Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 167

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 9416 2019-08-01 Uchwała Uchwała nr VIII/38/2019 Rady Gminy Sabnie z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2019 rok
2019 9415 2019-08-01 Uchwała Uchwała nr VIII/35/2019 Rady Gminy Sabnie z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminy Sabnie wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2018 rok
2019 8925 2019-07-17 Uchwała Uchwała nr VIII/33/2019 Rady Gminy Sabnie z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Sabnie oraz określenia granic ich obwodów
2019 8924 2019-07-17 Uchwała Uchwała nr VIII/32/2019 Rady Gminy Sabnie z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie określenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Sabnie
2019 8923 2019-07-17 Uchwała Uchwała nr VIII/29/2019 Rady Gminy Sabnie z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku, pomocy rzeczowej lub świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych programem rządowym „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 8922 2019-07-17 Uchwała Uchwała nr VIII/28/2019 Rady Gminy Sabnie z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnej pomocy w formie zasiłku celowego w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 8178 2019-07-02 Uchwała Uchwała nr VII/27/2019 Rady Gminy Sabnie z dnia 18 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2019 rok
2019 8177 2019-07-02 Uchwała Uchwała nr VII/26/2019 Rady Gminy Sabnie z dnia 18 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2032
2019 8176 2019-07-02 Uchwała Uchwała nr VI/22/2019 Rady Gminy Sabnie z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2019 rok
2019 8175 2019-07-02 Uchwała Uchwała nr VI/21/2019 Rady Gminy Sabnie z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2032
2019 6303 2019-05-13 Uchwała Uchwała nr VI/23/2019 Rady Gminy Sabnie z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Sabnie w 2019r.
2019 6302 2019-05-13 Uchwała Uchwała nr VI/25/2019 Rady Gminy Sabnie z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie określenia zasad przyznawania sołtysom diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowej
2019 6301 2019-05-13 Uchwała Uchwała nr VI/24/2019 Rady Gminy Sabnie z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody na terenie gminy Sabnie
2019 5539 2019-04-24 Uchwała Uchwała nr IV/15/2019 Rady Gminy Sabnie z dnia 15 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sabnie na rok 2019
2019 3620 2019-03-19 Uchwała Uchwała nr V/18/2019 Rady Gminy Sabnie z dnia 19 lutego 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2019 rok
2019 3619 2019-03-19 Uchwała Uchwała nr V/17/2019 Rady Gminy Sabnie z dnia 19 lutego 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2032
2019 3528 2019-03-15 Uchwała Uchwała nr V/20/2019 Rady Gminy Sabnie z dnia 19 lutego 2019 r. w sprawie o zmianie uchwały w sprawie inkasa podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego
2019 3408 2019-03-13 Uchwała Uchwała nr V/16/2019 Rady Gminy Sabnie z dnia 19 lutego 2019 r. w sprawie o zmianie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty
2019 3328 2019-03-12 Uchwała Uchwała nr II/3/2018 Rady Gminy Sabnie z dnia 4 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2030
2019 3327 2019-03-12 Uchwała Uchwała nr III/7/2018 Rady Gminy Sabnie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania osób objętych wieloletnim programem rządowym „ Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 oraz określenia zasad zwrotu wydatków na świadczenia w formie posiłku, pomoc rzeczową lub świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych programem rządowym „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 3326 2019-03-12 Uchwała Uchwała nr II/4/2018 Rady Gminy Sabnie z dnia 4 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2018 rok
2019 3325 2019-03-12 Uchwała Uchwała nr III/13/2018 Rady Gminy Sabnie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2018 rok
2019 3324 2019-03-12 Uchwała Uchwała nr III/9/2018 Rady Gminy Sabnie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Sabnie na rok 2019 ”.
2018 10654 2018-11-06 Uchwała Uchwała nr XLIX/209/2018 Rady Gminy Sabnie z dnia 7 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2018 rok
2018 10617 2018-11-06 Uchwała Uchwała nr LI/218/2018 Rady Gminy Sabnie z dnia 15 października 2018 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Sabnie i informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za pierwsze półrocze roku budżetowego
2018 10616 2018-11-06 Uchwała Uchwała nr LI/217/2018 Rady Gminy Sabnie z dnia 15 października 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2018 rok
2018 10615 2018-11-06 Uchwała Uchwała nr L/212/2018 Rady Gminy Sabnie z dnia 7 września 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2018 rok
2018 10614 2018-11-06 Uchwała Uchwała nr L/210/2018 Rady Gminy Sabnie z dnia 7 września 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Sokołowskiemu
2018 10539 2018-11-02 Uchwała Uchwała nr LI/215/2018 Rady Gminy Sabnie z dnia 15 października 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Sabnie
2018 9261 2018-10-03 Uchwała Uchwała nr L/214/2018 Rady Gminy Sabnie z dnia 7 września 2018 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Sabnie
2018 9260 2018-10-03 Uchwała Uchwała nr XLIX/208/2018 Rady Gminy Sabnie z dnia 7 sierpnia 2018 r. o zmianie uchwały w sprawie inkasa podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego
2018 7796 2018-08-08 Uchwała Uchwała nr XLVIII/205/2018 Rady Gminy Sabnie z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2018 rok
2018 7751 2018-08-07 Uchwała Uchwała nr XLVIII/207/2018 Rady Gminy Sabnie z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie Gminy Sabnie miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
2018 7750 2018-08-07 Uchwała Uchwała nr XLVIII/206/2018 Rady Gminy Sabnie z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Sabnie.
2018 6632 2018-06-29 Uchwała Uchwała nr XLVI/196/2018 Rady Gminy Sabnie z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie uchwalenia ,,Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Sabnie na lata 2018 - 2023”
2018 6504 2018-06-26 Uchwała Uchwała nr XLVII/202/2018 Rady Gminy Sabnie z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2018 rok
2018 6503 2018-06-26 Uchwała Uchwała nr XLVI/195/2018 Rady Gminy Sabnie z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych oraz doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Sabnie
2018 6230 2018-06-15 Uchwała Uchwała nr XLVI/197/2018 Rady Gminy Sabnie z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2030
2018 6205 2018-06-14 Uchwała Uchwała nr XLVI/198/2018 Rady Gminy Sabnie z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2018 rok
2018 5667 2018-05-29 Uchwała Uchwała nr XLV/193/2018 Rady Gminy Sabnie z dnia 30 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2018 rok
2018 4203 2018-04-16 Uchwała Uchwała nr XLIV/189/2018 Rady Gminy Sabnie z dnia 27 marca 2018 r. uchwała o zmianie uchwały w sprawie inkasa podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego
2018 4022 2018-04-13 Uchwała Uchwała nr XLIV/188/2018 Rady Gminy Sabnie z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Sabnie na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018 4021 2018-04-13 Uchwała Uchwała nr XLIV/187/2018 Rady Gminy Sabnie z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Sabnie na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2018 3898 2018-04-12 Uchwała Uchwała nr XLIV/192/2018 Rady Gminy Sabnie z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2018 rok
2018 3897 2018-04-12 Uchwała Uchwała nr XLIV/191/2018 Rady Gminy Sabnie z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2030
2018 2713 2018-03-16 Uchwała Uchwała nr XLIII/184/2018 Rady Gminy Sabnie z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie określenia kryteriów naboru do przedszkoli oraz publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Sabnie w postępowaniu rekrutacyjnym oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania tych kryteriów.
2018 1805 2018-02-20 Uchwała Uchwała nr XLII/181/2018 Rady Gminy Sabnie z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2018 rok
2018 1804 2018-02-20 Uchwała Uchwała nr XLII/180/2018 Rady Gminy Sabnie z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2030
2018 1756 2018-02-19 Uchwała Uchwała nr XLII/179/2018 Rady Gminy Sabnie z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół podstawowych i placówek wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie gminy Sabnie oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania.
2018 799 2018-01-23 Uchwała Uchwała nr XLI/177/2017 Rady Gminy Sabnie z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sabnie na rok 2018
2018 796 2018-01-23 Uchwała Uchwała nr XLI/176/2017 Rady Gminy Sabnie z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sabnie na lata 2018-2030
2018 629 2018-01-17 Uchwała Uchwała nr XLI/175/2017 Rady Gminy Sabnie z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
2017 12303 2017-12-19 Uchwała Uchwała nr XL/171/2017 Rady Gminy Sabnie z dnia 5 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2017 rok
2017 12302 2017-12-19 Uchwała Uchwała nr XL/170/2017 Rady Gminy Sabnie z dnia 5 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2030
2017 11638 2017-12-08 Uchwała Uchwała nr XL/172/2017 Rady Gminy Sabnie z dnia 5 grudnia 2017 r. o zmianie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty
2017 10889 2017-11-29 Uchwała Uchwała nr XXXIX/169/2017 Rady Gminy Sabnie z dnia 17 listopada 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2017r.
2017 10888 2017-11-29 Uchwała Uchwała nr XXXIX/168/2017 Rady Gminy Sabnie z dnia 17 listopada 2017 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2030
2017 9812 2017-11-03 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/166/2017 Rady Gminy Sabnie z dnia 19 października 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2017 rok
2017 9811 2017-11-03 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/165/2017 Rady Gminy Sabnie z dnia 19 października 2017 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2030
2017 9033 2017-10-10 Uchwała Uchwała nr XXXVII/160/2017 Rady Gminy Sabnie z dnia 25 września 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2017 rok
2017 9032 2017-10-10 Uchwała Uchwała nr XXXVII/159/2017 Rady Gminy Sabnie z dnia 25 września 2017 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2030
2017 8882 2017-10-09 Uchwała Uchwała nr XXXVI/158/2017 Rady Gminy Sabnie z dnia 4 września 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2017 rok
2017 8881 2017-10-09 Uchwała Uchwała nr XXXV/157/2017 Rady Gminy Sabnie z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2017r.
2017 8610 2017-10-04 Uchwała Uchwała nr XXXIV/149/2017 Rady Gminy Sabnie z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2017 rok
2017 8311 2017-09-28 Uchwała Uchwała nr XXXIII/145/2017 Rady Gminy Sabnie z dnia 2 czerwca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2017 rok
2017 7892 2017-09-20 Uchwała Uchwała nr XXXII/139/2017 Rady Gminy Sabnie z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2017 rok
2017 7772 2017-09-19 Uchwała Uchwała nr XXXV/156/2017 Rady Gminy Sabnie z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2030
2017 7153 2017-08-31 Uchwała Uchwała nr XXXI/135/2017 Rady Gminy Sabnie z dnia 21 lutego 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2017 rok
2017 7075 2017-08-29 Uchwała Uchwała nr XXX/133/2017 Rady Gminy Sabnie z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2017 rok
2017 5977 2017-07-10 Uchwała Uchwała nr XXXIV/148/2017 Rady Gminy Sabnie z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2030
2017 4959 2017-05-24 Uchwała Uchwała nr XXVIII/126/2016 Rady Gminy Sabnie z dnia 25 listopada 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2016 rok
2017 4824 2017-05-19 Uchwała Uchwała nr XXXII/138/2017 Rady Gminy Sabnie z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2030
2017 4016 2017-04-21 Uchwała Uchwała nr XXXII/142/2017 Rady Gminy Sabnie z dnia 29 marca 2017 r. o zmianie uchwały w sprawie inkasa podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego
2017 4015 2017-04-21 Uchwała Uchwała nr XXXII/141/2017 Rady Gminy Sabnie z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie uchwalenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Sabnie w 2017r.
2017 4014 2017-04-21 Uchwała Uchwała nr XXXII/140/2017 Rady Gminy Sabnie z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów w Gminie Sabnie do nowego ustroju szkolnego na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.
2017 1927 2017-02-27 Uchwała Uchwała nr XXVII/121/2016 Rady Gminy Sabnie z dnia 21 października 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2016 rok
2017 1925 2017-02-27 Uchwała Uchwała nr XXVI/118/2016 Rady Gminy Sabnie z dnia 22 września 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2016 rok
2017 1901 2017-02-24 Uchwała Uchwała nr XXX/132/2017 Rady Gminy Sabnie z dnia 30 stycznia 2017r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2030
2017 873 2017-01-27 Uchwała Uchwała nr XXIX/131/2016 Rady Gminy Sabnie z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sabnie na rok 2017
2017 871 2017-01-27 Uchwała Uchwała nr XXIX/130/2016 Rady Gminy Sabnie z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sabnie na lata 2017-2030
2017 424 2017-01-17 Uchwała Uchwała nr XXV/115/2016 Rady Gminy Sabnie z dnia 30 sierpnia 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2016 rok
2017 253 2017-01-10 Uchwała Uchwała nr XXIV/111/2016 Rady Gminy Sabnie z dnia 20 lipca 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2016 rok
2017 180 2017-01-09 Uchwała Uchwała nr XXIX/129/2016 Rady Gminy Sabnie z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie określenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 w przedszkolu publicznym prowadzonym przez Gminę Sabnie.
2016 11074 2016-12-09 Uchwała Uchwała nr XXVIII/124/2016 Rady Gminy Sabnie z dnia 25 listopada 2016r. o zmianie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty
2016 11073 2016-12-09 Uchwała Uchwała nr XXVIII/123/2016 Rady Gminy Sabnie z dnia 25 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Gminy Sabnie oraz zwolnień w tym podatku
2016 10210 2016-11-29 Uchwała Uchwała nr XXIII/105/2016 Rady Gminy Sabnie z dnia 28 czerwca 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2016 rok
2016 10208 2016-11-29 Uchwała Uchwała nr XXII/101/2016 Rady Gminy Sabnie z dnia 21 czerwca 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2016 rok
2016 9750 2016-11-16 Uchwała Uchwała nr XXVII/120/2016 Rady Gminy Sabnie z dnia 21 października 2016r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2026
2016 9749 2016-11-16 Uchwała Uchwała nr XXVI/117/2016 Rady Gminy Sabnie z dnia 22 września 2016r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2026
2016 8728 2016-10-10 Uchwała Uchwała nr XXI/100/2016 Rady Gminy Sabnie z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2016 rok
2016 8716 2016-10-10 Uchwała Uchwała nr XXVI/116/2016 Rady Gminy Sabnie z dnia 22 września 2016r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego za udział w działaniach ratowniczych lub szkoleniach pożarniczych członków Ochotniczych Straży Pożarnych
2016 8381 2016-09-27 Uchwała Uchwała nr XXIII/104/2016 Rady Gminy Sabnie z dnia 28 czerwca 2016r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2026
2016 7833 2016-09-06 Uchwała Uchwała nr XX/95/2016 Rady Gminy Sabnie z dnia 16 marca 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2016 rok
2016 7830 2016-09-06 Uchwała Uchwała nr XIX/91/2016 Rady Gminy Sabnie z dnia 3 marca 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2016 rok
2016 7604 2016-08-19 Uchwała Uchwała nr XVIII/84/2016 Rady Gminy Sabnie z dnia 26 lutego 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2016 rok
2016 6708 2016-07-15 Uchwała Uchwała nr XXIII/106/2016 Rady Gminy Sabnie z dnia 28 czerwca 2016r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2016 6235 2016-07-11 Uchwała Uchwała nr XVII/83/2016 Rady Gminy Sabnie z dnia 29 stycznia 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2016 rok
2016 5290 2016-06-10 Uchwała Uchwała nr XXI/99/2016 Rady Gminy Sabnie z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2026
2016 5095 2016-06-03 Uchwała Uchwała nr XVI/73/2015 Rady Gminy Sabnie z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2015 rok
2016 4973 2016-05-31 Uchwała Uchwała nr XXI/98/2016 Rady Gminy Sabnie z dnia 27 kwietnia 2016r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Sabnie na lata 2012-2017”.
2016 4972 2016-05-31 Uchwała Uchwała nr XXI/97/2016 Rady Gminy Sabnie z dnia 27 kwietnia 2016r. o zmianie uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 4782 2016-05-19 Uchwała Uchwała nr XIV/66/2015 Rady Gminy Sabnie z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2015 rok
2016 4224 2016-04-29 Uchwała Uchwała nr XX/94/2016 Rady Gminy Sabnie z dnia 16 marca 2016r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2026
2016 4223 2016-04-29 Uchwała Uchwała nr XIX/90/2016 Rady Gminy Sabnie z dnia 3 marca 2016r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2026
2016 4065 2016-04-25 Uchwała Uchwała nr XIX/86/2016 Rady Gminy Sabnie z dnia 3 marca 2016r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru powiązanego ze zbiornikiem głównym Niewiadoma w miejscowościach Kupientyn, Kupientyn – Kolonia, Nieciecz Włościańska i Niewiadoma
2016 3629 2016-04-15 Uchwała Uchwała nr XII/57/2015 Rady Gminy Sabnie z dnia 15 października 2015r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2015 rok
2016 3005 2016-03-31 Uchwała Uchwała nr XIX/88/2016 Rady Gminy Sabnie z dnia 3 marca 2016r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg, których zarządcą jest Gmina Sabnie
2016 3004 2016-03-31 Uchwała Uchwała nr XIX/87/2016 Rady Gminy Sabnie z dnia 3 marca 2016r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Sabnie, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Sabnie oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2016 2254 2016-03-09 Uchwała Uchwała nr XI/48/2015 Rady Gminy Sabnie z dnia 28 września 2015r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2015 rok
2016 2004 2016-02-29 Uchwała Uchwała nr XVII/80/2016 Rady Gminy Sabnie z dnia 29 stycznia 2016r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 2003 2016-02-29 Uchwała Uchwała nr XVII/79/2016 Rady Gminy Sabnie z dnia 29 stycznia 2016r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowanie tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 2002 2016-02-29 Uchwała Uchwała nr XVII/78/2016 Rady Gminy Sabnie z dnia 29 stycznia 2016r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Sabnie
2016 998 2016-02-01 Uchwała Uchwała nr XVI/75/2015 Rady Gminy Sabnie z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sabnie na rok 2016
2016 997 2016-02-01 Uchwała Uchwała nr XVI/74/2015 Rady Gminy Sabnie z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sabnie na lata 2016-2026
2015 11604 2015-12-18 Uchwała Uchwała nr XIV/62/2015 Rady Gminy Sabnie z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół, niepublicznych przedszkoli oraz innych niepublicznych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
2015 10529 2015-12-11 Uchwała Uchwała nr XIV/64/2015 Rady Gminy Sabnie z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy Sabnie.
2015 10528 2015-12-11 Uchwała Uchwała nr XIV/65/2015 Rady Gminy Sabnie z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów deklaracji i informacji podatkowych na podatek rolny, od nieruchomości i leśny obowiązujących na terenie gminy Sabnie.
2015 10527 2015-12-11 Uchwała Uchwała nr XIV/63/2015 Rady Gminy Sabnie z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Gminy Sabnie oraz zwolnień w podatku od nieruchomości
2015 9378 2015-11-24 Uchwała Uchwała nr X/45/2015 Rady Gminy Sabnie z dnia 25 sierpnia 2015r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2015 rok
2015 9370 2015-11-24 Uchwała Uchwała nr IX/39/2015 Rady Gminy Sabnie z dnia 19 sierpnia 2015r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2015 rok
2015 8817 2015-11-06 Uchwała Uchwała nr VIII/38/2015 Rady Gminy Sabnie z dnia 14 lipca 2015r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2015 rok
2015 8751 2015-11-04 Uchwała Uchwała nr V/24/2015 Rady Gminy Sabnie z dnia 5 marca 2015r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2015 rok
2015 8571 2015-10-28 Uchwała Uchwała nr XI/47/2015 Rady Gminy Sabnie z dnia 28 września 2015r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2022
2015 8354 2015-10-19 Uchwała Uchwała nr VII/36/2015 Rady Gminy Sabnie z dnia 26 czerwca 2015r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2015 rok
2015 8348 2015-10-19 Uchwała Uchwała nr VI/30/2015 Rady Gminy Sabnie z dnia 30 kwietnia 2015r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2015 rok
2015 7554 2015-09-11 Uchwała Uchwała nr VII/35/2015 Rady Gminy Sabnie z dnia 26 czerwca 2015r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2022
2015 6881 2015-08-04 Uchwała Uchwała nr VIII/37/2015 Rady Gminy Sabnie z dnia 14 lipca 2015r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2022
2015 6491 2015-07-23 Uchwała Uchwała nr V/23/2015 Rady Gminy Sabnie z dnia 5 marca 2015r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2022
2015 5418 2015-06-15 Uchwała Uchwała nr IV/19/2015 Rady Gminy Sabnie z dnia 29 stycznia 2015r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2015 rok
2015 5341 2015-06-12 Uchwała Uchwała nr VI/25/2015 Rady Gminy Sabnie z dnia 30 kwietnia 2015r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane w Publicznych Przedszkolach prowadzonych przez Gminę Sabnie
2015 5235 2015-06-10 Uchwała Uchwała nr III/13/2014 Rady Gminy Sabnie z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2014r.
2015 4244 2015-05-05 Uchwała Uchwała nr II/7/2014 Rady Gminy Sabnie z dnia 11 grudnia 2014r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2014 rok
2015 3364 2015-04-13 Uchwała Uchwała nr LI/306/2014 Rady Gminy Sabnie z dnia 29 października 2014r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2014 rok
2015 3199 2015-04-08 Uchwała Uchwała nr V/22/2015 Rady Gminy Sabnie z dnia 5 marca 2015r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty
2015 3198 2015-04-08 Uchwała Uchwała nr V/20/2015 Rady Gminy Sabnie z dnia 5 marca 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie inkasa podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego
2015 2106 2015-03-12 Uchwała Uchwała nr L/298/2014 Rady Gminy Sabnie z dnia 22 września 2014r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2014 rok
2015 1576 2015-02-23 Uchwała Uchwała nr XLIX/274/2014 Rady Gminy Sabnie z dnia 29 sierpnia 2014r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2014 rok
2015 627 2015-01-22 Uchwała Uchwała nr III/15/2014 Rady Gminy Sabnie z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sabnie na 2015 rok
2015 626 2015-01-22 Uchwała Uchwała nr III/14/2014 Rady Gminy Sabnie z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sabnie na lata 2015-2022
2015 47 2015-01-07 Uchwała Uchwała nr II/6/2014 Rady Gminy Sabnie z dnia 11 grudnia 2014r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2022
2014 12069 2014-12-30 Uchwała Uchwała nr LI/305/2014 Rady Gminy Sabnie z dnia 29 października 2014r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2022
2014 11514 2014-12-14 Uchwała Uchwała nr LI/304/2014 Rady Gminy Sabnie z dnia 29 października 2014r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Sabnie
2014 11513 2014-12-14 Uchwała Uchwała nr LI/302/2014 Rady Gminy Sabnie z dnia 29 października 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2014 11512 2014-12-14 Uchwała Uchwała nr LI/301/2014 Rady Gminy Sabnie z dnia 29 października 2014r. w sprawie zmian w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Sabnie.
2014 11075 2014-12-04 Uchwała Uchwała nr LII/308/2014 Rady Gminy Sabnie z dnia 12 listopada 2014r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Sabnie w roku 2015
2014 10831 2014-12-01 Uchwała Uchwała nr XLVIII/273/2014 Rady Gminy Sabnie z dnia 1 sierpnia 2014r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2014 rok
2014 10605 2014-11-24 Uchwała Uchwała nr L/295/2014 Rady Gminy Sabnie z dnia 22 września 2014r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Zembrów
2014 10604 2014-11-24 Uchwała Uchwała nr L/294/2014 Rady Gminy Sabnie z dnia 22 września 2014r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Wymysły
2014 10603 2014-11-24 Uchwała Uchwała nr L/293/2014 Rady Gminy Sabnie z dnia 22 września 2014r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Tchórznica Włościańska
2014 10602 2014-11-24 Uchwała Uchwała nr L/292/2014 Rady Gminy Sabnie z dnia 22 września 2014r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Tchórznica Szlachecka
2014 10601 2014-11-24 Uchwała Uchwała nr L/291/2014 Rady Gminy Sabnie z dnia 22 września 2014r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Suchodół
2014 10600 2014-11-24 Uchwała Uchwała nr L/290/2014 Rady Gminy Sabnie z dnia 22 września 2014r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Stasin
2014 10599 2014-11-24 Uchwała Uchwała nr L/289/2014 Rady Gminy Sabnie z dnia 22 września 2014r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Sabnie
2014 10598 2014-11-24 Uchwała Uchwała nr L/288/2014 Rady Gminy Sabnie z dnia 22 września 2014r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Niewiadoma
2014 10597 2014-11-24 Uchwała Uchwała nr L/287/2014 Rady Gminy Sabnie z dnia 22 września 2014r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Nieciecz Włościańska
2014 10596 2014-11-24 Uchwała Uchwała nr L/286/2014 Rady Gminy Sabnie z dnia 22 września 2014r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Nieciecz - Dwór
2014 10595 2014-11-24 Uchwała Uchwała nr L/285/2014 Rady Gminy Sabnie z dnia 22 września 2014r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Kolonia Kurowice
2014 10594 2014-11-24 Uchwała Uchwała nr L/284/2014 Rady Gminy Sabnie z dnia 22 września 2014r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Kurowice
2014 10593 2014-11-24 Uchwała Uchwała nr L/283/2014 Rady Gminy Sabnie z dnia 22 września 2014r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Kupientyn
2014 10592 2014-11-24 Uchwała Uchwała nr L/282/2014 Rady Gminy Sabnie z dnia 22 września 2014r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Kupientyn-Kolonia
2014 10591 2014-11-24 Uchwała Uchwała nr L/281/2014 Rady Gminy Sabnie z dnia 22 września 2014r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Kostki-Pieńki
2014 10590 2014-11-24 Uchwała Uchwała nr L/280/2014 Rady Gminy Sabnie z dnia 22 września 2014r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Kolonia Hołowienki
2014 10589 2014-11-24 Uchwała Uchwała nr L/279/2014 Rady Gminy Sabnie z dnia 22 września 2014r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Hołowienki
2014 10588 2014-11-24 Uchwała Uchwała nr L/278/2014 Rady Gminy Sabnie z dnia 22 września 2014r. w sprawie uchwalenia Sołectwa Hilarów
2014 10587 2014-11-24 Uchwała Uchwała nr L/277/2014 Rady Gminy Sabnie z dnia 22 września 2014r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Grodzisk
2014 10586 2014-11-24 Uchwała Uchwała nr L/276/2014 Rady Gminy Sabnie z dnia 22 września 2014r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Chmielnik
2009 838 2009-03-17 Uchwała Uchwała nr XIX/93/08 Rady Gminy Sabnie z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sabnie na rok 2009.