Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 221

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 4033 2019-03-27 Uchwała Uchwała nr VII/50/2019 Rady Gminy Rzewnie z dnia 20 marca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2019
2019 4032 2019-03-27 Uchwała Uchwała nr VII/48/2019 Rady Gminy Rzewnie z dnia 20 marca 2019 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznania , odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.
2019 4031 2019-03-27 Uchwała Uchwała nr VII/46/2019 Rady Gminy Rzewnie z dnia 20 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rzewnie" w 2019 roku.
2019 4030 2019-03-27 Uchwała Uchwała nr VII/45/2019 Rady Gminy Rzewnie z dnia 20 marca 2019 r. w sprawie ustalenia ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych z terenu Gminy Rzewnie za udział w działaniach ratowniczych i szkoleniach pożarniczych
2019 4029 2019-03-27 Uchwała Uchwała nr VII/44/2019 Rady Gminy Rzewnie z dnia 20 marca 2019 r. w sprawie zmian w statucie Gminnego Centrum Kultury w Rzewniu
2019 4028 2019-03-27 Uchwała Uchwała nr VI/42/2019 Rady Gminy Rzewnie z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2019
2019 1442 2019-01-29 Uchwała Uchwała nr V/38/2019 Rady Gminy Rzewnie z dnia 15 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na terenie Gminy Rzewnie
2019 1441 2019-01-29 Uchwała Uchwała nr V/37/2019 Rady Gminy Rzewnie z dnia 15 stycznia 2019 r. w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty wnoszonej jednarozowo za przeksztalcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości stanowiących własność Gminy Rzewnie, zabudowanych na cele mieszkaniowe
2019 439 2019-01-10 Uchwała Uchwała nr IV/27/2018 Rady Gminy Rzewnie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2018
2019 438 2019-01-10 Uchwała Uchwała nr IV/18/2018 Rady Gminy Rzewnie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Rzewnie na rok 2019
2019 172 2019-01-04 Uchwała Uchwała nr IV/25/2018 Rady Gminy Rzewnie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia ryczałtowej stawki oplaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego lub innej nieruchomości wykorzystanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe
2019 171 2019-01-04 Uchwała Uchwała nr IV/24/2018 Rady Gminy Rzewnie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty za pojemnik o określonej pojemności
2019 170 2019-01-04 Uchwała Uchwała nr IV/21/2018 Rady Gminy Rzewnie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i domu" na lata 2019-2023
2019 169 2019-01-04 Uchwała Uchwała nr IV/20/2018 Rady Gminy Rzewnie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem" Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023
2019 168 2019-01-04 Uchwała Uchwała nr IV/19/2018 Rady Gminy Rzewnie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia gminnego wieloletniego programu osłonowego "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023
2019 167 2019-01-04 Uchwała Uchwała nr III/16/2018 Rady Gminy Rzewnie z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy
2019 166 2019-01-04 Uchwała Uchwała nr II/8/2018 Rady Gminy Rzewnie z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2018
2018 12230 2018-12-12 Uchwała Uchwała nr III/11/2018 Rady Gminy Rzewnie z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie okreslenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2019 rok
2018 12229 2018-12-12 Uchwała Uchwała nr III/10/2018 Rady Gminy Rzewnie z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie obniżenia kwoty stanowiącej śrdnią cenę sprzedaży drewna, obliczoną według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2018 roku, przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku leśnego na obszarze Gminy Rzewnie na 2019 rok
2018 12228 2018-12-12 Uchwała Uchwała nr III/9/2018 Rady Gminy Rzewnie z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy, przyjmowanej jako podstawa do ustalenia podatku rolnego na rok 2019 na obszarze Gminy Rzewnie.
2018 10461 2018-10-31 Uchwała Uchwała nr XLIV/236/2018 Rady Gminy Rzewnie z dnia 15 października 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2018
2018 10460 2018-10-31 Uchwała Uchwała nr XLIV/234/2018 Rady Gminy Rzewnie z dnia 15 października 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Gminy
2018 7922 2018-08-14 Uchwała Uchwała nr XLII/227/2018 Rady Gminy Rzewnie z dnia 10 sierpnia 2018 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagoga, psychologa, logopedy, terapeuty pedagogicznego i doradcy zawodowego w szkole i przedszkolu prowadzonych przez Gminę Rzewnie
2018 7921 2018-08-14 Uchwała Uchwała nr XLII/226/2018 Rady Gminy Rzewnie z dnia 10 sierpnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia odstepstw od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie Gminy Rzewnie
2018 7920 2018-08-14 Uchwała Uchwała nr XLII/225/2018 Rady Gminy Rzewnie z dnia 10 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie Gminy Rzewnie miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2018 7919 2018-08-14 Uchwała Uchwała nr XLII/224/2018 Rady Gminy Rzewnie z dnia 10 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Rzewnie
2018 7847 2018-08-10 Uchwała Uchwała nr XL/221/2018 Rady Gminy Rzewnie z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2018
2018 7313 2018-07-19 Uchwała Uchwała nr XLI/222/2018 Rady Gminy Rzewnie z dnia 11 lipca 2018 r. uchylająca uchwałę Nr XL/219/2018 Rady Gminy Rzewnie z dnia 26 czerwca 2018r, zmieniająca uchwałę Nr XIII/54/2003 Rady Gminy Rzewnie z dnia 11 grudnia 2003r.w sprawie zwolnień w podatku od środków transportowych oraz w podatku od nieruchomości
2018 7312 2018-07-19 Uchwała Uchwała nr XL/219/2018 Rady Gminy Rzewnie z dnia 26 czerwca 2018 r. zmieniająca Uchwałę Nr XIII/54/2003 Rady Gminy Rzewnie z dnia 11 grudnia 2003 roku w sprawie zwolnień w podatku od środków transportowych oraz w podatku od nieruchomości.
2018 7168 2018-07-13 Uchwała Uchwała nr XLI/223/2018 Rady Gminy Rzewnie z dnia 11 lipca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznym przedszkolu, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Rzewnie
2018 6149 2018-06-13 Uchwała Uchwała nr XXXIX/214/2018 Rady Gminy Rzewnie z dnia 23 maja 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2018
2018 6148 2018-06-13 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/212/2018 Rady Gminy Rzewnie z dnia 9 maja 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2018
2018 5245 2018-05-15 Uchwała Uchwała nr XXXVII/207/2018 Rady Gminy Rzewnie z dnia 19 kwietnia 2018 r. w sprawie podziału Gminy Rzewnie na stałe obwody głosowania ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018 5244 2018-05-15 Uchwała Uchwała nr XXXVI/206/2018 Rady Gminy Rzewnie z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2018
2018 5243 2018-05-15 Uchwała Uchwała nr XXXV/199/2018 Rady Gminy Rzewnie z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2018
2018 3280 2018-04-04 Uchwała Uchwała nr XXXVI/203/2018 Rady Gminy Rzewnie z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Rzewnie na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
2018 3279 2018-04-04 Uchwała Uchwała nr XXXVI/202/2018 Rady Gminy Rzewnie z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Rzewnie za zagospdoarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2018 3278 2018-04-04 Uchwała Uchwała nr XXXVI/201/2018 Rady Gminy Rzewnie z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie ustalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Rzewnie
2018 3277 2018-04-04 Uchwała Uchwała nr XXXVI/200/2018 Rady Gminy Rzewnie z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rzewnie" w 2018 roku
2018 1692 2018-02-16 Uchwała Uchwała nr XXXV/198/2018 Rady Gminy Rzewnie z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznym przedszkolu, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Rzewnie
2018 1000 2018-01-31 Uchwała Uchwała nr XXXIV/191/2017 Rady Gminy Rzewnie z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2017
2018 999 2018-01-31 Uchwała Uchwała nr XXXIV/189/2017 Rady Gminy Rzewnie z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Uchwały Budżetowej Gminy Rzewnie na 2018 rok
2017 11139 2017-12-04 Uchwała Uchwała nr XXXII/184/2017 Rady Gminy Rzewnie z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2017
2017 11138 2017-12-04 Uchwała Uchwała nr XXXII/175/2017 Rady Gminy Rzewnie z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2018 rok
2017 11137 2017-12-04 Uchwała Uchwała nr XXXII/174/2017 Rady Gminy Rzewnie z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie obniżenia kwoty stanowiącej średnią cenę sprzedaży drewna, obliczoną według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2017 roku,przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku leśnego na obszarze Gminy Rzewnie na 2018 rok
2017 11136 2017-12-04 Uchwała Uchwała nr XXXII/173/2017 Rady Gminy Rzewnie z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy, przyjmowanej jako podstawa do ustalenia podatku rolnego na rok 2018 na obszarze Gminy Rzewnie
2017 10089 2017-11-10 Uchwała Uchwała nr XXX/167/2017 Rady Gminy Rzewnie z dnia 29 września 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2017
2017 9533 2017-10-25 Uchwała Uchwała nr XXXI/172/2017 Rady Gminy Rzewnie z dnia 19 października 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2017
2017 9532 2017-10-25 Uchwała Uchwała nr XXXI/170/2017 Rady Gminy Rzewnie z dnia 19 października 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Gminy
2017 9531 2017-10-25 Uchwała Uchwała nr XXXI/169/2017 Rady Gminy Rzewnie z dnia 19 października 2017 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć terapeuty pedagogicznego i doradcy zawodowego w szkole i przedszkolu, dla których organem prowadzącym jest Gmina Rzewnie
2017 9280 2017-10-12 Uchwała Uchwała nr XXX/164/2017 Rady Gminy Rzewnie z dnia 29 września 2017 r. w sprawie okreslenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Rzewnie
2017 8986 2017-10-10 Uchwała Uchwała nr XXIX/162/2017 Rady Gminy Rzewnie z dnia 28 lipca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2017
2017 8183 2017-09-26 Uchwała Uchwała nr XXVIII/154/2017 Rady Gminy Rzewnie z dnia 12 czerwca 2017 r. w sprawie zmian w  budżecie gminy na rok 2017
2017 8180 2017-09-26 Uchwała Uchwała nr XXVII/150/2017 Rady Gminy Rzewnie z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2017
2017 7517 2017-09-11 Uchwała Uchwała nr XXVI/144/2017 Rady Gminy Rzewnie z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2017
2017 7228 2017-08-31 Uchwała Uchwała nr XXV/139/2017 Rady Gminy Rzewnie z dnia 20 lutego 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok
2017 6611 2017-08-08 Uchwała Uchwała nr XXIX/160/2017 Rady Gminy Rzewnie z dnia 28 lipca 2017 r. w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalnościi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Rzewnie
2017 6610 2017-08-08 Uchwała Uchwała nr XXIX/159/2017 Rady Gminy Rzewnie z dnia 28 lipca 2017 r. w sprawie utworzenia samorządowej instytucji kultury pod nazwą Gminne Centrum Kultury w Rzewniu
2017 6609 2017-08-08 Uchwała Uchwała nr XXIX/158/2017 Rady Gminy Rzewnie z dnia 28 lipca 2017 r. w sprawie zmian regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania doadtku za wysługe lat. motywacyjnego, funkcyjnego oraz za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastepstw, dodatku mieszkaniowego jak również wysokość i warunki wypłacania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Rzewnie
2017 6608 2017-08-08 Uchwała Uchwała nr XXIX/157/2017 Rady Gminy Rzewnie z dnia 28 lipca 2017 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w przedszkolu i szkole prowadzonych przez Gminę Rzewnie
2017 6148 2017-07-13 Uchwała Uchwała nr XXII/120/2016 Rady Gminy Rzewnie z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2016.
2017 6143 2017-07-13 Uchwała Uchwała nr XXIII/130/2016 Rady Gminy Rzewnie z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2016.
2017 3231 2017-04-05 Uchwała Uchwała nr XXVI/143/2017 Rady Gminy Rzewnie z dnia 28 marca 2017r. w sprawie zmiany Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Rzewniu
2017 3230 2017-04-05 Uchwała Uchwała nr XXVI/142/2017 Rady Gminy Rzewnie z dnia 28 marca 2017r. w sprawie określenia kryteriów dla drugiego etapu postepowania rekrutacyjnego do Publicznego Przedszkola Samorządowgo w Rzewniu prowadzonego przez Gminę Rzewnie
2017 3229 2017-04-05 Uchwała Uchwała nr XXVI/141/2017 Rady Gminy Rzewnie z dnia 28 marca 2017r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postepowaniu rekrutacyjnym do klasy I publicznej szkoły podstawowej, dla której organem prowadzącym jest Gmina Rzewnie, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły
2017 1510 2017-02-16 Uchwała Uchwała nr XIX/110/2016 Rady Gminy Rzewnie z dnia 31 sierpnia 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok
2017 877 2017-01-27 Uchwała Uchwała nr XXIII/122/2016 Rady Gminy Rzewnie z dnia 30 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia Uchwały Budżetowej Gminy Rzewnie na 2017 rok.
2017 630 2017-01-20 Uchwała Uchwała nr XXIII/128/2016 Rady Gminy Rzewnie z dnia 30 grudnia 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkole publiczne prowadzone przez Gminę Rzewnie
2017 629 2017-01-20 Uchwała Uchwała nr XXIII/126/2016 Rady Gminy Rzewnie z dnia 30 grudnia 2016r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2016 11907 2016-12-30 Uchwała Uchwała nr XVIII/105/2016 Rady Gminy Rzewnie z dnia 1 sierpnia 2016r. w sprawie zmianw budżecie gminy na rok 2016
2016 10848 2016-12-07 Uchwała Uchwała nr XXI/114/2016 Rady Gminy Rzewnie z dnia 25 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2017 rok
2016 10847 2016-12-07 Uchwała Uchwała nr XXI/113/2016 Rady Gminy Rzewnie z dnia 25 listopada 2016r. w sprawie obniżenia kwoty stanowiącej średnią cenę sprzedaży drewna, obliczoną według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2016 roku, przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku leśnego na obszarze Gminy Rzewnie na 2017 rok.
2016 10846 2016-12-07 Uchwała Uchwała nr XXI/112/2016 Rady Gminy Rzewnie z dnia 25 listopada 2016r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy, przyjmowanej jako podstawa do ustalenia podatku rolnego na rok 2017 na obszarze Gminy Rzewnie
2016 9910 2016-11-22 Uchwała Uchwała nr XVI/89/2016 Rady Gminy Rzewnie z dnia 31 maja 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2016
2016 9909 2016-11-22 Uchwała Uchwała nr XV/87/2016 Rady Gminy Rzewnie z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok.
2016 7927 2016-09-08 Uchwała Uchwała nr XIX/107/2016 Rady Gminy Rzewnie z dnia 31 sierpnia 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Gminy
2016 7819 2016-09-06 Uchwała Uchwała nr XIX/106/2016 Rady Gminy Rzewnie z dnia 31 sierpnia 2016r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycielom. którym powierzono stanowiska kierownicze w przedszkolu i zespole szkół prowadoznych przez Gminę Rzewnie
2016 7370 2016-08-09 Uchwała Uchwała nr XVIII/103/2016 Rady Gminy Rzewnie z dnia 1 sierpnia 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Rzewnie
2016 7369 2016-08-09 Uchwała Uchwała nr XVIII/102/2016 Rady Gminy Rzewnie z dnia 1 sierpnia 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia Statutu Ośrodka Pomocy w Rzewniu.
2016 7368 2016-08-09 Uchwała Uchwała nr XVIII/100/2016 Rady Gminy Rzewnie z dnia 1 sierpnia 2016r. w sprawie zmian regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatku za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego oraz za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, dodatku mieszkaniowego jak również wysokość i warunki wypłacania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Rzewnie
2016 7367 2016-08-09 Uchwała Uchwała nr XVIII/99/2016 Rady Gminy Rzewnie z dnia 1 sierpnia 2016r. w sprawie wyrażenia zgody na zorganizowanie bezpłatnego transportu wraz z opieką w czasie przewozu dzieci z oddziałów przedszkolnych oraz uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum
2016 7366 2016-08-09 Uchwała Uchwała nr XVIII/97/2016 Rady Gminy Rzewnie z dnia 1 sierpnia 2016r. w sprawie planu sieci szkół publicznych i granic ich obwodów w Gminie Rzewnie
2016 6102 2016-07-07 Uchwała Uchwała nr XVII/95/2016 Rady Gminy Rzewnie z dnia 27 czerwca 2016r. w sprawie ustalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Rzewniu.
2016 6101 2016-07-07 Uchwała Uchwała nr XVII/94/2016 Rady Gminy Rzewnie z dnia 27 czerwca 2016r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu z zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Rzewnie i zagospodorowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 6100 2016-07-07 Uchwała Uchwała nr XVII/93/2016 Rady Gminy Rzewnie z dnia 27 czerwca 2016r. w sprawie ustalenia Regulamimnu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Rzewnie
2016 5016 2016-06-01 Uchwała Uchwała nr XII/74/2015 Rady Gminy Rzewnie z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015.
2016 4020 2016-04-25 Uchwała Uchwała nr XI/63/2015 Rady Gminy Rzewnie z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok
2016 2768 2016-03-18 Uchwała Uchwała nr XIV/83/2016 Rady Gminy Rzewnie z dnia 15 marca 2016r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do pierwszej klasy szkoły podstawowej dla której organem prowadzącym jest Gmina Rzewnie
2016 2767 2016-03-18 Uchwała Uchwała nr XIV/82/2016 Rady Gminy Rzewnie z dnia 15 marca 2016r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do pierwszej klasy gimnazjum dla którego organem prowadzącym jest Gmina Rzewnie
2016 2231 2016-03-09 Uchwała Uchwała nr XIII/77/2016 Rady Gminy Rzewnie z dnia 18 lutego 2016r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacajmi pozarządowymi i podmiotami wymienonymi w art.3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczacych dziłalności statutowej tych organizacji
2016 2180 2016-03-07 Uchwała Uchwała nr IX/48/2015 Rady Gminy Rzewnie z dnia 16 września 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015.
2016 1949 2016-02-26 Uchwała Uchwała nr VIII/46/2015 Rady Gminy Rzewnie z dnia 29 lipca 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok.
2016 899 2016-01-28 Uchwała Uchwała nr XII/70/2015 Rady Gminy Rzewnie z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia uchwały Budżetowej Gminy Rzewnie na 2016 rok.
2016 605 2016-01-20 Uchwała Uchwała nr XII/71/2015 Rady Gminy Rzewnie z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2015 10169 2015-12-07 Uchwała Uchwała nr XI/60/2015 Rady Gminy Rzewnie z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie okreslenia wzoru formularzy deklaracji na podatek lesny, podatek rolny i od nieruchomości oraz informacji o lasach, nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz gruntach, niezbędnych do wymiaru i poboru tych podatków
2015 10168 2015-12-07 Uchwała Uchwała nr XI/59/2015 Rady Gminy Rzewnie z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie podatku od środków transportowych na terenie Gminy Rzewnie
2015 10167 2015-12-07 Uchwała Uchwała nr XI/58/2015 Rady Gminy Rzewnie z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2016 rok
2015 10166 2015-12-07 Uchwała Uchwała nr XI/57/2015 Rady Gminy Rzewnie z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie obniżenia kwoty stanowiącej cenę sprzedaży drewna, obliczoną według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2015 roku, przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku leśnego na obszarze Gminy Rzewnie na 2016 rok
2015 10165 2015-12-07 Uchwała Uchwała nr XI/56/2015 Rady Gminy Rzewnie z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy, przyjmowanej jako podstawa do ustalenia podatku rolnego na rok 2016 na obszarze Gminy Rzewnie
2015 8180 2015-10-12 Uchwała Uchwała nr VI/36/2015 Rady Gminy Rzewnie z dnia 29 maja 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok.
2015 6871 2015-08-04 Uchwała Uchwała nr V/27/2015 Rady Gminy Rzewnie z dnia 17 marca 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015
2015 6063 2015-07-10 Uchwała Uchwała nr VII/41/2015 Rady Gminy Rzewnie z dnia 25 czerwca 2015r. w sprawie ustalenia opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na terenie Gminy Rzewnie
2015 5830 2015-07-01 Uchwała Uchwała nr VI/32/2015 Rady Gminy Rzewnie z dnia 29 maja 2015r. w sprawie uchwalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego lub innej nieruchomości wykorzystanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe
2015 5829 2015-07-01 Uchwała Uchwała nr VI/31/2015 Rady Gminy Rzewnie z dnia 29 maja 2015r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty i opłaty za pojemnik o określonej pojemności
2015 5828 2015-07-01 Uchwała Uchwała nr VI/30/2015 Rady Gminy Rzewnie z dnia 29 maja 2015r. w sprawie terminu , czestotliwości i trybu uiszczenia opłaty za gosopdarowanie odpadami komunalnymi przez własciecieli nieruchomości na terenie gminy Rzewnie
2015 5827 2015-07-01 Uchwała Uchwała nr VI/29/015 Rady Gminy Rzewnie z dnia 29 maja 2015r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi skladanej przez właścicieli nieruchomości.
2015 3911 2015-04-23 Uchwała Uchwała nr V/24/2015 Rady Gminy Rzewnie z dnia 17 marca 2015r. w sprawie terminu i częstotliwości uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie gminy Rzewnie.
2015 3681 2015-04-20 Uchwała Uchwała nr XLI/201/2014 Rady Gminy Rzewnie z dnia 18 września 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok.
2015 3678 2015-04-20 Uchwała Uchwała nr XLII/206/2014 Rady Gminy Rzewnie z dnia 12 listopada 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok
2015 3669 2015-04-20 Uchwała Uchwała nr XXXIX/192/2014 Rady Gminy Rzewnie z dnia 24 lipca 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok.
2015 3356 2015-04-10 Uchwała Uchwała nr V/25/2015 Rady Gminy Rzewnie z dnia 17 marca 2015r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez włascicieli nieruchomości
2015 3355 2015-04-10 Uchwała Uchwała nr V/23/2015 Rady Gminy Rzewnie z dnia 17 marca 2015r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi , ustalenia stawki takiej opłaty za pojemnik o określonej pojemności
2015 3354 2015-04-10 Uchwała Uchwała nr V/22/2015 Rady Gminy Rzewnie z dnia 17 marca 2015r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji kandydatów do Publicznego Przedszkola Samorządowego w Rzewniu, które będą brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, dokumentów do ich potwierdzania oraz liczbę punktów przyznanych każdemu z kryteriów
2015 2027 2015-03-11 Uchwała Uchwała nr XXXVI/178/2014 Rady Gminy Rzewnie z dnia 31 marca 2014r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Rzewnie na rok 2014
2015 1615 2015-02-24 Uchwała Uchwała nr IV/12/2015 Rady Gminy Rzewnie z dnia 23 stycznia 2015r. w sprawie uchwalenia Uchwały Budżetowej Gminy Rzewnie na 2015 rok
2015 890 2015-01-30 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/190/2014 Rady Gminy Rzewnie z dnia 25 czerwca 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok.
2015 889 2015-01-30 Uchwała Uchwała nr XXXVII/185/2014 Rady Gminy Rzewnie z dnia 14 maja 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok.
2014 11893 2014-12-23 Uchwała Uchwała nr XLII/205/2014 Rady Gminy Rzewnie z dnia 12 listopada 2014r. w sprawie uchwalenia zmian w Statucie Ośrodka Pomocy Społecznej w Rzewniu.
2014 11158 2014-12-04 Uchwała Uchwała nr XLI/197/2014 Rady Gminy Rzewnie z dnia 18 września 2014r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komiunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Rzewnie i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2014 11157 2014-12-04 Uchwała Uchwała nr XLI/196/2014 Rady Gminy Rzewnie z dnia 18 września 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Rzewnie.
2014 11065 2014-12-04 Uchwała Uchwała nr XLII/202/2014 Rady Gminy Rzewnie z dnia 12 listopada 2014r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy, przyjmowanej jako podstawa do ustalenia podatku rolnego na rok 2015 na obszarze Gminy Rzewnie.
2014 11064 2014-12-04 Uchwała Uchwała nr XLII/204/2014 Rady Gminy Rzewnie z dnia 12 listopada 2014r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2015 rok.
2014 10707 2014-11-28 Uchwała Uchwała nr XLII/203/2014 Rady Gminy Rzewnie z dnia 12 listopada 2014r. w sprawie obniżenia kwoty stanowiącej średnią cenę sprzedaży drewna, obliczoną według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2014 roku, przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku leśnego na obszarze Gminy Rzewnie na 2015 rok.
2014 10010 2014-11-03 Uchwała Uchwała nr XXXIV/166/2014 Rady Gminy Rzewnie z dnia 31 stycznia 2014r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Rzewnie na 2014 rok.
2014 9657 2014-10-16 Uchwała Uchwała nr XXXIII/157/2013 Rady Gminy Rzewnie z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Rzewnie na 2013 rok.
2014 9046 2014-10-01 Uchwała Uchwała nr XXXII/151/2013 Rady Gminy Rzewnie z dnia 21 listopada 2013r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Rzewnie na 2013 rok.
2014 8998 2014-10-01 Uchwała Uchwała nr XXXI/145/2013 Rady Gminy Rzewnie z dnia 16 września 2013r. w sprawie zmian w budzecie Gminy Rzewnie na rok 2013.
2014 8439 2014-09-11 Uchwała Uchwała nr XXX/142/2013 Rady Gminy Rzewnie z dnia 24 lipca 2013r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Rzewnie na rok 2013.
2014 7977 2014-08-22 Uchwała Uchwała nr XXIX/140/2013 Rady Gminy Rzewnie z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Rzewnie na rok 2013.
2014 7976 2014-08-22 Uchwała Uchwała nr XXVIII/134/2013 Rady Gminy Rzewnie z dnia 6 czerwca 2013r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Rzewnie na 2013 rok.
2014 7464 2014-08-01 Uchwała Uchwała nr XXVII/132/2013 Rady Gminy Rzewnie z dnia 24 kwietnia 2013r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Rzewnie na rok 2013.
2014 7234 2014-07-29 Uchwała Uchwała nr XXVI/127/2013 Rady Gminy Rzewnie z dnia 21 marca 2013r. w sprawie zmian w budżeie gminy na 2013 rok.
2014 6774 2014-07-11 Uchwała Uchwała nr XXV/122/2013 Rady Gminy Rzewnie z dnia 19 lutego 2013r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Rzewnie na 2013 rok.
2014 5465 2014-05-29 Uchwała Uchwała nr XXXVII/180/2014 Rady Gminy Rzewnie z dnia 14 maja 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu śwaidczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Rzewnie i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2014 3956 2014-04-14 Uchwała Uchwała nr XIX/84/2012 Rady Gminy Rzewnie z dnia 6 września 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok.
2014 3665 2014-04-08 Uchwała Uchwała nr XX/93/2012 Rady Gminy Rzewnie z dnia 19 października 2012r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Rzewnie na rok 2012.
2014 2920 2014-03-21 Uchwała Uchwała nr XXXV/174/2013 Rady Gminy Rzewnie z dnia 14 marca 2014r. w sprawie zmian niektórych siedzib obwodowych komisji wyborczych
2014 2919 2014-03-21 Uchwała Uchwała nr XXXV/173/2014 Rady Gminy Rzewnie z dnia 14 marca 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Gminy
2014 2918 2014-03-21 Uchwała Uchwała nr XXXV/170/2014 Rady Gminy Rzewnie z dnia 14 marca 2014r. w sprawie uchwalenia zmian w Statucie Ośrodka Pomocy Społecznej w Rzewniu
2014 2917 2014-03-21 Uchwała Uchwała nr XXXV/169/2014 Rady Gminy Rzewnie z dnia 14 marca 2014r. w sprawie okeślenia warunków i trybu składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pomocą środków komunikacji elekronicznej
2014 2727 2014-03-17 Uchwała Uchwała nr XVII/75/2012 Rady Gminy Rzewnie z dnia 15 maja 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok.
2014 2726 2014-03-17 Uchwała Uchwała nr XV/66/2012 Rady Gminy Rzewnie z dnia 21 lutego 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012r.
2014 1423 2014-02-13 Uchwała Uchwała nr XXXIV/164/2014 Rady Gminy Rzewnie z dnia 31 stycznia 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie śwaidczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania"Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020.
2014 1422 2014-02-13 Uchwała Uchwała nr XXXIV/163/2014 Rady Gminy Rzewnie z dnia 31 stycznia 2014r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnm programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania " na lata 2014-2020.
2014 1421 2014-02-13 Uchwała Uchwała nr XXXIV/161/2014 Rady Gminy Rzewnie z dnia 31 stycznia 2014r. w sprawie uchwalenia zmian w Statucie Ośrodka Pomocy Społecznej w Rzewniu.
2014 507 2014-01-17 Uchwała Uchwała nr XXXIII/153/2013 Rady Gminy Rzewnie z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia uchwały Budżetowej Gminy Rzewnie na 2014 rok.
2014 206 2014-01-13 Uchwała Uchwała nr XXXIII/155/2013 Rady Gminy Rzewnie z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospdoarowanie odpadami komunalnymi składanej przez wlaścicieli nieruchomości.
2014 47 2014-01-03 Uchwała Uchwała nr XXXII/148/2013 Rady Gminy Rzewnie z dnia 21 listopada 2013r. w sprawie obniżenia kwoty stanowiącej średnią cenę sprzedaży drewna obliczoną według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2013 roku, przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku leśnego na obszarze Gminy Rzewnie na 2014 rok.
2014 46 2014-01-03 Uchwała Uchwała nr XXXII/147/2013 Rady Gminy Rzewnie z dnia 21 listopada 2013r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy, przyjmowanej jako podstawa do ustalenia podatku rolnego na rok 2014 na obszarze Gminy Rzewnie
2014 45 2014-01-03 Uchwała Uchwała nr XXXII/146/2013 Rady Gminy Rzewnie z dnia 21 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2014 rok.
2013 10613 2013-10-23 Uchwała Uchwała nr XI/44/11 Rady Gminy Rzewnie z dnia 27 października 2011r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Rzewnie na rok 2011.
2013 10612 2013-10-23 Uchwała Uchwała nr X/42/11 Rady Gminy Rzewnie z dnia 12 września 2011r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Rzewnie na rok 2011.
2013 7992 2013-07-12 Uchwała Uchwała nr XXIX/138/2013 Rady Gminy Rzewnie z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie ustalenia planu sieci oraz określenia granic obwodów publicznych szkół prowadzonych przez Gminę Rzewnie.
2013 7956 2013-07-11 Uchwała Uchwała nr XXXVII/157/2010 Rady Gminy Rzewnie z dnia 4 lutego 2010r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2010rok.
2013 7275 2013-06-27 Uchwała Uchwała nr III/15/10 Rady Gminy Rzewnie z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2010 rok.
2013 6729 2013-06-17 Uchwała Uchwała nr XLV/189/10 Rady Gminy Rzewnie z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2010rok.
2013 5065 2013-04-26 Uchwała Uchwała nr XLIV/181/10 Rady Gminy Rzewnie z dnia 30 września 2010r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2010 rok.
2013 5051 2013-04-25 Uchwała Uchwała nr XXVII/131/2013 Rady Gminy Rzewnie z dnia 24 kwietnia 2013r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu śwaidczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Rzewnie i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2013 5050 2013-04-25 Uchwała Uchwała nr XXVII/130/2013 Rady Gminy Rzewnie z dnia 24 kwietnia 2013r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Rzewnie oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
2013 5049 2013-04-25 Uchwała Uchwała nr XXVII/128/2013 Rady Gminy Rzewnie z dnia 24 kwietnia 2013r. w sprawie likwidacji szkół publicznych
2013 5019 2013-04-25 Uchwała Uchwała nr XLIII/179/10 Rady Gminy Rzewnie z dnia 9 września 2010r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2010 rok.
2013 3901 2013-04-02 Uchwała Uchwała nr XXVI/124/2013 Rady Gminy Rzewnie z dnia 21 marca 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Rzewnie.
2013 3387 2013-03-21 Uchwała Uchwała nr XXXVI/153/09 Rady Gminy Rzewnie z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2009 rok
2013 2873 2013-03-11 Uchwała Uchwała nr XXII/111/2012 Rady Gminy Rzewnie z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia Uchwały Budżetowej Gminy Rzewnie na 2013 rok.
2013 2795 2013-03-08 Uchwała Uchwała nr XXV/121/2013 Rady Gminy Rzewnie z dnia 19 lutego 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości.
2013 2787 2013-03-08 Uchwała Uchwała nr XXV/120/2013 Rady Gminy Rzewnie z dnia 19 lutego 2013r. w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2013rok.
2013 2786 2013-03-08 Uchwała Uchwała nr XXIII/115/2013 Rady Gminy Rzewnie z dnia 17 stycznia 2013r. w sprawie podziału Gminy Rzewnie na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2013 2785 2013-03-08 Uchwała Uchwała nr XXIII/113/2013 Rady Gminy Rzewnie z dnia 17 stycznia 2013r. w sprawie ustalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie  Gminy Rzewnie
2013 2656 2013-03-01 Uchwała Uchwała nr XXXIX/164/10 Rady Gminy Rzewnie z dnia 25 marca 2010r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2010rok.
2013 2256 2013-02-22 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/161/2010 Rady Gminy Rzewnie z dnia 24 lutego 2010r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2010rok.
2013 369 2013-01-11 Uchwała Uchwała nr XXII/109/2012 Rady Gminy Rzewnie z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Rzewnie w latach 2013-2017.
2013 368 2013-01-11 Uchwała Uchwała nr XXII/108/2012 Rady Gminy Rzewnie z dnia 28 grudnia 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie okreslenia wysokości podatku od nieruchomości na 2013 rok.
2013 367 2013-01-11 Uchwała Uchwała nr XXII/106/2012 Rady Gminy Rzewnie z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Rzewnie i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 366 2013-01-11 Uchwała Uchwała nr XXII/105/2012 Rady Gminy Rzewnie z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
2013 365 2013-01-11 Uchwała Uchwała nr XXII/104/2012 Rady Gminy Rzewnie z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie gminy Rzewnie.
2013 364 2013-01-11 Uchwała Uchwała nr XXII/103/2012 Rady Gminy Rzewnie z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty i opłaty za pojemnik o określonej pojemności .
2013 363 2013-01-11 Uchwała Uchwała nr XXII/102/2012 Rady Gminy Rzewnie z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właściecili nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.
2012 9364 2012-12-14 Uchwała Uchwała nr XXI/98/2012 Rady Gminy Rzewnie z dnia 29 listopada 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzoru formularzy deklaracji na podatek leśny podatek rolny i na podatek od nieruchomości oraz informacji o lasach ,nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz o gruntach , niezbędnych do wymiaru i poboru tych podatków.
2012 9244 2012-12-14 Uchwała Uchwała nr XXI/97/2012 Rady Gminy Rzewnie z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie podatku od śodków transportowych na terenie Gminy Rzewnie.
2012 9243 2012-12-14 Uchwała Uchwała nr XXI/96/2012 Rady Gminy Rzewnie z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2013 rok.
2012 9242 2012-12-14 Uchwała Uchwała nr XXI/95/2012 Rady Gminy Rzewnie z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie obniżenia kwoty stanowiącej średnią cenę sprzedaży drewna, obliczoną według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2012 roku, przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku leśnego na obszarze Gminy Rzewnie na 2013 rok.
2012 9241 2012-12-14 Uchwała Uchwała nr XXI/94/2012 Rady Gminy Rzewnie z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie w sprawie obniżenia średniej ceny zakupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2012 roku,przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego na rok 2013 na obszarze Gminy Rzewnie.
2012 7580 2012-11-14 Uchwała Uchwała nr XX/86/2012 Rady Gminy Rzewnie z dnia 19 października 2012r. w sprawie podziału Gminy Rzewnie na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okregu wyborczym.
2012 3805 2012-05-04 Uchwała Uchwała nr XIII/58/2011 Rady Gminy Rzewnie z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2012 rok.
2012 2700 2012-03-16 Uchwała Uchwała nr XXXII/134/09 Rady Gminy Rzewnie z dnia 30 czerwca 2009r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2009 rok.
2012 1981 2012-02-28 Uchwała Uchwała nr XXXI/128/09 Rady Gminy Rzewnie z dnia 29 kwietnia 2009r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2009 rok
2011 8253 2011-12-22 Uchwała Uchwała nr XII/51/2011 Rady Gminy Rzewnie z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawioe ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkole publiczne prowadzone przez Gminę Rzewnie.
2011 7706 2011-12-16 Uchwała Uchwała nr XII/46/2011 Rady Gminy Rzewnie z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie obniżenia kwoty stanowiącej średnią cenę sprzedaży drewna, obliczoną według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2011 roku, pryzjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku leśnego na obszarze Gminy Rzewnie na 2012 rok.
2011 7705 2011-12-16 Uchwała Uchwała nr XII/45/2011 Rady Gminy Rzewnie z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2011, przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego na rok 2012 na obszarze Gminy Rzewnie.
2011 7707 2011-12-16 Uchwała Uchwała nr XII/47/2011 Rady Gminy Rzewnie z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2012 rok.
2011 7709 2011-12-16 Uchwała Uchwała nr XII/49/2011 Rady Gminy Rzewnie z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie podatku od środków transportowych na terenie Gminy Rzewnie.
2011 7708 2011-12-16 Uchwała Uchwała nr XII/48/2011 Rady Gminy Rzewnie z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie określenia wzoru formularzy deklaracji na podatek leśny, podatek rolny i na podatek od nieruchomości oraz informacji o lasach, nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz o gruntach, niezbędnych do wymiaru i poboru tych podatków.
2011 5680 2011-10-11 Uchwała Uchwała nr X/38/11 Rady Gminy Rzewnie z dnia 12 września 2011r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na terenie Gminy Rzewnie.
2011 4220 2011-07-26 Uchwała Uchwała nr XXVI/113/08 Rady Gminy Rzewnie z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2008 rok
2011 4221 2011-07-26 Uchwała Uchwała nr XXIX/116/09 Rady Gminy Rzewnie z dnia 2 marca 2009r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2009 rok
2011 4222 2011-07-26 Uchwała Uchwała nr XXX/123/09 Rady Gminy Rzewnie z dnia 26 marca 2009r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2009 rok
2011 3892 2011-07-12 Uchwała Uchwała nr VIII/34/2011 Rady Gminy Rzewnie z dnia 27 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkole publiczne prowadzone przez Gminę Rzewnie
2011 1255 2011-03-17 Uchwała Uchwała nr IV/18/11 Rady Gminy Rzewnie z dnia 25 stycznia 2011r. uchwała budżetowa Gminy Rzewnie na 2011rok.
2011 543 2011-02-11 Uchwała Uchwała nr III/13/10 Rady Gminy Rzewnie z dnia 29 grudnia 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Rzewnie na 2011rok.
2011 544 2011-02-11 Uchwała Uchwała nr III/14/10 Rady Gminy Rzewnie z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie określenia wzoru formularzy deklaracji na podatek leśny , podatek rolny i na podatek od nieruchomośći oraz informacji o lasach, nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz o gruntach, niezbędnych do wymiaru i poboru tych podatków
2011 228 2011-01-20 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/158/10 Rady Gminy Rzewnie z dnia 24 lutego 2010r. w sprawie w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Rzewnie dla części wsi Grudunki
2011 229 2011-01-20 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/159/10 Rady Gminy Rzewnie z dnia 24 lutego 2010r. w sprawie w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Rzewnie dla terenu wsi Nowy Sielc i Stary Sielc
2011 112 2011-01-11 Uchwała Uchwała nr XLIII/176/10 Rady Gminy Rzewnie z dnia 9 września 2010r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5 % alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
2010 6093 2010-12-08 Uchwała Uchwała nr XLV/184/10 Rady Gminy Rzewnie z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2010 roku, przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego na rok 2011 na obszarze Gminy Rzewnie.
2010 6094 2010-12-08 Uchwała Uchwała nr XLV/185/10 Rady Gminy Rzewnie z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie obniżenia kwoty stanowiącej średnią cenę sprzedaży drewna, obliczoną według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2010 roku, przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku leśnego na obszarze Gminy Rzewnie na 2011 rok.
2010 6095 2010-12-08 Uchwała Uchwała nr XLV/186/10 Rady Gminy Rzewnie z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2011rok.
2010 4763 2010-10-21 Uchwała Uchwała nr XXV/103/08 Rady Gminy Rzewnie z dnia 4 grudnia 2008r. w sprawie zmiany uchwały budżętowej na 2008 rok
2010 4542 2010-10-12 Uchwała Uchwała nr XXII/93/08 Rady Gminy Rzewnie z dnia 9 października 2008r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2008 rok
2010 3711 2010-08-19 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/160/10 Rady Gminy Rzewnie z dnia 24 lutego 2010r. w sprawie ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku jej podziału
2010 2076 2010-05-26 Uchwała Uchwała nr XXXVI/152/09 Rady Gminy Rzewnie z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie budżetu Gminy Rzewnie na 2010rok
2010 1379 2010-04-26 Uchwała Uchwała nr XXXIX/163/10 Rady Gminy Rzewnie z dnia 25 marca 2010r. w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Rzewniu do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych, w tym do wydawania decyzji administracyjnych w tych sprawach.
2009 6500 2009-12-17 Uchwała Uchwała nr XXXV/142/09 Rady Gminy Rzewnie z dnia 8 grudnia 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2010 rok
2009 6501 2009-12-17 Uchwała Uchwała nr XXXV/143/09 Rady Gminy Rzewnie z dnia 8 grudnia 2009r. w sprawie zarządzenia poboru podatków od osób fizycznych w drodze inkasa i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2009 6502 2009-12-17 Uchwała Uchwała nr XXXV/144/09 Rady Gminy Rzewnie z dnia 8 grudnia 2009r. w sprawie podatku od środków transportowych na terenie gminy Rzewnie
2009 5597 2009-12-08 Uchwała Uchwała nr XXXIV/138/09 Rady Gminy Rzewnie z dnia 29 października 2009r. zmieniająca uchwałe w sprawie opłat za śwaidczenia Publicznego Przedszkola Samorządowego w Rzewniu
2009 3962 2009-08-13 Uchwała Uchwała nr XXXII/133/09 Rady Gminy Rzewnie z dnia 30 czerwca 2009r. w sprawie zmian w Statucie Gminy
2009 2301 2009-06-06 Uchwała Uchwała nr XXX/122/09 Rady Gminy Rzewnie z dnia 26 marca 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku jej podziału
2009 1865 2009-05-16 Uchwała Uchwała nr XXVII/114/09 Rady Gminy Rzewnie z dnia 30 stycznia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2009 rok
2009 1141 2009-04-05 Uchwała Uchwała nr XXX/119/09 Rady Gminy Rzewnie z dnia 26 marca 2009r. w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatku za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego oraz za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, dodatku mieszkaniowego jak również wysokość i warunki wypłacania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Rzewnie
2009 583 2009-03-02 Uchwała Uchwała nr XXVI/106/08 Rady Gminy Rzewnie z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej.
2009 584 2009-03-02 Uchwała Uchwała nr XXVI/111/08 Rady Gminy Rzewnie z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie zmian Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Rzewniu.