Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 22

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2013 4121 2013-04-05 Uchwała Uchwała nr XXIV/110/2013 Rady Gminy w Sieciechowie z dnia 19 lutego 2013r. w sprawie podziału Gminy Sieciechów na obwody głosowania i ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2013 4120 2013-04-05 Uchwała Uchwała nr XXIV/112/13 Rady Gminy w Sieciechowie z dnia 19 lutego 2013r. w sprawie naniesienia zmian w Uchwale Rady Gminy w Sieciechowie Nr VII/41/07 z dnia 30 kwietnia 2007 roku w sprawie poboru podatków w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2013 4119 2013-04-05 Uchwała Uchwała nr XXIV/111/13 Rady Gminy w Sieciechowie z dnia 19 lutego 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu w sprawie wysokości oraz warunków wypłacania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego (motywacyjnego, funkcyjnego) oraz szczegółowych warunków obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw nauczycieli oraz wysokość i warunki przyznawania dodatku mieszkaniowego w jednostkach oświatowych działających na terenie Gminy Sieciechów.
2013 3552 2013-03-25 Uchwała Uchwała nr XXI/97/12 Rady Gminy w Sieciechowie z dnia 23 listopada 2012r. w sprawie określenia terminu, częstotliwość i tryb uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2013 3260 2013-03-18 Uchwała Uchwała nr XXIV/113/13 Rady Gminy w Sieciechowie z dnia 19 lutego 2013r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
2013 2914 2013-03-12 Uchwała Uchwała nr XXII/106/12 Rady Gminy w Sieciechowie z dnia 18 grudnia 2012r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami
2013 2913 2013-03-12 Uchwała Uchwała nr XXII/105/12 Rady Gminy w Sieciechowie z dnia 18 grudnia 2012r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Sieciechów.
2013 2912 2013-03-12 Uchwała Uchwała nr XXI/98/12 Rady Gminy w Sieciechowie z dnia 23 listopada 2012r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
2013 2911 2013-03-12 Uchwała Uchwała nr XXI/96/12 Rady Gminy w Sieciechowie z dnia 23 listopada 2012r. w sprawie określenia metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty.
2012 8925 2012-12-11 Uchwała Uchwała nr XXI/93/12 Rady Gminy w Sieciechowie z dnia 23 listopada 2012r. w sprawie opłaty targowej.
2012 8924 2012-12-11 Uchwała Uchwała nr XXI/92/12 Rady Gminy w Sieciechowie z dnia 23 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i zwolnień od tego podatku.
2012 8923 2012-12-11 Uchwała Uchwała nr XXI/91/12 Rady Gminy w Sieciechowie z dnia 23 listopada 2012r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta stanowiącej podstawę wymiaru podatku rolnego.
2012 7788 2012-11-19 Uchwała Uchwała nr XIX/85/12 Rady Gminy w Sieciechowie z dnia 27 września 2012r. w sprawie podziału Gminy Sieciechów na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.
2012 5817 2012-08-10 Uchwała Uchwała nr XVII/83/12 Rady Gminy w Sieciechowie z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Nr VII/42/11 Rady Gminy Sieciechów z dnia 28 czerwca 2011 r w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia w publicznym przedszkolu prowadzonym przez Gminę Sieciechów w Zespole Placówek Oświatowych w Sieciechowie.
2012 3318 2012-04-13 Uchwała Uchwała nr XI / 55 / 11 Rady Gminy w Sieciechowie z dnia 16 grudnia 2011r.
2010 2742 2010-06-24 Uchwała Uchwała nr XXXIII/172/10 Rady Gminy Sieciechów z dnia 26 lutego 2010r. w sprawie wymagań jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schorniksk dla bezdomnych zwierząt a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.
2010 2743 2010-06-24 Uchwała Uchwała nr XXXIII/175/10 Rady Gminy Sieciechów z dnia 26 lutego 2010r. w sprawie naniesienia zmian w uchwale Rady Gminy w Sieciechowie nr VII/41/07 z dnia 30 kwietnia 2007r. w sprawie poboru podatków w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso
2009 3289 2009-07-20 Uchwała Uchwała nr XXIV/135/09 Rady Gminy Sieciechów z dnia 24 kwietnia 2009r. w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Sieciechów
2009 1577 2009-04-30 Uchwała Uchwała nr XXII/123/09 Rady Gminy Sieciechów z dnia 30 stycznia 2009r. w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków
2009 1551 2009-04-29 Uchwała Uchwała nr XXIII/129/09 z dnia 10 marca 2009r. w sprawie naniesienia zmian w uchwale Rady Gminy w Sieciechowie nr VII/41/07 z dnia 30 kwietnia 2007r. w sprawie poboru podatków w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso
2009 1550 2009-04-29 Uchwała Uchwała nr XXIII/128/09 z dnia 10 marca 2009r. w sprawie opłat za ustawianie reklam i tablic informacyjnych oraz zasad ich umieszczania na nieruchomościach będących własnością Gminy Sieciechów
2009 740 2009-03-13 Uchwała Uchwała nr XXI/112/08 Rady Gminy Sieciechów z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Sieciechów na 2009 rok.