Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 232

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 4895 2019-04-15 Uchwała Uchwała nr V.40.2019 Rady Gminy Stromiec z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Stromiec oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku
2019 4894 2019-04-15 Uchwała Uchwała nr V.39.2019 Rady Gminy Stromiec z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych
2019 4893 2019-04-15 Uchwała Uchwała nr V.38.2019 Rady Gminy Stromiec z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Stromiec w 2019 r.
2019 4892 2019-04-15 Uchwała Uchwała nr V.37.2019 Rady Gminy Stromiec z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Stromiec
2019 2637 2019-02-27 Uchwała Uchwała nr IV.32.2019 Rady Gminy Stromiec z dnia 18 lutego 2019 r. w sprawie nadania nazwy ulicy drodze wewnętrznej położonej w  miejscowości Stromiec
2019 2636 2019-02-27 Uchwała Uchwała nr IV.28.2019 Rady Gminy Stromiec z dnia 18 lutego 2019 r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2019 2635 2019-02-27 Uchwała Uchwała nr IV.27.2019 Rady Gminy Stromiec z dnia 18 lutego 2019 r. w sprawie poboru podatków rolnego, leśnego, od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2019 702 2019-01-14 Uchwała Uchwała nr III.25.2018 Rady Gminy Stromiec z dnia 28 grudnia 2018 r. UCHWAŁA BUDŻETOWA NA ROK 2019.
2019 293 2019-01-08 Uchwała Uchwała nr III.23.2018 Rady Gminy Stromiec z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia lokalnego programu osłonowego w zakresie dożywiania na terenie Gminy Stromiec na lata 2019-2023
2019 292 2019-01-08 Uchwała Uchwała nr III.20.2018 Rady Gminy Stromiec z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia opłaty targowej, określenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej oraz zasad jej poboru i zwolnień.
2019 291 2019-01-08 Uchwała Uchwała nr III.22.2018 Rady Gminy Stromiec z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej przez osoby objęte rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2018 11896 2018-12-06 Uchwała Uchwała nr II.11.2018 Rady Gminy Stromiec z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2019
2018 11895 2018-12-06 Uchwała Uchwała nr II.10.2018 Rady Gminy Stromiec z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie obniżenia ceny żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego na 2019r. na obszarze Gminy Stromiec
2018 11894 2018-12-06 Uchwała Uchwała nr II.9.2018 Rady Gminy Stromiec z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości
2018 11893 2018-12-06 Uchwała Uchwała nr II.12.2018 Rady Gminy Stromiec z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku.
2018 11892 2018-12-06 Uchwała Uchwała nr II.13.2018 Rady Gminy Stromiec z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Stromiec.
2018 11523 2018-11-27 Uchwała Uchwała nr XLI.298.2018 Rady Gminy Stromiec z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy Stromiec z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami mogącymi realizować zadania pożytku publicznego na 2019 rok.
2018 11402 2018-11-22 Uchwała Uchwała nr XLI.297.2018 Rady Gminy Stromiec z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Stromiec
2018 11343 2018-11-21 Uchwała Uchwała nr XLI.299.2018 Rady Gminy Stromiec z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr.XXXIX.283.2018 Rady Gminy Stromiec z  dnia 27 września 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub remonty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w  gminnej ewidencji zabytków, położonych na obszarze Gminy Stromiec
2018 10083 2018-10-25 Uchwała Uchwała nr XL.292.2018 Rady Gminy Stromiec z dnia 17 października 2018 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych i formalnych wymogów, jakim muszą odpowiadać składane projekty
2018 9457 2018-10-08 Uchwała Uchwała nr XXXIX.287.2018 Rady Gminy Stromiec z dnia 27 września 2018 r. w sprawie: ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia.
2018 9456 2018-10-08 Uchwała Uchwała nr XXXIX.286.2018 Rady Gminy Stromiec z dnia 27 września 2018 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stromcu
2018 9160 2018-09-28 Uchwała Uchwała nr XXXIX.283.2018 Rady Gminy Stromiec z dnia 27 września 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub remonty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położonych na obszarze Gminy Stromiec
2018 7996 2018-08-20 Uchwała Uchwała nr XXXVIII.277.2018 Rady Gminy Stromiec z dnia 3 sierpnia 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub remonty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położonych na obszarze Gminy Stromiec
2018 7995 2018-08-20 Uchwała Uchwała nr XXXVIII.278.2018 Rady Gminy Stromiec z dnia 3 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Stromiec oraz ustalenia zasad usytuowania na terenie Gminy Stromiec miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2018 6661 2018-07-02 Uchwała Uchwała nr XXXVII.269.2018 Rady Gminy Stromiec z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków i innych opłat stanowiących dochody budżetu gminy Stromiec instrumentem płatniczym.
2018 5136 2018-05-11 Uchwała Uchwała nr XXXV.259.2018 Rady Gminy Stromiec z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie Gminy Stromiec
2018 5135 2018-05-11 Uchwała Uchwała nr XXXV.258.2018 Rady Gminy Stromiec z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie podziału Gminy Stromiec na stałe obwody głosowania oraz ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018 5134 2018-05-11 Uchwała Uchwała nr XXXV.260.2018 Rady Gminy Stromiec z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie przyjęcia regulaminu wynagradzania nauczycieli, wychowawców i innych pracowników pedagogicznych zatrudnionych w szkołach dla których organem prowadzącym jest Gmina Stromiec
2018 3586 2018-04-09 Uchwała Uchwała nr XXXIV.252.2018 Rady Gminy Stromiec z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Stromiec na stałe okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
2018 3585 2018-04-09 Uchwała Uchwała nr XXXIV.255.2018 Rady Gminy Stromiec z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela zatrudnionych w szkołach , dla których organem prowadzącym jest Gmina Stromiec
2018 3584 2018-04-09 Uchwała Uchwała nr XXXIV.253.2018 Rady Gminy Stromiec z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Stromiec w 2018 r.
2018 297 2018-01-10 Uchwała Uchwała nr XXXI.241.2017 Rady Gminy Stromiec z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stromiec na lata 2018-2022
2018 296 2018-01-10 Uchwała Budżetowa Uchwała budżetowa nr XXXI.242.2017 Rady Gminy Stromiec z dnia 27 grudnia 2017 r.
2018 45 2018-01-03 Uchwała Uchwała nr XXXI.236.2017 Rady Gminy Stromiec z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty
2017 11384 2017-12-06 Uchwała Uchwała nr XXX.232.2017 Rady Gminy Stromiec z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie obniżenia ceny żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego na 2018r. w obszarze Gminy Stromiec
2017 9780 2017-11-03 Uchwała Uchwała nr XXIX.228.2017 Rady Gminy Stromiec z dnia 26 października 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2018
2017 8793 2017-10-06 Uchwała Uchwała nr XXVIII.224.2017 Rady Gminy Stromiec z dnia 26 września 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII.128.2016 Rady Gminy Stromiec z  dnia 1 lipca 2016 r. z późn. zm. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2017 8792 2017-10-06 Uchwała Uchwała nr XXVIII.223.2017 Rady Gminy Stromiec z dnia 26 września 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek procentowych opłaty adiacenckiej
2017 8780 2017-10-06 Uchwała Uchwała nr XXVIII.220.2017 Rady Gminy Stromiec z dnia 26 września 2017 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy
2017 8779 2017-10-06 Uchwała Uchwała nr XXVIII.219.2017 Rady Gminy Stromiec z dnia 26 września 2017 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Stromiec na lata 2017 – 2021.
2017 7130 2017-08-30 Uchwała Uchwała nr XXVII.215.2017 Rady Gminy Stromiec z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr VI.42.2015 Rady Gminy Stromiec z dnia 29 kwietnia 2015r. z późn. zm. w sprawie poboru podatków rolnego, leśnego, od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2017 7129 2017-08-30 Uchwała Uchwała nr XXVII.214.2017 Rady Gminy Stromiec z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr. XVIII.127.2016 Rady Gminy Stromiec z dnia 1 lipca 2016r. z póź. zm. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Stromiec.
2017 7128 2017-08-30 Uchwała Uchwała nr XXVII.213.2017 Rady Gminy Stromiec z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XII.70.2015 Rady Gminy Stromiec z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie prowadzenia opłaty targowej, określenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej oraz zasad jej poboru i zwolnień.
2017 7127 2017-08-30 Uchwała Uchwała nr XXVII.212.2017 Rady Gminy Stromiec z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr IV.24.2015 Rady Gminy Stromiec z dnia 24 lutego 2015r. z późn. zm. w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2017 7045 2017-08-29 Uchwała Uchwała nr XXVII.216.2017 Rady Gminy Stromiec z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia wychowania i opieki w czasie przekraczającym 5 godzinną podstawę programową wychowania przedszkolnego oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Stromiec.
2017 6030 2017-07-11 Uchwała Uchwała nr XXVI.207.2017 Rady Gminy Stromiec z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie ustalenia sieci oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Stromiec.
2017 5388 2017-06-14 Uchwała Uchwała nr XXV.199.2017 Rady Gminy Stromiec z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie przyjęcia Gminnego programu opieki nad zabytkami dla Gminy Stromiec na lata 2017 - 2020
2017 5307 2017-06-09 Uchwała Uchwała nr XXV.200.2017 Rady Gminy Stromiec z dnia 25 maja 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży, jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie gminy Stromiec.
2017 3691 2017-04-13 Uchwała Uchwała nr XXIV.188.2017 Rady Gminy Stromiec z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Stromiec w 2017 roku.
2017 3505 2017-04-11 Uchwała Uchwała nr XXIV.187.2017 Rady Gminy Stromiec z dnia 29 marca 2017r. w sprawie zmian w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Stromiec
2017 307 2017-01-12 Uchwała Uchwała nr XXII.173.2016 Rady Gminy Stromiec z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie ustalenia szczególnych warunków przyznawania oraz odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania.
2017 306 2017-01-12 Uchwała Uchwała nr XXII.169.2016 Rady Gminy Stromiec z dnia 29 grudnia 2016r. uchwała budżetowa Gminy Stromiec na rok 2017
2016 11862 2016-12-29 Uchwała Uchwała nr XXI.167.2016 Rady Gminy Stromiec z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie statutu sołectwa Sułków
2016 11861 2016-12-29 Uchwała Uchwała nr XXI.166.2016 Rady Gminy Stromiec z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie statutu sołectwa Stromiecka Wola
2016 11860 2016-12-29 Uchwała Uchwała nr XXI.165.2016 Rady Gminy Stromiec z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie statutu sołectwa Stromiec
2016 11859 2016-12-29 Uchwała Uchwała nr XXI.164.2016 Rady Gminy Stromiec z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie statutu sołectwa Sielce
2016 11858 2016-12-29 Uchwała Uchwała nr XXI.163.2016 Rady Gminy Stromiec z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie statutu sołectwa Pokrzywna
2016 11857 2016-12-29 Uchwała Uchwała nr XXI.162.2016 Rady Gminy Stromiec z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie statutu sołectwa Podlesie Duże
2016 11856 2016-12-29 Uchwała Uchwała nr XXI.161.2016 Rady Gminy Stromiec z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie statutu sołectwa Piróg
2016 11855 2016-12-29 Uchwała Uchwała nr XXI.160.2016 Rady Gminy Stromiec z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie statutu sołectwa Olszowa Dąbrowa
2016 11854 2016-12-29 Uchwała Uchwała nr XXI.159.2016 Rady Gminy Stromiec z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie statutu sołectwa Niedabyl
2016 11853 2016-12-29 Uchwała Uchwała nr XXI.158.2016 Rady Gminy Stromiec z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie statutu sołectwa Marianki
2016 11852 2016-12-29 Uchwała Uchwała nr XXI.157.2016 Rady Gminy Stromiec z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie statutu sołectwa Małe Boże
2016 11851 2016-12-29 Uchwała Uchwała nr XXI.156.2016 Rady Gminy Stromiec z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie statutu sołectwa Lipskie Budy
2016 11850 2016-12-29 Uchwała Uchwała nr XXI.155.2016 Rady Gminy Stromiec z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie statutu sołectwa Ksawerów Stary
2016 11849 2016-12-29 Uchwała Uchwała nr XXI.154.2016 Rady Gminy Stromiec z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie statutu sołectwa Ksawerów Nowy
2016 11848 2016-12-29 Uchwała Uchwała nr XXI.153.2016 Rady Gminy Stromiec z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie statutu sołectwa Krzemień
2016 11847 2016-12-29 Uchwała Uchwała nr XXI.152.2016 Rady Gminy Stromiec z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie statutu sołectwa Kolonia Sielce
2016 11846 2016-12-29 Uchwała Uchwała nr XXI.151.2016 Rady Gminy Stromiec z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie statutu sołectwa Ducka Wola
2016 11845 2016-12-29 Uchwała Uchwała nr XXI.150.2016 Rady Gminy Stromiec z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie statutu sołectwa Dobieszyn
2016 11844 2016-12-29 Uchwała Uchwała nr XXI.149.2016 Rady Gminy Stromiec z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie statutu sołectwa Boże
2016 11843 2016-12-29 Uchwała Uchwała nr XXI.148.2016 Rady Gminy Stromiec z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie statutu sołectwa Boska Wola
2016 11842 2016-12-29 Uchwała Uchwała nr XXI.147.2016 Rady Gminy Stromiec z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie statutu sołectwa Bobrek- Kolonia
2016 11841 2016-12-29 Uchwała Uchwała nr XXI.146.2016 Rady Gminy Stromiec z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie statutu sołectwa Bobrek
2016 11840 2016-12-29 Uchwała Uchwała nr XXI.145.2016 Rady Gminy Stromiec z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie statutu sołectwa Biała Góra
2016 11084 2016-12-09 Uchwała Uchwała nr XXI.142.2016 Rady Gminy Stromiec z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Stromiec
2016 11083 2016-12-09 Uchwała Uchwała nr XXI.141.2016 Rady Gminy Stromiec z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie obniżenia ceny żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego na 2017 r. na obszarze Gminy Stromiec
2016 8195 2016-09-20 Uchwała Uchwała nr XIX.133.2016 Rady Gminy Stromiec z dnia 6 września 2016r. w sprawie zmiany uchwały nr XVIII.128.2016 z dnia 1 lipca 2016 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 8188 2016-09-20 Uchwała Uchwała nr XIX.132.2016 Rady Gminy Stromiec z dnia 6 września 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2017
2016 8182 2016-09-20 Uchwała Uchwała nr XIX.135.2016 Rady Gminy Stromiec z dnia 6 września 2016r. w sprawie zaliczenia niektórych odcinków dróg, na terenie gminy Stromiec, do kategorii dróg gminnych
2016 6661 2016-07-14 Uchwała Uchwała nr XVIII.128.2016 Rady Gminy Stromiec z dnia 1 lipca 2016r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 6660 2016-07-14 Uchwała Uchwała nr XVIII.127.2016 Rady Gminy Stromiec z dnia 1 lipca 2016r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Stromiec
2016 6659 2016-07-14 Uchwała Uchwała nr XVII.124.2016 Rady Gminy Stromiec z dnia 17 czerwca 2016r. w sprawie zmiany uchwały nr XXVIII.188.2013 z dnia 18 czerwca 2013 r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Stromiec
2016 6202 2016-07-11 Uchwała Uchwała nr XVII.122.2016 Rady Gminy Stromiec z dnia 17 czerwca 2016r. w sprawie wprowadzenia regulaminu korzystania z placów zabaw, siłowni zewnętrznych, boisk sportowych i plażowych na terenie Gminy Stromiec
2016 6201 2016-07-11 Uchwała Uchwała nr XVII.121.2016 Rady Gminy Stromiec z dnia 17 czerwca 2016r. w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych oraz właścicieli nieruchomości, którzy nie są zobowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy.
2016 6200 2016-07-11 Uchwała Uchwała nr XVII.120.2016 Rady Gminy Stromiec z dnia 17 czerwca 2016r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług na terenie Gminy Stromiec w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela niruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 6199 2016-07-11 Uchwała Uchwała nr XVII.118.2016 Rady Gminy Stromiec z dnia 17 czerwca 2016r. w sprawie Regulaminu utrzymannia czystości i porządku na terenie Gminy Stromiec
2016 6198 2016-07-11 Uchwała Uchwała nr XVII.117.2016 Rady Gminy Stromiec z dnia 17 czerwca 2016r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Stromiec
2016 6197 2016-07-11 Uchwała Uchwała nr XVII.116.2016 Rady Gminy Stromiec z dnia 17 czerwca 2016r. w sprawie nadania Statutu Gminnej Bibliotece Publicznej w Stromcu
2016 6196 2016-07-11 Uchwała Uchwała nr XVII.115.2016 Rady Gminy Stromiec z dnia 17 czerwca 2016r. w sprawie zmian uchwały Nr I/2/98 Rady Gminy Stromiec z dnia 26 lutego 1998 r. w sprawie utworzenia Gminnej Biblioteki Publicznej w Stromcu
2016 4472 2016-05-09 Uchwała Uchwała nr XVI.107.2016 Rady Gminy Stromiec z dnia 22 kwietnia 2016r. w sprawie: wprowadzenia zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stromcu
2016 4471 2016-05-09 Uchwała Uchwała nr XVI.106.2016 Rady Gminy Stromiec z dnia 22 kwietnia 2016r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Stromiec w 2016 roku.
2016 4470 2016-05-09 Uchwała Uchwała nr XVI.103.2016 Rady Gminy Stromiec z dnia 22 kwietnia 2016r. w sprawie nadania imienia św. Jana Pawła II Szkole Podstawowej w Bobrku.
2016 2807 2016-03-21 Uchwała Uchwała nr XV.96.2016 Rady Gminy Stromiec z dnia 4 marca 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2016 2794 2016-03-21 Uchwała Uchwała nr XV.95.2016 Rady Gminy Stromiec z dnia 4 marca 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie poboru podatków rolnego, leśnego, od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2016 880 2016-01-28 Uchwała Uchwała nr XIII.82.2015 Rady Gminy Stromiec z dnia 28 grudnia 2015r. o zmianie uchwały w sprawie określenia wzoru formularzy deklaracji i informacji podatkowych
2016 879 2016-01-28 Uchwała Uchwała nr XIII.81.2015 Rady Gminy Stromiec z dnia 28 grudnia 2015r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości
2016 878 2016-01-28 Uchwała Uchwała nr XIII. 80. 2015 Rady Gminy Stromiec z dnia 28 grudnia 2015r. o zmianie uchwały w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku.
2016 877 2016-01-28 Uchwała Uchwała nr XIII.77.2015 Rady Gminy Stromiec z dnia 28 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2016 rok
2015 10487 2015-12-10 Uchwała Uchwała nr XII.71.2015 Rady Gminy Stromiec z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr XI.64.2015 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2016 rok.
2015 10243 2015-12-08 Uchwała Uchwała nr XII.73.2015 Rady Gminy Stromiec z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie określenia wzoru formularzy deklaracji i informacji podatkowych
2015 10242 2015-12-08 Uchwała Uchwała nr XII.72.2015 Rady Gminy Stromiec z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości
2015 10241 2015-12-08 Uchwała Uchwała nr XII.70.2015 Rady Gminy Stromiec z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie wprowadzenia opłaty targowej, określenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej oraz zasad jej poboru i zwolnień.
2015 9015 2015-11-12 Uchwała Uchwała nr XI.67.2015 Rady Gminy Stromiec z dnia 28 października 2015r. w sprawie obniżenia ceny żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego na 2016 r. na obszarze Gminy Stromiec
2015 9014 2015-11-12 Uchwała Uchwała nr XI.65.2015 Rady Gminy Stromiec z dnia 28 października 2015r. w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku.
2015 9013 2015-11-12 Uchwała Uchwała nr XI.64.2015 Rady Gminy Stromiec z dnia 28 października 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2016
2015 8444 2015-10-21 Uchwała Uchwała nr X.58.2015 Rady Gminy Stromiec z dnia 18 września 2015r. w sprawie zmian w Strategii Rozwoju Gminy Stromiec
2015 8443 2015-10-21 Uchwała Uchwała nr X.57.2015 Rady Gminy Stromiec z dnia 18 września 2015r. w sprawie ustalenia dziennych stawek opłaty targowej oraz zasad jej poboru i zwolnień
2015 7524 2015-09-10 Uchwała Uchwała nr IX.52.2015 Rady Gminy Stromiec z dnia 17 lipca 2015r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Stromiec
2015 4897 2015-05-28 Uchwała Uchwała nr VI.43.2015 Rady Gminy Stromiec z dnia 29 kwietnia 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stromcu
2015 4896 2015-05-28 Uchwała Uchwała nr VI.39.2015 Rady Gminy Stromiec z dnia 29 kwietnia 2015r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne na terenie Gminy Stromiec a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.
2015 4358 2015-05-08 Uchwała Uchwała nr VI.42.2015 Rady Gminy Stromiec z dnia 29 kwietnia 2015r. w sprawie poboru podatków rolnego, leśnego, od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2015 4301 2015-05-07 Uchwała Uchwała nr V.37.2015 Rady Gminy Stromiec z dnia 24 marca 2015r. w sprawie ustanowienia symboli Gminy Stromiec i zasad ich używania oraz zmiany Statutu Gminy Stromiec
2015 4158 2015-04-30 Uchwała Uchwała nr V.34.2015 Rady Gminy Stromiec z dnia 24 marca 2015r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty
2015 3466 2015-04-15 Uchwała Uchwała nr IV.26.2015 Rady Gminy Stromiec z dnia 24 lutego 2015r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych
2015 3465 2015-04-15 Uchwała Uchwała nr IV.24.2015 Rady Gminy Stromiec z dnia 24 lutego 2015r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2015 1181 2015-02-11 Uchwała Uchwała nr III.17.2014 Rady Gminy Stromiec z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stromiec na lata 2015 - 2022
2015 696 2015-01-23 Uchwała Budżetowa Uchwała budżetowa nr III.18.2014 Rady Gminy Stromiec z dnia 29 grudnia 2014r.
2014 11799 2014-12-17 Uchwała Uchwała nr XXXIX.260.2014 Rady Gminy Stromiec z dnia 12 listopada 2014r. w sprawie : trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne na terenie Gminy Stromiec a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.
2014 11753 2014-12-16 Uchwała Uchwała nr XXXIX.261. 2014 Rady Gminy Stromiec z dnia 12 listopada 2014r. w sprawie obniżenia ceny żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego na 2015 r. na obszarze Gminy Stromiec
2014 9368 2014-10-09 Uchwała Uchwała nr XXXV.236.2014 Rady Gminy Stromiec z dnia 25 marca 2014r. w sprawie zmian w podziale Gminy Stromiec na obwody głosowania
2014 8829 2014-09-26 Uchwała Uchwała nr XXXVIII.256.2014 Rady Gminy Stromiec z dnia 17 września 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2015
2014 7195 2014-07-28 Uchwała Uchwała nr XXXVII.250.2014 Rady Gminy Stromiec z dnia 15 lipca 2014r. w sprawie pozbawienia niektórych odcinków dróg, na terenie gminy Stromiec, kategorii drogi gminnej
2014 5945 2014-06-11 Uchwała Uchwała nr XXXVI.247.2014 Rady Gminy Stromiec z dnia 5 czerwca 2014r. w sprawie zmian w wieloletnim programie gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Stromiec na lata 2012-2016
2014 5944 2014-06-11 Uchwała Uchwała nr XXXVI.244.2014 Rady Gminy Stromiec z dnia 5 czerwca 2014r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2014 5943 2014-06-11 Uchwała Uchwała nr XXXVI.243.2014 Rady Gminy Stromiec z dnia 5 czerwca 2014r. w sprawie poboru podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2014 3556 2014-04-07 Uchwała Uchwała nr XXXV.239.2014 Rady Gminy Stromiec z dnia 25 marca 2014r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania.
2014 3555 2014-04-07 Uchwała Uchwała nr XXXV.237.2014 Rady Gminy Stromiec z dnia 25 marca 2014r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Stromiec w 2014 roku.
2014 3554 2014-04-07 Uchwała Uchwała nr XXXV.236 Rady Gminy Stromiec z dnia 2 kwietnia 2014r. w sprawie zmian w podziale Gminy Stromiec na obwody głosowania
2014 3553 2014-04-07 Uchwała Uchwała nr XXXV.235.2014 Rady Gminy Stromiec z dnia 25 marca 2014r. w sprawie zmian w podziale Gminy Stromiec na okręgi wyborcze.
2014 3279 2014-04-01 Uchwała Uchwała nr XVIII.128.2012 Rady Gminy Stromiec z dnia 6 lipca 2012r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2012 rok
2014 3061 2014-03-27 Uchwała Uchwała nr XVII.117.2012 Rady Gminy Stromiec z dnia 19 czerwca 2012r. zmiany uchwały budżetowej na 2012 rok
2014 2245 2014-03-10 Uchwała Uchwała nr XV.100.2012 Rady Gminy Stromiec z dnia 29 marca 2012r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2012 rok
2014 1875 2014-02-28 Uchwała Uchwała nr XXXIV.229.2014 Rady Gminy Stromiec z dnia 14 lutego 2014r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty
2014 1603 2014-02-20 Uchwała Uchwała nr XXXIV.225.2014 Rady Gminy Stromiec z dnia 14 lutego 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego
2014 1602 2014-02-20 Uchwała Uchwała nr XXXIV.224.2014 Rady Gminy Stromiec z dnia 14 lutego 2014r. w sprawie ustanowienia lokalnego programu osłonowego w zkresie dożywiania na terenie Gminy Stromiec na lata 2014-2020
2014 800 2014-01-28 Uchwała Uchwała nr XIV.90.2012 Rady Gminy Stromiec z dnia 7 lutego 2012r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2012 rok
2014 617 2014-01-22 Uchwała Uchwała nr XXXIII.219.2013 Rady Gminy Stromiec z dnia 30 grudnia 2013r. Uchwała budżetowa Gminy Stromiec na rok 2014
2013 12577 2013-12-04 Uchwała Uchwała nr XXXII.212.2013 Rady Gminy Stromiec z dnia 25 listopada 2013r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz opłat i warunków korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządcą jest Gmina Stromiec
2013 12504 2013-12-02 Uchwała Uchwała nr XXXII.206.2013 Rady Gminy Stromiec z dnia 25 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2014
2013 12503 2013-12-02 Uchwała Uchwała nr XXXII.207.2013 Rady Gminy Stromiec z dnia 25 listopada 2013r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości
2013 12502 2013-12-02 Uchwała Uchwała nr XXXII.208.2013 Rady Gminy Stromiec z dnia 25 listopada 2013r. w sprawie obniżenia ceny żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego na 2014 r. na obszarze Gminy Stromiec
2013 12501 2013-12-02 Uchwała Uchwała nr XXXII.209.2013 Rady Gminy Stromiec z dnia 25 listopada 2013r. w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych oraz właścicieli nieruchomości, którzy nie są zobowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy.
2013 11904 2013-11-15 Uchwała Uchwała nr XIII.82.2011 Rady Gminy Stromiec z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2011 rok
2013 11505 2013-11-07 Uchwała Uchwała nr IX.54.2011 Rady Gminy Stromiec z dnia 30 września 2011r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2011 rok
2013 10452 2013-10-18 Uchwała Uchwała nr X.68.2011 Rady Gminy Stromiec z dnia 9 listopada 2011r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2011 rok
2013 10451 2013-10-18 Uchwała Uchwała nr XI.76.2011 Rady Gminy Stromiec z dnia 17 listopada 2011r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2011 rok
2013 10253 2013-10-15 Uchwała Uchwała nr XII.80.2011 Rady Gminy Stromiec z dnia 1 grudnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2011 rok
2013 8305 2013-07-22 Uchwała Uchwała nr IV.29.2011 Rady Gminy Stromiec z dnia 18 lutego 2011r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Stromiec na 2011 rok
2013 8007 2013-07-12 Uchwała Uchwała nr XXVIII.190.2013 Rady Gminy Stromiec z dnia 18 czerwca 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz opłat i warunków korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządcą jest Gmina Stromiec
2013 8006 2013-07-12 Uchwała Uchwała nr XXVIII.189.2013 Rady Gminy Stromiec z dnia 18 czerwca 2013r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 8005 2013-07-12 Uchwała Uchwała nr XXVIII.188.2013 Rady Gminy Stromiec z dnia 18 czerwca 2013r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Stromiec
2013 8004 2013-07-12 Uchwała Uchwała nr XXVIII.187.2013 Rady Gminy Stromiec z dnia 18 czerwca 2013r. w sprawie zmiany uchwaly w sprawie zarządzenia poboru oplaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, okreslenia inkasentow i wysokosci wynagrodzenia za inkaso
2013 5781 2013-05-24 Uchwała Uchwała nr XXVI . 183.2013 Rady Gminy Stromiec z dnia 30 kwietnia 2013r. w sprawie określenia zasad i trybu korzystania ze świetlic wiejskich Gminy Stromiec
2013 5780 2013-05-24 Uchwała Uchwała nr XXVI.182.2013 Rady Gminy Stromiec z dnia 30 kwietnia 2013r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz opłat i warunków korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządcą jest Gmina Stromiec
2013 5130 2013-04-30 Uchwała Uchwała nr XXXIII/193/09 Rady Gminy Stromiec z dnia 27 sierpnia 2009r. w sprawie: zmian w uchwale budżetowej gminy Stromiec na 2009 rok
2013 5129 2013-04-30 Uchwała Uchwała nr XXXIII/192/09 Rady Gminy Stromiec z dnia 27 sierpnia 2009r. w sprawie przyjęcia załącznika nr 3 i 3a do budżetu na 2009 rok
2013 5128 2013-04-30 Uchwała Uchwała nr XXXIII/191/09 Rady Gminy Stromiec z dnia 27 sierpnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok
2013 5127 2013-04-30 Uchwała Uchwała nr XXXIII/190/09 Rady Gminy Stromiec z dnia 27 sierpnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok
2013 4301 2013-04-10 Uchwała Uchwała nr XXV.175.2013 Rady Gminy Stromiec z dnia 26 marca 2013r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzetami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Stromiec w 2013 roku.
2013 2885 2013-03-12 Uchwała Uchwała nr XXIV.167.2013 Rady Gminy Stromiec z dnia 21 lutego 2013r. w sprawie opłaty targowej i zarządzenia poboru opłaty targowej w formie inkasa
2013 1486 2013-02-08 Uchwała Uchwała nr XXIII.154.2012 Rady Gminy Stromiec z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie zmian w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Stromiec
2013 816 2013-01-23 Uchwała Uchwała nr XXIII.155.2012 Rady Gminy Stromiec z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz wykazu dokumentów potwierdzających dane zawarte w deklaracji.
2013 815 2013-01-23 Uchwała Uchwała nr XXIII.153.2012 Rady Gminy Stromiec z dnia 28 grudnia 2012r. Uchwała budżetowa Gminy Stromiec na rok 2013
2012 10033 2012-12-20 Uchwała Uchwała nr XXXIV/196/09 Rady Gminy Stromiec z dnia 22 października 2009r. w sprawie zmian w Zarządzeniu Wójta Gminy Stromiec
2012 7776 2012-11-19 Uchwała Uchwała nr XXII.149.2012 Rady Gminy Stromiec z dnia 8 listopada 2012r. w sprawie nadania imienia Publicznej Szkole Podstawowej w Podlesiu Dużym
2012 7775 2012-11-19 Uchwała Uchwała nr XXII.145.2012 Rady Gminy Stromiec z dnia 8 listopada 2012r. w sprawie obniżenia ceny żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego na 2013 r. na obszarze Gminy Stromiec
2012 7774 2012-11-19 Uchwała Uchwała nr XXII.144.2012 Rady Gminy Stromiec z dnia 8 listopada 2012r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Stromiec
2012 7633 2012-11-15 Uchwała Uchwała nr XXXIV/195/09 Rady Gminy Stromiec z dnia 22 października 2009r. w sprawie zmian w budżecie
2012 7632 2012-11-15 Uchwała Uchwała nr XXXIV/194/09 Rady Gminy Stromiec z dnia 22 października 2009r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy Stromiec na 2009 rok
2012 7170 2012-10-26 Uchwała Uchwała nr XIX.133.2012 Rady Gminy Stromiec z dnia 30 sierpnia 2012r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Stromiec
2012 7101 2012-10-25 Uchwała Uchwała nr XXI.138.2012 Rady Gminy Stromiec z dnia 11 października 2012r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty
2012 7100 2012-10-25 Uchwała Uchwała nr XIX.136.2012 Rady Gminy Stromiec z dnia 30 sierpnia 2012r. w sprawie podziału Gminy Stromiec na okręgi wyborcze.
2012 7099 2012-10-25 Uchwała Uchwała nr XXI.137.2012 Rady Gminy Stromiec z dnia 11 października 2012r. w sprawie podziału Gminy Stromiec na obwody głosowania oraz ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych
2012 7098 2012-10-25 Uchwała Uchwała nr XXI.140.2012 Rady Gminy Stromiec z dnia 11 października 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2013
2012 6783 2012-10-08 Uchwała Uchwała nr XIX.134.2012 Rady Gminy Stromiec z dnia 30 sierpnia 2012r. określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2012 6782 2012-10-08 Uchwała Uchwała nr XIX.135.2012 Rady Gminy Stromiec z dnia 30 sierpnia 2012r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2012 5417 2012-07-18 Uchwała Uchwała nr XVIII.126.2012 Rady Gminy Stromiec z dnia 6 lipca 2012r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Białobrzeskiego w 2012 roku.
2012 5416 2012-07-18 Uchwała Uchwała nr XVII.125.2012 Rady Gminy Stromiec z dnia 19 czerwca 2012r. w sprawie zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Stromcu.
2012 5415 2012-07-18 Uchwała Uchwała nr XVII.124.2012 Rady Gminy Stromiec z dnia 19 czerwca 2012r. w sprawie Regulaminu nadania tytułu Honorowego Obywatela Gminy Stromiec
2012 3978 2012-05-11 Uchwała Uchwała nr XVI.112.2012 Rady Gminy Stromiec z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) , przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie gminy Stromiec.
2012 3912 2012-05-10 Uchwała Uchwała nr XVI.113.2012 Rady Gminy Stromiec z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie nadania nazw ulic drogom wewnętrznym położonym w miejscowości Stromiec
2012 3759 2012-04-26 Uchwała Uchwała nr XV.110.2012 Rady Gminy Stromiec z dnia 29 marca 2012r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Stromiec w 2012 roku.
2012 3758 2012-04-26 Uchwała Uchwała nr XV.107.2012 Rady Gminy Stromiec z dnia 29 marca 2012r. w sprawie zmian w wieloletnim programie gospodarowania mieszkaniowy zasobem Gminy Stromiec na lata 2012-2016
2012 3757 2012-04-26 Uchwała Uchwała nr XV.103.2012 Rady Gminy Stromiec z dnia 29 marca 2012r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnychna cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg
2012 3756 2012-04-26 Uchwała Uchwała nr XV.97.2012 Rady Gminy Stromiec z dnia 29 marca 2012r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Białobrzeskiego w 2012 roku
2012 784 2012-02-01 Uchwała Uchwała nr XXXV/202/09 Rady Gminy Stromiec z dnia 12 listopada 2009r. wprowadzenia zmian w budżecie gminy Stromiec na 2009 rok
2012 703 2012-01-27 Uchwała Uchwała nr XIII.88.2011 Rady Gminy Stromiec z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie ustalenia wzoru formularzy podatkowych : deklaracji i informacji w sprawie podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości.
2012 702 2012-01-27 Uchwała Uchwała nr XIII.86.2011 Rady Gminy Stromiec z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy
2012 701 2012-01-27 Uchwała Uchwała nr XIII.85.2011 Rady Gminy Stromiec z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Stromiec na lata 2012 - 2016
2012 700 2012-01-27 Uchwała Uchwała nr XIII.84.2011 Rady Gminy Stromiec z dnia 29 grudnia 2011r. Uchwała Budżetowa Gminy Stromiec na rok 2012
2011 7078 2011-12-09 Uchwała Uchwała nr XII.77.2011 Rady Gminy Stromiec z dnia 1 grudnia 2011r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości na rok 2012
2011 7079 2011-12-09 Uchwała Uchwała nr XII.78.2011 Rady Gminy Stromiec z dnia 1 grudnia 2011r. w sprawie uchylenia uchwały określającej wysokość stawek za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych
2011 6511 2011-11-24 Uchwała Uchwała nr X.70.2011 Rady Gminy Stromiec z dnia 9 listopada 2011r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości na rok 2012r
2011 6510 2011-11-24 Uchwała Uchwała nr X.69.2011 Rady Gminy Stromiec z dnia 9 listopada 2011r. w sprawie obniżenia ceny żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego na 2012 r. na obszarze Gminy Stromiec
2011 6513 2011-11-24 Uchwała Uchwała nr X.72.2011 Rady Gminy Stromiec z dnia 9 listopada 2011r. w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku.
2011 6512 2011-11-24 Uchwała Uchwała nr X.71.2011 Rady Gminy Stromiec z dnia 9 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych
2011 6413 2011-11-21 Uchwała Uchwała nr XXXV/201/09 Rady Gminy Stromiec z dnia 12 listopada 2009r. w sprawie uchylenia uchwały nr XXXIV/196/09 Rady Gminy Stromiec z dnia 22 października 2009r.
2011 6071 2011-11-04 Uchwała Uchwała nr XXVIII/162/09 Rady Gminy Stromiec z dnia 20 marca 2009r. w sprawie zmian w budżecie.
2011 6072 2011-11-04 Uchwała Uchwała nr XXIX/164/09 Rady Gminy Stromiec z dnia 28 kwietnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie.
2011 6073 2011-11-04 Uchwała Uchwała nr XXIX/165/09 Rady Gminy Stromiec z dnia 28 kwietnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie.
2011 5741 2011-10-14 Uchwała Uchwała nr IX.63.2011 Rady Gminy Stromiec z dnia 30 września 2011r. w sprawie ustalenia wysokości stawek procentowych opłaty adiacenckiej
2011 4701 2011-08-17 Uchwała Uchwała nr XXXII/186/09 Rady Gminy Stromiec z dnia 30 lipca 2009r. w sprawie ustalenia wysokości stawek procentowej opłaty adiacenckiej
2011 3647 2011-07-01 Uchwała Uchwała nr VI.42.2011 Rady Gminy Stromiec z dnia 2 czerwca 2011r. ustalenia ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych
2011 3648 2011-07-01 Uchwała Uchwała nr VI.44.2011 Rady Gminy Stromiec z dnia 2 czerwca 2011r. określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności na terenie gminy Stromiec, w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części
2011 1328 2011-03-21 Uchwała Uchwała nr II/13/2010 Rady Gminy Stromiec z dnia 17 grudnia 2010r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Stromiec z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2011 - 2016
2011 1327 2011-03-21 Uchwała Uchwała nr II/11/2010 Rady Gminy Stromiec z dnia 17 grudnia 2010r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu konsultacji z radami działalności pożytku publicznego, organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
2011 1330 2011-03-21 Uchwała Uchwała nr IV.30.2011 Rady Gminy Stromiec z dnia 18 lutego 2011r. zatwierdzenia zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Stromcu.
2011 1329 2011-03-21 Uchwała Uchwała nr IV.19.2011 Rady Gminy Stromiec z dnia 18 lutego 2011r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Stromiec
2011 933 2011-03-05 Uchwała Uchwała nr III/14/2010 Rady Gminy Stromiec z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stromiec na lata 2011 - 2016
2011 934 2011-03-05 Uchwała Uchwała nr III/15/2010 Rady Gminy Stromiec z dnia 15 grudnia 2010r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stromiec na 2011 rok
2010 6699 2010-12-14 Uchwała Uchwała nr XLVI/273/10 Rady Gminy Stromiec z dnia 5 listopada 2010r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości na rok 2011
2010 6700 2010-12-14 Uchwała Uchwała nr XLIV/274/10 Rady Gminy Stromiec z dnia 5 listopada 2010r. w sprawie obniżenia ceny żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego na 2011r. na obszarze Gminy Stromiec
2010 4635 2010-10-16 Uchwała Uchwała nr XLIII/258/10 Rady Gminy Stromiec z dnia 22 lipca 2010r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Stromiec na 2010 rok
2010 4636 2010-10-16 Uchwała Uchwała nr XLIII/259/10 Rady Gminy Stromiec z dnia 22 lipca 2010r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu udzielania ulg w sprawach należności o charakterze cywilnoprawnym przypadających Gminie Stromiec oraz jej jednostkom organizacyjnym, a także wskazania organów do tego uprawnionych.
2010 4637 2010-10-16 Uchwała Uchwała nr XLIII/260/10 Rady Gminy Stromiec z dnia 22 lipca 2010r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Stromiec.
2010 3636 2010-08-14 Uchwała Uchwała nr XLII/249/10 Rady Gminy Stromiec z dnia 10 czerwca 2010r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Stromiec na 2010 rok
2010 3638 2010-08-14 Uchwała Uchwała nr XL II/252/10 Rady Gminy Stromiec z dnia 10 czerwca 2010r. w sprawie utworzenia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
2010 3639 2010-08-14 Uchwała Uchwała nr XLII/254/10 Rady Gminy Stromiec z dnia 10 czerwca 2010r. w sprawie przyjęcia: „Gminnego programu opieki nad zabytkami dla Gminy Stromiec na lata 2010- 2013"
2010 3637 2010-08-14 Uchwała Uchwała nr XLII/251/10 Rady Gminy Stromiec z dnia 10 czerwca 2010r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie
2010 1530 2010-05-06 Uchwała Uchwała nr XXXVII/233/10 Rady Gminy Stromiec z dnia 1 lutego 2010r. w sprawie w sprawie określenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na cele nie związane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg
2010 769 2010-03-11 Uchwała Uchwała nr XXXVI/211/09 Rady Gminy Stromiec z dnia 30 grudnia 2009r. uchwalenia budżetu Gminy Stromiec na 2010 rok
2010 770 2010-03-11 Uchwała Uchwała nr XXXVI/218/09 Rady Gminy Stromiec z dnia 30 grudnia 2009r. dotycząca zmiany uchwały Nr XXI/119/08 z dnia 12 sierpnia 2008 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Utrzymania Porządku i Czystości na terenie gminy Stromiec.
2009 6817 2009-12-18 Uchwała Uchwała nr XXIII/125/08 Rady Gminy Stromiec z dnia 30 października 2008r. w sprawie zmian w budżecie
2009 5856 2009-12-11 Uchwała Uchwała nr XXXV/207/09 Rady Gminy Stromiec z dnia 12 listopada 2009r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości na rok 2010
2009 5859 2009-12-11 Uchwała Uchwała nr XXXV/210/09 Rady Gminy Stromiec z dnia 12 listopada 2009r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości
2009 5857 2009-12-11 Uchwała Uchwała nr XXXV/208/09 Rady Gminy Stromiec z dnia 12 listopada 2009r. w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku.
2009 5858 2009-12-11 Uchwała Uchwała nr XXXV/209/09 Rady Gminy Stromiec z dnia 12 listopada 2009r. w sprawie obniżenia ceny żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego na 2010 r. na obszarze Gminy Stromiec
2009 5682 2009-12-09 Uchwała Uchwała nr XXXIV/199/09 Rady Gminy Stromiec z dnia 22 października 2009r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości na rok 2010
2009 4911 2009-10-29 Uchwała Uchwała nr XXXIII/188/09 Rady Gminy Stromiec z dnia 27 sierpnia 2009r. w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt na obszarze Gminy Stromiec i zapewnienia im dalszej opieki
2009 743 2009-03-13 Uchwała Uchwała nr XXVI/146/09 Rady Gminy Stromiec z dnia 20 stycznia 2009r. w sprawie Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w jednostkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Stromiec