Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 424

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 9722 2019-08-09 Uchwała Uchwała nr XI/104/2019 Rady Gminy Stare Babice z dnia 31 lipca 2019 r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Stare Babice na 2019 rok.
2019 8588 2019-07-10 Uchwała Uchwała nr X/101/2019 Rady Gminy Stare Babice z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania w formie dotacji zadań sprzyjających rozwojowi sportu
2019 8587 2019-07-10 Uchwała Uchwała nr X/97/2019 Rady Gminy Stare Babice z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Stare Babice na 2019 rok.
2019 8586 2019-07-10 Uchwała Uchwała nr X/93/2019 Rady Gminy Stare Babice z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Stare Babice oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2019 roku
2019 8483 2019-07-09 Uchwała Uchwała nr X/100/2019 Rady Gminy Stare Babice z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie przyjęcia Programu Ograniczania Niskiej Emisji dla Gminy Stare Babice
2019 8482 2019-07-09 Uchwała Uchwała nr X/91/2019 Rady Gminy Stare Babice z dnia 27 czerwca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania
2019 8481 2019-07-09 Uchwała Uchwała nr X/90/2019 Rady Gminy Stare Babice z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie przyjęcia regulaminu parkingu działającego w systemie „Parkuj i Jedź”, położonego u zbiegu ul. Piłsudskiego i ul. Sienkiewicza w Starych Babicach
2019 8480 2019-07-09 Uchwała Uchwała nr X/89/2019 Rady Gminy Stare Babice z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej
2019 7221 2019-06-07 Uchwała Uchwała nr IX/82/2019 Rady Gminy Stare Babice z dnia 27 maja 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2019 7220 2019-06-07 Uchwała Uchwała nr IX/81/2019 Rady Gminy Stare Babice z dnia 27 maja 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Stare Babice
2019 6670 2019-05-24 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Gminy Stare Babice z dnia 9 maja 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Statutu Gminy Stare Babice
2019 6669 2019-05-24 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Gminy Stare Babice z dnia 9 maja 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie udzielania dotacji celowych z budżetu Gminy Stare Babice na dofinansowanie zadań mających na celu wymianę przez mieszkańców gminy Stare Babice urządzeń grzewczych opalanych węglem na instalacje o mniejszej emisji zanieczyszczeń do powietrza w celu zmniejszenia emisji zanieczyszczeń do powietrza
2019 6668 2019-05-24 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Gminy Stare Babice z dnia 9 maja 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2019 6667 2019-05-24 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Gminy Stare Babice z dnia 9 maja 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2019 6666 2019-05-24 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Gminy Stare Babice z dnia 9 maja 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Stare Babice
2019 6665 2019-05-24 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Gminy Stare Babice z dnia 9 maja 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie nadania statutu Gminnemu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji Stare Babice
2019 6664 2019-05-24 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Gminy Stare Babice z dnia 9 maja 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania
2019 6663 2019-05-24 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Gminy Stare Babice z dnia 9 maja 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie nadania Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starych Babicach
2019 6662 2019-05-24 Uchwała Uchwała nr VIII/68/2019 Rady Gminy Stare Babice z dnia 9 maja 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Stare Babice na rok 2019
2019 4721 2019-04-10 Uchwała Uchwała nr VII/54/2019 Rady Gminy Stare Babice z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie ustalenia regulaminu dotyczącego niektórych zasad wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach, szkołach i zespole szkolno-przedszkolnym prowadzonych przez Gminę Stare Babice
2019 4720 2019-04-10 Uchwała Uchwała nr VII/53/2019 Rady Gminy Stare Babice z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie wprowadzenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Stare Babice na rok 2019
2019 4719 2019-04-10 Uchwała Uchwała nr VII/52/2019 Rady Gminy Stare Babice z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie Regulaminu Straży Gminnej Gminy Stare Babice
2019 4718 2019-04-10 Uchwała Uchwała nr VII/49/2019 Rady Gminy Stare Babice z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Stare Babice na 2019 rok
2019 3298 2019-03-12 Uchwała Uchwała nr VI/41/2019 Rady Gminy Stare Babice z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków
2019 3297 2019-03-12 Uchwała Uchwała nr VI/40/2019 Rady Gminy Stare Babice z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych oraz wprowadzenia zakazu sprzedaży, podawania, spożywania oraz wnoszenia napojów alkoholowych na terenie Gminy Stare Babice
2019 3296 2019-03-12 Uchwała Uchwała nr VI/38/2019 Rady Gminy Stare Babice z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Stare Babice na 2019 rok.
2019 2754 2019-03-01 Uchwała Uchwała nr V/37/2019 Rady Gminy Stare Babice z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Stare Babice w zakresie działki ew. nr 111 i części działek ew. nr 119 i 120
2019 2753 2019-03-01 Uchwała Uchwała nr II/9/2018 Rady Gminy Stare Babice z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Stare Babice na 2018 rok.
2019 2328 2019-02-20 Uchwała Uchwała nr V/34/2019 Rady Gminy Stare Babice z dnia 31 stycznia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania
2019 2276 2019-02-19 Uchwała Uchwała nr V/36/2019 Rady Gminy Stare Babice z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie udzielania dotacji celowych z budżetu Gminy Stare Babice na dofinansowanie zadań mających na celu wymianę przez mieszkańców gminy Stare Babice urządzeń grzewczych opalanych węglem na instalacje o mniejszej emisji zanieczyszczeń do powietrza w celu zmniejszenia emisji zanieczyszczeń do powietrza w przypadkach inwestycji zrealizowanych w roku 2018 i nie objętych dofinansowaniem na mocy uchwały Rady Gminy Stare Babice nr XXXIX/411/18 z dnia 28 marca 2018 roku
2019 2275 2019-02-19 Uchwała Uchwała nr V/33/2019 Rady Gminy Stare Babice z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty osobom fizycznym będącym właścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych od jednorazowej opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości
2019 2274 2019-02-19 Uchwała Uchwała nr V/30/2019 Rady Gminy Stare Babice z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Stare Babice na 2019 rok
2019 917 2019-01-17 Uchwała Uchwała nr IV/29/2019 Rady Gminy Stare Babice z dnia 15 stycznia 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki tej opłaty
2019 409 2019-01-09 Uchwała Uchwała nr III/27/2018 Rady Gminy Stare Babice z dnia 20 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Stare Babice
2019 408 2019-01-09 Uchwała Uchwała nr III/22/2018 Rady Gminy Stare Babice z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w Statucie Gminy Stare Babice
2019 407 2019-01-09 Uchwała Uchwała nr III/20/2018 Rady Gminy Stare Babice z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie nadania nazwy drodze położonej we wsi Stare Babice
2019 406 2019-01-09 Uchwała Uchwała nr III/19/2018 Rady Gminy Stare Babice z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie nadania nazwy drodze położonej we wsi Koczargi Stare
2019 405 2019-01-09 Uchwała Uchwała nr III/15/2018 Rady Gminy Stare Babice z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Stare Babice
2019 404 2019-01-09 Uchwała Uchwała nr III/13/2018 Rady Gminy Stare Babice z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej przez osoby objęte wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023 oraz określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania
2019 403 2019-01-09 Uchwała Uchwała nr III/12/2018 Rady Gminy Stare Babice z dnia 20 grudnia 2018 r. Budżet Gminy Stare Babice na 2019 rok
2019 402 2019-01-09 Uchwała Uchwała nr III/10/2018 Rady Gminy Stare Babice z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Stare Babice na 2018 rok
2019 233 2019-01-07 Uchwała Uchwała nr XLV/465/18 Rady Gminy Stare Babice z dnia 6 września 2018 r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Stare Babice na 2018 rok
2018 11233 2018-11-19 Uchwała Uchwała nr XLVII/507/18 Rady Gminy Stare Babice z dnia 8 listopada 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Stare Babice
2018 11232 2018-11-19 Uchwała Uchwała nr XLVII/506/18 Rady Gminy Stare Babice z dnia 8 listopada 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie udzielania dotacji celowych z budżetu Gminy Stare Babice na dofinansowanie zadań mających na celu wymianę przez mieszkańców gminy Stare Babice urządzeń grzewczych opalanych węglem na instalacje o mniejszej emisji zanieczyszczeń do powietrza w celu zmniejszenia emisji zanieczyszczeń do powietrza
2018 11231 2018-11-19 Uchwała Uchwała nr XLVII/505/18 Rady Gminy Stare Babice z dnia 8 listopada 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2018 11230 2018-11-19 Uchwała Uchwała nr XLVII/503/18 Rady Gminy Stare Babice z dnia 8 listopada 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starych Babicach
2018 11229 2018-11-19 Uchwała Uchwała nr XLVII/502/18 Rady Gminy Stare Babice z dnia 8 listopada 2018 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2018 11228 2018-11-19 Uchwała Uchwała nr XLVII/501/18 Rady Gminy Stare Babice z dnia 8 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2018 11227 2018-11-19 Uchwała Uchwała nr XLVII/498/18 Rady Gminy Stare Babice z dnia 8 listopada 2018 r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Stare Babice na 2018 rok.
2018 11226 2018-11-19 Uchwała Uchwała nr XLVI/497/18 Rady Gminy Stare Babice z dnia 11 października 2018 r. w sprawie uchwalenia lokalnych standardów urbanistycznych na terenie gminy Stare Babice
2018 11225 2018-11-19 Uchwała Uchwała nr XLVI/496/18 Rady Gminy Stare Babice z dnia 11 października 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na różnych obszarach gminy Stare Babice – Etap I
2018 11224 2018-11-19 Uchwała Uchwała nr XLVI/481/18 Rady Gminy Stare Babice z dnia 11 października 2018 r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Stare Babice na 2018 rok
2018 10340 2018-10-30 Uchwała Uchwała nr XLVI/493/18 Rady Gminy Stare Babice z dnia 11 października 2018 r. w sprawie nadania nazwy drodze położonej we wsi Koczargi Stare
2018 10339 2018-10-30 Uchwała Uchwała nr XLVI/492/18 Rady Gminy Stare Babice z dnia 11 października 2018 r. w sprawie nadania nazwy drodze położonej we wsi Borzęcin Duży
2018 10338 2018-10-30 Uchwała Uchwała nr XVLI/491/18 Rady Gminy Stare Babice z dnia 11 października 2018 r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej położonej we wsi Mariew
2018 10337 2018-10-30 Uchwała Uchwała nr XLVI/488/18 Rady Gminy Stare Babice z dnia 11 października 2018 r. w sprawie zmian w Statucie Gminy Stare Babice
2018 9068 2018-09-27 Uchwała Uchwała nr XLV/477/18 Rady Gminy Stare Babice z dnia 6 września 2018 r. w sprawie wprowadzenia na terenie Gminy Stare Babice Samorządowego Programu dla Rodzin Wielodzietnych
2018 9067 2018-09-27 Uchwała Uchwała nr XLV/475/18 Rady Gminy Stare Babice z dnia 6 września 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych na terenie Gminy Stare Babice
2018 9066 2018-09-27 Uchwała Uchwała nr XLV/474/18 Rady Gminy Stare Babice z dnia 6 września 2018 r. w sprawie zmiany statutu Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji Stare Babice
2018 9065 2018-09-27 Uchwała Uchwała nr XLV/473/18 Rady Gminy Stare Babice z dnia 6 września 2018 r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej położonej we wsi Stare Babice
2018 9064 2018-09-27 Uchwała Uchwała nr XLV/472/18 Rady Gminy Stare Babice z dnia 6 września 2018 r. w sprawie zmiany nazwy drogi położonej we wsi Zielonki-Parcela
2018 9063 2018-09-27 Uchwała Uchwała nr XLV/471/18 Rady Gminy Stare Babice z dnia 6 września 2018 r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej położonej we wsi Klaudyn
2018 9062 2018-09-27 Uchwała Uchwała nr XL/470/18 Rady Gminy Stare Babice z dnia 6 września 2018 r. w sprawie nadania nazwy drodze położonej we wsi Kwirynów
2018 9061 2018-09-27 Uchwała Uchwała nr XLV/469/18 Rady Gminy Stare Babice z dnia 6 września 2018 r. w sprawie nadania nazw drogom położonym we wsi Blizne Jasińskiego
2018 7264 2018-07-17 Uchwała Uchwała nr XLI/446/18 Rady Gminy Stare Babice z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Borzęcin Duży
2018 6983 2018-07-09 Uchwała Uchwała nr XLIV/463/18 Rady Gminy Stare Babice z dnia 5 lipca 2018 r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Stare Babice na 2018 rok.
2018 6982 2018-07-09 Uchwała Uchwała nr XLIII/458/18 Rady Gminy Stare Babice z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Miastem Stołecznym Warszawą w sprawie dopłat do cen biletów ze zniżką na przejazdy środkami lokalnego transportu zbiorowego na trasie Gmina Stare Babice – Warszawa, Warszawa – Gmina Stare Babice oraz na terenie Gminy Stare Babice dla osób zamieszkałych na terenie Gminy Stare Babice, które rozliczają podatek dochodowy od osób fizycznych w Urzędzie Skarbowym przynależnym terenowo dla Gminy Stare Babice oraz dla dzieci tych osób oraz warunków uprawniających do nabycia biletów ze zniżką
2018 6981 2018-07-09 Uchwała Uchwała nr XLIII/457/18 Rady Gminy Stare Babice z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie nadania nazwy drodze położonej we wsi Stare Babice
2018 6980 2018-07-09 Uchwała Uchwała nr XLIII/454/18 Rady Gminy Stare Babice z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Stare Babice na 2018 rok
2018 6312 2018-06-19 Uchwała Uchwała nr XLII/449/18 Rady Gminy Stare Babice z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Stare Babice na 2018 rok
2018 6311 2018-06-19 Uchwała Uchwała nr XLI/443/18 Rady Gminy Stare Babice z dnia 29 maja 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania nazwy drodze położonej we wsi Stare Babice
2018 6310 2018-06-19 Uchwała Uchwała nr XLI/441/18 Rady Gminy Stare Babice z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej położonej we wsi Babice Nowe
2018 6309 2018-06-19 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Gminy Stare Babice z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami wchodzącymi w skład gminnego zasobu
2018 6308 2018-06-19 Uchwała Uchwała nr XLI/432/18 Rady Gminy Stare Babice z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Stare Babice na 2018 rok.
2018 4770 2018-04-30 Uchwała Uchwała nr XL/430/18 Rady Gminy Stare Babice z dnia 26 kwietnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami wchodzącymi w skład gminnego zasobu
2018 4769 2018-04-30 Uchwała Uchwała nr XL/427/18 Rady Gminy Stare Babice z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie przyjęcia zasad i trybu postępowania przy udzielaniu spółkom wodnym dotacji celowych z budżetu Gminy Stare Babice
2018 4768 2018-04-30 Uchwała Uchwała nr XL/426/18 Rady Gminy Stare Babice z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie nadania nazwy drodze położonej we wsi Stare Babice
2018 4767 2018-04-30 Uchwała Uchwała nr XL/422/18 Rady Gminy Stare Babice z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych udzielających schronienia osobom tego pozbawionym
2018 4766 2018-04-30 Uchwała Uchwała nr XL/419/18 Rady Gminy Stare Babice z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Stare Babice na 2018 rok
2018 4765 2018-04-30 Uchwała Uchwała nr XXXIX/401/18 Rady Gminy Stare Babice z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Stare Babice na 2018 rok
2018 4764 2018-04-30 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Gminy Stare Babice z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Statutu Biblioteki Publicznej Gminy Stare Babice
2018 4311 2018-04-17 Uchwała Uchwała nr XXXIX/411/18 Rady Gminy Stare Babice z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie udzielania dotacji celowych z budżetu Gminy Stare Babice na dofinansowanie zadań mających na celu wymianę przez mieszkańców gminy Stare Babice urządzeń grzewczych opalanych węglem na instalacje o mniejszej emisji zanieczyszczeń do powietrza w celu zmniejszenia emisji zanieczyszczeń do powietrza
2018 3963 2018-04-12 Uchwała Uchwała nr XXXIX/414/18 Rady Gminy Stare Babice z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie w sprawie podziału gminy na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018 3962 2018-04-12 Uchwała Uchwała nr XXXIX/413/18 Rady Gminy Stare Babice z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie w sprawie podziału Gminy na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2018 3961 2018-04-12 Uchwała Uchwała nr XXXIX/410/18 Rady Gminy Stare Babice z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie wprowadzenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Stare Babice na rok 2018
2018 3960 2018-04-12 Uchwała Uchwała nr XXXIX/408/18 Rady Gminy Stare Babice z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie nadania nazwy drodze położonej we wsi Latchorzew
2018 3959 2018-04-12 Uchwała Uchwała nr XXXIX/407/18 Rady Gminy Stare Babice z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie nadania nazw drogom położonym we wsi Borzęcin Mały
2018 3958 2018-04-12 Uchwała Uchwała nr XXXIX/406/18 Rady Gminy Stare Babice z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie zmiany nazwy, siedziby i statutu Gminnej Biblioteki Publicznej
2018 3957 2018-04-12 Uchwała Uchwała nr XXXIX/403/18 Rady Gminy Stare Babice z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół, oddziałów przedszkolnych prowadzonych w szkołach podstawowych, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie gminy Stare Babice przez inne niż jednostka samorządu terytorialnego osoby prawne i fizyczne oraz trybu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
2018 3395 2018-04-05 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/396/18 Rady Gminy Stare Babice z dnia 15 lutego 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Blizne Jasińskiego
2018 2361 2018-03-07 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/400/18 Rady Gminy Stare Babice z dnia 15 lutego 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Domu Kultury Stare Babice
2018 2360 2018-03-07 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/394/18 Rady Gminy Stare Babice z dnia 15 lutego 2018 r. w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2018 2359 2018-03-07 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/393/18 Rady Gminy Stare Babice z dnia 15 lutego 2018 r. w sprawie uchwalenia programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy na lata 2018-2022
2018 2358 2018-03-07 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/392/18 Rady Gminy Stare Babice z dnia 15 lutego 2018 r. w sprawie przyjęcia Programu "Starobabicka Karta Seniora"
2018 2357 2018-03-07 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/390/18 Rady Gminy Stare Babice z dnia 15 lutego 2018 r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Stare Babice na 2018 rok
2018 2356 2018-03-07 Uchwała Uchwała nr XXXVII/384/17 Rady Gminy Stare Babice z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Mariew
2018 2355 2018-03-07 Uchwała Uchwała nr XXXVII/383/17 Rady Gminy Stare Babice z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Stare Babice "Warszawska - Mizikowskiego"
2018 2354 2018-03-07 Uchwała Uchwała nr XXXVII/382/17 Rady Gminy Stare Babice z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego część wsi Borzęcin Duży i część wsi Mariew przy ul. Spacerowej
2018 962 2018-01-30 Uchwała Uchwała nr XXXVII/379/17 Rady Gminy Stare Babice z dnia 21 grudnia 2017 r. Uchwała Budżetowa Gminy Stare Babice na 2018 rok
2018 961 2018-01-30 Uchwała Uchwała nr XXXVII/377/17 Rady Gminy Stare Babice z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania terminu zapłaty i rozkładania na raty oraz niedochodzenia należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Stare Babice lub jej jednostkom organizacyjnym oraz warunków dopuszczalności pomocy publicznej
2018 960 2018-01-30 Uchwała Uchwała nr XXXVII/376/17 Rady Gminy Stare Babice z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Stare Babice na 2017 rok
2017 11242 2017-12-05 Uchwała Uchwała nr XXXVI/373/17 Rady Gminy Stare Babice z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki tej opłaty
2017 11233 2017-12-05 Uchwała Uchwała nr XXXVI/372/17 Rady Gminy Stare Babice z dnia 29 listopada 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Stare Babice
2017 11232 2017-12-05 Uchwała Uchwała nr XXXVI/363/17 Rady Gminy Stare Babice z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku leśnego
2017 11231 2017-12-05 Uchwała Uchwała nr XXXVI/362/17 Rady Gminy Stare Babice z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2017 11230 2017-12-05 Uchwała Uchwała nr XXXVI/361/17 Rady Gminy Stare Babice z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Stare Babice na 2017 rok
2017 9905 2017-11-07 Uchwała Uchwała nr XXXV/357/17 Rady Gminy Stare Babice z dnia 26 października 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków w Gminie Stare Babice
2017 9904 2017-11-07 Uchwała Uchwała nr XXXV/356/17 Rady Gminy Stare Babice z dnia 26 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Starych Babicach w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Henryka Sienkiewicza w Starych Babicach
2017 9903 2017-11-07 Uchwała Uchwała nr XXXV/355/17 Rady Gminy Stare Babice z dnia 26 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Armii Krajowej Grupy Kampinos w Borzęcinie Dużym w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Armii Krajowej Grupy Kampinos w Borzęcinie Dużym
2017 9902 2017-11-07 Uchwała Uchwała nr XXXV/350/17 Rady Gminy Stare Babice z dnia 26 października 2017 r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Stare Babice na 2017 rok
2017 9168 2017-10-11 Uchwała Uchwała nr XXXIV/336/17 Rady Gminy Stare Babice z dnia 14 września 2017 r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Stare Babice na 2017 rok.
2017 8606 2017-10-04 Uchwała Uchwała nr XXXIII/321/17 Rady Gminy Stare Babice z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Stare Babice na 2017 rok
2017 8124 2017-09-25 Uchwała Uchwała nr XXXII/309/17 Rady Gminy Stare Babice z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Stare Babice na 2017 rok
2017 8104 2017-09-22 Uchwała Uchwała nr XXXIV/338/17 Rady Gminy Stare Babice z dnia 14 września 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie inkasa oraz wynagrodzenia sołtysów za inkaso łącznego zobowiązania pieniężnego, podatków: leśnego, rolnego i od nieruchomości
2017 8103 2017-09-22 Uchwała Uchwała nr XXXIV/345/17 Rady Gminy Stare Babice z dnia 14 września 2017 r. w sprawie nadania nazwy drodze położonej we wsi Latchorzew
2017 8102 2017-09-22 Uchwała Uchwała nr XXXIV/349/17 Rady Gminy Stare Babice z dnia 14 września 2017 r. w sprawie ustalenia cen urzędowych za usługi przewozowe lokalnego transportu zbiorowego
2017 8051 2017-09-22 Uchwała Uchwała nr XXX/290/17 Rady Gminy Stare Babice z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Stare Babice na 2017 rok
2017 7500 2017-09-09 Uchwała Uchwała nr XXVIII/286/17 Rady Gminy Stare Babice z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Stare Babice na 2017 rok
2017 7086 2017-08-29 Uchwała Uchwała nr XXVI/263/17 Rady Gminy Stare Babice z dnia 9 lutego 2017 r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Stare Babice na 2017 rok
2017 6153 2017-07-13 Uchwała Uchwała nr XXV/240/16 Rady Gminy Stare Babice z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Stare Babice na 2016 rok.
2017 6013 2017-07-10 Uchwała Uchwała nr XXXIII/334/17 Rady Gminy Stare Babice z dnia 29 czerwca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
2017 6012 2017-07-10 Uchwała Uchwała nr XXXIII/333/17 Rady Gminy Stare Babice z dnia 29 czerwca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie założenia Szkoły Podstawowej w Zielonkach Parcele
2017 6011 2017-07-10 Uchwała Uchwała nr XXXIII/331/17 Rady Gminy Stare Babice z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie wprowadzenia zakazu sprzedaży, podawania, spożywania oraz wnoszenia napojów alkoholowych na terenie Gminy Stare Babice
2017 6010 2017-07-10 Uchwała Uchwała nr XXXIII/330/17 Rady Gminy Stare Babice z dnia 29 czerwca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2017 6009 2017-07-10 Uchwała Uchwała nr XXXIII/324/17 Rady Gminy Stare Babice z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie zaliczenia istniejących dróg na obszarze Gminy Stare Babice do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu
2017 5918 2017-07-07 Uchwała Uchwała nr XXVIII/284/17 Rady Gminy Stare Babice z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenów położonych w Gminie Stare Babice, we wsiach: Borzęcin Duży, Wojcieszyn, Koczargi Stare, Lipków, Stare Babice, Babice Nowe, Latchorzew, Lubiczów, Blizne Jasińskiego i Blizne Łaszczyńskiego
2017 5504 2017-06-21 Uchwała Uchwała nr XXXII/317/17 Rady Gminy Stare Babice z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie ustalenia zasad otrzymywania diet dla sołtysów
2017 5503 2017-06-21 Uchwała Uchwała nr XXXII/315/17 Rady Gminy Stare Babice z dnia 31 maja 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Stare Babice na rok 2017
2017 5502 2017-06-21 Uchwała Uchwała nr XXXII/311/17 Rady Gminy Stare Babice z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Starych Babicach oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
2017 5174 2017-06-06 Uchwała Uchwała nr XXX/298/17 Rady Gminy Stare Babice z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie nadania nazwy drodze położonej we wsi Stare Babice
2017 5173 2017-06-06 Uchwała Uchwała nr XXX/297/17 Rady Gminy Stare Babice z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie nadania nazwy drodze położonej we wsi Lipków
2017 5166 2017-06-06 Uchwała Uchwała nr XXXI/306/17 Rady Gminy Stare Babice z dnia 11 maja 2017 r. w sprawie odwołania przeprowadzenia referendum gminnego
2017 3993 2017-04-20 Uchwała Uchwała nr XXVIII/283/17 Rady Gminy Stare Babice z dnia 30 marca 2017r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego południowej części wsi Klaudyn
2017 3991 2017-04-20 Uchwała Uchwała nr XXVIII/279/17 Rady Gminy Stare Babice z dnia 30 marca 2017r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2017 3989 2017-04-20 Uchwała Uchwała nr XXVIII/278/17 Rady Gminy Stare Babice z dnia 30 marca 2017r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Stare Babice
2017 3988 2017-04-20 Uchwała Uchwała nr XXVIII/277/17 Rady Gminy Stare Babice z dnia 30 marca 2017r. w sprawie wprowadzenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Stare Babice na rok 2017
2017 3986 2017-04-20 Uchwała Uchwała nr XXVIII/273/17 Rady Gminy Stare Babice z dnia 30 marca 2017r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.
2017 3946 2017-04-19 Uchwała Uchwała nr XXIX/289/17 Rady Gminy Stare Babice z dnia 13 kwietnia 2017 r. w sprawie przeprowadzenia referendum gminnego
2017 3135 2017-03-31 Uchwała Uchwała nr XXVI/257/17 Rady Gminy Stare Babice z dnia 9 lutego 2017 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, szkół podstawowych prowadzonych na terenie Gminy Stare Babice przez osoby prawne i fizyczne, oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
2017 3134 2017-03-31 Uchwała Uchwała nr XXVI/250/17 Rady Gminy Stare Babice z dnia 9 lutego 2017 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania.
2017 2764 2017-03-22 Uchwała Uchwała nr XXIV/238/16 Rady Gminy Stare Babice z dnia 24 listopada 2016r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Stare Babice na 2016 rok
2017 2571 2017-03-15 Uchwała Uchwała nr XXVII/268/17 Rady Gminy Stare Babice z dnia 14 marca 2017r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Stare Babice dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły
2017 2570 2017-03-15 Uchwała Uchwała nr XXVII/267/17 Rady Gminy Stare Babice z dnia 14 marca 2017r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do przedszkoli publicznych, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Stare Babice, branych pod uwagę w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego
2017 2350 2017-03-10 Uchwała Uchwała nr XXVI/255/17 Rady Gminy Stare Babice z dnia 9 lutego 2017 r. w sprawie założenia Szkoły Podstawowej w Zielonkach Parcele
2017 2349 2017-03-10 Uchwała Uchwała nr XXVI/254/17 Rady Gminy Stare Babice z dnia 9 lutego 2017 r. w sprawie przyjęcia stawek opłat za usunięcie drzew i krzewów na terenie Gminy Stare Babice
2017 2242 2017-03-09 Uchwała Uchwała nr XXIII/221/16 Rady Gminy Stare Babice z dnia 27 października 2016r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Stare Babice na 2016 rok.
2017 1519 2017-02-16 Uchwała Uchwała nr XXII/199/16 Rady Gminy Stare Babice z dnia 29 września 2016r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Stare Babice na 2016 rok.
2016 11964 2016-12-30 Uchwała Uchwała nr XXV/242/16 Rady Gminy Stare Babice z dnia 15 grudnia 2016r. Uchwała Budżetowa Gminy Stare Babice na rok 2017
2016 11963 2016-12-30 Uchwała Uchwała nr XV/132/16 Rady Gminy Stare Babice z dnia 17 lutego 2016r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznych szkół podstawowych i gimnazjum, prowadzonych przez Gminę Stare Babice dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły
2016 11363 2016-12-14 Uchwała Uchwała nr XX/193/16 Rady Gminy Stare Babice z dnia 18 sierpnia 2016r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Stare Babice na 2016 rok
2016 10390 2016-12-01 Uchwała Uchwała nr XXIV/237/16 Rady Gminy Stare Babice z dnia 24 listopada 2016r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki tej opłaty
2016 10389 2016-12-01 Uchwała Uchwała nr XXIV/236/16 Rady Gminy Stare Babice z dnia 24 listopada 2016r. w sprawie zniesienia pomnika przyrody stanowiącego drzewo w miejscowości Koczargi Stare
2016 10388 2016-12-01 Uchwała Uchwała nr XXIV/233/16 Rady Gminy Stare Babice z dnia 24 listopada 2016r. w sprawie zmiany nazwy ulicy we wsi Blizne Jasińskiego
2016 10387 2016-12-01 Uchwała Uchwała nr XXIV/231/16 Rady Gminy Stare Babice z dnia 24 listopada 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2016 10386 2016-12-01 Uchwała Uchwała nr XXIV/230/16 Rady Gminy Stare Babice z dnia 24 listopada 2016r. w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku leśnego
2016 10385 2016-12-01 Uchwała Uchwała nr XXIV/229/16 Rady Gminy Stare Babice z dnia 24 listopada 2016r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2016 9897 2016-11-22 Uchwała Uchwała nr XIX/183/16 Rady Gminy Stare Babice z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Stare Babice na 2016 rok.
2016 9716 2016-11-15 Uchwała Uchwała nr XXIII/220/16 Rady Gminy Stare Babice z dnia 27 października 2016r. zmieniająca Uchwałę Nr XXI/201/12 z dnia 30 października 2012 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami wchodzącymi w skład gminnego zasobu
2016 9715 2016-11-15 Uchwała Uchwała nr XXIII/218/16 Rady Gminy Stare Babice z dnia 27 października 2016r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Stanisławów
2016 9714 2016-11-15 Uchwała Uchwała nr XXIII/217/16 Rady Gminy Stare Babice z dnia 27 października 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2016 9713 2016-11-15 Uchwała Uchwała nr XXIII/216/16 Rady Gminy Stare Babice z dnia 27 października 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku
2016 9712 2016-11-15 Uchwała Uchwała nr XXIII/215/16 Rady Gminy Stare Babice z dnia 27 października 2016r. w sprawie opłaty prolongacyjnej
2016 8982 2016-10-19 Uchwała Uchwała nr XVIII/178/16 Rady Gminy Stare Babice z dnia 2 czerwca 2016r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Stare Babice na 2016 rok
2016 8910 2016-10-14 Uchwała Uchwała nr XXII/209/16 Rady Gminy Stare Babice z dnia 29 września 2016r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Stare Babice
2016 8909 2016-10-14 Uchwała Uchwała nr XXII/207/16 Rady Gminy Stare Babice z dnia 29 września 2016r. w sprawie nadania nazwy drodze położonej we wsi Koczargi Stare
2016 8908 2016-10-14 Uchwała Uchwała nr XXII/206/16 Rady Gminy Stare Babice z dnia 29 września 2016r. w sprawie nadania nazwy drodze położonej we wsi Zielonki Wieś.
2016 8680 2016-10-07 Uchwała Uchwała nr XVII/167/16 Rady Gminy Stare Babice z dnia 21 kwietnia 2016r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Stare Babice na 2016 rok.
2016 7620 2016-08-23 Uchwała Uchwała nr XX/196/16 Rady Gminy Stare Babice z dnia 18 sierpnia 2016r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starych Babicach do prowadzenia postępowań w sprawach świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym
2016 7619 2016-08-23 Uchwała Uchwała nr XX/189/16 Rady Gminy Stare Babice z dnia 18 sierpnia 2016r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Stare Babice
2016 7579 2016-08-19 Uchwała Uchwała nr XVI/146/16 Rady Gminy Stare Babice z dnia 17 marca 2016r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Stare Babice na 2016 rok.
2016 6304 2016-07-12 Uchwała Uchwała nr XIV/122/15 Rady Gminy Stare Babice z dnia 28 stycznia 2016r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Stare Babice na 2016 rok.
2016 6024 2016-07-06 Uchwała Uchwała nr XIX/187/16 Rady Gminy Stare Babice z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Stare Babice
2016 6023 2016-07-06 Uchwała Uchwała nr XIX/185/16 Rady Gminy Stare Babice z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych
2016 5313 2016-06-13 Uchwała Uchwała nr XVIII/180/16 Rady Gminy Stare Babice z dnia 2 czerwca 2016r. zmieniająca Regulamin Straży Gminnej Gminy Stare Babice
2016 5312 2016-06-13 Uchwała Uchwała nr XVIII/175/16 Rady Gminy Stare Babice z dnia 2 czerwca 2016r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Stare Babice.
2016 5311 2016-06-13 Uchwała Uchwała nr XVIII/174/16 Rady Gminy Stare Babice z dnia 2 czerwca 2016r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 5310 2016-06-13 Uchwała Uchwała nr XVIII/173/16 Rady Gminy Stare Babice z dnia 2 czerwca 2016r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Stare Babice
2016 4970 2016-05-31 Uchwała Uchwała nr XVII/153/16 Rady Gminy Stare Babice z dnia 21 kwietnia 2016r. w sprawie Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starych Babicach
2016 4387 2016-05-06 Uchwała Uchwała nr XIII/106/15 Rady Gminy Stare Babice z dnia 16 grudnia 2015r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Stare Babice na 2015 rok.
2016 3598 2016-04-15 Uchwała Uchwała nr XII/104/15 Rady Gminy Stare Babice z dnia 19 listopada 2015r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Stare Babice na 2015 rok
2016 3258 2016-04-08 Uchwała Uchwała nr XIV/124/16 Rady Gminy Stare Babice z dnia 28 stycznia 2016r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych i publicznych przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych na terenie Gminy Stare Babice przez inne niż Gmina Stare Babice osoby prawne i fizyczne, oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania
2016 3017 2016-03-31 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Gminy Stare Babice z dnia 17 marca 2016r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Statutu Gminy Stare Babice
2016 2396 2016-03-14 Uchwała Uchwała nr XI/87/15 Rady Gminy Stare Babice z dnia 15 października 2015r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Stare Babice na 2015 rok.
2016 1890 2016-02-25 Uchwała Uchwała nr X/76/15 Rady Gminy Stare Babice z dnia 3 września 2015r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Stare Babice na 2015 rok.
2016 492 2016-01-18 Uchwała Uchwała nr XIII/120/15 Rady Gminy Stare Babice z dnia 16 grudnia 2015r. w sprawie powołania Gminnej Rady Seniorów w Starych Babicach i nadania jej Statutu.
2016 85 2016-01-05 Uchwała Uchwała nr XIII/116/15 Rady Gminy Stare Babice z dnia 16 grudnia 2015r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych i publicznych przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych na terenie Gminy Stare Babice przez inne niż Gmina Stare Babice osoby prawne i fizyczne, oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania
2016 84 2016-01-05 Uchwała Uchwała nr XIII/115/15 Rady Gminy Stare Babice z dnia 16 grudnia 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2016 83 2016-01-05 Uchwała Uchwała nr XIII/113/15 Rady Gminy Stare Babice z dnia 16 grudnia 2015r. w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 82 2016-01-05 Uchwała Uchwała nr XIII/110/15 Rady Gminy Stare Babice z dnia 16 grudnia 2015r. w sprawie inkasa oraz wynagrodzenia sołtysów za inkaso łącznego zobowiązania pieniężnego, podatków: leśnego, rolnego i od nieruchomości
2016 81 2016-01-05 Uchwała Uchwała nr XIII/109/15 Rady Gminy Stare Babice z dnia 16 grudnia 2015r. Uchwała Budżetowa Gminy Stare Babice na rok 2016
2015 11452 2015-12-17 Uchwała Uchwała nr XIII/114/15 Rady Gminy Stare Babice z dnia 16 grudnia 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transporotwych i zwolnień w tym podatku
2015 10925 2015-12-12 Uchwała Uchwała nr XII/103/15 Rady Gminy Stare Babice z dnia 19 listopada 2015r. zmieniająca Statut Gminy Stare Babice
2015 10924 2015-12-12 Uchwała Uchwała nr XII/101/15 Rady Gminy Stare Babice z dnia 19 listopada 2015r. w sprawie nadania nazwy drodze położonej we wsi Zielonki Wieś
2015 10004 2015-12-03 Uchwała Uchwała nr XII/98/15 Rady Gminy Stare Babice z dnia 19 listopada 2015r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki tej opłaty
2015 10003 2015-12-03 Uchwała Uchwała nr XII/97/15 Rady Gminy Stare Babice z dnia 19 listopada 2015r. w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2015 10002 2015-12-03 Uchwała Uchwała nr XII/96/15 Rady Gminy Stare Babice z dnia 19 listopada 2015r. w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku leśnego
2015 10001 2015-12-03 Uchwała Uchwała nr XII/95/15 Rady Gminy Stare Babice z dnia 19 listopada 2015r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2015 10000 2015-12-03 Uchwała Uchwała nr XII/94/15 Rady Gminy Stare Babice z dnia 19 listopada 2015r. w sprawie okreslenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku
2015 9999 2015-12-03 Uchwała Uchwała nr XII/93/15 Rady Gminy Stare Babice z dnia 19 listopada 2015r. w sprawie okreslenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2015 8725 2015-11-04 Uchwała Uchwała nr XI/84/15 Rady Gminy Stare Babice z dnia 15 października 2015r. w sprawie nadania nazwy drodze położonej w Borzęcinie Małym
2015 8724 2015-11-04 Uchwała Uchwała nr XI/83/15 Rady Gminy Stare Babice z dnia 15 października 2015r. w sprawie nadania nazwy drodze położonej we wsi Klaudyn
2015 8063 2015-10-08 Uchwała Uchwała nr X/73/15 Rady Gminy Stare Babice z dnia 3 września 2015r. w sprawie nadania nazwy drodze położonej we wsi Wojcieszyn
2015 7761 2015-09-23 Uchwała Uchwała nr IX/69/15 Rady Gminy Stare Babice z dnia 24 czerwca 2015r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Stare Babice na 2015 rok.
2015 7512 2015-09-09 Uchwała Uchwała nr VIII/59/15 Rady Gminy Stare Babice z dnia 28 maja 2015r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Stare Babice na 2015 rok.
2015 7086 2015-08-14 Uchwała Uchwała nr VII/49/15 Rady Gminy Stare Babice z dnia 30 kwietnia 2015r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Stare Babice na 2015 rok.
2015 6548 2015-07-24 Uchwała Uchwała nr VI/39/15 Rady Gminy Stare Babice z dnia 14 kwietnia 2015r. zmieniająca Uchwałę Nr V/37/15 Rady Gminy Stare Babice z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Stare Babice na 2015 rok.
2015 6534 2015-07-24 Uchwała Uchwała nr IX/64/15 Rady Gminy Stare Babice z dnia 24 czerwca 2015r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Stare Babice – w rejonie ulicy Mizikowskiego
2015 6533 2015-07-24 Uchwała Uchwała nr IX/63/15 Rady Gminy Stare Babice z dnia 24 czerwca 2015r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Stare Babice – południowa strona ulicy Koczarskiej
2015 6201 2015-07-17 Uchwała Uchwała nr IX/65/15 Rady Gminy Stare Babice z dnia 24 czerwca 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami wchodzącymi w skład gminnego zasobu
2015 6192 2015-07-16 Uchwała Uchwała nr V/37/15 Rady Gminy Stare Babice z dnia 26 marca 2015r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Stare Babice na 2015 rok
2015 5577 2015-06-18 Uchwała Uchwała nr IV/25/15 Rady Gminy Stare Babice z dnia 5 lutego 2015r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Stare Babice na 2015 rok
2015 4713 2015-05-21 Uchwała Uchwała nr VII/44/15 Rady Gminy Stare Babice z dnia 30 kwietnia 2015r. w sprawie zasad powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
2015 4535 2015-05-15 Uchwała Uchwała nr II/9/14 Rady Gminy Stare Babice z dnia 5 grudnia 2014r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Stare Babice na 2014 rok
2015 3311 2015-04-10 Uchwała Uchwała nr XLIII/432/14 Rady Gminy Stare Babice z dnia 13 listopada 2014r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Stare Babice na 2014 rok
2015 2992 2015-03-31 Uchwała Uchwała nr XLII/426/14 Rady Gminy Stare Babice z dnia 23 października 2014r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Stare Babice na 2014 rok.
2015 2976 2015-03-31 Uchwała Uchwała nr XLI/416/14 Rady Gminy Stare Babice z dnia 10 października 2014r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Stare Babice na 2014 rok
2015 2432 2015-03-18 Uchwała Uchwała nr XL/410/14 Rady Gminy Stare Babice z dnia 4 września 2014r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Stare Babice na 2014 rok
2015 1657 2015-02-25 Uchwała Uchwała nr IV/20/15 Rady Gminy Stare Babice z dnia 5 lutego 2015r. w sprawie określenia kryteriów przyjęć do przedszkoli publicznych w Gminie Stare Babice branych pod uwagę w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego
2015 1276 2015-02-13 Uchwała Uchwała nr XLII/423/14 Rady Gminy Stare Babice z dnia 23 października 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego południowej części wsi Klaudyn
2015 854 2015-01-29 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/388/14 Rady Gminy Stare Babice z dnia 29 maja 2014r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Stare Babice na 2014 rok
2015 606 2015-01-22 Uchwała Uchwała nr III/16/14 Rady Gminy Stare Babice z dnia 30 grudnia 2014r. Budżet Gminy Stare Babice na 2015 rok
2015 605 2015-01-22 Uchwała Uchwała nr III/14/14 Rady Gminy Stare Babice z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie zmiany nazwy ulicy Władysława Sikorskiego w Janowie
2014 11345 2014-12-09 Uchwała Uchwała nr XLIII/434/14 Rady Gminy Stare Babice z dnia 13 listopada 2014r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starych Babicach do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej dotyczących zryczałtowanego dodatku energetycznego
2014 11083 2014-12-04 Uchwała Uchwała nr XLIII/428/14 Rady Gminy Stare Babice z dnia 13 listopada 2014r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2014 10544 2014-11-21 Uchwała Uchwała nr XXXIX/401/14 Rady Gminy Stare Babice z dnia 27 czerwca 2014r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Stare Babice na 2014 rok
2014 10335 2014-11-13 Uchwała Uchwała nr XXXVII/380/14 Rady Gminy Stare Babice z dnia 24 kwietnia 2014r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Stare Babice na 2014 rok
2014 10168 2014-11-05 Uchwała Uchwała nr XLII/418/14 Rady Gminy Stare Babice z dnia 23 października 2014r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki tej opłaty
2014 10165 2014-11-05 Uchwała Uchwała nr XXXVI/367/14 Rady Gminy Stare Babice z dnia 20 marca 2014r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Stare Babice na 2014 rok
2014 9586 2014-10-14 Uchwała Uchwała nr XXXV/347/14 Rady Gminy Stare Babice z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie zmian Uchwały Budżetowej Gminy Stare Babice na 2014 rok.
2014 9472 2014-10-13 Uchwała Uchwała nr XXXIII/335/13 Rady Gminy Stare Babice z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Stare Babice na 2013 rok.
2014 9290 2014-10-08 Uchwała Uchwała nr XXXI/314/13 Rady Gminy Stare Babice z dnia 2 października 2013r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Stare Babice na 2013 rok.
2014 9139 2014-10-03 Uchwała Uchwała nr XXXIV/342/13 Rady Gminy Stare Babice z dnia 19 grudnia 2013r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Stare Babice na 2013 rok.
2014 8730 2014-09-25 Uchwała Uchwała nr XXX/309/13 Rady Gminy Stare Babice z dnia 5 września 2013r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Stare Babice na 2013 rok
2014 8612 2014-09-18 Uchwała Uchwała nr XL/406/14 Rady Gminy Stare Babice z dnia 4 września 2014r. w sprawie zmiany siedziby Gminnej Biblioteki Publicznej w Starych Babicach i podania tej informacji do publicznej wiadomości
2014 8125 2014-08-28 Uchwała Uchwała nr XXIX/299/13 Rady Gminy Stare Babice z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Stare Babice na 2013 rok
2014 7716 2014-08-08 Uchwała Uchwała nr XXVIII/289/13 Rady Gminy Stare Babice z dnia 23 maja 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy Stare Babice na 2013 r.
2014 7350 2014-07-30 Uchwała Uchwała nr XXVII/278/13 Rady Gminy Stare Babice z dnia 25 kwietnia 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy Stare Babice na 2013 r.
2014 6984 2014-07-18 Uchwała Uchwała nr XXVI/266/13 Rady Gminy Stare Babice z dnia 21 marca 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy Stare Babice na 2013 r.
2014 6564 2014-07-08 Uchwała Uchwała nr XXXIX/403/14 Rady Gminy Stare Babice z dnia 27 czerwca 2014r. w sprawie przyjęcia Gminnego programu opieki nad zabytkami Gminy Stare Babice na lata 2014–2018
2014 6563 2014-07-08 Uchwała Uchwała nr XXXIX/402/14 Rady Gminy Stare Babice z dnia 27 czerwca 2014r. w sprawie nadania nazwy drodze położonej w Blizne Łaszczyńskiego
2014 6562 2014-07-08 Uchwała Uchwała nr XXXIX/394/14 Rady Gminy Stare Babice z dnia 27 czerwca 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2014 6561 2014-07-08 Uchwała Uchwała nr XXXIX/392/14 Rady Gminy Stare Babice z dnia 27 czerwca 2014r. w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej
2014 6312 2014-07-02 Uchwała Uchwała nr XXIV/237/13 Rady Gminy Stare Babice z dnia 24 stycznia 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy Stare Babice na 2013 r.
2014 5605 2014-06-03 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/391/14 Rady Gminy Stare Babice z dnia 29 maja 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek oświatowych niepublicznych oraz publicznych prowadzonych przez inny niż jednostka samorządu terytorialnego organ oraz trybu i zakresu przeprowadzenia kontroli prawidłowości wykorzystania udzielonej dotacji
2014 5604 2014-06-03 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/386/14 Rady Gminy Stare Babice z dnia 29 maja 2014r. w sprawie nadania nazwy drodze położonej w Janowie
2014 5201 2014-05-23 Uchwała Uchwała nr XXII/220/12 Rady Gminy Stare Babice z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy Stare Babice na 2012 r.
2014 4895 2014-05-14 Uchwała Uchwała nr XXIII/229/12 Rady Gminy Stare Babice z dnia 21 grudnia 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy Stare Babice na 2012r.
2014 4652 2014-05-08 Uchwała Uchwała nr XXI/210/12 Rady Gminy Stare Babice z dnia 30 października 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy Stare Babice na 2012 r.
2014 4446 2014-04-30 Uchwała Uchwała nr XXXVII/376/14 Rady Gminy Stare Babice z dnia 24 kwietnia 2014r. w sprawie określenia regulaminu otwartego konkursu ofert na zapewnienie możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego oraz kryteriów wyboru ofert
2014 4445 2014-04-30 Uchwała Uchwała nr XXXVII/375/14 Rady Gminy Stare Babice z dnia 24 kwietnia 2014r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie niepublicznym przedszkolom dotacji z budżetu gminy
2014 4444 2014-04-30 Uchwała Uchwała nr XXXVII/374/14 Rady Gminy Stare Babice z dnia 24 kwietnia 2014r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek oświatowych niepublicznych oraz publicznych prowadzonych przez inny niż jednostka samorządu terytorialnego organ oraz trybu i zakresu przeprowadzenia kontroli prawidłowości wykorzystania udzielonej dotacji
2014 4073 2014-04-15 Uchwała Uchwała nr XX/194/12 Rady Gminy Stare Babice z dnia 27 września 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy Stare Babice na 2012 r.
2014 3455 2014-04-03 Porozumienie Porozumienie nr 2/2014 Rady Gminy Stare Babice w sprawie współfinansowania lokalnej linii uzupełniającej L-7
2014 3304 2014-04-01 Uchwała Uchwała nr XIX/186/12 Rady Gminy Stare Babice z dnia 13 sierpnia 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy Stare Babice na 2012 r.
2014 3026 2014-03-27 Uchwała Uchwała nr XXXVI/357/14 Rady Gminy Stare Babice z dnia 20 marca 2014r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie gminy Stare Babice oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów
2014 3025 2014-03-27 Uchwała Uchwała nr XXXVI/355/14 Rady Gminy Stare Babice z dnia 20 marca 2014r. w sprawie Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starych Babicach
2014 3024 2014-03-27 Uchwała Uchwała nr XXXVI/353/14 Rady Gminy Stare Babice z dnia 20 marca 2014r. w sprawie nadania nazwy drodze położonej w Latchorzewie
2014 2969 2014-03-24 Uchwała Uchwała nr XVIII/184/12 Rady Gminy Stare Babice z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy Stare Babice na 2012 r.
2014 2616 2014-03-14 Uchwała Uchwała nr XVII/170/12 Rady Gminy Stare Babice z dnia 30 maja 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy Stare Babice na 2012 r.
2014 2484 2014-03-12 Uchwała Uchwała nr XVI/158/12 Rady Gminy Stare Babice z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy Stare Babice na 2012 r.
2014 2154 2014-03-07 Uchwała Uchwała nr XV/139/12 Rady Gminy Stare Babice z dnia 29 marca 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy Stare Babice na 2012r.
2014 1099 2014-02-04 Uchwała Uchwała nr XXXV/345/14 Rady Gminy Stare Babice z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania
2014 1098 2014-02-04 Uchwała Uchwała nr XXXV/344/14 Rady Gminy Stare Babice z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania
2014 856 2014-01-29 Uchwała Uchwała nr XIV/131/12 Rady Gminy Stare Babice z dnia 23 lutego 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy Stare Babice na 2012 r.
2013 13641 2013-12-27 Uchwała Uchwała nr XXXIV/341/13 Rady Gminy Stare Babice z dnia 19 grudnia 2013r. Uchwała budżetowa Gminy Stare Babice na rok 2014
2013 13640 2013-12-27 Uchwała Uchwała nr XXXIV/339/13 Rady Gminy Stare Babice z dnia 19 grudnia 2013r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych powyżej 4,5% przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży
2013 13639 2013-12-27 Uchwała Uchwała nr XXXIV/337/13 Rady Gminy Stare Babice z dnia 19 grudnia 2013r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę Stare Babice
2013 13638 2013-12-27 Uchwała Uchwała nr XXXIV/336/13 Rady Gminy Stare Babice z dnia 19 grudnia 2013r. w sprawie zmiany nazwy ulicy rtm. Stanisława Stryjewskiego w Janowie
2013 12761 2013-12-06 Uchwała Uchwała nr XXXIII/327/13 Rady Gminy Stare Babice z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2013 11477 2013-11-07 Uchwała Uchwała nr XXXII/322/13 Rady Gminy Stare Babice z dnia 30 października 2013r. w sprawie inkasa oraz wynagradzania sołtysów za inkaso łącznego zobowiązania pieniężnego, podatków: leśnego, rolnego i od nieruchomości
2013 11476 2013-11-07 Uchwała Uchwała nr XXXII/317/13 Rady Gminy Stare Babice z dnia 30 października 2013r. w sprawie nadania nazwy drodze położonej w Lipkowie
2013 11402 2013-11-07 Uchwała Uchwała nr VIII/53/11 Rady Gminy Stare Babice z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy Stare Babice na 2011r.
2013 11057 2013-10-30 Uchwała Uchwała nr XIII/109/11 Rady Gminy Stare Babice z dnia 16 grudnia 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy Stare Babice na 2011 r.
2013 10800 2013-10-28 Uchwała Uchwała nr IX/56/11 Rady Gminy Stare Babice z dnia 4 sierpnia 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy Stare Babice na 2011
2013 10616 2013-10-23 Uchwała Uchwała nr X/67/11 Rady Gminy Stare Babice z dnia 1 września 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy Stare Babice na 2011r.
2013 10564 2013-10-22 Uchwała Uchwała nr XI/83/11 Rady Gminy Stare Babice z dnia 20 października 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy Stare Babice na 2011r.
2013 9670 2013-09-16 Uchwała Uchwała nr XXX/308/13 Rady Gminy Stare Babice z dnia 5 września 2013r. w sprawie zniesienia pomnika przyrody stanowiącego drzewo w miejscowości Lipków, gmina Stare Babice
2013 9192 2013-08-09 Uchwała Uchwała nr VII/46/11 Rady Gminy Stare Babice z dnia 26 maja 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy Stare Babice na 2011 r.
2013 8903 2013-08-05 Uchwała Uchwała nr VI/38/11 Rady Gminy Stare Babice z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy Stare Babice na 2011r.
2013 8777 2013-07-31 Uchwała Uchwała nr IV/28/11 Rady Gminy Stare Babice z dnia 31 marca 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy Stare Babice na 2011r.
2013 7183 2013-06-25 Uchwała Uchwała nr XLV/446/10 Rady Gminy Stare Babice z dnia 12 listopada 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy Stare Babice na 2010 r.
2013 7180 2013-06-25 Uchwała Uchwała nr XLIV/441/10 Rady Gminy Stare Babice z dnia 4 listopada 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy Stare Babice na 2010r.
2013 6966 2013-06-21 Uchwała Uchwała nr II/6/10 Rady Gminy Stare Babice z dnia 17 grudnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy Stare Babice na 2010r.
2013 6217 2013-06-03 Uchwała Uchwała nr XXVIII/284/13 Rady Gminy Stare Babice z dnia 23 maja 2013r. w sprawie Regulaminu Straży Gminnej Gminy Stare Babice
2013 6216 2013-06-03 Uchwała Uchwała nr XXVIII/283/13 Rady Gminy Stare Babice z dnia 23 maja 2013r. Statut Straży Gminnej Gminy Stare Babice
2013 5763 2013-05-24 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne nr 3/2013 Rady Gminy Stare Babice z dnia 29 marca 2013r. w sprawie finansowania przez Gminę Stare Babice wydatków związanych z uczęszczaniem dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Stare Babice do Gminnych Przedszkoli w Izabelinie i Laskach
2013 5620 2013-05-13 Uchwała Uchwała nr XXVII/274/13 Rady Gminy Stare Babice z dnia 25 kwietnia 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Stare Babice
2013 5619 2013-05-13 Uchwała Uchwała nr XXVII/271/13 Rady Gminy Stare Babice z dnia 25 kwietnia 2013r. w sprawie nadania nazwy drodze położonej w Koczargach Starych
2013 4067 2013-04-04 Uchwała Uchwała nr XXVI/259/13 Rady Gminy Stare Babice z dnia 21 marca 2013r. w sprawie nadania nazw drogom położonym w Starych Babicach
2013 4008 2013-04-03 Uchwała Uchwała nr XXXII/313/09 Rady Gminy Stare Babice z dnia 27 sierpnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy Stare Babice na 2009r.
2013 3962 2013-04-03 Uchwała Uchwała nr XXXIII/317/09 Rady Gminy Stare Babice z dnia 24 września 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy Stare Babice na 2009 rok
2013 3921 2013-04-03 Uchwała Uchwała nr XXVI/262/13 Rady Gminy Stare Babice z dnia 21 marca 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 3920 2013-04-03 Uchwała Uchwała nr XXVI/260/13 Rady Gminy Stare Babice z dnia 21 marca 2013r. Statut Gminnej Biblioteki Publicznej
2013 3113 2013-03-15 Uchwała Uchwała nr XXXIX/368/10 Rady Gminy Stare Babice z dnia 25 marca 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy Stare Babice na 2010r.
2013 2872 2013-03-11 Uchwała Uchwała nr XXV/254/13 Rady Gminy Stare Babice z dnia 28 lutego 2013r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Stare Babice
2013 2871 2013-03-11 Uchwała Uchwała nr XXV/253/13 Rady Gminy Stare Babice z dnia 28 lutego 2013r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 2870 2013-03-11 Uchwała Uchwała nr XXV/252/13 Rady Gminy Stare Babice z dnia 28 lutego 2013r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki tej opłaty
2013 2869 2013-03-11 Uchwała Uchwała nr XXV/251/13 Rady Gminy Stare Babice z dnia 28 lutego 2013r. w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 2868 2013-03-11 Uchwała Uchwała nr XXV/250/13 Rady Gminy Stare Babice z dnia 28 lutego 2013r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Stare Babice
2013 2867 2013-03-11 Uchwała Uchwała nr XXV/249/13 Rady Gminy Stare Babice z dnia 28 lutego 2013r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Stare Babice
2013 2166 2013-02-22 Uchwała Uchwała nr XXXVII/354/10 Rady Gminy Stare Babice z dnia 28 stycznia 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy Stare Babice na 2010 r.
2013 1537 2013-02-08 Uchwała Uchwała nr XXIV/232/13 Rady Gminy Stare Babice z dnia 24 stycznia 2013r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Stare Babice
2013 1536 2013-02-08 Uchwała Uchwała nr XXIV/231/13 Rady Gminy Stare Babice z dnia 24 stycznia 2013r. w sprawie uchwalenia programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy na lata 2013-2017
2013 137 2013-01-03 Uchwała Uchwała nr XXIII/228/12 Rady Gminy Stare Babice z dnia 21 grudnia 2012r. w sprawie podziału gminy na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2013 136 2013-01-03 Uchwała Uchwała nr XXIII/224/12 Rady Gminy Stare Babice z dnia 21 grudnia 2012r. Budżet Gminy Stare Babice na 2013 r.
2012 9142 2012-12-13 Uchwała Uchwała nr XXII/221/12 Rady Gminy Stare Babice z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego „Eko-Babice” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej
2012 9141 2012-12-13 Uchwała Uchwała nr XXII/216/12 Rady Gminy Stare Babice z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego południowej części wsi Klaudyn
2012 9140 2012-12-13 Uchwała Uchwała nr XXII/214/12 Rady Gminy Stare Babice z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2012 8333 2012-11-30 Uchwała Uchwała nr XXXVI/343/09 Rady Gminy Stare Babice z dnia 18 grudnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy Stare Babice na 2009 rok
2012 7662 2012-11-16 Uchwała Uchwała nr XXI/212/2012 Rady Gminy Stare Babice z dnia 30 października 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Stare Babice
2012 7661 2012-11-16 Uchwała Uchwała nr XXI/209/12 Rady Gminy Stare Babice z dnia 30 października 2012r. w sprawie określenia warunków i trybu udzielania i rozliczania dotacji służących sprzyjaniu rozwojowi sportu
2012 7660 2012-11-16 Uchwała Uchwała nr XXI/201/12 Rady Gminy Stare Babice z dnia 30 października 2012r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami wchodzącymi w skład gminnego zasobu
2012 7659 2012-11-16 Uchwała Uchwała nr XXI/200/12 Rady Gminy Stare Babice z dnia 30 października 2012r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku
2012 7658 2012-11-16 Uchwała Uchwała nr XXI/199/12 Rady Gminy Stare Babice z dnia 30 października 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2012 7657 2012-11-16 Uchwała Uchwała nr XXI/198/12 Rady Gminy Stare Babice z dnia 30 października 2012r. w sprawie ustanowienia logo Gminy Stare Babice
2012 7656 2012-11-16 Uchwała Uchwała nr XXI/197/12 Rady Gminy Stare Babice z dnia 30 października 2012r. w sprawie przyjęcia insygniów Gminy Stare Babice
2012 6918 2012-10-17 Uchwała Uchwała nr XX/193/12 Rady Gminy Stare Babice z dnia 27 września 2012r. w sprawie podziału Gminy na stałe okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2012 5336 2012-07-13 Uchwała Uchwała nr XVIII/182/12 Rady Gminy Stare Babice z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie zmiany nazw ulic w Gminie Stare Babice
2012 5335 2012-07-13 Uchwała Uchwała nr XVIII/174/12 Rady Gminy Stare Babice z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli oraz obniżenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć niektórych nauczycieli
2012 5334 2012-07-13 Uchwała Uchwała nr XVIII/173/12 Rady Gminy Stare Babice z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i innych niepublicznych form wychowania przedszkolnego, prowadzonych na terenie gminy Stare Babice oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.
2012 5165 2012-07-10 Uchwała Uchwała nr XXXIV/328/09 Rady Gminy Stare Babice z dnia 29 października 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy Stare Babice na 2009r.
2012 4759 2012-06-13 Uchwała Uchwała nr XVII/162/12 Rady Gminy Stare Babice z dnia 30 maja 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Stare Babice na rok 2012
2012 4732 2012-06-13 Uchwała Uchwała nr XVII/167/12 Rady Gminy Stare Babice z dnia 30 maja 2012r. w sprawie nadania nazwy drodze położonej w Starych Babicach
2012 3203 2012-04-06 Uchwała Uchwała nr XV/141/12 Rady Gminy Stare Babice z dnia 29 marca 2012r. w sprawie nadania nazwy drodze położonej w Starych Babicach
2012 3155 2012-04-06 Uchwała Uchwała nr XV/138/12 Rady Gminy Stare Babice z dnia 29 marca 2012r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych
2012 3154 2012-04-06 Uchwała Uchwała nr XV/137/12 Rady Gminy Stare Babice z dnia 29 marca 2012r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XLIV/430/10 z dnia 4 listopada 2010r
2012 3153 2012-04-06 Uchwała Uchwała nr XV/134/12 Rady Gminy Stare Babice z dnia 29 marca 2012r. w sprawie wprowadzenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Stare Babice na rok 2012
2012 2651 2012-03-15 Uchwała Uchwała nr XXXI/301/09 Rady Gminy Stare Babice z dnia 25 czerwca 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy Stare Babice na 2009 rok
2012 2327 2012-03-08 Uchwała Uchwała nr XIV/125/12 Rady Gminy Stare Babice z dnia 23 lutego 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie inkasa oraz wynagradzania sołtysów za inkaso łącznego zobowiązania pieniężnego, podatków: leśnego, rolnego i od nieruchomości
2012 2326 2012-03-08 Uchwała Uchwała nr XIV/123/12 Rady Gminy Stare Babice z dnia 23 lutego 2012r. w sprawie nadania nazwy drodze położonej w Blizne Łaszczyńskiego i Blizne Jasińskiego
2012 2325 2012-03-08 Uchwała Uchwała nr XIV/122/12 Rady Gminy Stare Babice z dnia 23 lutego 2012r. w sprawie nadania nazwy drodze położonej w Blizne Łaszczyńskiego
2012 2324 2012-03-08 Uchwała Uchwała nr XIV/121/12 Rady Gminy Stare Babice z dnia 23 lutego 2012r. w sprawie nadania nazwy drodze położonej w Borzęcinie Małym
2012 2323 2012-03-08 Uchwała Uchwała nr XIV/120/12 Rady Gminy Stare Babice z dnia 23 lutego 2012r. w sprawie nadania nazwy drodze położonej w Koczargach Starych
2012 2113 2012-03-02 Uchwała Uchwała nr XXVIII/270/09 Rady Gminy Stare Babice z dnia 26 marca 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy Stare Babice na 2009r.
2012 1953 2012-02-28 Uchwała Uchwała nr XXIX/282/09 Rady Gminy Stare Babice z dnia 30 kwietnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy Stare Babice na 2009r.
2012 1913 2012-02-27 Uchwała Uchwała nr XXX/292/09 Rady Gminy Stare Babice z dnia 28 maja 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy Stare Babice za 2009r.
2012 1893 2012-02-27 Uchwała Uchwała nr XXXV/339/09 Rady Gminy Stare Babice z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy Stare Babice na 2009r.
2012 1742 2012-02-23 Uchwała Uchwała nr XXVII/261/09 Rady Gminy Stare Babice z dnia 26 lutego 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy Stare Babice na 2009r.
2012 790 2012-02-01 Uchwała Uchwała nr XIII/111/11 Rady Gminy Stare Babice z dnia 16 grudnia 2011r. Budżet Gminy Stare Babice na 2012r.
2011 8568 2011-12-30 Uchwała Uchwała nr XIII/107/11 Rady Gminy Stare Babice z dnia 16 grudnia 2011r. w sprawie inkasa oraz wynagradzania sołtysów za inkaso łącznego zobowiązania pieniężnego, podatków: leśnego, rolnego i od nieruchomości
2011 8569 2011-12-30 Uchwała Uchwała nr XIII/112/11 Rady Gminy Stare Babice z dnia 16 grudnia 2011r. w sprawie nadania nazw drogom położonym w Janowie
2011 8570 2011-12-30 Uchwała Uchwała nr XIII/113/11 Rady Gminy Stare Babice z dnia 16 grudnia 2011r. w sprawie nadania nazw drogom położonym w Zielonkach Wieś
2011 7154 2011-12-11 Uchwała Uchwała nr XII/94/11 Rady Gminy Stare Babice z dnia 24 listopada 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zasad udzielania dotacji celowej spółkom wodnym, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania
2011 6097 2011-11-05 Uchwała Uchwała nr XI/71/11 Rady Gminy Stare Babice z dnia 20 października 2011r. w sprawie ustalenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych na terenie gminy Stare Babice
2011 6098 2011-11-05 Uchwała Uchwała nr XI/72/11 Rady Gminy Stare Babice z dnia 20 października 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez publiczne przedszkola prowadzone przez Gminę Stare Babice
2011 6099 2011-11-05 Uchwała Uchwała nr XI/80/11 Rady Gminy Stare Babice z dnia 20 października 2011r. w sprawie ustalenia zasad udzielania dotacji celowej spółkom wodnym, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania
2011 5352 2011-09-16 Uchwała Uchwała nr IX/58/11 Rady Gminy Stare Babice z dnia 4 sierpnia 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
2011 5353 2011-09-16 Uchwała Uchwała nr X/60/11 Rady Gminy Stare Babice z dnia 1 września 2011r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i innych niepublicznych form wychowania przedszkolnego, prowadzonych na terenie gminy Stare Babice oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania
2011 5354 2011-09-16 Uchwała Uchwała nr X/64/11 Rady Gminy Stare Babice z dnia 1 września 2011r. w sprawie nadania statutu
2011 5042 2011-09-03 Uchwała Uchwała nr XXV/248/08 Rady Gminy Stare Babice z dnia 19 grudnia 2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy Stare Babice na 2008 rok
2011 4944 2011-08-29 Uchwała Uchwała nr VIII/55/11 Rady Gminy Stare Babice z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Stare Babice
2011 4207 2011-07-26 Uchwała Uchwała nr VIII/50/11 Rady Gminy Stare Babice z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie stypendiów sportowych przyznawanych przez Gminę Stare Babice za wybitne osiągnięcia sportowe
2011 4208 2011-07-26 Uchwała Uchwała nr VIII/52/11 Rady Gminy Stare Babice z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia opłaty za wpis żłobka oraz klubu dziecięcego do rejestru żłobków i klubów dziecięcych
2011 2440 2011-05-12 Uchwała Uchwała nr IV/30/11 Rady Gminy Stare Babice z dnia 31 marca 2011r. w sprawie nadania nazwy drodze położonej w Babicach Nowych
2011 2439 2011-05-12 Uchwała Uchwała nr IV/29/11 Rady Gminy Stare Babice z dnia 31 marca 2011r. w sprawie nadania nazwy drodze położonej w Janowie
2011 2438 2011-05-12 Uchwała Uchwała nr IV/25/11 Rady Gminy Stare Babice z dnia 31 marca 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy na lata 2008-2012 oraz zasad wynajmowanioa lokali wchodzących w skład tego zasobu
2011 2443 2011-05-12 Uchwała Uchwała nr V/33/11 Rady Gminy Stare Babice z dnia 7 kwietnia 2011r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Kwirynów, Stare Babice, Janów i Klaudyn
2011 2442 2011-05-12 Uchwała Uchwała nr V/32/11 Rady Gminy Stare Babice z dnia 7 kwietnia 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez publiczne przedszkola prowadzone przez Gminę Stare Babice
2011 2441 2011-05-12 Uchwała Uchwała nr IV/31/11 Rady Gminy Stare Babice z dnia 31 marca 2011r. w sprawie nadania nazwy drodze położonej w Borzęcinie Małym
2011 1253 2011-03-17 Uchwała Uchwała nr III/10/11 Rady Gminy Stare Babice z dnia 10 lutego 2011r. Budżet Gminy Stare Babice na rok 2011
2011 1010 2011-03-08 Uchwała Uchwała nr III/12/11 Rady Gminy Stare Babice z dnia 10 lutego 2011r. w sprawie w sprawie nadania nazwy drodze położonej w Blizne Łaszczyńskiego
2011 1011 2011-03-08 Uchwała Uchwała nr III/14/11 Rady Gminy Stare Babice z dnia 10 lutego 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia cen urzędowych za usługi przewozowe lokalnego transportu zbiorowego
2010 7450 2010-12-28 Uchwała Uchwała nr II/8/10 Rady Gminy Stare Babice z dnia 17 grudnia 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2010 6236 2010-12-09 Uchwała Uchwała nr XLIV/429/10 Rady Gminy Stare Babice z dnia 4 listopada 2010r. w sprawie nadania nazwy drodze położonej w Janowie
2010 6237 2010-12-09 Uchwała Uchwała nr XLIV/430/10 Rady Gminy Stare Babice z dnia 4 listopada 2010r. w sprawie zasad stosowanych przy nadawaniu nazw ulicom, placom i innym obiektom gminnym oraz drogom wewnętrznym w Gminie Stare Babice
2010 6239 2010-12-09 Uchwała Uchwała nr XLIV/432/10 Rady Gminy Stare Babice z dnia 4 listopada 2010r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości
2010 6238 2010-12-09 Uchwała Uchwała nr XLIV/431/10 Rady Gminy Stare Babice z dnia 4 listopada 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2010 6235 2010-12-09 Uchwała Uchwała nr XLIV/421/10 Rady Gminy Stare Babice z dnia 4 listopada 2010r. zmieniająca Statut Gminnej Biblioteki Publicznej
2010 6231 2010-12-09 Uchwała Uchwała nr XLIV/415/10 Rady Gminy Stare Babice z dnia 4 listopada 2010r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego południowej części wsi Klaudyn
2010 6230 2010-12-09 Uchwała Uchwała nr XLIV/414/10 Rady Gminy Stare Babice z dnia 4 listopada 2010r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zachodniej części Gminy Stare Babice w zakresie części wsi Borzęcin Duży i części wsi Borzęcin Mały – pomiędzy ulicami Warszawską, Kosmowską i Krótką
2010 6232 2010-12-09 Uchwała Uchwała nr XLIV/416/10 Rady Gminy Stare Babice z dnia 4 listopada 2010r. w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego zachodniej części gminy Stare Babice w zakresie części wsi Zielonki Wieś i części wsi Koczargi Nowe - południowa strona ulicy Warszawskiej.
2010 6234 2010-12-09 Uchwała Uchwała nr XLIV/420/10 Rady Gminy Stare Babice z dnia 4 listopada 2010r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
2010 6233 2010-12-09 Uchwała Uchwała nr XLIV/417/10 Rady Gminy Stare Babice z dnia 4 listopada 2010r. w sprawie Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starych Babicach
2010 6240 2010-12-09 Uchwała Uchwała nr XLIV/433/10 Rady Gminy Stare Babice z dnia 4 listopada 2010r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku
2010 6243 2010-12-09 Uchwała Uchwała nr XLIV/438/10 Rady Gminy Stare Babice z dnia 4 listopada 2010r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przypadających Gminie Stare Babice
2010 6242 2010-12-09 Uchwała Uchwała nr XLIV/435/10 Rady Gminy Stare Babice z dnia 4 listopada 2010r. w sprawie uchwalenia regulaminu korzystania z gminnych placów zabaw znajdujących się na terenie Gminy Stare Babice
2010 6241 2010-12-09 Uchwała Uchwała nr XLIV/434/10 Rady Gminy Stare Babice z dnia 4 listopada 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego dróg zarządzanych przez Gminę Stare Babice
2010 5699 2010-12-02 Uchwała Uchwała nr XLIII/406/10 Rady Gminy Stare Babice z dnia 9 września 2010r. w sprawie nadania nazwy drodze położonej w Janowie
2010 5700 2010-12-02 Uchwała Uchwała nr XLIII/407/10 Rady Gminy Stare Babice z dnia 9 września 2010r. w sprawie nadania nazwy rondu w Babicach Nowych
2010 5701 2010-12-02 Uchwała Uchwała nr XLIII/409/10 Rady Gminy Stare Babice z dnia 9 września 2010r. zmieniająca regulamin dotyczący niektórych zasad wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez gminę Stare Babice
2010 5698 2010-12-02 Uchwała Uchwała nr XLI/390/10 Rady Gminy Stare Babice z dnia 27 maja 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy Stare Babice na 2010 r.
2010 5702 2010-12-02 Uchwała Uchwała nr XLIII/410/10 Rady Gminy Stare Babice z dnia 9 września 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy Stare Babice na 2010r.
2010 5138 2010-11-12 Uchwała Uchwała nr XXIV/238/08 Rady Gminy Stare Babice z dnia 27 listopada 2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy Stare Babice na 2008 rok
2010 4008 2010-09-09 Uchwała Uchwała nr XLII/403/10 Rady Gminy Stare Babice z dnia 29 czerwca 2010r. w sprawie ustalenia cen urzędowych za usługi przewozowe lokalnego transportu zbiorowego
2010 4007 2010-09-09 Uchwała Uchwała nr XLII/402/10 Rady Gminy Stare Babice z dnia 29 czerwca 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy Stare Babice na 2010r
2010 4005 2010-09-09 Uchwała Uchwała nr XLII/391/10 Rady Gminy Stare Babice z dnia 29 czerwca 2010r. zmieniająca regulamin dotyczący niektórych zasad wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez gminę Stare Babice
2010 4006 2010-09-09 Uchwała Uchwała nr XLII/393 Rady Gminy Stare Babice z dnia 29 czerwca 2010r. w sprawie nadania nazwy drodze położonej w Koczargach Starych
2010 3911 2010-09-02 Uchwała Uchwała nr XL/383/10 Rady Gminy Stare Babice z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy Stare Babice na 2010 r
2010 3584 2010-08-09 Uchwała Uchwała nr XLI/389/10 Rady Gminy Stare Babice z dnia 27 maja 2010r. w sprawie nadania nazwy drodze położonej w Lipkowie
2010 2932 2010-07-03 Uchwała Uchwała nr XL/373/10 Rady Gminy Stare Babice z dnia 29 kwietnia 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starych Babicach
2010 2933 2010-07-03 Uchwała Uchwała nr XL/380/10 Rady Gminy Stare Babice z dnia 29 kwietnia 2010r. zmieniająca Statut Gminy Stare Babice
2010 2934 2010-07-03 Uchwała Uchwała nr XL/382/10 Rady Gminy Stare Babice z dnia 29 kwietnia 2010r. zmieniająca Statut przedszkola w Bliznem Jasińskiego
2010 2450 2010-06-09 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/361/10 Rady Gminy Stare Babice z dnia 25 lutego 2010r. w sprawie nadania nazwy rondu we wsi Stare Babice
2010 2449 2010-06-09 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/360/10 Rady Gminy Stare Babice z dnia 25 lutego 2010r. w sprawie nadania nazwy drogi położonej w Latchorzewie
2010 2451 2010-06-09 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/362/10 Rady Gminy Stare Babice z dnia 25 lutego 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy Stare Babice na 2010r.
2010 1841 2010-05-19 Uchwała Uchwała nr XXXVII/345/10 Rady Gminy Stare Babice z dnia 28 stycznia 2010r. w sprawie warunków odpłatności za pomoc w formie dożywiania w ramach programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"
2010 1847 2010-05-19 Uchwała Uchwała nr XXXIX/371/10 Rady Gminy Stare Babice z dnia 25 marca 2010r. w sprawie nadania nazwy placowi w Borzęcinie Dużym
2010 1842 2010-05-19 Uchwała Uchwała nr XXXVII/348/10 Rady Gminy Stare Babice z dnia 28 stycznia 2010r. w sprawie wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk lub spalarni zwłok zwierzęcych i ich części
2010 1845 2010-05-19 Uchwała Uchwała nr XXXIX/369/10 Rady Gminy Stare Babice z dnia 25 marca 2010r. w sprawie nadania nazwy drodze położonej w Zielonkach Wieś
2010 1846 2010-05-19 Uchwała Uchwała nr XXXIX/370/10 Rady Gminy Stare Babice z dnia 25 marca 2010r. w sprawie nadania nazwy drodze położonej w Klaudynie
2010 1843 2010-05-19 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/363/10 Rady Gminy Stare Babice z dnia 25 lutego 2010r. Statut Gminy Stare Babice
2010 1844 2010-05-19 Uchwała Uchwała nr XXXIX/365/10 Rady Gminy Stare Babice z dnia 25 marca 2010r. w sprawie założenia Przedszkola w Bliznem Jasińskiego
2010 656 2010-03-02 Uchwała Uchwała nr XXIII/217/08 Rady Gminy Stare Babice z dnia 28 października 2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy Stare Babice na 2008 rok
2010 508 2010-02-18 Uchwała Uchwała nr XXXVI/340/09 Rady Gminy Stare Babice z dnia 18 grudnia 2009r. Budżet Gminy Stare Babice na rok 2010
2010 509 2010-02-18 Uchwała Uchwała nr XXXVI/342/09 Rady Gminy Stare Babice z dnia 18 grudnia 2009r. w sprawie nadania nazwy drogi położonej w Kwirynowie
2009 6469 2009-12-16 Uchwała Uchwała nr XXXV/338/09 Rady Gminy Stare Babice z dnia 26 listopada 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku
2009 5387 2009-11-30 Uchwała Uchwała nr XXI/197/08 Rady Gminy Stare Babice z dnia 30 lipca 2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy Stare Babice na 2008r.
2009 5388 2009-11-30 Uchwała Uchwała nr XXII/199/08 Rady Gminy Stare Babice z dnia 18 września 2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy Stare Babice na 2008r.
2009 5321 2009-11-26 Uchwała Uchwała nr XXXIV/318/09 Rady Gminy Stare Babice z dnia 29 października 2009r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości
2009 5322 2009-11-26 Uchwała Uchwała nr XXXIV/319/09 Rady Gminy Stare Babice z dnia 29 października 2009r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku
2009 4704 2009-10-14 Uchwała Uchwała nr XXXIII/315/09 Rady Gminy Stare Babice z dnia 24 września 2009r. w sprawie nadania nazwy drogi położonej we wsi Lipków
2009 4613 2009-10-03 Uchwała Uchwała nr XXXII/302/09 Rady Gminy Stare Babice z dnia 27 sierpnia 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli prowadzonych na terenie Gminy Stare Babice oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania
2009 4049 2009-08-18 Uchwała Uchwała nr XXXI/300/09 Rady Gminy Stare Babice z dnia 25 czerwca 2009r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli prowadzonych na terenie Gminy Stare Babice oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania
2009 3434 2009-07-24 Uchwała Uchwała nr XXIX/275/09 Rady Gminy Stare Babice z dnia 30 kwietnia 2009r. w sprawie nadania nazwy drodze, położonej we wsi Koczargi Stare
2009 3433 2009-07-24 Uchwała Uchwała nr XXIX/273/09 Rady Gminy Stare Babice z dnia 30 kwietnia 2009r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Stare Babice absolutorium za 2008 rok
2009 3436 2009-07-24 Uchwała Uchwała nr XXIX/277/09 Rady Gminy Stare Babice z dnia 30 kwietnia 2009r. w sprawie ustalenia regulaminu dotyczącego niektórych zasad wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez gminę stare Babice
2009 3435 2009-07-24 Uchwała Uchwała nr XXIX/276/09 Rady Gminy Stare Babice z dnia 30 kwietnia 2009r. w sprawie wprowadzenia nazwy ulicy we wsi Lipków, gmina Stare Babice
2009 2985 2009-07-04 Uchwała Uchwała nr XXVIII/262/09 Rady Gminy Stare Babice z dnia 26 marca 2009r. w sprawie wysokości środków finansowych przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli oraz określenia rodzaju świadczeń oraz warunków i sposobu ich przyznawania
2009 2986 2009-07-04 Uchwała Uchwała nr XXVIII/263/09 Rady Gminy Stare Babice z dnia 26 marca 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia programu zapobiegania bezdomności zwierząt domowych na terenie gminy Stare Babice
2009 2987 2009-07-04 Uchwała Uchwała nr XXVIII/264/09 Rady Gminy Stare Babice z dnia 26 marca 2009r. w sprawie nadania nazwy drodze, położonej we wsi Koczargi Stare, gmina Stare Babice
2009 1502 2009-04-28 Uchwała Uchwała nr XXVII/257/09 z dnia 26 lutego 2009r. w sprawie nadania nazwy drogi, położonej we wsi Klaudyn, gmina Stare Babice
2009 1003 2009-03-25 Uchwała Uchwała nr XXVI/250/09 Rady Gminy Stare Babice z dnia 29 stycznia 2009r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/130/07 z dnia 20 grudnia 2007 roku w sprawie uchwalenia programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy na lata 2008-2012 oraz zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład tego zasobu.
2009 419 2009-02-12 Uchwała Uchwała nr XXV/241/08 Rady Gminy Stare Babice z dnia 19 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Stare Babice na rok 2009.
2009 58 2009-01-16 Uchwała Uchwała nr XXV/244/08 Rady Gminy Stare Babice z dnia 19 grudnia 2008r. zmieniająca uchwałę Nr XXIV/185/04 z dnia 16 grudnia 2004r w sprawie uchwalenia statutu Gminnej Biblioteki Publicznej