Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 158

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 11597 2019-10-08 Uchwała Uchwała nr 92/XII/2019 Rady Gminy Rościszewo z dnia 27 września 2019 r. w sprawie zaliczenia drogi po przebudowie do kategorii drogi gminnej oraz ustalenia jej przebiegu
2019 9621 2019-08-06 Uchwała Uchwała nr 81/X/2019 Rady Gminy Rościszewo z dnia 31 lipca 2019 r. w sprawie przyjęcia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Rościszewo
2019 6197 2019-05-10 Uchwała Uchwała nr 56/VII/2019 Rady Gminy Rościszewo z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie Statutu Gminy Rościszewo
2019 4624 2019-04-09 Uchwała Uchwała nr 52/VI/2019 Rady Gminy Rościszewo z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia „ Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Rościszewo w 2019 roku”
2019 4623 2019-04-09 Uchwała Uchwała nr 50/VI/2019 Rady Gminy Rościszewo z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Rościszewo oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku
2019 4622 2019-04-09 Uchwała Uchwała nr 46/VI/2019 Rady Gminy Rościszewo z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków na obszarze Gminy Rościszewo
2019 1630 2019-02-05 Uchwała Uchwała nr 42/V/2019 Rady Gminy Rościszewo z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania
2019 1629 2019-02-05 Uchwała Uchwała nr 41/V/2019 Rady Gminy Rościszewo z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty
2019 1628 2019-02-05 Uchwała Uchwała nr 40/V/2019 Rady Gminy Rościszewo z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2019 1627 2019-02-05 Uchwała Uchwała nr 38/V/2019 Rady Gminy Rościszewo z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego Gminy Rościszewo w zakresie dożywiania w ramach realizacji wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023
2019 1626 2019-02-05 Uchwała Uchwała nr 37/V/2019 Rady Gminy Rościszewo z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego w celu udzielenia wsparcia w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023
2019 1625 2019-02-05 Uchwała Uchwała nr 36/V/2019 Rady Gminy Rościszewo z dnia 23 stycznia 2019 r. uchylająca uchwałę Nr 31/IV/2018 Rady Gminy Rościszewo z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego Gminy Rościszewo w zakresie dożywiania w ramach realizacji wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023
2019 1624 2019-02-05 Uchwała Uchwała nr 35/V/2019 Rady Gminy Rościszewo z dnia 23 stycznia 2019 r. uchylająca uchwałę Nr 28/IV/2018 Rady Gminy Rościszewo z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego w celu udzielenia wsparcia w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023
2019 1548 2019-02-01 Uchwała Uchwała nr 43/V/2019 Rady Gminy Rościszewo z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie nadania Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Rościszewie
2019 208 2019-01-04 Uchwała Uchwała nr 31/IV/2018 Rady Gminy Rościszewo z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego gminnego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023 na terenie Gminy Rościszewo
2019 207 2019-01-04 Uchwała Uchwała nr 30/IV/2018 Rady Gminy Rościszewo z dnia 28 grudnia 2018 r. Uchwała Budżetowa Gminy Rościszewo na 2019 rok
2019 206 2019-01-04 Uchwała Uchwała nr 28/IV/2018 Rady Gminy Rościszewo z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego w celu udzielenia wsparcia w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023
2018 12342 2018-12-12 Uchwała Uchwała nr 17/III/2018 Rady Gminy Rościszewo z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie podatku od środków transportowych na 2019 rok
2018 12341 2018-12-12 Uchwała Uchwała nr 16/III/2018 Rady Gminy Rościszewo z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowaną jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Rościszewo na 2019 rok
2018 12340 2018-12-12 Uchwała Uchwała nr 15/III/2018 Rady Gminy Rościszewo z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna dla celów wymiaru podatku leśnego na obszarze gminy Rościszewo na 2019 rok
2018 12339 2018-12-12 Uchwała Uchwała nr 14/III/2018 Rady Gminy Rościszewo z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na 2019 r. obowiązujących na terenie Gminy Rościszewo oraz zwolnień, w tym podatku
2018 12088 2018-12-10 Uchwała Uchwała nr 19/III/2018 Rady Gminy Rościszewo z dnia 6 grudnia 2018 r. uchylająca uchwałę nr 239/XLV/2018 z dnia 9 listopada 2018 roku w sprawie zasad udzielania dotacji i rozliczania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków na obszarze Gminy Rościszewo
2018 11220 2018-11-19 Uchwała Uchwała nr 239/XLV/2018 Rady Gminy Rościszewo z dnia 9 listopada 2018 r. w sprawie zasad udzielania dotacji i rozliczania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków na obszarze Gminy Rościszewo
2018 11219 2018-11-19 Uchwała Uchwała nr 238/XLV/2018 Rady Gminy Rościszewo z dnia 9 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad kierowania i ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych
2018 8408 2018-09-05 Uchwała Uchwała nr 232/XLIII/2018 Rady Gminy Rościszewo z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek dla nauczycieli pełniących stanowiska kierownicze, obowiązującej tygodniowej liczby godzin dla pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych oraz zasady rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego.
2018 8407 2018-09-05 Uchwała Uchwała nr 231/XLIII/2018 Rady Gminy Rościszewo z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w publicznych szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Rościszewo
2018 8406 2018-09-05 Uchwała Uchwała nr 230/XLIII/2018 Rady Gminy Rościszewo z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie gminy Rościszewo
2018 3354 2018-04-04 Uchwała Uchwała nr 210/XXXVIII/2018 Rady Gminy Rościszewo z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Rościszewo na obwody głosowania
2018 3353 2018-04-04 Uchwała Uchwała nr 209/XXXVIII/2018 Rady Gminy Rościszewo z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia „ Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Rościszewo w 2018 roku”
2018 2486 2018-03-13 Uchwała Uchwała nr 203/XXXVII/2018 Rady Gminy Rościszewo z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie podziału Gminy Rościszewo na okręgi wyborcze.
2018 1503 2018-02-14 Uchwała Uchwała nr 201/XXXVI/2018 Rady Gminy Rościszewo z dnia 5 lutego 2018 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Rościszewo lub jej jednostkom podległym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu uprawnionego do udzielania tych ulg.
2018 802 2018-01-23 Uchwała Uchwała nr 187/XXXIV/2017 Rady Gminy Rościszewo z dnia 28 grudnia 2017 r. Uchwała Budżetowa Gminy Rościszewo na 2018 rok
2017 11625 2017-12-08 Uchwała Uchwała nr 182/XXXIII/2017 Rady Gminy Rościszewo z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie podatku od środków transportowych na 2018 rok.
2017 11624 2017-12-08 Uchwała Uchwała nr 181/XXXIII/2017 Rady Gminy Rościszewo z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowaną jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Rościszewo na 2018 rok.
2017 11623 2017-12-08 Uchwała Uchwała nr 180/XXXIII/2017 Rady Gminy Rościszewo z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna dla celów wymiaru podatku leśnego na obszarze gminy Rościszewo na 2018 rok.
2017 11622 2017-12-08 Uchwała Uchwała nr 179/XXXIII/2017 Rady Gminy Rościszewo z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na 2018 r. obowiązujących na terenie Gminy Rościszewo oraz zwolnień, w tym podatku.
2017 10039 2017-11-09 Uchwała Uchwała nr 174/XXXII/2017 Rady Gminy Rościszewo z dnia 30 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im.Tadeusza Kościuszki w Łukomiu w ośmioletnią Szkołę Podstawową im.Tadeusza Kościuszki w Łukomiu
2017 10035 2017-11-09 Uchwała Uchwała nr 173/XXXII/2017 Rady Gminy Rościszewo z dnia 30 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół Samorządowych w Rościszewie w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Rościszewie.
2017 3632 2017-04-11 Uchwała Uchwała nr 148/XXVII/2017 Rady Gminy Rościszewo z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów naboru do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Rościszewo, do postępowania rekrutacyjnego dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły.
2017 3631 2017-04-11 Uchwała Uchwała nr 147/XXVII/2017 Rady Gminy Rościszewo z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów naboru do oddziałów przedszkolnych oraz innych form wychowania przedszkolnego, dla których organem prowadzącym jest Gmina Rościszewo
2017 3630 2017-04-11 Uchwała Uchwała nr 146/XXVII/2017 Rady Gminy Rościszewo z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego
2017 3629 2017-04-11 Uchwała Uchwała nr 145/XXVII/2017 Rady Gminy Rościszewo z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Rościszewo w 2017 roku"
2017 295 2017-01-11 Uchwała Uchwała nr 132/XXIV/2016 Rady Gminy Rościszewo z dnia 30 grudnia 2016r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2017 294 2017-01-11 Uchwała Uchwała nr 130/XXIV/2016 Rady Gminy Rościszewo z dnia 30 grudnia 2016r. Uchwała Budżetowa Gminy Rościszewo na 2017 rok
2017 202 2017-01-10 Uchwała Uchwała nr 133/XXIV/2016 Rady Gminy Rościszewo z dnia 30 grudnia 2016r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Rościszewo
2016 10964 2016-12-08 Uchwała Uchwała nr 125/XXIII/2016 Rady Gminy Rościszewo z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie podatku od środków transportowych na 2017 rok.
2016 10963 2016-12-08 Uchwała Uchwała nr 124/XXIII/2016 Rady Gminy Rościszewo z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowaną jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Rościszewo na 2017 rok.
2016 10962 2016-12-08 Uchwała Uchwała nr 123/XXIII/2016 Rady Gminy Rościszewo z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna dla celów wymiaru podatku leśnego na obszarze gminy Rościszewo na 2017 rok.
2016 10961 2016-12-08 Uchwała Uchwała nr 122/XXIII/2016 Rady Gminy Rościszewo z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na 2017 r. obowiązujących na terenie Gminy Rościszewo oraz zwolnień, w tym podatku.
2016 8953 2016-10-17 Uchwała Uchwała nr 115/XXI/2016 Rady Gminy Rościszewo z dnia 29 września 2016r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Rościszewo.
2016 8007 2016-09-09 Uchwała Uchwała nr 112/XX/2016 Rady Gminy Rościszewo z dnia 31 sierpnia 2016r. w sprawie wymagań jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Rościszewo.
2016 8006 2016-09-09 Uchwała Uchwała nr 110/XX/2016 Rady Gminy Rościszewo z dnia 31 sierpnia 2016r. w sprawie nadania Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Rościszewie.
2016 5801 2016-07-01 Uchwała Uchwała nr 106/XIX/2016 Rady Gminy Rościszewo z dnia 20 czerwca 2016r. w sprawie określania zasad nabywania, zbywania i wydzierżawiania nieruchomości na czas dłuższy niż 3 lata i na czas nieoznaczony
2016 4248 2016-05-04 Uchwała Uchwała nr 97/XVII/2016 Rady Gminy Rościszewo z dnia 21 kwietnia 2016r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2016 3827 2016-04-19 Uchwała Uchwała nr 93/XVI/2016 Rady Gminy Rościszewo z dnia 30 marca 2016r. w sprawie określania wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2016 3826 2016-04-19 Uchwała Uchwała nr 92/XVI/2016 Rady Gminy Rościszewo z dnia 30 marca 2016r. w sprawie przyjęcia ,,Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy Rościszewo na lata 2016-2019''
2016 3825 2016-04-19 Uchwała Uchwała nr 91/xvi/2016 Rady Gminy Rościszewo z dnia 30 marca 2016r. w sprawie przyjęcia ,,Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Rościszewo w 2016 roku''
2016 3824 2016-04-19 Uchwała Uchwała nr 90/XVI/2016 Rady Gminy Rościszewo z dnia 30 marca 2016r. w sprawie: ustalenia wysokości ekwiwalentu za udział w działaniach ratowniczych lub szkoleniu pożarniczym dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych w Gminie Rościszewo
2016 2124 2016-03-04 Uchwała Uchwała nr 81/XV/2016 Rady Gminy Rościszewo z dnia 29 stycznia 2016r. w sprawie określenia kryteriów naboru do oddziałów przedszkolnych oraz innych form wychowania przedszkolnego, dla których organem prowadzącym jest Gmina Rościszewo
2016 2123 2016-03-04 Uchwała Uchwała nr 80/XV/2016 Rady Gminy Rościszewo z dnia 29 stycznia 2016r. w sprawie określenia kryteriów naboru do klas pierwszych szkół podstawowych i gimnazjów, dla których organem prowadzącym jest Gmina Rościszewo, do postępowania rekrutacyjnego dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły.
2016 905 2016-01-28 Uchwała Uchwała nr 78/XIV/2015 Rady Gminy Rościszewo z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Rościszewo na 2016 rok.
2015 10304 2015-12-09 Uchwała Uchwała nr 73/XII/2015 Rady Gminy Rościszewo z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów deklaracji i informacji podatkowych w zakresie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego.
2015 10303 2015-12-09 Uchwała Uchwała nr 72/XII/2015 Rady Gminy Rościszewo z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na 2016 rok obowiązujących na terenie Gminy Rościszewo oraz zwolnień, w tym podatku.
2015 10053 2015-12-04 Uchwała Uchwała nr 66/XI/2015 Rady Gminy Rościszewo z dnia 30 października 2015r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków.
2015 9050 2015-11-13 Uchwała Uchwała nr 67/XI/2015 Rady Gminy Rościszewo z dnia 30 października 2015r. w sprawie poboru inkasa podatków lokalnych oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2015 9049 2015-11-13 Uchwała Uchwała nr 65/XI/2015 Rady Gminy Rościszewo z dnia 30 października 2015r. w sprawie wyboru metody ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty.
2015 9048 2015-11-13 Uchwała Uchwała nr 64/XI/2015 Rady Gminy Rościszewo z dnia 30 października 2015r. w sprawie określenia wzorów deklaracji i informacji podatkowych w zakresie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego.
2015 9047 2015-11-13 Uchwała Uchwała nr 63/XI/2015 Rady Gminy Rościszewo z dnia 30 października 2015r. w sprawie podatku od środków transportowych na 2016 rok.
2015 9046 2015-11-13 Uchwała Uchwała nr 62/XI/2015 Rady Gminy Rościszewo z dnia 30 października 2015r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowaną jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Rościszewo na 2016 rok.
2015 9045 2015-11-13 Uchwała Uchwała nr 61/XI/2015 Rady Gminy Rościszewo z dnia 30 października 2015r. w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna dla celów wymiaru podatku leśnego na obszarze gminy Rościszewo na 2016 rok.
2015 9044 2015-11-13 Uchwała Uchwała nr 60/XI/2015 Rady Gminy Rościszewo z dnia 30 października 2015r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na 2016 rok obowiązujących na terenie Gminy Rościszewo oraz zwolnień, w tym podatku.
2015 5148 2015-06-09 Uchwała Uchwała nr 47/VII/2015 Rady Gminy Rościszewo z dnia 26 maja 2015r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2015 5147 2015-06-09 Uchwała Uchwała nr 46/VII/2015 Rady Gminy Rościszewo z dnia 26 maja 2015r. w sprawie terminu,częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2015 5146 2015-06-09 Uchwała Uchwała nr 45/VII/2015 Rady Gminy Rościszewo z dnia 26 maja 2015r. w sprawie wyboru metody ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty.
2015 2384 2015-03-18 Uchwała Uchwała nr 27/IV/2015 Rady Gminy Rościszewo z dnia 6 lutego 2015r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.
2015 381 2015-01-19 Uchwała Uchwała nr 18/III/2014 Rady Gminy Rościszewo z dnia 30 grudnia 2014r. Uchwała Budżetowa Gminy Rościszewo na 2015rok.
2014 10456 2014-11-19 Uchwała Uchwała nr 234/XLV/14 Rady Gminy Rościszewo z dnia 30 października 2014r. w sprawie ustalenia podatku od nieruchomości na 2015 rok obowiązujących na terenie Gminy Rościszewo oraz zwolnień w tym podatku.
2014 10269 2014-11-07 Uchwała Uchwała nr 238/XLV/14 Rady Gminy Rościszewo z dnia 30 października 2014r. w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej na 2015 rok.
2014 10268 2014-11-07 Uchwała Uchwała nr 237/XLV/14 Rady Gminy Rościszewo z dnia 30 października 2014r. w sprawie podatku od środków transportowych na 2015 rok.
2014 10267 2014-11-07 Uchwała Uchwała nr 236/XLV/14 Rady Gminy Rościszewo z dnia 30 października 2014r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta ,przyjmowaną jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Rościszewo na 2015 rok.
2014 10266 2014-11-07 Uchwała Uchwała nr 235/XLV/14 Rady Gminy Rościszewo z dnia 30 października 2014r. w sprawie obnbiżenia średniej ceny sprzedaży drewna dla celów wymiaru podatku leśnego na obszarze gminy Rościszewo na 2015 rok.
2014 3869 2014-04-10 Uchwała Uchwała nr 207/XXXVII/14 Rady Gminy Rościszewo z dnia 31 marca 2014r. w sprawie wprowadzenia regulaminu korzystania z boiska gminnego w Łukomiu gm.Rościszewo.
2014 3868 2014-04-10 Uchwała Uchwała nr 206/XXXVII/14 Rady Gminy Rościszewo z dnia 31 marca 2014r. w sprawie zmiany opisu obwodów głosowania
2014 3867 2014-04-10 Uchwała Uchwała nr 205/XXXVII/14 Rady Gminy Rościszewo z dnia 31 marca 2014r. w sprawie zmiany opisu okręgów wyborczych
2014 1586 2014-02-20 Uchwała Uchwała nr 189/XXXIV/14 Rady Gminy Rościszewo z dnia 31 stycznia 2014r. w sprawie ustanowienia wieloletniego gminnego programu osłonowego w zakresie dożywiania dzieci i młodzieży z terenu Gminy Rościszewo na lata 2014-2020.
2014 1263 2014-02-07 Uchwała Uchwała nr 188/XXXIV/14 Rady Gminy Rościszewo z dnia 31 stycznia 2014r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia zasiłku celowego z przeznaczeniem na zakup żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020.
2014 440 2014-01-17 Uchwała Uchwała nr 182/XXXIII/13 Rady Gminy Rościszewo z dnia 30 grudnia 2013r. Uchwała Budżetowa Gminy Rościszewo na 2014 rok.
2013 11645 2013-11-08 Uchwała Uchwała nr 174/XXXI/13 Rady Gminy Rościszewo z dnia 30 października 2013r. w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej na 2014 rok.
2013 11644 2013-11-08 Uchwała Uchwała nr 173/XXXI/13 Rady Gminy Rościszewo z dnia 30 października 2013r. w sprawie podatku od środków transportowych na 2014 rok.
2013 11643 2013-11-08 Uchwała Uchwała nr 172/XXXI/13 Rady Gminy Rościszewo z dnia 30 października 2013r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta ,przyjmowaną jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Rościszewo na 2014 rok.
2013 11642 2013-11-08 Uchwała Uchwała nr 171/XXXI/13 Rady Gminy Rościszewo z dnia 30 października 2013r. w sprawie obnbiżenia średniej ceny sprzedaży drewna dla celów wymiaru podatku leśnego na obszarze gminy Rościszewo na 2014 rok.
2013 11641 2013-11-08 Uchwała Uchwała nr 170/XXXI/13 Rady Gminy Rościszewo z dnia 30 października 2013r. w sprawie ustalenia podatku od nieruchomości na 2014 rok obowiązujących na terenie Gminy Rościszewo oraz zwolnień w tym podatku.
2013 7544 2013-07-04 Uchwała Uchwała nr 156/XXVII/13 Rady Gminy Rościszewo z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej spółkom wodnym,trybu post epowania i sposobu jej rozliczania.
2013 6076 2013-05-31 Uchwała Uchwała nr 149/XXV/13 Rady Gminy Rościszewo z dnia 15 maja 2013r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2013 6075 2013-05-31 Uchwała Uchwała nr 148/XXV/13 Rady Gminy Rościszewo z dnia 15 maja 2013r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Rościszewo
2013 6074 2013-05-31 Uchwała Uchwała nr 145/XXV/13 Rady Gminy Rościszewo z dnia 15 maja 2013r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Rościszewo
2013 4722 2013-04-18 Uchwała Uchwała nr 142/XXIV/13 Rady Gminy Rościszewo z dnia 5 kwietnia 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2013 4094 2013-04-05 Uchwała Uchwała nr 138/XXIII/13 Rady Gminy Rościszewo z dnia 21 marca 2013r. w sprawie zasad udzielania dotacji z budżetu Gminy Rościszewo Spólkom Wodnym.
2013 4093 2013-04-05 Uchwała Uchwała nr 137//XXIII/13 Rady Gminy Rościszewo z dnia 21 marca 2013r. w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwiarząt na terenie gminy Rościszewo w 2013 roku"
2013 787 2013-01-22 Uchwała Uchwała nr 127/XXI/12 Rady Gminy Rościszewo z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie obwodów głosowania.
2013 786 2013-01-22 Uchwała Uchwała nr 126/XXI/12 Rady Gminy Rościszewo z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie określenia szczgółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2013 785 2013-01-22 Uchwała Uchwała nr 125/XXI/12 Rady Gminy Rościszewo z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2013 784 2013-01-22 Uchwała Uchwała nr 124/XXI/12 Rady Gminy Rościszewo z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2013 783 2013-01-22 Uchwała Uchwała nr 123/XXI/12 Rady Gminy Rościszewo z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie wyboru metody ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty
2013 782 2013-01-22 Uchwała Uchwała nr 122/XXI/12 Rady Gminy Rościszewo z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Rościszewo.
2013 781 2013-01-22 Uchwała Uchwała nr 119/XXI/12 Rady Gminy Rościszewo z dnia 28 grudnia 2012r. Uchwała Budżetowa Gminy Rościszewo na 2013 rok.
2013 780 2013-01-22 Uchwała Uchwała nr 118/XXI/12 Rady Gminy Rościszewo z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rościszewo na lata 2013-2018
2012 8041 2012-11-23 Uchwała Uchwała nr 114/XX/12 Rady Gminy Rościszewo z dnia 13 listopada 2012r. w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Rościszewie.
2012 7819 2012-11-21 Uchwała Uchwała nr 109/XIX/12 Rady Gminy Rościszewo z dnia 30 października 2012r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta jako podstawy ustalenia podatku rolnego na obszarze gminy Rościszewo na 2013 rok.
2012 7818 2012-11-21 Uchwała Uchwała nr 108/XIX/12 Rady Gminy Rościszewo z dnia 30 października 2012r. w sprawie obnbiżenia średniej ceny skupu drewna jako podstawy do ustalenia podatku leśnego na obszarze gminy Rościszewo na 2013 rok.
2012 7817 2012-11-21 Uchwała Uchwała nr 110/XIX/12 Rady Gminy Rościszewo z dnia 30 października 2012r. w sprawie podatku od środków transportowych na 2013 rok.
2012 7816 2012-11-21 Uchwała Uchwała nr 111/XIX/12 Rady Gminy Rościszewo z dnia 30 października 2012r. w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej na 2013 rok.
2012 7815 2012-11-21 Uchwała Uchwała nr 107/XIX/12 Rady Gminy Rościszewo z dnia 30 października 2012r. w sprawie ustalenia podatku od nieruchomości na 2013 rok oraz zwolnień z tego podatku.
2012 7814 2012-11-21 Uchwała Uchwała nr 113/XIX/12 Rady Gminy Rościszewo z dnia 30 października 2012r. w sprawie przyjęcia przez Gminę-Miasto Płock zadań Gminy Rościszewo w zakresie usuwania następstw nadużywania alkoholu poprzez przyjmowanie osób w stanie nietrzeżwości z Gminy Rościszewo do Izby Wytrzeźwień w Płocku.
2012 7813 2012-11-21 Uchwała Uchwała nr 112/XIX/12 Rady Gminy Rościszewo z dnia 30 października 2012r. w sprawie okręgów wyborczych
2012 5435 2012-07-19 Uchwała Uchwała nr 96/XVII/12 Rady Gminy Rościszewo z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Rościszewie.
2012 5434 2012-07-19 Uchwała Uchwała nr 95/XVII/12 Rady Gminy Rościszewo z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Rościszewo.
2012 4671 2012-06-12 Uchwała Uchwała nr 86/XVI/12 Rady Gminy Rościszewo z dnia 30 maja 2012r. w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Rościszewie.
2012 4670 2012-06-12 Uchwała Uchwała nr 91/XVI/12 Rady Gminy Rościszewo z dnia 30 maja 2012r. w sprawie przyjęcia "Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Rościszewo na lata 2012-2017"
2012 3304 2012-04-11 Uchwała Uchwała nr 83/XV/12 Rady Gminy Rościszewo z dnia 28 marca 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu Organizacyjnego Zespołu Wychowania Przedszkolnego w Zespole Szkół Samorządowych Szkoła Podstawowa w Rościszewie, stanowiącego załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy Rościszewo nr 189/XL/10 z dnia 30.09.2010r.
2012 3303 2012-04-11 Uchwała Uchwała nr 82/XV/12 Rady Gminy Rościszewo z dnia 28 marca 2012r. w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwiarząt na terenie gminy Rościszewo w 2012 roku"
2012 1316 2012-02-15 Uchwała Uchwała nr 38/VIII/11 Rady Gminy Rościszewo z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.
2012 1315 2012-02-15 Uchwała Uchwała nr 37/VIII/11 Rady Gminy Rościszewo z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie zmiany Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.
2012 188 2012-01-16 Uchwała Uchwała nr 70/XIII/11 Rady Gminy Rościszewo z dnia 28 grudnia 2011r. Uchwała Budżetowa Gminy Rościszewo na 2012 rok.
2011 7496 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr 62/XII/11 Rady Gminy Rościszewo z dnia 23 listopada 2011r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta jako podstawy ustalenia podatku rolnego na obszarze gminy Rościszewo na 2012 rok.
2011 7495 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr 61/XII/11 Rady Gminy Rościszewo z dnia 23 listopada 2011r. w sprawie obnbiżenia średniej ceny skupu drewna jako podstawy do ustalenia podatku leśnego na obszarze gminy Rościszewo na 2012 rok.
2011 7494 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr 60/XII/11 Rady Gminy Rościszewo z dnia 23 listopada 2011r. w sprawie ustalenia podatku od nieruchomości na 2012 rok oraz zwolnień z tego podatku.
2011 7499 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr 65/XII/11 Rady Gminy Rościszewo z dnia 23 listopada 2011r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenia w wodę i odprowadzenie ścieków.
2011 7498 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr 64/XII/11 Rady Gminy Rościszewo z dnia 23 listopada 2011r. w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej na 2012 rok.
2011 7497 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr 63/XII/11 Rady Gminy Rościszewo z dnia 23 listopada 2011r. w sprawie podatku od środków transportowych na 2012 rok.
2011 639 2011-02-18 Uchwała Uchwała nr 15/IV/10 Rady Gminy Rościszewo z dnia 30 grudnia 2010r. Uchwała Budżetowa Gminy Rościszewo na 2011 rok
2010 6619 2010-12-13 Uchwała Uchwała nr 196/XLI/10 Rady Gminy Rościszewo z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej na 2011 rok.
2010 6618 2010-12-13 Uchwała Uchwała nr 195/XLI/10 Rady Gminy Rościszewo z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na 2011 rok oraz zwolnień z tego podatku.
2010 6617 2010-12-13 Uchwała Uchwała nr 194/XLI/10 Rady Gminy Rościszewo z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie podatku od środków transportowych na 2011 rok
2010 6622 2010-12-13 Uchwała Uchwała nr 200/XLI/10 Rady Gminy Rościszewo z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego,organizacjami pozarządowymi i podmiotami,o których mowa w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących ich działalności statutowej.
2010 6621 2010-12-13 Uchwała Uchwała nr 198/XLI/10 Rady Gminy Rościszewo z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta jako podstawy ustalenia podatku rolnego na obszarze gminy Rościszewo na 2011 rok.
2010 6620 2010-12-13 Uchwała Uchwała nr 197/XLI/10 Rady Gminy Rościszewo z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu drewna jako podstawy do ustalenia podatku leśnego na obszarze gminy Rościszewo na 2011 rok
2010 6437 2010-12-11 Uchwała Uchwała nr 189/XL/10 Rady Gminy Rościszewo z dnia 30 września 2010r. w sprawie uzupełnienia sieci oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych o inne formy wychowania przedszkolnego.
2010 5229 2010-11-15 Uchwała Uchwała nr 182/XXXIX/10 z dnia 30 sierpnia 2010r. w sprawie uchwalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Rościszewo
2010 396 2010-02-08 Uchwała Uchwała nr 162/XXXIII/09 Rady Gminy Rościszewo z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2010
2009 6440 2009-12-16 Uchwała Uchwała nr 152/XXXII/09 z dnia 30 listopada 2009r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na 2010 rok oraz zwolnień z tego podatku
2009 6439 2009-12-16 Uchwała Uchwała nr 151/XXXII/09 z dnia 30 listopada 2009r. w sprawie podatku od środków transportowych na 2010 rok
2009 6441 2009-12-16 Uchwała Uchwała nr 153/XXXII/09 z dnia 30 listopada 2009r. w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej na 2010 rok
2009 6442 2009-12-16 Uchwała Uchwała nr 154/XXXII/09 z dnia 30 listopada 2009r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu drewna jako podstawy do ustalenia podatku leśnego na obszarze gminy Rościszewo na 2010 rok
2009 6443 2009-12-16 Uchwała Uchwała nr 155/XXXII/09 z dnia 30 listopada 2009r. w prawie obniżenia średniej ceny skupu żyta jako podstawy ustalenia podatku rolnego na obszarze gminy Rościszewo na 2010 rok
2009 5043 2009-11-07 Uchwała Uchwała nr 144/XXXI/09 Rady Gminy Rościszewo z dnia 23 października 2009r. w sprawie : 1.Udzielenia i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych dyrektorom i wicedyrektorom szkół, 2.Ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć szkolnych nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym wymiarze godzin oraz pedagogów, psychologów i logopedów
2009 5044 2009-11-07 Uchwała Uchwała nr 145/XXXI/09 Rady Gminy Rościszewo z dnia 23 października 2009r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa dróg gminnych.
2009 5045 2009-11-07 Uchwała Uchwała nr 146/XXXI/09 Rady Gminy Rościszewo z dnia 23 października 2009r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz prowadzenia schronisk dla bezdoimnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie Gminy Rościszewo
2009 4455 2009-09-21 Uchwała Uchwała nr 141/XXX/09 Rady Gminy Rościszewo z dnia 31 sierpnia 2009r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych oraz zasad ich usytuowania na terenie gminy
2009 4456 2009-09-21 Uchwała Uchwała nr 142/XXX/09 Rady Gminy Rościszewo z dnia 31 sierpnia 2009r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełnić przedsiębiorca posiadający lub ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie: 1. Odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości; 2. Opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2009 4129 2009-08-24 Uchwała Uchwała nr 139/XXIX/09 Rady Gminy Rościszewo z dnia 3 sierpnia 2009r. w sprawie przyjęcia statutu Gminego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rościszewie
2009 3350 2009-07-22 Uchwała Uchwała nr 132/XXVIII/09 Rady Gminy Rościszewo z dnia 17 czerwca 2009r. w sprawie nadania Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Rościszewie
2009 3351 2009-07-22 Uchwała Uchwała nr 135/XXVIII/09 Rady Gminy Rościszewo z dnia 17 czerwca 2009r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkół Samorządowych w Rościszewie
2009 3352 2009-07-22 Uchwała Uchwała nr 136XXVIII/09 Rady Gminy Rościszewo z dnia 17 czerwca 2009r. w sprawie wysokości środków finansowych przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej i określenia rodzajów świadczeń w ramach tej pomocy oraz warunków i sposobów ich przyznawania.
2009 2233 2009-06-03 Uchwała Uchwała nr 123/XXVI/09 Rady Gminy Rościszewo z dnia 24 marca 2009r. Uchwała nr 123/XXVI/09 w sprawie wysokości środków finansowych przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej i określenia rodzajów świadczeń w ramach tej pomocy oraz warunków i sposobów ich przyznawania
2009 2234 2009-06-03 Uchwała Uchwała nr 124/XXVI/09 Rady Gminy Rościszewo z dnia 24 marca 2009r. Uchwała nr 124/XXVI/09 w sprawie regulaminu określającego zasady wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w szkołach podstawowych i placówkach prowadzonych przez gminę Rościszewo
2009 230 2009-01-31 Uchwała Uchwała nr 111/XXIV/08 Rady Gminy Rościszewo z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków.
2009 231 2009-01-31 Uchwała Uchwała nr 114/XXIV/08 Rady Gminy Rościszewo z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rościszewo na rok 2009.