Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 194

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 10412 2019-09-05 Uchwała Uchwała nr 60/XI/19 Rady Gminy Sierpc z dnia 30 sierpnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu wynagrodzeń nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Sierpc.
2019 10411 2019-09-05 Uchwała Uchwała nr 59/XI/19 Rady Gminy Sierpc z dnia 30 sierpnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie: zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolach, oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów i  nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Sierpc
2019 8159 2019-07-02 Uchwała Uchwała nr 55/IX/19 Rady Gminy Sierpc z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi odbieranymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz ustalenia stawki takiej opłaty
2019 7755 2019-06-24 Uchwała Uchwała nr 52/VIII/19 Rady Gminy Sierpc z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie: przyjęcia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Sierpc.
2019 6715 2019-05-27 Uchwała Uchwała nr 46/VII/19 Rady Gminy Sierpc z dnia 17 maja 2019 r. w sprawie: zmiany uchwały Rady Gminy Sierpc Nr 22/III/18 z dnia 19 grudnia 2018r. w sprawie podwyższenia kwot kryterium dochodowego uprawniającego do udzielenia wsparcia w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 6597 2019-05-23 Uchwała Uchwała nr 45/VII/19 Rady Gminy Sierpc z dnia 17 maja 2019 r. w sprawie określenia sezonu kąpielowego na terenie Gminy Sierpc w 2019 roku
2019 5231 2019-04-18 Uchwała Uchwała nr 41/VI/19 Rady Gminy Sierpc z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie: ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Sierpc oraz określenia granic obwodów publicznych ośmioletnich szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Sierpc od dnia 1 września 2019 r.
2019 5230 2019-04-18 Uchwała Uchwała nr 40/VI/19 Rady Gminy Sierpc z dnia 29 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie: zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolach, oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów i  nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Sierpc
2019 5229 2019-04-18 Uchwała Uchwała nr 39/VI/19 Rady Gminy Sierpc z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Sierpc w 2019 roku
2019 5228 2019-04-18 Uchwała Uchwała nr 38/VI/19 Rady Gminy Sierpc z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie zasad udzielania spółkom wodnym dotacji z budżetu Gminy Sierpc, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania.
2019 3912 2019-03-25 Uchwała Budżetowa Uchwała budżetowa nr 24/IV/18 Rady Gminy Sierpc z dnia 28 grudnia 2018 r. na rok 2019
2019 3186 2019-03-11 Uchwała Uchwała nr 35/V/19 Rady Gminy Sierpc z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie: ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schroniskach dla osób bezdomnych oraz w schroniskach dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi.
2019 3185 2019-03-11 Uchwała Uchwała nr 34/V/19 Rady Gminy Sierpc z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie: określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
2019 3184 2019-03-11 Uchwała Uchwała nr 33/V/19 Rady Gminy Sierpc z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie dopłat dla taryfowych grup odbiorców usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków w Gminie Sierpc
2019 453 2019-01-10 Uchwała Uchwała nr 22/III/18 Rady Gminy Sierpc z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie: podwyższenia kwot kryterium dochodowego uprawniającego do udzielenia wsparcia w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2018 12313 2018-12-12 Uchwała Uchwała nr 18/II/18 Rady Gminy Sierpc z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie obniżenia średniej ceny żyta przyjmowanej jako podstawa do ustalenia podatku rolnego na obszarze gminy Sierpc
2018 12312 2018-12-12 Uchwała Uchwała nr 17/II/18 Rady Gminy Sierpc z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, zwolnień w tym podatku, obowiązujących w 2019 roku
2018 12311 2018-12-12 Uchwała Uchwała nr 16/II/18 Rady Gminy Sierpc z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu drewna jako podstawy do ustalenia podatku leśnego na obszarze gminy Sierpc
2018 12310 2018-12-12 Uchwała Uchwała nr 15/II/18 Rady Gminy Sierpc z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w  2019 roku
2018 9585 2018-10-10 Uchwała Uchwała nr 262/LVI/18 Rady Gminy Sierpc z dnia 14 września 2018 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w Statucie Gminy Sierpc.
2018 8924 2018-09-20 Uchwała Uchwała nr 261/LVI/18 Rady Gminy Sierpc z dnia 14 września 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu wynagrodzeń nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Sierpc.
2018 7650 2018-08-01 Uchwała Uchwała nr 256/LIV/18 Rady Gminy Sierpc z dnia 30 lipca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli na terenie Gminy Sierpc w 2018 roku
2018 6174 2018-06-14 Uchwała Uchwała nr 249/LI /2018 Rady Gminy Sierpc z dnia 11 czerwca 2018 r. w sprawie: ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Sierpc.
2018 6173 2018-06-14 Uchwała Uchwała nr 248/LI/18 Rady Gminy Sierpc z dnia 11 czerwca 2018 r. w sprawie określenia sezonu kąpielowego na terenie Gminy Sierpc w 2018 roku
2018 6172 2018-06-14 Uchwała Uchwała nr 244/L/18 Rady Gminy Sierpc z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie: udzielenia upoważnienia Dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Sudragach do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej dotyczących ustalania opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Sudragach oraz udzielania zwolnień z tych opłat.
2018 6171 2018-06-14 Uchwała Uchwała nr 243/L/18 Rady Gminy Sierpc z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie: udzielenia upoważnienia Dyrektorowi Szkoły Podstawowej im. Polskich Noblistów w Goleszynie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej dotyczących ustalania opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w Szkole Podstawowej im. Polskich Noblistów w Goleszynie oraz udzielania zwolnień z tych opłat.
2018 6170 2018-06-14 Uchwała Uchwała nr 242/L/18 Rady Gminy Sierpc z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie: udzielenia upoważnienia Dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Borkowie Kościelnym do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej dotyczących ustalania opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Borkowie Kościelnym oraz udzielania zwolnień z tych opłat.
2018 6169 2018-06-14 Uchwała Uchwała nr 241/L/18 Rady Gminy Sierpc z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie: udzielenia upoważnienia Dyrektorowi Szkoły Podstawowej im. Zygmunta Padlewskiego w Bledzewie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej dotyczących ustalania opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w Szkole Podstawowej im. Zygmunta Padlewskiego w Bledzewie oraz udzielania zwolnień z tych opłat.
2018 5258 2018-05-15 Uchwała Uchwała nr 238/XLIX/18 Rady Gminy Sierpc z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie: utworzenia obwodów głosowania na terenie Gminy Sierpc
2018 5257 2018-05-15 Uchwała Budżetowa Uchwała budżetowa nr 221/XLV/17 Rady Gminy Sierpc z dnia 28 grudnia 2017 r.
2018 4127 2018-04-13 Uchwała Uchwała nr 236/XLVIII/18 Rady Gminy Sierpc z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie: utworzenia okręgów wyborczych na terenie Gminy Sierpc.
2018 4126 2018-04-13 Uchwała Uchwała nr 235/XLVIII/18 Rady Gminy Sierpc z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Sierpc w 2018 roku
2018 2700 2018-03-16 Uchwała Uchwała nr 233/XLVII/18 Rady Gminy Sierpc z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie: udzielenia upoważnienia Dyrektorowi Publicznego Przedszkola w Studzieńcu do załatwiania indywidulanych spraw z zakresu administracji publicznej dotyczących ustalania opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w Publicznym Przedszkolu w Studzieńcu oraz udzielania zwolnień z tych opłat
2018 2699 2018-03-16 Uchwała Uchwała nr 232/XLVII/18 Rady Gminy Sierpc z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie: ustalenia czasu zapewnienia bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki, określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w placówkach prowadzonych przez Gminę Sierpc oraz warunków zwolnienia z tych opłat
2018 2698 2018-03-16 Uchwała Uchwała nr 231/XLVII/18 Rady Gminy Sierpc z dnia 27 lutego 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu wynagrodzeń nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Sierpc.
2017 12328 2017-12-19 Uchwała Uchwała nr 211/XLIII/17 Rady Gminy Sierpc z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie Gminy Sierpc
2017 11728 2017-12-08 Uchwała Uchwała nr 215/XLIII/17 Rady Gminy Sierpc z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu drewna jako podstawy do ustalenia podatku leśnego na obszarze gminy Sierpc
2017 11727 2017-12-08 Uchwała Uchwała nr 214/XLIII/17 Rady Gminy Sierpc z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w  2018 roku
2017 11726 2017-12-08 Uchwała Uchwała nr 213/XLIII/17 Rady Gminy Sierpc z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, zwolnień w tym podatku, obowiązujących w 2018 roku
2017 11725 2017-12-08 Uchwała Uchwała nr 212/XLIII/17 Rady Gminy Sierpc z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie obniżenia średniej ceny żyta przyjmowanej jako podstawa do ustalenia podatku rolnego na obszarze gminy Sierpc
2017 11724 2017-12-08 Uchwała Uchwała nr 210/XLIII/17 Rady Gminy Sierpc z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Sierpc
2017 7822 2017-09-20 Uchwała Uchwała nr 197/XL/17 Rady Gminy Sierpc z dnia 12 września 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu wynagrodzeń nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Sierpc.
2017 7397 2017-09-08 Uchwała Uchwała nr 194/XXXIX/17 Rady Gminy Sierpc z dnia 24 sierpnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie: zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolach, oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów i nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Sierpc
2017 3155 2017-04-04 Uchwała Uchwała nr 169/XXXII/17 Rady Gminy Sierpc z dnia 24 marca 2017r. w sprawie: określenia kryteriów naboru do publicznych przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.
2017 3154 2017-04-04 Uchwała Uchwała nr 175/XXXII/17 Rady Gminy Sierpc z dnia 24 marca 2017r. w sprawie zniesienia ochrony z części pomnika przyrody na terenie parku w Borkowie Wielkim, gmina Sierpc
2017 3153 2017-04-04 Uchwała Uchwała nr 174/XXXII/17 Rady Gminy Sierpc z dnia 24 marca 2017r. w sprawie określenia rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, sposób ich świadczenia oraz wysokość cen za te usługi
2017 3152 2017-04-04 Uchwała Uchwała nr 173/XXXII/17 Rady Gminy Sierpc z dnia 24 marca 2017r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2017 3151 2017-04-04 Uchwała Uchwała nr 172/XXXII/17 Rady Gminy Sierpc z dnia 24 marca 2017r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Sierpc
2017 3150 2017-04-04 Uchwała Uchwała nr 171/XXXII/17 Rady Gminy Sierpc z dnia 24 marca 2017r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe, na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.
2017 3149 2017-04-04 Uchwała Uchwała nr 170/XXXII/17 Rady Gminy Sierpc z dnia 24 marca 2017r. w sprawie: określenia kryteriów naboru do pierwszych klas szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Sierpc w  postępowaniu rekrutacyjnym dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły, jeżeli szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.
2017 1601 2017-02-17 Uchwała Budżetowa Uchwała budżetowa nr 156/XXVIII/16 Rady Gminy Sierpc z dnia 30 grudnia 2016r.
2016 11835 2016-12-29 Uchwała Uchwała nr 155/XXVII/16 Rady Gminy Sierpc z dnia 19 grudnia 2016r. w sprawie: ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych, na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg.
2016 10854 2016-12-07 Uchwała Uchwała nr 151/XXVI/16 Rady Gminy Sierpc z dnia 25 listopada 2016r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Sierpc
2016 10853 2016-12-07 Uchwała Uchwała nr 149/XXVI/16 Rady Gminy Sierpc z dnia 25 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2017 roku
2016 10852 2016-12-07 Uchwała Uchwała nr 148/XXVI/16 Rady Gminy Sierpc z dnia 25 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, zwolnień w tym podatku
2016 10851 2016-12-07 Uchwała Uchwała nr 147/XXVI/16 Rady Gminy Sierpc z dnia 25 listopada 2016r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu drewna jako podstawy do ustalenia podatku leśnego na obszarze gminy Sierpc
2016 10850 2016-12-07 Uchwała Uchwała nr 146/XXVI/16 Rady Gminy Sierpc z dnia 25 listopada 2016r. w sprawie obniżenia średniej ceny żyta przyjmowanej jako podstawa do ustalenia podatku rolnego na obszarze gminy Sierpc
2016 8143 2016-09-16 Uchwała Uchwała nr 139/XXII/16 Rady Gminy Sierpc z dnia 2 września 2016r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
2016 8139 2016-09-16 Uchwała Uchwała nr 138/XXII/16 Rady Gminy Sierpc z dnia 2 września 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu udzielenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym.
2016 6546 2016-07-14 Uchwała Uchwała nr 133/XXI/16 Rady Gminy Sierpc z dnia 29 czerwca 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolach oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Sierpc.
2016 6545 2016-07-14 Uchwała Uchwała nr 131/XXI/16 Rady Gminy Sierpc z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
2016 6544 2016-07-14 Uchwała Uchwała nr 130/XXI/16 Rady Gminy Sierpc z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 5573 2016-06-23 Uchwała Uchwała nr 126/XX/16 Rady Gminy Sierpc z dnia 31 maja 2016r. w sprawie: określenia zasad udzielania bonifikat przy sprzedaży stanowiących własność Gminy Sierpc nieruchomości na cele mieszkaniowe oraz jako lokal mieszkalny.
2016 5571 2016-06-23 Uchwała Uchwała nr 125/XX/16 Rady Gminy Sierpc z dnia 31 maja 2016r. w sprawie: wieloletniego programu gospodarowania zasobem mieszkaniowym Gminy Sierpc
2016 5569 2016-06-23 Uchwała Budżetowa Uchwała budżetowa nr 106/XVI/15 Rady Gminy Sierpc z dnia 21 grudnia 2015r. na rok 2016
2016 1717 2016-02-23 Uchwała Uchwała nr 115/XVIII/16 Rady Gminy Sierpc z dnia 5 lutego 2016r. w sprawie: określenia kryteriów naboru do pierwszych klas szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez gminę Sierpc w postępowaniu rekrutacyjnym dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły, jeżeli szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.
2016 1716 2016-02-23 Uchwała Uchwała nr 114/XVIII/16 Rady Gminy Sierpc z dnia 5 lutego 2016r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr 29/VII/ 2015 Rady Gminy Sierpc w sprawie określenia kryteriów naboru do publicznych przedszkoli na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.
2015 10879 2015-12-12 Uchwała Uchwała nr 105/XV/15 Rady Gminy Sierpc z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie wyboru metody ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi odbieranymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz ustalenia stawki takiej opłaty
2015 10323 2015-12-09 Uchwała Uchwała nr 104/XV/15 Rady Gminy Sierpc z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów deklaracji i informacji podatkowych w zakresie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego
2015 10319 2015-12-09 Uchwała Uchwała nr 103/XV/15 Rady Gminy Sierpc z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu drewna jako podstawy do ustalenia podatku leśnego na obszarze gminy Sierpc
2015 10318 2015-12-09 Uchwała Uchwała nr 102/XV/15 Rady Gminy Sierpc z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2016 roku
2015 10317 2015-12-09 Uchwała Uchwała nr 101/XV/15 Rady Gminy Sierpc z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, zwolnień w tym podatku
2015 10316 2015-12-09 Uchwała Uchwała nr 100/XV/15 Rady Gminy Sierpc z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie obniżenia średniej ceny żyta przyjmowanej jako podstawa do ustalenia podatku rolnego na obszarze gminy Sierpc
2015 9183 2015-11-18 Uchwała Uchwała nr 95/XIV/15 Rady Gminy Sierpc z dnia 30 października 2015r. zmieniająca uchwałę Nr 133/XXXI/09 Rady Gminy Sierpc z dnia 27.02.2009 r. w sprawie uchwalenia regulaminu wynagrodzeń nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Sierpc.
2015 8498 2015-10-23 Uchwała Uchwała nr 89/XII/15 Rady Gminy Sierpc z dnia 28 września 2015r. w sprawie: nadania Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Sierpcu z siedzibą w Borkowie Kościelnym.
2015 5718 2015-06-24 Uchwała Uchwała nr 80/IX/15 Rady Gminy Sierpc z dnia 27 maja 2015r. w sprawie: ustalenia wysokości ekwiwalentu za udział w działaniach ratowniczych lub szkoleniach pożarniczych dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych w Gminie Sierpc
2015 2566 2015-03-20 Uchwała Uchwała nr 69/VII/15 Rady Gminy Sierpc z dnia 26 lutego 2015r. w sprawie: uchwalenia Statutu Sołectwa Żochowo.
2015 2565 2015-03-20 Uchwała Uchwała nr 68/VII/15 Rady Gminy Sierpc z dnia 26 lutego 2015r. w sprawie: uchwalenia Statutu Sołectwa Wilczogóra.
2015 2564 2015-03-20 Uchwała Uchwała nr 67/VII/15 Rady Gminy Sierpc z dnia 26 lutego 2015r. w sprawie: uchwalenia Statutu Sołectwa Wernerowo.
2015 2563 2015-03-20 Uchwała Uchwała nr 66/VII/15 Rady Gminy Sierpc z dnia 26 lutego 2015r. w sprawie: uchwalenia Statutu Sołectwa Warzyn-Skóry.
2015 2562 2015-03-20 Uchwała Uchwała nr 65/VII/15 Rady Gminy Sierpc z dnia 26 lutego 2015r. w sprawie: uchwalenia Statutu Sołectwa Warzyn Kmiecy.
2015 2561 2015-03-20 Uchwała Uchwała nr 64/VII/15 Rady Gminy Sierpc z dnia 26 lutego 2015r. w sprawie: uchwalenia Statutu Sołectwa Szczepanki.
2015 2560 2015-03-20 Uchwała Uchwała nr 63/VII/15 Rady Gminy Sierpc z dnia 26 lutego 2015r. w sprawie: uchwalenia Statutu Sołectwa Sułocin-Teodory.
2015 2559 2015-03-20 Uchwała Uchwała nr 62/VII/15 Rady Gminy Sierpc z dnia 26 lutego 2015r. w sprawie: uchwalenia Statutu Sołectwa Sułocin-Towarzystwo.
2015 2558 2015-03-20 Uchwała Uchwała nr 61/VII/15 Rady Gminy Sierpc z dnia 26 lutego 2015r. w sprawie: uchwalenia Statutu Sołectwa Susk.
2015 2557 2015-03-20 Uchwała Uchwała nr 60/VII/15 Rady Gminy Sierpc z dnia 26 lutego 2015r. w sprawie: uchwalenia Statutu Sołectwa Susk Nowy.
2015 2556 2015-03-20 Uchwała Uchwała nr 59/VII/15 Rady Gminy Sierpc z dnia 26 lutego 2015r. w sprawie: uchwalenia Statutu Sołectwa Studzieniec.
2015 2555 2015-03-20 Uchwała Uchwała nr 58/VII/15 Rady Gminy Sierpc z dnia 26 lutego 2015r. w sprawie: uchwalenia Statutu Sołectwa Sudragi.
2015 2554 2015-03-20 Uchwała Uchwała nr 57/VII/15 Rady Gminy Sierpc z dnia 26 lutego 2015r. w sprawie: uchwalenia Statutu Sołectwa Rydzewo.
2015 2553 2015-03-20 Uchwała Uchwała nr 56/VII/15 Rady Gminy Sierpc z dnia 26 lutego 2015r. w sprawie: uchwalenia Statutu Sołectwa Rachocin.
2015 2552 2015-03-20 Uchwała Uchwała nr 55/VII/15 Rady Gminy Sierpc z dnia 26 lutego 2015r. w sprawie: uchwalenia Statutu Sołectwa Podwierzbie.
2015 2551 2015-03-20 Uchwała Uchwała nr 54/VII/15 Rady Gminy Sierpc z dnia 26 lutego 2015r. w sprawie: uchwalenia Statutu Sołectwa Piaski.
2015 2550 2015-03-20 Uchwała Uchwała nr 53/VII/15 Rady Gminy Sierpc z dnia 26 lutego 2015r. w sprawie: uchwalenia Statutu Sołectwa Stare Piastowo.
2015 2549 2015-03-20 Uchwała Uchwała nr 52/VII/15 Rady Gminy Sierpc z dnia 26 lutego 2015r. w sprawie: uchwalenia Statutu Sołectwa Pawłowo.
2015 2548 2015-03-20 Uchwała Uchwała nr 51/VII/15 Rady Gminy Sierpc z dnia 26 lutego 2015r. w sprawie: uchwalenia Statutu Sołectwa Osówka.
2015 2547 2015-03-20 Uchwała Uchwała nr 50/VII/15 Rady Gminy Sierpc z dnia 26 lutego 2015r. w sprawie: uchwalenia Statutu Sołectwa Nowe Piastowo.
2015 2546 2015-03-20 Uchwała Uchwała nr 49/VII/15 Rady Gminy Sierpc z dnia 26 lutego 2015r. w sprawie: uchwalenia Statutu Sołectwa Miłobędzyn.
2015 2545 2015-03-20 Uchwała Uchwała nr 48/VII/15 Rady Gminy Sierpc z dnia 26 lutego 2015r. w sprawie: uchwalenia Statutu Sołectwa Mieszczk.
2015 2544 2015-03-20 Uchwała Uchwała nr 47/VII/15 Rady Gminy Sierpc z dnia 26 lutego 2015r. w sprawie: uchwalenia Statutu Sołectwa Mieszaki.
2015 2543 2015-03-20 Uchwała Uchwała nr 46/VII/15 Rady Gminy Sierpc z dnia 26 lutego 2015r. w sprawie: uchwalenia Statutu Sołectwa Kręćkowo.
2015 2542 2015-03-20 Uchwała Uchwała nr 45 /VII/15 Rady Gminy Sierpc z dnia 26 lutego 2015r. w sprawie: uchwalenia Statutu Sołectwa Kisielewo.
2015 2541 2015-03-20 Uchwała Uchwała nr 44/VII/15 Rady Gminy Sierpc z dnia 26 lutego 2015r. w sprawie: uchwalenia Statutu Sołectwa Grodkowo- Zawisze.
2015 2540 2015-03-20 Uchwała Uchwała nr 43/VII/15 Rady Gminy Sierpc z dnia 26 lutego 2015r. w sprawie: uchwalenia Statutu Sołectwa Grodkowo -Włóki.
2015 2539 2015-03-20 Uchwała Uchwała nr 42/VII/15 Rady Gminy Sierpc z dnia 26 lutego 2015r. w sprawie: uchwalenia Statutu Sołectwa Gorzewo.
2015 2538 2015-03-20 Uchwała Uchwała nr 41/VII/15 Rady Gminy Sierpc z dnia 26 lutego 2015r. w sprawie: uchwalenia Statutu Sołectwa Goleszyn.
2015 2537 2015-03-20 Uchwała Uchwała nr 40 /VII/15 Rady Gminy Sierpc z dnia 26 lutego 2015r. w sprawie: uchwalenia Statutu Sołectwa Dziembakowo.
2015 2536 2015-03-20 Uchwała Uchwała nr 39 /VII/15 Rady Gminy Sierpc z dnia 26 lutego 2015r. w sprawie: uchwalenia Statutu Sołectwa Dębowo.
2015 2535 2015-03-20 Uchwała Uchwała nr 38 /VII/15 Rady Gminy Sierpc z dnia 26 lutego 2015r. w sprawie: uchwalenia Statutu Sołectwa Dąbrówki.
2015 2534 2015-03-20 Uchwała Uchwała nr 37/VII/15 Rady Gminy Sierpc z dnia 26 lutego 2015r. w sprawie: uchwalenia Statutu Sołectwa Borkowo Wielkie.
2015 2533 2015-03-20 Uchwała Uchwała nr 36/VII/15 Rady Gminy Sierpc z dnia 26 lutego 2015r. w sprawie: uchwalenia Statutu Sołectwa Borkowo Kościelne.
2015 2532 2015-03-20 Uchwała Uchwała nr 35/VII/15 Rady Gminy Sierpc z dnia 26 lutego 2015r. w sprawie: uchwalenia Statutu Sołectwa Bledzewko.
2015 2531 2015-03-20 Uchwała Uchwała nr 34/VII/15 Rady Gminy Sierpc z dnia 26 lutego 2015r. w sprawie: uchwalenia Statutu Sołectwa Bledzewo.
2015 2530 2015-03-20 Uchwała Uchwała nr 33/VII/15 Rady Gminy Sierpc z dnia 26 lutego 2015r. w sprawie: uchwalenia Statutu Sołectwa Białyszewo-Towarzystwo.
2015 2529 2015-03-20 Uchwała Uchwała nr 32/VII/15 Rady Gminy Sierpc z dnia 26 lutego 2015r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Białyszewo.
2015 2528 2015-03-20 Uchwała Uchwała nr 31/VII/15 Rady Gminy Sierpc z dnia 26 lutego 2015r. w sprawie: uchwalenia Statutu Sołectwa Białoskóry.
2015 2527 2015-03-20 Uchwała Uchwała nr 30/VII/15 Rady Gminy Sierpc z dnia 26 lutego 2015r. w sprawie: uchwalenia Statutu Sołectwa Białe Błoto.
2015 2526 2015-03-20 Uchwała Uchwała nr 29/VII/15 Rady Gminy Sierpc z dnia 26 lutego 2015r. w sprawie: określenia kryteriów naboru do publicznych przedszkoli na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.
2015 1855 2015-03-05 Uchwała Budżetowa Uchwała budżetowa nr 14/IV/14 Rady Gminy Sierpc z dnia 19 grudnia 2014r. na rok 2015
2015 1336 2015-02-17 Uchwała Uchwała nr 26/VI/15 Rady Gminy Sierpc z dnia 23 stycznia 2015r. w sprawie: wprowadzenia zmian w Statucie Gminy Sierpc.
2014 11766 2014-12-16 Uchwała Uchwała nr 11/II/14 Rady Gminy Sierpc z dnia 8 grudnia 2014r. w sprawie określenia stawek opłaty targowej na terenie gminy Sierpc w 2015 r.
2014 11765 2014-12-16 Uchwała Uchwała nr 10/II/14 Rady Gminy Sierpc z dnia 8 grudnia 2014r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu drewna jako podstawy do ustalenia podatku leśnego na obszarze gminy Sierpc
2014 11764 2014-12-16 Uchwała Uchwała nr 9/II/14 Rady Gminy Sierpc z dnia 8 grudnia 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2015 roku
2014 11763 2014-12-16 Uchwała Uchwała nr 8/II/14 Rady Gminy Sierpc z dnia 8 grudnia 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, zwolnień w tym podatku
2014 11762 2014-12-16 Uchwała Uchwała nr 7/II/14 Rady Gminy Sierpc z dnia 8 grudnia 2014r. w sprawie obniżenia średniej ceny żyta przyjmowanej jako podstawa do ustalenia podatku rolnego na obszarze gminy Sierpc
2014 6041 2014-06-17 Uchwała Uchwała nr 184/XLIV/14 Rady Gminy Sierpc z dnia 29 maja 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr 206/L/10 Rady Gminy Sierpc z dnia 19 lipca 2010 roku w sprawie opłaty za świadczenia w przedszkolu prowadzonym przez Gminę Sierpc.
2014 6040 2014-06-17 Uchwała Uchwała nr 183/XLIV/14 Rady Gminy Sierpc z dnia 29 maja 2014r. w sprawie określenia zasad korzystania z gminnego obiektu użyteczności publicznej - stadionu w miejscowości Białyszewo oraz boiska sportowego w miejscowości - Dziembakowo.
2014 6039 2014-06-17 Uchwała Budżetowa Uchwała budżetowa nr 169/XLII/14 Rady Gminy Sierpc z dnia 28 stycznia 2014r.
2014 1883 2014-02-28 Uchwała Uchwała nr 172/XLII/14 Rady Gminy Sierpc z dnia 28 stycznia 2014r. w sprawie: udzielenia upoważnienia Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sierpcu do wydawania decyzji administracyjnych w sprawach dodatku energetycznego
2014 1882 2014-02-28 Uchwała Uchwała nr 171/XLII/14 Rady Gminy Sierpc z dnia 28 stycznia 2014r. w sprawie: określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2014 1881 2014-02-28 Uchwała Uchwała nr 170/XLII/14 Rady Gminy Sierpc z dnia 28 stycznia 2014r. w sprawie: podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2013 13575 2013-12-20 Uchwała Uchwała nr 162/XL/13 Rady Gminy Sierpc z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie stawek opłaty targowej na terenie gminy Sierpc
2013 13574 2013-12-20 Uchwała Uchwała nr 161/XL/13 Rady Gminy Sierpc z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2014 roku
2013 13573 2013-12-20 Uchwała Uchwała nr 160/XL/13 Rady Gminy Sierpc z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, zwolnień w tym podatku
2013 13572 2013-12-20 Uchwała Uchwała nr 159/XL/13 Rady Gminy Sierpc z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu drewna jako podstawy do ustalenia podatku leśnego na obszarze gminy Sierpc
2013 13571 2013-12-20 Uchwała Uchwała nr 158/XL/13 Rady Gminy Sierpc z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie obniżenia średniej ceny żyta przyjmowanej jako podstawa do ustalenia podatku rolnego na obszarze gminy Sierpc
2013 8507 2013-07-29 Uchwała Uchwała nr 144/XXXVI/13 Rady Gminy Sierpc z dnia 23 lipca 2013r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 8506 2013-07-29 Uchwała Uchwała nr 143/XXXVI/13 Rady Gminy Sierpc z dnia 23 lipca 2013r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz wykazu dokumentów potwierdzających dane zawarte w deklaracji
2013 8505 2013-07-29 Uchwała Uchwała nr 134/XXXIII/13 Rady Gminy Sierpc z dnia 13 maja 2013r. w sprawie zasad udzielania spółkom wodnym dotacji z budżetu Gminy Sierpc, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania.
2013 6060 2013-05-31 Uchwała Uchwała nr 133/XXXIII/13 Rady Gminy Sierpc z dnia 13 maja 2013r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi
2013 6059 2013-05-31 Uchwała Uchwała nr 132/XXXIII/13 Rady Gminy Sierpc z dnia 13 maja 2013r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 4519 2013-04-12 Uchwała Uchwała nr 123/XXXI/12 Rady Gminy Sierpc z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie: utworzenia obwodów głosowania na terenie Gminy Sierpc
2013 4518 2013-04-12 Uchwała Uchwała nr 103/XXVIII/12 Rady Gminy Sierpc z dnia 26 października 2012r. w sprawie: utworzenia okręgów wyborczych na terenie Gminy Sierpc.
2013 2088 2013-02-19 Uchwała Budżetowa Uchwała budżetowa nr 116/XXX/12 Rady Gminy Sierpc z dnia 7 grudnia 2012r.
2013 179 2013-01-07 Uchwała Uchwała nr 114/XXX/12 Rady Gminy Sierpc z dnia 7 grudnia 2012r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 178 2013-01-07 Uchwała Uchwała nr 113/XXX/12 Rady Gminy Sierpc z dnia 7 grudnia 2012r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 177 2013-01-07 Uchwała Uchwała nr 112/XXX/12 Rady Gminy Sierpc z dnia 7 grudnia 2012r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie  odpadami komunalnymi oraz wykazu dokumentów potwierdzających dane zawarte w deklaracji
2013 176 2013-01-07 Uchwała Uchwała nr 110/XXX/12 Rady Gminy Sierpc z dnia 7 grudnia 2012r. w sprawie wyboru metody ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi odbieranymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz ustalenia stawki takiej opłaty
2013 175 2013-01-07 Uchwała Uchwała nr 115/XXX/12 Rady Gminy Sierpc z dnia 7 grudnia 2012r. w sprawie określenia rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi
2012 9859 2012-12-17 Uchwała Uchwała nr 109/XXIX/12 Rady Gminy Sierpc z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie stawek opłaty targowej na terenie gminy Sierpc
2012 9858 2012-12-17 Uchwała Uchwała nr 108/XXIX/12 Rady Gminy Sierpc z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2013 roku
2012 9857 2012-12-17 Uchwała Uchwała nr 107/XXIX/12 Rady Gminy Sierpc z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, zwolnień od tych podatków
2012 9856 2012-12-17 Uchwała Uchwała nr 106/XXIX/12 Rady Gminy Sierpc z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie obniżenia średniej ceny żyta przyjmowanej jako podstawa do ustalenia podatku rolnego na obszarze gminy Sierpc
2012 9855 2012-12-17 Uchwała Uchwała nr 105/XXIX/12 Rady Gminy Sierpc z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu drewna jako podstawy do ustalenia podatku leśnego na obszarze gminy Sierpc
2012 9690 2012-12-16 Uchwała Uchwała nr 111/XXX/12 Rady Gminy Sierpc z dnia 7 grudnia 2012r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Sierpc
2012 6750 2012-10-08 Uchwała Uchwała nr 94/XXV/12 Rady Gminy Sierpc z dnia 31 sierpnia 2012r. w sprawie: zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolach oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Sierpc.
2012 4872 2012-06-20 Uchwała Uchwała nr 74/XX/12 Rady Gminy Sierpc z dnia 30 marca 2012r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Sierpc środków  stanowiących fundusz sołecki w roku budżetowym 2013.
2012 4844 2012-06-19 Uchwała Uchwała nr 77/XX/12 Rady Gminy Sierpc z dnia 30 marca 2012r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Sierpc w 2012 roku
2012 3308 2012-04-12 Uchwała Uchwała nr 61/XVI/II Rady Gminy Sierpc z dnia 21 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2012 rok
2012 1377 2012-02-15 Uchwała Uchwała nr 66/XVI/11 Rady Gminy Sierpc z dnia 21 grudnia 2011r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w gminie Sierpc oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
2011 8527 2011-12-30 Uchwała Uchwała nr 59/XV/11 Rady Gminy Sierpc z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego, organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących ich działalności statutowej.
2011 8125 2011-12-17 Uchwała Uchwała nr 55/XV/11 Rady Gminy Sierpc z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2012 roku
2011 8124 2011-12-17 Uchwała Uchwała nr 54/XV/11 Rady Gminy Sierpc z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu drewna jako podstawy do ustalenia podatku leśnego na obszarze gminy Sierpc
2011 8123 2011-12-17 Uchwała Uchwała nr 53/XV/11 Rady Gminy Sierpc z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie obniżenia średniej ceny żyta przyjmowanej jako podstawa do ustalenia podatku rolnego na obszarze gminy Sierpc
2011 8128 2011-12-17 Uchwała Uchwała nr 58/XV/11 Rady Gminy Sierpc z dnia 29 listopada 2011r. zmieniająca Uchwałę Nr 160/XXXIII/05 Rady Gminy Sierpc z dnia 30 listopada 2005roku w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2011 8129 2011-12-17 Uchwała Uchwała nr 60/XV/II Rady Gminy Sierpc z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie ustalenia opłaty za 1m3 pobranej wody z wodociągów na terenie Gminy Sierpc
2011 8126 2011-12-17 Uchwała Uchwała nr 56/XV/11 Rady Gminy Sierpc z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie stawek opłaty targowej na terenie gminy Sierpc
2011 8127 2011-12-17 Uchwała Uchwała nr 57/XV/11 Rady Gminy Sierpc z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, zwolnień od tych podatków
2011 5615 2011-10-07 Uchwała Uchwała nr 41/XII/11 Rady Gminy Sierpc z dnia 31 sierpnia 2011r. w sprawie: zasad udzielania dotacji z budżetu Gminy Sierpc spółkom wodnym.
2011 2358 2011-05-11 Uchwała Uchwała nr 20/VI/11 Rady Gminy Sierpc z dnia 25 marca 2011r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Sierpc środków stanowiących fundusz sołecki w roku budżetowym 2012.
2011 1000 2011-03-08 Uchwała Uchwała nr 15/IV/11 Rady Gminy Sierpc z dnia 14 stycznia 2011r. w sprawie: określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania spłat lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Sierpc lub jej jednostkom podległym, wskazania organu i osób uprawnionych do udzielania tych ulg oraz warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną.
2011 699 2011-02-22 Uchwała Uchwała nr 8/III/10 Rady Gminy Sierpc z dnia 22 grudnia 2010r. Uchwała Budżetowa
2011 700 2011-02-22 Uchwała Uchwała nr 11/III/10 Rady Gminy Sierpc z dnia 22 grudnia 2010r. w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności na terenie gminy Sierpc w zakresie: odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.
2010 6269 2010-12-09 Uchwała Uchwała nr 214/LIII/10 Rady Gminy Sierpc z dnia 10 listopada 2010r. określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, zwolnień od tych podatków
2010 6268 2010-12-09 Uchwała Uchwała nr 213/LIII/10 Rady Gminy Sierpc z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie obniżenia średniej ceny żyta przyjmowanej jako podstawa do ustalenia podatku rolnego na obszarze gminy Sierpc
2010 6267 2010-12-09 Uchwała Uchwała nr 211/LII/10 Rady Gminy Sierpc z dnia 15 października 2010r. w sprawie zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sierpcu.
2010 6272 2010-12-09 Uchwała Uchwała nr 217/LIII/10 Rady Gminy Sierpc z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu drewna jako podstawy do ustalenia podatku leśnego na obszarze gminy Sierpc
2010 6271 2010-12-09 Uchwała Uchwała nr 216/LIII/10 Rady Gminy Sierpc z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie stawek opłaty targowej na terenie gminy Sierpc
2010 6270 2010-12-09 Uchwała Uchwała nr 215/LIII/10 Rady Gminy Sierpc z dnia 10 listopada 2010r. ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2011 roku
2010 4294 2010-10-01 Uchwała Uchwała nr 206/L/10 Rady Gminy Sierpc z dnia 19 lipca 2010r. w sprawie opłaty za świadczenia w przedszkolu prowadzonym przez Gminę Sierpc.
2010 3755 2010-08-21 Uchwała Uchwała nr 187/XLVI/10 Rady Gminy Sierpc z dnia 29 marca 2010r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania zasobem mieszkaniowym Gminy Sierpc na lata 2010-2014
2010 3754 2010-08-21 Uchwała Uchwała nr 184/XLVI/10 Rady Gminy Sierpc z dnia 29 marca 2010r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy Sierpc środków stanowiących fundusz sołecki w roku budżetowym 201
2010 3756 2010-08-21 Uchwała Uchwała nr 199/XLVIII/10 Rady Gminy Sierpc z dnia 25 maja 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Gminy Sierpc.
2010 3758 2010-08-21 Uchwała Uchwała nr 201/XLVIII/10 Rady Gminy Sierpc z dnia 25 maja 2010r. w sprawie uchwalenia Statutu Publicznego Przedszkola w Studzieńcu.
2010 3757 2010-08-21 Uchwała Uchwała nr 200/XLVIII/10 Rady Gminy Sierpc z dnia 25 maja 2010r. w sprawie założenia Publicznego Przedszkola w Studzieńcu.
2010 1275 2010-04-22 Uchwała Uchwała nr 173/XLII/09 Rady Gminy Sierpc z dnia 18 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sierpc na rok 2010
2010 10 2010-01-02 Uchwała Uchwała nr 177/XLII/09 Rady Gminy Sierpc z dnia 18 grudnia 2009r. w sprawie zmiany uchwały Nr 127/XXIX/08 Rady Gminy Sierpc z dnia 19 grudnia 2008 r. w sprawie ustalenia i zakresu szczegółowych zasad przyznawania usług opiekuńczych realizowanych w ramach opieki społecznej przez Gminę Sierpc na rok 2009 oraz odpłatności za te usługi
2009 6719 2009-12-17 Uchwała Uchwała nr 169/XLI/09 Rady Gminy Sierpc z dnia 13 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, zwolnień od tych podatków
2009 6718 2009-12-17 Uchwała Uchwała nr 168/XLI/09 Rady Gminy Sierpc z dnia 13 listopada 2009r. w sprawie obniżenia średniej ceny żyta przyjmowanej jako podstawa do ustalenia podatku rolnego na obszarze gminy Sierpc
2009 6721 2009-12-17 Uchwała Uchwała nr 171/XLI/09 Rady Gminy Sierpc z dnia 13 listopada 2009r. w sprawie stawek opłaty targowej na terenie gminy Sierpc
2009 6720 2009-12-17 Uchwała Uchwała nr 170/XLI/09 Rady Gminy Sierpc z dnia 13 listopada 2009r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2010 roku
2009 3188 2009-07-14 Uchwała Uchwała nr 145/XXXV/09 Rady Gminy Sierpc z dnia 27 maja 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Gminy Sierpc
2009 3189 2009-07-14 Uchwała Uchwała nr 147/XXXV/09 Rady Gminy Sierpc z dnia 27 maja 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr 29/V/2003 Rady Gminy Sierpc z dnia 7 lutego 2003 roku w sprawie zatwierdzenia Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Sierpcu
2009 1845 2009-05-15 Uchwała Uchwała nr 122/XXIX/08 Rady Gminy Sierpc z dnia 19 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Sierpc na rok 2009
2009 1349 2009-04-20 Uchwała Uchwała nr 133/XXXI/09 Rady Gminy Sierpc z dnia 27 lutego 2009r. w sprawie uchwalenie regulaminu wynagrodzeń nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Sierpc