Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 127

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 11942 2019-10-17 Uchwała Uchwała nr XI/71/2019 Rady Gminy w Sokołowie Podlaskim z dnia 16 września 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania, trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania oraz terminu i sposobu rozliczania wykorzystania dotacji udzielanych z budżetu Gminy Sokołów Podlaski dla publicznych i niepublicznych: szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego
2019 11941 2019-10-17 Uchwała Uchwała nr XI/70/2019 Rady Gminy w Sokołowie Podlaskim z dnia 16 września 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia regulaminu wynagradzania nauczycieli określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za wysługę lat, za pracę w trudnych lub uciążliwych warunkach, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe oraz za godziny doraźnych zastępstw, podział specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli zatrudnionych w Zespołach Oświatowych prowadzonych przez Gminę Sokołów Podlaski
2019 11940 2019-10-17 Uchwała Uchwała nr XI/68/2019 Rady Gminy w Sokołowie Podlaskim z dnia 16 września 2019 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego
2019 11939 2019-10-17 Uchwała Uchwała nr XI/67/2019 Rady Gminy w Sokołowie Podlaskim z dnia 16 września 2019 r. w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sokołowie Podlaskim
2019 11175 2019-09-26 Uchwała Uchwała nr X/61/2019 Rady Gminy w Sokołowie Podlaskim z dnia 16 lipca 2019 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Sokołów Podlaski
2019 10738 2019-09-16 Uchwała Uchwała nr X/60/2019 Rady Gminy w Sokołowie Podlaskim z dnia 16 lipca 2019 r. w sprawie zmian w uchwale nr XXII/125/2016 Rady Gminy Sokołów Podlaski w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Sokołów Podlaski.
2019 9155 2019-07-23 Uchwała Uchwała nr IX/55/2019 Rady Gminy w Sokołowie Podlaskim z dnia 10 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Sokołów Podlaski oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku
2019 6687 2019-05-27 Uchwała Uchwała nr VIII/50/2019 Rady Gminy w Sokołowie Podlaskim z dnia 25 kwietnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie: szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwalniania od opłat, jak również tryb ich pobierania
2019 6686 2019-05-27 Uchwała Uchwała nr VIII/49/2019 Rady Gminy w Sokołowie Podlaskim z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze
2019 6685 2019-05-27 Uchwała Uchwała nr VIII/48/2019 Rady Gminy w Sokołowie Podlaskim z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Sokołów Podlaski
2019 6684 2019-05-27 Uchwała Uchwała nr VIII/44/2019 Rady Gminy w Sokołowie Podlaskim z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami
2019 5991 2019-05-07 Uchwała Uchwała nr VII/40/2019 Rady Gminy w Sokołowie Podlaskim z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Sokołów Podlaski w 2019 roku
2019 5990 2019-05-07 Uchwała Uchwała nr VII/39/2019 Rady Gminy w Sokołowie Podlaskim z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie zmian w Uchwale Nr VI/30/2019 Rady Gminy Sokołów Podlaski w sprawie zarządzenia poboru opłaty w drodze inkasa za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Sokołów Podlaski oraz ustalenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2019 5989 2019-05-07 Uchwała Uchwała nr VII/38/2019 Rady Gminy w Sokołowie Podlaskim z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie zmian w Uchwale Nr VI/29/2019 Rady Gminy Sokołów Podlaski w sprawie zarządzenia na terenie Gminy Sokołów Podlaski poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz ustalenia wynagrodzenia za inkaso
2019 4637 2019-04-09 Uchwała Uchwała nr IV/13/2018 Rady Gminy w Sokołowie Podlaskim z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sokołów Podlaski na rok 2019
2019 4250 2019-04-02 Uchwała Uchwała nr VI/34/2019 Rady Gminy w Sokołowie Podlaskim z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w statucie sołectwa Kostki
2019 4249 2019-04-02 Uchwała Uchwała nr VI/32/2019 Rady Gminy w Sokołowie Podlaskim z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Sokołów Podlaski
2019 4248 2019-04-02 Uchwała Uchwała nr VI/30/2019 Rady Gminy w Sokołowie Podlaskim z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty w drodze inkasa za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Sokołów Podlaski oraz ustalenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2019 4247 2019-04-02 Uchwała Uchwała nr VI/29/2019 Rady Gminy w Sokołowie Podlaskim z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie zarządzenia na terenie Gminy Sokołów Podlaski poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz ustalenia wynagrodzenia za inkaso.
2019 948 2019-01-17 Uchwała Uchwała nr V/27/2019 Rady Gminy w Sokołowie Podlaskim z dnia 10 stycznia 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki tej opłaty
2019 636 2019-01-11 Uchwała Uchwała nr IV/20/2018 Rady Gminy w Sokołowie Podlaskim z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków na pomoc za świadczenia w zakresie dożywiania w formie posiłku lub świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 635 2019-01-11 Uchwała Uchwała nr IV/19/2018 Rady Gminy w Sokołowie Podlaskim z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego w celu udzielenia wsparcia w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2018 12675 2018-12-15 Uchwała Uchwała nr III/9/2018 Rady Gminy w Sokołowie Podlaskim z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie gminy Sokołów Podlaski
2018 12674 2018-12-15 Uchwała Uchwała nr III/8/2018 Rady Gminy w Sokołowie Podlaskim z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Sokołów Podlaski oraz zwolnień w tym podatku
2018 10411 2018-10-31 Uchwała Uchwała nr XLV/295/2018 Rady Gminy w Sokołowie Podlaskim z dnia 12 października 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Sokołów Podlaski
2018 9805 2018-10-16 Uchwała Uchwała nr XLIV/291/2018 Rady Gminy w Sokołowie Podlaskim z dnia 14 września 2018 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze w szkołach, przedszkolach prowadzonych przez Gminę Sokołów Podlaski
2018 9804 2018-10-16 Uchwała Uchwała nr XLIV/286/2018 Rady Gminy w Sokołowie Podlaskim z dnia 14 września 2018 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochody budżetu Gminy Sokołów Podlaski za pomocą innego instrumentu płatniczego
2018 7958 2018-08-17 Uchwała Uchwała nr XLI/280/2018 Rady Gminy w Sokołowie Podlaskim z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Sokołów Podlaski
2018 7957 2018-08-17 Uchwała Uchwała nr XLI/279/2018 Rady Gminy w Sokołowie Podlaskim z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie Gminy Sokołów Podlaski miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2018 6924 2018-07-09 Uchwała Uchwała nr XL/273/2018 Rady Gminy w Sokołowie Podlaskim z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego działającego na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Gminie Sokołów Podlaski oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania
2018 5537 2018-05-22 Uchwała Uchwała nr XXXIX/262/2018 Rady Gminy w Sokołowie Podlaskim z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Sokołów Podlaski w 2018 roku
2018 5536 2018-05-22 Uchwała Uchwała nr XXXIX/261/2018 Rady Gminy w Sokołowie Podlaskim z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Sokołów Podlaski na obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018 3713 2018-04-10 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/258/2018 Rady Gminy w Sokołowie Podlaskim z dnia 12 marca 2018 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć, pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych oraz doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Sokołów Podlaski
2018 3712 2018-04-10 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/256/2018 Rady Gminy w Sokołowie Podlaskim z dnia 12 marca 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Sokołów Podlaski
2018 3711 2018-04-10 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/255/2018 Rady Gminy w Sokołowie Podlaskim z dnia 12 marca 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania, trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania oraz terminu i sposobu rozliczania wykorzystania dotacji udzielanych z budżetu Gminy Sokołów Podlaski dla publicznych i niepublicznych: szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego
2018 3710 2018-04-10 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/250/2018 Rady Gminy w Sokołowie Podlaskim z dnia 12 marca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/132/2016 Rady Gminy Sokołów Podlaski z dnia 29 lipca 2016 roku w sprawie poboru opłaty w drodze inkasa za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Sokołów Podlaski oraz ustalenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2018 3709 2018-04-10 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/249/2018 Rady Gminy w Sokołowie Podlaskim z dnia 12 marca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/131/2016 Rady Gminy Sokołów Podlaski z dnia 29 lipca 2016 r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego oraz ustalenia inkasentów
2018 2149 2018-03-01 Uchwała Uchwała nr XXXVI/243/2018 Rady Gminy w Sokołowie Podlaskim z dnia 15 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIX/102/2016 Rady Gminy Sokołów Podlaski z dnia 21 kwietnia 2016r.w sprawie w sprawie określenia regulaminu wynagradzania nauczycieli określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za wysługę lat, w trudnych lub uciążliwych warunkach, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe oraz godziny doraźnych zastępstw, podział specjalnego funduszu nagród, wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w  Zespołach Oświatowych prowadzonych przez Gminę Sokołów Podlaski
2018 2047 2018-02-26 Uchwała Uchwała nr XXXV/233/2017 Rady Gminy w Sokołowie Podlaskim z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sokołów Podlaski na rok 2018
2017 12627 2017-12-29 Uchwała Uchwała nr XXXIII/221/2017 Rady Gminy w Sokołowie Podlaskim z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie gminy Sokołów Podlaski na rok 2018
2017 12626 2017-12-29 Uchwała Uchwała nr XXXIII/220/2017 Rady Gminy w Sokołowie Podlaskim z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Sokołów Podlaski na rok 2018 oraz zwolnień w tym podatku
2017 12625 2017-12-29 Uchwała Uchwała nr XXXIII/219/2017 Rady Gminy w Sokołowie Podlaskim z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa ustalenia podatku rolnego na 2018 rok na terenie gminy Sokołów Podlaski
2017 10482 2017-11-17 Uchwała Uchwała nr XXXII/216/2017 Rady Gminy w Sokołowie Podlaskim z dnia 12 października 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale NR XXVII/175/2017 Rady Gminy Sokołów Podlaski z dnia 10 lutego 2017 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego Programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Sokołów Podlaski na lata 2017-2021
2017 4079 2017-04-24 Uchwała Uchwała nr XXVIII/183/2017 Rady Gminy w Sokołowie Podlaskim z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
2017 2296 2017-03-09 Uchwała Uchwała nr XXVII/178/2017 Rady Gminy w Sokołowie Podlaskim z dnia 10 lutego 2017 r. w sprawie określenia kryteriów naboru do publicznego przedszkola i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Sokołów Podlaski na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, przyznania tym kryteriom liczby punktów oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2017 2295 2017-03-09 Uchwała Uchwała nr XXVII/176/2017 Rady Gminy w Sokołowie Podlaskim z dnia 10 lutego 2017 r. w sprawie zmian Statutu Samorządowego Zakładu Usług Komunalnych w Sokołowie Podlaskim
2017 2294 2017-03-09 Uchwała Uchwała nr XXVII/175/2017 Rady Gminy w Sokołowie Podlaskim z dnia 10 lutego 2017 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego Programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Sokołów Podlaski na lata 2017-2021
2017 2293 2017-03-09 Uchwała Uchwała nr XXVII/173/2017 Rady Gminy w Sokołowie Podlaskim z dnia 10 lutego 2017 r. w sprawie określenia kryteriów naboru do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej prowadzonej przez Gminę Sokołów Podlaski, przyznania tym kryteriom liczby punktów oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2017 2292 2017-03-09 Uchwała Uchwała nr XXVII/172/2017 Rady Gminy w Sokołowie Podlaskim z dnia 10 lutego 2017 r. w sprawie ustalania trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Sokołów Podlaski oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania oraz terminu i sposobu rozliczania dotacji
2017 1733 2017-02-21 Uchwała Uchwała nr XXVI/169/2016 Rady Gminy w Sokołowie Podlaskim z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie określenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki nad dzieckiem oraz ustalenia wysokości opłat za świadczenia przekraczające wymiar zajęć objętych bezpłatnym nauczaniem i opieką nad dzieckiem w wieku do lat 5 w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Sokołów Podlaski
2017 1732 2017-02-21 Uchwała Uchwała nr XXVI/168/2016 Rady Gminy w Sokołowie Podlaskim z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie zmian Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sokołowie Podlaskim
2017 1731 2017-02-21 Uchwała Uchwała nr XXVI/158/2016 Rady Gminy w Sokołowie Podlaskim z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sokołów Podlaski na rok 2017
2017 273 2017-01-11 Uchwała Uchwała nr XXV/155/2016 Rady Gminy w Sokołowie Podlaskim z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie zmiany uchwały XXIII/ 139/ 2016 z dnia 28 września 2016 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych gminy Sokołów Podlaski za udział w działaniach ratowniczych lub szkoleniach pożarniczych organizowanych przez Państwową Straż Pożarną lub gminę
2017 272 2017-01-11 Uchwała Uchwała nr XXV/151/2016 Rady Gminy w Sokołowie Podlaskim z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2017 271 2017-01-11 Uchwała Uchwała nr XXV/150/2016 Rady Gminy w Sokołowie Podlaskim z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Sokołów Podlaski
2017 270 2017-01-11 Uchwała Uchwała nr XXV/148/2016 Rady Gminy w Sokołowie Podlaskim z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie określenia wzorów deklaracji i informacji podatkowych w zakresie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego
2017 269 2017-01-11 Uchwała Uchwała nr XXV/147/2016 Rady Gminy w Sokołowie Podlaskim z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie gminy Sokołów Podlaski na rok 2017
2017 265 2017-01-11 Uchwała Uchwała nr XXV/146/2016 Rady Gminy w Sokołowie Podlaskim z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Sokołów Podlaski na rok 2017 oraz zwolnień w tym podatku
2016 9655 2016-11-14 Uchwała Uchwała nr XXIII/139/2016 Rady Gminy w Sokołowie Podlaskim z dnia 28 września 2016r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych gminy Sokołów Podlaski za udział w działaniach ratowniczych lub szkoleniach pożarniczych organizowanych przez Państwową Straż Pożarną lub gminę
2016 8000 2016-09-09 Uchwała Uchwała nr XXII/132/2016 Rady Gminy w Sokołowie Podlaskim z dnia 29 lipca 2016r. w sprawie poboru opłaty w drodze inkasa za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Sokołów Podlaski oraz ustalenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2016 7999 2016-09-09 Uchwała Uchwała nr XXII/131/2016 Rady Gminy w Sokołowie Podlaskim z dnia 29 lipca 2016r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego oraz ustalenia inkasentów
2016 7998 2016-09-09 Uchwała Uchwała nr XXII/129/2016 Rady Gminy w Sokołowie Podlaskim z dnia 29 lipca 2016r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Sokołów Podlaski
2016 7997 2016-09-09 Uchwała Uchwała nr XXII/128/2016 Rady Gminy w Sokołowie Podlaskim z dnia 29 lipca 2016r. w sprawie zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sokołowie Podlaskim.
2016 7996 2016-09-09 Uchwała Uchwała nr XXII/127/2016 Rady Gminy w Sokołowie Podlaskim z dnia 29 lipca 2016r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2016 7995 2016-09-09 Uchwała Uchwała nr XXII/126/2016 Rady Gminy w Sokołowie Podlaskim z dnia 29 lipca 2016r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 7994 2016-09-09 Uchwała Uchwała nr XXII/125/2016 Rady Gminy w Sokołowie Podlaskim z dnia 29 lipca 2016r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Sokołów Podlaski
2016 7976 2016-09-09 Uchwała Uchwała nr XXII/130/2016 Rady Gminy w Sokołowie Podlaskim z dnia 29 lipca 2016r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sokołowie Podlaskim do prowadzenia postępowań w sprawach z zakresu świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Sokołów Podlaski.
2016 5031 2016-06-01 Uchwała Uchwała nr XIX/108/2016 Rady Gminy w Sokołowie Podlaskim z dnia 21 kwietnia 2016r. w sprawie zmiany siedziby i nazwy Gminnej Biblioteki Publicznej w Czerwonce oraz zmiany statutu
2016 5030 2016-06-01 Uchwała Uchwała nr XIX/105/2016 Rady Gminy w Sokołowie Podlaskim z dnia 21 kwietnia 2016r. w sprawie zmian Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sokołowie Podlaskim
2016 5029 2016-06-01 Uchwała Uchwała nr XIX/102/2016 Rady Gminy w Sokołowie Podlaskim z dnia 21 kwietnia 2016r. w sprawie określenia regulaminu wynagradzania nauczycieli określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za wysługę lat, za pracę w trudnych lub uciążliwych warunkach, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe oraz za godziny doraźnych zastępstw, podział specjalnego funduszu nagród, wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w Zespołach Oświatowych prowadzonych przez Gminę Sokołów Podlaski
2016 2056 2016-03-02 Uchwała Uchwała nr XV/84/2015 Rady Gminy w Sokołowie Podlaskim z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie określenia kryteriów dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem, branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnego do szkoły podstawowej i gimnazjum posiadających obwód, prowadzonych przez gminę Sokołów Podlaski oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2016 2055 2016-03-02 Uchwała Uchwała nr XV/80/2015 Rady Gminy w Sokołowie Podlaskim z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami na lata 2015 - 2018 dla Gminy Sokołów Podlaski
2016 2054 2016-03-02 Uchwała Uchwała nr XV/76/2015 Rady Gminy w Sokołowie Podlaskim z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sokołów Podlaski na rok 2016
2016 110 2016-01-05 Uchwała Uchwała nr XIV/72/2015 Rady Gminy w Sokołowie Podlaskim z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwalniania od opłat, jak również tryb ich pobierania.
2015 11386 2015-12-16 Uchwała Uchwała nr XIV/71/2015 Rady Gminy w Sokołowie Podlaskim z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIII / 63 / 2015 Rady Gminy Sokołów Podlaski z dnia 29 października 2015 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki tej opłaty
2015 11385 2015-12-16 Uchwała Uchwała nr XIV/70/2015 Rady Gminy w Sokołowie Podlaskim z dnia 30 listopada 2015r. określenia wzorów deklaracji i informacji podatkowych w zakresie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego
2015 11384 2015-12-16 Uchwała Uchwała nr XIV/69/2015 Rady Gminy w Sokołowie Podlaskim z dnia 30 listopada 2015r. określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie gminy Sokołów Podlaski na rok 2016
2015 11383 2015-12-16 Uchwała Uchwała nr XIV/68/2015 Rady Gminy w Sokołowie Podlaskim z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Sokołów Podlaski na rok 2016 oraz zwolnień w tym podatku
2015 11065 2015-12-14 Uchwała Uchwała nr XIII/64/2015 Rady Gminy w Sokołowie Podlaskim z dnia 29 października 2015r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Sokołów Podlaski.
2015 11064 2015-12-14 Uchwała Uchwała nr XIII/63/2015 Rady Gminy w Sokołowie Podlaskim z dnia 29 października 2015r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki tej opłaty.
2015 11063 2015-12-14 Uchwała Uchwała nr XIII/62/2015 Rady Gminy w Sokołowie Podlaskim z dnia 29 października 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr V/29/2015 Rady Gminy Sokołów Podlaski z dnia 10 marca 2015 roku w sprawie poboru opłaty w drodze inkasa za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Sokołów Podlaski oraz ustalenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2015 11062 2015-12-14 Uchwała Uchwała nr XIII/61/2015 Rady Gminy w Sokołowie Podlaskim z dnia 29 października 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr V/27/2015 Rady Gminy Sokołów Podlaski z dnia 10 marca 2015r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego oraz ustalenia inkasentów.
2015 6414 2015-07-22 Uchwała Uchwała nr VIII/44/2015 Rady Gminy w Sokołowie Podlaskim z dnia 29 maja 2015r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Sokołów Podlaski, dla części miejscowości Węże - pod powierzchniową eksploatację złóż kruszywa naturalnego.
2015 4006 2015-04-27 Uchwała Uchwała nr V/29/2015 Rady Gminy w Sokołowie Podlaskim z dnia 10 marca 2015r. w sprawie poboru opłaty w drodze inkasa za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Sokołów Podlaski oraz ustalenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2015 4005 2015-04-27 Uchwała Uchwała nr V/27/2015 Rady Gminy w Sokołowie Podlaskim z dnia 10 marca 2015r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego oraz ustalenia inkasentów
2015 4004 2015-04-27 Uchwała Uchwała nr V/25/2015 Rady Gminy w Sokołowie Podlaskim z dnia 10 marca 2015r. w sprawie określenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki nad dzieckiem oraz ustalenia wysokości opłat za świadczenia przekraczające wymiar zajęć objętych bezpłatnym nauczaniem, wychowaniem i opieką nad dzieckiem w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Sokołów Podlaski.
2015 4003 2015-04-27 Uchwała Uchwała nr V/23/2015 Rady Gminy w Sokołowie Podlaskim z dnia 10 marca 2015r. w sprawie określenia kryteriów dla drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli lub publicznych innych form wychowania przedszkolnego, przyznania tym kryteriom liczby punktów oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów.
2015 3861 2015-04-22 Uchwała Uchwała nr III/9/2014 Rady Gminy w Sokołowie Podlaskim z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sokołów Podlaski na rok 2015.
2015 1309 2015-02-17 Uchwała Uchwała nr IV/18/2015 Rady Gminy w Sokołowie Podlaskim z dnia 30 stycznia 2015r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji niepublicznym szkołom, przedszkolom i innym formom wychowania przedszkolnego na terenie Gminy Sokołów Podlaski oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.
2015 1056 2015-02-05 Uchwała Uchwała nr III/13/2014 Rady Gminy w Sokołowie Podlaskim z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji niepublicznym szkołom i przedszkolom na terenie Gminy Sokołów Podlaski oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.
2014 11166 2014-12-04 Uchwała Uchwała nr XLVIII/270/2014 Rady Gminy w Sokołowie Podlaskim z dnia 29 września 2014r. zmieniająca uchwałę Nr XXXIX/224/2013 Rady Gminy Sokołów Podlaski z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie ustalenia planu sieci i granic obwodów publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Sokołów Podlaski
2014 10858 2014-12-01 Uchwała Uchwała nr L/276/2014 Rady Gminy w Sokołowie Podlaskim z dnia 24 października 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2015 obowiązujących na terenie Gminy Sokołów Podlaski oraz zwolnień w tym podatku.
2014 10857 2014-12-01 Uchwała Uchwała nr L/275/2014 Rady Gminy w Sokołowie Podlaskim z dnia 24 października 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2015 obowiązujących na terenie gminy Sokołów Podlaski oraz zwolnień w tym podatku.
2014 10856 2014-12-01 Uchwała Uchwała nr L/274/2014 Rady Gminy w Sokołowie Podlaskim z dnia 24 października 2014r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na 2015 rok na obszarze Gminy Sokołów Podlaski.
2014 10064 2014-11-03 Uchwała Uchwała nr L/279/2014 Rady Gminy w Sokołowie Podlaskim z dnia 24 października 2014r. w sprawie przeprowadzenia referendum gminnego dotyczącego lokalizacji siłowni wiatrowych na terenie Gminy Sokołów Podlaski.
2013 6291 2013-06-04 Uchwała Uchwała nr XXIX/166/2012 Rady Gminy w Sokołowie Podlaskim z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sokołów Podlaski na rok 2013
2013 146 2013-01-04 Uchwała Uchwała nr XXVII/158/2012 Rady Gminy w Sokołowie Podlaskim z dnia 27 listopada 2012r. w sprawie określenia zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania.
2013 145 2013-01-04 Uchwała Uchwała nr XXVII/157/2012 Rady Gminy w Sokołowie Podlaskim z dnia 27 listopada 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w statucie sołectwa Krasnodęby - Rafały
2013 144 2013-01-04 Uchwała Uchwała nr XXVII/156/2012 Rady Gminy w Sokołowie Podlaskim z dnia 27 listopada 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w statucie sołectwa Bartosz
2013 143 2013-01-04 Uchwała Uchwała nr XXVII/155/2012 Rady Gminy w Sokołowie Podlaskim z dnia 27 listopada 2012r. w sprawie podziału gminy na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2013 27 2013-01-02 Uchwała Uchwała nr XXVI/144/2012 Rady Gminy w Sokołowie Podlaskim z dnia 31 października 2012r. w sprawie podziału Gminy na okręgi wyborcze w wyborach do rady gminy
2012 8819 2012-12-10 Uchwała Uchwała nr XXVII/154/2012 Rady Gminy w Sokołowie Podlaskim z dnia 27 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2013 obowiązujących na terenie Gminy Sokołów Podlaski oraz zwolnień w tym podatku
2012 8818 2012-12-10 Uchwała Uchwała nr XXVII/153/2012 Rady Gminy w Sokołowie Podlaskim z dnia 27 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2013 obowiązujących na terenie gminy Sokołów Podlaski oraz zwolnień w tym podatku.
2012 8817 2012-12-10 Uchwała Uchwała nr XXVII/152/2012 Rady Gminy w Sokołowie Podlaskim z dnia 27 listopada 2012r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na 2013r. na obszarze Gminy Sokołów Podlaski.
2012 8290 2012-11-30 Uchwała Uchwała nr XXIV/132/2012 Rady Gminy w Sokołowie Podlaskim z dnia 27 września 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w statutach jednostek pomocniczych Gminy Sokołów Podlaski
2012 8289 2012-11-30 Uchwała Uchwała nr XXIV/131/2012 Rady Gminy w Sokołowie Podlaskim z dnia 27 września 2012r. w sprawie ustanowienia logo Gminy Sokołów Podlaski
2012 6852 2012-10-16 Uchwała Uchwała nr XXIV/137/2012 Rady Gminy w Sokołowie Podlaskim z dnia 27 września 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/127/2012 Rady Gminy Sokołów Podlaski z dnia 31 sierpnia 2012r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji niepublicznym szkołom i przedszkolom na terenie Gminy Sokołów Podlaski oraz tryb i zakres kontroli prawidłowości ich wykorzystania.
2012 6851 2012-10-16 Uchwała Uchwała nr XXIII/127/2012 Rady Gminy w Sokołowie Podlaskim z dnia 31 sierpnia 2012r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji niepublicznym szkołom i przedszkolom na terenie Gminy Sokołów Podlaski oraz tryb i zakres kontroli prawidłowości ich wykorzystania
2012 5804 2012-08-06 Uchwała Uchwała nr XXI/118/2012 Rady Gminy w Sokołowie Podlaskim z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Sokołów Podlaski w 2012 roku
2012 5479 2012-07-19 Uchwała Uchwała nr XX/111/2012 Rady Gminy w Sokołowie Podlaskim z dnia 25 maja 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIX / 103 / 2012 Rady Gminy w Sokołowie Podlaskim z dnia 27 kwietnia 2012 r. sprawie uchwalenia Programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Sokołów Podlaski na lata 2012-2016.
2012 5068 2012-07-04 Uchwała Uchwała nr XIX/103/2012 Rady Gminy w Sokołowie Podlaskim z dnia 27 kwietnia 2012r. w sprawie uchwalenia Programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Sokołów Podlaski na lata 2012 - 2016
2012 5067 2012-07-04 Uchwała Uchwała nr XIX/101/2012 Rady Gminy w Sokołowie Podlaskim z dnia 27 kwietnia 2012r. w sprawie wprowadzenia "Regulaminy dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Sokołów Podlaski"
2012 5066 2012-07-04 Uchwała Uchwała nr XIX/99/2012 Rady Gminy w Sokołowie Podlaskim z dnia 27 kwietnia 2012r. w sprawie likwidacji Publicznego Przedszkola w Przywózkach
2012 5065 2012-07-04 Uchwała Uchwała nr XIX/98/2012 Rady Gminy w Sokołowie Podlaskim z dnia 27 kwietnia 2012r. w sprawie likwidacji Publicznej Szkoły Podstawowej w Przywózkach
2012 1479 2012-02-17 Uchwała Uchwała nr XIII/76/2011 Rady Gminy w Sokołowie Podlaskim z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Gminnej Biblioteki Publicznej w Czerwonce.
2012 380 2012-01-20 Uchwała Uchwała nr XI/69/2011 Rady Gminy w Sokołowie Podlaskim z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2011 7160 2011-12-11 Uchwała Uchwała nr XI/65/2011 Rady Gminy w Sokołowie Podlaskim z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na 2012r. na obszarze Gminy Sokołów Podlaski
2011 7161 2011-12-11 Uchwała Uchwała nr XI/66/2011 Rady Gminy w Sokołowie Podlaskim z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2012 obowiązujących na terenie gminy Sokołów Podlaski oraz zwolnień w tym podatku.
2011 7162 2011-12-11 Uchwała Uchwała nr Xi/67/2011 Rady Gminy w Sokołowie Podlaskim z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2012 obowiązujących na terenie Gminy Sokołów Podlaski oraz zwolnień w tym podatku
2011 6533 2011-11-24 Uchwała Uchwała nr IX/55/2011 Rady Gminy w Sokołowie Podlaskim z dnia 22 września 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłóbków i klubów dziecięcych.
2011 6534 2011-11-24 Uchwała Uchwała nr IX/59/2011 Rady Gminy w Sokołowie Podlaskim z dnia 22 września 2011r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
2009 6850 2009-12-20 Uchwała Uchwała nr XXXVI/158/2009 Rady Gminy w Sokołowie Podlaskim z dnia 30 października 2009r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Węże, gmina Sokołów podlaski - teren powierzchniowej eksploatacji złóż kruszywa naturalnego
2009 6851 2009-12-20 Uchwała Uchwała nr XXXVi/159/2009 Rady Gminy w Sokołowie Podlaskim z dnia 30 października 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w statutach jednostek pomocniczych Gminy Sokołów Podlaski
2009 6686 2009-12-17 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/164/2009 Rady Gminy w Sokołowie Podlaskim z dnia 10 grudnia 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2010 obowiązujących na terenie gminy Sokołów Podlaski oraz zwolnień w tym podatku
2009 6687 2009-12-17 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/165/2009 Rady Gminy w Sokołowie Podlaskim z dnia 10 grudnia 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2010 obowiązujących na terenie gminy Sokołów Podlaski oraz zwolnień w tym podatku
2009 2081 2009-05-24 Uchwała Uchwała nr XXIX / 128 / 2009 Rady Gminy Sokołów Podlaski z dnia 20 marca 2009r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz zwolnień od tych opłat
2009 2082 2009-05-24 Uchwała Uchwała nr XXIX/130/2009 Rady Gminy Sokołów Podlaski z dnia 20 marca 2009r. w sprawie określenia regulaminu wynagradzania nauczycieli