Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 175

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 10795 2019-09-18 Uchwała Uchwała nr XIII/86/2019 Rady Gminy Sienno z dnia 16 września 2019 r. zmieniająca uchwałę w  sprawie przyjęcia Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania, obliczania i  wypłacania niektórych składników wynagradzania wynikających ze stosunku pracy dla nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego
2019 10794 2019-09-18 Uchwała Uchwała nr XIII/83/2019 Rady Gminy Sienno z dnia 16 września 2019 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Sienno oraz warunków i zasad korzystania z przystanków
2019 9536 2019-08-05 Uchwała Uchwała nr XII/80/2019 Rady Gminy Sienno z dnia 31 lipca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty
2019 8764 2019-07-12 Uchwała Uchwała nr XI/76/2019 Rady Gminy Sienno z dnia 10 lipca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania, terminu i sposobu rozliczania dotacji oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania, terminu i sposobu wykorzystania dotacji udzielanych z budżetu Gminy Sienno dla niepublicznych: szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego
2019 8149 2019-07-02 Uchwała Uchwała nr X/75/2019 Rady Gminy Sienno z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Siennie
2019 8148 2019-07-02 Uchwała Uchwała nr X/74/2019 Rady Gminy Sienno z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w uchwale w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Sienno oraz warunków i zasad korzystania z przystanków
2019 8147 2019-07-02 Uchwała Uchwała nr X/73/2019 Rady Gminy Sienno z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia wzorów deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanych przez właścicieli nieruchomości
2019 8146 2019-07-02 Uchwała Uchwała nr X/72/2019 Rady Gminy Sienno z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego
2019 7470 2019-06-14 Uchwała Uchwała nr IX/63/2019 Rady Gminy Sienno z dnia 10 czerwca 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty
2019 7467 2019-06-14 Uchwała Uchwała nr IX/64/2019 Rady Gminy Sienno z dnia 10 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności
2019 6565 2019-05-22 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Gminy Sienno z dnia 13 maja 2019 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Sienno
2019 6428 2019-05-16 Uchwała Uchwała nr VIII/58/2019 Rady Gminy Sienno z dnia 13 maja 2019 r. w sprawie określenia zasad zbywania, oddawania w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczenie aktywów trwałych Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Siennie
2019 6367 2019-05-15 Uchwała Uchwała nr VIII/60/2019 Rady Gminy Sienno z dnia 13 maja 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Sienno
2019 6366 2019-05-15 Uchwała Uchwała nr VIII/59/2019 Rady Gminy Sienno z dnia 13 maja 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Sienno
2019 4540 2019-04-08 Uchwała Uchwała nr VI/54/2019 Rady Gminy Sienno z dnia 1 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa
2019 4377 2019-04-04 Uchwała Uchwała nr VI/53/2019 Rady Gminy Sienno z dnia 1 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian w uchwale w sprawie poboru podatków stanowiących dochody gminy, określenia inkasentów, określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso oraz ustalenia terminu wpłaty podatków
2019 4376 2019-04-04 Uchwała Uchwała nr VI/50/2019 Rady Gminy Sienno z dnia 1 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian w  Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Sienno
2019 4375 2019-04-04 Uchwała Uchwała nr VI/49/2019 Rady Gminy Sienno z dnia 1 kwietnia 2019 r. w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2019 2652 2019-02-27 Uchwała Uchwała nr V/46/2019 Rady Gminy Sienno z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie diet przysługujących radnym Rady Gminy Sienno
2019 2651 2019-02-27 Uchwała Uchwała nr V/43/2019 Rady Gminy Sienno z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie przyjęcia „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Sienno”
2019 2650 2019-02-27 Uchwała Uchwała nr V/39/2019 Rady Gminy Sienno z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa
2019 2649 2019-02-27 Uchwała Uchwała nr V/38/2019 Rady Gminy Sienno z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie poboru podatków stanowiących dochody gminy, określenia inkasentów, określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso oraz ustalenia terminu wpłaty podatków
2019 1084 2019-01-22 Uchwała Uchwała nr IV/35/2018 Rady Gminy Sienno z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sienno na 2019 rok
2018 13273 2018-12-31 Uchwała Uchwała nr IV/31/2018 Rady Gminy Sienno z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do nieodpłatnego przyznania pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023
2018 13272 2018-12-31 Uchwała Uchwała nr IV/32/2018 Rady Gminy Sienno z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023
2018 13271 2018-12-31 Uchwała Uchwała nr IV/30/2018 Rady Gminy Sienno z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia gminnego programu osłonowego w zakresie dożywiania "Posiłek w szkole i w domu na lata 2019-2023"
2018 13270 2018-12-31 Uchwała Uchwała nr IV/29/2018 Rady Gminy Sienno z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również ich pobierania
2018 13269 2018-12-31 Uchwała Uchwała nr IV/27/2018 Rady Gminy Sienno z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych
2018 12803 2018-12-18 Uchwała Uchwała nr III/18/2018 Rady Gminy Sienno z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w statucie Gminy Sienno
2018 11799 2018-12-04 Uchwała Uchwała nr II/14/2018 Rady Gminy Sienno z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie dotacji dla niepublicznych szkół oraz niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego w wysokości wyższej niż określona w  art.19 ust. 3 i art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych
2018 11798 2018-12-04 Uchwała Uchwała nr II/12/2018 Rady Gminy Sienno z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Sienno dla miejscowości Ludwików
2018 11797 2018-12-04 Uchwała Uchwała nr II/13/2018 Rady Gminy Sienno z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Sienno dla miejscowości Wierzchowiska Pierwsze
2018 11796 2018-12-04 Uchwała Uchwała nr II/11/2018 Rady Gminy Sienno z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na 2019 rok
2018 11795 2018-12-04 Uchwała Uchwała nr II/10/2018 Rady Gminy Sienno z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na 2019 rok
2018 11794 2018-12-04 Uchwała Uchwała nr II/9/2018 Rady Gminy Sienno z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna przyjmowaną jako podstawa obliczania podatku leśnego na 2019 rok
2018 11793 2018-12-04 Uchwała Uchwała nr II/8/2018 Rady Gminy Sienno z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowaną jako podstawa obliczenia podatku rolnego na 2019 rok
2018 9014 2018-09-26 Uchwała Uchwała nr XLI/259/2018 Rady Gminy Sienno z dnia 24 września 2018 r. w sprawie zmian w statucie Gminy Sienno
2018 6581 2018-06-28 Uchwała Uchwała nr XXXIX/244/2018 Rady Gminy Sienno z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie zmian w uchwale w sprawie określenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na cele nie związane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg
2018 6580 2018-06-28 Uchwała Uchwała nr XXXIX/248/2018 Rady Gminy Sienno z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Siennie
2018 6579 2018-06-28 Uchwała Uchwała nr XXXIX/247/2018 Rady Gminy Sienno z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie utworzenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Siennie
2018 5565 2018-05-23 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/227/2018 Rady Gminy Sienno z dnia 21 maja 2018 r. w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych oraz wprowadzenia zakazu sprzedaży, podawania, spożywania i wnoszenia napojów alkoholowych
2018 5564 2018-05-23 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/226/2018 Rady Gminy Sienno z dnia 21 maja 2018 r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych
2018 2854 2018-03-20 Uchwała Uchwała nr XXXV/220/2018 Rady Gminy Sienno z dnia 19 marca 2018 r. w sprawie stałych obwodów głosowania w Gminie Sienno
2018 2853 2018-03-20 Uchwała Uchwała nr XXXV/219/2018 Rady Gminy Sienno z dnia 19 marca 2018 r. w sprawie okręgów wyborczych w Gminie Sienno
2018 2852 2018-03-20 Uchwała Uchwała nr XXXV/218/2018 Rady Gminy Sienno z dnia 19 marca 2018 r. w sprawie programu wspierania uzdolnionych uczniów
2018 1279 2018-02-07 Uchwała Uchwała nr XXXIV/215/2018 Rady Gminy Sienno z dnia 5 lutego 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie dotacji dla niepublicznych szkół oraz niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego w wysokości wyższej niż określona w  art.19 ust. 3 i art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych
2018 1278 2018-02-07 Uchwała Uchwała nr XXXIV/214/2018 Rady Gminy Sienno z dnia 5 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania, terminu i sposobu rozliczania dotacji oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania, terminu i sposobu wykorzystania dotacji udzielanych z budżetu Gminy Sienno dla niepublicznych: szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego
2018 1277 2018-02-07 Uchwała Uchwała nr XXXIV/211/2018 Rady Gminy Sienno z dnia 5 lutego 2018 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Sienno
2018 1276 2018-02-07 Uchwała Uchwała nr XXXIV/210/2018 Rady Gminy Sienno z dnia 5 lutego 2018 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XXII/120/2016 Rady Gminy Sienno z dnia 26 września 2016 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Sienno
2018 593 2018-01-16 Uchwała Uchwała nr XXXIII/206/2017 Rady Gminy Sienno z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sienno na 2018 rok
2017 11951 2017-12-13 Uchwała Uchwała nr XXXII/202/2017 Rady Gminy Sienno z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na 2018 rok
2017 11948 2017-12-13 Uchwała Uchwała nr XXXII/201/2017 Rady Gminy Sienno z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w uchwale w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Sienno oraz warunków i zasad korzystania z przystanków
2017 10284 2017-11-15 Uchwała Uchwała nr XXXI/194/2017 Rady Gminy Sienno z dnia 13 listopada 2017 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości
2017 10282 2017-11-15 Uchwała Uchwała nr XXXI/196/2017 Rady Gminy Sienno z dnia 13 listopada 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie stałych obwodów głosowania w Gminie Sienno
2017 10281 2017-11-15 Uchwała Uchwała nr XXXI/195/2017 Rady Gminy Sienno z dnia 13 listopada 2017 r. w sprawie zmian w statucie Gminy Sienno
2017 10279 2017-11-15 Uchwała Uchwała nr XXXI/193/2017 Rady Gminy Sienno z dnia 13 listopada 2017 r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na 2018 rok
2017 10278 2017-11-15 Uchwała Uchwała nr XXXI/192/2017 Rady Gminy Sienno z dnia 13 listopada 2017 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na 2018 rok
2017 10277 2017-11-15 Uchwała Uchwała nr XXXI/191/2017 Rady Gminy Sienno z dnia 13 listopada 2017 r. w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna przyjmowaną jako podstawa obliczania podatku leśnego na 2018 rok
2017 10276 2017-11-15 Uchwała Uchwała nr XXXI/190/2017 Rady Gminy Sienno z dnia 13 listopada 2017 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowaną jako podstawa obliczenia podatku rolnego na 2018 rok
2017 2823 2017-03-23 Uchwała Uchwała nr XXVII/162/2017 Rady Gminy Sienno z dnia 20 marca 2017 r. w sprawie ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych
2017 2822 2017-03-23 Uchwała Uchwała nr XXVII/161/2017 Rady Gminy Sienno z dnia 20 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
2017 2821 2017-03-23 Uchwała Uchwała nr XXVII/156/2017 Rady Gminy Sienno z dnia 20 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2017-2019
2017 2820 2017-03-23 Uchwała Uchwała nr XXVII/155/2017 Rady Gminy Sienno z dnia 20 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia Gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie i ochrony ofiar przemocy w rodzinie na lata 2017 – 2021
2017 1632 2017-02-20 Uchwała Uchwała nr XXVI/153/2017 Rady Gminy Sienno z dnia 6 lutego 2017r. zmieniająca uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół, niepublicznych przedszkoli oraz dla innych niepublicznych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie gminy Sienno oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
2017 751 2017-01-25 Uchwała Uchwała nr XXV/146/2016 Rady Gminy Sienno z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sienno na 2017 rok
2016 11990 2016-12-30 Uchwała Uchwała nr XXV/143/2016 Rady Gminy Sienno z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie nadania statutu Gminnego Ośrodka Kultury w Siennie
2016 11343 2016-12-14 Uchwała Uchwała nr XXIV/138/2016 Rady Gminy Sienno z dnia 12 grudnia 2016r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na 2017 rok
2016 9799 2016-11-17 Uchwała Uchwała nr XXIII/132/2016 Rady Gminy Sienno z dnia 14 listopada 2016r. w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych oraz wprowadzenia zakazu sprzedaży, podawania, spożywania i wnoszenia napojów alkoholowych
2016 9798 2016-11-17 Uchwała Uchwała nr XXIII/131/2016 Rady Gminy Sienno z dnia 14 listopada 2016r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości na 2017 rok
2016 9797 2016-11-17 Uchwała Uchwała nr XXIII/130/2016 Rady Gminy Sienno z dnia 14 listopada 2016r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na 2017 rok
2016 9796 2016-11-17 Uchwała Uchwała nr XXIII/129/2016 Rady Gminy Sienno z dnia 14 listopada 2016r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na 2017 rok
2016 9795 2016-11-17 Uchwała Uchwała nr XXIII/128/2016 Rady Gminy Sienno z dnia 14 listopada 2016r. w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna przyjmowaną jako podstawa obliczania podatku leśnego na 2017 rok
2016 9794 2016-11-17 Uchwała Uchwała nr XXIII/127/2016 Rady Gminy Sienno z dnia 14 listopada 2016r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowaną jako podstawa obliczenia podatku rolnego na 2017 rok
2016 8427 2016-09-28 Uchwała Uchwała nr XXII/121/2016 Rady Gminy Sienno z dnia 26 września 2016r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Sienno
2016 8426 2016-09-28 Uchwała Uchwała nr XXII/120/2016 Rady Gminy Sienno z dnia 26 września 2016r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Sienno
2016 7108 2016-07-28 Uchwała Uchwała nr XXI/117/2016 Rady Gminy Sienno z dnia 20 lipca 2016r. w sprawie utworzenia Szkoły Muzycznej I stopnia w Siennie
2016 6022 2016-07-06 Uchwała Uchwała nr XX/110/2016 Rady Gminy Sienno z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie zmian w uchwale w sprawie ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności
2016 6021 2016-07-06 Uchwała Uchwała nr XX/109/2016 Rady Gminy Sienno z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie ustalenia wzorów deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanych przez właścicieli nieruchomości
2016 6020 2016-07-06 Uchwała Uchwała nr XX/108/2016 Rady Gminy Sienno z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2016 6019 2016-07-06 Uchwała Uchwała nr XX/107/2016 Rady Gminy Sienno z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Sienno
2016 5148 2016-06-04 Uchwała Uchwała nr XIX/100/2016 Rady Gminy Sienno z dnia 30 maja 2016r. w sprawie zmiany w uchwale w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości na 2016 rok
2016 4722 2016-05-18 Uchwała Uchwała nr XVII/95/2016 Rady Gminy Sienno z dnia 18 kwietnia 2016r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Sienno
2016 4593 2016-05-12 Uchwała Uchwała nr XVII/94/2016 Rady Gminy Sienno z dnia 18 kwietnia 2016r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Sienno lub jej jednostkom podległym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu uprawnionego do udzielania tych ulg
2016 4592 2016-05-12 Uchwała Uchwała nr XVII/91/2016 Rady Gminy Sienno z dnia 18 kwietnia 2016r. w sprawie zmian w statucie Gminy Sienno
2016 2297 2016-03-10 Uchwała Uchwała nr XV/85/2016 Rady Gminy Sienno z dnia 8 lutego 2016r. w sprawie zmian w statucie Gminy Sienno
2016 327 2016-01-12 Uchwała Uchwała nr XIV/81/2015 Rady Gminy Sienno z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sienno na 2016 rok
2015 10237 2015-12-08 Uchwała Uchwała nr XIII/76/2015 Rady Gminy Sienno z dnia 4 grudnia 2015r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół, niepublicznych przedszkoli oraz dla innych niepublicznych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie gminy Sienno oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
2015 10236 2015-12-08 Uchwała Uchwała nr XIII/75/2015 Rady Gminy Sienno z dnia 4 grudnia 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji podatkowych
2015 10235 2015-12-08 Uchwała Uchwała nr XIII/73/2015 Rady Gminy Sienno z dnia 4 grudnia 2015r. w sprawie zmiany w uchwale w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości na 2016 rok
2015 9074 2015-11-13 Uchwała Uchwała nr XII/63/2015 Rady Gminy Sienno z dnia 9 listopada 2015r. w sprawie wprowadzenia opłaty targowej, określenia dziennych stawek opłaty targowej i zasad jej poboru
2015 9073 2015-11-13 Uchwała Uchwała nr XII/62/2015 Rady Gminy Sienno z dnia 9 listopada 2015r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości na 2016 rok
2015 9072 2015-11-13 Uchwała Uchwała nr XII/61/2015 Rady Gminy Sienno z dnia 9 listopada 2015r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na 2016 rok
2015 9071 2015-11-13 Uchwała Uchwała nr XII/60/2015 Rady Gminy Sienno z dnia 9 listopada 2015r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na 2016 rok
2015 9070 2015-11-13 Uchwała Uchwała nr XII/59/2015 Rady Gminy Sienno z dnia 9 listopada 2015r. w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna przyjmowaną jako podstawa obliczania podatku leśnego na 2016 rok
2015 9069 2015-11-13 Uchwała Uchwała nr XII/58/2015 Rady Gminy Sienno z dnia 9 listopada 2015r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowaną jako podstawa obliczenia podatku rolnego na 2016 rok
2015 6909 2015-08-05 Uchwała Uchwała nr IX/40/2015 Rady Gminy Sienno z dnia 29 czerwca 2015r. w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
2015 6908 2015-08-05 Uchwała Uchwała nr IX/39/2015 Rady Gminy Sienno z dnia 29 czerwca 2015r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2015 2611 2015-03-23 Uchwała Uchwała nr VI/19/2015 Rady Gminy Sienno z dnia 12 marca 2015r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty
2015 2128 2015-03-12 Uchwała Uchwała nr VI/18/2015 Rady Gminy Sienno z dnia 12 marca 2015r. w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa
2015 1679 2015-02-26 Uchwała Uchwała nr V/16/2015 Rady Gminy Sienno z dnia 23 lutego 2015r. w sprawie poboru podatków stanowiących dochody gminy, określenia inkasentów, określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso oraz ustalenia terminu wpłaty podatków
2015 1289 2015-02-16 Uchwała Uchwała nr IV/14/2015 Rady Gminy Sienno z dnia 19 stycznia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sienno na 2015 rok
2014 11806 2014-12-17 Uchwała Uchwała nr XXXIX/187/2014 Rady Gminy Sienno z dnia 29 kwietnia 2014r. w sprawie określenia wzorów formularzy do wymiaru i poboru podatku od nieruchomości
2014 10475 2014-11-20 Uchwała Uchwała nr XLIII/212/2014 Rady Gminy Sienno z dnia 10 listopada 2014r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na 2015 rok
2014 10474 2014-11-20 Uchwała Uchwała nr XLIII/211/2014 Rady Gminy Sienno z dnia 10 listopada 2014r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na 2015 rok
2014 10473 2014-11-20 Uchwała Uchwała nr XLIII/210/2014 Rady Gminy Sienno z dnia 10 listopada 2014r. w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna przyjmowaną jako podstawa obliczania podatku leśnego na 2015 rok
2014 10472 2014-11-20 Uchwała Uchwała nr XLIII/209/2014 Rady Gminy Sienno z dnia 10 listopada 2014r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowaną jako podstawa obliczenia podatku rolnego na 2015 rok
2014 9825 2014-10-21 Uchwała Uchwała nr XLII/201/2014 Rady Gminy Sienno z dnia 9 października 2014r. w sprawie przyjęcia Gminnego programu opieki nad zabytkami
2014 1923 2014-03-03 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/179/2014 Rady Gminy Sienno z dnia 27 lutego 2014r. w sprawie zmiany uchwaly w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, szkół i placówek oświatowych oraz dla innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie gminy Sienno, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania
2014 1922 2014-03-03 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/176/2014 Rady Gminy Sienno z dnia 27 lutego 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014 - 2020
2014 1921 2014-03-03 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/174/2014 Rady Gminy Sienno z dnia 27 lutego 2014r. w sprawie określenia zasad i trybu korzystania ze świetlic wiejskich Gminy Sienno
2014 201 2014-01-13 Uchwała Uchwała nr XXXVI/171/2013 Rady Gminy Sienno z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sienno na 2014 rok
2014 69 2014-01-07 Uchwała Uchwała nr XXXVI/169/2013 Rady Gminy Sienno z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na 2014 rok
2013 13077 2013-12-11 Uchwała Uchwała nr XXXIV/165/2013 Rady Gminy Sienno z dnia 5 grudnia 2013r. w sprawie ustalenia zasad i trybu korzystania z Ośrodka Sportowo-Rekreacyjnego w Siennie
2013 11987 2013-11-15 Uchwała Uchwała nr XXXIII/158/2013 Rady Gminy Sienno z dnia 12 listopada 2013r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na 2014 rok
2013 11986 2013-11-15 Uchwała Uchwała nr XXXIII/157/2013 Rady Gminy Sienno z dnia 12 listopada 2013r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na 2014 rok
2013 11985 2013-11-15 Uchwała Uchwała nr XXXIII/156/2013 Rady Gminy Sienno z dnia 12 listopada 2013r. w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna przyjmowaną jako podstawa obliczania podatku leśnego na 2014 rok
2013 11984 2013-11-15 Uchwała Uchwała nr XXXIII/155/2013 Rady Gminy Sienno z dnia 12 listopada 2013r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowaną jako podstawa obliczenia podatku rolnego na 2014 rok
2013 9637 2013-09-13 Uchwała Uchwała nr XXXI/149/2013 Rady Gminy Sienno z dnia 10 września 2013r. w sprawie zmian w uchwale w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Sienno
2013 7421 2013-07-01 Uchwała Uchwała nr XXX/147/2013 Rady Gminy Sienno z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia wzorów deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanych przez właścicieli nieruchomości
2013 4134 2013-04-05 Uchwała Uchwała nr XXVIII/132/2013 Rady Gminy Sienno z dnia 26 marca 2013r. w sprawie określenia dziennych stawek opłaty targowej i zasad jej poboru
2013 4133 2013-04-05 Uchwała Uchwała nr XXVIII/131/2013 Rady Gminy Sienno z dnia 26 marca 2013r. w sprawie ustalenia regulaminu targowiska gminnego
2013 4132 2013-04-05 Uchwała Uchwała nr XXVIII/130/2013 Rady Gminy Sienno z dnia 26 marca 2013r. w sprawie opłaty za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych
2013 4131 2013-04-05 Uchwała Uchwała nr XXVIII/129/2013 Rady Gminy Sienno z dnia 26 marca 2013r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym  jest Gmina Sienno oraz warunków i zasad korzystania z przystanków
2013 3241 2013-03-18 Uchwała Uchwała nr XXVII/126/2013 Rady Gminy Sienno z dnia 7 marca 2013r. w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2013 3240 2013-03-18 Uchwała Uchwała nr XXVII/125/2013 Rady Gminy Sienno z dnia 7 marca 2013r. w sprawie ustalenia wzorów deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
2013 3239 2013-03-18 Uchwała Uchwała nr XXVII/124/2013 Rady Gminy Sienno z dnia 7 marca 2013r. w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa
2013 3238 2013-03-18 Uchwała Uchwała nr XXVII/123/2013 Rady Gminy Sienno z dnia 7 marca 2013r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 3237 2013-03-18 Uchwała Uchwała nr XXVII/122/2013 Rady Gminy Sienno z dnia 7 marca 2013r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty
2013 593 2013-01-17 Uchwała Uchwała nr XXV/116/2012 Rady Gminy Sienno z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sienno na 2013 rok
2012 9506 2012-12-15 Uchwała Uchwała nr XXIV/112/2012 Rady Gminy Sienno z dnia 11 grudnia 2012r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności
2012 9505 2012-12-15 Uchwała Uchwała nr XXIV/111/2012 Rady Gminy Sienno z dnia 11 grudnia 2012r. w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
2012 9504 2012-12-15 Uchwała Uchwała nr XXIV/110/2012 Rady Gminy Sienno z dnia 11 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Sienno
2012 8584 2012-12-05 Uchwała Uchwała nr XXIII/106/2012 Rady Gminy Sienno z dnia 27 listopada 2012r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na 2013 rok
2012 8430 2012-12-04 Uchwała Uchwała nr XXIII/107/2012 Rady Gminy Sienno z dnia 27 listopada 2012r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na 2013 rok
2012 8429 2012-12-04 Uchwała Uchwała nr XXIII/105/2012 Rady Gminy Sienno z dnia 27 listopada 2012r. w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna przyjmowaną jako podstawa obliczania podatku leśnego na 2013 rok
2012 8428 2012-12-04 Uchwała Uchwała nr XXIII/104/2012 Rady Gminy Sienno z dnia 27 listopada 2012r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowaną jako podstawa obliczenia podatku rolnego na 2013 rok
2012 6792 2012-10-10 Uchwała Uchwała nr XXI/98/2012 Rady Gminy Sienno z dnia 21 września 2012r. w sprawie stałych obwodów głosowania w Gminie Sienno
2012 5244 2012-07-11 Uchwała Uchwała nr XX/92/2012 Rady Gminy Sienno z dnia 26 czerwca 2012r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania
2012 5243 2012-07-11 Uchwała Uchwała nr XX/91/2012 Rady Gminy Sienno z dnia 26 czerwca 2012r. w sprawie okręgów wyborczych w Gminie Sienno
2012 672 2012-01-27 Uchwała Uchwała nr XV/70/2011 Rady Gminy Sienno z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sienno na 2012 rok
2011 8157 2011-12-17 Uchwała Uchwała nr XIV/65/2011 Rady Gminy Sienno z dnia 14 grudnia 2011r. w sprawie zmian w uchwale Nr XII/59/2011 w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na 2012 rok
2011 7386 2011-12-14 Uchwała Uchwała nr XIII/64/2011 Rady Gminy Sienno z dnia 1 grudnia 2011r. w sprawie zmian w uchwale Nr XII/59/2011 w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na 2012 rok
2011 6114 2011-11-07 Uchwała Uchwała nr XII/58/2011 Rady Gminy Sienno z dnia 28 października 2011r. w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna przyjmowaną jako podstawa obliczania podatku leśnego na 2012 rok
2011 6113 2011-11-07 Uchwała Uchwała nr XII/57/2011 Rady Gminy Sienno z dnia 28 października 2011r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowaną jako podstawa obliczenia podatku rolnego na 2012 rok
2011 6116 2011-11-07 Uchwała Uchwała nr XII/60/2011 Rady Gminy Sienno z dnia 28 października 2011r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na 2012 rok
2011 6115 2011-11-07 Uchwała Uchwała nr XII/59/2011 Rady Gminy Sienno z dnia 28 października 2011r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na 2012 rok
2011 5198 2011-09-10 Uchwała Uchwała nr XXIV/151/2008 Rady Gminy Sienno z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy Sienno na 2008 rok
2011 3764 2011-07-07 Uchwała Uchwała nr X/43/2011 Rady Gminy Sienno z dnia 28 czerwca 2011r. w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli oraz obniżania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli
2011 3299 2011-06-16 Uchwała Uchwała nr IX/33/2011 Rady Gminy Sienno z dnia 10 maja 2011r. w sprawie zmian w statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Siennie
2011 1469 2011-03-26 Uchwała Uchwała nr VII/25/2011 Rady Gminy Sienno z dnia 4 marca 2011r. w sprawie poboru podatków stanowiących dochody gminy, określenia inkasentów, określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso oraz ustalenia terminu wpłaty podatków
2011 696 2011-02-22 Uchwała Uchwała nr VI/21/2011 Rady Gminy Sienno z dnia 3 lutego 2011r. w sprawie warunków i trybu wspierania rozwoju sportu przez Gminę Sienno
2011 421 2011-01-31 Uchwała Uchwała nr V/16/2010 Rady Gminy Sienno z dnia 29 grudnia 2010r. Uchwała Budżetowa na rok 2011
2010 6488 2010-12-11 Uchwała Uchwała nr XLVI/248/2010 Rady Gminy Sienno z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna przyjmowaną jako podstawa obliczania podatku leśnego na 2011 rok
2010 6487 2010-12-11 Uchwała Uchwała nr XLVI/247/2010 Rady Gminy Sienno z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowaną jako podstawa obliczenia podatku rolnego na 2011 rok
2010 6490 2010-12-11 Uchwała Uchwała nr XLVI/250/2010 Rady Gminy Sienno z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na 2011 rok
2010 6489 2010-12-11 Uchwała Uchwała nr XLVI/249/2010 Rady Gminy Sienno z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na 2011 rok
2010 5600 2010-11-29 Uchwała Uchwała nr XLV/245/2010 Rady Gminy Sienno z dnia 29 października 2010r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami lub radą działalności pożytku publicznego projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji
2010 4691 2010-10-18 Uchwała Uchwała nr XXIII/149/2008 Rady Gminy Sienno z dnia 28 listopada 2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy Sienno na 2008 rok
2010 3221 2010-07-15 Uchwała Uchwała nr XXXVII/214/2010 Rady Gminy Sienno z dnia 25 marca 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na cele nie związane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg
2010 2174 2010-05-31 Uchwała Uchwała nr XXXVI/208/2010 Rady Gminy Sienno z dnia 17 lutego 2010r. w sprawie wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz o uzyskanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Sienno
2010 2175 2010-05-31 Uchwała Uchwała nr XXXVI/209/2010 Rady Gminy Sienno z dnia 17 lutego 2010r. w sprawie wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części
2010 2176 2010-05-31 Uchwała Uchwała nr XXXVI/210/2010 Rady Gminy Sienno z dnia 17 lutego 2010r. w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi odbierania odpadów komunalnych lub opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2010 1277 2010-04-22 Uchwała Uchwała nr XXXV/204/2009 Rady Gminy Sienno z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie budżetu Gminy Sienno na rok 2010
2009 6946 2009-12-27 Uchwała Uchwała nr XXII/138/2008 Rady Gminy Sienno z dnia 7 listopada 2007r. w sprawie zmian w budżecie gminy Sienno na 2008 rok
2009 5805 2009-12-10 Uchwała Uchwała nr XXXIII/193/2009 Rady Gminy Sienno z dnia 18 listopada 2009r. w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna przyjmowana jako podstawa obliczania podatku leśnego na 2010 rok
2009 5804 2009-12-10 Uchwała Uchwała nr XXXIII/192/2009 Rady Gminy Sienno z dnia 18 listopada 2009r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowaną jako podstawa obliczenia podatku rolnego na 2010 rok
2009 5806 2009-12-10 Uchwała Uchwała nr XXXIII/194/2009 Rady Gminy Sienno z dnia 18 listopada 2009r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na 2010 rok
2009 5808 2009-12-10 Uchwała Uchwała nr XXXIII/200/2009 Rady Gminy Sienno z dnia 18 listopada 2009r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, szkół i placówek oświatowych oraz dla innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie gminy Sienno, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania
2009 5807 2009-12-10 Uchwała Uchwała nr XXXIII/195/2009 Rady Gminy Sienno z dnia 18 listopada 2009r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na 2010 rok
2009 5487 2009-12-03 Uchwała Uchwała nr XXI/135/2008 Rady Gminy Sienno z dnia 26 września 2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy Sienno na 2008 rok
2009 5032 2009-11-06 Uchwała Uchwała nr XXXII/189/2009 Rady Gminy Sienno z dnia 23 października 2009r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, szkół i placówek oświatowych oraz dla innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie gminy Sienno, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania
2009 5033 2009-11-06 Uchwała Uchwała nr XXXII/191/2009 Rady Gminy Sienno z dnia 23 października 2009r. w sprawie zasad wynajmowania lokali użytkowych wchodzących w skład zasobu Gminy Sienno
2009 1963 2009-05-19 Uchwała Uchwała nr XXVI/162/2009 Rady Gminy Sienno z dnia 27 marca 2009r. w sprawie przyjęcia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania, obliczania i wypłacania niektórych składników wynagradzania wynikających ze stosunku pracy dla nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego
2009 1964 2009-05-19 Uchwała Uchwała nr XXVI/166/2009 Rady Gminy Sienno z dnia 27 marca 2009r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Sienno
2009 1351 2009-04-20 Uchwała Uchwała nr Nr XXV/158/2009 Rady Gminy Sienno z dnia 25 lutego 2009r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Sienno