Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 229

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 11897 2019-10-16 Uchwała Uchwała nr XI / 61 / 2019 Rady Gminy Sadowne z dnia 15 lipca 2019 r. w sprawie zmian w Uchwale budżetowej gminy na 2019 rok.
2019 11896 2019-10-16 Uchwała Uchwała nr XIII/72/2019 Rady Gminy Sadowne z dnia 10 października 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIX/196/2017 Rady Gminy Sadowne z dnia 31 października 2017 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Sadowne
2019 11895 2019-10-16 Uchwała Uchwała nr XIII/71/2019 Rady Gminy Sadowne z dnia 10 października 2019 r. w sprawie wprowadzenia, ustalenia wysokości stawek oraz wyznaczenia inkasentów poboru opłaty targowej
2019 11894 2019-10-16 Uchwała Uchwała nr XIII/70/2019 Rady Gminy Sadowne z dnia 10 października 2019 r. w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności dotychczasowego Gimnazjum im. bł. Edwarda Grzymały w Sadownem
2019 10515 2019-09-06 Uchwała Uchwała nr XII/63/2019 Rady Gminy Sadowne z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Sadowne nr X/56/2019 z dnia 3 lipca 2019 roku w sprawie likwidacji Gimnazjum im. bł. Edwarda Grzymały w Sadownem
2019 10443 2019-09-05 Uchwała Uchwała nr XII/64/2019 Rady Gminy Sadowne z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych zlokalizowanego na terenie gminy Sadowne
2019 9589 2019-08-05 Uchwała Uchwała nr IX /53 / 2019 Rady Gminy Sadowne z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w Uchwale budżetowej gminy na 2019 rok.
2019 9407 2019-08-01 Uchwała Uchwała nr XI/61/2019 Rady Gminy Sadowne z dnia 15 lipca 2019 r. w sprawie zmian w Uchwale budżetowej gminy na 2019 rok.
2019 8759 2019-07-12 Uchwała Uchwała nr X / 59 / 2019 Rady Gminy Sadowne z dnia 3 lipca 2019 r. w sprawie zmian w Uchwale budżetowej gminy na 2019 rok.
2019 8537 2019-07-10 Uchwała Uchwała nr X /55/2019 Rady Gminy Sadowne z dnia 3 lipca 2019 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochody budżetu Gminy Sadowne instrumentem płatniczym
2019 8512 2019-07-09 Uchwała Uchwała nr X/56/2019 Rady Gminy Sadowne z dnia 3 lipca 2019 r. w sprawie likwidacji Gimnazjum im. bł. Edwarda Grzymały w Sadownem
2019 8458 2019-07-08 Uchwała Uchwała nr X/57/2019 Rady Gminy Sadowne z dnia 3 lipca 2019 r. w sprawie zmiany imienia Szkoły Podstawowej im. Czesława Wycecha w Sadownem
2019 8301 2019-07-04 Uchwała Uchwała nr X/54/2019 Rady Gminy Sadowne z dnia 3 lipca 2019 r. zmieniająca załącznik uchwały nr XXIII/108/2016 Rady Gminy Sadowne
2019 7819 2019-06-25 Uchwała Uchwała nr VIII / 46 / 2019 Rady Gminy Sadowne z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie zmian w Uchwale budżetowej gminy na 2019 rok.
2019 7775 2019-06-24 Uchwała Uchwała nr IX/50/2019 Rady Gminy Sadowne z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie gminy Sadowne
2019 7468 2019-06-14 Uchwała Uchwała nr VIII/42/2019 Rady Gminy Sadowne z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek obowiązkowego tygodniowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Sadowne oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust.3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela
2019 5605 2019-04-25 Uchwała Uchwała nr VI/35/2019 Rady Gminy Sadowne z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy
2019 5604 2019-04-25 Uchwała Uchwała nr VII/40/2019 Rady Gminy Sadowne z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie zmian w Uchwale budżetowej gminy na 2019 rok.
2019 5077 2019-04-17 Uchwała Uchwała nr VII/38/2019 Rady Gminy Sadowne z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Sadowne oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku
2019 2953 2019-03-05 Uchwała Uchwała nr VI/31/2019 Rady Gminy Sadowne z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Sadowne w 2019 roku.
2019 2879 2019-03-04 Uchwała Uchwała nr VI/32/2019 Rady Gminy Sadowne z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2019 1429 2019-01-29 Uchwała Uchwała nr IV/ 21/2018 Rady Gminy Sadowne z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Sadowne
2019 1250 2019-01-24 Uchwała Uchwała nr V / 29 / 2018 Rady Gminy Sadowne z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w Uchwale budżetowej gminy na 2018 rok.
2019 1249 2019-01-24 Uchwała Uchwała nr II / 13 / 2018 Rady Gminy Sadowne z dnia 3 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w Uchwale budżetowej gminy na 2018 rok.
2019 1248 2019-01-24 Uchwała Uchwała nr IV / 26 / 2018 Rady Gminy Sadowne z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w Uchwale budżetowej gminy na 2018 rok.
2019 1247 2019-01-24 Uchwała Uchwała nr IV/22/2018 Rady Gminy Sadowne z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół, przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Sadowne przez inny organ niż jednostka samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji
2019 1246 2019-01-24 Uchwała Uchwała nr IV/24/2018 Rady Gminy Sadowne z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2019 rok.
2019 130 2019-01-04 Uchwała Uchwała nr IV/20/2018 Rady Gminy Sadowne z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowegouprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia zreczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu " na lata 2019-2023.
2019 129 2019-01-04 Uchwała Uchwała nr IV/19/2018 Rady Gminy Sadowne z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie okreslenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywwnościowwych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek ww szkole i w domu" na lata 2019-2023
2018 13105 2018-12-28 Uchwała Uchwała nr III/14/2018 Rady Gminy Sadowne z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty
2018 10904 2018-11-13 Uchwała Uchwała nr L/263/2018 Rady Gminy Sadowne z dnia 25 października 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych na terenie Gminy Sadowne
2018 10901 2018-11-13 Uchwała Uchwała nr L/261/2018 Rady Gminy Sadowne z dnia 25 października 2018 r. w sprawie wykonywania obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej
2018 10899 2018-11-13 Uchwała Uchwała nr L/266 Rady Gminy Sadowne z dnia 25 października 2018 r. w sprawie nadania imienia istniejącemu pomnikowi przyrody
2018 10898 2018-11-13 Uchwała Uchwała nr L/265/2018 Rady Gminy Sadowne z dnia 25 października 2018 r. zmieniająca uchwałę Nr XX/137/2012 Rady Gminy Sadowne z dnia 26 listopada 2012 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Sadowne
2018 10897 2018-11-13 Uchwała Uchwała nr L/264/2018 Rady Gminy Sadowne z dnia 25 października 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVIII/254/2018 Rady Gminy Sadowne z dnia 25 lipca 2018 roku w sprawie ustalenia Regulaminu targowiska gminnego Mój Rynek w Sadownem
2018 10894 2018-11-13 Uchwała Uchwała nr L / 262/2018 Rady Gminy Sadowne z dnia 25 października 2018 r. w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2018 9926 2018-10-19 Uchwała Uchwała nr XLVIII/254/2018 Rady Gminy Sadowne z dnia 25 lipca 2018 r. w sprawie ustalenia Regulaminu targowiska gminnego Mój Rynek w Sadownem
2018 9925 2018-10-19 Uchwała Uchwała nr XLIX/257/2018 Rady Gminy Sadowne z dnia 6 września 2018 r. w sprawie maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych na terenie Gminy Sadowne
2018 9924 2018-10-19 Uchwała Uchwała nr XLIX/260/2018 Rady Gminy Sadowne z dnia 6 września 2018 r. w sprawie nadania imienia istniejącemu pomnikowi przyrody
2018 6107 2018-06-12 Uchwała Uchwała nr XLVI/235/2018 Rady Gminy Sadowne z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie zniesienia pomnika przyrody
2018 4384 2018-04-18 Uchwała Uchwała nr XLV/231/2018 Rady Gminy Sadowne z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zaliczenia niektórych dróg do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich przebiegu
2018 4383 2018-04-18 Uchwała Uchwała nr XLV / 230 / 2018 Rady Gminy Sadowne z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie zmian w Uchwale budżetowej gminy na 2018 rok.
2018 4382 2018-04-18 Uchwała Uchwała nr XLV/227/2018 Rady Gminy Sadowne z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za świadczenia przekraczające podstawę programową wychowania przedszkolnego w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Sadowne
2018 4381 2018-04-18 Uchwała Uchwała nr XLV/226/2018 Rady Gminy Sadowne z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Sadowne na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
2018 4380 2018-04-18 Uchwała Uchwała nr XLV/225/2018 Rady Gminy Sadowne z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Sadowne w 2018 roku.
2018 2891 2018-03-21 Uchwała Uchwała nr XLIII / 215 / 2017 Rady Gminy Sadowne z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w Uchwale budżetowej gminy na 2017 rok.
2018 2890 2018-03-21 Uchwała Uchwała nr XLIV /224/ 2018 Rady Gminy Sadowne z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie zmian w Uchwale budżetowej gminy na 2018 rok.
2018 2889 2018-03-21 Uchwała Uchwała nr XLIV/220/2018 Rady Gminy Sadowne z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Sadowne lub jej podległym jednostkom oraz warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu lub osób uprawnionych do udzielania ulg
2018 2888 2018-03-21 Uchwała Uchwała nr XLIV/219/2018 Rady Gminy Sadowne z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Sadowne z dnia 20 grudnia 2017 r.Nr XLII/207/2017 w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół, przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Sadowne przez inny organ niż jednostka samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji, zmienianej uchwałą Rady Gminy Sadowne z dnia 29 grudnia 2017 r. Nr XLIII/216/2017
2018 2887 2018-03-21 Uchwała Uchwała nr XLIV/218/2018 Rady Gminy Sadowne z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie zniesienia pomników przyrody
2018 272 2018-01-09 Uchwała Uchwała nr XLI / 205 / 2017 Rady Gminy Sadowne z dnia 1 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w Uchwale budżetowej gminy na 2017 rok.
2018 271 2018-01-09 Uchwała Uchwała nr XLII /211/ 2017 Rady Gminy Sadowne z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w Uchwale budżetowej gminy na 2017 rok.
2018 269 2018-01-09 Uchwała Uchwała nr XXXIX / 199 / 2017 Rady Gminy Sadowne z dnia 31 października 2017 r. w sprawie zmian w Uchwale budżetowej gminy na 2017 rok.
2018 267 2018-01-09 Uchwała Uchwała nr XLII /209/2017 Rady Gminy Sadowne z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2018 rok.
2017 12348 2017-12-20 Uchwała Uchwała nr XLI/203/2017 Rady Gminy Sadowne z dnia 1 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Sadowne publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.
2017 12347 2017-12-20 Uchwała Uchwała nr XLI/202/2017 Rady Gminy Sadowne z dnia 1 grudnia 2017 r. w sprawie zniesienia pomników przyrody
2017 10710 2017-11-24 Uchwała Uchwała nr XXXIX/200/2017 Rady Gminy Sadowne z dnia 31 października 2017 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Sadowne lub jej podległym jednostkom oraz warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu lub osób uprawnionych do udzielania ulg
2017 10708 2017-11-24 Uchwała Uchwała nr XXXIX / 199 / 2017 Rady Gminy Sadowne z dnia 31 października 2017 r. w sprawie zmian w Uchwale budżetowej gminy na 2017 rok.
2017 10359 2017-11-16 Uchwała Uchwała nr XXXIX/191/2017 Rady Gminy Sadowne z dnia 31 października 2017 r. w sprawie zaliczenia niektórych dróg do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich przebiegu
2017 10358 2017-11-16 Uchwała Uchwała nr XXXIX/196/2017 Rady Gminy Sadowne z dnia 31 października 2017 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Sadowne
2017 10357 2017-11-16 Uchwała Uchwała nr XXXIX/195/2017 Rady Gminy Sadowne z dnia 31 października 2017 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek obowiązkowego tygodniowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Sadowne oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust.3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela
2017 10356 2017-11-16 Uchwała Uchwała nr XXXIX/192/2017 Rady Gminy Sadowne z dnia 31 października 2017 r. zmieniająca załącznik uchwały nr XXIII/108/2016 Rady Gminy Sadowne w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Sadowne
2017 10355 2017-11-16 Uchwała Uchwała nr XXXIX/197/2017 Rady Gminy Sadowne z dnia 31 października 2017 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania na terenie Gminy Sadowne
2017 9347 2017-10-16 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/186/2017 Rady Gminy Sadowne z dnia 15 września 2017 r. w sprawie zniesienia pomnika przyrody
2017 9346 2017-10-16 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/187/2017 Rady Gminy Sadowne z dnia 15 września 2017 r. w sprawie zniesienia pomnika przyrody
2017 8842 2017-10-09 Uchwała Uchwała nr XXXVI/182/2017 Rady Gminy Sadowne z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie zmian w Uchwale budżetowej gminy na 2017 rok.
2017 8841 2017-10-09 Uchwała Uchwała nr XXXVII/185/2017 Rady Gminy Sadowne z dnia 18 lipca 2017 r. w sprawie zmian w Uchwale budżetowej gminy na 2017 rok.
2017 8658 2017-10-05 Uchwała Uchwała nr XXXIV/166/2017 Rady Gminy Sadowne z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie zmian w Uchwale budżetowej gminy na 2017 rok
2017 7923 2017-09-21 Uchwała Uchwała nr XXXI / 135 / 2017 Rady Gminy Sadowne z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie zmian w Uchwale budżetowej gminy na 2017 rok.
2017 7922 2017-09-21 Uchwała Uchwała nr XXXIII / 163 / 2017 Rady Gminy Sadowne z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie zmian w Uchwale budżetowej gminy na 2017 rok.
2017 7914 2017-09-20 Uchwała Uchwała nr XXXII / 145 / 2017 Rady Gminy Sadowne z dnia 10 lutego 2017 r. w sprawie zmian w Uchwale budżetowej gminy na 2017 rok.
2017 7913 2017-09-20 Uchwała Uchwała nr XXIX / 130 / 2016 Rady Gminy Sadowne z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie zmian w Uchwale budżetowej gminy na 2016 rok.
2017 5639 2017-06-28 Uchwała Uchwała nr XXXV/171/2017 Rady Gminy Sadowne z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej w Grabinach
2017 5638 2017-06-28 Uchwała Uchwała nr XXXV/168/2017 Rady Gminy Sadowne z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie zaliczenia niektórych dróg do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich przebiegu
2017 5637 2017-06-28 Uchwała Uchwała nr XXXV/172 /2017 Rady Gminy Sadowne z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Sadowne na lata 2017-2021 oraz zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Sadowne.
2017 5636 2017-06-28 Uchwała Uchwała nr XXXV/169/2017 Rady Gminy Sadowne z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet radnym
2017 4841 2017-05-22 Uchwała Uchwała nr XXIX/128/2016 Rady Gminy Sadowne z dnia 30 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2017 rok.
2017 4840 2017-05-22 Uchwała Uchwała nr XXXIII/152/2017 Rady Gminy Sadowne z dnia 29 marca 2017r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub remonty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze Gminy Sadowne
2017 4712 2017-05-16 Uchwała Uchwała nr XXXIII/161/2017 Rady Gminy Sadowne z dnia 29 marca 2017r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego zasady korzystania z targowiska
2017 4711 2017-05-16 Uchwała Uchwała nr XXXIII/160/2017 Rady Gminy Sadowne z dnia 29 marca 2017r. sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
2017 4710 2017-05-16 Uchwała Uchwała nr XXXIII/159/2017 Rady Gminy Sadowne z dnia 29 marca 2017r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy Sadowne w sprawie określenia zasad i kryteriów rekrutacji do publicznych szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Sadowne oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły
2017 4709 2017-05-16 Uchwała Uchwała nr XXXIII/158/2017 Rady Gminy Sadowne z dnia 29 marca 2017r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Sadowne w 2017 roku.
2017 4152 2017-04-26 Uchwała Uchwała nr XXXII/137/2017 Rady Gminy Sadowne z dnia 10 lutego 2017r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów zlokalizowanych w obrębie wsi Zieleniec - Etap I.
2017 1685 2017-02-20 Uchwała Uchwała nr XXXII/146/2017 Rady Gminy Sadowne z dnia 10 lutego 2017r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za świadczenia przekraczające podstawę programową wychowania przedszkolnego w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Sadowne
2017 1684 2017-02-20 Uchwała Uchwała nr XXXII/149/2017 Rady Gminy Sadowne z dnia 10 lutego 2017r. w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz publicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Sadowne.
2017 1683 2017-02-20 Uchwała Uchwała nr XXXII/148/2017 Rady Gminy Sadowne z dnia 10 lutego 2017r. w sprawie określenia zasad i kryteriów rekrutacji do publicznych szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Sadowne oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły
2016 11673 2016-12-22 Uchwała Uchwała nr XXVIII/126/2016 Rady Gminy Sadowne z dnia 15 grudnia 2016r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół, przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Sadowne przez inny organ niż jednostka samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji.
2016 11375 2016-12-14 Uchwała Uchwała nr XXVII/120/2016 Rady Gminy Sadowne z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XIV/57/2015 Rady Gminy Sadowne z dnia 26 listopada 2015 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz określenia zwolnień w tym podatku
2016 11374 2016-12-14 Uchwała Uchwała nr XXVII/119/2016 Rady Gminy Sadowne z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej
2016 10849 2016-12-07 Uchwała Uchwała nr XXVII/117/2016 Rady Gminy Sadowne z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami gruntowymi.
2016 8976 2016-10-18 Uchwała Uchwała nr XXV/112/2016 Rady Gminy Sadowne z dnia 30 września 2016r. w sprawie zniesienia pomnika przyrody.
2016 8975 2016-10-18 Uchwała Uchwała nr XXV/111/2016r Rady Gminy Sadowne z dnia 30 września 2016r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie podziału Gminy Sadowne na stałe obwody głosowania
2016 7757 2016-09-01 Uchwała Uchwała nr XXIV/110/2016 Rady Gminy Sadowne z dnia 18 sierpnia 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/104/2016 Rady Gminy Sadowne z dnia 14 lipca 2016 roku w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Sadowne
2016 6778 2016-07-15 Uchwała Uchwała nr XXIII/108/2016 Rady Gminy Sadowne z dnia 14 lipca 2016r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Sadowne
2016 6777 2016-07-15 Uchwała Uchwała nr XXIII/107/2016 Rady Gminy Sadowne z dnia 14 lipca 2016r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług na terenie Gminy Sadowne w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 6776 2016-07-15 Uchwała Uchwała nr XXIII/104/2016 Rady Gminy Sadowne z dnia 14 lipca 2016r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Sadowne
2016 6775 2016-07-15 Uchwała Uchwała nr XXIII/103/2016 Rady Gminy Sadowne z dnia 14 lipca 2016r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 6774 2016-07-15 Uchwała Uchwała nr XXI/97/2016 Rady Gminy Sadowne z dnia 17 czerwca 2016r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych.
2016 6300 2016-07-12 Uchwała Uchwała nr XVII / 79 / 2016 Rady Gminy Sadowne z dnia 28 stycznia 2016r. w sprawie zmian w Uchwale budżetowej gminy na 2016 rok.
2016 5003 2016-06-01 Uchwała Uchwała nr XV / 69 / 2015 Rady Gminy Sadowne z dnia 21 grudnia 2015r. w sprawie zmian w Uchwale budżetowej gminy na 2015 rok.
2016 2179 2016-03-07 Uchwała Uchwała nr XII /47/ 2015 Rady Gminy Sadowne z dnia 28 września 2015r. w sprawie zmian w Uchwale budżetowej gminy na 2015 rok.
2016 1686 2016-02-22 Uchwała Uchwała nr XVII/80/2016 Rady Gminy Sadowne z dnia 28 stycznia 2016r. w sprawie określenia rodzaju świadczeń oraz warunków i sposobu ich przyznawania w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli.
2016 733 2016-01-22 Uchwała Uchwała nr XV/71/2015 Rady Gminy Sadowne z dnia 21 grudnia 2015r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy Sadowne w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół, przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Sadowne przez inny niż jednostka samorządu terytorialnego organ oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji
2016 732 2016-01-22 Uchwała Uchwała nr XV/67/2015 Rady Gminy Sadowne z dnia 21 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2016 rok.
2016 731 2016-01-22 Uchwała Uchwała nr XV/65/2015 Rady Gminy Sadowne z dnia 21 grudnia 2015r. w sprawie określenia zasad i kryteriów rekrutacji do publicznych szkół podstawowych i gimnazjum, dla których organem prowadzącym jest Gmina Sadowne oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły
2015 10703 2015-12-11 Uchwała Uchwała nr XIV/ 56 /2015 Rady Gminy Sadowne z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku.
2015 10289 2015-12-09 Uchwała Uchwała nr XIV/61/2015 Rady Gminy Sadowne z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół, przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Sadowne przez inny niż jednostka samorządu terytorialnego organ oraz trybu i zakresukontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji
2015 10288 2015-12-09 Uchwała Uchwała nr XIV/ 58 /2015 Rady Gminy Sadowne z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2015 10287 2015-12-09 Uchwała Uchwała nr XIV/57/2015 Rady Gminy Sadowne z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz określenia zwolnień w tym podatku.
2015 10286 2015-12-09 Uchwała Uchwała nr XIV/54/2015 Rady Gminy Sadowne z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie wprowadzenia, ustalenia wysokości stawek oraz wyznaczenia inkasentów poboru opłaty targowej
2015 8389 2015-10-20 Uchwała Uchwała nr XII/44/2015 Rady Gminy Sadowne z dnia 28 września 2015r. w sprawie nadania nazwy Muzeum Ziemi Sadowieńskiej
2015 8388 2015-10-20 Uchwała Uchwała nr XII/42/2015 Rady Gminy Sadowne z dnia 28 września 2015r. o zmianie uchwały w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych na terenie gminy Sadowne przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży
2015 8387 2015-10-20 Uchwała Uchwała nr XII/41/2015 Rady Gminy Sadowne z dnia 28 września 2015r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za świadczenia udzielane przez przedszkola prowadzone przez Gminę Sadowne
2015 8378 2015-10-20 Uchwała Uchwała nr VII / 26 / 2015 Rady Gminy Sadowne z dnia 26 maja 2015r. w sprawie zmian w Uchwale budżetowej gminy na 2015 rok.
2015 8309 2015-10-15 Uchwała Uchwała nr IX / 33 / 2015 Rady Gminy Sadowne z dnia 23 czerwca 2015r. w sprawie zmian w Uchwale budżetowej gminy na 2015 rok.
2015 7185 2015-08-19 Uchwała Uchwała nr VI / 22 / 2015 Rady Gminy Sadowne z dnia 26 marca 2015r. w sprawie zmian w Uchwale budżetowej gminy na 2015 rok.
2015 6754 2015-07-30 Uchwała Uchwała nr IV/11/2014 Rady Gminy Sadowne z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie zmian w Uchwale budżetowej gminy na 2014 rok.
2015 6753 2015-07-30 Uchwała Uchwała nr III/4/2014 Rady Gminy Sadowne z dnia 18 grudnia 2014r. w sprawie zmian w Uchwale budżetowej gminy na 2014 rok.
2015 6752 2015-07-30 Uchwała Uchwała nr V /16/2015 Rady Gminy Sadowne z dnia 29 stycznia 2015r. w sprawie zmian w Uchwale budżetowej gminy na 2015 rok.
2015 4328 2015-05-07 Uchwała Uchwała nr IV/13/2014 Rady Gminy Sadowne z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2015 rok.
2015 4126 2015-04-29 Uchwała Uchwała nr VI/20/2015 Rady Gminy Sadowne z dnia 26 marca 2015r. w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz publicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Sadowne.
2015 3852 2015-04-22 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/250/2014 Rady Gminy Sadowne z dnia 3 października 2014r. w sprawie zmian w Uchwle budżetowej gminy na 2014 rok
2015 3846 2015-04-22 Uchwała Uchwała nr XXXVI/241/2014 Rady Gminy Sadowne z dnia 14 sierpnia 2014r. w sprawie zmian w Uchwale budżetowej gminy na 2014 rok
2015 3840 2015-04-22 Uchwała Uchwała nr XXXV/234/2014 Rady Gminy Sadowne z dnia 23 czerwca 2014r. w sprawie zmian w Uchwale budżetowej gminy na 2014 rok.
2015 3839 2015-04-22 Uchwała Uchwała nr XXXIV/224/2014 Rady Gminy Sadowne z dnia 8 maja 2014r. w sprawie zmian w Uchwale budżetowej gminy na 2014 rok.
2015 3690 2015-04-20 Uchwała Uchwała nr XXXIII/215/2014 Rady Gminy Sadowne z dnia 20 marca 2014r. w sprawie zmian w Uchwale budżetowej gminy na 2014 rok.
2015 1945 2015-03-09 Uchwała Uchwała nr XXXV/234/2014 Rady Gminy Sadowne z dnia 23 czerwca 2014r. w sprawie zmian w Uchwale budżetowej gminy na 2014 rok
2014 11922 2014-12-24 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/245/2014 Rady Gminy Sadowne z dnia 3 października 2014r. w sprawie zasad i trybu przyznawania nagród i wyróżnień dla sportowców za osiągnięte wyniki.
2014 11050 2014-12-04 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/246/2014 Rady Gminy Sadowne z dnia 3 października 2014r. w sprawie ustanowienia użytku ekologicznego „Wydmy zielenieckie”.
2014 9959 2014-10-29 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/243/2014 Rady Gminy Sadowne z dnia 3 października 2014r. w sprawie powszechnego udostępnienia boiska piłkarskiego wraz z bieżnią sportową
2014 9493 2014-10-13 Uchwała Uchwała nr XXIX/190/2013 Rady Gminy Sadowne z dnia 24 października 2013r. w sprawie zmian w Uchwale budżetowej gminy na 2013 rok.
2014 8802 2014-09-25 Uchwała Uchwała nr XXX/192/2013 Rady Gminy Sadowne z dnia 19 listopada 2013r. w sprawie zmian w Uchwale budżetowej gminy na 2013 rok.
2014 7989 2014-08-22 Uchwała Uchwała nr XXVII/179/2013 Rady Gminy Sadowne z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie zmian w Uchwale budżetowej gminy na 2013 rok.
2014 7391 2014-07-31 Uchwała Uchwała nr XXV/ 172 /2013 Rady Gminy Sadowne z dnia 24 kwietnia 2013r. w sprawie zmian w Uchwale budżetowej gminy na 2013 rok
2014 6755 2014-07-11 Uchwała Uchwała nr XXXV/225/2014 Rady Gminy Sadowne z dnia 23 czerwca 2014r. w sprawie uchwalenia regulaminów korzystania z gminnych obiektów sportowych
2014 6288 2014-07-01 Uchwała Uchwała nr XXXV/229/2014 Rady Gminy Sadowne z dnia 23 czerwca 2014r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola prowadzone przez Gminę Sadowne
2014 6287 2014-07-01 Uchwała Uchwała nr XXXV/228/2014 Rady Gminy Sadowne z dnia 23 czerwca 2014r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych na terenie gminy Sadowne przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży
2014 6286 2014-07-01 Uchwała Uchwała nr XXXV/225/2014 Rady Gminy Sadowne z dnia 23 czerwca 2014r. w sprawie uchwalenia regulaminów korzystania z gminnych obiektów sportowych
2014 5798 2014-06-06 Uchwała Uchwała nr XXI/142/2012 Rady Gminy Sadowne z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok.
2014 5733 2014-06-05 Uchwała Uchwała nr XX/132/2012 Rady Gminy Sadowne z dnia 26 listopada 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok.
2014 3664 2014-04-08 Uchwała Uchwała nr XIX/ 130 /2012 Rady Gminy Sadowne z dnia 26 października 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok.
2014 3072 2014-03-27 Uchwała Uchwała nr XVI/111/2012 Rady Gminy Sadowne z dnia 11 czerwca 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok.
2014 2767 2014-03-18 Uchwała Uchwała nr XV/106/2012 Rady Gminy Sadowne z dnia 10 maja 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok.
2014 1429 2014-02-13 Uchwała Uchwała nr XXXII/202/2014 Rady Gminy Sadowne z dnia 24 stycznia 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
2014 1428 2014-02-13 Uchwała Uchwała nr XXXII/201/2014 Rady Gminy Sadowne z dnia 24 stycznia 2014r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
2014 1427 2014-02-13 Uchwała Uchwała nr XXXII/199/2014 Rady Gminy Sadowne z dnia 24 stycznia 2014r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2014 rok.
2014 744 2014-01-28 Uchwała Uchwała nr XIII/ 90 /2012 Rady Gminy Sadowne z dnia 24 lutego 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok
2013 12620 2013-12-04 Uchwała Uchwała nr XXX/194/2013 Rady Gminy Sadowne z dnia 19 listopada 2013r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji szkołom niepublicznym o uprawnieniach szkół publicznych, w których realizowany jest obowiązek szkolny lub obowiązek nauki oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania
2013 12530 2013-12-02 Uchwała Uchwała nr XXX /193/ 2013 Rady Gminy Sadowne z dnia 19 listopada 2013r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2013 10943 2013-10-29 Uchwała Uchwała nr VI/ 50 /2011 Rady Gminy Sadowne z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok
2013 9927 2013-10-03 Uchwała Uchwała nr XXVIII/183/2013 Rady Gminy Sadowne z dnia 24 września 2013r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji szkołom niepublicznym o uprawnieniach szkół publicznych, oddziałom wychowania przedszkolnego przy niepublicznych szkołach podstawowych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania.
2013 8877 2013-08-05 Uchwała Uchwała nr V/37/2011 Rady Gminy Sadowne z dnia 15 kwietnia 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok.
2013 8667 2013-07-30 Uchwała Uchwała nr IV/ 27/2011 Rady Gminy Sadowne z dnia 21 marca 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok.
2013 8171 2013-07-17 Uchwała Uchwała nr XXVII/177/2013 Rady Gminy Sadowne z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie ustalenia planu sieci oraz granic obwodów publicznych szkół podstawowych i gimnazjum prowadzonego przez gminę Sadowne.
2013 7988 2013-07-12 Uchwała Uchwała nr XXVII/182/2013 Rady Gminy Sadowne z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie ustalenia statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sadownem
2013 6672 2013-06-14 Uchwała Uchwała nr XXVI/174/2013 Rady Gminy Sadowne z dnia 28 maja 2013r. w sprawie określenie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 6671 2013-06-14 Uchwała Uchwała nr XXVI/173/2013 Rady Gminy Sadowne z dnia 28 maja 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXII/151/2013 Rady Gminy Sadowne z dnia 23 stycznia 2013 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Sadowne.
2013 6670 2013-06-14 Uchwała Uchwała nr XXIV/164/2013 Rady Gminy Sadowne z dnia 27 marca 2013r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Sadowne.
2013 6458 2013-06-07 Uchwała Uchwała nr XXV/166/2013 Rady Gminy Sadowne z dnia 24 kwietnia 2013r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty
2013 6457 2013-06-07 Uchwała Uchwała nr XVIII/124/2012 Rady Gminy Sadowne z dnia 27 września 2012r. w sprawie zniesienia pomnika przyrody.
2013 4526 2013-04-12 Uchwała Uchwała nr XXIII/156/2013 Rady Gminy Sadowne z dnia 7 marca 2013r. w sprawie likwidacji Publicznej Szkoły Podstawowej w Orzełku
2013 4525 2013-04-12 Uchwała Uchwała nr XXIII/155/2013 Rady Gminy Sadowne z dnia 7 marca 2013r. w sprawie likwidacji Publicznej Szkoły Podstawowej w Kołodziążu
2013 4395 2013-04-10 Uchwała Uchwała nr XLI/201/2010 Rady Gminy Sadowne z dnia 30 lipca 2010r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Sadowne na rok 2010.
2013 3379 2013-03-21 Uchwała Uchwała nr XXXVI/171/2009 Rady Gminy Sadowne z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Sadowne na rok 2009
2013 2680 2013-03-04 Uchwała Uchwała nr XXII/151/2013 Rady Gminy Sadowne z dnia 23 stycznia 2013r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku  na terenie Gminy Sadowne
2013 2385 2013-02-25 Uchwała Uchwała nr XXI/149/2012 Rady Gminy Sadowne z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 2384 2013-02-25 Uchwała Uchwała nr XXI/148/2012 Rady Gminy Sadowne z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 2383 2013-02-25 Uchwała Uchwała nr XXI/147/2012 Rady Gminy Sadowne z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  oraz ustalenia stawki opłaty
2013 2382 2013-02-25 Uchwała Uchwała nr XXI/146/2012 Rady Gminy Sadowne z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścieli nieruchomości z terenu Gminy Sadowne i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 2381 2013-02-25 Uchwała Uchwała nr XXI/144/2012 Rady Gminy Sadowne z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia Uchwały budżetowej gminy na 2013 rok.
2012 9134 2012-12-13 Uchwała Uchwała nr XX/137/2012 Rady Gminy Sadowne z dnia 26 listopada 2012r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Sadowne
2012 9103 2012-12-12 Uchwała Uchwała nr XX/134/2012 Rady Gminy Sadowne z dnia 26 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz określenia zwolnień w tym podatku.
2012 9102 2012-12-12 Uchwała Uchwała nr XX/133/2012 Rady Gminy Sadowne z dnia 26 listopada 2012r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2012 8277 2012-11-29 Uchwała Uchwała nr XIX/128/2012 Rady Gminy Sadowne z dnia 26 października 2012r. w sprawie uchwalenia Statutów Sołectw Gminy Sadowne
2012 8171 2012-11-27 Uchwała Uchwała nr XXXIII/163/2009 Rady Gminy Sadowne z dnia 9 listopada 2009r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Sadowne na rok 2009.
2012 8170 2012-11-27 Uchwała Uchwała nr XXXII/159/2009 Rady Gminy Sadowne z dnia 29 października 2009r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Sadowne na rok 2009.
2012 7042 2012-10-23 Uchwała Uchwała nr XVIII/122/2012 Rady Gminy Sadowne z dnia 27 września 2012r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sadowne na lata 2012-2022
2012 7039 2012-10-23 Uchwała Uchwała nr XIV/97/2012 Rady Gminy Sadowne z dnia 28 marca 2012r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy na lata 2012 - 2016 oraz zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy.
2012 6329 2012-09-13 Uchwała Uchwała nr XXXV/170/2009 Rady Gminy Sadowne z dnia 4 grudnia 2009r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Sadowne na rok 2009.
2012 5650 2012-07-27 Uchwała Uchwała nr XVII/117/2012 Rady Gminy Sadowne z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sadowne na lata 2012-2022
2012 5649 2012-07-27 Uchwała Uchwała nr XVI/110/2012 Rady Gminy Sadowne z dnia 11 czerwca 2012r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sadowne na lata 2012-2022
2012 5575 2012-07-25 Uchwała Uchwała nr XVII/119/2012 Rady Gminy Sadowne z dnia 10 lipca 2012r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie Gminy Sadowne.
2012 5574 2012-07-25 Uchwała Uchwała nr XVII/115/2012r Rady Gminy Sadowne z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie podziału Gminy Sadowne na stałe obwody głosowania
2012 5573 2012-07-25 Uchwała Uchwała nr XVII/114/2012r. Rady Gminy Sadowne z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie podziału gminy na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu do Rady Gminy.
2012 5572 2012-07-25 Uchwała Uchwała nr XVII/113/2012 Rady Gminy Sadowne z dnia 27 czerwca 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia samorządowej instytucji kultury pod nazwą Gminny Ośrodek Kultury w Sadownem i nadania jej Statutu.
2012 4463 2012-05-31 Uchwała Uchwała nr XV/107/2012 Rady Gminy Sadowne z dnia 10 maja 2012r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek obowiązkowego tygodniowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez gminę Sadowne oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych niektórych nauczycieli.
2012 4462 2012-05-31 Uchwała Uchwała nr XV/105 /2012 Rady Gminy Sadowne z dnia 10 maja 2012r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sadowne na lata 2012-2022
2012 4461 2012-05-31 Uchwała Uchwała nr XV/ 103 /2012 Rady Gminy Sadowne z dnia 10 maja 2012r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na finansowanie zadania pod nazwą Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami domowymi w miejscowości Sadowne – etap II
2012 2691 2012-03-16 Uchwała Uchwała nr XII/ 83 /2012 Rady Gminy Sadowne z dnia 20 stycznia 2012r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sadowne na lata 2011 – 2020.
2012 2142 2012-03-02 Uchwała Uchwała nr XXVIII/140/2009 Rady Gminy Sadowne z dnia 22 kwietnia 2009r. w sprawie uchwały budżetowej gminy Sadowne na rok 2009
2012 1853 2012-02-24 Uchwała Uchwała nr XXVIII/130/2009 Rady Gminy Sadowne z dnia 27 marca 2009r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Sadowne na rok 2009
2012 1186 2012-02-10 Uchwała Uchwała nr XI/79/2011 Rady Gminy Sadowne z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2012 1041 2012-02-07 Uchwała Uchwała nr XXIX/144/2009 Rady Gminy Sadowne z dnia 30 czerwca 2009r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Sadowne na rok 2009
2011 7513 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr X / 71 /2011 Rady Gminy Sadowne z dnia 8 grudnia 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku
2011 7514 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr X/ 72 / 2011 Rady Gminy Sadowne z dnia 8 grudnia 2011r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2011 7515 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr X / 73 /2011 Rady Gminy Sadowne z dnia 8 grudnia 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz określenia zwolnień w tym podatku.
2011 6166 2011-11-08 Uchwała Uchwała nr XXX/150/2009 Rady Gminy Sadowne z dnia 12 sierpnia 2009r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Sadowne na rok 2009
2011 5832 2011-10-20 Uchwała Uchwała nr XXXI/155/2009 Rady Gminy Sadowne z dnia 16 września 2009r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Sadowne na rok 2009
2011 5538 2011-09-30 Uchwała Uchwała nr XXXVII/177/2010 Rady Gminy Sadowne z dnia 26 marca 2010r. w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca posiadający lub ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
2011 5226 2011-09-13 Uchwała Uchwała nr VII/55/2011 Rady Gminy Sadowne z dnia 6 września 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za świadczenia udzielane przez przedszkola prowadzone przez Gminę Sadowne.
2011 5227 2011-09-13 Uchwała Uchwała nr VII/56/2011 Rady Gminy Sadowne z dnia 6 września 2011r. w sprawie zasad i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt na obszarze Gminy Sadowne oraz zapewnienia im dalszej opieki.
2011 4170 2011-07-25 Uchwała Uchwała nr VI/40/2011 Rady Gminy Sadowne z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych
2011 4171 2011-07-25 Uchwała Uchwała nr VI/41/2011 Rady Gminy Sadowne z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sadownem
2011 4172 2011-07-25 Uchwała Uchwała nr VI/42/2011 Rady Gminy Sadowne z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie zmian w Statucie Gminy Sadowne
2011 2178 2011-05-02 Uchwała Uchwała nr IV/26/2011 Rady Gminy Sadowne z dnia 21 marca 2011r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek obowiązkowego tygodniowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych-wychowawczych prowadzonych przez gminę Sadowne oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych niektórych nauczycieli.
2011 2077 2011-04-27 Uchwała Uchwała nr IV/ 29/2011 Rady Gminy Sadowne z dnia 21 marca 2011r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na sfinansowanie inwestycji pod nazwą „ Przebudowa drogi gminnej Sadoleś – Sojkówek – Płatkownica”.
2011 2078 2011-04-27 Uchwała Uchwała nr IV/ 30 /2011 Rady Gminy Sadowne z dnia 21 marca 2011r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na sfinansowanie inwestycji pod nazwą „Budowa mechaniczno- biologicznej oczyszczalni ścieków w Sadownem wraz z budową kanalizacji sanitarnej z przyłączami domowymi w miejscowości Sadowne – etap I”.
2011 1856 2011-04-15 Uchwała Uchwała nr III/15/2011 Rady Gminy Sadowne z dnia 31 stycznia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2011 rok.
2011 1694 2011-04-07 Uchwała Uchwała nr IV/17 /11 Rady Gminy Sadowne z dnia 21 marca 2011r. w sprawie utworzenia samorządowej instytucji kultury pod nazwą Gminny Ośrodek Kultury w Sadownem i nadania jej Statutu.
2010 6864 2010-12-15 Uchwała Uchwała nr XLIII/211/2010 Rady Gminy Sadowne z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych Gminy Sadowne oraz jej jednostek organizacyjnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa, oraz wskazania organów do tego uprawnionych
2010 6865 2010-12-15 Uchwała Uchwała nr XLIII/214/2010 Rady Gminy Sadowne z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz określenia zwolnień w tym podatku.
2010 5621 2010-11-29 Uchwała Uchwała nr XLI/202/2010 Rady Gminy Sadowne z dnia 30 lipca 2010r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy Sadowne w roku 2010
2010 5044 2010-11-09 Uchwała Uchwała nr XXXIX/193/2010 Rady Gminy Sadowne z dnia 8 czerwca 2010r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Sadowne na rok 2010.
2010 5045 2010-11-09 Uchwała Uchwała nr XL/195/2010 Rady Gminy Sadowne z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na finansowanie budowy mechaniczno- biologicznej oczyszczalni ścieków w Sadownem wraz z budową kanalizacji sanitarnej z przyłączami domowymi w miejscowości Sadowne – etap I
2010 5046 2010-11-09 Uchwała Uchwała nr XL/196/2010 Rady Gminy Sadowne z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Sadowne na rok 2010.
2010 5016 2010-11-07 Uchwała Uchwała nr XLII/205/2010 Rady Gminy Sadowne z dnia 8 października 2010r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
2010 3589 2010-08-09 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/ 188/2010 Rady Gminy Sadowne z dnia 30 kwietnia 2010r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Sadowne na rok 2010
2010 1895 2010-05-20 Uchwała Uchwała nr XXXVI/172/2009 Rady Gminy Sadowne z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sadowne na rok 2010
2010 1896 2010-05-20 Uchwała Uchwała nr XXXVI/173/2009 Rady Gminy Sadowne z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie wydatków budżetowych, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2009
2009 6572 2009-12-17 Uchwała Uchwała nr XXXV/167/2009 Rady Gminy Sadowne z dnia 4 grudnia 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku
2009 6571 2009-12-17 Uchwała Uchwała nr XXXV/166/2009 Rady Gminy Sadowne z dnia 4 grudnia 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz określenia zwolnień w tym podatku
2009 6570 2009-12-17 Uchwała Uchwała nr XXXV/168/2009 Rady Gminy Sadowne z dnia 4 grudnia 2009r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2009 5712 2009-12-09 Uchwała Uchwała nr XXXIII/162/2009 Rady Gminy Sadowne z dnia 9 listopada 2009r. w sprawie zaliczenia niektórych ulic do kategorii dróg gminnych i ustalenie ich przebiegu
2009 4738 2009-10-17 Uchwała Uchwała nr XXXI/154/2009 Rady Gminy Sadowne z dnia 16 września 2009r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy Sadowne w roku 2009
2009 3076 2009-07-10 Uchwała Uchwała nr XXVIII/136/09 Rady Gminy Sadowne z dnia 22 kwietnia 2009r. w sprawie określenia regulaminu wynagradzania nauczycieli
2009 2281 2009-06-04 Uchwała Uchwała nr XXVII/134/09 Rady Gminy Sadowne z dnia 27 marca 2009r. w sprawie wysokości szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego
2009 2282 2009-06-04 Uchwała Uchwała nr XXVII/135/09 Rady Gminy Sadowne z dnia 27 marca 2009r. w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności oraz zwolnień świadczeniobiorcy od opłaty za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone przez opiekunkę domową
2009 319 2009-02-07 Uchwała Uchwała nr XXV/116/08 Rady Gminy Sadowne z dnia 23 grudnia 2008r. w sprawie zmiany w Statucie Gminy Sadowne.
2009 320 2009-02-07 Uchwała Uchwała nr XXV/120/2008 Rady Gminy Sadowne z dnia 23 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Sadowne na rok 2009.