Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 192

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 5104 2019-04-17 Uchwała Uchwała nr V.31.19 Rady Gminy Stara Błotnica z dnia 19 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dla dróg gminnych na terenie gminy Stara Błotnica
2019 5103 2019-04-17 Uchwała Uchwała nr V.30.19 Rady Gminy Stara Błotnica z dnia 19 lutego 2019 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych na terenie gminy Stara Błotnica.
2019 5102 2019-04-17 Uchwała Uchwała nr V.28.19 Rady Gminy Stara Błotnica z dnia 19 lutego 2019 r. w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie gminy Stara Błotnica
2019 1763 2019-02-06 Uchwała Uchwała nr IV.25.18 Rady Gminy Stara Błotnica z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Stara Błotnica.
2019 733 2019-01-15 Uchwała Uchwała nr IV.22.18 Rady Gminy Stara Błotnica z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty
2019 312 2019-01-08 Uchwała Uchwała nr III.13.18 Rady Gminy Stara Błotnica z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do wsparcia w ramach rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 - 2023.
2018 11716 2018-12-03 Uchwała Uchwała nr XXXVIII.259.2018 Rady Gminy Stara Błotnica z dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Stara Błotnica z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019.
2018 11715 2018-12-03 Uchwała Uchwała nr XXXVIII.258.2018 Rady Gminy Stara Błotnica z dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty
2018 11714 2018-12-03 Uchwała Uchwała nr XXXVIII.257.2018 Rady Gminy Stara Błotnica z dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2019 rok.
2018 11713 2018-12-03 Uchwała Uchwała nr XXXVIII.256.2018 Rady Gminy Stara Błotnica z dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2019 rok.
2018 11712 2018-12-03 Uchwała Uchwała nr XXXVIII.255.2018 Rady Gminy Stara Błotnica z dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2019 rok
2018 11711 2018-12-03 Uchwała Uchwała nr XXXVIII.254.2018 Rady Gminy Stara Błotnica z dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna przyjmowanej do obliczenia podatku leśnego na 2019 rok.
2018 11680 2018-11-30 Uchwała Uchwała nr XXXVII.250.2018 Rady Gminy Stara Błotnica z dnia 17 października 2018 r. w sprawie przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych i konserwacyjnych pomników przyrody – „alei sosnowo dębowej” w miejscowości Stare Siekluki.
2018 11679 2018-11-30 Uchwała Uchwała nr XXXVII.249.2018 Rady Gminy Stara Błotnica z dnia 17 października 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starej Błotnicy.
2018 11678 2018-11-30 Uchwała Uchwała nr XXXVII.248.2018 Rady Gminy Stara Błotnica z dnia 17 października 2018 r. w sprawie ustalenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia.
2018 10738 2018-11-07 Uchwała Uchwała nr XXXVI.244.2018 Rady Gminy Stara Błotnica z dnia 28 września 2018 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych i formalnych wymogów, jakim muszą odpowiadać składane projekty
2018 10631 2018-11-06 Uchwała Uchwała nr XXXVI.243.2018 Rady Gminy Stara Błotnica z dnia 28 września 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Stara Błotnica
2018 8056 2018-08-22 Uchwała Uchwała nr XXXV.240.2018 Rady Gminy Stara Błotnica z dnia 2 sierpnia 2018 r. w sprawie nadania nazwy rondu położonemu na terenie Gminy Stara Błotnica.
2018 8055 2018-08-22 Uchwała Uchwała nr XXXV.239.2018 Rady Gminy Stara Błotnica z dnia 2 sierpnia 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Przytyk
2018 8054 2018-08-22 Uchwała Uchwała nr XXXV.237.2018 Rady Gminy Stara Błotnica z dnia 2 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Stara Błotnica.
2018 7902 2018-08-14 Uchwała Uchwała nr XXXII.222.2018 Rady Gminy Stara Błotnica z dnia 9 maja 2018 r. w sprawie wprowadzenia odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie gminy Stara Błotnica.
2018 4810 2018-04-30 Uchwała Uchwała nr XXIX.201.2017 Rady Gminy Stara Błotnica z dnia 28 grudnia 2017 r. Uchwała Budżetowa na rok 2018
2018 4305 2018-04-17 Uchwała Uchwała nr XXXI.219.2018 Rady Gminy Stara Błotnica z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Stara Błotnica na obwody głosowania i ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2018 4304 2018-04-17 Uchwała Uchwała nr XXXI.218.2018 Rady Gminy Stara Błotnica z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Stara Błotnica na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby wybieranych radnych w każdym okręgu
2018 4303 2018-04-17 Uchwała Uchwała nr XXXI.217.2018 Rady Gminy Stara Błotnica z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Stara Błotnica
2018 4302 2018-04-17 Uchwała Uchwała nr XXXI.211.2018 Rady Gminy Stara Błotnica z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochody budżetu Gminy Stara Błotnica za pomocą innego instrumentu płatniczego
2017 10933 2017-11-29 Uchwała Uchwała nr XXVIII.194.2017 Rady Gminy Stara Błotnica z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr VIII.56.2015 w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Stara Błotnica i jej jednostkom organizacyjnym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu uprawnionego do udzielania ulg.
2017 10789 2017-11-27 Uchwała Uchwała nr XXVIII.197.2017 Rady Gminy Stara Błotnica z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie zmian w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Stara Błotnica.
2017 10788 2017-11-27 Uchwała Uchwała nr XXVIII.195.2017 Rady Gminy Stara Błotnica z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Stara Błotnica z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018.
2017 10787 2017-11-27 Uchwała Uchwała nr XXVIII.193.2017 Rady Gminy Stara Błotnica z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków, obowiązujących na terenie Gminy Stara Błotnica
2017 10668 2017-11-23 Uchwała Uchwała nr XXVIII.192.2017 Rady Gminy Stara Błotnica z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty
2017 10667 2017-11-23 Uchwała Uchwała nr XXVIII.191.2017 Rady Gminy Stara Błotnica z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2018 rok.
2017 10666 2017-11-23 Uchwała Uchwała nr XXVIII.190.2017 Rady Gminy Stara Błotnica z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2018 rok.
2017 10665 2017-11-23 Uchwała Uchwała nr XXVIII.189.2017 Rady Gminy Stara Błotnica z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2018 rok
2017 10664 2017-11-23 Uchwała Uchwała nr XXVIII.188.2017 Rady Gminy Stara Błotnica z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna przyjmowanej do obliczenia podatku leśnego na 2018 rok.
2017 4198 2017-04-27 Uchwała Uchwała nr XXIII.164.2017 Rady Gminy Stara Błotnica z dnia 29 marca 2017r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Stara Błotnica w 2017 roku
2017 4147 2017-04-25 Uchwała Uchwała nr XXIII.161.2017 Rady Gminy Stara Błotnica z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Stara Błotnica, liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia
2017 4146 2017-04-25 Uchwała Uchwała nr XXIII.160.2017 Rady Gminy Stara Błotnica z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Stara Błotnica, branych pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, określenie liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia
2017 4145 2017-04-25 Uchwała Uchwała nr XXIII.159.2017 Rady Gminy Stara Błotnica z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego prowadzonych przez Gminę Stara Błotnica.
2017 4144 2017-04-25 Uchwała Uchwała nr XXIII.158.2017 Rady Gminy Stara Błotnica z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Białobrzeskiego w 2017 roku.
2017 1567 2017-02-16 Uchwała Uchwała nr XX.147.2016 Rady Gminy Stara Błotnica z dnia 29 grudnia 2016 r. Uchwała Budżetowa na rok 2017 Gminy Stara Błotnica
2017 1456 2017-02-15 Uchwała Uchwała nr XX.146.2016 Rady Gminy Stara Błotnica z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stara Błotnica
2017 845 2017-01-27 Uchwała Uchwała nr XX.148.2016 Rady Gminy Stara Błotnica z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania oraz odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania.
2016 9878 2016-11-21 Uchwała Uchwała nr XVIII.139.2016 Rady Gminy Stara Błotnica z dnia 27 października 2016r. w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Stara Błotnica z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017.
2016 9877 2016-11-21 Uchwała Uchwała nr XVIII.138.2016 Rady Gminy Stara Błotnica z dnia 27 października 2016r. w sprawie nadania nazwy rondu położonemu na terenie Gminy Stara Błotnica.
2016 9876 2016-11-21 Uchwała Uchwała nr XVIII.137.2016 Rady Gminy Stara Błotnica z dnia 27 października 2016r. w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie gminy Stara Błotnica
2016 9875 2016-11-21 Uchwała Uchwała nr XVIII.136.2016 Rady Gminy Stara Błotnica z dnia 27 października 2016r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Stara Błotnica
2016 9874 2016-11-21 Uchwała Uchwała nr XVIII.135.2016 Rady Gminy Stara Błotnica z dnia 27 października 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2017 rok.
2016 9873 2016-11-21 Uchwała Uchwała nr XVIII.134.2016 Rady Gminy Stara Błotnica z dnia 27 października 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2017 rok.
2016 9872 2016-11-21 Uchwała Uchwała nr XVIII.133.2016 Rady Gminy Stara Błotnica z dnia 27 października 2016r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2017 rok
2016 9871 2016-11-21 Uchwała Uchwała nr XVIII.132.2016 Rady Gminy Stara Błotnica z dnia 27 października 2016r. w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna przyjmowanej do obliczenia podatku leśnego na 2017 rok.
2016 7121 2016-07-28 Uchwała Uchwała nr XVI.127.2016 Rady Gminy Stara Błotnica z dnia 4 lipca 2016r. w sprawie przyjęcia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Stara Błotnica
2016 7120 2016-07-28 Uchwała Uchwała nr XVI.126.2016 Rady Gminy Stara Błotnica z dnia 4 lipca 2016r. w sprawie zasad używania herbu, flagi, baneru i pieczęci Gminy Stara Błotnica.
2016 7119 2016-07-28 Uchwała Uchwała nr XVI.125.2016 Rady Gminy Stara Błotnica z dnia 4 lipca 2016r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2016 7118 2016-07-28 Uchwała Uchwała nr XVI.124.2016 Rady Gminy Stara Błotnica z dnia 4 lipca 2016r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy, na terenie Gminy Stara Błotnica oraz poboru opłaty w drodze inkasa
2016 7117 2016-07-28 Uchwała Uchwała nr XVI.123.2016 Rady Gminy Stara Błotnica z dnia 4 lipca 2016r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Stara Błotnica
2016 5350 2016-06-14 Uchwała Uchwała nr XV.121.2016 Rady Gminy Stara Błotnica z dnia 31 maja 2016r. w sprawie zasad przyznawania stypendiów za wybitne osiągnięcia edukacyjne dla uczniów placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Stara Błotnica
2016 5175 2016-06-06 Uchwała Uchwała nr XIV.113.2016 Rady Gminy Stara Błotnica z dnia 8 kwietnia 2016r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Stara Błotnica w 2016 roku
2016 5174 2016-06-06 Uchwała Uchwała nr XIV.110.2016 Rady Gminy Stara Błotnica z dnia 8 kwietnia 2016r. w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Starej Błotnicy
2016 3523 2016-04-15 Uchwała Uchwała nr XIII.104.2016 Rady Gminy Stara Błotnica z dnia 25 lutego 2016r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz szkół podstawowych i gimnazjalnych dla których Gmina Stara Błotnica jest organem prowadzącym
2016 1735 2016-02-24 Uchwała Uchwała nr XII.93.2015 Rady Gminy Stara Błotnica z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie: Uchwała Budżetowa na rok 2016
2016 1734 2016-02-24 Uchwała Uchwała nr XII.92.2015 Rady Gminy Stara Błotnica z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stara Błotnica
2015 10882 2015-12-12 Uchwała Uchwała nr XI.85.2015 Rady Gminy Stara Błotnica z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków, obowiązujących na terenie Gminy Stara Błotnica
2015 10294 2015-12-09 Uchwała Uchwała nr XI.89.2015 Rady Gminy Stara Błotnica z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie zmiany w Uchwałach Rady Gminy Stara Błotnica
2015 10293 2015-12-09 Uchwała Uchwała nr XI.84.2015 Rady Gminy Stara Błotnica z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości na terenie Gminy Stara Błotnica oraz o utracie mocy obowiązującej niektórych uchwał.
2015 10024 2015-12-03 Uchwała Uchwała nr XI.83.2015 Rady Gminy Stara Błotnica z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie uchylenia Uchwał Rady Gminy Stara Błotnica.
2015 10023 2015-12-03 Uchwała Uchwała nr X.73.2015 Rady Gminy Stara Błotnica z dnia 29 października 2015r. w sprawie zwolnień w podatku rolnym na terenie Gminy Stara Błotnica
2015 10022 2015-12-03 Uchwała Uchwała nr X.72.2015 Rady Gminy Stara Błotnica z dnia 29 października 2015r. w sprawie zwolnień w podatku leśnym na terenie Gminy Stara Błotnica
2015 10021 2015-12-03 Uchwała Uchwała nr X.71.2015 Rady Gminy Stara Błotnica z dnia 29 października 2015r. w sprawie zwolnień z podatku od środków transportowych na terenie Gminy Stara Błotnica.
2015 10020 2015-12-03 Uchwała Uchwała nr X.70.2015 Rady Gminy Stara Błotnica z dnia 29 października 2015r. w sprawie : zwolnień z podatku od nieruchomości na terenie Gminy Stara Błotnica.
2015 9845 2015-12-01 Uchwała Uchwała nr X.64.2015 Rady Gminy Stara Błotnica z dnia 29 października 2015r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Białobrzeskiego w 2015 roku.
2015 9844 2015-12-01 Uchwała Uchwała nr X.63.2015 Rady Gminy Stara Błotnica z dnia 29 października 2015r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Białobrzeskiego w 2015 roku.
2015 9421 2015-11-24 Uchwała Uchwała nr X.80.2015 Rady Gminy Stara Błotnica z dnia 29 października 2015r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w punktach przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Stara Błotnica
2015 9420 2015-11-24 Uchwała Uchwała nr X.75.2015 Rady Gminy Stara Błotnica z dnia 29 października 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji na podatek rolny, podatek leśny oraz na podatek od nieruchomości obowiązujące na terenie Gminy Stara Błotnica
2015 9419 2015-11-24 Uchwała Uchwała nr X.74.2015 Rady Gminy Stara Błotnica z dnia 29 października 2015r. w sprawie określenia trybu i szczegółowych warunków zwolnienia od podatku rolnego gruntów gospodarstw rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej na terenie Gminy Stara Błotnica
2015 9418 2015-11-24 Uchwała Uchwała nr X.69.2015 Rady Gminy Stara Błotnica z dnia 29 października 2015r. w sprawie wprowadzenia opłaty targowej i określenia zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności, wysokości stawek opłaty i zarządzenia jej poboru w drodze inkasa.
2015 9417 2015-11-24 Uchwała Uchwała nr X.68.2015 Rady Gminy Stara Błotnica z dnia 29 października 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2016 rok.
2015 9416 2015-11-24 Uchwała Uchwała nr X.67.2015 Rady Gminy Stara Błotnica z dnia 29 października 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2016 rok.
2015 9415 2015-11-24 Uchwała Uchwała nr X.66.2015 Rady Gminy Stara Błotnica z dnia 29 października 2015r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2016 rok
2015 9414 2015-11-24 Uchwała Uchwała nr X.65.2015 Rady Gminy Stara Błotnica z dnia 29 października 2015r. w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna przyjmowanej do obliczenia podatku leśnego na 2016 rok.
2015 8442 2015-10-21 Uchwała Uchwała nr VIII.56.2015 Rady Gminy Stara Błotnica z dnia 4 września 2015r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Stara Błotnica i jej jednostkom organizacyjnym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu uprawnionego do udzielania tych ulg
2015 8441 2015-10-21 Uchwała Uchwała nr VIII.55.2015 Rady Gminy Stara Błotnica z dnia 4 września 2015r. w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie gminy Stara Błotnica
2015 8440 2015-10-21 Uchwała Uchwała nr VIII.54.2015 Rady Gminy Stara Błotnica z dnia 4 września 2015r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług na terenie Gminy Stara Błotnica w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowywania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2015 8439 2015-10-21 Uchwała Uchwała nr VIII.52.2015 Rady Gminy Stara Błotnica z dnia 4 września 2015r. w sprawie zmiany w Uchwale Rady Gminy Stara Błotnica z dnia 20 listopada 2013 r. w sprawie stawek opłaty targowej.
2015 7064 2015-08-13 Uchwała Uchwała nr VI.38.2015 Rady Gminy Stara Błotnica z dnia 19 maja 2015r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Białobrzeskiego w 2015 roku.
2015 7058 2015-08-12 Uchwała Uchwała nr VII.50.2015 Rady Gminy Stara Błotnica z dnia 30 czerwca 2015r. w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Starej Błotnicy.
2015 7057 2015-08-12 Uchwała Uchwała nr VII.49.2015 Rady Gminy Stara Błotnica z dnia 30 czerwca 2015r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Białobrzeskiego na realizację projektu „Uruchomienie Geoportalu Powiatu Białobrzeskiego”
2015 5477 2015-06-16 Uchwała Uchwała nr VI.40.2015 Rady Gminy Stara Błotnica z dnia 19 maja 2015r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty
2015 3464 2015-04-15 Uchwała Uchwała nr IV.26.2015 Rady Gminy Stara Błotnica z dnia 25 lutego 2015r. w sprawie zmian w regulaminie udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym.
2015 1118 2015-02-09 Uchwała Uchwała nr III.19.2014 Rady Gminy Stara Błotnica z dnia 30 grudnia 2014r. przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowej taryfy opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie gminy Stara Błotnica.
2015 936 2015-02-03 Uchwała Uchwała nr III.15.2014 Rady Gminy Stara Błotnica z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie: Uchwała Budżetowa na rok 2015
2015 935 2015-02-03 Uchwała Uchwała nr III.14.2014 Rady Gminy Stara Błotnica z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stara Błotnica.
2014 11321 2014-12-09 Uchwała Uchwała nr XLII/264/2014 Rady Gminy Stara Błotnica z dnia 4 listopada 2014r. w sprawie przyjęcia Programu i zasad współpracy Gminy Stara Błotnica z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015.
2014 10768 2014-11-28 Uchwała Uchwała nr XLII/263/2014 Rady Gminy Stara Błotnica z dnia 4 listopada 2014r. określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Stara Błotnica na rok 2015.
2014 10767 2014-11-28 Uchwała Uchwała nr XLII/262/2014 Rady Gminy Stara Błotnica z dnia 4 listopada 2014r. w sprawie obniżenia ceny sprzedaży drewna do celów wymiaru podatku leśnego na 2015 rok.
2014 10766 2014-11-28 Uchwała Uchwała nr XLII/261/2014 Rady Gminy Stara Błotnica z dnia 4 listopada 2014r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2015 rok.
2014 10765 2014-11-28 Uchwała Uchwała nr XLII/260/2014 Rady Gminy Stara Błotnica z dnia 4 listopada 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2015 rok.
2014 6918 2014-07-16 Uchwała Uchwała nr XXXIX/246/2014 Rady Gminy Stara Błotnica z dnia 23 czerwca 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr XXI1/138/2012 Rady Gminy Stara Błotnica z dnia 23 listopada 2012 r. w sprawie zasad przyznawania stypendiów za wybitne osiągnięcia edukacyjne dla uczniów placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Stara Błotnica zmienionej uchwałą Nr XXX/189/2013 Rady Gminy Stara Błotnica z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XXI1/138/2012 Rady Gminy Stara Błotnica z dnia 23 listopada 2012 r. w sprawie zasad przyznawania stypendiów za wybitne osiągnięcia edukacyjne dla uczniów placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Stara Błotnica.
2014 6115 2014-06-24 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/239/2014 Rady Gminy Stara Błotnica z dnia 28 maja 2014r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Stara Błotnica
2014 6114 2014-06-24 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/237/2014 Rady Gminy Stara Błotnica z dnia 28 maja 2014r. w sprawie ustalenia sieci punktów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Stara Błotnica
2014 5965 2014-06-17 Uchwała Uchwała nr XXXVII/234/2014 Rady Gminy Stara Błotnica z dnia 28 kwietnia 2014r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
2014 4403 2014-04-29 Uchwała Uchwała nr XXXVI/232/2014 Rady Gminy Stara Błotnica z dnia 28 marca 2014r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Stara Błotnica w 2014 roku
2014 4402 2014-04-29 Uchwała Uchwała nr XXXVI/231/2014 Rady Gminy Stara Błotnica z dnia 28 marca 2014r. w sprawie: zaciągnięcia pożyczki ze środków ,,Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej”
2014 1039 2014-02-03 Uchwała Uchwała nr XXXIV/215/2013 Rady Gminy Stara Błotnica z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie Uchwała Budżetowa na rok 2014
2014 1002 2014-01-31 Uchwała Uchwała nr XXIV/153/2012 Rady Gminy Stara Błotnica z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie Uchwała Budżetowa na rok 2013
2014 528 2014-01-17 Uchwała Uchwała nr XXXV/221/2014 Rady Gminy Stara Błotnica z dnia 13 stycznia 2014r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Białobrzeskiego w 2014 roku.
2014 527 2014-01-17 Uchwała Uchwała nr XXXV/220/2014 Rady Gminy Stara Błotnica z dnia 13 stycznia 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
2014 526 2014-01-17 Uchwała Uchwała nr XXXV/219/2014 Rady Gminy Stara Błotnica z dnia 13 stycznia 2014r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „ Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2013 12963 2013-12-09 Uchwała Uchwała nr XXXIII/211/2013 Rady Gminy Stara Błotnica z dnia 20 listopada 2013r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
2013 12962 2013-12-09 Uchwała Uchwała nr NR XXXIII/210/2013 Rady Gminy Stara Błotnica z dnia 20 listopada 2013r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy pozbywają się nieczystości ciekłych oraz właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy
2013 12961 2013-12-09 Uchwała Uchwała nr XXXIII/209/2013 Rady Gminy Stara Błotnica z dnia 20 listopada 2013r. w sprawie zatwierdzenia wysokości stawek za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie gminy Stara Błotnica
2013 12960 2013-12-09 Uchwała Uchwała nr XXXIII/207/2013 Rady Gminy Stara Błotnica z dnia 20 listopada 2013r. w sprawie stawek opłaty targowej.
2013 12959 2013-12-09 Uchwała Uchwała nr XXXIII/206/2013 Rady Gminy Stara Błotnica z dnia 20 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Stara Błotnica na rok 2014.
2013 12958 2013-12-09 Uchwała Uchwała nr XXXIII/205/2013 Rady Gminy Stara Błotnica z dnia 20 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2014 rok.
2013 12957 2013-12-09 Uchwała Uchwała nr XXXIII/204/2013 Rady Gminy Stara Błotnica z dnia 20 listopada 2013r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2014 rok.
2013 10418 2013-10-18 Uchwała Uchwała nr XXXII/201/2013 Rady Gminy Stara Błotnica z dnia 26 września 2013r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Białobrzeskiego w 2013 roku.
2013 10417 2013-10-18 Uchwała Uchwała nr XXXII/200/2013 Rady Gminy Stara Błotnica z dnia 26 września 2013r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Białobrzeskiego w 2013 roku.
2013 9668 2013-09-16 Uchwała Uchwała nr XXXI/193/2013 Rady Gminy Stara Błotnica z dnia 26 sierpnia 2013r. w sprawie : udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Białobrzeskiego w 2013 roku.
2013 7934 2013-07-11 Uchwała Uchwała nr XXX/189/2013 Rady Gminy Stara Błotnica z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XXII/138/2012 Rady Gminy Stara Błotnica z dnia 23 listopada 2012 r. w sprawie zasad przyznawania stypendiów za wybitne osiągnięcia edukacyjne dla uczniów placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Stara Błotnica.
2013 7933 2013-07-11 Uchwała Uchwała nr XXIX/182/2013 Rady Gminy Stara Błotnica z dnia 16 czerwca 2013r. w sprawie ustanowienia herbu, flagi, baneru i pieczęci Gminy Stara Błotnica.
2013 7139 2013-06-25 Uchwała Uchwała nr XXVIII/181/2013 Rady Gminy Stara Błotnica z dnia 29 maja 2013r. w sprawie: udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Gminy Jedlińsk oraz Gminy Stromiec z przeznaczeniem na pomoc mieszkańcom poszkodowanym w klęsce gradobicia w 2013 roku.
2013 5419 2013-05-08 Uchwała Uchwała nr XXVI/172/2013 Rady Gminy Stara Błotnica z dnia 27 marca 2013r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Stara Błotnica oraz warunków i zasad korzystania z przystanków.
2013 5418 2013-05-08 Uchwała Uchwała nr XXVI/169/2013 Rady Gminy Stara Błotnica z dnia 27 marca 2013r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli, w tym nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin
2013 5001 2013-04-25 Uchwała Uchwała nr XXVII/176/2013 Rady Gminy Stara Błotnica z dnia 12 kwietnia 2013r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Stara Błotnica
2013 5000 2013-04-25 Uchwała Uchwała nr XXVII/175/2013 Rady Gminy Stara Błotnica z dnia 12 kwietnia 2013r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
2013 4999 2013-04-25 Uchwała Uchwała nr XXVII/174/2013 Rady Gminy Stara Błotnica z dnia 12 kwietnia 2013r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty
2013 4998 2013-04-25 Uchwała Uchwała nr XXVII/173/2013 Rady Gminy Stara Błotnica z dnia 12 kwietnia 2013r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Stara Błotnica
2013 3813 2013-03-29 Uchwała Uchwała nr XXV/164/2013 Rady Gminy Stara Błotnica z dnia 18 lutego 2013r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Białobrzeskiego w 2013 roku
2013 3812 2013-03-29 Uchwała Uchwała nr XXV/163/2013 Rady Gminy Stara Błotnica z dnia 18 lutego 2013r. w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie gminy Stara Błotnica
2013 3424 2013-03-21 Uchwała Uchwała nr XXIX/203/2009 Rady Gminy Stara Błotnica z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy w 2009 roku
2013 3217 2013-03-15 Uchwała Uchwała nr XXVIII/200/2009 Rady Gminy Stara Błotnica z dnia 24 listopada 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy w 2009 roku
2013 1286 2013-02-04 Uchwała Uchwała nr XXIV/155/2012 Rady Gminy Stara Błotnica z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie : podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do pomocy w zakresie dożywiania oraz określenie odpłatności za pomoc w formie posiłku przyznanego w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.
2013 1285 2013-02-04 Uchwała Uchwała nr XXIV/154/2012 Rady Gminy Stara Błotnica z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze ( z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi) oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.
2013 314 2013-01-10 Uchwała Uchwała nr XXIII/148/2012 Rady Gminy Stara Błotnica z dnia 14 grudnia 2012r. w sprawie podziału Gminy Stara Błotnica na obwody głosowania i ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2013 313 2013-01-10 Uchwała Uchwała nr XXIII/147/2012 Rady Gminy Stara Błotnica z dnia 14 grudnia 2012r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2013 312 2013-01-10 Uchwała Uchwała nr XXIII/146/2012 Rady Gminy Stara Błotnica z dnia 14 grudnia 2012r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
2013 311 2013-01-10 Uchwała Uchwała nr XXIII/145/2012 Rady Gminy Stara Błotnica z dnia 14 grudnia 2012r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Stara Błotnica
2013 310 2013-01-10 Uchwała Uchwała nr XXIII/144/2012 Rady Gminy Stara Błotnica z dnia 14 grudnia 2012r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty
2012 8983 2012-12-11 Uchwała Uchwała nr XXII/141/2012 Rady Gminy Stara Błotnica z dnia 23 listopada 2012r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie gminy Stara Błotnica
2012 8982 2012-12-11 Uchwała Uchwała nr XXII/140/2012 Rady Gminy Stara Błotnica z dnia 23 listopada 2012r. w sprawie zmiany parametrów drzewa wchodzącego w skład alei będącej pomnikiem przyrody.
2012 8981 2012-12-11 Uchwała Uchwała nr XXII/138/2012 Rady Gminy Stara Błotnica z dnia 23 listopada 2012r. w sprawie zasad przyznawania stypendiów za wybitne osiągnięcia edukacyjne dla uczniów placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Stara Błotnica.
2012 8980 2012-12-11 Uchwała Uchwała nr XXII/137/2012 Rady Gminy Stara Błotnica z dnia 23 listopada 2012r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości.
2012 8979 2012-12-11 Uchwała Uchwała nr XXII/136/2012 Rady Gminy Stara Błotnica z dnia 23 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Stara Błotnica na rok 2013.
2012 8978 2012-12-11 Uchwała Uchwała nr XXII/135/2012 Rady Gminy Stara Błotnica z dnia 23 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2013 rok.
2012 8977 2012-12-11 Uchwała Uchwała nr XXII/134/2012 Rady Gminy Stara Błotnica z dnia 23 listopada 2012r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2013 rok.
2012 8587 2012-12-06 Uchwała Uchwała nr XXI/155/2009 Rady Gminy Stara Błotnica z dnia 10 marca 2009r. W sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy w 2009 roku.
2012 7191 2012-10-29 Uchwała Uchwała nr XXI/133/2012 Rady Gminy Stara Błotnica z dnia 8 października 2012r. w sprawie podziału Gminy Stara Błotnica na okręgi wyborcze.
2012 6295 2012-09-10 Uchwała Uchwała nr XIX/123/2012 Rady Gminy Stara Błotnica z dnia 26 lipca 2012r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Białobrzeskiego  w 2012 roku.
2012 5719 2012-08-01 Uchwała Uchwała nr XVIII /116/ 2012 Rady Gminy Stara Błotnica z dnia 23 lipca 2012r. w sprawie przyjęcia „Gminnego programu opieki nad zabytkami na lata 2012 -2015 dla gminy Stara Błotnica”
2012 4186 2012-05-18 Uchwała Uchwała nr XXVI/181/2009 Rady Gminy Stara Błotnica z dnia 9 września 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy w 2009 roku
2012 2075 2012-03-02 Uchwała Uchwała nr XXV/177/2009 Rady Gminy Stara Błotnica z dnia 20 lipca 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy w 2009 roku
2012 833 2012-02-01 Uchwała Uchwała nr XIV/78/2011 Rady Gminy Stara Błotnica z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie Uchwała Budżetowa na rok 2012 Gminy Stara Błotnica
2012 834 2012-02-01 Uchwała Uchwała nr XIV/79/2011 Rady Gminy Stara Błotnica z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale nr XXVIII/187/2009 z dnia 24 listopada 2009 r. w sprawie: określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji na podatek rolny, podatek leśny oraz na podatek od nieruchomości.
2012 835 2012-02-01 Uchwała Uchwała nr XIV/ 84/2011 Rady Gminy Stara Błotnica z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie wymagań jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Stara Błotnica
2011 8291 2011-12-22 Uchwała Uchwała nr XII/72/2011 Rady Gminy Stara Błotnica z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie lub radą działalności pożytku publicznego, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących ich działalności statutowej.
2011 8009 2011-12-17 Uchwała Uchwała nr XII/67/2011 Rady Gminy Stara Błotnica z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2012 rok
2011 8008 2011-12-17 Uchwała Uchwała nr XII/66/2011 Rady Gminy Stara Błotnica z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie obniżenia ceny sprzedaży drewna do celów wymiaru podatku leśnego na 2012 rok.
2011 8012 2011-12-17 Uchwała Uchwała nr XII/70/2011 Rady Gminy Stara Błotnica z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Stara Błotnica na rok 2012.
2011 8011 2011-12-17 Uchwała Uchwała nr XII/69/2011 Rady Gminy Stara Błotnica z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2012 rok.
2011 8010 2011-12-17 Uchwała Uchwała nr XII/68/2011 Rady Gminy Stara Błotnica z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie stawek opłaty targowej.
2011 5870 2011-10-22 Uchwała Uchwała nr XXIV/173/2009 Rady Gminy Stara Błotnica z dnia 30 czerwca 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy w 2009 roku
2011 5376 2011-09-19 Uchwała Uchwała nr X/59/2011 Rady Gminy Stara Błotnica z dnia 12 sierpnia 2011r. w sprawie wprowadzenia zmiany w podziale Gminy Stara Błotnica na obwody głosowania
2011 2573 2011-05-18 Uchwała Uchwała nr VI/35/2011 Rady Gminy Stara Błotnica z dnia 31 marca 2011r. w sprawie utworzenia sołectwa Pągowiec i nadania statutu.
2011 2572 2011-05-18 Uchwała Uchwała nr VI/33/2011 Rady Gminy Stara Błotnica z dnia 31 marca 2011r. w sprawie zmian w regulaminie udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym.
2011 2571 2011-05-18 Uchwała Uchwała nr VI/31/2011 Rady Gminy Stara Błotnica z dnia 31 marca 2011r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Białobrzeskiego w 2011 roku.
2011 2576 2011-05-18 Uchwała Uchwała nr VI/39/2011 Rady Gminy Stara Błotnica z dnia 31 marca 2011r. w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt na terenie Gminy Stara Błotnica i zapewnienia im dalszej opieki.
2011 2575 2011-05-18 Uchwała Uchwała nr VI/38/2011 Rady Gminy Stara Błotnica z dnia 31 marca 2011r. w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Starej Błotnicy.
2011 2574 2011-05-18 Uchwała Uchwała nr VI/37/2011 Rady Gminy Stara Błotnica z dnia 31 marca 2011r. w sprawie rozszerzenia działalności SP ZOZ w Starej Błotnicy.
2010 4690 2010-10-18 Uchwała Uchwała nr XIX/135/2008 Rady Gminy Stara Błotnica z dnia 10 grudnia 2008r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy w 2008 roku
2010 3342 2010-07-20 Uchwała Uchwała nr XXXII/222/2010 Rady Gminy Stara Błotnica z dnia 19 maja 2010r. w sprawie zaciągnięcia kredytu
2010 3343 2010-07-20 Uchwała Uchwała nr XXXII/223/2010 Rady Gminy Stara Błotnica z dnia 19 maja 2010r. w sprawie zaciągnięcia kredytu
2010 2970 2010-07-05 Uchwała Uchwała nr XXX/213/2010 Rady Gminy Stara Błotnica z dnia 3 marca 2010r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości
2010 2810 2010-06-28 Uchwała Uchwała nr XXXI/220/2010 Rady Gminy Stara Błotnica z dnia 22 kwietnia 2010r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Białobrzeskiego w 2010 roku
2010 2180 2010-05-31 Uchwała Uchwała nr XXVIII/189/2009 Rady Gminy Stara Błotnica z dnia 24 listopada 2009r. w sprawie zwolnień w podatku leśnym
2010 2181 2010-05-31 Uchwała Uchwała nr XXVIII/190/2009 Rady Gminy Stara Błotnica z dnia 24 listopada 2009r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości
2010 2182 2010-05-31 Uchwała Uchwała nr XXVIII/191/2009 Rady Gminy Stara Błotnica z dnia 24 listopada 2009r. w sprawie obniżenia ceny sprzedaży drewna do celów wymiaru podatku leśnego na 2010 rok.
2010 2177 2010-05-31 Uchwała Uchwała nr XXVIII/186/2009 Rady Gminy Stara Błotnica z dnia 24 listopada 2009r. w sprawie ograniczenia działalności SP ZOZ w Starej Błotnicy
2010 2178 2010-05-31 Uchwała Uchwała nr XXVIII/187/2009 Rady Gminy Stara Błotnica z dnia 24 listopada 2009r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji na podatek rolny, podatek leśny oraz na podatek od nieruchomości.
2010 2179 2010-05-31 Uchwała Uchwała nr XXVIII/188/2009 Rady Gminy Stara Błotnica z dnia 24 listopada 2009r. w sprawie zwolnień w podatku rolnym
2010 2183 2010-05-31 Uchwała Uchwała nr XXVIII/192/2009 Rady Gminy Stara Błotnica z dnia 24 listopada 2009r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2010 rok.
2010 2187 2010-05-31 Uchwała Uchwała nr XXIX/201/2009 Rady Gminy Stara Błotnica z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stara Błotnica na rok 2010
2010 2188 2010-05-31 Uchwała Uchwała nr XXIX/205/2009 Rady Gminy Stara Błotnica z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie gminy Stara Błotnica
2010 2189 2010-05-31 Uchwała Uchwała nr XXIX/211/2009 Rady Gminy Stara Błotnica z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Stara Błotnica Nr XVIII/188/2009 z dnia 24 listopada 2009 roku w sprawie zwolnień w podatku rolnym
2010 2184 2010-05-31 Uchwała Uchwała nr XXVIII/193/2009 Rady Gminy Stara Błotnica z dnia 24 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2010 rok.
2010 2185 2010-05-31 Uchwała Uchwała nr XXVIII/194/2009 Rady Gminy Stara Błotnica z dnia 24 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Stara Błotnica na rok 2010.
2010 2186 2010-05-31 Uchwała Uchwała nr XXVIII/195/2009 Rady Gminy Stara Błotnica z dnia 24 listopada 2009r. w sprawie stawek opłaty targowej na 2010 rok.
2010 1178 2010-04-16 Uchwała Uchwała nr XXVIII/185/2009 Rady Gminy Stara Błotnica z dnia 24 listopada 2009r. w sprawie aktualizacji Programu Ochrony Środowiska i Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Stara Błotnica na lata 2009 - 2012 z uwzględnieniem lat 2013 - 2016
2010 921 2010-03-27 Uchwała Uchwała nr XXIX/207/2009 Rady Gminy Stara Błotnica z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2009 4189 2009-08-25 Uchwała Uchwała nr XXV/176/2009 Rady Gminy Stara Błotnica z dnia 20 lipca 2009r. w sprawie zaciągnięcia kredytu
2009 4146 2009-08-24 Uchwała Uchwała nr XXIV/174/2009 Rady Gminy Stara Błotnica z dnia 30 czerwca 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starej Błotnicy
2009 2267 2009-06-04 Uchwała Uchwała nr XXI/156/2009 Rady Gminy Stara Błotnica z dnia 10 marca 2009r. w sprawie zmian w Statucie Gminy Stara Błotnica
2009 2266 2009-06-04 Uchwała Uchwała nr XXI/162/2009 Rady Gminy Stara Błotnica z dnia 10 marca 2009r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Stara Błotnica