Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 197

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 11322 2019-10-01 Uchwała Uchwała nr XIV.69.2019 Rady Gminy Rząśnik z dnia 24 września 2019 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania w Gminie Rząśnik
2019 10373 2019-09-04 Uchwała Uchwała nr XIII.65.2019 Rady Gminy Rząśnik z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie planowania w budżecie Gminy Rząśnik środków finansowych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli, a także przyjęcia regulaminu udzielania pomocy zdrowotnej dla nauczycieli przedszkoli i szkół prowadzonych przez Gminę Rząśnik
2019 9614 2019-08-06 Uchwała Uchwała nr XII.62.2019 Rady Gminy Rząśnik z dnia 31 lipca 2019 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest gmina Rząśnik oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2019 9348 2019-07-30 Uchwała Uchwała nr XI.58.2019 Rady Gminy Rząśnik z dnia 24 lipca 2019 r. zmieniająca uchwalę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Rząśnik
2019 9347 2019-07-30 Uchwała Uchwała nr XI.57.2019 Rady Gminy Rząśnik z dnia 24 lipca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkól podstawowych prowadzonych przez Gminę Rząśnik oraz określenia granic obwodów publicznych szkól podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku
2019 8529 2019-07-09 Uchwała Uchwała nr X.55.2019 Rady Gminy Rząśnik z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia Regulaminu korzystania z hal sportowych przy szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Rząśnik
2019 6273 2019-05-11 Uchwała Uchwała nr IX.46.2019 Rady Gminy Rząśnik z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie poboru podatków w drodze inkaso, określenia inkasentów, określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso i ustalenia terminu wpłaty podatków
2019 6272 2019-05-11 Uchwała Uchwała nr IX.45.2019 Rady Gminy Rząśnik z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze
2019 6271 2019-05-11 Uchwała Uchwała nr IX.44.2019 Rady Gminy Rząśnik z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i formy kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane na rok 2019 w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Rząśnik
2019 6270 2019-05-11 Uchwała Uchwała nr IX.43.2019 Rady Gminy Rząśnik z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie uchwalenia statutów jednostek pomocniczych Gminy Rząśnik
2019 4549 2019-04-08 Uchwała Uchwała nr VIII.40.2019 Rady Gminy Rząśnik z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Rząśnik
2019 4548 2019-04-08 Uchwała Uchwała nr VIII.39.2019 Rady Gminy Rząśnik z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie zwolnienia z tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć Dyrektora Szkoły Podstawowej w Rząśniku na rok szkolny 2019/2020
2019 4547 2019-04-08 Uchwała Uchwała nr VIII.37.2019 Rady Gminy Rząśnik z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie wprowadzenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rząśnik w 2019 roku
2019 3384 2019-03-13 Uchwała Uchwała nr VII.31.2019 Rady Gminy Rząśnik z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Rząśnik
2019 1764 2019-02-06 Uchwała Uchwała nr VI.27.2019 Rady Gminy Rząśnik z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami w sprawie nadania statutów jednostek pomocniczych Gminy Rząśnik
2019 870 2019-01-16 Uchwała Uchwała nr IV.20.2018 Rady Gminy Rząśnik z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rząśnik na lata 2019 - 2024
2019 41 2019-01-03 Uchwała Uchwała nr IV.21.2018 Rady Gminy Rząśnik z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej gminy Rząśnik na rok 2019
2018 13154 2018-12-28 Uchwała Uchwała nr IV.17.2018 Rady Gminy Rząśnik z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty
2018 13153 2018-12-28 Uchwała Uchwała nr IV.16.2018 Rady Gminy Rząśnik z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków poniesionych na świadczenia z pomocy społecznej w ramach programu "Posiłek w szkole i w domu"
2018 13152 2018-12-28 Uchwała Uchwała nr IV.15.2018 Rady Gminy Rząśnik z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania: „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2018 13151 2018-12-28 Uchwała Uchwała nr IV.14.2018 Rady Gminy Rząśnik z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku łub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na łata 2019-2023
2018 12216 2018-12-12 Uchwała Uchwała nr III.8.2018 Rady Gminy Rząśnik z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Rząśnik w 2019 roku
2018 11446 2018-11-23 Uchwała Uchwała nr LVII.284.2018 Rady Gminy Rząśnik z dnia 13 listopada 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wykonywania obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej
2018 11445 2018-11-23 Uchwała Uchwała nr LVII.283.2018 Rady Gminy Rząśnik z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie zmiany uchwały zmieniającej uchwalę w sprawie Statutu Gminy Rząśnik
2018 9913 2018-10-19 Uchwała Uchwała nr LVI.280.2018 Rady Gminy Rząśnik z dnia 11 października 2018 r. w sprawie wykonywania obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej
2018 9912 2018-10-19 Uchwała Uchwała nr LVI.279.2018 Rady Gminy Rząśnik z dnia 11 października 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Gminy Rząśnik
2018 9911 2018-10-19 Uchwała Uchwała nr LVI.278.2018 Rady Gminy Rząśnik z dnia 11 października 2018 r. zmieniająca uchwalę w sprawie opłaty targowej
2018 9310 2018-10-03 Uchwała Uchwała nr LV.274.2018 Rady Gminy Rząśnik z dnia 27 września 2018 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Rząśnik
2018 9309 2018-10-03 Uchwała Uchwała nr LV.273. 2018 Rady Gminy Rząśnik z dnia 27 września 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ograniczenia w godzinach nocnej sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży dla terenu Gminy Rząśnik
2018 9308 2018-10-03 Uchwała Uchwała nr LV.272.2018 Rady Gminy Rząśnik z dnia 27 września 2018 r. w sprawie zasad udzielania dotacji spółkom wodnym działającym na terenie gminy Rząśnik, trybu postępowania w sprawach udzielania dotacji i sposobu jej rozliczenia
2018 8150 2018-08-27 Uchwała Uchwała nr LIV.269.2018 Rady Gminy Rząśnik z dnia 20 sierpnia 2018 r. w sprawie ograniczenia w godzinach nocnej sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży dla terenu Gminy Rząśnik
2018 8149 2018-08-27 Uchwała Uchwała nr LIV.268.2018 Rady Gminy Rząśnik z dnia 20 sierpnia 2018 r. w sprawie zasad usytuowania na terenie Gminy Rząśnik miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2018 8148 2018-08-27 Uchwała Uchwała nr LIV.267.2018 Rady Gminy Rząśnik z dnia 20 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Rząśnik
2018 5533 2018-05-22 Uchwała Uchwała nr LII.254.2018 Rady Gminy Rząśnik z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy Rząśnik w sprawie wprowadzenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rząśnik w 2018 roku
2018 5532 2018-05-22 Uchwała Uchwała nr LII.253.2018 Rady Gminy Rząśnik z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych, udzielających schronienia osobom tego pozbawionym, w tym osobom bezdomnym z terenu Gminy Rząśnik
2018 4029 2018-04-13 Uchwała Uchwała nr LI.247.2018 Rady Gminy Rząśnik z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków i innych opłat, stanowiących dochody budżetu Gminy Rząśnik instrumentem płatniczym
2018 4028 2018-04-13 Uchwała Uchwała nr LI.244.2018 Rady Gminy Rząśnik z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie wprowadzenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rząśnik w 2018 roku
2018 3853 2018-04-11 Uchwała Uchwała nr LI.248.2018 Rady Gminy Rząśnik z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy - Karta Nauczyciela oraz pedagogów, psychologów i logopedów, doradców zawodowych, nauczycieli wspomagających zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Rząśnik
2018 3852 2018-04-11 Uchwała Uchwała nr LI.246.2018 Rady Gminy Rząśnik z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Rząśnik na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2018 3851 2018-04-11 Uchwała Uchwała nr LI.245.2018 Rady Gminy Rząśnik z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Rząśnik na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.
2018 2499 2018-03-13 Uchwała Uchwała nr L.239.2018 Rady Gminy Rząśnik z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia Regulaminu korzystania z Hali Sportowej przy Szkole Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Rząśniku
2018 2498 2018-03-13 Uchwała Uchwała nr L.238.2018 Rady Gminy Rząśnik z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie planowania w budżecie Gminy Rząśnik środków finansowych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli, a także przyjęcia regulaminu udzielania pomocy zdrowotnej dla nauczycieli przedszkoli i szkół prowadzonych przez Gminę Rząśnik
2018 2497 2018-03-13 Uchwała Uchwała nr L.235.2018 Rady Gminy Rząśnik z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy Rząśnik na lata 2018 - 2021
2018 1016 2018-01-31 Uchwała Uchwała nr XLVIII.231.2017 Rady Gminy Rząśnik z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej gminy Rząśnik na rok 2018
2018 983 2018-01-31 Uchwała Uchwała nr XLVIII.230.2017 Rady Gminy Rząśnik z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rząśnik na lata 2018 – 2023
2018 982 2018-01-31 Uchwała Uchwała nr XLVI.223.2017 Rady Gminy Rząśnik z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej w Rząśniku w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. ks.Jana Twardowskiego w Rząśniku
2017 11248 2017-12-05 Uchwała Uchwała nr XLVI.220.2017 Rady Gminy Rząśnik z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Rząśnik w 2018 roku.
2017 11247 2017-12-05 Uchwała Uchwała nr XLVI.217.2017 Rady Gminy Rząśnik z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia nazwy ulicy
2017 10177 2017-11-13 Uchwała Uchwała nr XLIV.203.2017 Rady Gminy Rząśnik z dnia 30 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej im. ks. Jana Trzaskomy w Porządziu w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. ks. Jana Trzaskomy w Porządziu
2017 10176 2017-11-13 Uchwała Uchwała nr XLIV.202.2017 Rady Gminy Rząśnik z dnia 30 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej im. Orla Białego w Komorowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Orła Białego w Komorowie
2017 10175 2017-11-13 Uchwała Uchwała nr XLIV.201.2017 Rady Gminy Rząśnik z dnia 30 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Bielinie w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Jana Pawła II w Bielinie
2017 10174 2017-11-13 Uchwała Uchwała nr XLIV.210.2017 Rady Gminy Rząśnik z dnia 30 października 2017 r. w sprawie ustalenia nazwy ulicy
2017 10173 2017-11-13 Uchwała Uchwała nr XLIV.209.2017 Rady Gminy Rząśnik z dnia 30 października 2017 r. w sprawie ustalenia nazwy ulicy
2017 10172 2017-11-13 Uchwała Uchwała nr XLIV.208.2017 Rady Gminy Rząśnik z dnia 30 października 2017 r. w sprawie ustalenia nazwy ulicy
2017 10171 2017-11-13 Uchwała Uchwała nr XLIV.205.2017 Rady Gminy Rząśnik z dnia 30 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. ks. kardynała Stefana Wyszyńskiego w Starym Lubielu w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. ks. kardynała Stefana Wyszyńskiego w Starym Lubielu
2017 10170 2017-11-13 Uchwała Uchwała nr XLIV.204.2017 Rady Gminy Rząśnik z dnia 30 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej w Rząśniku w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. ks.Jana Twardowskiego w Rząśniku
2017 8925 2017-10-09 Uchwała Uchwała nr XLIII.196.2017 Rady Gminy Rząśnik z dnia 28 września 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVI.173.2017 Rady Gminy Rząśnik z dnia 28 marca 2017roku w sprawie wprowadzenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rząśnik w 2017 roku
2017 7592 2017-09-11 Uchwała Uchwała nr XL.187.2017 Rady Gminy Rząśnik z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie zaliczenia drogi wewnętrznej w miejscowości Wólka Folwark do kategorii dróg gminnych na terenie gminy Rząśnik
2017 7390 2017-09-08 Uchwała Uchwała nr XL.188.2017 Rady Gminy Rząśnik z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie ustalenia nazwy ulicy
2017 7389 2017-09-08 Uchwała Uchwała nr XL.186.2017 Rady Gminy Rząśnik z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie ustalenia zasad obciążania nieruchomości Gminy Rząśnik służebnościami przesyłu ustanawianymi na rzecz przedsiębiorców
2017 6881 2017-08-22 Uchwała Uchwała nr XXXIX.184.2017 Rady Gminy Rząśnik z dnia 10 sierpnia 2017 r. w sprawie określenia czasu bezpłatnego nauczania, opieki i wychowania przedszkolnego oraz ustalenia wysokości opłat za dodatkowe świadczenia w zakresie nauczania, opieki i wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Rząśnik
2017 3596 2017-04-11 Uchwała Uchwała nr XXXVI.173.2017 Rady Gminy Rząśnik z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie wprowadzenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rząśnik w 2017 roku
2017 3595 2017-04-11 Uchwała Uchwała nr XXXVI.172.2017 Rady Gminy Rząśnik z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego
2017 2760 2017-03-21 Uchwała Uchwała nr XXXV.167.2017 Rady Gminy Rząśnik z dnia 13 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
2017 2759 2017-03-21 Uchwała Uchwała nr XXXV.166.2017 Rady Gminy Rząśnik z dnia 13 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do samorządowego przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, dla których organem prowadzącym jest Gmina Rząśnik oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2017 2758 2017-03-21 Uchwała Uchwała nr XXXV.165.2017 Rady Gminy Rząśnik z dnia 13 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Rząśnik oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów dla kandydatów zamieszkałych poza obwodami szkół
2017 620 2017-01-20 Uchwała Uchwała nr XXXII.153.2016 Rady Gminy Rząśnik z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej gminy Rząśnik na rok 2017
2017 619 2017-01-20 Uchwała Uchwała nr XXXII.152.2016 Rady Gminy Rząśnik z dnia 29 grudnia 2016r. sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rząśnik na lata 2017 - 2022
2017 618 2017-01-20 Uchwała Uchwała nr XXXII.151.2016 Rady Gminy Rząśnik z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy - Karta Nauczyciela oraz pedagogów, psychologów i logopedów, doradców zawodowych, nauczycieli wspomagających zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Rząśnik
2016 10812 2016-12-07 Uchwała Uchwała nr XXX.140.2016 Rady Gminy Rząśnik z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Rząśnik w 2017 roku.
2016 10811 2016-12-07 Uchwała Uchwała nr XXX.139.2016 Rady Gminy Rząśnik z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i wprowadzenia zwolnień w tym podatku
2016 9004 2016-10-19 Uchwała Uchwała nr XXVII.130.2016 Rady Gminy Rząśnik z dnia 30 września 2016r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Rząśnik Nr XL/179/2010 z dnia 25 lutego 2010 roku w sprawie utworzenia gminnej jednostki organizacyjnej - jednostki budżetowej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej i nadania jej statutu
2016 6365 2016-07-13 Uchwała Uchwała nr XXIII.117.2016 Rady Gminy Rząśnik z dnia 21 czerwca 2016r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i tryby składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2016 6364 2016-07-13 Uchwała Uchwała nr XXIII.116.2016 Rady Gminy Rząśnik z dnia 21 czerwca 2016r. w sprawie terminu częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2016 6363 2016-07-13 Uchwała Uchwała nr XXIII.115.2016 Rady Gminy Rząśnik z dnia 21 czerwca 2016r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Rząśnik
2016 6362 2016-07-13 Uchwała Uchwała nr XXIII.114.2016 Rady Gminy Rząśnik z dnia 21 czerwca 2016r. w sprawie szczególowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowanie tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 3065 2016-04-01 Uchwała Uchwała nr XX.104.2016 Rady Gminy Rząśnik z dnia 17 marca 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/84/2011 Rady Gminy Rząśnik z dnia 30 grudnia 2011 roku w sprawie poboru podatków w drodze inkaso, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wynagrodzenia dla inkasentów
2016 3060 2016-04-01 Uchwała Uchwała nr XX.102.2016 Rady Gminy Rząśnik z dnia 17 marca 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIX.94.2016 z dnia 16 lutego 2016 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XVII.81.2015 Rady Gminy Rząśnik z dnia 08 grudnia 2015 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek podatków od środków transportowych na terenie gminy Rząśnik
2016 2545 2016-03-15 Uchwała Uchwała nr XIX.98.2016 Rady Gminy Rząśnik z dnia 16 lutego 2016r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Rząśnik oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów dla kandydatów zamieszkałych poza obwodami szkół
2016 2544 2016-03-15 Uchwała Uchwała nr XIX.97.2016 Rady Gminy Rząśnik z dnia 16 lutego 2016r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznych szkół podstawowych i gimnazjum prowadzonych przez Gminę Rząśnik oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów dla kandydatów zamieszkałych poza obwodami szkół
2016 2543 2016-03-15 Uchwała Uchwała nr XIX.94.2016 Rady Gminy Rząśnik z dnia 16 lutego 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XVII.81.2015 Rady Gminy Rząśnik z dnia 08 grudnia 2015 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek podatków od środków transportowych na terenie gminy Rząśnik
2016 1037 2016-02-02 Uchwała Uchwała nr XVIII.86.2015 Rady Gminy Rząśnik z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie nadania nazwy ulicy drodze publicznej w miejscowości Rząśnik
2016 990 2016-02-01 Uchwała Uchwała nr XVIII.90.2015 Rady Gminy Rząśnik z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej gminy Rząśnik na rok 2016
2016 989 2016-02-01 Uchwała Uchwała nr XVIII.89.2015 Rady Gminy Rząśnik z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rząśnik na lata 2016 - 2020
2015 11488 2015-12-17 Uchwała Uchwała nr XVI.76.2015 Rady Gminy Rząśnik z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli i placówek oświatowych publicznych i niepublicznych prowadzonych na terenie Gminy Rząśnik przez inne niż Gmina Rząśnik osoby prawne i fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
2015 11321 2015-12-16 Uchwała Uchwała nr XVII.81.2015 Rady Gminy Rząśnik z dnia 8 grudnia 2015r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Rząśnik
2015 11276 2015-12-15 Uchwała Uchwała nr XVI.75.2015 Rady Gminy Rząśnik z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2015 11275 2015-12-15 Uchwała Uchwała nr XVI.74.2015 Rady Gminy Rząśnik z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie opłaty targowej
2015 11274 2015-12-15 Uchwała Uchwała nr XVI.73.2015 Rady Gminy Rząśnik z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Rząśnik w 2016 roku.
2015 11273 2015-12-15 Uchwała Uchwała nr XVI.72.2015 Rady Gminy Rząśnik z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i wprowadzenia zwolnień w tym podatku
2015 8398 2015-10-20 Uchwała Uchwała nr XIII.59.2015 Rady Gminy Rząśnik z dnia 29 września 2015r. w sprawie ustalenia Regulaminu korzystania z boiska o sztucznej nawierzchni przy Zespole Szkół Publicznych w Rząśniku
2015 5033 2015-06-02 Uchwała Uchwała nr VII.37.2015 Rady Gminy Rząśnik z dnia 21 maja 2015r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkól niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy - Karta Nauczyciela oraz pedagogów, psychologów i logopedów, doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Rząśnik
2015 2083 2015-03-12 Uchwała Uchwała nr V.26.2015 Rady Gminy Rząśnik z dnia 16 lutego 2015r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty
2015 2082 2015-03-12 Uchwała Uchwała nr V.23.2015 Rady Gminy Rząśnik z dnia 16 lutego 2015r. w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rząśniku
2015 1048 2015-02-05 Uchwała Uchwała nr IV.18.2014 Rady Gminy Rząśnik z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej gminy Rząśnik na rok 2015
2015 1047 2015-02-05 Uchwała Uchwała nr IV.17.2014 Rady Gminy Rząśnik z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rząśnik na lata 2015 - 2018
2015 1046 2015-02-05 Uchwała Uchwała nr IV.16.2014 Rady Gminy Rząśnik z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie wydatków budżetowych, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2014
2014 10642 2014-11-25 Uchwała Uchwała nr XLVIII.282.2014 Rady Gminy Rząśnik z dnia 30 października 2014r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczania podatku rolnego na 2015 rok
2014 6649 2014-07-09 Uchwała Uchwała nr XLV.267.2014 Rady Gminy Rząśnik z dnia 17 czerwca 2014r. w sprawie nadania nazwy ulicy drodze publicznej i drodze wewnętrznej w miejscowości Wólka Wojciechówek
2014 6648 2014-07-09 Uchwała Uchwała nr XLV.265.2014 Rady Gminy Rząśnik z dnia 17 czerwca 2014r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Rząśnik na 2014- 2019
2014 4149 2014-04-16 Uchwała Uchwała nr XLIII.252.2014 Rady Gminy Rząśnik z dnia 27 marca 2014r. w sprawie określenia zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania.
2014 1555 2014-02-19 Uchwała Uchwała nr XXXIX.236.2014 Rady Gminy Rząśnik z dnia 15 stycznia 2014r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania: „Pomoc Gminy w zakresie dożywiania na lata 2014-2020"
2014 1006 2014-01-31 Uchwała Uchwała nr XXXIX.237.2014 Rady Gminy Rząśnik z dnia 15 stycznia 2014r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020
2014 1005 2014-01-31 Uchwała Uchwała nr XXXIX.235.2014 Rady Gminy Rząśnik z dnia 15 stycznia 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie zasiłku celowego przeznaczonego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020
2014 624 2014-01-22 Uchwała Uchwała nr XXXVIII.231.2013 Rady Gminy Rząśnik z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej gminy Rząśnik na rok 2014
2014 623 2014-01-22 Uchwała Uchwała nr XXXVIII.230.2013 Rady Gminy Rząśnik z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rząśnik na lata 2014 - 2017
2014 283 2014-01-14 Uchwała Uchwała nr XXXVIII.224.2013 Rady Gminy Rząśnik z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie uchylenia w części uchwały Rady Gminy Rząśnik Nr XXVII/130/2004 z dnia 30 grudnia 2004r. w sprawie planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Rząśnik w zakresie objętym skargą Wojewody Mazowieckiego znak LEX-I.0552.19.2013.BŁ z dnia 02.08.2013r. po uwzględnieniu ustaleń podjętych na postępowaniu mediacyjnym przeprowadzonym w WSA w Warszawie w dniu 19.11.2013r.
2013 13396 2013-12-16 Uchwała Uchwała nr XXXVII.223.2013 Rady Gminy Rząśnik z dnia 13 grudnia 2013r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji na prowadzenie publicznych i niepublicznych: szkół, oddziałów wychowania przedszkolnego przy szkołach podstawowych, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu przeprowadzenia kontroli wykorzystania udzielonej dotacji.
2013 13054 2013-12-10 Uchwała Uchwała nr XXXVI.217.2013 Rady Gminy Rząśnik z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczania podatku rolnego na 2014 rok.
2013 9963 2013-10-08 Uchwała Uchwała nr XXXIII.205.2013 Rady Gminy Rząśnik z dnia 12 września 2013r. w sprawie ustalenia Regulaminu korzystania z Hali Sportowej przy Zespole Szkół Publicznych w Rząśniku
2013 9962 2013-10-08 Uchwała Uchwała nr XXXIII.203.2013 Rady Gminy Rząśnik z dnia 12 września 2013r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Rząśnik na lata 2013 - 2016
2013 6811 2013-06-17 Uchwała Uchwała nr XXXI.191.2013 Rady Gminy Rząśnik z dnia 6 czerwca 2013r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych oraz granic ich obwodów.
2013 6810 2013-06-17 Uchwała Uchwała nr XXXI.190.2013 Rady Gminy Rząśnik z dnia 6 czerwca 2013r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2013 6809 2013-06-17 Uchwała Uchwała nr XXXI.189.2013 Rady Gminy Rząśnik z dnia 6 czerwca 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX.176.2013 z dnia 19.03.2013r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.
2013 6013 2013-05-29 Uchwała Uchwała nr XXX.186.2013 Rady Gminy Rząśnik z dnia 30 kwietnia 2013r. w sprawie określenia granic sołectw.
2013 6012 2013-05-29 Uchwała Uchwała nr XXX.181.2013 Rady Gminy Rząśnik z dnia 30 kwietnia 2013r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2013 4732 2013-04-18 Uchwała Uchwała nr XXIX.177.2013 Rady Gminy Rząśnik z dnia 19 marca 2013r. w sprawie wprowadzenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rząśnik w 2013 roku
2013 4731 2013-04-18 Uchwała Uchwała nr XXIX.176.2013 Rady Gminy Rząśnik z dnia 19 marca 2013r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.
2013 4730 2013-04-18 Uchwała Uchwała nr XXIX.175.2013 Rady Gminy Rząśnik z dnia 19 marca 2013r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty.
2013 4729 2013-04-18 Uchwała Uchwała nr XXIX.174.2013 Rady Gminy Rząśnik z dnia 19 marca 2013r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Rząśnik.
2013 4650 2013-04-16 Zarządzenie Zarządzenie nr 192/2010 Rady Gminy Rząśnik z dnia 25 sierpnia 2010r. w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Rząśnik za pierwsze półrocze 2010 i informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Rząśniku za pierwsze półrocze 2010 roku
2013 3680 2013-03-27 Uchwała Uchwała nr XLII/193/2010 Rady Gminy Rząśnik z dnia 22 kwietnia 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Rząśnik na rok 2010
2013 3194 2013-03-15 Uchwała Uchwała nr XXVIII.168.2013 Rady Gminy Rząśnik z dnia 28 lutego 2013r. w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
2013 3139 2013-03-15 Uchwała Uchwała nr XLI/189/2010 Rady Gminy Rząśnik z dnia 25 marca 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Rząśnik na rok 2010
2013 722 2013-01-21 Uchwała Uchwała nr XXVII.164.2012 Rady Gminy Rząśnik z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej gminy Rząśnik na rok 2013
2013 721 2013-01-21 Uchwała Uchwała nr XXVII.163.2012 Rady Gminy Rząśnik z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rząśnik na lata 2013 - 2016
2012 9840 2012-12-17 Uchwała Uchwała nr XXVI.160.2012 Rady Gminy Rząśnik z dnia 7 grudnia 2012r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.
2012 9839 2012-12-17 Uchwała Uchwała nr XXVI.159.2012 Rady Gminy Rząśnik z dnia 7 grudnia 2012r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty
2012 9838 2012-12-17 Uchwała Uchwała nr XXVI.157.2012 Rady Gminy Rząśnik z dnia 7 grudnia 2012r. w sprawie podziału Gminy Rząśnik na stałe obwody głosowania oraz ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych
2012 8423 2012-12-04 Uchwała Uchwała nr XXV.152.2012 Rady Gminy Rząśnik z dnia 20 listopada 2012r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
2012 8422 2012-12-04 Uchwała Uchwała nr XXV.151.2012 Rady Gminy Rząśnik z dnia 20 listopada 2012r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2012 8421 2012-12-04 Uchwała Uchwała nr XXV.150.2012 Rady Gminy Rząśnik z dnia 20 listopada 2012r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Rząśnik.
2012 8420 2012-12-04 Uchwała Uchwała nr XXV.147.2012 Rady Gminy Rząśnik z dnia 20 listopada 2012r. w sprawie obniżenia ceny 1 dt żyta przyjmowanej jako podstawę do obliczenia podatku rolnego na terenie Gminy Rząśnik
2012 8419 2012-12-04 Uchwała Uchwała nr XXV.146.2012 Rady Gminy Rząśnik z dnia 20 listopada 2012r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Rząśnik
2012 8418 2012-12-04 Uchwała Uchwała nr XXV.145.2012 Rady Gminy Rząśnik z dnia 20 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i wprowadzenia zwolnień w tym podatku
2012 8271 2012-11-29 Uchwała Uchwała nr XXIV/142/2012 Rady Gminy Rząśnik z dnia 26 października 2012r. w sprawie nadania nazw ulic drogom publicznym w miejscowości Nowy Lubiel
2012 8270 2012-11-29 Uchwała Uchwała nr XXIV/141/2012 Rady Gminy Rząśnik z dnia 26 października 2012r. w sprawie nadania nazw ulic drogom publicznym w miejscowości Wólka Wojciechówek
2012 8269 2012-11-29 Uchwała Uchwała nr XXIV/140/2012 Rady Gminy Rząśnik z dnia 26 października 2012r. w sprawie nadania nazw ulic drogom publicznym w miejscowości Rogóźno
2012 8181 2012-11-27 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/173/2009 Rady Gminy Rząśnik z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Rząśnik na 2009 rok
2012 8180 2012-11-27 Uchwała Uchwała nr XXXVII/172/2009 Rady Gminy Rząśnik z dnia 10 grudnia 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Rząśnik na 2009 rok
2012 8179 2012-11-27 Uchwała Uchwała nr XXXVI/163/2009 Rady Gminy Rząśnik z dnia 10 listopada 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Rząśnik na 2009 rok
2012 7688 2012-11-16 Uchwała Uchwała nr XXIV/144/2012 Rady Gminy Rząśnik z dnia 26 października 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Rząśnik
2012 7687 2012-11-16 Uchwała Uchwała nr XXIV/143/2012 Rady Gminy Rząśnik z dnia 26 października 2012r. w sprawie podziału Gminy Rząśnik na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.
2012 7686 2012-11-16 Uchwała Uchwała nr XXIV/139/2012 Rady Gminy Rząśnik z dnia 26 października 2012r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Rząśnik na lata 2012- 2017.
2012 6358 2012-09-14 Uchwała Uchwała nr XXXV/160/2009 Rady Gminy Rząśnik z dnia 28 września 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Rząśnik na 2009 rok
2012 5923 2012-08-16 Uchwała Uchwała nr XXXIV/153/2009 Rady Gminy Rząśnik z dnia 11 września 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Rząśnik na 2009 rok
2012 5138 2012-07-06 Uchwała Uchwała nr XX/120/2012 Rady Gminy Rząśnik z dnia 31 maja 2012r. w sprawie nadania statutu Gminnej Bibliotece Publicznej w Rząśniku
2012 3935 2012-05-11 Zarządzenie Zarządzenie nr 92/2012 Rady Gminy Rząśnik z dnia 27 marca 2012r. w sprawie wykonania budżetu gminy za 2011 rok
2012 3521 2012-04-19 Uchwała Uchwała nr XVI/99/2012 Rady Gminy Rząśnik z dnia 29 lutego 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/85/2011 Rady Gminy Rząśnik z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Rząśnik.
2012 3520 2012-04-19 Uchwała Uchwała nr XVI/97/2012 Rady Gminy Rząśnik z dnia 29 lutego 2012r. w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych z terenu Gminy Rząśnik
2012 3519 2012-04-19 Uchwała Uchwała nr XVI/96/2012 Rady Gminy Rząśnik z dnia 29 lutego 2012r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk, spalarni zwłok zwierzęcych i ich części
2012 3518 2012-04-19 Uchwała Uchwała nr XVI/95/2012 Rady Gminy Rząśnik z dnia 29 lutego 2012r. w sprawie wprowadzenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rząśnik w 2012 roku
2012 3517 2012-04-19 Uchwała Uchwała nr XVI/92/2012 Rady Gminy Rząśnik z dnia 29 lutego 2012r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania w Gminie Rząśnik
2012 3467 2012-04-18 Uchwała Uchwała nr XVII/109/2012 Rady Gminy Rząśnik z dnia 29 marca 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/95/2012 z dnia 29 lutego 2012r. w sprawie wprowadzenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rząśnik w 2012 roku
2012 2946 2012-03-27 Uchwała Uchwała nr XVI/98/2012 Rady Gminy Rząśnik z dnia 29 lutego 2012r. w sprawie ustalenia górnej stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych.
2012 2945 2012-03-27 Uchwała Uchwała nr XVI/89/2012 Rady Gminy Rząśnik z dnia 29 lutego 2012r. w sprawie: zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rząśniku
2012 2568 2012-03-15 Uchwała Uchwała nr XXXI/137/2009 Rady Gminy Rząśnik z dnia 23 czerwca 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Rząśnik na 2009 rok
2012 2567 2012-03-15 Uchwała Uchwała nr XXXII/149/2009 Rady Gminy Rząśnik z dnia 26 czerwca 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Rząśnik na 2009 rok
2012 2067 2012-03-02 Uchwała Uchwała nr XXIX/131/2009 Rady Gminy Rząśnik z dnia 16 kwietnia 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Rząśnik na 2009 rok
2012 1932 2012-02-27 Uchwała Uchwała nr XXX/136/2009 Rady Gminy Rząśnik z dnia 19 maja 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Rząśnik na 2009 rok
2012 1840 2012-02-24 Uchwała Uchwała nr XXVI/122/2009 Rady Gminy Rząśnik z dnia 17 lutego 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Rząśnik na 2009 rok
2012 481 2012-01-23 Uchwała Uchwała nr XV/85/2011 Rady Gminy Rząśnik z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Rząśnik.
2012 480 2012-01-23 Uchwała Uchwała nr XV/84/2011 Rady Gminy Rząśnik z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie poboru podatków w drodze inkaso, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wynagrodzenia dla inkasentów.
2012 479 2012-01-23 Uchwała Uchwała nr XV/83/2011 Rady Gminy Rząśnik z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu udzielania ulg w spłacaniu należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa, przypadających Gminie Rząśnik i jej jednostkom podległym oraz wskazania organu do tego uprawnionego
2012 478 2012-01-23 Uchwała Uchwała nr XV/82/2011 Rady Gminy Rząśnik z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych
2012 477 2012-01-23 Uchwała Uchwała nr XV/81/2011 Rady Gminy Rząśnik z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rząśnik na rok 2012
2012 476 2012-01-23 Uchwała Uchwała nr XV/80/2011 Rady Gminy Rząśnik z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rząśnik na lata 2012 - 2015
2011 6647 2011-11-30 Uchwała Uchwała nr XIII/68/2011 Rady Gminy Rząśnik z dnia 21 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i wprowadzenia zwolnień w tym podatku
2011 6646 2011-11-30 Uchwała Uchwała nr XIII/67/2011 Rady Gminy Rząśnik z dnia 21 listopada 2011r. w sprawie obniżenia ceny 1 dt żyta przyjmowanej jako podstawę do obliczenia podatku rolnego na terenie Gminy Rząśnik
2011 6649 2011-11-30 Uchwała Uchwała nr XIII/70/2011 Rady Gminy Rząśnik z dnia 21 listopada 2011r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Rząśnik
2011 6648 2011-11-30 Uchwała Uchwała nr XIII/69/2011 Rady Gminy Rząśnik z dnia 21 listopada 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości, rolny i leśny
2011 6220 2011-11-14 Uchwała Uchwała nr X/58/2011 Rady Gminy Rząśnik z dnia 15 września 2011r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego oraz ustalenia warunków odpłatności za pomoc udzieloną w zakresie dożywiania dla osób i rodzin, których dochód przekracza kryterium dochodowe.
2011 3848 2011-07-09 Uchwała Uchwała nr VII/38/2011 Rady Gminy Rząśnik z dnia 14 czerwca 2011r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego
2011 3849 2011-07-09 Uchwała Uchwała nr VIII/44/2011 Rady Gminy Rząśnik z dnia 1 lipca 2011r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Rząśnik Nr VII/38/2011 z dnia 14 czerwca 2011 r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego.
2011 2301 2011-05-07 Uchwała Uchwała nr III/9/2010 Rady Gminy Rząśnik z dnia 31 grudnia 2010r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rząśnik na rok 2011
2011 2300 2011-05-07 Uchwała Uchwała nr III/8/2010 Rady Gminy Rząśnik z dnia 31 grudnia 2010r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rząśnik na lata 2011-2014
2011 2302 2011-05-07 Uchwała Uchwała nr IV/20/2011 Rady Gminy Rząśnik z dnia 28 lutego 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLVI/208/2010 Rady Gminy Rząśnik z dnia 12 sierpnia 2010r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami wsi Grądy Polewe dotyczących zmiany nazwy miejscowości.
2011 2304 2011-05-07 Uchwała Uchwała nr V/28/2011 Rady Gminy Rząśnik z dnia 29 marca 2011r. w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt na terenie gminy Rząśnik oraz rozstrzygania o dalszym postępowaniu z nimi.
2011 2303 2011-05-07 Uchwała Uchwała nr IV/26/2011 Rady Gminy Rząśnik z dnia 28 lutego 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLVI/207/2010 Rady Gminy Rząśnik z dnia 12 sierpnia 2010r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami wsi Nowe Wielątki dotyczących zmiany nazwy miejscowości.
2011 1570 2011-03-30 Uchwała Uchwała nr XXV/118/2008 Rady Gminy Rząśnik z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Rząśnik na 2008 rok
2010 7634 2010-12-31 Uchwała Uchwała nr XLII/194/2010 Rady Gminy Rząśnik z dnia 22 kwietnia 2010r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XL/179/2010 Rady Gminy Rząśnik z dnia 25 lutego 2010r. w sprawie utworzenia gminnej jednostki organizacyjnej -jednostki budżetowej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej i nadania jej Statutu
2010 7496 2010-12-29 Uchwała Uchwała nr XLVI/207/2010 Rady Gminy Rząśnik z dnia 12 sierpnia 2010r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami wsi Nowe Wielątki dotyczących podziału miejscowości Nowe Wielątki i ustalenia nowej miejscowości nazwy urzędowej.
2010 7497 2010-12-29 Uchwała Uchwała nr XLVI/208/2010 Rady Gminy Rząśnik z dnia 12 sierpnia 2010r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami wsi Grądy Polewe dotyczących zmiany nazwy miejscowości.
2010 5318 2010-11-19 Uchwała Uchwała nr XXIII/110/2008 Rady Gminy Rząśnik z dnia 28 listopada 2008r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Rząśnik na 2008 na 2008 rok
2010 3049 2010-07-07 Uchwała Uchwała nr XL/182/2010 Rady Gminy Rząśnik z dnia 25 lutego 2010r. w sprawie ustalenia zasad używania herbu i flagi Gminy Rząśnik.
2010 3048 2010-07-07 Uchwała Uchwała nr XXXIX/177/2010 Rady Gminy Rząśnik z dnia 13 stycznia 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Rząśnik na rok 2010
2010 3047 2010-07-07 Uchwała Uchwała nr XXXVII/169/2009 Rady Gminy Rząśnik z dnia 10 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rząśnik na rok 2010
2010 1686 2010-05-12 Uchwała Uchwała nr XL/179/2010 Rady Gminy Rząśnik z dnia 25 lutego 2010r. w sprawie utworzenia gminnej jednostki organizacyjnej - jednostki budżetowej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej i nadania jej Statutu
2010 1687 2010-05-12 Uchwała Uchwała nr XL/181/2010 Rady Gminy Rząśnik z dnia 25 lutego 2010r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego zakładanych i prowadzonych przez podmioty inne niż jednostki samorządu terytorialnego i ministrowie
2010 1688 2010-05-12 Uchwała Uchwała nr XL/186/2010 Rady Gminy Rząśnik z dnia 25 lutego 2010r. w sprawie zmiany uchwały Nr VII/38/07 Rady Gminy Rząśnik z dnia 29 maja 2007r. w sprawie ustalenia dziennych stawek opłaty targowej, zarządzenia poboru opłaty targowej w formie inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2009 7041 2009-12-31 Uchwała Uchwała nr XXXVII/170/2009 Rady Gminy Rząśnik z dnia 10 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Rząśnik
2009 6658 2009-12-17 Uchwała Uchwała nr XXXVI/161/2009 Rady Gminy Rząśnik z dnia 10 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, wprowadzenia zwolnień w tym podatku oraz określenia wzorów deklaracji na podatek leśny, podatek od nieruchomości i podatek rolny oraz określenia wzorów informacji w sprawie podatku leśnego, podatku od nieruchomości, podatku rolnego
2009 5038 2009-11-06 Uchwała Uchwała nr XX/103/2008 Rady Gminy Rząśnik z dnia 25 września 2008r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Rząśnik na 2008 rok
2009 4819 2009-10-23 Uchwała Uchwała nr XIX/95/2008 Rady Gminy Rząśnik z dnia 28 sierpnia 2008r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Rząśnik na 2008 rok
2009 1631 2009-05-02 Uchwała Uchwała nr XXVII/128/09 Rady Gminy Rząśnik z dnia 26 lutego 2009r. w sprawie ustalenia granic obwodów głosowania
2009 536 2009-02-27 Uchwała Uchwała nr XXV/119/2008 Rady Gminy Rząśnik z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budzetu gminy Rząśnik na rok 2009.
2009 537 2009-02-27 Uchwała Uchwała nr XXV/120/2008 Rady Gminy Rząśnik z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie utworzenia gminnej jednostki organizacyjnej pod nazwą "Zakład Gospodarki Komunalnej w Rząśniku".