2011 8152 2011-12-17 Uchwała Uchwała nr XIV/63/11 Rady Gminy Stupsk z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości
2011 5090 2011-09-05 Uchwała Uchwała nr XII/46/11 Rady Gminy Stupsk z dnia 31 sierpnia 2011r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w Krajowym Ośrodku Mieszkalno-Rehabilitacyjnym dla Osób Chorych na SM w Dąbku
2011 4144 2011-07-23 Uchwała Uchwała nr IX/40/2011 Rady Gminy Stupsk z dnia 6 czerwca 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania.
2011 3272 2011-06-15 Uchwała Uchwała nr VII/ 29 /11 Rady Gminy Stupsk z dnia 31 marca 2011r. w sprawie ustalenia planu sieci oraz granic obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Stupsk.
2011 3273 2011-06-15 Uchwała Uchwała nr VII/ 31 /II Rady Gminy Stupsk z dnia 31 marca 2011r. w sprawie zasad i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt na terenie Gminy Stupsk oraz dalszego trybu postępowania z tymi zwierzętami.
2011 1886 2011-04-16 Uchwała Uchwała nr V/19/11 Rady Gminy Stupsk z dnia 25 lutego 2011r. w sprawie ustalenia poboru podatku rolnego, od nieruchomości, leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2011 1561 2011-03-30 Uchwała Uchwała nr III/15/10 Rady Gminy Stupsk z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2011 rok
2011 757 2011-02-25 Uchwała Uchwała nr III/9/10 Rady Gminy Stupsk z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Stupsk z dnia 5 grudnia 2008r. Nr XIX/102/08 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2010 7577 2010-12-30 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/202/10 Rady Gminy Stupsk z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie zmian w Statucie Gminy Stupsk.
2010 7346 2010-12-24 Uchwała Uchwała nr XXXVII/196/10 Rady Gminy Stupsk z dnia 23 października 2010r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu współpracy Gminy Stupsk z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2011 - 2015
2010 3909 2010-09-02 Uchwała Uchwała nr XXXIV/175/10 Rady Gminy Stupsk z dnia 25 czerwca 2010r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stupsku.
2010 2792 2010-06-26 Uchwała Uchwała nr XXXII/170/10 Rady Gminy Stupsk z dnia 30 kwietnia 2010r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę
2010 2793 2010-06-26 Uchwała Uchwała nr XXXIII/173/10 Rady Gminy Stupsk z dnia 28 maja 2010r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie Gminy Stupsk
2010 2001 2010-05-24 Uchwała Uchwała nr XXXII/167/10 Rady Gminy Stupsk z dnia 30 kwietnia 2010r. w sprawie utworzenia dodatkowego obwodu głosowania w wyborach Prezydenta w Krajowym Ośrodku Mieszkalno – Rehabilitacyjnym dla Osób Chorych na SM w Dąbku
2010 2002 2010-05-24 Uchwała Uchwała nr XXXII/168/10 Rady Gminy Stupsk z dnia 30 kwietnia 2010r. w sprawie utworzenia dodatkowego obwodu głosowania w wyborach do Senatu w Krajowym Ośrodku Mieszkalno – Rehabilitacyjnym dla Osób Chorych na SM w Dąbku
2010 1422 2010-04-28 Uchwała Uchwała nr XXVIII/150/09 Rady Gminy Stupsk z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stupsk na rok 2010
2010 1423 2010-04-28 Uchwała Uchwała nr XXIX/154/10 Rady Gminy Stupsk z dnia 26 lutego 2010r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami i prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.
2010 1424 2010-04-28 Uchwała Uchwała nr XXIX/156/10 Rady Gminy Stupsk z dnia 26 lutego 2010r. w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania.
2010 1217 2010-04-19 Uchwała Uchwała nr XXIX/153/10 Rady Gminy Stupsk z dnia 26 lutego 2010r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych z terenu gminy Stupsk.
2009 6288 2009-12-15 Uchwała Uchwała nr XXVII/144/09 Rady Gminy Stupsk z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Stupsk
2009 4907 2009-10-29 Uchwała Uchwała nr XXVI/138/09 Rady Gminy Stupsk z dnia 28 września 2009r. w sprawie opłat za zajęcie pasa drogowego
2009 3322 2009-07-21 Uchwała Uchwała nr XXIV/133/09 Rady Gminy Stupsk z dnia 29 maja 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia poboru podatku rolnego, od nieruchomości i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2009 3321 2009-07-21 Uchwała Uchwała nr XXIV/132/09 Rady Gminy Stupsk z dnia 29 maja 2009r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę
2009 2263 2009-06-04 Uchwała Uchwała nr XXIII/129/09 Rady Gminy Stupsk z dnia 17 kwietnia 2009r. w sprawie określenia Regulaminu szczegółowych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz szczegółowych warunków obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe oraz godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Stupsk
2009 1938 2009-05-18 Uchwała Uchwała nr XXIII/127/09 Rady Gminy Stupsk z dnia 17 kwietnia 2009r. w sprawie utworzenia dodatkowego obwodu głosowania w Krajowym Ośrodku Mieszkalno-Rehabilitacyjnym dla Osób Chorych na SM w Dąbku w wyborach do Parlamentu Europejskiego
2009 224 2009-01-31 Uchwała Uchwała nr XX/110/08 Rady Gminy Stupsk z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis stowarzyszeń prowadzących działalność gospodarczą na terenie Gminy Stupsk.
2009 225 2009-01-31 Uchwała Uchwała nr XX/113/08 Rady Gminy Stupsk z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Stupsk na rok 2009.