Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 182

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 9848 2019-08-14 Uchwała Uchwała nr IX.61.2019 Rady Gminy Słubice z dnia 13 sierpnia 2019 r. w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności Publicznego Gimnazjum w Słubicach
2019 9847 2019-08-14 Uchwała Uchwała nr IX.60.2019 Rady Gminy Słubice z dnia 13 sierpnia 2019 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych zasad częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat oraz trybu pobierania opłat
2019 9846 2019-08-14 Uchwała Uchwała nr IX.59.2019 Rady Gminy Słubice z dnia 13 sierpnia 2019 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej przez osoby objęte wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 9845 2019-08-14 Uchwała Uchwała nr IX.58.2019 Rady Gminy Słubice z dnia 13 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr IV.26.2018 Rady Gminy Słubice z dnia 28 grudnia 2018r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w dożywianiu dzieci i młodzieży” na lata 2019-2023
2019 9844 2019-08-14 Uchwała Uchwała nr IX.57.2019 Rady Gminy Słubice z dnia 13 sierpnia 2019 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków, opłat oraz niepodatkowych należności budżetowych stanowiących dochody budżetu gminy Słubice za pomocą innego instrumentu płatniczego
2019 8253 2019-07-04 Uchwała Uchwała nr VIII.53.2019 Rady Gminy Słubice z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIX.226.2018 Rady Gminy Słubice z dnia 17 lipca 2018r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Słubice
2019 5879 2019-05-06 Uchwała Uchwała nr VII.44.2019 Rady Gminy Słubice z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Słubice i określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, obowiązującego od dnia 1 września 2019 roku, oraz zmiany uchwały Nr XVI/111/2004 Rady Gminy Słubice z dnia 29 czerwca 2004 roku w sprawie ustalenia sieci publicznego przedszkola i oddziałów przedszkolnych na terenie gminy Słubice
2019 3401 2019-03-13 Uchwała Uchwała nr VI.42.2019 Rady Gminy Słubice z dnia 11 marca 2019 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami gminy Słubice w przedmiocie projektów statutów sołectw
2019 3400 2019-03-13 Uchwała Uchwała nr VI.41.2019 Rady Gminy Słubice z dnia 11 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Słubice, powiat płocki, woj. mazowieckie
2019 3399 2019-03-13 Uchwała Uchwała nr VI.39.2019 Rady Gminy Słubice z dnia 11 marca 2019 r. w sprawie inkasa podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego
2019 1996 2019-02-11 Uchwała Uchwała nr V.33.2019 Rady Gminy Słubice z dnia 7 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych
2019 1995 2019-02-11 Uchwała Uchwała nr V.32.2019 Rady Gminy Słubice z dnia 7 lutego 2019 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Słubicach
2019 1132 2019-01-23 Uchwała Uchwała nr IV.22.2018 Rady Gminy Słubice z dnia 28 grudnia 2018 r. Uchwała Budżetowa Gminy Słubice na rok 2019
2018 13384 2018-12-31 Uchwała Uchwała nr IV.26.2018 Rady Gminy Słubice z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w dożywianiu dzieci i młodzieży” na lata 2019-2023
2018 13383 2018-12-31 Uchwała Uchwała nr IV.25.2018 Rady Gminy Słubice z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2018 12261 2018-12-12 Uchwała Uchwała nr III.14.2018 Rady Gminy Słubice z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Słubice
2018 12260 2018-12-12 Uchwała Uchwała nr III.15.2018 Rady Gminy Słubice z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na terenie gminy Słubice na 2019 rok
2018 12259 2018-12-12 Uchwała Uchwała nr III.16.2018 Rady Gminy Słubice z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna przyjmowanej do obliczenia podatku leśnego na terenie gminy Słubice
2018 12258 2018-12-12 Uchwała Uchwała nr III.17.2018 Rady Gminy Słubice z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie opłaty targowej
2018 12257 2018-12-12 Uchwała Uchwała nr III.18.2018 Rady Gminy Słubice z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowy i zwolnień od tego podatku
2018 12256 2018-12-12 Uchwała Uchwała nr III.19.2018 Rady Gminy Słubice z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII.112.2016 Rady Gminy Słubice z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty
2018 11156 2018-11-19 Uchwała Uchwała nr XLII.237.2018 Rady Gminy Słubice z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Słubice
2018 9709 2018-10-12 Uchwała Uchwała nr XLI.234.2018 Rady Gminy Słubice z dnia 9 października 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/159/05 Rady Gminy Słubice z dnia 14 kwietnia 2005 roku, w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym
2018 9319 2018-10-03 Uchwała Uchwała nr XL.229.2018 Rady Gminy Słubice z dnia 25 września 2018 r. w sprawie bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości o numerze ewidencyjnym 35/ 7 w obrębie geodezyjnym Juliszew w prawo własności nieruchomości
2018 7352 2018-07-20 Uchwała Uchwała nr XXXIX.226.2018 Rady Gminy Słubice z dnia 17 lipca 2018 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Słubice
2018 6116 2018-06-12 Uchwała Uchwała nr XXXVIII.220.2018 Rady Gminy Słubice z dnia 8 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych na terenie Gminy Słubice.
2018 4219 2018-04-16 Zarządzenie Zarządzenie nr 0050.17.2018 Rady Gminy Słubice z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy i sprawozdania z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za rok 2017
2018 4004 2018-04-12 Uchwała Uchwała nr XXXVI.211.2018 Rady Gminy Słubice z dnia 9 kwietnia 2018 r. w sprawie podziału gminy Słubice na obwody głosowania
2018 2759 2018-03-19 Uchwała Uchwała nr XXXV.207.2018 Rady Gminy Słubice z dnia 16 marca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/99/2012 Rady Gminy Słubice z dnia 26 czerwca 2012 roku w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze, zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym wymiarze godzin oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli zatrudnionych w przedszkolu, szkołach podstawowych i gimnazjum, dla których organem prowadzącym jest Gmina Słubice
2018 2758 2018-03-19 Uchwała Uchwała nr XXXV.206.2018 Rady Gminy Słubice z dnia 16 marca 2018 r. w sprawie podziału gminy Słubice na okręgi wyborcze.
2018 2757 2018-03-19 Uchwała Uchwała nr XXXV.205.2018 Rady Gminy Słubice z dnia 16 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Słubice, powiat płocki, woj. mazowieckie
2018 1466 2018-02-14 Uchwała Uchwała nr XXXIV.201.2018 Rady Gminy Słubice z dnia 7 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych
2017 12321 2017-12-19 Uchwała Uchwała nr XXXII.192.2017 Rady Gminy Słubice z dnia 18 grudnia 2017 r. Uchwała Budżetowa Gminy Słubice na rok 2018
2017 12316 2017-12-19 Uchwała Uchwała nr XXXII.195.2017 Rady Gminy Słubice z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie określenia wzorów fomularzy informacji i deklaracji podatkowych
2017 11282 2017-12-05 Uchwała Uchwała nr XXXI.190.2017 Rady Gminy Słubice z dnia 1 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/86/2008 Rady Gminy Słubice z dnia 18 kwietnia 2008 roku, w sprawie utworzenia Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży.
2017 11281 2017-12-05 Uchwała Uchwała nr XXXI.186.2017 Rady Gminy Słubice z dnia 1 grudnia 2017 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.
2017 11280 2017-12-05 Uchwała Uchwała nr XXXI.185.2017 Rady Gminy Słubice z dnia 1 grudnia 2017 r. w sprawie opłaty targowej.
2017 11279 2017-12-05 Uchwała Uchwała nr XXXI.184.2017 Rady Gminy Słubice z dnia 1 grudnia 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień od tego podatku .
2017 11278 2017-12-05 Uchwała Uchwała nr XXXI.183.2017 Rady Gminy Słubice z dnia 1 grudnia 2017 r. w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna przyjmowanej do obliczenia podatku leśnego na terenie gminy Słubice.
2017 11277 2017-12-05 Uchwała Uchwała nr XXXI.182.2017 Rady Gminy Słubice z dnia 1 grudnia 2017 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na terenie gminy Słubice na 2018 rok.
2017 11276 2017-12-05 Uchwała Uchwała nr XXXI.181.2017 Rady Gminy Słubice z dnia 1 grudnia 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Słubice
2017 9721 2017-11-02 Uchwała Uchwała nr XXX.176.2017 Rady Gminy Słubice z dnia 25 października 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/159/05 Rady Gminy Słubice z dnia 14 kwietnia 2005 roku, w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym.
2017 8271 2017-09-27 Uchwała Uchwała nr XXIX.168.2017 Rady Gminy Słubice z dnia 19 września 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI.155.2017 Rady Gminy Słubice z dnia 20 marca 2017 roku w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 w prowadzonych przez gminę oddziałach przedszkolnych w Szkołach Podstawowych oraz w Przedszkolu Samorządowym w Słubicach
2017 3872 2017-04-18 Uchwała Uchwała nr XXVI.157.2017 Rady Gminy Słubice z dnia 20 marca 2017r. w sprawie określenia kryteriów naboru do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej.
2017 3869 2017-04-18 Uchwała Uchwała nr XXVI.156.2017 Rady Gminy Słubice z dnia 20 marca 2017r. w sprawie określenia kryteriów naboru do Przedszkola Samorządowego w Słubicach, oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenie Gminy Słubice na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów.
2017 3867 2017-04-18 Uchwała Uchwała nr XXVI.155.2017 Rady Gminy Słubice z dnia 20 marca 2017r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 w prowadzonych przez gminę oddziałach przedszkolnych w Szkołach Podstawowych oraz w Przedszkolu Samorządowym w Słubicach.
2017 3864 2017-04-18 Uchwała Uchwała nr XXVI.154.2017 Rady Gminy Słubice z dnia 20 marca 2017r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe, na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.
2017 2516 2017-03-14 Uchwała Uchwała nr XXV.153.2017 Rady Gminy Słubice z dnia 3 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Słubice, powiat płocki, woj. mazowieckie
2017 96 2017-01-04 Uchwała Uchwała nr XXI.138.2016 Rady Gminy Słubice z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w miejscowości Słubice
2016 10788 2016-12-07 Uchwała Uchwała nr XXI.132.2016 Rady Gminy Słubice z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie opłaty targowej
2016 10787 2016-12-07 Uchwała Uchwała nr XXI.131.2016 Rady Gminy Słubice z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień od tego podatku
2016 10786 2016-12-07 Uchwała Uchwała nr XXI.130.2016 Rady Gminy Słubice z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna przyjmowanej do obliczenia podatku leśnego na terenie gminy Słubice
2016 10785 2016-12-07 Uchwała Uchwała nr XXI.129.2016 Rady Gminy Słubice z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na terenie gminy Słubice na 2017 rok
2016 10784 2016-12-07 Uchwała Uchwała nr XXI.128.2016 Rady Gminy Słubice z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie wprowadzenia zwolnień od podatku od nieruchomości na terenie gminy Słubice
2016 10783 2016-12-07 Uchwała Uchwała nr XXI.127.2016 Rady Gminy Słubice z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Słubice
2016 9479 2016-11-08 Uchwała Uchwała nr XX.124.2016 Rady Gminy Słubice z dnia 26 października 2016r. w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej w Gminie Słubice
2016 9478 2016-11-08 Uchwała Uchwała nr XIX.121.2016 Rady Gminy Słubice z dnia 27 września 2016r. w sprawie uchwalenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w miejscowościach Wiączemin Polski i Alfonsów
2016 8597 2016-10-06 Uchwała Uchwała nr XIX.120.2016 Rady Gminy Słubice z dnia 27 września 2016r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Słubicach
2016 8596 2016-10-06 Uchwała Uchwała nr XIX.119.2016 Rady Gminy Słubice z dnia 27 września 2016r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych
2016 6127 2016-07-07 Uchwała Uchwała nr XVIII.115.2016 Rady Gminy Słubice z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
2016 6126 2016-07-07 Uchwała Uchwała nr XVIII.114.2016 Rady Gminy Słubice z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.
2016 6125 2016-07-07 Uchwała Uchwała nr XVIII.113.2016 Rady Gminy Słubice z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Słubice
2016 6124 2016-07-07 Uchwała Uchwała nr XVIII.112.2016 Rady Gminy Słubice z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty.
2016 6123 2016-07-07 Uchwała Uchwała nr XVIII.111.2016 Rady Gminy Słubice z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Słubice.
2016 5157 2016-06-04 Uchwała Uchwała nr XVII.108.2016 Rady Gminy Słubice z dnia 31 maja 2016r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Słubice w przedmiocie projektu „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Słubice na lata 2016-2025”.
2016 3250 2016-04-07 Uchwała Uchwała nr XIV.94.2016 Rady Gminy Słubice z dnia 16 lutego 2016r. w sprawie uchwalenia: Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu we wsi Grabowiec
2016 2915 2016-03-25 Uchwała Uchwała nr XV.99.2016 Rady Gminy Słubice z dnia 18 marca 2016r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych
2016 2914 2016-03-25 Uchwała Uchwała nr XV.98.2016 Rady Gminy Słubice z dnia 18 marca 2016r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Słubice, powiat płocki, woj. mazowieckie
2016 2913 2016-03-25 Uchwała Uchwała nr XV.96.2016 Rady Gminy Słubice z dnia 18 marca 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/121/04 Rady Gminy Słubice z dnia 29 września 2004 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Słubicach.
2016 291 2016-01-12 Uchwała Uchwała nr XI.80.2015 Rady Gminy Słubice z dnia 24 listopada 2015r. w sprawie zaliczenia drogi gruntowej o przebiegu: od drogi gminnej 291101W – do skrzyżowania drogi powiatowej 2981W Nowosiadło – Wiączemin Polski z drogą gminną G41, do kategorii dróg gminnych
2015 11756 2015-12-31 Uchwała Uchwała nr XII.85.2015 Rady Gminy Słubice z dnia 23 grudnia 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr XI.72.2015 Rady Gminy Słubice z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.
2015 11755 2015-12-31 Uchwała Uchwała nr XII.84.2015 Rady Gminy Słubice z dnia 23 grudnia 2015r. w sprawie zmiany uchwały nr XI.70.2015 Rady Gminy Słubice z dnia 24 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień od tego podatku
2015 10046 2015-12-04 Uchwała Uchwała nr XI.72.2015 Rady Gminy Słubice z dnia 24 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2015 10045 2015-12-04 Uchwała Uchwała nr XI.71.2015 Rady Gminy Słubice z dnia 24 listopada 2015r. w sprawie opłaty targowej
2015 10044 2015-12-04 Uchwała Uchwała nr XI.70.2015 Rady Gminy Słubice z dnia 24 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień od tego podatku
2015 10043 2015-12-04 Uchwała Uchwała nr XI.69.2015 Rady Gminy Słubice z dnia 24 listopada 2015r. w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna przyjmowanej do obliczenia podatku leśnego na terenie gminy Słubice
2015 10042 2015-12-04 Uchwała Uchwała nr XI.68.2015 Rady Gminy Słubice z dnia 24 listopada 2015r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2015 10041 2015-12-04 Uchwała Uchwała nr XI.67.2015 Rady Gminy Słubice z dnia 24 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujacych na terenie gminy Słubice
2015 9022 2015-11-12 Uchwała Uchwała nr X.60.2015 Rady Gminy Słubice z dnia 6 października 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/159/05 Rady Gminy Słubice z dnia 14 kwietnia 2005 roku, w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym.
2015 8762 2015-11-04 Uchwała Uchwała nr X.63.2015 Rady Gminy Słubice z dnia 6 października 2015r. w sprawie uchwalenia „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu we wsi Grzybów”
2015 8491 2015-10-23 Uchwała Uchwała nr X.65.2015 Rady Gminy Słubice z dnia 6 października 2015r. w sprawie uchwalenia „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w miejscowości Słubice„
2015 7222 2015-08-21 Uchwała Uchwała nr VIII.48.2015 Rady Gminy Słubice z dnia 29 czerwca 2015r. w sprawie uchwalenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w miejscowości Leonów
2015 5074 2015-06-03 Uchwała Uchwała nr VII.44.2015 Rady Gminy Słubice z dnia 14 maja 2015r. w sprawie zmiany uchwały nr XXV/134/2012 Rady Gminy Słubice z dnia 19 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Słubice.
2015 5073 2015-06-03 Uchwała Uchwała nr VII.42.2015 Rady Gminy Słubice z dnia 14 maja 2015r. w sprawie inkasa podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego
2015 4177 2015-04-30 Uchwała Uchwała nr VI.37.2015 Rady Gminy Słubice z dnia 24 marca 2015r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Słubice, powiat płocki, woj. mazowieckie
2015 4176 2015-04-30 Uchwała Uchwała nr VI.36.2015 Rady Gminy Słubice z dnia 24 marca 2015r. w sprawie: przyjęcia regulaminu korzystania z obiektu pn. „Galeria pod chmurką”
2015 2360 2015-03-18 Uchwała Uchwała nr V.28.2015 Rady Gminy Słubice z dnia 10 lutego 2015r. w sprawie określenia kryteriów naboru do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej oraz do klasy pierwszej publicznego gimnazjum.
2015 2359 2015-03-18 Uchwała Uchwała nr V.27.2015 Rady Gminy Słubice z dnia 10 lutego 2015r. w sprawie określenia kryteriów naboru do Przedszkola Samorządowego w Słubicach, oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenie Gminy Słubice na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów.
2015 539 2015-01-21 Uchwała Uchwała nr II.8.2014 Rady Gminy Słubice z dnia 8 grudnia 2014r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Słubice
2015 335 2015-01-16 Uchwała Uchwała nr III.12.2014 Rady Gminy Słubice z dnia 22 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia Budżetu Gminy Słubice na rok 2015
2014 11519 2014-12-14 Uchwała Uchwała nr XLIII/230/2014 Rady Gminy Słubice z dnia 8 września 2014r. w sprawie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki Nr ewid. 15 we wsi Juliszew
2014 10904 2014-12-02 Uchwała Uchwała nr XLV/244/2014 Rady Gminy Słubice z dnia 13 listopada 2014r. w sprawie opłaty targowej
2014 10903 2014-12-02 Uchwała Uchwała nr XLV/243/2014 Rady Gminy Słubice z dnia 13 listopada 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień od tego podatku
2014 10902 2014-12-02 Uchwała Uchwała nr XLV/242/2014 Rady Gminy Słubice z dnia 13 listopada 2014r. w sprawie wprowadzenia zwolnień od podatku od nieruchomości na terenie gminy Słubice
2014 10901 2014-12-02 Uchwała Uchwała nr XLV/241/2014 Rady Gminy Słubice z dnia 13 listopada 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Słubice
2014 10900 2014-12-02 Uchwała Uchwała nr XLV/240/2014 Rady Gminy Słubice z dnia 13 listopada 2014r. w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna przyjmowanej do obliczenia podatku leśnego na terenie gminy Słubice
2014 10899 2014-12-02 Uchwała Uchwała nr XLV/239/2014 Rady Gminy Słubice z dnia 13 listopada 2014r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2014 6443 2014-07-04 Uchwała Uchwała nr XLII/222/2014 Rady Gminy Słubice z dnia 23 czerwca 2014r. w sprawie wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w Przedszkolu Samorządowym w Słubicach
2014 6442 2014-07-04 Uchwała Uchwała nr XLII/221/2014 Rady Gminy Słubice z dnia 23 czerwca 2014r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Słubice i jej jednostkom podległym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organów do tego uprawnionych
2014 6441 2014-07-04 Uchwała Uchwała nr XLII/220/2014 Rady Gminy Słubice z dnia 23 czerwca 2014r. w sprawie określenia innych sposobów udokumentowania wykonania obowiązków pozbywania się zebranych na terenie nieruchomości nieczystości ciekłych
2014 6440 2014-07-04 Uchwała Uchwała nr XLII/219/2014 Rady Gminy Słubice z dnia 23 czerwca 2014r. w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z pomieszczeń remizy użyczonych przez OSP Łaziska na rzecz Gminy Słubice
2014 3921 2014-04-11 Uchwała Uchwała nr XL/210/2014 Rady Gminy Słubice z dnia 28 marca 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVII/141/2013 Rady Gminy Słubice z dnia 30 stycznia 2013 roku w sprawie podziału gminy Słubice na stałe obwody głosowania
2014 3920 2014-04-11 Uchwała Uchwała nr XL/209/2014 Rady Gminy Słubice z dnia 28 marca 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/116/2012 Rady Gminy Słubice z dnia 30 października 2012 roku w sprawie podziału gminy Słubice na okręgi wyborcze
2014 3919 2014-04-11 Uchwała Uchwała nr XL/208/2014 Rady Gminy Słubice z dnia 28 marca 2014r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Słubice, powiat płocki, woj. mazowieckie
2014 1735 2014-02-25 Uchwała Uchwała nr XXXIX/200/2014 Rady Gminy Słubice z dnia 17 lutego 2014r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w dożywianiu dzieci i młodzieży” na lata 2014-2020
2014 1734 2014-02-25 Uchwała Uchwała nr XXXIX/199/2014 Rady Gminy Słubice z dnia 17 lutego 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania dla osób objętych programem wieloletnim „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2014 1239 2014-02-07 Uchwała Uchwała nr XXXVII/188/2013 Rady Gminy Słubice z dnia 20 grudnia 2013r. Uchwała Budżetowa Gminy Słubice na rok 2014
2014 215 2014-01-13 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/194/2013 Rady Gminy Słubice z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr V/29/2011 z dnia 28 marca 2011 roku w sprawie inkasa podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego
2014 214 2014-01-13 Uchwała Uchwała nr XXXVII/193/2013 Rady Gminy Słubice z dnia 20 grudnia 2013r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych na terenie Gminy Słubice za uczestnictwo w działaniach ratowniczych lub szkoleniach pożarniczych organizowanych przez Państwową Straż Pożarną lub gminę
2013 13162 2013-12-11 Uchwała Uchwała nr XXXVI/183/2013 Rady Gminy Słubice z dnia 2 grudnia 2013r. w sprawie opłaty targowej
2013 13161 2013-12-11 Uchwała Uchwała nr XXXVI/182/2013 Rady Gminy Słubice z dnia 2 grudnia 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień od tego podatku
2013 13160 2013-12-11 Uchwała Uchwała nr XXXVI/181/2013 Rady Gminy Słubice z dnia 2 grudnia 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz wprowadzenia zwolnień od tego podatku
2013 13159 2013-12-11 Uchwała Uchwała nr XXXVI/180/2013 Rady Gminy Słubice z dnia 2 grudnia 2013r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2013 9842 2013-09-27 Uchwała Uchwała nr XXXIII/173/2013 Rady Gminy Słubice z dnia 28 sierpnia 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXI/108/2012 Rady Gminy Słubice z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie przyjęcia programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy na lata 2012-2017
2013 9841 2013-09-27 Uchwała Uchwała nr XXXIII/172/2013 Rady Gminy Słubice z dnia 28 sierpnia 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXV/138/2012 Rady Gminy Słubice z dnia 19 grudnia 2012 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2013 9840 2013-09-27 Uchwała Uchwała nr XXXIII/171/2013 Rady Gminy Słubice z dnia 28 sierpnia 2013r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży, jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Słubice
2013 8419 2013-07-24 Uchwała Uchwała nr XXXII/168/2013 Rady Gminy Słubice z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIV/135/2009 Rady Gminy Słubice z dnia 17 kwietnia 2009 r. w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokości i warunków wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Słubice
2013 5553 2013-05-10 Uchwała Uchwała nr XXIX/152/2013 Rady Gminy Słubice z dnia 8 kwietnia 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXV/137/2012 Rady Gminy Słubice z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Słubice
2013 5552 2013-05-10 Uchwała Uchwała nr XXIX/151/2013 Rady Gminy Słubice z dnia 8 kwietnia 2013r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty
2013 3282 2013-03-20 Uchwała Uchwała nr XXVII/144/2013 Rady Gminy Słubice z dnia 30 stycznia 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego teren działki o numerze ewidencyjnym 138/2 w obrębie geodezyjnym Łaziska w gminie Słubice
2013 2507 2013-02-27 Uchwała Uchwała nr XXVII/142/2013 Rady Gminy Słubice z dnia 30 stycznia 2013r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych
2013 2506 2013-02-27 Uchwała Uchwała nr XXVII/141/2013 Rady Gminy Słubice z dnia 30 stycznia 2013r. w sprawie podziału gminy Słubice na stałe obwody głosowania
2013 1076 2013-01-29 Uchwała Uchwała nr XXV/139/2012 Rady Gminy Słubice z dnia 19 grudnia 2012r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2013 1075 2013-01-29 Uchwała Uchwała nr XXV/138/2012 Rady Gminy Słubice z dnia 19 grudnia 2012r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2013 1074 2013-01-29 Uchwała Uchwała nr XXV/137/2012 Rady Gminy Słubice z dnia 19 grudnia 2012r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Słubice
2013 1073 2013-01-29 Uchwała Uchwała nr XXV/136/2012 Rady Gminy Słubice z dnia 19 grudnia 2012r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Słubice
2013 1072 2013-01-29 Uchwała Uchwała nr XXV/134/2012 Rady Gminy Słubice z dnia 19 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Słubice
2013 1071 2013-01-29 Uchwała Uchwała nr XXV/128/2012 Rady Gminy Słubice z dnia 19 grudnia 2012r. Uchwała Budżetowa Gminy Słubice na rok 2013
2013 1070 2013-01-29 Uchwała Uchwała nr XXIII/116/2012 Rady Gminy Słubice z dnia 30 października 2012r. w sprawie podziału gminy Słubice na okręgi wyborcze
2012 9268 2012-12-14 Uchwała Uchwała nr XXIV/126/2012 Rady Gminy Słubice z dnia 3 grudnia 2012r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Słubicach
2012 9267 2012-12-14 Uchwała Uchwała nr XXIV/124/2012 Rady Gminy Słubice z dnia 3 grudnia 2012r. w sprawie opłaty targowej
2012 9266 2012-12-14 Uchwała Uchwała nr XXIV/123/2012 Rady Gminy Słubice z dnia 3 grudnia 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień od tego podatku
2012 9265 2012-12-14 Uchwała Uchwała nr XXIV/122/2012 Rady Gminy Słubice z dnia 3 grudnia 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz wprowadzenia zwolnień od tego podatku
2012 9264 2012-12-14 Uchwała Uchwała nr XXIV/121/2012 Rady Gminy Słubice z dnia 3 grudnia 2012r. w sprawie obniżenia kwoty stanowiącej średnią cenę sprzedaży drewna, przyjmowaną jako podstawa obliczania podatku leśnego na obszarze gminy
2012 9263 2012-12-14 Uchwała Uchwała nr XXIV/120/2012 Rady Gminy Słubice z dnia 3 grudnia 2012r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2012 8266 2012-11-29 Uchwała Uchwała nr XXII/114/2012 Rady Gminy Słubice z dnia 5 października 2012r. w sprawie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu części działki Nr ewid. 959/2 w miejscowości Słubice
2012 8239 2012-11-28 Uchwała Uchwała nr XXIII/118/2012 Rady Gminy Słubice z dnia 30 października 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/159/05 Rady Gminy Słubice z dnia 14 kwietnia 2005 roku, w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym
2012 6646 2012-10-02 Uchwała Uchwała nr XXI/107/2012 Rady Gminy Słubice z dnia 24 sierpnia 2012r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami na lata 2012-2015
2012 6509 2012-09-25 Uchwała Uchwała nr XXI/108/2012 Rady Gminy Słubice z dnia 24 sierpnia 2012r. w sprawie przyjęcia programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy na lata 2012-2017
2012 5315 2012-07-13 Uchwała Uchwała nr XIX/99/2012 Rady Gminy Słubice z dnia 26 czerwca 2012r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze, zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym wymiarze godzin oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli zatrudnionych w przedszkolu, szkołach podstawowych i gimnazjum, dla których organem prowadzącym jest Gmina Słubice
2012 5314 2012-07-13 Uchwała Uchwała nr XVII/90/2012 Rady Gminy Słubice z dnia 15 maja 2012r. w sprawie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu części działek Nr ewid. 164 i 133 we wsi Słubice
2012 5059 2012-07-04 Uchwała Uchwała nr XVIII/92/2012 Rady Gminy Słubice z dnia 1 czerwca 2012r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr XVII/87/2012 Rady Gminy Słubice z dnia 15 maja 2012 r. w sprawie zasad udzielania spółkom wodnym dotacji celowych z budżetu Gminy Słubice, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu ich rozliczania
2012 4547 2012-06-05 Uchwała Uchwała nr XVII/87/2012 Rady Gminy Słubice z dnia 15 maja 2012r. w sprawie zasad udzielania spółkom wodnym dotacji celowych z budżetu Gminy Słubice, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu ich rozliczania
2012 3122 2012-04-05 Uchwała Uchwała nr XVI/86/2012 Rady Gminy Słubice z dnia 21 marca 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr V/29/2011 z dnia 28 marca 2011 roku w sprawie inkasa podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego
2012 3121 2012-04-05 Uchwała Uchwała nr XVI/80/2012 Rady Gminy Słubice z dnia 21 marca 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXII/203/05 Rady Gminy Słubice z dnia 30 grudnia 2005 r. w sprawie nadania Statutu Gminnej Bibliotece Publicznej w Słubicach
2012 3120 2012-04-05 Uchwała Uchwała nr XVI/78/2012 Rady Gminy Słubice z dnia 21 marca 2012r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Słubice, powiat płocki, woj. mazowieckie
2012 1768 2012-02-23 Uchwała Uchwała nr XV/74/2012 Rady Gminy Słubice z dnia 8 lutego 2012r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2012-2015
2012 1767 2012-02-23 Uchwała Uchwała nr XV/73/2012 Rady Gminy Słubice z dnia 8 lutego 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/121/04 Rady Gminy Słubice z dnia 29 września 2004 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Słubicach.
2012 454 2012-01-23 Uchwała Uchwała nr XII/63/2011 Rady Gminy Słubice z dnia 22 grudnia 2011r. Uchwała Budżetowa Gminy Słubice na rok 2012
2011 8651 2011-12-31 Uchwała Uchwała nr XII/66/2011 Rady Gminy Słubice z dnia 22 grudnia 2011r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.
2011 3821 2011-07-09 Uchwała Uchwała nr VII/37/2011 Rady Gminy Słubice z dnia 29 czerwca 2011r. w sprawie wysokości opłat za świadczenia udzielane przez Samorządowe Przedszkole w Słubicach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Słubice
2011 3548 2011-06-28 Uchwała Uchwała nr VI/32/2011 Rady Gminy Słubice z dnia 25 maja 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr VI/40/2007 Rady Gminy Słubice z dnia 13 kwietnia 2007 r. w sprawie przyjecia programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy w latach 2007-2011 zmienionej Uchwałą Nr XXXIII/177/2010 Rady Gminy Słubice z dnia 26.02. 2010 r.
2011 3478 2011-06-24 Uchwała Uchwała nr III/14/2010 Rady Gminy Słubice z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Słubice
2011 1987 2011-04-21 Uchwała Uchwała nr III/9/2010 Rady Gminy Słubice z dnia 30 grudnia 2010r. Uchwała Budżetowa Gminy Słubice na rok 2011
2010 7587 2010-12-30 Uchwała Uchwała nr XLII/218/2010 Rady Gminy Słubice z dnia 12 listopada 2010r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji
2010 7588 2010-12-30 Uchwała Uchwała nr XLII/220/2010 Rady Gminy Słubice z dnia 12 listopada 2010r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Słubice i jej jednostkom podległym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną
2010 7464 2010-12-28 Uchwała Uchwała nr XXXVI/193/2010 Rady Gminy Słubice z dnia 31 maja 2010r. w sprawie zmiany przebiegu oraz nadania nazwy ulicy w Słubicach
2010 7465 2010-12-28 Uchwała Uchwała nr XXXVI/194/2010 Rady Gminy Słubice z dnia 31 maja 2010r. w sprawie nadania nazw ulic w Juliszewie
2010 6156 2010-12-08 Uchwała Uchwała nr XLI/212/2010 Rady Gminy Słubice z dnia 28 października 2010r. w sprawie opłaty targowej
2010 6155 2010-12-08 Uchwała Uchwała nr XLI/211/2010 Rady Gminy Słubice z dnia 28 października 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień od tego podatku
2010 6154 2010-12-08 Uchwała Uchwała nr XLI/210/2010 Rady Gminy Słubice z dnia 28 października 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz wprowadzenia zwolnień od tego podatku
2010 6159 2010-12-08 Uchwała Uchwała nr XLII/219/2010 Rady Gminy Słubice z dnia 12 listopada 2010r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.
2010 6158 2010-12-08 Uchwała Uchwała nr XLI/215/2010 Rady Gminy Słubice z dnia 28 października 2010r. w sprawie obniżenia kwoty stanowiącej średnią cenę sprzedaży drewna, przyjmowaną jako podstawa obliczania podatku leśnego na obszarze gminy
2010 6157 2010-12-08 Uchwała Uchwała nr XLI/214/2010 Rady Gminy Słubice z dnia 28 października 2010r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2010 2444 2010-06-09 Uchwała Uchwała nr XXXIII/176/2010 Rady Gminy Słubice z dnia 26 lutego 2010r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych
2010 2445 2010-06-09 Uchwała Uchwała nr XXXIII/177/2010 Rady Gminy Słubice z dnia 26 lutego 2010r. w sprawie zmiany uchwały Nr VI/40/2007 Rady Gminy Słubice z dnia 13 kwietnia 2007 r. w sprawie przyjęcia programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy w latach 2007-2011
2010 622 2010-03-01 Uchwała Uchwała nr XXXI/163/2009 Rady Gminy Słubice z dnia 16 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Słubice na rok 2010.
2010 623 2010-03-01 Uchwała Uchwała nr XXXI/168/2009 Rady Gminy Słubice z dnia 16 grudnia 2009r. w sprawie zgody na przystąpienie Gminy Słubice do realizacji przedsięwzięcia polegającego na przygoto-waniu do realizacji, a następnie – w przypadku uzyskania współfinansowania ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – wspólnej realizacji Projektu pt. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminach członkach Stowarzyszenia Gmin Turystycznych Pojezierza Gostynińskiego” wraz z Powiatem Płockim, Powiatem Gostynińskim, Miastem Płockiem, Miastem Gostyninem, Miastem i Gminą Gąbin, Gminą Iłów, Gminą Sanniki, Gminą Szczawin Kościelny, Gminą Łąck, Gminą Gostynin oraz ze Stowarzyszeniem Gmin Turystycznych Pojezierza Gostynińskiego w celu realizacji tego Projektu zgodnie z zapisami Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2007 - 2013
2009 6070 2009-12-13 Uchwała Uchwała nr XXX/156/2009 Rady Gminy Słubice z dnia 20 listopada 2009r. w sprawie opłaty targowej
2009 6069 2009-12-13 Uchwała Uchwała nr XXX/155/2009 Rady Gminy Słubice z dnia 20 listopada 2009r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz wprowadzenia zwolnień od tego podatku
2009 6071 2009-12-13 Uchwała Uchwała nr XXX/157/2009 Rady Gminy Słubice z dnia 20 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień od tego podatku na 2010 rok
2009 6073 2009-12-13 Uchwała Uchwała nr XXX/162/2009 Rady Gminy Słubice z dnia 20 listopada 2009r. w sprawie zmiany uchwały nr III/18/06 Rady Gminy Słubice z dnia 13 grudnia 2006r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym zmienionej uchwałą nr XXXIV/211/06 Rady Gminy Słubice z dnia 26 kwietnia 2006r. w sprawie zmianyuchwały nr XXIV/159/05 Rady Gminy Słubice z dnia 14 kwietnia 2005r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym
2009 6072 2009-12-13 Uchwała Uchwała nr XXX/160/2009 Rady Gminy Słubice z dnia 20 listopada 2009r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących zmian nazw miejscowości
2009 5141 2009-11-17 Uchwała Uchwała nr XXIX/151/2009 Rady Gminy Słubice z dnia 19 października 2009r. w sprawie wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegajacy się o uzyskanie zezwolenia w zakresie odbierania odpadów komunalnych od włascicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2009 5142 2009-11-17 Uchwała Uchwała nr XXIX/152/2009 Rady Gminy Słubice z dnia 19 października 2009r. w sprawie wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami lub prowadzenie schronisk dla bezdomnych zwierząt oraz grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części
2009 3626 2009-07-30 Uchwała Uchwała nr XXVI/143/2009 Rady Gminy Słubice z dnia 25 czerwca 2009r. w sprawie ustalenia przebiegu oraz zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych na terenie gminy Słubice
2009 3627 2009-07-30 Uchwała Uchwała nr XXVI/144/2009 Rady Gminy Słubice z dnia 25 czerwca 2009r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Słubice
2009 3628 2009-07-30 Uchwała Uchwała nr XXVI/145/2009 Rady Gminy Słubice z dnia 25 czerwca 2009r. w sprawie ustalenia stawek procentowych opłaty adiacenckiej na terenie gminy Słubice, powiat płocki
2009 2345 2009-06-08 Uchwała Uchwała nr XXIV/135/2009 Rady Gminy Słubice z dnia 17 kwietnia 2009r. w sprawie ustalenia Regulaminu określajacego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokości i warunków wypłacania nagród i innych świadczeń wynikajacych ze stosunku pracy nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Słubice
2009 1843 2009-05-15 Uchwała Uchwała nr XXI/118/2008 z dnia 17 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Słubice na rok 2009
2009 1844 2009-05-15 Uchwała Uchwała nr XXI/121/2008 z dnia 17 grudnia 2008r. ww sprawie zatwierdzenia "zestawienia przychodów i wydatków gminnego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w Słubicach w 2009 roku"
2009 673 2009-03-09 Uchwała Uchwała nr XXII/126/2008 Rady Gminy Słubice z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokości i warunków wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli zatrudnionych w roku 2009 w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Słubice.