Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 69

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 11435 2019-10-03 Uchwała Uchwała nr XIV/101/2019 Rady Gminy Solec nad Wisłą z dnia 26 września 2019 r. w sprawie zmiany statutu Zakładu Usług Komunalnych w Solcu nad Wisłą
2019 11434 2019-10-03 Uchwała Uchwała nr XIV/100/2019 Rady Gminy Solec nad Wisłą z dnia 26 września 2019 r. w sprawie przeprowadzenia z mieszkańcami Gminy Solec nad Wisłą konsultacji dotyczących wniosku o nadanie statusu miasta miejscowości Solec nad Wisłą
2019 11433 2019-10-03 Uchwała Uchwała nr XIV/99/2019 Rady Gminy Solec nad Wisłą z dnia 26 września 2019 r. w sprawie zmiany w Statucie Centrum Usług Wspólnych Gminy Solec nad Wisłą
2019 8711 2019-07-11 Uchwała Uchwała nr X/78/2019 Rady Gminy Solec nad Wisłą z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i młodsze
2019 6142 2019-05-10 Uchwała Uchwała nr VIII/60/2019 Rady Gminy Solec nad Wisłą z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr VII/57/2019 Rady Gminy w Solcu nad Wisłą z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Solec nad Wisłą
2019 4449 2019-04-04 Uchwała Uchwała nr VII/58/2019 Rady Gminy Solec nad Wisłą z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie upoważnienia do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej
2019 4448 2019-04-04 Uchwała Uchwała nr VII/57/2019 Rady Gminy Solec nad Wisłą z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Solec nad Wisłą
2019 4447 2019-04-04 Uchwała Uchwała nr VII/56/2019 Rady Gminy Solec nad Wisłą z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie uchylenia uchwały nr V/43/2019 Rady Gminy w Solcu nad Wisłą z 29 stycznia 2019 r.
2019 2999 2019-03-06 Uchwała Uchwała nr VI/52/2019 Rady Gminy Solec nad Wisłą z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od osób fizycznych w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso
2019 2998 2019-03-06 Uchwała Uchwała nr VI/51/2019 Rady Gminy Solec nad Wisłą z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej przez osoby objęte rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023.
2019 2997 2019-03-06 Uchwała Uchwała nr VI/50/2019 Rady Gminy Solec nad Wisłą z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie podziału środków na dofinansowanie form doskonalenia zawodowego nauczycieli w 2019 roku
2019 1792 2019-02-07 Uchwała Uchwała nr V/45/2019 Rady Gminy Solec nad Wisłą z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych
2019 1791 2019-02-07 Uchwała Uchwała nr V/43/2019 Rady Gminy Solec nad Wisłą z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany załącznika nr 1 do Uchwały Nr XLIX/263/2018 Rady Gminy w Solcu nad Wisłą z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Solec nad Wisłą na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2018 11871 2018-12-05 Uchwała Uchwała nr II/14/2018 Rady Gminy Solec nad Wisłą z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie gminy Solec nad Wisłą.
2018 10047 2018-10-24 Uchwała Uchwała nr NR LVI/302/2018 Rady Gminy Solec nad Wisłą z dnia 16 października 2018 r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w miejscowości Solec nad Wisłą
2018 10046 2018-10-24 Uchwała Uchwała nr LVI/298/2018 Rady Gminy Solec nad Wisłą z dnia 16 października 2018 r. w sprawie zmiany uchwały: w sprawie określenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg
2017 9880 2017-11-06 Uchwała Uchwała nr XLII/215/2017 Rady Gminy Solec nad Wisłą z dnia 30 października 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLIX/272/2014r. Rady Gminy w Solcu nad Wisłą z dnia 15 kwietnia 2014r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Solec nad Wisłą oraz warunków i zasad korzystania z przystanków
2017 9879 2017-11-06 Uchwała Uchwała nr XLII/214/2017 Rady Gminy Solec nad Wisłą z dnia 30 października 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług na terenie Gminy Solec nad Wisłą w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2017 9878 2017-11-06 Uchwała Uchwała nr XLII/213/2017 Rady Gminy Solec nad Wisłą z dnia 30 października 2017 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Solec nad Wisłą
2017 4298 2017-05-04 Uchwała Uchwała nr XXXV/191/2017 Rady Gminy Solec nad Wisłą z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie zmian w Statucie Gminy Solec nad Wisłą.
2017 4297 2017-05-04 Uchwała Uchwała nr Nr XXXV/189/2017 Rady Gminy Solec nad Wisłą z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2017 3662 2017-04-12 Uchwała Uchwała nr XXXIV/182/2017 Rady Gminy Solec nad Wisłą z dnia 30 marca 2017r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
2017 3661 2017-04-12 Uchwała Uchwała nr XXXIV/181/2017 Rady Gminy Solec nad Wisłą z dnia 30 marca 2017r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielonych z budżetu Gminy Solec nad Wisłą dla niepublicznej szkoły podstawowej oraz oddziałów przedszkolnych w niepublicznej szkole podstawowej
2017 3660 2017-04-12 Uchwała Uchwała nr XXXIV/183/2017 Rady Gminy Solec nad Wisłą z dnia 30 marca 2017r. w sprawie określenia zasad przekazywania jednostkom pomocniczym Gminy Solec nad Wisłą składników mienia komunalnego.
2017 1971 2017-02-28 Uchwała Uchwała nr XXXIII/176/2017 Rady Gminy Solec nad Wisłą z dnia 21 lutego 2017 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Solec nad Wisłą w 2017 roku
2017 1970 2017-02-28 Uchwała Uchwała nr XXXIII/175/2017 Rady Gminy Solec nad Wisłą z dnia 21 lutego 2017 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków korzystania z nieruchomości oddanych w trwały zarząd przez jednostki organizacyjne Gminy Solec nad Wisłą.
2017 1969 2017-02-28 Uchwała Uchwała nr XXXIII/171/2017 Rady Gminy Solec nad Wisłą z dnia 21 lutego 2017 r. w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Solec nad Wisłą
2017 1968 2017-02-28 Uchwała Uchwała nr XXXIII/170/2017 Rady Gminy Solec nad Wisłą z dnia 21 lutego 2017 r. w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Solec nad Wisłą
2017 1967 2017-02-28 Uchwała Uchwała nr XXXIII/169/2017 Rady Gminy Solec nad Wisłą z dnia 21 lutego 2017 r. w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
2017 1061 2017-02-03 Uchwała Uchwała nr XXXII/168/2017 Rady Gminy Solec nad Wisłą z dnia 27 stycznia 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Solec nad Wisłą
2017 758 2017-01-25 Uchwała Uchwała nr XXXI/161/2016 Rady Gminy Solec nad Wisłą z dnia 29 grudnia 2016r. Uchwała Budżetowa na rok 2017
2016 11095 2016-12-09 Uchwała Uchwała nr XXX/148/2016 Rady Gminy Solec nad Wisłą z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie gminy Solec nad Wisłą na rok 2017.
2016 10944 2016-12-08 Uchwała Uchwała nr XXX/153/2016 Rady Gminy Solec nad Wisłą z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie określania szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
2016 10943 2016-12-08 Uchwała Uchwała nr XXX/152/2016 Rady Gminy Solec nad Wisłą z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie wprowadzenia opłaty targowej i określenia zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności, wysokości stawek opłaty i zarządzenia jej poboru w drodze inkasa
2016 10942 2016-12-08 Uchwała Uchwała nr XXX/151/2016 Rady Gminy Solec nad Wisłą z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowaną jako podstawa obliczenia podatku rolnego na rok 2017.
2016 10941 2016-12-08 Uchwała Uchwała nr XXX/150/2016 Rady Gminy Solec nad Wisłą z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2017 obowiązujących na terenie Gminy Solec nad Wisłą.
2016 10940 2016-12-08 Uchwała Uchwała nr XXX/149/2016 Rady Gminy Solec nad Wisłą z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna dla celów wymiaru podatku leśnego na rok 2017.
2016 9277 2016-11-02 Uchwała Uchwała nr XXIX/143/2016 Rady Gminy Solec nad Wisłą z dnia 25 października 2016r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Solec nad Wisłą
2016 7054 2016-07-25 Uchwała Uchwała nr XXVI/132/2016 Rady Gminy Solec nad Wisłą z dnia 19 lipca 2016r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Solec nad Wisłą.
2016 5682 2016-06-29 Uchwała Uchwała nr XXIV/127/2016 Rady Gminy Solec nad Wisłą z dnia 31 maja 2016r. w sprawie określenia warunków i trybu składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2016 5643 2016-06-29 Uchwała Uchwała nr XXIV/126/2016 Rady Gminy Solec nad Wisłą z dnia 31 maja 2016r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy.
2016 3085 2016-04-01 Uchwała Uchwała nr XXI/119/16 Rady Gminy Solec nad Wisłą z dnia 23 marca 2016r. w sprawie o uchyleniu uchwały w sprawie przedmiotowego zwolnienia podatkowego
2016 3084 2016-04-01 Uchwała Uchwała nr XXI/113/2016 Rady Gminy Solec nad Wisłą z dnia 23 marca 2016r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Solec nad Wisłą w 2016 roku .
2016 2851 2016-03-22 Uchwała Uchwała nr XX/112/2016 Rady Gminy Solec nad Wisłą z dnia 8 marca 2016r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy pierwszej szkół podstawowych i gimnazjum w Zespołach Szkół Samorządowych prowadzonych przez Gminę Solec nad Wisłą dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły i określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów oraz przyznania każdemu kryterium określonej liczby punktów.
2016 2664 2016-03-16 Uchwała Uchwała nr XX/111/2016 Rady Gminy Solec nad Wisłą z dnia 8 marca 2016r. w sprawie określenia kryteriów drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Solec nad Wisłą i dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów oraz o przyznaniu każdemu kryterium określonej liczby punktów
2016 2060 2016-03-02 Uchwała Uchwała nr XIX/109/2016 Rady Gminy Solec nad Wisłą z dnia 23 lutego 2016r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Solcu nad Wisłą do załatwiania spraw pomocy materialnej o charakterze socjalnym
2016 2059 2016-03-02 Uchwała Uchwała nr XIX/104/2016 Rady Gminy Solec nad Wisłą z dnia 23 lutego 2016r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Solec nad Wisłą
2016 2058 2016-03-02 Uchwała Uchwała nr XIX/103/2016 Rady Gminy Solec nad Wisłą z dnia 23 lutego 2016r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług na terenie Gminy Solec nad Wisłą w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2016 238 2016-01-11 Uchwała Uchwała nr XVII/93/2015 Rady Gminy Solec nad Wisłą z dnia 30 grudnia 2015r. Uchwała Budżetowa na rok 2016
2015 11623 2015-12-22 Uchwała Uchwała nr XVI/85/2015 Rady Gminy Solec nad Wisłą z dnia 14 grudnia 2015r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Solec nad Wisłą
2015 11336 2015-12-16 Uchwała Uchwała nr XVI/89/2015 Rady Gminy Solec nad Wisłą z dnia 14 grudnia 2015r. w sprawie określenia wzorów deklaracji i informacji podatkowych w zakresie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego.
2015 11335 2015-12-16 Uchwała Uchwała nr XVI/88/2015 Rady Gminy Solec nad Wisłą z dnia 14 grudnia 2015r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu gminy na prowadzenie szkoły niepublicznej o uprawnieniach szkół publicznych, oddziałów wychowania przedszkolnego w niepublicznej szkole podstawowej oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
2015 11334 2015-12-16 Uchwała Uchwała nr XVI/86/2015 Rady Gminy Solec nad Wisłą z dnia 14 grudnia 2015r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości.
2015 10971 2015-12-12 Uchwała Uchwała nr XV/80/2015 Rady Gminy Solec nad Wisłą z dnia 1 grudnia 2015r. w sprawie wprowadzenia opłaty targowej i określenia zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności, wysokości stawek opłaty i zarządzenia jej poboru w drodze inkasa
2015 10386 2015-12-09 Uchwała Uchwała nr XV/81/2015 Rady Gminy Solec nad Wisłą z dnia 1 grudnia 2015r. w sprawie wyznaczenia terminu płatności dla inkasentów podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości.
2015 10384 2015-12-09 Uchwała Uchwała nr XV/79/2015 Rady Gminy Solec nad Wisłą z dnia 1 grudnia 2015r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie gminy Solec nad Wisłą na rok 2016.
2015 10379 2015-12-09 Uchwała Uchwała nr XV/76/2015 Rady Gminy Solec nad Wisłą z dnia 1 grudnia 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Gminy Solec nad Wisłą
2015 10374 2015-12-09 Uchwała Uchwała nr XV/78/2015 Rady Gminy Solec nad Wisłą z dnia 1 grudnia 2015r. w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna przyjmowanej do obliczenia podatku leśnego na 2016 r.
2015 10366 2015-12-09 Uchwała Uchwała nr XV/77/2015 Rady Gminy Solec nad Wisłą z dnia 1 grudnia 2015r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2016 r.
2015 8332 2015-10-19 Uchwała Uchwała nr XIII/68/2015 Rady Gminy Solec nad Wisłą z dnia 30 września 2015r. w sprawie nadania imienia obiektowi mostowemu na rzece Wiśle w miejscowości Kamień
2015 6318 2015-07-20 Uchwała Uchwała nr XI/64/2015 Rady Gminy Solec nad Wisłą z dnia 7 lipca 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na cele nie związane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg
2015 4649 2015-05-20 Uchwała Uchwała nr VIII/45/2015 Rady Gminy Solec nad Wisłą z dnia 27 kwietnia 2015r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Solec nad Wisłą
2015 4289 2015-05-07 Uchwała Uchwała nr VIII/49/2015 Rady Gminy Solec nad Wisłą z dnia 27 kwietnia 2015r. w sprawie uchylenia uchwały Nr VII/41/2015 Rady Gminy Solec nad Wisłą z dnia 31 marca 2015 roku w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz terminu, miejsca i sposobów składania deklaracji przez właścicieli nieruchomości położonych w granicach obszaru Gminy Solec nad Wisłą
2015 4288 2015-05-07 Uchwała Uchwała nr VIII/47/2015 Rady Gminy Solec nad Wisłą z dnia 27 kwietnia 2015r. w sprawie zmieniająca uchwałę Rady Nr VII/39/2015 Rady Gminy Solec nad Wisłą z dnia 31 marca 2015 roku w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2012 1985 2012-02-28 Uchwała Uchwała nr XXI/133/09 Rady Gminy Solec nad Wisłą z dnia 29 stycznia 2009r. w sprawie zmian w budżecie na rok 2009
2011 4741 2011-08-17 Uchwała Uchwała nr XXII/142/09 Rady Gminy Solec nad Wisłą z dnia 26 marca 2009r. w sprawie zmian w budżecie na rok 2009
2011 4742 2011-08-17 Uchwała Uchwała nr XXIII/148/09 Rady Gminy Solec nad Wisłą z dnia 24 kwietnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie na rok 2009 .
2009 5968 2009-12-11 Uchwała Uchwała nr XXIX/174/2009 Rady Gminy Solec nad Wisłą z dnia 27 listopada 2009r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości lub opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Solec nad Wisłą
2009 1857 2009-05-16 Uchwała Uchwała nr XXII/139/2009 Rady Gminy Solec nad Wisłą z dnia 26 marca 2009r. Uchwała Nr. XXII/139/2009 Rady Gminy w Solcu nad Wisłą z dnia 26.03.2009r. W sprawie: określenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Solec nad Wisłą