Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 200

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 10697 2019-09-11 Uchwała Uchwała nr IX/71/2019 Rady Gminy Stoczek z dnia 22 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr V/39/2019 Rady Gminy Stoczek z dnia 15 marca 2019 r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz wynagrodzenia za inkaso
2019 10696 2019-09-11 Uchwała Uchwała nr IX/70/2019 Rady Gminy Stoczek z dnia 22 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr V/38/2019 Rady Gminy Stoczek z dnia 15 marca 2019 r. w sprawie zasad poboru podatków i wynagrodzenia inkasentów
2019 10695 2019-09-11 Uchwała Uchwała nr IX/69/2019 Rady Gminy Stoczek z dnia 22 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXI/234/2017 Rady Gminy Stoczek z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych placówek wychowania przedszkolnego i szkół podstawowych prowadzonych na terenie Gminy Stoczek przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne oraz trybu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji oraz terminu i sposobu rozliczenia wykorzystania dotacji.
2019 8888 2019-07-17 Uchwała Uchwała nr VIII/65/2019 Rady Gminy Stoczek z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany załącznika nr 1  do uchwały Nr XII/72/2015 Rady Gminy Stoczek z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie regulaminu czystości i porządku na terenie Gminy Stoczek
2019 8887 2019-07-17 Uchwała Uchwała nr VIII/61/2019 Rady Gminy Stoczek z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego
2019 6462 2019-05-17 Uchwała Uchwała nr VII/53/2019 Rady Gminy Stoczek z dnia 6 maja 2019 r. w sprawie wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w przedszkolu i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest gmina Stoczek
2019 6461 2019-05-17 Uchwała Uchwała nr VII/52/2019 Rady Gminy Stoczek z dnia 6 maja 2019 r. w sprawie określenia tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze
2019 6460 2019-05-17 Uchwała Uchwała nr VII/51/2019 Rady Gminy Stoczek z dnia 6 maja 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Stoczek oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku
2019 5971 2019-05-07 Uchwała Uchwała nr VI/47/2019 Rady Gminy Stoczek z dnia 10 kwietnia 2019 r. w sprawie sprostowania omyłki pisarskiej w uchwale Nr V/38/2019 Rady Gminy Stoczek z dnia 15 marca 2019 r. w sprawie zasad poboru podatków i wynagrodzenia inkasentów
2019 5831 2019-05-06 Uchwała Uchwała nr VI/49/2019 Rady Gminy Stoczek z dnia 10 kwietnia 2019 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Stoczek
2019 5830 2019-05-06 Uchwała Uchwała nr VI/48/2019 Rady Gminy Stoczek z dnia 10 kwietnia 2019 r. w sprawie sprostowania omyłki pisarskiej w uchwale Nr V/39/2019 Rady Gminy Stoczek z dnia 15 marca 2019 r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz wynagrodzenia za inkaso
2019 4168 2019-03-29 Uchwała Uchwała nr V/43/2019 Rady Gminy Stoczek z dnia 15 marca 2019 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub produktów żywnościowych dla osób i rodzin objętych wieloletnim programem „ Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 4167 2019-03-29 Uchwała Uchwała nr V/41/2019 Rady Gminy Stoczek z dnia 15 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Stoczek w 2019 roku
2019 4166 2019-03-29 Uchwała Uchwała nr V/39/2019 Rady Gminy Stoczek z dnia 15 marca 2019 r. sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz wynagrodzenia za inkaso
2019 4165 2019-03-29 Uchwała Uchwała nr V/38/2019 Rady Gminy Stoczek z dnia 15 marca 2019 r. w sprawie zasad poboru podatków i wynagrodzenia inkasentów
2019 2035 2019-02-12 Uchwała Uchwała nr IV/29/2019 Rady Gminy Stoczek z dnia 4 lutego 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr V/25/2015 Rady Gminy Stoczek z dnia 2 marca 2015 r. w sprawie zasad poboru podatków i wynagrodzenia inkasentów
2019 2034 2019-02-12 Uchwała Uchwała nr IV/28/2019 Rady Gminy Stoczek z dnia 4 lutego 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr V/35/2015 Rady Gminy Stoczek z dnia 2 marca 2015 r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz wynagrodzenia za inkaso
2019 2033 2019-02-12 Uchwała Uchwała nr IV/27/2019 Rady Gminy Stoczek z dnia 4 lutego 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2019 rok
2019 1325 2019-01-25 Uchwała Uchwała nr III/15/2018 Rady Gminy Stoczek z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Stoczek na 2019 rok
2019 640 2019-01-11 Uchwała Uchwała nr III/20/2018 Rady Gminy Stoczek z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób i rodzin objętych wieloletnim programem „ Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 541 2019-01-10 Uchwała Uchwała nr III/23/2018 Rady Gminy Stoczek z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2019 540 2019-01-10 Uchwała Uchwała nr III/22/2018 Rady Gminy Stoczek z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchylająca Uchwałę Nr XII/75/2015 Rady Gminy Stoczek z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie zwolnienia w części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2019 539 2019-01-10 Uchwała Uchwała nr III/21/2018 Rady Gminy Stoczek z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku lub świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób i rodzin objętych wieloletnim programem „ Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 538 2019-01-10 Uchwała Uchwała nr III/19/2018 Rady Gminy Stoczek z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia programu osłonowego w zakresie dożywiania na lata 2019-2023
2019 537 2019-01-10 Uchwała Uchwała nr III/13/2018 Rady Gminy Stoczek z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalanie wysokości stawki tej opłaty na terenie gminy Stoczek
2018 12253 2018-12-12 Uchwała Uchwała nr II/3/2018 Rady Gminy Stoczek z dnia 3 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2018 11318 2018-11-20 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/282/2018 Rady Gminy Stoczek z dnia 5 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2018 11264 2018-11-20 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/286/2018 Rady Gminy Stoczek z dnia 5 listopada 2018 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2019
2018 11263 2018-11-20 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/285/2018 Rady Gminy Stoczek z dnia 5 listopada 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXI/146/2016 Rady Gminy Stoczek z dnia 22 listopada 2016r. w sprawie przyjęcia "Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Stoczek"
2018 11262 2018-11-20 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/281/2018 Rady Gminy Stoczek z dnia 5 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz wprowadzenia zwolnień
2018 11261 2018-11-20 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/278/2018 Rady Gminy Stoczek z dnia 5 listopada 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Stoczek
2018 8874 2018-09-18 Uchwała Uchwała nr XXXVII/276/2018 Rady Gminy Stoczek z dnia 10 września 2018 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Samorządowym Domu Pomocy Społecznej w Starych Lipkach w celu przeprowadzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na dzień 21 października 2018r.
2018 7985 2018-08-20 Uchwała Uchwała nr XXXVI/272/2018 Rady Gminy Stoczek z dnia 6 sierpnia 2018 r. w sprawie określenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Stoczek
2018 7984 2018-08-20 Uchwała Uchwała nr XXXVI/267/2018 Rady Gminy Stoczek z dnia 6 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stoczku
2018 6789 2018-07-05 Uchwała Uchwała nr XXXV/266/2018 Rady Gminy Stoczek z dnia 11 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Stoczek
2018 6788 2018-07-05 Uchwała Uchwała nr XXXV/265/2018 Rady Gminy Stoczek z dnia 11 czerwca 2018 r. w sprawie określenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży oraz w miejscu sprzedaży na terenie Gminy Stoczek
2018 5623 2018-05-25 Uchwała Uchwała nr XXXIV/259/2018 Rady Gminy Stoczek z dnia 7 maja 2018 r. w sprawie ustalenia zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dla pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych prowadzących zajęcia z uczniami związane z wyborem kierunku dalszego kształcenia i zawodu, zatrudnionych w placówkach oświatowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Stoczek
2018 5622 2018-05-25 Uchwała Uchwała nr XXXIV/258/2018 Rady Gminy Stoczek z dnia 7 maja 2018 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2018 2870 2018-03-21 Uchwała Uchwała nr XXXII/244/2018 Rady Gminy Stoczek z dnia 9 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Stoczek na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu do Rady Gminy
2018 2869 2018-03-21 Uchwała Uchwała nr XXXII/245/2018 Rady Gminy Stoczek z dnia 9 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Stoczek na obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018 2868 2018-03-21 Uchwała Uchwała nr XXXII/247/2018 Rady Gminy Stoczek z dnia 9 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Stoczek w  2018 roku
2018 2867 2018-03-21 Uchwała Uchwała nr XXXII/248/2018 Rady Gminy Stoczek z dnia 9 marca 2018 r. w sprawie przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych drzew pomnikowych na terenie Gminy Stoczek
2018 2866 2018-03-21 Uchwała Uchwała nr XXXII/246/2018 Rady Gminy Stoczek z dnia 9 marca 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w Przedszkolach dla których organem prowadzącym jest Gmina Stoczek
2018 963 2018-01-30 Uchwała Uchwała nr XXXI/230/2017 Rady Gminy Stoczek z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Stoczek na 2018 rok
2018 644 2018-01-18 Uchwała Uchwała nr XXXI/238/2017 Rady Gminy Stoczek z dnia 28 grudnia 2017 r. sprawie zmiany Uchwały Nr IX/51/2015 Rady Gminy Stoczek z dnia 31 sierpnia 2015r. w sprawie określenia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w  placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Stoczek
2018 643 2018-01-18 Uchwała Uchwała nr XXXI/234/2017 Rady Gminy Stoczek z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych placówek wychowania przedszkolnego i szkół podstawowych prowadzonych na terenie Gminy Stoczek przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne oraz trybu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji oraz terminu i sposobu rozliczenia wykorzystania dotacji.
2018 642 2018-01-18 Uchwała Uchwała nr XXXI/233/2017 Rady Gminy Stoczek z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym oraz określenia warunków dopuszczalności pomocy publicznej
2017 11596 2017-12-07 Uchwała Uchwała nr XXX/225/2017 Rady Gminy Stoczek z dnia 20 listopada 2017 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXVII/183/2012 Rady Gminy Stoczek z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie podziału Gminy Stoczek na obwody głosowania ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych
2017 10809 2017-11-27 Uchwała Uchwała nr XXX/227/2017 Rady Gminy Stoczek z dnia 20 listopada 2017 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2017 10808 2017-11-27 Uchwała Uchwała nr XXX/222/2017 Rady Gminy Stoczek z dnia 20 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2017 10807 2017-11-27 Uchwała Uchwała nr XXX/221/2017 Rady Gminy Stoczek z dnia 20 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz wprowadzenia zwolnień
2017 10376 2017-11-16 Uchwała Uchwała nr XXIX/209/2017 Rady Gminy Stoczek z dnia 16 października 2017 r. w sprawie sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Edwarda Szymańskiego w Stoczku w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Edwarda Szymańskiego w Stoczku
2017 10369 2017-11-16 Uchwała Uchwała nr XXIX/215/2017 Rady Gminy Stoczek z dnia 16 października 2017 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Stoczek w  2017 roku
2017 10368 2017-11-16 Uchwała Uchwała nr XXIX/214/2017 Rady Gminy Stoczek z dnia 16 października 2017 r. w sprawie uchwalenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
2017 10367 2017-11-16 Uchwała Uchwała nr XXIX/213/2017 Rady Gminy Stoczek z dnia 16 października 2017 r. zmieniającą uchwałę w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Stoczek
2017 10366 2017-11-16 Uchwała Uchwała nr XXIX/211/2017 Rady Gminy Stoczek z dnia 16 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Toporze w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Toporze
2017 10364 2017-11-16 Uchwała Uchwała nr XXIX/210/2017 Rady Gminy Stoczek z dnia 16 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Jana Kochanowskiego w Grygrowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Jana Kochanowskiego w Grygrowie
2017 7733 2017-09-18 Uchwała Uchwała nr XXVIII/205/2017 Rady Gminy Stoczek z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stoczku.
2017 7732 2017-09-18 Uchwała Uchwała nr XXVIII/203/2017 Rady Gminy Stoczek z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochody budżetu Gminy Stoczek instrumentem płatniczym
2017 7731 2017-09-18 Uchwała Uchwała nr XXVIII/204/2017 Rady Gminy Stoczek z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/194/2017 Rady Gminy Stoczek z dnia 12 czerwca 2017r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych
2017 6878 2017-08-22 Uchwała Uchwała nr XXVII/198/2017 Rady Gminy Stoczek z dnia 17 lipca 2017 r. w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków położonym na terenie gminy Stoczek
2017 5955 2017-07-07 Uchwała Uchwała nr XXVI/194/2017 Rady Gminy Stoczek z dnia 12 czerwca 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych
2017 5954 2017-07-07 Uchwała Uchwała nr XXVI/193/2017 Rady Gminy Stoczek z dnia 12 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr V/35/2015 Rady Gminy Stoczek z dnia 2 marca 2015r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz wynagrodzenia za inkaso
2017 5953 2017-07-07 Uchwała Uchwała nr XXVI/192/2017 Rady Gminy Stoczek z dnia 12 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr V/25/2015 Rady Gminy Stoczek z dnia 2 marca 2015r. w sprawie zasad poboru podatków i wynagrodzenia inkasentów
2017 4676 2017-05-15 Uchwała Uchwała nr XXV/185/2017 Rady Gminy Stoczek z dnia 28 kwietnia 2017r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz w sprawie sposobu określania obowiązkowego wymiaru zajęć dla nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela, zatrudnionych w zespołach oświatowych prowadzonych przez Gminę Stoczek
2017 4138 2017-04-25 Uchwała Uchwała nr XXIV/174/2017 Rady Gminy Stoczek z dnia 20 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
2017 3594 2017-04-11 Uchwała Uchwała nr XXIV/179/2017 Rady Gminy Stoczek z dnia 20 marca 2017 r. w sprawie sprawie zmiany załącznika nr 2 do Uchwały Nr XXXVII/266/2014 Rady Gminy Stoczek z dnia 24 marca 2014r. w sprawie uchwalenia Regulaminu korzystania z boisk sportowych działających na terenie Gminy Stoczek
2017 3593 2017-04-11 Uchwała Uchwała nr XXIV/178/2017 Rady Gminy Stoczek z dnia 20 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Stoczek na lata 2017-2022
2017 3592 2017-04-11 Uchwała Uchwała nr XXIV/175/2017 Rady Gminy Stoczek z dnia 20 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Stoczek oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2017 1838 2017-02-23 Uchwała Uchwała nr XXII/151/2016 Rady Gminy Stoczek z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Stoczek na 2017 rok
2017 1809 2017-02-22 Uchwała Uchwała nr XXIII/166/2017 Rady Gminy Stoczek z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania
2017 1808 2017-02-22 Uchwała Uchwała nr XXIII/164/2017 Rady Gminy Stoczek z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr V/35/2015 Rady Gminy Stoczek z dnia 2 marca 2015r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz wynagrodzenia za inkaso.
2017 1807 2017-02-22 Uchwała Uchwała nr XXIII/165/2017 Rady Gminy Stoczek z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr V/25/2015 Rady Gminy Stoczek z dnia 2 marca 2015r. w sprawie zasad poboru podatków i wynagrodzenia inkasentów
2017 455 2017-01-17 Uchwała Uchwała nr XXII/155/2016 Rady Gminy Stoczek z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia przekraczające wymiar zajęć objętych bezpłatnym nauczaniem, wychowaniem i opieką w przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Stoczek
2016 11170 2016-12-12 Uchwała Uchwała nr XXI/146/2016 Rady Gminy Stoczek z dnia 22 listopada 2016r. w sprawie przyjęcia "Regulaminu udzielania pomocy materialnej ocharakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Stoczek"
2016 11169 2016-12-12 Uchwała Uchwała nr XXI/144/2016 Rady Gminy Stoczek z dnia 22 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2016 11168 2016-12-12 Uchwała Uchwała nr XXI/143/2016 Rady Gminy Stoczek z dnia 22 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz wprowadzenia zwolnień.
2016 10150 2016-11-28 Uchwała Uchwała nr XX/139/2016 Rady Gminy Stoczek z dnia 25 października 2016r. w sprawie w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stoczku do prowadzenia postępowania w sprawach świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym
2016 10149 2016-11-28 Uchwała Uchwała nr XX/137/2016 Rady Gminy Stoczek z dnia 25 października 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Nr V/25/2015 Rady Gminy Stoczek z dnia 2 marca 2015r. w sprawie zasad poboru podatków i wynagrodzenia inkasentów
2016 10148 2016-11-28 Uchwała Uchwała nr XX/136/2016 Rady Gminy Stoczek z dnia 25 października 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Nr V/35/2015 Rady Gminy Stoczek z dnia 2 marca 2015r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz wynagrodzenia za inkaso
2016 10147 2016-11-28 Uchwała Uchwała nr XX/135/2016 Rady Gminy Stoczek z dnia 25 października 2016r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli wspomagających, zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Stoczek.
2016 6821 2016-07-15 Uchwała Uchwała nr XVII /116/ 2016 Rady Gminy Stoczek z dnia 6 czerwca 2016r. w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 5144 2016-06-04 Uchwała Uchwała nr XVI/108/2016 Rady Gminy Stoczek z dnia 25 kwietnia 2016r. w sprawie zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznejw Stoczku.
2016 3495 2016-04-14 Uchwała Uchwała nr XV/103/2016 Rady Gminy Stoczek z dnia 14 marca 2016r. w sprawie określenia zasad i kryteriów rekrutacji do publicznych szkół podstawowych i gimnazjum, dla których organem prowadzącym jest Gmina Stoczek oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły.
2016 3494 2016-04-14 Uchwała Uchwała nr XV/102/2016 Rady Gminy Stoczek z dnia 14 marca 2016r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Stoczek w 2016 roku.
2016 3493 2016-04-14 Uchwała Uchwała nr XV/101/2016 Rady Gminy Stoczek z dnia 14 marca 2016r. w sprawie ustalenia warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
2016 1634 2016-02-22 Uchwała Uchwała nr XIII/81/2015 Rady Gminy Stoczek z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Stoczek na 2016 rok
2016 1092 2016-02-04 Uchwała Uchwała nr XIII/87/2015 Rady Gminy Stoczek z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.
2016 1091 2016-02-04 Uchwała Uchwała nr XIII/85/2015 Rady Gminy Stoczek z dnia 29 grudnia 2015r. określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania przez Gminę Stoczek udziałów i akcji w spółkach prawa handlowego.
2016 1060 2016-02-03 Uchwała Uchwała nr XIII/89/2015 Rady Gminy Stoczek z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XII/76/2015 Rady Gminy Stoczek z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości na terenie gminy Stoczek.
2015 11504 2015-12-17 Uchwała Uchwała nr XII/79/2015 Rady Gminy Stoczek z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XI/64/2015 Rady Gminy Stoczek z dnia 30 października 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2015 11503 2015-12-17 Uchwała Uchwała nr XII/76/2015 Rady Gminy Stoczek z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości na terenie gminy Stoczek
2015 11502 2015-12-17 Uchwała Uchwała nr XII/75/2015 Rady Gminy Stoczek z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2015 11501 2015-12-17 Uchwała Uchwała nr XII/74/2015 Rady Gminy Stoczek z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalanie wysokości stawki tej opłaty na terenie gminy Stoczek
2015 11500 2015-12-17 Uchwała Uchwała nr XII/73/2015 Rady Gminy Stoczek z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Stoczek i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2015 11499 2015-12-17 Uchwała Uchwała nr XII/72/2015 Rady Gminy Stoczek z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Stoczek.
2015 11498 2015-12-17 Uchwała Uchwała nr XII/71/2015 Rady Gminy Stoczek z dnia 30 listopada 2015r. ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych placówek oświatowych prowadzonych na terenie Gminy Stoczek oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji.
2015 11497 2015-12-17 Uchwała Uchwała nr XII/69/2015 Rady Gminy Stoczek z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XI/61/2015 Rady Gminy Stoczek z dnia 30 października 2015 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz wprowadzenia zwolnień w tym podatku.
2015 9413 2015-11-24 Uchwała Uchwała nr XI/64/2015 Rady Gminy Stoczek z dnia 30 października 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.
2015 9412 2015-11-24 Uchwała Uchwała nr XI/63/2015 Rady Gminy Stoczek z dnia 30 października 2015r. w sprawie wprowadzenia, ustalenia wysokości stawek oraz wyznaczenia inkasenta poboru opłaty targowej.
2015 9411 2015-11-24 Uchwała Uchwała nr XI/62/2015 Rady Gminy Stoczek z dnia 30 października 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku.
2015 9410 2015-11-24 Uchwała Uchwała nr XI/61/2015 Rady Gminy Stoczek z dnia 30 października 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz wprowadzenia zwolnień w tym podatku.
2015 7694 2015-09-22 Uchwała Uchwała nr IX/51/2015 Rady Gminy Stoczek z dnia 31 sierpnia 2015r. w sprawie określenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Stoczek.
2015 7655 2015-09-17 Uchwała Uchwała nr IX/53/2015 Rady Gminy Stoczek z dnia 31 sierpnia 2015r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla nauczycieli pełniących funkcje kierownicze oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla pedagoga i logopedy w szkołach prowadzonych przez Gminę Stoczek.
2015 7652 2015-09-17 Uchwała Uchwała nr IX/52/2015 Rady Gminy Stoczek z dnia 31 sierpnia 2015r. w sprawie określenia tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym wymiarze godzin.
2015 7649 2015-09-17 Uchwała Uchwała nr IX/54/2015 Rady Gminy Stoczek z dnia 31 sierpnia 2015r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.
2015 6036 2015-07-09 Uchwała Uchwała nr VIII/47/2015 Rady Gminy Stoczek z dnia 29 czerwca 2015r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w ogólnokrajowym referendum, zarządzonym na dzień 6 września 2015 r.
2015 3141 2015-04-08 Uchwała Uchwała nr V/32/2015 Rady Gminy Stoczek z dnia 2 marca 2015r. w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Stoczek.
2015 2934 2015-03-30 Uchwała Uchwała nr V/35/2015 Rady Gminy Stoczek z dnia 2 marca 2015r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa , wyznaczenia inkasentów oraz wynagrodzenia za inkaso.
2015 2933 2015-03-30 Uchwała Uchwała nr V/25/2015 Rady Gminy Stoczek z dnia 2 marca 2015r. w sprawie zasad poboru podatków i wynagrodzenia inkasentów .
2015 1246 2015-02-12 Uchwała Uchwała nr III/11/2014 Rady Gminy Stoczek z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Stoczek na 2015 rok
2014 11079 2014-12-04 Uchwała Uchwała nr XLIII/290/2014 Rady Gminy Stoczek z dnia 3 listopada 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2014 9756 2014-10-17 Uchwała Uchwała nr XLII/287/2014 Rady Gminy Stoczek z dnia 10 października 2014r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województwa i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r
2014 7771 2014-08-12 Uchwała Uchwała nr XL/281/2014 Rady Gminy Stoczek z dnia 28 lipca 2014r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji szkołom niepublicznym o uprawnieniach szkół publicznych, oddziałom wychowania przedszkolnego przy niepublicznych szkołach podstawowych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania.
2014 7770 2014-08-12 Uchwała Uchwała nr XL/279/2014 Rady Gminy Stoczek z dnia 28 lipca 2014r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej, zarządzonych na dzień 07 września 2014 r.
2014 7060 2014-07-21 Uchwała Uchwała nr XXXIX/276/2014 Rady Gminy Stoczek z dnia 16 czerwca 2014r. w sprawie określenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz ustalenia wysokości opłat za świadczenia przekraczające wymiar zajęć objętych bezpłatnym nauczaniem, wychowaniem i opieką w przedszkolu, punkcie przedszkolnym , oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Stoczek.
2014 4560 2014-05-06 Uchwała Uchwała nr XXXV/235/2013 Rady Gminy Stoczek z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Stoczek na 2014 rok
2014 3484 2014-04-04 Uchwała Uchwała nr XXXVII/266/2014 Rady Gminy Stoczek z dnia 24 marca 2014r. w sprawie uchwalenia Regulaminu korzystania z boisk sportowych działających na terenie Gminy Stoczek .
2014 1445 2014-02-14 Uchwała Uchwała nr XXXVI/247/2014 Rady Gminy Stoczek z dnia 29 stycznia 2013r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności, dla osób i rodzin objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
2014 1443 2014-02-14 Uchwała Uchwała nr XXXVI/255/2014 Rady Gminy Stoczek z dnia 29 stycznia 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stoczku.
2014 1442 2014-02-14 Uchwała Uchwała nr XXXVI/249/2014 Rady Gminy Stoczek z dnia 29 stycznia 2014r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stoczku do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej.
2014 1441 2014-02-14 Uchwała Uchwała nr XXXVI/248/2014 Rady Gminy Stoczek z dnia 29 stycznia 2014r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku lub produktów żywnościowych dla osób i rodzin objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin „ Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
2013 12972 2013-12-09 Uchwała Uchwała nr XXXIV/ 232 /2013 Rady Gminy Stoczek z dnia 22 listopada 2013r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są zobowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy, za usługi odbierania z terenu nieruchomości odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
2013 12971 2013-12-09 Uchwała Uchwała nr XXXIV/230/2013 Rady Gminy Stoczek z dnia 22 listopada 2013r. w sprawie opłaty targowej.
2013 12970 2013-12-09 Uchwała Uchwała nr XXXIV/229/2013 Rady Gminy Stoczek z dnia 22 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku.
2013 12969 2013-12-09 Uchwała Uchwała nr XXXIV/228/2013 Rady Gminy Stoczek z dnia 22 listopada 2013r. określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2013 12126 2013-11-21 Uchwała Uchwała nr XXXIII/224/2013 Rady Gminy Stoczek z dnia 21 października 2013r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych na terenie Gminy Stoczek.
2013 12125 2013-11-21 Uchwała Uchwała nr XXXIII/220/2013 Rady Gminy Stoczek z dnia 21 października 2013r. w sprawie utworzenia Młodzieżowej Rady Gminy Stoczek i nadanie jej statutu.
2013 5426 2013-05-08 Uchwała Uchwała nr XXX/210/2013 Rady Gminy Stoczek z dnia 22 kwietnia 2013r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości na terenie gminy Stoczek
2013 5425 2013-05-08 Uchwała Uchwała nr XXIX/202/2013 Rady Gminy Stoczek z dnia 22 marca 2013r. w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2013 5329 2013-05-06 Uchwała Uchwała nr XXX/209/2013 Rady Gminy Stoczek z dnia 22 kwietnia 2013r. zmiany uchwały nr VI/43/2011 Rady Gminy Stoczek z dnia 14 marca 2011r. w sprawie zasad poboru podatków i wynagrodzenia inkasentów.
2013 5328 2013-05-06 Uchwała Uchwała nr XXIX/205/2013 Rady Gminy Stoczek z dnia 22 marca 2013r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz wynagrodzenia za inkaso.
2013 5327 2013-05-06 Uchwała Uchwała nr XXIX/204/2013 Rady Gminy Stoczek z dnia 22 marca 2013r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Stoczek i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2013 5326 2013-05-06 Uchwała Uchwała nr XXIX/201/2013 Rady Gminy Stoczek z dnia 22 marca 2013r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalanie wysokości stawki tej opłaty na terenie gminy Stoczek.
2013 5325 2013-05-06 Uchwała Uchwała nr XXIX/200/2013 Rady Gminy Stoczek z dnia 22 marca 2013r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Stoczek
2013 3509 2013-03-21 Uchwała Uchwała nr XXVIII /189/2013 Rady Gminy Stoczek z dnia 31 stycznia 2013r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Stoczek oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów
2013 2577 2013-02-28 Uchwała Uchwała nr XXVII/181/2012 Rady Gminy Stoczek z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Stoczek i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2013 2576 2013-02-28 Uchwała Uchwała nr XXVII/180/2012 Rady Gminy Stoczek z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości na terenie gminy Stoczek
2013 2575 2013-02-28 Uchwała Uchwała nr XXVII/179/2012 Rady Gminy Stoczek z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2013 2574 2013-02-28 Uchwała Uchwała nr XXVII/178/2012 Rady Gminy Stoczek z dnia 28 grudnia 2012r. sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, oraz ustalanie wysokości stawki tej opłaty na terenie gminy Stoczek
2013 2573 2013-02-28 Uchwała Uchwała nr XXVII/174/2012 Rady Gminy Stoczek z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2013 rok
2013 2208 2013-02-22 Uchwała Uchwała nr XXIX/202/2010 Rady Gminy Stoczek z dnia 27 stycznia 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVIII/193/2009 Rady Gminy Stoczek z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia Budżetu Gminy na 2010 rok.
2013 1810 2013-02-13 Uchwała Uchwała nr XXVII/183/2012 Rady Gminy Stoczek z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie podziału Gminy Stoczek na obwody głosowania, ustalenia ich numerów , granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych
2012 9640 2012-12-16 Uchwała Uchwała nr XXV/163/2012 Rady Gminy Stoczek z dnia 26 listopada 2012r. określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.
2012 9639 2012-12-16 Uchwała Uchwała nr XXV/162/2012 Rady Gminy Stoczek z dnia 26 listopada 2012r. w sprawie opłaty targowej.
2012 9638 2012-12-16 Uchwała Uchwała nr XXV/161/2012 Rady Gminy Stoczek z dnia 26 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku.
2012 9637 2012-12-16 Uchwała Uchwała nr XXV/166/2012 Rady Gminy Stoczek z dnia 26 listopada 2012r. w sprawie wprowadzenia szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i pomoce sąsiedzkie oraz zasady częściowego lub całkowitego zwolnienia od tych opłat, jak również trybu ich pobierania.
2012 9636 2012-12-16 Uchwała Uchwała nr XXV/160/2012 Rady Gminy Stoczek z dnia 26 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2012 8706 2012-12-07 Uchwała Uchwała nr XXIV/156/2012 Rady Gminy Stoczek z dnia 29 października 2012r. w sprawie podziału Gminy Stoczek na okręgi wyborcze , oraz ustalenia ich granic , numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu do Rady Gminy.
2012 8705 2012-12-07 Uchwała Uchwała nr XXIV/154/2012 Rady Gminy Stoczek z dnia 29 października 2012r. w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej
2012 8704 2012-12-07 Uchwała Uchwała nr XXIV/155/2012 Rady Gminy Stoczek z dnia 29 października 2012r. w sprawie wprowadzenia szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i pomoce sąsiedzkie oraz zasady częściowego lub całkowitego zwolnienia od tych opłat, jak również trybu ich pobierania.
2012 7169 2012-10-26 Uchwała Uchwała nr XXIII/150/2012 Rady Gminy Stoczek z dnia 10 września 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Nr VI/43/2011 Rady Gminy Stoczek z dnia 14 marca 2011r. w sprawie zasad poboru podatków i wynagrodzenia inkasentów .
2012 5476 2012-07-19 Uchwała Uchwała nr XX/135/2012 Rady Gminy Stoczek z dnia 25 czerwca 2012r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli realizujących w ramamch stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin.
2012 4946 2012-06-26 Uchwała Uchwała nr XVIII/125/2012 Rady Gminy Stoczek z dnia 14 maja 2012r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Stoczek .
2012 4945 2012-06-26 Uchwała Uchwała nr XVIII/121/2012 Rady Gminy Stoczek z dnia 14 maja 2012r. w sprawie opłat za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem albo zarządzającym jest Gmina Stoczek .
2012 4380 2012-05-28 Uchwała Uchwała nr XVII/109/2012 Rady Gminy Stoczek z dnia 26 marca 2012r. w sprawie wprowadzenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stoczku.
2012 2477 2012-03-14 Uchwała Uchwała nr XV/93/2011 Rady Gminy Stoczek z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia Budżetu Gminy na 2012 rok
2011 7876 2011-12-17 Uchwała Uchwała nr XIII/82/2011 Rady Gminy Stoczek z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku.
2011 7875 2011-12-17 Uchwała Uchwała nr XIII/81/2011 Rady Gminy Stoczek z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2011 7878 2011-12-17 Uchwała Uchwała nr XIII/84/2011 Rady Gminy Stoczek z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie ustalenia wzorów formularzy podatkowych.
2011 7877 2011-12-17 Uchwała Uchwała nr XIII/83/2011 Rady Gminy Stoczek z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie opłaty targowej.
2011 5195 2011-09-10 Uchwała Uchwała nr XIX/116/2008 Rady Gminy Stoczek z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy 2008 rok
2011 5037 2011-09-03 Uchwała Uchwała nr XI/74/2011 Rady Gminy Stoczek z dnia 29 sierpnia 2011r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji szkołom niepublicznym o uprawnieniach szkół publicznych, oddziałom wychowania przedszkolnego przy niepublicznych szkołach podstawowych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania.
2011 4687 2011-08-16 Uchwała Uchwała nr X/68/2011 Rady Gminy Stoczek z dnia 27 lipca 2011r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia wykraczające poza zakres podstawy programowej wychowania przedszkolnego realizowane przez przedszkola publiczne, dla których organem prowadzącym jest Gmina Stoczek
2011 2678 2011-05-23 Uchwała Uchwała nr VII/49/2011 Rady Gminy Stoczek z dnia 11 kwietnia 2011r. w sprawie ustalenia planu sieci oraz granic obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Stoczek
2011 2679 2011-05-23 Uchwała Uchwała nr VIII/57/2011 Rady Gminy Stoczek z dnia 27 kwietnia 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Nr VI/43/2011/ Rady Gminy Stoczek z dnia 14 marca 2011r. w sprawie zasad poboru podatków i wynagrodzenia inkasentów .
2011 2241 2011-05-05 Uchwała Uchwała nr V/35/2011 Rady Gminy Stoczek z dnia 15 lutego 2011r. w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Stoczek na lata 2011-2016
2011 2242 2011-05-05 Uchwała Uchwała nr VI/43/2011 Rady Gminy Stoczek z dnia 14 marca 2011r. w sprawie zasad poboru podatków i wynagrodzenia inkasentów .
2011 2158 2011-05-02 Uchwała Uchwała nr V/30/2011 Rady Gminy Stoczek z dnia 15 lutego 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVIII/253/2010 Rady Gminy Stoczek z dnia 8 listopada 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2011 2157 2011-05-02 Uchwała Uchwała nr IV/18/2010 Rady Gminy Stoczek z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie uchwalenia Budżetu Gminy na 2011 rok
2011 2160 2011-05-02 Uchwała Uchwała nr V/34/2011 Rady Gminy Stoczek z dnia 15 lutego 2011r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Stoczek .
2011 2159 2011-05-02 Uchwała Uchwała nr V/33/2011 Rady Gminy Stoczek z dnia 15 lutego 2011r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierząt i ich części.
2011 2151 2011-04-30 Uchwała Uchwała nr XX/132/2009 Rady Gminy Stoczek z dnia 2 marca 2009r.
2011 74 2011-01-11 Uchwała Uchwała nr III/12/2010 Rady Gminy Stoczek z dnia 13 grudnia 2010r. w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabywaniu lokali stanowiących własność Gminy Stoczek.
2010 5911 2010-12-06 Uchwała Uchwała nr XXXII/219/2010 Rady Gminy Stoczek z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Stoczek oraz jej jednostkom podległym, a także wskazania organów do tego uprawnionych
2010 5912 2010-12-06 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/253/201 Rady Gminy Stoczek z dnia 8 listopada 2010r. określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2010 5913 2010-12-06 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/254/2010 Rady Gminy Stoczek z dnia 8 listopada 2010r. określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku.
2010 5693 2010-12-02 Uchwała Uchwała nr XXXV/238/2010 Rady Gminy Stoczek z dnia 30 sierpnia 2010r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami , o których mowa w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie lub radą działalności pożytku publicznego , projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących ich działalności statutowej .
2010 5694 2010-12-02 Uchwała Uchwała nr XXXV/240/2010 Rady Gminy Stoczek z dnia 30 sierpnia 2010r. w sprawie określenia regulaminu wynagradzania nauczycieli.
2010 5695 2010-12-02 Uchwała Uchwała nr XXXV/241/2010 Rady Gminy Stoczek z dnia 30 sierpnia 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIX /144/ 2005 Rady Gminy w Stoczku z dnia 28 lutego 2005r. w sprawie regulaminu udzielenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym.
2010 4653 2010-10-16 uchwala Uchwala nr XXXVI/245/2010 Rady Gminy Stoczek z dnia 14 września 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVII/261/2002 Rady Gminy w Stoczku z dnia 01 lipca 2002r. w sprawie podziału gminy na okręgi wyborcze , ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu do Rady Gminy
2010 4135 2010-09-27 Uchwała Uchwała nr XXXI/215/2010 Rady Gminy Stoczek z dnia 28 kwietnia 2010r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2010 4136 2010-09-27 Uchwała Uchwała nr XXXII/224/2010 Rady Gminy Stoczek z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIX/284/2002 Rady Gminy w Stoczku z dnia 30 sierpnia 2002r. w sprawie zaliczenia dróg na terenie Gminy Stoczek do kategorii dróg gminnych
2010 2799 2010-06-28 Uchwała Uchwała nr XXX/209/2010 Rady Gminy Stoczek z dnia 12 marca 2010r. w sprawie określenia kategorii osób uprawnionych do przejazdów ulgowych w komunikacji lokalnej w granicach administracyjnych Gminy Stoczek.
2010 1985 2010-05-24 Uchwała Uchwała nr XXVIII/193/2009 Rady Gminy Stoczek z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia Budżetu Gminy na rok 2010
2010 1175 2010-04-15 Uchwała Uchwała nr XVIII/107/2008 Rady Gminy Stoczek z dnia 17 listopada 2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok
2010 845 2010-03-19 Uchwała Uchwała nr XXVIII/195/2009 Rady Gminy Stoczek z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający sie o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
2010 846 2010-03-19 Uchwała Uchwała nr XXVIII/198/2009 Rady Gminy Stoczek z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych na terenie Gminy Stoczek
2010 333 2010-02-02 Uchwała Uchwała nr XVII/104/2008 Rady Gminy Stoczek z dnia 24 września 2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok
2010 56 2010-01-06 Uchwała Uchwała nr XXVII/192/2009 Rady Gminy Stoczek z dnia 27 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień od podatku
2009 6286 2009-12-15 Uchwała Uchwała nr XXVI/176/2009 Rady Gminy Stoczek z dnia 22 października 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2009 6285 2009-12-15 Uchwała Uchwała nr XXI/143/2009 Rady Gminy Stoczek z dnia 20 kwietnia 2009r. w sprawie rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej oraz warunków i sposobu ich przyznawania.
2009 5027 2009-11-05 Uchwała Uchwała nr XVI/100/2008 Rady Gminy Stoczek z dnia 25 sierpnia 2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok
2009 5026 2009-11-05 Uchwała Uchwała nr XV/99/2008 Rady Gminy Stoczek z dnia 28 lipca 2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok
2009 4136 2009-08-24 Uchwała Uchwała nr XXIII/160/2009 Rady Gminy Stoczek z dnia 29 czerwca 2009r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Stoczek
2009 2481 2009-06-13 Uchwała Uchwała nr XXI/142/2009 Rady Gminy Stoczek z dnia 20 kwietnia 2009r. w sprawie określenia regulaminu wynagradzania nauczycieli
2009 2482 2009-06-13 Uchwała Uchwała nr XXI/ 144/2009 Rady Gminy Stoczek z dnia 20 kwietnia 2009r. utworzenia Gminnej Biblioteki Publicznej w Hucie Gruszczyno i nadanie jej statutu
2009 2480 2009-06-13 Uchwała Uchwała nr XXI/146/2009 Rady Gminy Stoczek z dnia 20 kwietnia 2009r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2009 1154 2009-04-06 Uchwała Uchwała nr XIX/115/2008 Rady Gminy Stoczek z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stoczek na rok 2009
2009 1155 2009-04-06 Uchwała Uchwała nr XIX/121/2008 Rady Gminy Stoczek z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie zmiany w Statucie Zakładu Gospodarki Komunalnej w Stoczku