Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 61

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2012 8225 2012-11-28 Uchwała Uchwała nr XIX/146/2012 Rady Gminy Siennica z dnia 8 listopada 2012r. w sprawie podziału Gminy Siennica na stałe obwody głosowania
2012 8224 2012-11-28 Uchwała Uchwała nr XIX/143/2012 Rady Gminy Siennica z dnia 8 listopada 2012r. w sprawie opłaty od posiadania psów na 2013r.
2012 8223 2012-11-28 Uchwała Uchwała nr XIX/142/2012 Rady Gminy Siennica z dnia 8 listopada 2012r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy Siennica
2012 8222 2012-11-28 Uchwała Uchwała nr XIX/141/2012 Rady Gminy Siennica z dnia 8 listopada 2012r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości oraz sposobu jego poboru
2012 8221 2012-11-28 Uchwała Uchwała nr XIX/140/2012 Rady Gminy Siennica z dnia 8 listopada 2012r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta za 1 dt stanowiącej podstawę obliczenia podatku rolnego na 2013r.
2012 6769 2012-10-08 Uchwała Uchwała nr XVIII/138/2012 Rady Gminy Siennica z dnia 13 września 2012r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami na terenie Gminy Siennica
2012 6768 2012-10-08 Uchwała Uchwała nr XVIII/137/2012 Rady Gminy Siennica z dnia 13 września 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr XVII/123/2012 Rady Gminy w Siennicy z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Siennica
2012 6767 2012-10-08 Uchwała Uchwała nr XVIII/136/2012 Rady Gminy Siennica z dnia 13 września 2012r. w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolu prowadzonych przez gminę Siennica za ich osiągnięcia dydaktyczno - wychowawcze i opiekuńcze
2012 6766 2012-10-08 Uchwała Uchwała nr XVIII/135/2012 Rady Gminy Siennica z dnia 13 września 2012r. w sprawie podziału gminy na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2012 6765 2012-10-08 Uchwała Uchwała nr XVIII/134/2012 Rady Gminy Siennica z dnia 13 września 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Gminy Siennica
2012 5446 2012-07-19 Uchwała Uchwała nr XVII/125/2012 Rady Gminy Siennica z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie ustalenia planu sieci i określenia obwodów publicznych gimnazjów na terenie Gminy Siennica
2012 5445 2012-07-19 Uchwała Uchwała nr XVII/124/2012 Rady Gminy Siennica z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i innych placówkach oświatowo-wychowawczych prowadzonych przez Gminę Siennica
2012 5444 2012-07-19 Uchwała Uchwała nr XVII/123/2012 Rady Gminy Siennica z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Siennica
2012 4407 2012-05-29 Uchwała Uchwała nr XVI/113/2012 Rady Gminy Siennica z dnia 10 maja 2012r. w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Siennicy
2012 4406 2012-05-29 Uchwała Uchwała nr XVI/112/2012 Rady Gminy Siennica z dnia 10 maja 2012r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej spółkom wodnym z budżetu Gminy Siennica, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania
2012 3881 2012-05-07 Uchwała Uchwała nr XV/103/2012 Rady Gminy Siennica z dnia 5 kwietnia 2012r. zmieniająca uchwałę Nr XIV/96/2012 Rady Gminy w Siennicy z dnia 23 lutego 2012r. w sprawie ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej na terenie gminy Siennica
2012 3738 2012-04-26 Uchwała Uchwała nr XV/105/2012 Rady Gminy Siennica z dnia 5 kwietnia 2012r. w sprawie ustalenia sposobu sprawowania pogrzebu przez Gminę Siennica
2012 3737 2012-04-26 Uchwała Uchwała nr XV/104/2012 Rady Gminy Siennica z dnia 5 kwietnia 2012r. w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Siennica w 2012 roku"
2012 2338 2012-03-08 Uchwała Uchwała nr XIV/98/2012 Rady Gminy Siennica z dnia 23 lutego 2012r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Siennica
2012 2337 2012-03-08 Uchwała Uchwała nr XIV/97/2012 Rady Gminy Siennica z dnia 23 lutego 2012r. w sprawie "Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Siennica na lata 2012-2017" oraz "Zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy"
2012 2336 2012-03-08 Uchwała Uchwała nr XIV/96/2012 Rady Gminy Siennica z dnia 23 lutego 2012r. w sprawie ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej na terenie gminy Siennica
2012 815 2012-02-01 Uchwała Uchwała nr XII/86/2011 Rady Gminy Siennica z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie nadania nazwy skwerowi w miejscowosci Siennica
2012 814 2012-02-01 Uchwała Uchwała nr XII/82/2011 Rady Gminy Siennica z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr XI/61/2011 Rady Gminy w Siennicy z dnia 17 listopada 2011r. w sprawie określenia stawek i zwolnień w podatku od nieruchomości oraz sposobu jego poboru
2012 813 2012-02-01 Uchwała Uchwała nr XII/81/2011 Rady Gminy Siennica z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2012
2012 812 2012-02-01 Uchwała Uchwała nr XII/80/2011 Rady Gminy Siennica z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Siennica na lata 2012-2020
2011 8326 2011-12-24 Uchwała Uchwała nr XI/70/2011 Rady Gminy Siennica z dnia 17 listopada 2011r. w sprawie zmian w Uchwale Nr XXXI/237/2010 Rady Gminy w Siennicy z dnia 16 września 2010r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i innych placówek oświatowych prowadzonych na terenie gminy Siennica przez osoby fizyczne lub osoby prawne, inne niż jednostka samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania
2011 8327 2011-12-24 Uchwała Uchwała nr XI/71/2011 Rady Gminy Siennica z dnia 17 listopada 2011r. w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku, sposobu jej rozliczania oraz kontroli wykonania zadania
2011 8325 2011-12-24 Uchwała Uchwała nr XI/67/2011 Rady Gminy Siennica z dnia 17 listopada 2011r. w sprawie stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg, których zarządcą jest Gmina Siennica
2011 8080 2011-12-17 Uchwała Uchwała nr XI/63/2011 Rady Gminy Siennica z dnia 17 listopada 2011r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku na terenie gminy Siennica
2011 8079 2011-12-17 Uchwała Uchwała nr XI/62/2011 Rady Gminy Siennica z dnia 17 listopada 2011r. w sprawie określenia wzorów informacji i deklaracji podatkowych
2011 8081 2011-12-17 Uchwała Uchwała nr XI/64/2011 Rady Gminy Siennica z dnia 17 listopada 2011r. w sprawie opłaty od posiadania psów na 2012 rok
2011 8082 2011-12-17 Uchwała Uchwała nr XI/66/2011 Rady Gminy Siennica z dnia 17 listopada 2011r. w sprawie ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej na terenie gminy Siennica
2011 8077 2011-12-17 Uchwała Uchwała nr XI/60/2011 Rady Gminy Siennica z dnia 17 listopada 2011r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta za 1 dt stanowiącej podstawę obliczenia podatku rolnego na 2012 rok
2011 8078 2011-12-17 Uchwała Uchwała nr XI/61/2011 Rady Gminy Siennica z dnia 17 listopada 2011r. w sprawie określenia stawek i zwolnień w podatku od nieruchomości oraz sposobu jego poboru
2011 5895 2011-10-24 Uchwała Uchwała nr X/58/2011 Rady Gminy Siennica z dnia 6 października 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych
2011 5406 2011-09-20 Uchwała Uchwała nr IX/53/2011 Rady Gminy Siennica z dnia 31 sierpnia 2011r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Siennica i jej jednostkom podległym
2011 5407 2011-09-20 Uchwała Uchwała nr IX/55/2011 Rady Gminy Siennica z dnia 31 sierpnia 2011r. w sprawie nadania nazw ulicom w miejscowości Siennica
2011 3968 2011-07-15 Uchwała Uchwała nr VII/41/2011 Rady Gminy Siennica z dnia 26 maja 2011r. w sprawie zasad stosowanych przy nadawaniu nazw ulicom, placom i innym obiektom gminnym oraz drogom wewnętrznym w Gminie Siennica
2011 2602 2011-05-19 Uchwała Uchwała nr VI/35/2011 Rady Gminy Siennica z dnia 14 kwietnia 2011r. w sprawie zatwierdzenia Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Siennicy
2011 2152 2011-04-30 Uchwała Uchwała nr XX/148/09 Rady Gminy Siennica z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok
2011 1081 2011-03-12 Uchwała Uchwała nr IV/23/2011 Rady Gminy Siennica z dnia 17 lutego 2011r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia Gminnego Przedszkola w Siennicy prowadzonego przez Gminę Siennica
2011 1080 2011-03-12 Uchwała Uchwała nr IV/21/2011 Rady Gminy Siennica z dnia 17 lutego 2011r. w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, innych podatków i opłat lokalnych w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso na terenie gminy Siennica
2011 1083 2011-03-12 Uchwała Uchwała nr V/31/2011 Rady Gminy Siennica z dnia 25 lutego 2011r. w sprawie wprowadzenia zmiany w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Siennicy
2011 1082 2011-03-12 Uchwała Uchwała nr IV/24/2011 Rady Gminy Siennica z dnia 17 lutego 2011r. w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów za wyniki i osiągniecia w nauce
2011 438 2011-02-02 Uchwała Uchwała nr III/8/10 Rady Gminy Siennica z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2011
2011 439 2011-02-02 Uchwała Uchwała nr III/9/10 Rady Gminy Siennica z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Siennica
2010 6050 2010-12-08 Uchwała Uchwała nr XXXI/237/10 Rady Gminy Siennica z dnia 16 września 2010r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i innych placówek oświatowych prowadzonych na terenie Gminy Siennica przez osoby fizyczne lub osoby prawne, inne niż jednostka samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania
2010 6051 2010-12-08 Uchwała Uchwała nr XXXI/239/10 Rady Gminy Siennica z dnia 16 września 2010r. w sprawie ustalenia granic obwodu dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Nowej Pogorzeli prowadzonej przez Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Pogorzel, Nowa Pogorzel i okolic
2010 6052 2010-12-08 Uchwała Uchwała nr XXXI/240/10 Rady Gminy Siennica z dnia 16 września 2010r. w sprawie wprowadzenia zmiany w Uchwale Nr XXIX/222/10 z dnia 22 kwietnia 2010 roku w sprawie: ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych oraz granic ich obwodów na terenie gminy Siennica
2010 5826 2010-12-04 Uchwała Uchwała nr XXXII/256/10 Rady Gminy Siennica z dnia 28 października 2010r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku na terenie gminy Siennica
2010 5825 2010-12-04 Uchwała Uchwała nr XXXII/255/10 Rady Gminy Siennica z dnia 28 października 2010r. w sprawie opłaty od posiadania psów na 2011 rok
2010 5824 2010-12-04 Uchwała Uchwała nr XXXII/254/10 Rady Gminy Siennica z dnia 28 października 2010r. w sprawie określenia stawek i zwolnień w podatku od nieruchomości oraz sposobu jego poboru
2010 5829 2010-12-04 Uchwała Uchwała nr XXXII/259/10 Rady Gminy Siennica z dnia 28 października 2010r. w sprawie zmiany rozporządzenia w sprawie ustanowienia pomników przyrody położonych na terenie powiatu mińskiego
2010 5828 2010-12-04 Uchwała Uchwała nr XXXII/258/10 Rady Gminy Siennica z dnia 28 października 2010r. w sprawie określenia zasad konsultowania z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami uprawnionymi do prowadzenia działalności pożytku publicznego projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących ich działalności statutowej
2010 5827 2010-12-04 Uchwała Uchwała nr XXXII/257/10 Rady Gminy Siennica z dnia 28 października 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Gminy Siennica
2010 4753 2010-10-21 uchwala Uchwala nr XXXI/238/10 Rady Gminy Siennica z dnia 16 września 2010r. w sprawie zmian w podziale gminy Siennica na stałe obwody głosowania
2010 3908 2010-09-02 Uchwała Uchwała nr XXX/229/10 Rady Gminy Siennica z dnia 24 czerwca 2010r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i innych placówek oświatowych prowadzonych na terenie Gminy Siennica przez osoby fizyczne lub osoby prawne, inne niż jednostka samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania
2010 3044 2010-07-07 Uchwała Uchwała nr XXIX/222/10 Rady Gminy Siennica z dnia 22 kwietnia 2010r. w sprawie ustalenia planu sieci oraz granic obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Siennica
2010 3043 2010-07-07 Uchwała Uchwała nr XXIX/219/10 Rady Gminy Siennica z dnia 22 kwietnia 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Gminy Siennica
2010 2271 2010-06-02 Uchwała Uchwała nr XXIX/220/10 Rady Gminy Siennica z dnia 22 kwietnia 2010r. w sprawie zmian w podziale gminy Siennica na okręgi wyborcze
2010 2272 2010-06-02 Uchwała Uchwała nr XXIX/221/10 Rady Gminy Siennica z dnia 22 kwietnia 2010r. w sprawie zmian w podziale gminy Siennica na stałe obwody głosowania