Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 145

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 11731 2019-10-10 Uchwała Uchwała nr X/84/2019 Rady Gminy Strachówka z dnia 27 września 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr XX/101/09 Rady Gminy Strachówka z dnia 20 marca 2009r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Strachówka
2019 11073 2019-09-23 Uchwała Uchwała nr IX/74/2019 Rady Gminy Strachówka z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Strachówka na 2019 rok
2019 10804 2019-09-18 Uchwała Uchwała nr IX/78/2019 Rady Gminy Strachówka z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Strachówce
2019 9420 2019-08-01 Uchwała Uchwała nr VIII/70/2019 Rady Gminy Strachówka z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Strachówka na 2019 rok
2019 7342 2019-06-12 Uchwała Uchwała nr VII/62/2019 Rady Gminy Strachówka z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie ustalenia diet dla radnych za udział w pracach organów gminy
2019 7341 2019-06-12 Uchwała Uchwała nr VII/61/2019 Rady Gminy Strachówka z dnia 29 maja 2019 r. zmieniająca uchwałę nr X/63/2015 Rady Gminy Strachówka z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2019 7340 2019-06-12 Uchwała Uchwała nr VII/60/2019 Rady Gminy Strachówka z dnia 29 maja 2019 r. zmieniająca uchwałę nr XV/82/2000 Rady Gminy Strachówka z dnia 29 czerwca 2000r. w sprawie zarządzenia poboru podatku leśnego, od nieruchomości i rolnego od osób fizycznych w drodze inkasa i ustalenia wynagrodzenia dla inkasentów z tego tytułu.
2019 7339 2019-06-12 Uchwała Uchwała nr VII/56/2019 Rady Gminy Strachówka z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Strachówka na 2019 rok
2019 7293 2019-06-11 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Gminy Strachówka z dnia 29 maja 2019 r. Rady Gminy Strachówka w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Strachówka
2019 6245 2019-05-10 Uchwała Uchwała nr VI/53/2019 Rady Gminy Strachówka z dnia 9 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Strachówka na 2019 rok
2019 5542 2019-04-24 Uchwała Uchwała nr V/42/2019 Rady Gminy Strachówka z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Strachówka na 2019 rok
2019 4519 2019-04-08 Uchwała Uchwała nr V/43/2019 Rady Gminy Strachówka z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie określenia wzoru dekaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz ustalenia warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środkó komunikacji elektronicznej
2019 4400 2019-04-04 Uchwała Uchwała nr V/51/2019 Rady Gminy Strachówka z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku lub świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnoścowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem " Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019 - 2023
2019 4399 2019-04-04 Uchwała Uchwała nr V/50/2019 Rady Gminy Strachówka z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej przez osoby objęte rządowym programem " Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019 - 2023
2019 4398 2019-04-04 Uchwała Uchwała nr V/49/2019 Rady Gminy Strachówka z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie szczegółowych zasad wnoszenia obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych, zasad tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych oraz formalnych wymogów, jakim muszą odpowiadać składane projekty przez mieszkańców Gminy Strachówka
2019 4397 2019-04-04 Uchwała Uchwała nr V/48/2019 Rady Gminy Strachówka z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia " Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegani bedomności zwierząt na terenie Gminy Strachówka"
2019 4396 2019-04-04 Uchwała Uchwała nr V/47/2019 Rady Gminy Strachówka z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie nadania nazwy ulicy wewnętrznej w miejscowości Strachówka gm. Strachówka
2019 4395 2019-04-04 Uchwała Uchwała nr V/45/2019 Rady Gminy Strachówka z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w prowadzonym przez Gminę Strachówka oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych
2019 4394 2019-04-04 Uchwała Uchwała nr V/44/2019 Rady Gminy Strachówka z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Strachówka oraz określenie granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku
2019 3132 2019-03-07 Uchwała Uchwała nr IV/35/2019 Rady Gminy Strachówka z dnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Strachówka na 2019 rok
2019 1944 2019-02-08 Uchwała Uchwała nr III/23/2018 Rady Gminy Strachówka z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Strachówka na 2019 rok
2019 1943 2019-02-08 Uchwała Uchwała nr III/20/2018 Rady Gminy Strachówka z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Strachówka na 2018 rok
2019 1368 2019-01-28 Uchwała Uchwała nr IV/40/2019 Rady Gminy Strachówka z dnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty
2019 1367 2019-01-28 Uchwała Uchwała nr IV/39/2019 Rady Gminy Strachówka z dnia 25 stycznia 2019 r. uchylająca uchwałę Nr III/26/2018 Rady Gminy Strachówka z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Strachówka
2019 1003 2019-01-18 Uchwała Uchwała nr III/33/2018 Rady Gminy Strachówka z dnia 28 grudnia 2018 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXIX/202/2018 Rady Gminy Strachówka z dnia 16 marca 2018 roku w sprawie przyjęcia " Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Strachówka
2019 142 2019-01-04 Uchwała Uchwała nr III/30/2018 Rady Gminy Strachówka z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku lub świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rzadowym programem " Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019 - 2023
2019 141 2019-01-04 Uchwała Uchwała nr III/29/2018 Rady Gminy Strachówka z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej przez oosby objęte rządowym programem " Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019 - 2023
2018 13244 2018-12-31 Uchwała Uchwała nr III/27/2018 Rady Gminy Strachówka z dnia 28 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę nr X/63/2015 Rady Gminy Strachówka z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie: ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2018 13243 2018-12-31 Uchwała Uchwała nr III/26/2018 Rady Gminy Strachówka z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Strachówka
2018 13242 2018-12-31 Uchwała Uchwała nr III/25/2018 Rady Gminy Strachówka z dnia 28 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę Nr X/62/2015 Rady Gminy Strachówka z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie: wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty
2018 12271 2018-12-12 Uchwała Uchwała nr II/17/2018 Rady Gminy Strachówka z dnia 7 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę nr X/63/2015 Rady Gminy Strachówka z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2018 12270 2018-12-12 Uchwała Uchwała nr II/16/2018 Rady Gminy Strachówka z dnia 7 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę nr XV/82/2000 Rady Gminy Strachówka z dnia 29 czerwca 2000r. w sprawie zarządzenia poboru podatku leśnego, od nieruchomości i rolnego od osób fizycznych w drodze inkasa i ustalenia wynagrodzenia dla inkasentów z tego tytułu
2018 12269 2018-12-12 Uchwała Uchwała nr II/15/2018 Rady Gminy Strachówka z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie Gminy Strachówka na rok 2019
2018 12268 2018-12-12 Uchwała Uchwała nr II/14/2018 Rady Gminy Strachówka z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień w tym podatku na rok 2019
2018 11605 2018-11-29 Uchwała Uchwała nr XXXV/232/2018 Rady Gminy Strachówka z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie: szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczaną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2018 11604 2018-11-29 Uchwała Uchwała nr XXXV/231/2018 Rady Gminy Strachówka z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Strachówka
2018 11552 2018-11-28 Uchwała Uchwała nr XXXV/233/2018 Rady Gminy Strachówka z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia tygodniowego obwiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Strachówka
2018 11551 2018-11-28 Uchwała Uchwała nr XXXV/229/2018 Rady Gminy Strachówka z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Strachówka na 2018 rok
2018 11332 2018-11-21 Uchwała Uchwała nr XXXIV/225/2018 Rady Gminy Strachówka z dnia 18 października 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Strachówka na 2018 rok
2018 10106 2018-10-25 Uchwała Uchwała nr XXXIV/ 224 /2018 Rady Gminy Strachówka z dnia 18 października 2018 r. zmieniająca uchwałę Nr VIII/40/2003 Rady Gminy Strachówka z dnia 8 lipca 2003r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Strachówka
2018 9699 2018-10-12 Uchwała Uchwała nr XXXIII/223/2018 Rady Gminy Strachówka z dnia 17 września 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Strachówka na 2018 rok
2018 8868 2018-09-18 Uchwała Uchwała nr XXXII/215/2018 Rady Gminy Strachówka z dnia 14 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Strachówka na 2018 rok
2018 8414 2018-09-05 Uchwała Uchwała nr XXXII/218/2018 Rady Gminy Strachówka z dnia 14 sierpnia 2018 r. w sprawie zaliczenia drogi na terenie Gminy Strachówka do katergorii dróg gminnych
2018 8121 2018-08-24 Uchwała Uchwała nr XXXII/217/2018 Rady Gminy Strachówka z dnia 14 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Strachówka
2018 8120 2018-08-24 Uchwała Uchwała nr XXXII/216/2018 Rady Gminy Strachówka z dnia 14 sierpnia 2018 r. w sprawie zasad usytuowania na terenie Gminy Strachówka miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2018 7280 2018-07-18 Uchwała Uchwała nr XXXI/211/2018 Rady Gminy Strachówka z dnia 22 czerwca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Strachówka na 2018 rok
2018 6296 2018-06-19 Uchwała Uchwała nr XXX/205/2018 Rady Gminy Strachówka z dnia 22 maja 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Strachówka na 2018 rok
2018 6288 2018-06-18 Uchwała Uchwała nr XXX/206/2018 Rady Gminy Strachówka z dnia 22 maja 2018 r. zmieniająca uchwałę Nr XXIX/202/2018 Rady Gminy Strachówka z dnia 16 marca 2018r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Gminy Strachówka
2018 4196 2018-04-16 Uchwała Uchwała nr XXIX/199/2018 Rady Gminy Strachówka z dnia 16 marca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Strachówka na 2018 rok
2018 3977 2018-04-12 Uchwała Uchwała nr XXIX/202/2018 Rady Gminy Strachówka z dnia 16 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia " programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Strachówka"
2018 2915 2018-03-22 Uchwała Uchwała nr XXIX/ 200/2018 Rady Gminy Strachówka z dnia 16 marca 2018 r. w sprawie podziału gminy Strachówka na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2018 2914 2018-03-22 Uchwała Uchwała nr XXIX/ 201 /2018 Rady Gminy Strachówka z dnia 16 marca 2018 r. w sprawie podziału gminy Strachówka na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018 1564 2018-02-15 Uchwała Uchwała nr XXVII/187/2017 Rady Gminy Strachówka z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Strachówka na 2017 rok
2018 837 2018-01-24 Uchwała Uchwała nr XXVIII/191/2017 Rady Gminy Strachówka z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2018 rok
2018 85 2018-01-03 Uchwała Uchwała nr XXVIII/197/2017 Rady Gminy Strachówka z dnia 29 grudnia 2017 r. zmieniająca uchwałę nr X/63/2015 Rady Gminy Strachówka z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2018 84 2018-01-03 Uchwała Uchwała nr XXVIII/196/2017 Rady Gminy Strachówka z dnia 29 grudnia 2017 r. zmieniająca uchwałę nr XV/82/2000 Rady Gminy Strachówka z dnia 29 czerwca 2000r. w sprawie zarządzenia poboru podatku leśnego, od nieruchomości i rolnego od osób fizycznych w drodze inkasa i ustalenia wynagrodzenia dla inkasentów z tego tytułu
2017 12238 2017-12-18 Uchwała Uchwała nr XXVI/183/2017 Rady Gminy Strachówka z dnia 10 listopada 2017 r. w sprawie zmia n w budżecie Gminy Strachówka na 2017 rok
2017 9585 2017-10-27 Uchwała Uchwała nr XXV/169/2017 Rady Gminy Strachówka z dnia 27 września 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Strachówka na 2017 rok
2017 9555 2017-10-26 Uchwała Uchwała nr XXV/175/2017 Rady Gminy Strachówka z dnia 27 września 2017 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatniści przez osoby bezdomne za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych
2017 8724 2017-10-06 Uchwała Uchwała nr XXIV/164/2017 Rady Gminy Strachówka z dnia 23 czerwca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Strachówka na 2017 rok
2017 8170 2017-09-26 Uchwała Uchwała nr XXI/154/2017 Rady Gminy Strachówka z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Strachówka na 2017 rok
2017 7178 2017-08-31 Uchwała Uchwała nr XX/149/2017 Rady Gminy Strachówka z dnia 3 marca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Strachówka na 2017 rok
2017 6614 2017-08-08 Uchwała Uchwała nr XXIV/166/2017 Rady Gminy Strachówka z dnia 23 czerwca 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu otrzymywanego przez członków Ochotniczej Straży Pożarnej
2017 4595 2017-05-12 Uchwała Uchwała nr XVIII/129/2016 Rady Gminy Strachówka z dnia 10 listopada 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Strachówka na 2016 rok
2017 4199 2017-04-27 Uchwała Uchwała nr XXI/156/2017 Rady Gminy Strachówka z dnia 29 marca 2017r. w sprawie przyjęcia " Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Strachówka"
2017 3742 2017-04-13 Uchwała Uchwała nr XXI/153/2017 Rady Gminy Strachówka z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
2017 2889 2017-03-24 Uchwała Uchwała nr XX/151/2017 Rady Gminy Strachówka z dnia 3 marca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania
2017 2888 2017-03-24 Uchwała Uchwała nr XX/148/2017 Rady Gminy Strachówka z dnia 3 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Strachówka dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły
2017 2887 2017-03-24 Uchwała Uchwała nr XX/147/2017 Rady Gminy Strachówka z dnia 3 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Strachówka, które będą brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego
2017 2833 2017-03-24 Uchwała Uchwała nr XIX/134/2016 Rady Gminy Strachówka z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie zmian w  budżecie Gminy Strachówka na 2016 rok.
2017 2128 2017-03-06 Uchwała Uchwała nr XVII/121/2016 Rady Gminy Strachówka z dnia 30 września 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Strachówka na 2016 rok
2017 1568 2017-02-16 Uchwała Uchwała nr XIX/137/2016 Rady Gminy Strachówka z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2017 rok
2016 11998 2016-12-30 Uchwała Uchwała nr XIX/139/2016 Rady Gminy Strachówka z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie określenia wysokości opłat za świadczenia publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych na terenie Gminy Strachówka
2016 11989 2016-12-30 Uchwała Uchwała nr XIX/144/2016 Rady Gminy Strachówka z dnia 29 grudnia 2016r. zmieniająca uchwałę nr XV/82/2000 Rady Gminy Strachówka z dnia 29 czerwca 2000r. w sprawie zarządzenia poboru podatku leśnego , od nieruchomości i rolnego od osób fizycznych w drodze inkasa i ustalenia wynagrodzenia dla inkasentów z tego tytułu
2016 11988 2016-12-30 Uchwała Uchwała nr XIX/143/2016 Rady Gminy Strachówka z dnia 29 grudnia 2016r. zmieniająca uchwałę nr X/63/2015 Rady Gminy Strachówka z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 10332 2016-12-01 Uchwała Uchwała nr XVI/114/2016 Rady Gminy Strachówka z dnia 24 czerwca 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Strachówka na 2016 rok
2016 10284 2016-11-30 Uchwała Uchwała nr XVIII/132/2016 Rady Gminy Strachówka z dnia 10 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie Gminy Strachówka
2016 10283 2016-11-30 Uchwała Uchwała nr XVIII/131/2016 Rady Gminy Strachówka z dnia 10 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień w tym podatku
2016 9451 2016-11-08 Uchwała Uchwała nr XVII/128/2016 Rady Gminy Strachówka z dnia 30 września 2016r. w sprawie stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu
2016 9415 2016-11-08 Uchwała Uchwała nr XV/104/2016 Rady Gminy Strachówka z dnia 12 maja 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Strachówka na 2016 rok
2016 9284 2016-11-02 Uchwała Uchwała nr XVII/127/2016 Rady Gminy Strachówka z dnia 30 września 2016r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie oprożniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych oraz w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomosci, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy
2016 9283 2016-11-02 Uchwała Uchwała nr XVII/126/2016 Rady Gminy Strachówka z dnia 30 września 2016r. w sprawie ustalenia warunków i trybu składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2016 8105 2016-09-14 Uchwała Uchwała nr XIII/93/2016 Rady Gminy Strachówka z dnia 11 marca 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Strachówka na 2016 rok
2016 8061 2016-09-14 Uchwała Uchwała nr XIV/95/2016 Rady Gminy Strachówka z dnia 30 marca 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Strachówka na 2016 rok
2016 6449 2016-07-13 Uchwała Uchwała nr XII/84/2016 Rady Gminy Strachówka z dnia 29 stycznia 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Strachówka na 2016 rok
2016 5478 2016-06-17 Uchwała Uchwała nr XV/110/2016 Rady Gminy Strachówka z dnia 12 maja 2016r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i tybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych mających charekter należności cywilnoprawnych, przypadających Gminie Strachówka lub jej jednostkom podległym
2016 4830 2016-05-20 Uchwała Uchwała nr X/55/2015 Rady Gminy Strachówka z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Strachówka na 2015 rok.
2016 3971 2016-04-22 Uchwała Uchwała nr XIV/97/2016 Rady Gminy Strachówka z dnia 30 marca 2016r. w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Strachówka"
2016 3408 2016-04-12 Uchwała Uchwała nr XIV/100/2016 Rady Gminy Strachówka z dnia 30 marca 2016r. zmieniająca uchwałę Nr XVI/77/2012 Rady Gminy Strachówka z dnia 27 kwietnia 2012r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Strachówce
2016 2290 2016-03-09 Uchwała Uchwała nr IX/52/2015 Rady Gminy Strachówka z dnia 29 września 2015r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Strachówka na 2015 rok
2016 1901 2016-02-25 Uchwała Uchwała nr VIII/49/2015 Rady Gminy Strachówka z dnia 11 sierpnia 2015r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Strachówka na 2015 rok.
2016 1562 2016-02-19 Uchwała Uchwała nr XII/92/2016 Rady Gminy Strachówka z dnia 29 stycznia 2016r. zmieniająca uchwałę nr X/63/2015 Rady Gminy Strachówka z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie: ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 1559 2016-02-19 Uchwała Uchwała nr XII/91/2016 Rady Gminy Strachówka z dnia 29 stycznia 2016r. zmieniająca uchwałę nr XV/82/2000 Rady Gminy Strachówka z dnia 29 czerwca 2000r. w sprawie zarządzenia poboru podatku leśnego, od nieruchomości i rolnego od osób fizycznych w drodze inkasa i ustalenia wynagrodzenia dla inkasentów z tego tytułu
2016 1554 2016-02-19 Uchwała Uchwała nr XII/87/2016 Rady Gminy Strachówka z dnia 29 stycznia 2016r. zmieniająca uchwałę Nr XXIX/158/2013 Rady Gminy Strachówka z dnia 27 września 2013r. w sprawie przyjęcia statutów sołectw Gminy Strachówka
2016 1135 2016-02-05 Uchwała Uchwała nr XI/76/2015 Rady Gminy Strachówka z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2016 rok
2016 241 2016-01-11 Uchwała Uchwała nr XI/77/2015 Rady Gminy Strachówka z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków budżetu Gminy Strachówka niewygasających z upływem roku budżetowego 2015
2016 120 2016-01-07 Uchwała Uchwała nr XI/83/2015 Rady Gminy Strachówka z dnia 30 grudnia 2015r. zmieniająca uchwałę nr X/63/2015 Rady Gminy Strachówka z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie: ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 119 2016-01-07 Uchwała Uchwała nr XI/82/2015 Rady Gminy Strachówka z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr X/58/2015 Rady Gminy Strachówka z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2015 11444 2015-12-17 Uchwała Uchwała nr X/68/2015 Rady Gminy Strachówka z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie zasad udzielania spółkom wodnym dotacji celowej z budżetu Gminy Strachówka, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania
2015 11443 2015-12-17 Uchwała Uchwała nr X/67/2015 Rady Gminy Strachówka z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przędsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Strachówka
2015 11442 2015-12-17 Uchwała Uchwała nr X/64/2015 Rady Gminy Strachówka z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie: szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczaną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2015 11441 2015-12-17 Uchwała Uchwała nr X/61/2015 Rady Gminy Strachówka z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Strachówka
2015 10610 2015-12-11 Uchwała Uchwała nr X/66/2015 Rady Gminy Strachówka z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie ustalenia warunków i trybu składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2015 10609 2015-12-11 Uchwała Uchwała nr X/65/2015 Rady Gminy Strachówka z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Strachówka
2015 10608 2015-12-11 Uchwała Uchwała nr X/63/2015 Rady Gminy Strachówka z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie: ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2015 10607 2015-12-11 Uchwała Uchwała nr X/62/2015 Rady Gminy Strachówka z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie: wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty.
2015 10606 2015-12-11 Uchwała Uchwała nr X/60/2015 Rady Gminy Strachówka z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie opłaty targowej na terenie Gminy Strachówka
2015 10605 2015-12-11 Uchwała Uchwała nr X/59/2015 Rady Gminy Strachówka z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie Gminy Strachówka w 2016 r.
2015 10604 2015-12-11 Uchwała Uchwała nr X/58/2015 Rady Gminy Strachówka z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2015 10603 2015-12-11 Uchwała Uchwała nr X/57/2015 Rady Gminy Strachówka z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień w tym podatku
2015 8822 2015-11-06 Uchwała Uchwała nr VII/41/2015 Rady Gminy Strachówka z dnia 26 czerwca 2015r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Strachówka na 2015 rok.
2015 7764 2015-09-23 Uchwała Uchwała nr VI/34/2015 Rady Gminy Strachówka z dnia 21 maja 2015r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Strachówka na 2015 rok
2015 6968 2015-08-10 Uchwała Uchwała nr V/29/2015 Rady Gminy Strachówka z dnia 23 marca 2015r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Strachówka na 2015 rok
2015 6109 2015-07-14 Uchwała Uchwała nr VI/40/2015 Rady Gminy Strachówka z dnia 21 maja 2015r. zmieniająca uchwałę nr XVIII/95/08 Rady Gminy Strachówka z dnia 27 listopada 2008r. w sprawie ustalenia opłaty targowej na terenie gminy Strachówka
2015 6108 2015-07-14 Uchwała Uchwała nr VI/39/2015 Rady Gminy Strachówka z dnia 21 maja 2015r. zmieniająca uchwałę nr XXII/118/2012 Rady Gminy Strachówka z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2015 6107 2015-07-14 Uchwała Uchwała nr VI/38/2015 Rady Gminy Strachówka z dnia 21 maja 2015r. zmieniająca uchwałę nr XV/82/2000 Rady Gminy Strachówka z dnia 29 czerwca 2000 r. w sprawie zarządzenia poboru podatku leśnego, od nieruchomości i rolnego od osób fizycznych w drodze inkasa i ustalenia wynagrodzenia dla inkasentów z tego tytułu
2015 6106 2015-07-14 Uchwała Uchwała nr VI/36/2015 Rady Gminy Strachówka z dnia 21 maja 2015r. zmieniająca uchwałę Nr V/31/2015 Rady Gminy Strachówka z dnia 23 marca 2015r. w sprawie " Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Strachówka"
2015 5955 2015-07-07 Uchwała Uchwała nr IV/23/2015 Rady Gminy Strachówka z dnia 17 lutego 2015r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Strachówka na 2015 rok
2015 5122 2015-06-08 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/229/2014 Rady Gminy Strachówka z dnia 7 listopada 2014r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Strachówka na 2014r.
2015 5099 2015-06-08 Uchwała Uchwała nr III/15/2014 Rady Gminy Strachówka z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Strachówka na 2014 rok
2015 5098 2015-06-08 Uchwała Uchwała nr II/11/2014 Rady Gminy Strachówka z dnia 15 grudnia 2014r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Strachówka na 2014 rok.
2015 4123 2015-04-29 Uchwała Uchwała nr V/31/2015 Rady Gminy Strachówka z dnia 23 marca 2015r. w sprawie "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Strachówka"
2015 3988 2015-04-27 Uchwała Uchwała nr V/32/2015 Rady Gminy Strachówka z dnia 23 marca 2015r. zmieniająca Uchwałę Nr XXI/112/09 Rady Gminy Strachówka z dnia 29 kwietnia 2009r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu otrzymywanego przez członków Ochotniczej Straży Pożarnej.
2015 3685 2015-04-20 Uchwała Uchwała nr XXXVII/223/2014 Rady Gminy Strachówka z dnia 15 października 2014r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Strachówka na 2014 rok.
2015 3388 2015-04-13 Uchwała Uchwała nr IV/27/2015 Rady Gminy Strachówka z dnia 17 lutego 2015r. w sprawie zasad i trybu korzystania z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej
2015 2456 2015-03-19 Uchwała Uchwała nr XXXVI/219/2014 Rady Gminy Strachówka z dnia 21 sierpnia 2014r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Strachówka na 2014 rok.
2015 2041 2015-03-11 Uchwała Uchwała nr XXXII/178/2014 Rady Gminy Strachówka z dnia 21 lutego 2014r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Strachówka na 2014 rok
2015 1708 2015-02-27 Uchwała Uchwała nr XXXIII/189/2014 Rady Gminy Strachówka z dnia 31 marca 2014r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Strachówka na 2014 rok
2015 1266 2015-02-13 Uchwała Uchwała nr III/19/2014 Rady Gminy Strachówka z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2015 rok
2015 1005 2015-02-04 Uchwała Uchwała nr XXXIV/203/2014 Rady Gminy Strachówka z dnia 22 maja 2014r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Strachówka na 2014 r.
2014 11721 2014-12-16 Uchwała Uchwała nr II/14/2014 Rady Gminy Strachówka z dnia 15 grudnia 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2014 11720 2014-12-16 Uchwała Uchwała nr II/13/2014 Rady Gminy Strachówka z dnia 15 grudnia 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień w tym podatku
2014 10829 2014-12-01 Uchwała Uchwała nr XXXV/211/2014 Rady Gminy Strachówka z dnia 30 czerwca 2014r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Strachówka na 2014 rok
2014 10122 2014-11-04 Uchwała Uchwała nr XXXVII/228/2014 Rady Gminy Strachówka z dnia 15 października 2014r. w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody z pomnika przyrody topola czarna ( Populus nigra) które rosło na skrzyżowaniu działek o numerach ewidencyjnych 134 oraz 76 stanowiących drogi gminne w miejscowości Księżyki, gmina Strachówka.
2014 10121 2014-11-04 Uchwała Uchwała nr XXXVII/227/2014 Rady Gminy Strachówka z dnia 15 października 2014r. w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody z pomnika przyrody wiąz szypułkowy ( Ulmus laevis ) rosnącego na terenie działki o numerze ewidencyjnym 35/5 w miejscowości Osęka, gmina Strachówka
2014 9604 2014-10-14 Uchwała Uchwała nr XXXI/167/2013 Rady Gminy Strachówka z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy Strachówka na 2013 rok.
2014 9043 2014-10-01 Uchwała Uchwała nr XXX/163/2013 Rady Gminy Strachówka z dnia 13 grudnia 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy Strachówka na 2013 rok.
2014 8566 2014-09-16 Uchwała Uchwała nr XXIX/156/2013 Rady Gminy Strachówka z dnia 27 września 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy Strachówka na 2013 rok
2014 8379 2014-09-10 Uchwała Uchwała nr XXVIII/149/2013 Rady Gminy Strachówka z dnia 9 sierpnia 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy Strachówka na 2013 rok.
2014 8166 2014-08-29 Uchwała Uchwała nr XXXVI/222 /2014 Rady Gminy Strachówka z dnia 21 sierpnia 2014r. w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć pedagogów, psychologów, logopedów i doradców zawodowych prowadzących zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu w celu wspomagania uczniów w podejmowaniu decyzji edukacujnych i zawodowych, zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Strachówka.
2014 8007 2014-08-25 Uchwała Uchwała nr XXXVI/218/2014 Rady Gminy Strachówka z dnia 21 sierpnia 2014r. zmieniająca uchwałę Nr XX/101/2012 Rady Gminy Strachówka z dnia 29 października 2012r. w sprawie podziału gminy Strachówka na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2014 8006 2014-08-25 Uchwała Uchwała nr XXXVI/217/2014 Rady Gminy Strachówka z dnia 21 sierpnia 2014r. zmieniająca Uchwałę Nr XX/100/2012 Rady Gminy Strachówka z dnia 29 października 2012r. w sprawie podziału gminy Strachówka na stałe okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2014 7891 2014-08-19 Uchwała Uchwała nr XXVII/145/2013 Rady Gminy Strachówka z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy Strachówka na 2013 rok.
2014 7650 2014-08-06 Uchwała Uchwała nr XXV/132/2013 Rady Gminy Strachówka z dnia 29 maja 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy Strachówka na 2013 rok.
2014 7265 2014-07-29 Uchwała Uchwała nr XXIII/122/2013 Rady Gminy Strachówka z dnia 22 marca 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy Strachówka na 2013 rok.