Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 115

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 14457 2019-12-09 Uchwała Uchwała nr XIV.82.2019 Rady Gminy Rzeczniów z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Rzeczniów.
2019 14456 2019-12-09 Uchwała Uchwała nr XIV.81.2019 Rady Gminy Rzeczniów z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie zmiany Statutu Gminnej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Rzeczniowie
2019 14455 2019-12-09 Uchwała Uchwała nr XIV.80.2019 Rady Gminy Rzeczniów z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie likwidacji Filii w Grabowcu Gminnej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Rzeczniowie
2019 14454 2019-12-09 Uchwała Uchwała nr XIV.79.2019 Rady Gminy Rzeczniów z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków
2019 14453 2019-12-09 Uchwała Uchwała nr XIV.78.2019 Rady Gminy Rzeczniów z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2020 r.
2019 12202 2019-10-24 Uchwała Uchwała nr XIII.74.2019 Rady Gminy Rzeczniów z dnia 8 października 2019 r. w sprawie ustalenia opłaty za ścieki dowożone wozami asenizacyjnymi do gminnej stacji zlewnej zlokalizowanej przy Oczyszczalni Ścieków w Rzeczniowie.
2019 12091 2019-10-21 Uchwała Uchwała nr XIII.73.2019 Rady Gminy Rzeczniów z dnia 8 października 2019 r. w sprawie dopłaty do taryfy dla zbiorowego odprowadzania ścieków w okresie od 29 sierpnia 2019 r. do 28 sierpnia 2022r.
2019 10231 2019-08-30 Uchwała Uchwała nr XII.67.2019 Rady Gminy Rzeczniów z dnia 23 sierpnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia sieci oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Rzeczniów oraz granicach ich obwodów.
2019 10230 2019-08-30 Uchwała Uchwała nr XII.66.2019 Rady Gminy Rzeczniów z dnia 23 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Rzeczniów oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku.
2019 10229 2019-08-30 Uchwała Uchwała nr XII.65.2019 Rady Gminy Rzeczniów z dnia 23 sierpnia 2019 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela zatrudnionych w szkołach i przedszkolu, dla których organem prowadzącym jest Gmina Rzeczniów.
2019 10228 2019-08-30 Uchwała Uchwała nr XII.64.2019 Rady Gminy Rzeczniów z dnia 23 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Rzeczniów.
2019 8996 2019-07-19 Uchwała Uchwała nr X.57.2019 Rady Gminy Rzeczniów z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Rzeczniów na lata 2019-2024
2019 7088 2019-06-05 Uchwała Uchwała nr VIII.46.2019 Rady Gminy Rzeczniów z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Rzeczniów
2019 5391 2019-04-19 Uchwała Uchwała nr VI.39.2019 Rady Gminy Rzeczniów z dnia 15 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu przez Gminę Rzeczniów oraz określenia zasad zwrotu wydatków na pokrycie kosztów pogrzebu
2019 5390 2019-04-19 Uchwała Uchwała nr VI.38.2019 Rady Gminy Rzeczniów z dnia 15 kwietnia 2019 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rzeczniów w 2019r.
2019 5389 2019-04-19 Uchwała Uchwała nr VI.36.2019 Rady Gminy Rzeczniów z dnia 15 kwietnia 2019 r. w sprawie uchwalenia statutów sołectw położonych na terenie Gminy Rzeczniów
2019 3029 2019-03-06 Uchwała Uchwała nr V.34.2019 Rady Gminy Rzeczniów z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty.
2019 1590 2019-02-04 Uchwała Uchwała nr IV.28.2019 Rady Gminy Rzeczniów z dnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie zmian stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na cele nie związane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg
2019 1354 2019-01-25 Uchwała Uchwała nr III.22.2018 Rady Gminy Rzeczniów z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
2019 1353 2019-01-25 Uchwała Uchwała nr III.21.2018 Rady Gminy Rzeczniów z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 1079 2019-01-22 Uchwała Budżetowa Uchwała budżetowa nr III.16.2018 Rady Gminy Rzeczniów z dnia 21 grudnia 2018 r. Gminy Rzeczniów na rok 2019
2018 12524 2018-12-14 Uchwała Uchwała nr II.12.2018 Rady Gminy Rzeczniów z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie: uchwalenia statutu Gminy Rzeczniów
2018 12280 2018-12-12 Uchwała Uchwała nr II.11.2018 Rady Gminy Rzeczniów z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie: wysokości stawek podatku od środków transportowych.
2018 12279 2018-12-12 Uchwała Uchwała nr II.10.2018 Rady Gminy Rzeczniów z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2019 r.
2018 4116 2018-04-13 Uchwała Uchwała nr XXXVIII.173.2018 Rady Gminy Rzeczniów z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie stałych obwodów głosowania w Gminie Rzeczniów
2018 4115 2018-04-13 Uchwała Uchwała nr XXXVIII.171.2018 Rady Gminy Rzeczniów z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie: ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych.
2018 4114 2018-04-13 Uchwała Uchwała nr XXXVIII.170.2018 Rady Gminy Rzeczniów z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Rzeczniowie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.
2018 4113 2018-04-13 Uchwała Uchwała nr XXXVIII.169.2018 Rady Gminy Rzeczniów z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznym przedszkolu i oddziałach przedszkolnych w szkole podstawowej prowadzonych przez Gminę Rzeczniów.
2018 4112 2018-04-13 Uchwała Uchwała nr XXXVIII.168.2018 Rady Gminy Rzeczniów z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Rzeczniów na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby wybieranych radnych w każdym okręgu.
2018 1040 2018-02-01 Uchwała Budżetowa Uchwała budżetowa nr XXXVI.153.2017 Rady Gminy Rzeczniów z dnia 29 grudnia 2017 r. Gminy Rzeczniów na rok 2018
2018 44 2018-01-03 Uchwała Uchwała nr XXXV.151.2017 Rady Gminy Rzeczniów z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej.
2017 11418 2017-12-07 Uchwała Uchwała nr XXXV.147.2017 Rady Gminy Rzeczniów z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2018 r.
2017 6041 2017-07-11 Obwieszczenie Obwieszczenie nr 1 Rady Gminy Rzeczniów z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Rzeczniowie.
2017 6021 2017-07-11 Uchwała Uchwała nr XXIX.134.2017 Rady Gminy Rzeczniów z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Rzeczniowie.
2017 5380 2017-06-14 Uchwała Uchwała nr XXVII.121.2017 Rady Gminy Rzeczniów z dnia 24 maja 2017 r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Rzeczniów.
2017 5379 2017-06-14 Uchwała Uchwała nr XXVII.117.2017 Rady Gminy Rzeczniów z dnia 24 maja 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.
2017 3984 2017-04-20 Uchwała Uchwała nr XXV.107.2017 Rady Gminy Rzeczniów z dnia 30 marca 2017r. w sprawie określenia kryteriów, które będą brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do klas I szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Rzeczniów, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodami tych szkół oraz o określeniu dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia, a także o przyznaniu każdemu kryterium określonej liczby punktów.
2017 3982 2017-04-20 Uchwała Uchwała nr XXV.106.2017 Rady Gminy Rzeczniów z dnia 30 marca 2017r. w sprawie określenia kryteriów, drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola i oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w szkole podstawowej prowadzonej przez Gminę Rzeczniów i dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów oraz przyznaniu każdemu kryterium określonej liczby punktów.
2017 3980 2017-04-20 Uchwała Uchwała nr XXV.105.2017 Rady Gminy Rzeczniów z dnia 30 marca 2017r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.
2017 1679 2017-02-20 Uchwała Uchwała nr XXIII.102.2017 Rady Gminy Rzeczniów z dnia 3 lutego 2017r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rzeczniowie.
2017 596 2017-01-20 Uchwała Uchwała nr XXI.93.2016 Rady Gminy Rzeczniów z dnia 21 grudnia 2016r. Uchwała Budżetowa na rok 2017.
2016 10392 2016-12-01 Uchwała Uchwała nr XX.89/2016 Rady Gminy Rzeczniów z dnia 24 listopada 2016r. w sprawie: wysokości stawek podatku od środków transportowych.
2016 9639 2016-11-14 Uchwała Uchwała nr XIX.83.2016 Rady Gminy Rzeczniów z dnia 3 listopada 2016r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2017 rok .
2016 9638 2016-11-14 Uchwała Uchwała nr XIX.84.2016 Rady Gminy Rzeczniów z dnia 3 listopada 2016r. w sprawie zmian w uchwale Nr X/40/2015 Rady Gminy Rzeczniów z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości.
2016 8607 2016-10-06 Uchwała Uchwała nr XVIII.82.2016 Rady Gminy Rzeczniów z dnia 27 września 2016r. w sprawie zmian w uchwale Rady Gminy Rzeczniów Nr XVI.74.2016 z dnia 17 czerwca 2016 r w sprawie nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Rzeczniowie.
2016 8606 2016-10-06 Uchwała Uchwała nr XVIII/79/2016 Rady Gminy Rzeczniów z dnia 27 września 2016r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Rzeczniów oraz warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu uprawnionego do udzielania tych ulg.
2016 5680 2016-06-29 Uchwała Uchwała nr XVI.76.2016 Rady Gminy Rzeczniów z dnia 17 czerwca 2016r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze Gminy Rzeczniów.
2016 5661 2016-06-29 Uchwała Uchwała nr XVI.75.2016 Rady Gminy Rzeczniów z dnia 17 czerwca 2016r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2016 5659 2016-06-29 Uchwała Uchwała nr XVI.74.2016 Rady Gminy Rzeczniów z dnia 17 czerwca 2016r. w sprawie nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Rzeczniowie.
2016 5500 2016-06-20 Uchwała Uchwała nr XI.50.2015 Rady Gminy Rzeczniów z dnia 17 grudnia 2015r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz sposobu świadczenia usług przez Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Rzeczniowie.
2016 4068 2016-04-25 Uchwała Uchwała nr XIV.58.2016 Rady Gminy Rzeczniów z dnia 31 marca 2016r. w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji podatkowych
2016 101 2016-01-05 Uchwała Uchwała nr XI.48.2015 Rady Gminy Rzeczniów z dnia 17 grudnia 2015r. Uchwała budżetowa na rok 2016
2015 10736 2015-12-11 Uchwała Uchwała nr X.41.2015 Rady Gminy Rzeczniów z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej
2015 10735 2015-12-11 Uchwała Uchwała nr X.40.2015 Rady Gminy Rzeczniów z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości
2015 10734 2015-12-11 Uchwała Uchwała nr X.39/2015 Rady Gminy Rzeczniów z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie: wysokości stawek podatku od środków transportowych.
2015 10733 2015-12-11 Uchwała Uchwała nr X.38.2015 Rady Gminy Rzeczniów z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2016 rok .
2015 10732 2015-12-11 Uchwała Uchwała nr X.42.2015 Rady Gminy Rzeczniów z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości
2015 7050 2015-08-12 Uchwała Uchwała nr VI/25/2015 Rady Gminy Rzeczniów z dnia 30 czerwca 2015r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy Rzeczniów na lata 2015-2018.
2015 3357 2015-04-10 Uchwała Uchwała nr V.19.2015 Rady Gminy Rzeczniów z dnia 31 marca 2015r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty.
2015 1308 2015-02-17 Uchwała Uchwała nr III/8/2014 Rady Gminy Rzeczniów z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2015-2020 w formie rzeczowej i pieniężnej oraz w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2015-2020.
2015 1035 2015-02-05 Uchwała Uchwała nr LV.200.2014 Rady Gminy Rzeczniów z dnia 29 października 2014r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego.
2015 59 2015-01-07 Uchwała Uchwała nr II/5/2014 Rady Gminy Rzeczniów z dnia 19 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2015 rok.
2014 4245 2014-04-22 Uchwała Uchwała nr XLVII/176/2014 Rady Gminy Rzeczniów z dnia 31 marca 2014r. w sprawie ustalenia zasad i trybu korzystania z Kompleksu Sportowo-Rekreacyjnego w Rzeczniowie
2014 2831 2014-03-19 Uchwała Uchwała nr XLVI/170/2014 Rady Gminy Rzeczniów z dnia 4 marca 2014r. w sprawie zmian w Statucie Gminy Rzeczniów
2014 429 2014-01-17 Uchwała Uchwała nr XLIV/159/2013 Rady Gminy Rzeczniów z dnia 27 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2014 rok.
2013 13655 2013-12-30 Uchwała Uchwała nr XLIV/165/2013 Rady Gminy Rzeczniów z dnia 27 grudnia 2013r. w sprawie zmian w Uchwale nr XXVIII/102/2012 Rady Gminy Rzeczniów z dnia 15 listopada 2012 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości.
2013 13654 2013-12-30 Uchwała Uchwała nr XLIV/164/2013 Rady Gminy Rzeczniów z dnia 27 grudnia 2013r. w sprawie ustalenia cen i stawek opłat za pobraną wodę z urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz odprowadzenie ścieków do kanalizacji zbiorczej.
2013 12307 2013-11-27 Uchwała Uchwała nr XLII/155/2013 Rady Gminy Rzeczniów z dnia 15 listopada 2013r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego.
2013 8499 2013-07-29 Uchwała Uchwała nr XXXIX.144.2013 Rady Gminy Rzeczniów z dnia 19 lipca 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLVI/165/10 Rady Gminy Rzeczniów z dnia 18 marca 2010 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Rzeczniów .
2013 8212 2013-07-17 Uchwała Uchwała nr XXXVII.142.2013 Rady Gminy Rzeczniów z dnia 21 czerwca 2013r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 6150 2013-05-31 Uchwała Uchwała nr XXXVI.136.2013 Rady Gminy Rzeczniów z dnia 17 maja 2013r. w sprawie zmian w uchwale Nr XXXV.132.2013 Rady Gminy Rzeczniów z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 4076 2013-04-04 Uchwała Uchwała nr XXXV/133/2013 Rady Gminy Rzeczniów z dnia 26 marca 2013r. w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2013 4075 2013-04-04 Uchwała Uchwała nr XXXV.132.2013 Rady Gminy Rzeczniów z dnia 26 marca 2013r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 4074 2013-04-04 Uchwała Uchwała nr XXXV.131.2013 Rady Gminy Rzeczniów z dnia 26 marca 2013r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty.
2013 4073 2013-04-04 Uchwała Uchwała nr XXXV.130.2013 Rady Gminy Rzeczniów z dnia 26 marca 2013r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Rzeczniów
2013 4072 2013-04-04 Uchwała Uchwała nr XXXV.129.2013 Rady Gminy Rzeczniów z dnia 26 marca 2013r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Rzeczniów.
2013 3732 2013-03-28 Uchwała Uchwała nr XXXIV/124/2013 Rady Gminy Rzeczniów z dnia 1 marca 2013r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rzeczniowie.
2013 1006 2013-01-28 Uchwała Uchwała nr XXXIII/120/2012 Rady Gminy Rzeczniów z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2013 rok.
2013 1003 2013-01-28 Uchwała Uchwała nr XXXII/118/2012 Rady Gminy Rzeczniów z dnia 19 grudnia 2012r. w sprawie stałych obwodów głosowania w Gminie Rzeczniów
2012 8446 2012-12-04 Uchwała Uchwała nr XXIX/107/2012 Rady Gminy Rzeczniów z dnia 27 listopada 2012r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2012 8445 2012-12-04 Uchwała Uchwała nr XXIX/106/2012 Rady Gminy Rzeczniów z dnia 27 listopada 2012r. w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2012 8444 2012-12-04 Uchwała Uchwała nr XXIX/105/2012 Rady Gminy Rzeczniów z dnia 27 listopada 2012r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz stawki za pojemnik o określonej pojemności
2012 8443 2012-12-04 Uchwała Uchwała nr XXVIII/102/2012 Rady Gminy Rzeczniów z dnia 15 listopada 2012r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości
2012 8026 2012-11-23 Uchwała Uchwała nr XXVII/100/2012 Rady Gminy Rzeczniów z dnia 25 października 2012r. w sprawie podziału Gminy Rzeczniów na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.
2012 8025 2012-11-23 Uchwała Uchwała nr XXVII/98/2012 Rady Gminy Rzeczniów z dnia 25 października 2012r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego.
2012 6959 2012-10-18 Uchwała Uchwała nr XXV/91/2012 Rady Gminy Rzeczniów z dnia 18 września 2012r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Rzeczniów
2012 22 2012-01-12 Uchwała Uchwała nr XVII/61/2011 Rady Gminy Rzeczniów z dnia 21 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2012 rok
2011 7799 2011-12-17 Uchwała Uchwała nr XVI/59/2011 Rady Gminy Rzeczniów z dnia 9 grudnia 2011r. w sprawie zmian w uchwale Nr XIV/50/2011 Rady Gminy Rzeczniów z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości
2011 7301 2011-12-13 Uchwała Uchwała nr XIV/51/2011 Rady Gminy Rzeczniów z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie: wysokości stawek podatku od środków transportowych.
2011 7300 2011-12-13 Uchwała Uchwała nr XIV/50/2011 Rady Gminy Rzeczniów z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości .
2011 7303 2011-12-13 Uchwała Uchwała nr XIV/55/2011 Rady Gminy Rzeczniów z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLVI/165/10 rady Gminy Rzeczniów z dnia 18 marca 2010 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Rzeczniów
2011 7302 2011-12-13 Uchwała Uchwała nr XIV/52/2011 Rady Gminy Rzeczniów z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie: obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego.
2011 5273 2011-09-14 Uchwała Uchwała nr XII/42/2011 Rady Gminy Rzeczniów z dnia 24 sierpnia 2011r. w sprawie ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej
2011 4881 2011-08-25 Uchwała Uchwała nr XI/39/2011 Rady Gminy Rzeczniów z dnia 21 czerwca 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na cele nie związane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg
2011 4219 2011-07-26 Uchwała Uchwała nr XXIX/113/08 Rady Gminy Rzeczniów z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie zmian w budżecie na rok 2008
2011 1137 2011-03-14 Uchwała Uchwała nr IV/19/2011 Rady Gminy Rzeczniów z dnia 18 lutego 2011r. w sprawie zmian w uchwale Nr XLVI/165/10 rady Gminy Rzeczniów z dnia 18 marca 2010 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Rzeczniów.
2011 558 2011-02-11 Uchwała Uchwała nr XLIX/179/2010 Rady Gminy Rzeczniów z dnia 27 sierpnia 2010r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie lub radą działalności pożytku publicznego, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących ich działalności statutowej.
2011 557 2011-02-11 Uchwała Uchwała nr II/6/2010 Rady Gminy Rzeczniów z dnia 21 grudnia 2010r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2011.
2011 560 2011-02-11 Uchwała Uchwała nr L/181/2010 Rady Gminy Rzeczniów z dnia 3 września 2010r. w sprawie zmian w uchwale Nr XLVI/165/10 rady Gminy Rzeczniów z dnia 18 marca 2010 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Rzeczniów
2011 559 2011-02-11 Uchwała Uchwała nr L/180/2010 Rady Gminy Rzeczniów z dnia 3 września 2010r. w sprawie zmian w Statucie Gminy.
2010 2634 2010-06-16 Uchwała Uchwała nr XLVII/167/2010 Rady Gminy Rzeczniów z dnia 29 kwietnia 2010r. rozpatrzenia i przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy oraz udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy za 2009 rok.
2010 2635 2010-06-16 Uchwała Uchwała nr XLVII/169/2010 Rady Gminy Rzeczniów z dnia 29 kwietnia 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Rzeczniów.
2010 2049 2010-05-25 Uchwała Uchwała nr XLVI/162/10 Rady Gminy Rzeczniów z dnia 18 marca 2010r. w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego odprowadzania ścieków
2010 2050 2010-05-25 Uchwała Uchwała nr XLVI/165/10 Rady Gminy Rzeczniów z dnia 18 marca 2010r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Rzeczniów.
2010 1328 2010-04-24 Uchwała Uchwała nr XLIV/157/2010 Rady Gminy Rzeczniów z dnia 29 stycznia 2010r. w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Rzeczniów
2010 793 2010-03-13 Uchwała Uchwała nr XLII/148/09 Rady Gminy Rzeczniów z dnia 18 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2010
2010 657 2010-03-02 Uchwała Uchwała nr XXVII/101/08 Rady Gminy Rzeczniów z dnia 27 listopada 2008r. w sprawie zmian w budżecie na rok 2008
2010 51 2010-01-05 Uchwała Uchwała nr XLI/143/09 Rady Gminy Rzeczniów z dnia 8 grudnia 2009r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego
2010 52 2010-01-05 Uchwała Uchwała nr XLI/144/09 Rady Gminy Rzeczniów z dnia 8 grudnia 2009r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2009 6902 2009-12-23 Uchwała Uchwała nr XXVI/99/08 Rady Gminy Rzeczniów z dnia 12 listopada 2007r. w sprawie zmian w budżecie na rok 2008
2009 5273 2009-11-24 Uchwała Uchwała nr XXIV/90/08 Rady Gminy Rzeczniów z dnia 23 września 2008r. w sprawie zmian w budżecie na rok 2008
2009 5161 2009-11-17 Uchwała Uchwała nr XXV/93/08 Rady Gminy Rzeczniów z dnia 14 października 2008r. w sprawie zmian w budżecie na rok 2008
2009 2691 2009-06-22 Uchwała Uchwała nr XXXI/117/09 Rady Gminy Rzeczniów z dnia 23 marca 2009r. w sprawie Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Rzeczniów
2009 2692 2009-06-22 Uchwała Uchwała nr XXXII/129/09 Rady Gminy Rzeczniów z dnia 29 kwietnia 2009r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w roku budżetowym 2009
2009 478 2009-02-16 Uchwała Uchwała nr XXIX/114/08 Rady Gminy Rzeczniów z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2009.