Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 301

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 11795 2019-10-11 Uchwała Uchwała nr XI/78/2019 Rady Gminy Radzanów z dnia 25 września 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych na terenie Gminy Radzanów.
2019 11525 2019-10-04 Uchwała Uchwała nr VIII/40/2019 Rady Gminy Radzanów z dnia 20 września 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Młodynie Dolne
2019 11469 2019-10-03 Uchwała Uchwała nr XI/83/2019 Rady Gminy Radzanów z dnia 25 września 2019 r. zmieniająca Uchwałę Rady Gminy Radzanów w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2019 11468 2019-10-03 Uchwała Uchwała nr XI/82/2019 Rady Gminy Radzanów z dnia 25 września 2019 r. w sprawie upoważnienia p.o. Dyrektora Przedszkola Publicznego w Radzanowie do załatwinia indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej.
2019 11263 2019-09-27 Uchwała Uchwała nr VIII/38/2019 Rady Gminy Radzanów z dnia 20 września 2019 r. w sprawie zmiany załącznika do Uchwały Nr II/9/2019 Rady Gminy w Radzanowie z dnia 26 lutego 2019 r w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego oraz opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2019 10237 2019-08-30 Uchwała Uchwała nr X/76/2019 Rady Gminy Radzanów z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie zasad udzielenia i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Radzanów.
2019 10236 2019-08-30 Uchwała Uchwała nr X/75/2019 Rady Gminy Radzanów z dnia 27 sierpnia 2019 r. zmieniająca Uchwałę Rady Gminy w Radzanowie w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Radzanów.
2019 10235 2019-08-30 Uchwała Uchwała nr X/73/2019 Rady Gminy Radzanów z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.
2019 9851 2019-08-14 Uchwała Uchwała nr VII/32/2019 Rady Gminy Radzanów z dnia 14 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany Regulaminu wynagradzania nauczycieli.
2019 9850 2019-08-14 Uchwała Uchwała nr VII/31/2019 Rady Gminy Radzanów z dnia 14 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia sieci oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Radzanów.
2019 9849 2019-08-14 Uchwała Uchwała nr VII/30/2019 Rady Gminy Radzanów z dnia 14 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych a także określenie granic obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Radzanów od dnia 1 września 2019 roku.
2019 9775 2019-08-13 Uchwała Uchwała nr 71/IX/2019 Rady Gminy Radzanów z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarownia przestrzennego dla obszarów położonych na terenie części obrębu geodezyjnego Bojanowo.
2019 8554 2019-07-10 Uchwała Uchwała nr VIII/68/2019 Rady Gminy Radzanów z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie zasad i trybu udzielania spółkom wodnym dotacji celowej oraz sposobu jej rozliczania.
2019 8226 2019-07-03 Uchwała Uchwała nr V/21/2019 Rady Gminy Radzanów z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
2019 8225 2019-07-03 Uchwała Uchwała nr V/20/2019 Rady Gminy Radzanów z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty.
2019 7286 2019-06-11 Uchwała Uchwała nr VII/52/2019 Rady Gminy Radzanów z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Radzanów na lata 2019-2023.
2019 7285 2019-06-11 Uchwała Uchwała nr VII/57/2019 Rady Gminy Radzanów z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie Gminy Radzanów miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
2019 7284 2019-06-11 Uchwała Uchwała nr VII/51/2019 Rady Gminy Radzanów z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy
2019 7283 2019-06-11 Uchwała Uchwała nr VII/56/2019 Rady Gminy Radzanów z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie ustalenia na terenie Gminy Radzanów maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Radzanów
2019 7282 2019-06-11 Uchwała Uchwała nr VII/54/2019 Rady Gminy Radzanów z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr III/25/2018 Rady Gminy Radzanów z dnia 28 grudnia 2018r.w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków poniesionych na świadczenia z pomocy społecznej w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych przez osoby objęte wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
2019 7281 2019-06-11 Uchwała Uchwała nr VII/53/2019 Rady Gminy Radzanów z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr III/26/2018 Rady Gminy Radzanów z dnia 28 grudnia 2018r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej przez osoby objęte rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
2019 7280 2019-06-11 Uchwała Uchwała nr VII/50/2019 Rady Gminy Radzanów z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Radzanów oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od 1 września 2019.
2019 6937 2019-05-31 Uchwała Uchwała nr IV/18/2019 Rady Gminy Radzanów z dnia 24 maja 2019 r. w sprawie trybu i szczegółowych warunków zwolnienia od podatku rolnego gruntów wchodzących w skład gospodarstw rolnych na których zaprzestano produkcji rolnej na terenie Gminy Radzanów.
2019 6513 2019-05-20 Uchwała Uchwała nr VI/45/2019 Rady Gminy Radzanów z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie przyjęcia lokalnego programu pomocy społecznej dla osób, które ponoszą zwiększone koszty grzewcze lokalu związane z trwałą zmianą systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na jeden z systemów proekologicznych .
2019 6436 2019-05-16 Uchwała Uchwała nr VI/46/2019 Rady Gminy Radzanów z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody i określenia warunków udzielania bonifikat od opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowany na cele mieszkaniowe stanowiących własność Gminy Radzanów w prawo własności tych gruntów.
2019 4811 2019-04-12 Uchwała Uchwała nr V/42/2019 Rady Gminy Radzanów z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie ustalenia poboru podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2019 3584 2019-03-19 Uchwała Uchwała nr II/5/2019 Rady Gminy Radzanów z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Radzanów.
2019 3267 2019-03-12 Uchwała Uchwała nr II/8/2019 Rady Gminy Radzanów z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz ustalenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Radzanów.
2019 3266 2019-03-12 Uchwała Uchwała nr II/7/2019 Rady Gminy Radzanów z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie zmian w załącznikach do Uchwały Nr II/11/2006 Rady Gminy w Radzanowie z dnia 25 kwietnia 2006r w sprawie określenia statutów sołectw Gminy Radzanów oraz zmian w załączniku do Uchwały Nr XIII/61/2005 Rady Gminy w Radzanowie z dnia 30 grudnia 2005 r. w sprawie utworzenia sołectwa Śliwiny.
2019 2957 2019-03-05 Uchwała Uchwała nr IV/36/2019 Rady Gminy Radzanów z dnia 7 lutego 2019 r. zmieniająca Uchwałę Rady Gminy Radzanów w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.
2019 2692 2019-02-28 Uchwała Uchwała nr IV/35/2019 Rady Gminy Radzanów z dnia 7 lutego 2019 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Radzanów.
2019 2691 2019-02-28 Uchwała Uchwała nr IV/34/2019 Rady Gminy Radzanów z dnia 7 lutego 2019 r. w sprawie Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Radzanów na lata 2019 - 2024
2019 2622 2019-02-27 Uchwała Uchwała nr II/9/2019 Rady Gminy Radzanów z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego oraz opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2019 1939 2019-02-08 Uchwała Uchwała nr III/27/2018 Rady Gminy Radzanów z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie Uchwały Budżetowej na rok 2019  Gminy Radzanów.
2019 868 2019-01-16 Uchwała Uchwała nr III/20/2018 Rady Gminy Radzanów z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarownie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty.
2019 500 2019-01-10 Uchwała Uchwała nr III/13/2018 Rady Gminy Radzanów z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej przez osoby objęte rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023.
2019 450 2019-01-10 Uchwała Uchwała nr III/14/2018 Rady Gminy Radzanów z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawek tej opłaty.
2019 367 2019-01-09 Uchwała Uchwała nr III/27/2018 Rady Gminy Radzanów z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego Gminy Radzanów w zakresie dożywiania w ramach realizacji wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
2019 305 2019-01-08 Uchwała Uchwała nr III/26/2018 Rady Gminy Radzanów z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej przez osoby objęte rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
2019 304 2019-01-08 Uchwała Uchwała nr III/25/2018 Rady Gminy Radzanów z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków poniesionych na świadczenia z pomocy społecznej w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych przez osoby objęte wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
2018 12757 2018-12-17 Uchwała Uchwała nr II/14/2018 Rady Gminy Radzanów z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Radzanów
2018 12698 2018-12-15 Uchwała Uchwała nr II/8/2018 Rady Gminy Radzanów z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie przyjęcia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na obszarze Gminy Radzanów.
2018 12450 2018-12-13 Uchwała Uchwała nr II/11/2018 Rady Gminy Radzanów z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie zmian w statucie Gminy Radzanów
2018 12433 2018-12-13 Uchwała Uchwała nr II/7/2018 Rady Gminy Radzanów z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie stawek i zwolnień w podatku od środków transportowych
2018 12431 2018-12-13 Uchwała Uchwała nr II/10/2018 Rady Gminy Radzanów z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad tworzenia komitetow inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych oraz formalnych wymogów jakimi muszą odpowiadać składane projekty.
2018 12429 2018-12-13 Uchwała Uchwała nr II/8/2018 Rady Gminy Radzanów z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2018 11672 2018-11-30 Uchwała Uchwała nr X/55/2018 Rady Gminy Radzanów z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2019 rok.
2018 11671 2018-11-30 Uchwała Uchwała nr X/54/2018 Rady Gminy Radzanów z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2019 rok.
2018 11670 2018-11-30 Uchwała Uchwała nr X/53/2018 Rady Gminy Radzanów z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2019 rok.
2018 9979 2018-10-22 Uchwała Uchwała nr XXXIV/185/2018 Rady Gminy Radzanów z dnia 5 października 2018 r. uchylająca Uchwałę Rady Gminy Radzanów w sprawie uchwalenia regulaminu udzielenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Radzanów.
2018 8464 2018-09-06 Uchwała Uchwała nr VII/38/2018 Rady Gminy Radzanów z dnia 17 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia średniej powierzchni gospodarstwa rolnego w gminie Radzanów.
2018 8463 2018-09-06 Uchwała Uchwała nr VII/36/2018 Rady Gminy Radzanów z dnia 17 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany Regulaminu wynagradzania nauczycieli.
2018 8462 2018-09-06 Uchwała Uchwała nr VII/35/2018 Rady Gminy Radzanów z dnia 17 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian statutu Gminy Radzanów.
2018 8176 2018-08-28 Uchwała Uchwała nr XXXIII/180/2018 Rady Gminy Radzanów z dnia 26 lipca 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu geodezyjnego: Radzanów, Bębnowo.
2018 7841 2018-08-10 Uchwała Uchwała nr XXXIII/177/2018 Rady Gminy Radzanów z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć psychologów, pedagogów i logopedów zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Radzanów.
2018 7840 2018-08-10 Uchwała Uchwała nr XXXIII/176/2018 Rady Gminy Radzanów z dnia 26 lipca 2018 r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy Radzanów w sprawie ustalenia poboru podatku rolnego, leśnego od nieruchomości w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2018 7804 2018-08-09 Uchwała Uchwała nr XXXIII/179/2018 Rady Gminy Radzanów z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkalych na terenie Gminy Radzanów
2018 7255 2018-07-17 Uchwała Uchwała nr V/26/2018 Rady Gminy Radzanów z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust.3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r.- Karta Nauczyciela zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Radzanów.
2018 7254 2018-07-17 Uchwała Uchwała nr V/24/2018 Rady Gminy Radzanów z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych oraz właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy.
2018 5121 2018-05-11 Uchwała Uchwała nr IV/20/2018 Rady Gminy Radzanów z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie podziału Gminy Radzanów na obwody głosowania, ustalenia ich numerów i granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2018 4475 2018-04-19 Uchwała Uchwała nr III/15/2018 Rady Gminy Radzanów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.
2018 4274 2018-04-17 Uchwała Uchwała nr XXX/166/2018 Rady Gminy Radzanów z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie podziału gminy Radzanów na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okregu wyborczym
2018 4210 2018-04-16 Uchwała Uchwała nr XXX/167/2018 Rady Gminy Radzanów z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie podziału Gmimny Radzanów na stałe obwody głosowania oraz ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2018 4198 2018-04-16 Uchwała Uchwała nr XXX/163/2018 Rady Gminy Radzanów z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Radzanów na rok 2018
2018 4106 2018-04-13 Uchwała Uchwała nr III/16/2018 Rady Gminy Radzanów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych, mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Radzanów lub jej jednostkom organizacyjnym.
2018 4105 2018-04-13 Uchwała Uchwała nr III/14/2018 Rady Gminy Radzanów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Radzanów na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.
2018 4104 2018-04-13 Uchwała Uchwała nr III/12/2018 Rady Gminy Radzanów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie określenia sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
2018 1833 2018-02-21 Uchwała Uchwała nr I/3/2018 Rady Gminy Radzanów z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne na terenie Gminy Radzanów, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.
2018 1780 2018-02-20 Uchwała Uchwała nr I/4/2018 Rady Gminy Radzanów z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku osób bezdomnych.
2018 1777 2018-02-20 Uchwała Uchwała nr I/1/2018 Rady Gminy Radzanów z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie mieszkaniowego zasobu gminy Radzanów oraz uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Radzanów na lata 2018-2022.
2018 1002 2018-01-31 Uchwała Uchwała nr XXVIII/154/2017 Rady Gminy Radzanów z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Radzanów na rok 2018
2018 833 2018-01-23 Uchwała Uchwała nr XI/53/2017 Rady Gminy Radzanów z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Radzanowie.
2018 832 2018-01-23 Uchwała Uchwała nr X/52/2017 Rady Gminy Radzanów z dnia 19 grudnia 2017 r. Uchwała Budżetowa na rok 2018 Gminy Radzanów.
2018 783 2018-01-22 Uchwała Uchwała nr XXVIII/152/2017 Rady Gminy Radzanów z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017r.
2018 173 2018-01-05 Uchwała Uchwała nr XXVIII/157/2017 Rady Gminy Radzanów z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia.
2017 11649 2017-12-08 Uchwała Uchwała nr XXVII/150/2017 Rady Gminy Radzanów z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017r.
2017 11577 2017-12-07 Uchwała Uchwała nr IX/43/2017 Rady Gminy Radzanów z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie zmian stautu gminy Radzanów.
2017 11576 2017-12-07 Uchwała Uchwała nr IX/39/2017 Rady Gminy Radzanów z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2018 rok.
2017 11575 2017-12-07 Uchwała Uchwała nr IX/38/2017 Rady Gminy Radzanów z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2018 rok.
2017 11574 2017-12-07 Uchwała Uchwała nr IX/37/2017 Rady Gminy Radzanów z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2018 rok.
2017 11414 2017-12-07 Uchwała Uchwała nr XXVII/149/2017 Rady Gminy Radzanów z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2017 9962 2017-11-07 Uchwała Uchwała nr XXV/144 /2017 Rady Gminy Radzanów z dnia 15 września 2017 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli.
2017 9030 2017-10-10 Uchwała Uchwała nr XXIV/139/2017 Rady Gminy Radzanów z dnia 4 sierpnia 2017 r. zmieniająca uchwałę nr XXI/114/2012 Rady Gminy Radzanów z dnia 29 listopada 2012 roku w sprawie podziału Gminy Radzanów na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.
2017 5642 2017-06-28 Uchwała Uchwała nr XXIII/134/2017 Rady Gminy Radzanów z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie ustalenia zasad otrzymywania i wysokości diety dla sołtysów Gminy Radzanów.
2017 5641 2017-06-28 Uchwała Uchwała nr XXIII/133/2017 Rady Gminy Radzanów z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie ustalenia diet dla radnych Gminy Radzanów.
2017 5640 2017-06-28 Uchwała Uchwała nr XXIII/132/2017 Rady Gminy Radzanów z dnia 14 czerwca 2017 r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy Radzanów w sprawie określenia kryteriów drugiego etapu rekrutacji, liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich określenia w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Radzanów.
2017 5583 2017-06-27 Uchwała Uchwała nr XXII/125/2017 Rady Gminy Radzanów z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie ustalenia opłaty za przyjęcie i oczyszczenie ścieków dowożonych pojazdami asenizacyjnymi do gminnej oczyszczalni ścieków.
2017 5581 2017-06-27 Uchwała Uchwała nr XXII/124/2017 Rady Gminy Radzanów z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki przez przedszkola dla których organem prowadzącym jest Gmina Radzanów.
2017 4229 2017-04-27 Uchwała Uchwała nr III/13/2017 Rady Gminy Radzanów z dnia 30 marca 2017r. w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Radzanów.
2017 4228 2017-04-27 Uchwała Uchwała nr III/12/2017 Rady Gminy Radzanów z dnia 30 marca 2017r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Radzanów, liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia.
2017 4227 2017-04-27 Uchwała Uchwała nr III/11/2017 Rady Gminy Radzanów z dnia 30 marca 2017r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Radzanów, branych pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, określenie liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia.
2017 4226 2017-04-27 Uchwała Uchwała nr III/10/2017 Rady Gminy Radzanów z dnia 30 marca 2017r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.
2017 3350 2017-04-06 Uchwała Uchwała nr XXI/119/2017 Rady Gminy Radzanów z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów drugiego etapu rekrutacji, liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich określenia w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Radzanów.
2017 3349 2017-04-06 Uchwała Uchwała nr XXI/118/2017 Rady Gminy Radzanów z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.
2017 3348 2017-04-06 Uchwała Uchwała nr XX/110/2017 Rady Gminy Radzanów z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2017 3347 2017-04-06 Uchwała Uchwała nr XX/109/2017 Rady Gminy Radzanów z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Radzanów.
2017 2172 2017-03-07 Uchwała Uchwała nr XIX/ 101 / 2016 Rady Gminy Radzanów z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Radzanów na 2017 rok.
2017 754 2017-01-25 Uchwała Uchwała nr IX/47/2016 Rady Gminy Radzanów z dnia 19 grudnia 2016r. Uchwała Budżetowa na rok 2017 Gminy Radzanów.
2016 10087 2016-11-25 Uchwała Uchwała nr VIII/39/2016 Rady Gminy Radzanów z dnia 22 listopada 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr VII/32/2016 z dnia 28 października 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2017 rok.
2016 9956 2016-11-22 Uchwała Uchwała nr VII/32/2016 Rady Gminy Radzanów z dnia 28 października 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2017 rok.
2016 9955 2016-11-22 Uchwała Uchwała nr VII/31/2016 Rady Gminy Radzanów z dnia 28 października 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2017 rok.
2016 9954 2016-11-22 Uchwała Uchwała nr VII/30/2016 Rady Gminy Radzanów z dnia 28 października 2016r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2017 rok.
2016 7746 2016-08-31 Uchwała Uchwała nr XV/87/2016 Rady Gminy Radzanów z dnia 28 czerwca 2016r. w sprawie w sprawie zmiany statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radzanowie.
2016 7745 2016-08-31 Uchwała Uchwała nr XIV/83/2016 Rady Gminy Radzanów z dnia 28 kwietnia 2016r. zmieniająca Uchwałę Rady Gminy Radzanów w sprawie nadania statutu Gminnej Bibliotece Publicznej w Radzanowie.
2016 7744 2016-08-31 Uchwała Uchwała nr XIII/78/2016 Rady Gminy Radzanów z dnia 14 marca 2016r. w sprawie nadania statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Radzanowie.
2016 7710 2016-08-29 Uchwała Uchwała nr XVI/93/2016 Rady Gminy Radzanów z dnia 25 sierpnia 2016r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Radzanów na lata 2016 – 2019.
2016 7709 2016-08-29 Uchwała Uchwała nr XVI/90/2016 Rady Gminy Radzanów z dnia 25 sierpnia 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Radzanów.
2016 6589 2016-07-14 Uchwała Uchwała nr V/22/2016 Rady Gminy Radzanów z dnia 28 czerwca 2016r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Radzanów.
2016 6588 2016-07-14 Uchwała Uchwała nr V/21/2016 Rady Gminy Radzanów z dnia 28 czerwca 2016r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, terminach i miejscu składania deklaracji.
2016 6587 2016-07-14 Uchwała Uchwała nr V/20/2016 Rady Gminy Radzanów z dnia 28 czerwca 2016r. w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2016 6586 2016-07-14 Uchwała Uchwała nr V/19/2016 Rady Gminy Radzanów z dnia 28 czerwca 2016r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawek tej opłaty.
2016 6585 2016-07-14 Uchwała Uchwała nr IV/16/2016 Rady Gminy Radzanów z dnia 31 maja 2016r. w sprawie ustalenia średniej powierzchni gospodarstwa rolnego w gminie Radzanów na 2016 rok.
2016 3236 2016-04-07 Uchwała Uchwała nr I/4/2016 Rady Gminy Radzanów z dnia 26 lutego 2016r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.
2016 3235 2016-04-07 Uchwała Uchwała nr I/3/2016 Rady Gminy Radzanów z dnia 26 lutego 2016r. w sprawie ustalenia dziennych stawek opłaty targowej.
2016 3234 2016-04-07 Uchwała Uchwała nr I/1/2016 Rady Gminy Radzanów z dnia 26 lutego 2016r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz szkół podstawowych i gimnazjalnych dla których Gmina Radzanów jest organem prowadzącym.
2016 1203 2016-02-11 Uchwała Uchwała nr XI /67/ 2015 Rady Gminy Radzanów z dnia 22 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Radzanów na rok 2016.
2016 986 2016-02-01 Uchwała Uchwała nr X/54/2015 Rady Gminy Radzanów z dnia 30 grudnia 2015r. Uchwała Budżetowa na rok 2016 Gminy Radzanów.
2016 961 2016-01-29 Uchwała Uchwała nr XII/72/2016 Rady Gminy Radzanów z dnia 11 stycznia 2016r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty.
2016 736 2016-01-22 Uchwała Uchwała nr IX/49/2015 Rady Gminy Radzanów z dnia 22 grudnia 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/38/2015 z dnia 30 października 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2016 rok.
2016 735 2016-01-22 Uchwała Uchwała nr IX/47/2015 Rady Gminy Radzanów z dnia 22 grudnia 2015r. w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego oraz opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2016 734 2016-01-22 Uchwała Uchwała nr IX/46/2015 Rady Gminy Radzanów z dnia 22 grudnia 2015r. w sprawie ustalenia dziennych stawek opłaty targowej.
2015 10817 2015-12-12 Uchwała Uchwała nr X /61 /2015 Rady Gminy Radzanów z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie określenia wzoru formularzy informacji i deklaracji podatkowych.
2015 10816 2015-12-12 Uchwała Uchwała nr X/60/2015 Rady Gminy Radzanów z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2015 10815 2015-12-12 Uchwała Uchwała nr X / 59 / 2015 Rady Gminy Radzanów z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie stawek i zwolnień w podatku od środków transportowych.
2015 10814 2015-12-12 Uchwała Uchwała nr X /58 /2015 Rady Gminy Radzanów z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie wprowadzenia opłaty targowej i ustalenia wysokości.
2015 10813 2015-12-12 Uchwała Uchwała nr X / 57 / 2015 Rady Gminy Radzanów z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości.
2015 9909 2015-12-02 Uchwała Uchwała nr VIII/36/2015 Rady Gminy Radzanów z dnia 30 października 2015r. w sprawie likwidacji samorządowego zakładu budżetowego o nazwie Zakład Gospodarki Komunalnej w Radzanowie.
2015 9779 2015-12-01 Uchwała Uchwała nr VIII/40/2015 Rady Gminy Radzanów z dnia 30 października 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.
2015 9778 2015-12-01 Uchwała Uchwała nr VIII/39/2015 Rady Gminy Radzanów z dnia 30 października 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2016 rok.
2015 9777 2015-12-01 Uchwała Uchwała nr VIII/38/2015 Rady Gminy Radzanów z dnia 30 października 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2016 rok.
2015 9776 2015-12-01 Uchwała Uchwała nr VIII/37/2015 Rady Gminy Radzanów z dnia 30 października 2015r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2016 rok.
2015 8797 2015-11-06 Uchwała Uchwała nr VII/35/2015 Rady Gminy Radzanów z dnia 28 września 2015r. w sprawie zmiany Regulaminu wynagradzania nauczycieli.
2015 7551 2015-09-11 Uchwała Uchwała nr VIII/52/2015 Rady Gminy Radzanów z dnia 17 sierpnia 2015r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy Radzanów w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2015 7049 2015-08-12 Uchwała Uchwała nr IV/20/2015 Rady Gminy Radzanów z dnia 26 czerwca 2015r. w sprawie ustalenia średniej powierzchni gospodarstwa rolnego w gminie Radzanów na 2015 rok.
2015 6932 2015-08-06 Uchwała Uchwała nr VI/43/2015 Rady Gminy Radzanów z dnia 19 czerwca 2015r. w sprawie zasad udzielenia i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Radzanów.
2015 6747 2015-07-30 Uchwała Uchwała nr VI/44/2015 Rady Gminy Radzanów z dnia 19 czerwca 2015r. w sprawie wprowadzenia regulaminów korzystania z placów zabaw i boisk sportowych zlokalizowanych na terenie Gminy Radzanów.
2015 3801 2015-04-22 Uchwała Uchwała nr V/39/2015 Rady Gminy Radzanów z dnia 23 marca 2015r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie Gminy Radzanów.
2015 3800 2015-04-22 Uchwała Uchwała nr V/37/2015 Rady Gminy Radzanów z dnia 23 marca 2015r. uchylająca uchwałę Rady Gminy Radzanów w sprawie Regulaminów przyznawania uczniom stypendium naukowego Wójta Gminy Radzanów za wybitne osiągnięcia w nauce.
2015 3799 2015-04-22 Uchwała Uchwała nr V/36/2015 Rady Gminy Radzanów z dnia 23 marca 2015r. uchylająca uchwałę Rady Gminy Radzanów w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży Gminy Radzanów .
2015 3798 2015-04-22 Uchwała Uchwała nr V/34/2015 Rady Gminy Radzanów z dnia 23 marca 2015r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2015 3797 2015-04-22 Uchwała Uchwała nr V/33/2015 Rady Gminy Radzanów z dnia 23 marca 2015r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty.
2015 3265 2015-04-09 Uchwała Uchwała nr I/5/2015 Rady Gminy Radzanów z dnia 4 marca 2015r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa.
2015 1958 2015-03-09 Uchwała Uchwała nr IV/30/2015 Rady Gminy Radzanów z dnia 20 lutego 2015r. w sprawie Regulaminów przyznawania uczniom stypendium naukowego Wójta Gminy Radzanów za wybitne osiągnięcia w nauce.
2015 1957 2015-03-09 Uchwała Uchwała nr IV/29/2015 Rady Gminy Radzanów z dnia 20 lutego 2015r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.
2015 1956 2015-03-09 Uchwała Uchwała nr IV/28/2015 Rady Gminy Radzanów z dnia 20 lutego 2015r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty.
2015 1955 2015-03-09 Uchwała Uchwała nr IV/26/2015 Rady Gminy Radzanów z dnia 20 lutego 2015r. zmieniająca uchwałę Nr XII/69/2011 Rady Gminy Radzanów w sprawie ustalenia poboru podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2015 1122 2015-02-09 Uchwała Uchwała nr III/25/2014 Rady Gminy Radzanów z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży Gminy Radzanów
2015 1121 2015-02-09 Uchwała Uchwała nr III/23/2014 Rady Gminy Radzanów z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radzanowie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej w sprawach przyznawania dodatku energetycznego.
2015 1120 2015-02-09 Uchwała Uchwała nr III/19/2014 Rady Gminy Radzanów z dnia 30 grudnia 2014r. UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY RADZANÓW NA ROK 2015
2015 1119 2015-02-09 Uchwała Uchwała nr III/16/2014 Rady Gminy Radzanów z dnia 30 grudnia 2014r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy Radzanów w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości.
2015 1039 2015-02-05 Uchwała Uchwała nr III/16/2014 Rady Gminy Radzanów z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie Uchwała Budżetowa na rok 2015 Gminy Radzanów.
2014 11489 2014-12-13 Uchwała Uchwała nr II/9/2014 Rady Gminy Radzanów z dnia 9 grudnia 2014r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości
2014 11488 2014-12-13 Uchwała Uchwała nr II/8/2014 Rady Gminy Radzanów z dnia 9 grudnia 2014r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2014 11229 2014-12-05 Uchwała Uchwała nr X/44/2014 Rady Gminy Radzanów z dnia 29 października 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2015 rok.
2014 11228 2014-12-05 Uchwała Uchwała nr X/43/2014 Rady Gminy Radzanów z dnia 29 października 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2015 rok.
2014 11006 2014-12-03 Uchwała Uchwała nr X/41/2014 Rady Gminy Radzanów z dnia 29 października 2014r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
2014 10735 2014-11-28 Uchwała Uchwała nr x/42/2014 Rady Gminy Radzanów z dnia 29 października 2014r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2015 rok.
2014 9824 2014-10-21 Uchwała Uchwała nr XXXVII/203/2014 Rady Gminy Radzanów z dnia 30 września 2014r. w sprawie: ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki przez przedszkola, dla których organem prowadzącym jest Gmina Radzanów.
2014 7844 2014-08-18 Uchwała Uchwała nr XXXVI/201/2014 Rady Gminy Radzanów z dnia 5 sierpnia 2014r. w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków obowiązującej na terenie gminy Radzanów.
2014 7843 2014-08-18 Uchwała Uchwała nr XXXVI/200/2014 Rady Gminy Radzanów z dnia 5 sierpnia 2014r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach dla których organem prowadzącym jest Gmina Radzanów.
2014 7183 2014-07-28 Uchwała Uchwała nr XXXV/197/2014 Rady Gminy Radzanów z dnia 9 lipca 2014r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy Radzanów w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2014 7182 2014-07-28 Uchwała Uchwała nr XXXV/196/2014 Rady Gminy Radzanów z dnia 9 lipca 2014r. w sprawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Radzanów
2014 6269 2014-07-01 Uchwała Uchwała nr XXXIV/192/2014 Rady Gminy Radzanów z dnia 21 maja 2014r. w sprawie zmiany statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radzanowie.
2014 6268 2014-07-01 Uchwała Uchwała nr XXXIV/191/2014 Rady Gminy Radzanów z dnia 21 maja 2014r. zmieniająca uchwałę nr XXI/114/2012 Rady Gminy Radzanów z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie podziału Gminy Radzanów na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.
2014 6154 2014-06-25 Uchwała Uchwała nr IV/17/2014 Rady Gminy Radzanów z dnia 23 kwietnia 2014r. w sprawie ustelenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć pedagoga, psychologa szkolnego, logopedy oraz doradcy zawodowego jak również nauczycieli realizujących w ramach etatu zajęcia o różnym wymiarze.
2014 4105 2014-04-15 Uchwała Uchwała nr XXXIII/181/2014 Rady Gminy Radzanów z dnia 27 marca 2014r. zmianiająca uchwałę Rady Gminy Radzanów w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2014 4104 2014-04-15 Uchwała Uchwała nr XXXIII/180/2014 Rady Gminy Radzanów z dnia 27 marca 2014r. zmieniająca uchwałę Nr XII/69/2011 Rady Gminy Radzanów w sprawie ustalenia poboru podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2014 3561 2014-04-07 Uchwała Uchwała nr III/11/2014 Rady Gminy Radzanów z dnia 21 marca 2014r. w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Radzanów.
2014 3560 2014-04-07 Uchwała Uchwała nr III/10/2014 Rady Gminy Radzanów z dnia 21 marca 2014r. w sprawie mieszkaniowego zasobu gminy Radzanów oraz uchwalenia programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Radzanów na lata 2014-2018.
2014 1104 2014-02-04 Uchwała Uchwała nr XXXII/176/2014 Rady Gminy Radzanów z dnia 10 stycznia 2014r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020.
2014 1103 2014-02-04 Uchwała Uchwała nr XXXII/175/2014 Rady Gminy Radzanów z dnia 10 stycznia 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020.
2014 1102 2014-02-04 Uchwała Uchwała nr XXXII/168/2014 Rady Gminy Radzanów z dnia 10 stycznia 2014r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Radzanów na 2014 rok.
2014 1035 2014-02-03 Uchwała Uchwała nr XXXII/172/2014 Rady Gminy Radzanów z dnia 10 stycznia 2014r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2014 1034 2014-02-03 Uchwała Uchwała nr XXXII/171/2014 Rady Gminy Radzanów z dnia 10 stycznia 2014r. w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2014 621 2014-01-22 Uchwała Uchwała nr X/60/2013 Rady Gminy Radzanów z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie Uchwała Budżetowa na rok 2014 Gminy Radzanów.
2014 190 2014-01-10 Uchwała Uchwała nr IX/44/2013 Rady Gminy Radzanów z dnia 15 listopada 2013r. w sprawie statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radzanowie.
2014 189 2014-01-10 Uchwała Uchwała nr VIII/43/2013 Rady Gminy Radzanów z dnia 29 października 2013r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne na terenie Gminy Radzanów a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.
2013 13377 2013-12-13 Uchwała Uchwała nr IX/48/2013 Rady Gminy Radzanów z dnia 15 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2014 rok.
2013 13348 2013-12-13 Uchwała Uchwała nr IX/47/2013 Rady Gminy Radzanów z dnia 15 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2014 rok
2013 13347 2013-12-13 Uchwała Uchwała nr IX/46/2013 Rady Gminy Radzanów z dnia 15 listopada 2013r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2014 rok.
2013 13194 2013-12-11 Uchwała Uchwała nr XXXI/163/2013 Rady Gminy Radzanów z dnia 5 grudnia 2013r. w sprawie stawek i zwolnień w podatku od środków transportowych
2013 13193 2013-12-11 Uchwała Uchwała nr XXXI/162/2013 Rady Gminy Radzanów z dnia 5 grudnia 2013r. w sprawie w sprawie określenia stawek w podatku od nieruchomości oraz zwolnień w tym podatku.
2013 13192 2013-12-11 Uchwała Uchwała nr XXXI/161/2013 Rady Gminy Radzanów z dnia 5 grudnia 2013r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego.
2013 13191 2013-12-11 Uchwała Uchwała nr XXX/156/2013 Rady Gminy Radzanów z dnia 29 października 2013r. zmieniająca uchwałę Nr XII/69/2011 Rady Gminy Radzanów w sprawie ustalenia poboru podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2013 11036 2013-10-30 Uchwała Uchwała nr XI/56/2011 Rady Gminy Radzanów z dnia 13 grudnia 2011r. w sprawie w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Radzanów na rok 2011
2013 9792 2013-09-24 Uchwała Uchwała nr VI/33/2013 Rady Gminy Radzanów z dnia 16 sierpnia 2013r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Radzanów oraz warunków i zasad korzystania z przystanków.
2013 9791 2013-09-24 Uchwała Uchwała nr VI/32/2013 Rady Gminy Radzanów z dnia 16 sierpnia 2013r. w sprawie regulaminu pomocy materialnej o charakterze socjalnym.
2013 9790 2013-09-24 Uchwała Uchwała nr VI/31/2013 Rady Gminy Radzanów z dnia 16 sierpnia 2013r. w sprawie uchwalenia statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Radzanowie.
2013 9789 2013-09-24 Uchwała Uchwała nr V/23/2013 Rady Gminy Radzanów z dnia 28 czerwca 2013r. w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, terminach i miejscu składania deklaracji.
2013 9164 2013-08-09 Uchwała Uchwała nr X/55/2011 Rady Gminy Radzanów z dnia 25 października 2011r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Radzanów na rok 2011
2013 9163 2013-08-09 Uchwała Uchwała nr IX/50/2012 Rady Gminy Radzanów z dnia 26 sierpnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Radzanów na rok 2011 r
2013 9162 2013-08-09 Uchwała Uchwała nr VII/42/2011 Rady Gminy Radzanów z dnia 30 maja 2011r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Radzanów na 2011rok
2013 9161 2013-08-09 Uchwała Uchwała nr VI/30/2011 Rady Gminy Radzanów z dnia 4 maja 2011r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Radzanów na rok 2011
2013 7025 2013-06-21 Uchwała Uchwała nr III/6/2010 Rady Gminy Radzanów z dnia 23 grudnia 2010r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Radzanów na rok 2010
2013 6154 2013-05-31 Uchwała Uchwała nr III/16/2013 Rady Gminy Radzanów z dnia 5 kwietnia 2013r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Radzanów.
2013 5742 2013-05-24 Uchwała Uchwała nr III/14/2013 Rady Gminy Radzanów z dnia 5 kwietnia 2013r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa.
2013 5741 2013-05-24 Uchwała Uchwała nr III/13/2013 Rady Gminy Radzanów z dnia 5 kwietnia 2013r. w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2013 5740 2013-05-24 Uchwała Uchwała nr III/12/2013 Rady Gminy Radzanów z dnia 5 kwietnia 2013r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, terminach i miejscu składania deklaracji.
2013 5739 2013-05-24 Uchwała Uchwała nr III/11/2013 Rady Gminy Radzanów z dnia 5 kwietnia 2013r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawek tej opłaty.
2013 5337 2013-05-06 Uchwała Uchwała nr XXVI/143/2013 Rady Gminy Radzanów z dnia 27 marca 2013r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2013 5336 2013-05-06 Uchwała Uchwała nr XXVI/142/2013 Rady Gminy Radzanów z dnia 27 marca 2013r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Radzanów.
2013 5335 2013-05-06 Uchwała Uchwała nr XXV/135/2013 Rady Gminy Radzanów z dnia 6 marca 2013r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2013 5334 2013-05-06 Uchwała Uchwała nr XXV/134/2013 Rady Gminy Radzanów z dnia 6 marca 2013r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2013 5333 2013-05-06 Uchwała Uchwała nr XXV/132/2013 Rady Gminy Radzanów z dnia 6 marca 2013r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty.
2013 4638 2013-04-16 Uchwała Uchwała nr II/4/2013 Rady Gminy Radzanów z dnia 26 lutego 2013r. w sprawie zatwierdzenia i realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Radzanów na lata 2013-2015.
2013 3944 2013-04-03 Uchwała Uchwała nr XXII/123/2012 Rady Gminy Radzanów z dnia 21 grudnia 2012r. zmieniająca Uchwałę Nr XVIII/100/2012 Rady Gminy Radzanów w sprawie określenia zasad i trybu udzielania spółkom wodnym dotacji celowej oraz sposobu jej rozliczania.
2013 3919 2013-04-03 Uchwała Uchwała nr XXIV/129/2013 Rady Gminy Radzanów z dnia 29 stycznia 2013r. w sprawie podziału Gminy Radzanów na stałe obwody głosowania oraz ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2013 3627 2013-03-27 Uchwała Uchwała nr XXXI/204/2010 Rady Gminy Radzanów z dnia 12 kwietnia 2010r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Radzanów na rok 2010
2013 2278 2013-02-22 Uchwała Uchwała nr XXX/192/2010 Rady Gminy Radzanów z dnia 5 marca 2010r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Radzanów na rok 2010
2013 1179 2013-01-30 Uchwała Uchwała nr I/3/2013 Rady Gminy Radzanów z dnia 16 stycznia 2013r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Radzanów i zagospodarowania tych odpadów.
2013 1178 2013-01-30 Uchwała Uchwała nr I/2/2013 Rady Gminy Radzanów z dnia 16 stycznia 2013r. w sprawie podziału Gminy Radzanów na obwody głosowania, ustalenia ich numerów,granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2013 1177 2013-01-30 Uchwała Uchwała nr I/1/2013 Rady Gminy Radzanów z dnia 16 stycznia 2013r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.
2013 1028 2013-01-28 Uchwała Uchwała nr XI/66/2012 Rady Gminy Radzanów z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie Uchwała Budżetowa na rok 2013 Gminy Radzanów.
2013 959 2013-01-25 Uchwała Uchwała nr XI/62/2012 Rady Gminy Radzanów z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie zmiany wzoru formularzy podatku od nieruchomości.
2013 958 2013-01-25 Uchwała Uchwała nr XI/61/2012 Rady Gminy Radzanów z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Radzanów.
2013 957 2013-01-25 Uchwała Uchwała nr VIII/44/2012 Rady Gminy Radzanów z dnia 19 września 2012r. w sprawie podziału Gminy Radzanów na okregi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdych okregu.
2012 9787 2012-12-17 Uchwała Uchwała nr XXI/114/2012 Rady Gminy Radzanów z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie podziału Gminy Radzanów na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgi.
2012 9786 2012-12-17 Uchwała Uchwała nr XXI/112/2012 Rady Gminy Radzanów z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie stawek i zwolnień w podatku od środków transportowych.
2012 9785 2012-12-17 Uchwała Uchwała nr XXI/111/2012 Rady Gminy Radzanów z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego.
2012 9784 2012-12-17 Uchwała Uchwała nr XXI/110/2012 Rady Gminy Radzanów z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie określenia stawek w podatku od nieruchomości oraz zwolnień w tym podatku.
2012 9783 2012-12-17 Uchwała Uchwała nr XX/108/2012 Rady Gminy Radzanów z dnia 19 października 2012r. zmieniająca Uchwałę Rady Gminy Radzanów w sprawie utworzenia zakładu budżetowego pod nazwą "Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Radzanowie"
2012 9782 2012-12-17 Uchwała Uchwała nr XX/107/2012 Rady Gminy Radzanów z dnia 19 października 2012r. zmieniającą Uchwałę Nr IV/24/2003 Rady Gminy w Radzanowie z dnia 26 lutego 2003r. w sprawie uchwalenia Statutów jednostek pomocniczych -Sołectw Gminy Radzanów.
2012 9647 2012-12-16 Uchwała Uchwała nr X/59/2012 Rady Gminy Radzanów z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, terminach i miejscu składania deklaracji.
2012 9646 2012-12-16 Uchwała Uchwała nr X/56/2012 Rady Gminy Radzanów z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2012 9645 2012-12-16 Uchwała Uchwała nr X/55/2012 Rady Gminy Radzanów z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawek tej opłaty.
2012 9644 2012-12-16 Uchwała Uchwała nr X/54/2012 Rady Gminy Radzanów z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za wywóz nieczystości stałych z terenu gminy Radzanów.
2012 9643 2012-12-16 Uchwała Uchwała nr X/53/2012 Rady Gminy Radzanów z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2013 rok.
2012 9642 2012-12-16 Uchwała Uchwała nr X/52/2012 Rady Gminy Radzanów z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2013 rok.
2012 9641 2012-12-16 Uchwała Uchwała nr X/51/2012 Rady Gminy Radzanów z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2013 rok.
2012 8354 2012-12-03 Uchwała Uchwała nr XXI/115/2012 Rady Gminy Radzanów z dnia 29 listopada 2012r. zmieniająca Uchwałę Nr XVIII/100/2012 Rady Gminy Radzanów z dnia 20 lipca 2012 roku w sprawie określenia zasad i trybu udzielania spółkom wodnym dotacji celowej oraz sposobu jej rozliczania.
2012 6126 2012-09-04 Uchwała Uchwała nr XVIII/100/2012 Rady Gminy Radzanów z dnia 20 lipca 2012r. w sprawie określenia zasad i trybu udzielania spółkom wodnym dotacji celowej oraz sposobu jej rozliczania.
2012 6113 2012-09-04 Uchwała Uchwała nr XVIII/101/2012 Rady Gminy Radzanów z dnia 20 lipca 2012r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Radzanów.
2012 6111 2012-09-04 Uchwała Uchwała nr VII/41/2012 Rady Gminy Radzanów z dnia 9 sierpnia 2012r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.
2012 6110 2012-09-04 Uchwała Uchwała nr VI/32/12 Rady Gminy Radzanów z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Radzanów.
2012 6048 2012-08-28 Uchwała Uchwała nr XVII/93/2012 Rady Gminy Radzanów z dnia 5 czerwca 2012r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć psychologów, pedagogów i logopedów zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Radzanów.
2012 2377 2012-03-09 Uchwała Uchwała nr XIV/84/2012 Rady Gminy Radzanów z dnia 29 lutego 2012r. zmieniająca uchwałę Nr XII/69/2011 Rady Gminy Radzanów w sprawie ustalenia poboru podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2012 1602 2012-02-21 Uchwała Uchwała nr XIII/74/2012 Rady Gminy Radzanów z dnia 26 stycznia 2012r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych, których zarządcą jest gmina Radzanów.
2012 1601 2012-02-21 Uchwała Uchwała nr XIII/73/2012 Rady Gminy Radzanów z dnia 26 stycznia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Radzanów na 2012 rok
2012 1544 2012-02-20 Uchwała Uchwała nr XII/69/2011 Rady Gminy Radzanów z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie ustalenia poboru podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2012 1543 2012-02-20 Uchwała Uchwała nr VII/36/2011 Rady Gminy Radzanów z dnia 30 maja 2011r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia w Przedszkolu Publicznym prowadzonym przez Gminę Radzanów
2012 687 2012-01-27 Uchwała Uchwała nr VII/21/11 Rady Gminy Radzanów z dnia 15 czerwca 2011r. w sprawie nadania Statutu Samorządowego Zakładu Budżetowego pod nazwą Zakład Gospodarki Komunalnej w Radzanowie.
2012 688 2012-01-27 Uchwała Uchwała nr XII/62/11 Rady Gminy Radzanów z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr VI/23/10 Rady Gminy w Radzanowie z dnia 16 czerwca 2010roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie na wyprzedzające finansowanie operacji realizowanej w ramach PROW 2007-2013.
2012 689 2012-01-27 Zarządzenie Zarządzenie nr 35/2011 Rady Gminy Radzanów z dnia 17 sierpnia 2011r. w sprawie przedstawienia informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za pierwsze półrocze 2011r.
2011 8575 2011-12-30 Uchwała Uchwała nr XI/58/2011 Rady Gminy Radzanów z dnia 13 grudnia 2011r. w sprawie stawek i zwolnień w podatku od środków transportowych
2011 8574 2011-12-30 Uchwała Uchwała nr XI/57/2011 Rady Gminy Radzanów z dnia 13 grudnia 2011r. w sprawie określenia wzoru formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2011 8576 2011-12-30 Uchwała Uchwała nr XI/59/2011 Rady Gminy Radzanów z dnia 13 grudnia 2011r. w sprawie określenia stawek w podatku od nieruchomości oraz zwolnień w tym podatku
2011 8578 2011-12-30 Uchwała Uchwała nr XI/61/2011 Rady Gminy Radzanów z dnia 13 grudnia 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty targowej
2011 8577 2011-12-30 Uchwała Uchwała nr XI/60/2011 Rady Gminy Radzanów z dnia 13 grudnia 2011r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2011 7615 2011-12-16 Uchwała Uchwała nr XII/55/11 Rady Gminy Radzanów z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2012 rok.
2011 7616 2011-12-16 Uchwała Uchwała nr XII/56/11 Rady Gminy Radzanów z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2012 rok.
2011 7617 2011-12-16 Uchwała Uchwała nr XII/57/11 Rady Gminy Radzanów z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2012 rok.
2011 6784 2011-12-05 Uchwała Uchwała nr XII/58/11 Rady Gminy Radzanów z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie zmiany wzoru formularzy podatku od nieruchomości.
2011 6785 2011-12-05 Uchwała Uchwała nr XII/59/11 Rady Gminy Radzanów z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za wywóz nieczystości stałych z terenu gminy Radzanów.
2011 4216 2011-07-26 Uchwała Uchwała nr I/11/09 Rady Gminy Radzanów z dnia 26 lutego 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok
2011 4217 2011-07-26 Uchwała Uchwała nr IV/21/09 Rady Gminy Radzanów z dnia 28 kwietnia 2008r. w sprawie zmiany uchwały nr I/11/09 Rady Gminy w Radzanowie z dnia 26 lutego 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok
2011 2497 2011-05-14 Uchwała Uchwała nr IV/18/2011 Rady Gminy Radzanów z dnia 19 stycznia 2011r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Radzanów na rok 2011
2011 2420 2011-05-12 Uchwała Uchwała nr XXXIII/215/2010 Rady Gminy Radzanów z dnia 14 lipca 2010r. w sprawie określenia zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadający Gminie Radzanów i jednostkom podległym
2011 2421 2011-05-12 Uchwała Uchwała nr XXXVI/237/2010 Rady Gminy Radzanów z dnia 5 listopada 2010r. zmieniająca Uchwałę Rady Gminy Radzanów w sprawie utowrzenia zakładu budżetowego pod nazwą "Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Radzanowie"
2011 1904 2011-04-19 Uchwała Uchwała nr III/11/2010 Rady Gminy Radzanów z dnia 23 grudnia 2010r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2011 1903 2011-04-19 Uchwała Uchwała nr III/10/2010 Rady Gminy Radzanów z dnia 23 grudnia 2010r. w sprawie określenia stawek w podatku od nieruchomości oraz zwolnień w tym podatku
2011 1902 2011-04-19 Uchwała Uchwała nr III/9/2010 Rady Gminy Radzanów z dnia 23 grudnia 2010r. w sprawie stawek i zwolnień w podatku od środków transportowych
2011 1907 2011-04-19 Uchwała Uchwała nr V/27/2011 Rady Gminy Radzanów z dnia 28 lutego 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr V/35/2003 Rady Gminy Radzanów z dnia 23 kwietnia 2003 r. w sprawie ustalenia poboru podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2011 1906 2011-04-19 Uchwała Uchwała nr V/21/2011 Rady Gminy Radzanów z dnia 28 lutego 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr XX/119/2004 Rady Gminy Radzanów z dnia 15 grudnia 2004 r. określającej wzory formularzy informacji i deklaracji podatkowych.
2011 1905 2011-04-19 Uchwała Uchwała nr V/20/2011 Rady Gminy Radzanów z dnia 28 lutego 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Nr III/10/2010 Rady Gminy Radzanów z dnia 23 grudnia 2010 roku w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień w tym podatku
2011 658 2011-02-19 Uchwała Uchwała nr III/19/10 Rady Gminy Radzanów z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie uchwalenia Budżetu Gminy Radzanów na 2011 rok.
2010 6399 2010-12-09 Uchwała Uchwała nr IX/29/10 Rady Gminy Radzanów z dnia 25 października 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2011 rok.
2010 6398 2010-12-09 Uchwała Uchwała nr IX/28/10 Rady Gminy Radzanów z dnia 25 października 2010r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2011 rok.
2010 6401 2010-12-09 Uchwała Uchwała nr IX/34/10 Rady Gminy Radzanów z dnia 25 października 2010r. w sprawie określania szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie lub radą działalności pożytku publicznego, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących ich działalności statutowej.
2010 6400 2010-12-09 Uchwała Uchwała nr IX/31/10 Rady Gminy Radzanów z dnia 25 października 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2011 rok.
2010 4059 2010-09-13 Uchwała Uchwała nr XXXII/207/2010 Rady Gminy Radzanów z dnia 25 maja 2010r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Radzanów na rok 2010
2010 4060 2010-09-13 Uchwała Uchwała nr XXXII/211/2010 Rady Gminy Radzanów z dnia 25 maja 2010r. w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Radzanowie
2010 2141 2010-05-28 Uchwała Uchwała nr XXXI/206/2010 Rady Gminy Radzanów z dnia 12 kwietnia 2010r. zmieniająca Uchwałę Rady Gminy Radzanów w sprawie utworzenia zakładu budżetowego pod nazwą "Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Radzanowie"
2010 1948 2010-05-22 Uchwała Uchwała nr XII/80/09 Rady Gminy Radzanów z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Radzanów na 2010 rok
2010 1397 2010-04-27 Uchwała Uchwała nr XXIX/182/2009 Rady Gminy Radzanów z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Radzanówn./Wkrą na rok 2010
2010 974 2010-03-29 Uchwała Uchwała nr XXIX/184/2009 Rady Gminy Radzanów z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt oraz rozstrzygania o dalszym postępowaniu z nimi na terenie Gminy Radzanów
2010 975 2010-03-29 Uchwała Uchwała nr XXIX/187/2009 Rady Gminy Radzanów z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Radzanów
2010 976 2010-03-29 Uchwała Uchwała nr XXIX/188/2009 Rady Gminy Radzanów z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Radzanów oraz warunków i sposobu ich przyznawania
2010 164 2010-01-13 Uchwała Uchwała nr XXVIII/177/2009 Rady Gminy Radzanów z dnia 13 listopada 2009r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości
2010 165 2010-01-13 Uchwała Uchwała nr XXVIII/178/2009 Rady Gminy Radzanów z dnia 13 listopada 2009r. w sprawie zwolnień w podatku od środków transportowych
2010 166 2010-01-13 Uchwała Uchwała nr XXVIII/180/2009 Rady Gminy Radzanów z dnia 13 listopada 2009r. w sprawie zmiany wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy
2009 4251 2009-09-04 Uchwała Uchwała nr XXII/142/2009 Rady Gminy Radzanów z dnia 30 marca 2009r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych Gminy Radzanów oraz jej jednostek organizacyjnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa oraz wskazania organów do tego uprawnionych
2009 4252 2009-09-04 Uchwała Uchwała nr XXII/144/2009 Rady Gminy Radzanów z dnia 30 marca 2009r. w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę obowiązującej na terenie Gminy Radzanów
2009 4253 2009-09-04 Uchwała Uchwała nr XXIII/149/2009 Rady Gminy Radzanów z dnia 25 maja 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Radzanów
2009 4248 2009-09-04 Uchwała Uchwała nr XXII/136/2009 Rady Gminy Radzanów z dnia 30 marca 2009r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Radzanów
2009 4249 2009-09-04 Uchwała Uchwała nr XXII/137/2009 Rady Gminy Radzanów z dnia 30 marca 2009r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy
2009 4250 2009-09-04 Uchwała Uchwała nr XXII/138/2009 Rady Gminy Radzanów z dnia 30 marca 2009r. w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Radzanów
2009 4257 2009-09-04 Uchwała Uchwała nr XXIV/163/2009 Rady Gminy Radzanów z dnia 22 czerwca 2009r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Radzanów
2009 4258 2009-09-04 Uchwała Uchwała nr XXIV/164/2009 Rady Gminy Radzanów z dnia 22 czerwca 2009r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radzanowie
2009 4259 2009-09-04 Uchwała Uchwała nr XXV/170/2009 Rady Gminy Radzanów z dnia 31 lipca 2009r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radzanowie do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych, w tym do wydawania decyzji w tych sprawach zgodnie z ustawą z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów
2009 4254 2009-09-04 Uchwała Uchwała nr XXIII/150/2009 Rady Gminy Radzanów z dnia 25 maja 2009r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Radzanów
2009 4255 2009-09-04 Uchwała Uchwała nr XXIII/151/2009 Rady Gminy Radzanów z dnia 25 maja 2009r. w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2009 4256 2009-09-04 Uchwała Uchwała nr XXIII/152/2009 Rady Gminy Radzanów z dnia 25 maja 2009r. w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt na terenie Gminy Radzanów oraz zapewnienia dalszej opieki wyłapanym zwierzętom
2009 1142 2009-04-05 Uchwała Uchwała nr XIX/115/2008 Rady Gminy Radzanów z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Radzanów na 2009 rok.
2009 79 2009-01-29 nr XVIII/109/08 Rady Gminy Radzanów z dnia 18 listopada 2008r. w sprawie określenia stawek w podatku od nieruchomości oraz zwolnień w tym podatku.
2009 80 2009-01-29 Uchwała Uchwała nr XVIII/113/2008 Rady Gminy Radzanów z dnia 18 listopada 2008r. uchylająca uchwałę w sprawie zasad korzystania ze stołówek szkolnych oraz ustalenia wysokości tych opłat.
2009 77 2009-01-29 Uchwała Uchwała nr XVIII/107/08 Rady Gminy Radzanów z dnia 18 listopada 2008r. w sprawie stawek i zwolnień w podatku od środków transportowych.
2009 78 2009-01-29 Uchwała Uchwała nr XVIII/108/08 Rady Gminy Radzanów z dnia 18 listopada 2008r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego.
2009 79 2009-01-29 nr XVIII/109/08 Rady Gminy Radzanów z dnia 18 listopada 2008r. w sprawie określenia stawek w podatku od nieruchomości oraz zwolnień w tym podatku.
2009 80 2009-01-29 Uchwała Uchwała nr XVIII/113/2008 Rady Gminy Radzanów z dnia 18 listopada 2008r. uchylająca uchwałę w sprawie zasad korzystania ze stołówek szkolnych oraz ustalenia wysokości tych opłat.
2009 77 2009-01-29 Uchwała Uchwała nr XVIII/107/08 Rady Gminy Radzanów z dnia 18 listopada 2008r. w sprawie stawek i zwolnień w podatku od środków transportowych.
2009 78 2009-01-29 Uchwała Uchwała nr XVIII/108/08 Rady Gminy Radzanów z dnia 18 listopada 2008r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego.