Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 175

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 11218 2019-09-26 Uchwała Uchwała nr VII/51/19 Rady Gminy Rusinów z dnia 9 września 2019 r. w sprawie zmiany Regulaminu określającego wysokość stawek i warunki przyznawania dodatku motywacyjnego, funkcyjnego oraz za warunki pracy, sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe oraz za godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość i warunki wypłacania pozostałych składników wynagradzania
2019 11217 2019-09-26 Uchwała Uchwała nr VII/50/19 Rady Gminy Rusinów z dnia 9 września 2019 r. w sprawie zmiany w Statutach Sołectw
2019 11216 2019-09-26 Uchwała Uchwała nr VII/48/19 Rady Gminy Rusinów z dnia 9 września 2019 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania terminu spłaty lub rozkładania na raty płatności należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Rusinów lub jej jednostkom organizacyjnym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organów lub osób uprawnionych do udzielania tych ulg
2019 8037 2019-06-28 Uchwała Uchwała nr VI/44/19 Rady Gminy Rusinów z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie odbierania i wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi odbieranymi z terenu nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub z innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku
2019 8036 2019-06-28 Uchwała Uchwała nr VI/43/19 Rady Gminy Rusinów z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Rusinów oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku
2019 8035 2019-06-28 Uchwała Uchwała nr VI/42/19 Rady Gminy Rusinów z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Rusinów
2019 8034 2019-06-28 Uchwała Uchwała nr VI/37/19 Rady Gminy Rusinów z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok.
2019 8033 2019-06-28 Uchwała Uchwała nr VI/36/19 Rady Gminy Rusinów z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Rusinów za 2018 rok
2019 8032 2019-06-28 Uchwała Uchwała nr VI/35/19 Rady Gminy Rusinów z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Rusinów wotum zaufania
2019 5754 2019-04-30 Uchwała Uchwała nr V/33/19 Rady Gminy Rusinów z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie odbierania i wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi odbieranymi z terenu nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub z innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku.
2019 5753 2019-04-30 Uchwała Uchwała nr V/32/19 Rady Gminy Rusinów z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty.
2019 5752 2019-04-30 Uchwała Uchwała nr V/31/19 Rady Gminy Rusinów z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rusinów na rok 2019.
2019 2544 2019-02-25 Uchwała Uchwała nr IV/26/19 Rady Gminy Rusinów z dnia 18 lutego 2019 r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej ustanowienia programu osłonowego w zakresie programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
2019 2543 2019-02-25 Uchwała Uchwała nr IV/25/19 Rady Gminy Rusinów z dnia 18 lutego 2019 r. w sprawie zmiany w Uchwale dotyczącej podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania oraz odstąpienia od zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
2019 528 2019-01-10 Uchwała Uchwała nr III/19/18 Rady Gminy Rusinów z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Rusinów.
2019 527 2019-01-10 Uchwała Uchwała nr III/14/18 Rady Gminy Rusinów z dnia 31 grudnia 2018 r. Uchwała Budżetowa na rok 2019.
2018 12364 2018-12-13 Uchwała Uchwała nr II/12/18 Rady Gminy Rusinów z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania wsparcia w ramach programu oraz określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
2018 12363 2018-12-13 Uchwała Uchwała nr II/11/18 Rady Gminy Rusinów z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia programu osłonowego w zakresie programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
2018 12362 2018-12-13 Uchwała Uchwała nr II/10/18 Rady Gminy Rusinów z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna przyjmowanej do obliczenia podatku leśnego na obszarze gminy Rusinów w 2019 roku.
2018 12361 2018-12-13 Uchwała Uchwała nr II/9/18 Rady Gminy Rusinów z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Rusinów w 2019 roku.
2018 9419 2018-10-05 Uchwała Uchwała nr XXIX/216/18 Rady Gminy Rusinów z dnia 27 września 2018 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych.
2018 9418 2018-10-05 Uchwała Uchwała nr XXIX/215/18 Rady Gminy Rusinów z dnia 27 września 2018 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych.
2018 9417 2018-10-05 Uchwała Uchwała nr XXIX/214/18 Rady Gminy Rusinów z dnia 27 września 2018 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych.
2018 9416 2018-10-05 Uchwała Uchwała nr XXIX/211/18 Rady Gminy Rusinów z dnia 27 września 2018 r. w sprawie zmian w Statucie Gminy Rusinów.
2018 5866 2018-06-04 Uchwała Uchwała nr XXVII/204/18 Rady Gminy Rusinów z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Rusinów.
2018 5865 2018-06-04 Uchwała Uchwała nr XXVII/203/18 Rady Gminy Rusinów z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie ustalenia zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych oraz doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Rusinów.
2018 3309 2018-04-04 Uchwała Uchwała nr XXVI/196/18 Rady Gminy Rusinów z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Rusinów na obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2018 3308 2018-04-04 Uchwała Uchwała nr XXVI/195/18 Rady Gminy Rusinów z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Rusinów na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby wybieranych radnych w każdym okręgu.
2018 3307 2018-04-04 Uchwała Uchwała nr XXVI/194/18 Rady Gminy Rusinów z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w publicznych przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Rusinów.
2018 3306 2018-04-04 Uchwała Uchwała nr XXVI/193/18 Rady Gminy Rusinów z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na terenie Gminy Rusinów na lata 2018 – 2020.
2018 3305 2018-04-04 Uchwała Uchwała nr XXVI/191/18 Rady Gminy Rusinów z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rusinów na rok 2018.
2018 3304 2018-04-04 Uchwała Uchwała nr XXVI/190/18 Rady Gminy Rusinów z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie na terenie Gminy Rusinów działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt oraz grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.
2018 1473 2018-02-14 Uchwała Uchwała nr XXV/187/18 Rady Gminy Rusinów z dnia 8 lutego 2018 r. w sprawie zasad przekazywania sołectwom składników mienia komunalnego do korzystania.
2018 1472 2018-02-14 Uchwała Uchwała nr XXV/186/18 Rady Gminy Rusinów z dnia 8 lutego 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr V/24/15 Rady Gminy Rusinów z dnia 26 marca 2015 roku w sprawie uchwalenia statutów sołectw Gminy Rusinów.
2018 1471 2018-02-14 Uchwała Uchwała nr XXV/184/18 Rady Gminy Rusinów z dnia 8 lutego 2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek oświatowych prowadzonych na terenie Gminy Rusinów przez inne niż Gmina Rusinów osoby prawne i osoby fizyczne, a także trybu przeprowadzenia kontroli prawidłowości pobierania i wykorzystywania dotacji.
2018 513 2018-01-15 Uchwała Uchwała nr XXIV/175/17 Rady Gminy Rusinów z dnia 28 grudnia 2017 r. Uchwała Budżetowa na rok 2018 Gminy Rusinów
2018 511 2018-01-15 Uchwała Uchwała nr XXIV/174/17 Rady Gminy Rusinów z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rusinów na lata 2018 - 2022.
2017 11375 2017-12-06 Uchwała Uchwała nr XXIII/171/17 Rady Gminy Rusinów z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Rusinów.
2017 11374 2017-12-06 Uchwała Uchwała nr XXIII/170/17 Rady Gminy Rusinów z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Kochanowskiego w Rusinowie w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową im. Jana Kochanowskiego w Rusinowie z oddziałami gimnazjalnymi i oddziałami przedszkolnymi.
2017 11373 2017-12-06 Uchwała Uchwała nr XXIII/169/17 Rady Gminy Rusinów z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek i zwolnień w podatku od nieruchomości na 2018 rok.
2017 11371 2017-12-06 Uchwała Uchwała nr XXIII/168/17 Rady Gminy Rusinów z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna przyjmowanej do obliczenia podatku leśnego na obszarze gminy Rusinów w 2018 roku.
2017 11369 2017-12-06 Uchwała Uchwała nr XXIII/167/17 Rady Gminy Rusinów z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Rusinów w 2018 roku.
2017 8670 2017-10-05 Uchwała Uchwała nr XXII/164/17 Rady Gminy Rusinów z dnia 28 września 2017 r. w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Rusinów dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku, na zadania inne niż określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, sposobu rozliczania dotacji oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania.
2017 5630 2017-06-28 Uchwała Uchwała nr XXI/157/17 Rady Gminy Rusinów z dnia 6 czerwca 2017 r. w sprawie zmian w Statucie Gminy Rusinów.
2017 5629 2017-06-28 Uchwała Uchwała nr XXI/155/17 Rady Gminy Rusinów z dnia 6 czerwca 2017 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2016 rok.
2017 5628 2017-06-28 Uchwała Uchwała nr XXI/154/17 Rady Gminy Rusinów z dnia 6 czerwca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Rusinów za 2016 rok.
2017 3718 2017-04-13 Uchwała Uchwała nr XX/150/17 Rady Gminy Rusinów z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego w Gminie Rusinów.
2017 3717 2017-04-13 Uchwała Uchwała nr XX/149/17 Rady Gminy Rusinów z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów, które będą brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych szkoły podstawowej w przypadku dzieci zamieszkałych poza obwodem szkoły prowadzonej przez Gminę Rusinów, ustalenia liczby punktów dla poszczególnych kryteriów oraz określenia dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia.
2017 3716 2017-04-13 Uchwała Uchwała nr XX/148/17 Rady Gminy Rusinów z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do samorządowego przedszkola oraz oddziałów przedszkolnych przy szkole podstawowej, dla których Gmina Rusinów jest organem prowadzącym.
2017 3715 2017-04-13 Uchwała Uchwała nr XX/145/17 Rady Gminy Rusinów z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rusinów na rok 2017.
2017 1320 2017-02-10 Uchwała Uchwała nr XIX/140/17 Rady Gminy Rusinów z dnia 2 lutego 2017r. w sprawie zmian w Statucie Gminy Rusinów
2017 1310 2017-02-10 Uchwała Uchwała nr XIX/135/17 Rady Gminy Rusinów z dnia 2 lutego 2017r. w sprawie określenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci do lat 5 w przedszkolu publicznym, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Rusinów
2017 142 2017-01-05 Uchwała Uchwała nr XVIII/129/16 Rady Gminy Rusinów z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych jednostek oświatowych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania
2017 141 2017-01-05 Uchwała Uchwała nr XVIII/125/16 Rady Gminy Rusinów z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rusinów na 2017 rok
2016 10655 2016-12-06 Uchwała Uchwała nr XVII/120/16 Rady Gminy Rusinów z dnia 24 listopada 2016r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 10654 2016-12-06 Uchwała Uchwała nr XVII/119/16 Rady Gminy Rusinów z dnia 24 listopada 2016r. w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna przyjmowanej do obliczenia podatku leśnego na obszarze gminy Rusinów w 2017 roku
2016 10653 2016-12-06 Uchwała Uchwała nr XVII/118/16 Rady Gminy Rusinów z dnia 24 listopada 2016r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Rusinów w 2017 roku
2016 10652 2016-12-06 Uchwała Uchwała nr XVII/117/16 Rady Gminy Rusinów z dnia 24 listopada 2016r. w sprawie określenia stawek i zwolnień w podatku od środków transportowych na terenie Gminy Rusinów w 2017 roku
2016 10651 2016-12-06 Uchwała Uchwała nr XVII/116/16 Rady Gminy Rusinów z dnia 24 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek i zwolnień w podatku od nieruchomości na 2017 rok
2016 10650 2016-12-06 Uchwała Uchwała nr XVII/115/16 Rady Gminy Rusinów z dnia 24 listopada 2016r. w sprawie utworzenia instytucji kultury pod nazwą "Gminny Ośrodek Kultury" w Rusinowie
2016 8787 2016-10-13 Uchwała Uchwała nr XVI/107/16 Rady Gminy Rusinów z dnia 29 września 2016r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Rusinów oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2016 8703 2016-10-10 Uchwała Uchwała nr XVI/111/16 Rady Gminy Rusinów z dnia 29 września 2016r. w sprawie nadania Statutu Gminnego Ośrodka Kultury w Rusinowie
2016 8702 2016-10-10 Uchwała Uchwała nr XVI/109/16 Rady Gminy Rusinów z dnia 29 września 2016r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych
2016 8701 2016-10-10 Uchwała Uchwała nr XVI/108/16 Rady Gminy Rusinów z dnia 29 września 2016r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych
2016 5906 2016-07-04 Uchwała Uchwała nr XV/98/16 Rady Gminy Rusinów z dnia 16 czerwca 2016r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagród i wyróżnień Wójta Gminy Rusinów w kategoriach: edukacja, kultura i sport
2016 5177 2016-06-06 Uchwała Uchwała nr XIV/94/16 Rady Gminy Rusinów z dnia 19 maja 2016r. w sprawie ustalenia zasad polityki czynszowej oraz warunki obniżania czynszu w Gminie Rusinów
2016 5176 2016-06-06 Uchwała Uchwała nr XIV/93/16 Rady Gminy Rusinów z dnia 19 maja 2016r. w sprawie zasad wynajmowania lokali stanowiących mieszkaniowy zasób gminy Rusinów
2016 3341 2016-04-11 Uchwała Uchwała nr XIII/84/16 Rady Gminy Rusinów z dnia 31 marca 2016r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rusinów na rok 2016
2016 3307 2016-04-11 Uchwała Uchwała nr XIII/83/16 Rady Gminy Rusinów z dnia 31 marca 2016r. w sprawie zmiany Uchwały XII/77/16 Rady Gminy Rusinów z dnia 25 lutego 2016 roku w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Rusinów oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania
2016 2890 2016-03-23 Uchwała Uchwała nr XII/77/16 Rady Gminy Rusinów z dnia 25 marca 2016r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Rusinów oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania
2016 2761 2016-03-18 Uchwała Uchwała nr XII/79/16 Rady Gminy Rusinów z dnia 25 lutego 2016r. w sprawie zmiany Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Rusinowie
2016 2760 2016-03-18 Uchwała Uchwała nr XII/78/16 Rady Gminy Rusinów z dnia 25 lutego 2016r. w sprawie zmian w Statucie Zakładu Obsługi Placówek Oświatowych w Rusinowie
2016 2688 2016-03-17 Uchwała Uchwała nr XI/68/15 Rady Gminy Rusinów z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia Budżetu Gminy Rusinów na rok 2016
2016 617 2016-01-20 Uchwała Uchwała nr XI/64/15 Rady Gminy Rusinów z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie zmian w Statucie Gminy Rusinów
2016 359 2016-01-13 Uchwała Uchwała nr XI/63/15 Rady Gminy Rusinów z dnia 29 grudnia 2015r. zmieniająca uchwałę Nr X/56/15 z dnia 3 grudnia 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji podatkowych
2016 358 2016-01-13 Uchwała Uchwała nr XI/62/15 Rady Gminy Rusinów z dnia 29 grudnia 2015r. zmieniająca uchwałę Nr X/55/15 z dnia 3 grudnia 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji podatkowych
2016 357 2016-01-13 Uchwała Uchwała nr XI/61/15 Rady Gminy Rusinów z dnia 29 grudnia 2015r. zmieniająca uchwałę Nr X/53/15 Rady Gminy Rusinów z dnia 3 grudnia 2015 roku w sprawie określenia wysokości stawek i zwolnień w podatku od nieruchomości na 2016 rok
2016 356 2016-01-13 Uchwała Uchwała nr XI/59/15 Rady Gminy Rusinów z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właściciela nieruchomości
2015 10992 2015-12-12 Uchwała Uchwała nr X/56/15 Rady Gminy Rusinów z dnia 3 grudnia 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXI/107/2012 z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji podatkowych.
2015 10991 2015-12-12 Uchwała Uchwała nr X/55/15 Rady Gminy Rusinów z dnia 3 grudnia 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji podatkowych
2015 10674 2015-12-11 Uchwała Uchwała nr X/58/15 Rady Gminy Rusinów z dnia 3 grudnia 2015r. w sprawie obniżenia kwoty stanowiącej średnią cenę sprzedaży drewna do celów wymiaru podatku leśnego na obszarze gminy Rusinów w 2016 roku.
2015 10525 2015-12-11 Uchwała Uchwała nr X/53/15 Rady Gminy Rusinów z dnia 3 grudnia 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek i zwolnień w podatku od nieruchomości na 2016 r.
2015 10524 2015-12-11 Uchwała Uchwała nr X/57/15 Rady Gminy Rusinów z dnia 3 grudnia 2015r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Rusinów w 2016 roku.
2015 10447 2015-12-10 Uchwała Uchwała nr X/54/15 Rady Gminy Rusinów z dnia 3 grudnia 2015r. w sprawie określenia stawek i zwolnień w podatku od środków transportowych w 2016 r.
2015 5267 2015-06-10 Uchwała Uchwała nr VI/32/15 Rady Gminy Rusinów z dnia 21 maja 2015r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Rusinów
2015 4997 2015-05-29 Uchwała Uchwała nr VI/34/15 Rady Gminy Rusinów z dnia 21 maja 2015r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właściciela nieruchomości
2015 4996 2015-05-29 Uchwała Uchwała nr VI/33/15 Rady Gminy Rusinów z dnia 21 maja 2015r. w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Rusinów oraz zagospodarowania tych odpadów
2015 4995 2015-05-29 Uchwała Uchwała nr VI/31/15 Rady Gminy Rusinów z dnia 21 maja 2015r. w sprawie zmiany w uchwale dotyczącej odbierania i wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi odbieranymi z terenu nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub z innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku
2015 3826 2015-04-22 Uchwała Uchwała nr V/23/15 Rady Gminy Rusinów z dnia 26 marca 2015r. w sprawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Rusinów
2015 3319 2015-04-10 Uchwała Uchwała nr V/21/15 Rady Gminy Rusinów z dnia 26 marca 2015r. w sprawie odbierania i wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi odbieranymi z terenu nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub z innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku
2015 3318 2015-04-10 Uchwała Uchwała nr V/20/15 Rady Gminy Rusinów z dnia 26 marca 2015r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty
2015 1845 2015-03-05 Uchwała Uchwała nr IV/18/15 Rady Gminy Rusinów z dnia 19 lutego 2015r. w sprawie uchwalenia Statutu Zakładu Obsługi Placówek Oświatowych w Rusinowie
2015 1754 2015-03-02 Uchwała Uchwała nr IV/14/15 Rady Gminy Rusinów z dnia 19 lutego 2015r. w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenie inkasentów, terminów płatności dla inkasentów i wynagrodzenia za inkaso
2015 1195 2015-02-11 Uchwała Uchwała nr III/8/14 Rady Gminy Rusinów z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2015
2015 731 2015-01-26 Uchwała Uchwała nr III/10/14 Rady Gminy Rusinów z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie zmiany w Regulaminie dostarczania wody na terenie Gminy Rusinów
2014 11319 2014-12-09 Uchwała Uchwała nr XXXVII/203/14 Rady Gminy Rusinów z dnia 3 listopada 2014r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2014 10353 2014-11-14 Uchwała Uchwała nr XXXVII/205/14 Rady Gminy Rusinów z dnia 3 listopada 2014r. w sprawie obniżenia kwoty stanowiącej średnią cenę sprzedaży drewna do celów wymiaru podatku leśnego na 2015 rok
2014 10352 2014-11-14 Uchwała Uchwała nr XXXVII/204/14 Rady Gminy Rusinów z dnia 3 listopada 2014r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2015 rok
2014 8277 2014-09-05 Uchwała Uchwała nr XXXIV/191/14 Rady Gminy Rusinów z dnia 28 lipca 2014r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Rusinów, obejmującej teren działek o numerach ewidencyjnych: 1151 -1193 w miejscowości Zychorzyn
2014 8276 2014-09-05 Uchwała Uchwała nr XXXIV/190/14 Rady Gminy Rusinów z dnia 28 lipca 2014r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Gminy Rusinów, obejmującej część sołectwa Krzesławice
2014 4829 2014-05-12 Uchwała Uchwała nr XXXII/179/14 Rady Gminy Rusinów z dnia 28 kwietnia 2014r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Rusinów na lata 2014-2018
2014 4755 2014-05-09 Uchwała Uchwała nr XXXII/181/14 Rady Gminy Rusinów z dnia 28 kwietnia 2014r. w sprawie ustalenia planu sieci i granic obwodów oddziałów przedszkolnych, szkół podstawowych oraz gimnazjów, dla których organem prowadzącym jest Gmina Rusinów.
2014 4754 2014-05-09 Uchwała Uchwała nr XXXII/180/14 Rady Gminy Rusinów z dnia 28 kwietnia 2014r. w sprawie likwidacji Publicznej Szkoły Podstawowej w Nieznamierowicach
2014 4753 2014-05-09 Uchwała Uchwała nr XXXI/167/14 Rady Gminy Rusinów z dnia 24 marca 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Gminy Rusinów z wyłączeniem sołectwa Rusinów i części sołectwa Wola Gałecka - II etap
2014 3351 2014-04-01 Uchwała Uchwała nr XXXI/170/14 Rady Gminy Rusinów z dnia 24 marca 2014r. w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu podziału nieruchomości.
2014 3230 2014-03-31 Uchwała Uchwała nr XXXI/173/14 Rady Gminy Rusinów z dnia 24 marca 2014r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej trybu udzielania i rozliczania dotacji na prowadzenie publicznych i niepublicznych: szkół, oddziałów wychowania przedszkolnego przy szkołach podstawowych, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu przeprowadzenia kontroli wykorzystania udzielonej dotacji.
2014 3229 2014-03-31 Uchwała Uchwała nr XXXI/172/14 Rady Gminy Rusinów z dnia 24 marca 2014r. w sprawie zmian w Statucie Gminy Rusinów
2014 3228 2014-03-31 Uchwała Uchwała nr XXXI/168/14 Rady Gminy Rusinów z dnia 24 marca 2014r. w sprawie zmiany siedziby obwodowej komisji wyborczej
2014 1465 2014-02-17 Uchwała Uchwała nr XXX/162/14 Rady Gminy Rusinów z dnia 13 lutego 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania wsparcia w ramach programu oraz określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2014 281 2014-01-14 Uchwała Uchwała nr XXIX/156/13 Rady Gminy Rusinów z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia Budżetu Gminy Rusinów na rok 2014
2013 12270 2013-11-27 Uchwała Uchwała nr XXVIII/149/13 Rady Gminy Rusinów z dnia 18 listopada 2013r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2014 rok.
2013 12269 2013-11-27 Uchwała Uchwała nr XXVIII/154/13 Rady Gminy Rusinów z dnia 18 listopada 2013r. w sprawie ustanowienia herbu i flagi Rusinów oraz zasad ich używania.
2013 12268 2013-11-27 Uchwała Uchwała nr XXVIII/148/13 Rady Gminy Rusinów z dnia 18 listopada 2013r. w sprawie nadania imienia Publicznej Szkole Podstawowej w Rusinowie i nadania imienia Publicznemu Gimnazjum w Rusinowie
2013 12267 2013-11-27 Uchwała Uchwała nr XXVIII/152/13 Rady Gminy Rusinów z dnia 18 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek i zwolnień w podatku od nieruchomości na rok 2014
2013 12266 2013-11-27 Uchwała Uchwała nr XXVIII/151/13 Rady Gminy Rusinów z dnia 18 listopada 2013r. w sprawie określenia stawek i zwolnień w podatku od środków transportowych.
2013 12265 2013-11-27 Uchwała Uchwała nr XXVIII/150/13 Rady Gminy Rusinów z dnia 18 listopada 2013r. w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna do celów wymiaru podatku leśnego na 2014 rok.
2013 6363 2013-06-05 Uchwała Uchwała nr XXV/126/13 Rady Gminy Rusinów z dnia 27 maja 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Gminy Rusinów z wyłączeniem sołectwa Rusinów i części sołectwa Wola Gałecka- II etap
2013 6354 2013-06-05 Uchwała Uchwała nr XXV/129/13 Rady Gminy Rusinów z dnia 27 maja 2013r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
2013 6353 2013-06-05 Uchwała Uchwała nr XXV/128/13 Rady Gminy Rusinów z dnia 27 maja 2013r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty
2013 6352 2013-06-05 Uchwała Uchwała nr XXV/127/13 Rady Gminy Rusinów z dnia 27 maja 2013r. w sprawie zmiany w uchwale dotyczącej wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właściciela nieruchomości
2013 5279 2013-05-06 Uchwała Uchwała nr XXIV/125/13 Rady Gminy Rusinów z dnia 22 kwietnia 2013r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właściciela nieruchomości
2013 4069 2013-04-04 Uchwała Uchwała nr XXIII/120/13 Rady Gminy Rusinów z dnia 25 marca 2013r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Rusinów
2013 2430 2013-02-26 Uchwała Uchwała nr XXII/117/13 Rady Gminy Rusinów z dnia 11 lutego 2013r. w sprawie przyjęcia Gminnego programu opieki nad zabytkami dla Gminy Rusinów
2013 2429 2013-02-26 Uchwała Uchwała nr XXII/116/13 Rady Gminy Rusinów z dnia 11 lutego 2013r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za pojemnik odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady
2013 2428 2013-02-26 Uchwała Uchwała nr XXII/115/13 Rady Gminy Rusinów z dnia 11 lutego 2013r. w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy
2013 1244 2013-02-01 Uchwała Uchwała nr XXI/107/2012 Rady Gminy Rusinów z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji podatkowych
2013 517 2013-01-15 Uchwała Uchwała nr XXI/111/2012 Rady Gminy Rusinów z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2013 516 2013-01-15 Uchwała Uchwała nr XXI/110/2012 Rady Gminy Rusinów z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 515 2013-01-15 Uchwała Uchwała nr XXI/109/2012 Rady Gminy Rusinów z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty
2013 514 2013-01-15 Uchwała Uchwała nr XXI/108/2012 Rady Gminy Rusinów z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Rusinów oraz zagospodarowania tych odpadów
2013 513 2013-01-15 Uchwała Uchwała nr XXI/106/2012 Rady Gminy Rusinów z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej określenia stawek i zwolnień w podatku od środków transportowych
2013 512 2013-01-15 Uchwała Uchwała nr XXI/105/2012 Rady Gminy Rusinów z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej określenia stawek i zwolnień w podatku od nieruchomości
2013 511 2013-01-15 Uchwała Uchwała nr XXI/102/12 Rady Gminy Rusinów z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rusinów na 2013 rok.
2012 8745 2012-12-07 Uchwała Uchwała nr XX/100/12 Rady Gminy Rusinów z dnia 26 listopada 2012r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji podatkowych.
2012 8702 2012-12-06 Uchwała Uchwała nr XX/99/12 Rady Gminy Rusinów z dnia 26 listopada 2012r. w sprawie obniżenia ceny drewna do wymiaru podatku leśnego na 2013 rok.
2012 8701 2012-12-06 Uchwała Uchwała nr XX/98/12 Rady Gminy Rusinów z dnia 26 listopada 2012r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2013 rok.
2012 8700 2012-12-06 Uchwała Uchwała nr XX/97/12 Rady Gminy Rusinów z dnia 26 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek i zwolnień w podatku od nieruchomości.
2012 8699 2012-12-06 Uchwała Uchwała nr XX/96/12 Rady Gminy Rusinów z dnia 26 listopada 2012r. w sprawie określenia stawek i zwolnień w podatku od środków transportowych.
2012 8698 2012-12-06 Uchwała Uchwała nr XX/94/12 Rady Gminy Rusinów z dnia 26 listopada 2012r. w sprawie podziału Gminy Rusinów na obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2012 6640 2012-10-02 Uchwała Uchwała nr XIX/91/12 Rady Gminy Rusinów z dnia 17 września 2012r. w sprawie podziału Gminy Rusinów na okręgi wyborcze
2012 4324 2012-05-23 Uchwała Uchwała nr XVII/79/12 Rady Gminy Rusinów z dnia 11 maja 2012r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę Rusinów
2012 1185 2012-02-10 Uchwała Uchwała nr XIV/61/12 Rady Gminy Rusinów z dnia 23 stycznia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2012
2012 1184 2012-02-10 Uchwała Uchwała nr XIV/59/12 Rady Gminy Rusinów z dnia 23 stycznia 2012r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Gminy Rusinów z wyłączeniem sołectwa Rusinów i części sołectwa Wola Gałecka- I etap
2012 1014 2012-02-07 Uchwała Uchwała nr XIV/63/12 Rady Gminy Rusinów z dnia 23 stycznia 2012r. w sprawie zmiany uchwały określającej stawki i zwolnienia w podatku od środków transportowych
2012 1013 2012-02-07 Uchwała Uchwała nr XIV/62/12 Rady Gminy Rusinów z dnia 23 stycznia 2012r. w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez przedszkole publiczne prowadzone przez Gminę Rusinów
2011 7929 2011-12-17 Uchwała Uchwała nr XIII/54/11 Rady Gminy Rusinów z dnia 8 grudnia 2011r. w sprawie obniżenia ceny drewna do wymiaru podatku leśnego na 2012 rok
2011 7928 2011-12-17 Uchwała Uchwała nr XIII/53/11 Rady Gminy Rusinów z dnia 8 grudnia 2011r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2012 rok
2011 7931 2011-12-17 Uchwała Uchwała nr XIII/56/11 Rady Gminy Rusinów z dnia 8 grudnia 2011r. w sprawie określenia stawek i zwolnień w podatku od środków transportowych
2011 7930 2011-12-17 Uchwała Uchwała nr XIII/55/11 Rady Gminy Rusinów z dnia 8 grudnia 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek i zwolnień w podatku od nieruchomości
2011 6395 2011-11-21 Uchwała Uchwała nr XII/49/11 Rady Gminy Rusinów z dnia 7 listopada 2011r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości gruntów związanych z funkcjonowaniem placów zabaw dla dzieci i sportowych boisk udostępnionych do użytku publicznego
2011 3830 2011-07-09 Uchwała Uchwała nr VIII/31/11 Rady Gminy Rusinów z dnia 27 czerwca 2011r. w sprawie uchwalenia Regulaminu odprowadzania ścieków w Gminie Rusinów
2011 3831 2011-07-09 Uchwała Uchwała nr VIII/33/11 Rady Gminy Rusinów z dnia 27 czerwca 2011r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości gruntów związanych z funkcjonowaniem placów zabaw dla dzieci i sportowych boisk udostępnionych do użytku publicznego
2011 1685 2011-04-07 Uchwała Uchwała nr V/15/11 Rady Gminy Rusinów z dnia 7 marca 2011r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Rusinów i części sołectwa Wola Gałecka w gminie Rusinów
2011 1557 2011-03-30 Uchwała Uchwała nr III/9/10 Rady Gminy Rusinów z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2011
2011 404 2011-01-31 Uchwała Uchwała nr IV/12/2011 Rady Gminy Rusinów z dnia 24 stycznia 2011r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej określenia stawek i zwolnień w podatku od nieruchomości.
2010 5729 2010-12-02 Uchwała Uchwała nr XLV/199/2010 Rady Gminy Rusinów z dnia 29 października 2010r. w sprawie: obniżenia ceny drewna do wymiaru podatku leśnego na 2011 rok.
2010 5730 2010-12-02 Uchwała Uchwała nr XLV/200/2010 Rady Gminy Rusinów z dnia 29 października 2010r. w sprawie: zmiany uchwały dotyczącej określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego, organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
2010 5727 2010-12-02 Uchwała Uchwała nr XLIV/196/2010 Rady Gminy Rusinów z dnia 15 września 2010r. w sprawie: określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego, organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
2010 5728 2010-12-02 Uchwała Uchwała nr XLV/198/2010 Rady Gminy Rusinów z dnia 29 października 2010r. w sprawie: obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2011 rok.
2010 5733 2010-12-02 Uchwała Uchwała nr XLV/204/2010 Rady Gminy Rusinów z dnia 29 października 2010r. w sprawie: ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych na terenie Gminy Rusinów.
2010 5734 2010-12-02 Uchwała Uchwała nr XLV/205/2010 Rady Gminy Rusinów z dnia 29 października 2010r. w sprawie: określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.
2010 5731 2010-12-02 Uchwała Uchwała nr XLV/202/2010 Rady Gminy Rusinów z dnia 29 października 2010r. w sprawie: regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym.
2010 5732 2010-12-02 Uchwała Uchwała nr XLV/203/2010 Rady Gminy Rusinów z dnia 29 października 2010r. w sprawie: zasad usytuowania na terenie Gminy Rusinów miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
2010 3752 2010-08-21 Uchwała Uchwała nr XLIII/185/10 Rady Gminy Rusinów z dnia 25 czerwca 2010r. w sprawie udzielenia upoważnienia Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rusinowie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej w przedmiocie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym
2010 2427 2010-06-09 Uchwała Uchwała nr XLI/178/10 Rady Gminy Rusinów z dnia 28 kwietnia 2010r. udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Rusinów za 2009 rok
2010 2426 2010-06-09 Uchwała Uchwała nr XLI/172/10 Rady Gminy Rusinów z dnia 28 kwietnia 2010r. w sprawie ustalenia stawki opłat za odbiór nieczystości ciekłych z terenu Gminy Rusinów
2010 202 2010-01-18 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/162/09 Rady Gminy Rusinów z dnia 28 grudnia 2009r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Rusinów na rok 2010.
2009 4221 2009-08-31 Uchwała Uchwała nr XXXIV/149/09 Rady Gminy Rusinów z dnia 17 sierpnia 2009r. w sprawie zmiany w Regulaminie określającym wysokość stawek i warunki przyznawania dodatku motywacyjnego, funkcyjnego oraz za warunki pracy, sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe oraz godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość i warunki wypłacania pozostałych składników wynagradzania
2009 3006 2009-07-05 Uchwała Uchwała nr XXXI/136/09 Rady Gminy Rusinów z dnia 19 maja 2009r. w sprawie utworzenia przedszkola samorządowego
2009 3007 2009-07-05 Uchwała Uchwała nr XXXI/137/09 Rady Gminy Rusinów z dnia 19 maja 2009r. w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w Gminie Rusinów
2009 3008 2009-07-05 Uchwała Uchwała nr XXXI/138/09 Rady Gminy Rusinów z dnia 19 maja 2009r. w sprawie włączenia Samorządowego Przedszkola w Rusinowie do Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Rusinowie
2009 2576 2009-06-15 Uchwała Uchwała nr XXX/135/09 Rady Gminy Rusinów z dnia 28 kwietnia 2009r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Rusinów za 2008 rok
2009 2353 2009-06-08 Uchwała Uchwała nr XXIX/130/09 Rady Gminy Rusinów z dnia 14 kwietnia 2009r. w sprawie uchwalenia Regulaminu określającego tryb i kryteria przyznawania nagród ze specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli
2009 2354 2009-06-08 Uchwała Uchwała nr XXIX/131/09 Rady Gminy Rusinów z dnia 14 kwietnia 2009r. w sprawie uchwalenia Regulaminu określającego wysokość stawek i warunki przyznawania dodatku motywacyjnego, funkcyjnego oraz za warunki pracy, sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe oraz godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość i warunki wypłacania pozostałych składników wynagradzania
2009 1545 2009-04-29 Uchwała Uchwała nr XXVIII/124/09 z dnia 9 marca 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian do regulaminu dostarczania wody