Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 216

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 9674 2019-08-07 Uchwała Uchwała nr VIII.68.2019 Rady Gminy Raciąż z dnia 31 lipca 2019 r. w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami i klubami dziecięcymi prowadzonymi na terenie Gminy Raciąż
2019 9673 2019-08-07 Uchwała Uchwała nr VIII.67.2019 Rady Gminy Raciąż z dnia 31 lipca 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych
2019 9672 2019-08-07 Uchwała Uchwała nr VIII.66.2019 Rady Gminy Raciąż z dnia 31 lipca 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/170/2009 Rady Gminy Raciąż z dnia 16 marca 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w publicznych szkołach prowadzonych przez Gminę Raciąż
2019 9671 2019-08-07 Uchwała Uchwała nr VIII.65.2019 Rady Gminy Raciąż z dnia 31 lipca 2019 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli wychowania przedszkolnego, pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci 5-letnie w oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych
2019 7860 2019-06-26 Uchwała Uchwała nr VII.60.2019 Rady Gminy Raciąż z dnia 17 czerwca 2019 r. w sprawie zapewnienia dowożenia uczniów do szkół i dzieci do oddziałów przedszkolnych, wobec których Gmina Raciąż nie ma obowiązku zapewnienia bezpłatnego transportu
2019 7015 2019-06-03 Uchwała Uchwała nr VI.51.2019 Rady Gminy Raciąż z dnia 27 maja 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr III.22.2018 Rady Gminy Raciąż z dnia 28 grudnia 2018r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci oduktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
2019 7014 2019-06-03 Uchwała Uchwała nr VI.50.2019 Rady Gminy Raciąż z dnia 27 maja 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr III/20/2018 Rady Gminy Raciąż z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
2019 4507 2019-04-08 Uchwała Uchwała nr V.47.2019 Rady Gminy Raciąż z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Raciąż w 2019 r.
2019 4506 2019-04-08 Uchwała Uchwała nr V.45.2019 Rady Gminy Raciąż z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych oraz właścicieli nieruchomości, którzy są zobowiązani zawrzeć umowę na odbieranie odpadów komunalnych
2019 4505 2019-04-08 Uchwała Uchwała nr V.44.2019 Rady Gminy Raciąż z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie wyboru metody opłaty oraz ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2019 4504 2019-04-08 Uchwała Uchwała nr V.43.2019 Rady Gminy Raciąż z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Raciąż oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku
2019 2965 2019-03-05 Uchwała Uchwała nr IV.35.2019 Rady Gminy Raciąż z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami sołectw na terenie Gminy Raciąż na temat zmian w statutach sołectw.
2019 749 2019-01-15 Uchwała Uchwała nr III.22.2018 Rady Gminy Raciąż z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków poniesionych na świadczenia z pomocy społecznej w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych przez osoby objęte wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
2019 748 2019-01-15 Uchwała Uchwała nr III.20.2018 Rady Gminy Raciąż z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej przez osoby objęte rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
2019 747 2019-01-15 Uchwała Uchwała nr III.19.2018 Rady Gminy Raciąż z dnia 28 grudnia 2018 r. Uchwała Budżetowa Gminy Raciąż na rok 2019
2018 12582 2018-12-15 Uchwała Uchwała nr II.13.2018 Rady Gminy Raciąż z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie sposobu sprawienia pogrzebu oraz zasad zwrotu wydatków na pokrycie kosztów pogrzebu.
2018 12581 2018-12-15 Uchwała Uchwała nr II.7.2018 Rady Gminy Raciąż z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2018 12580 2018-12-15 Uchwała Uchwała nr II.8.2018 Rady Gminy Raciąż z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek i zwolnień w podatku od nieruchomości
2018 11001 2018-11-15 Uchwała Uchwała nr XXXVI.258.2018 Rady Gminy Raciąż z dnia 15 października 2018 r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXXI.217.2018 Rady Gminy Raciąż z dnia 9 marca 2018r.  sprawie ustalenia planu dofinansowania zawodowego nauczycieli w 2018 roku i maksymalnej kwoty opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli
2018 11000 2018-11-15 Uchwała Uchwała nr XXXVI.256.2018 Rady Gminy Raciąż z dnia 15 października 2018 r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XXVIII.190.2017 Rady Gminy Raciąż z dnia 27 października 2017roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Raciąż
2018 9152 2018-09-28 Uchwała Uchwała nr XXXV.252.2018 Rady Gminy Raciąż z dnia 13 września 2018 r. zmieniająca Uchwałę Nr VII.38.2015 Rady Gminy Raciąż z dnia 10 czerwca 2015 roku w sprawie ustanowienia Gminnego Programu Osłonowego dla Rodzin Wielodzietnych z terenu Gminy Raciąż
2018 9003 2018-09-25 Uchwała Uchwała nr XXXV.253.2018 Rady Gminy Raciąż z dnia 13 września 2018 r. w sprawie wykonywania obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej
2018 9002 2018-09-25 Uchwała Uchwała nr XXXV.251.2018 Rady Gminy Raciąż z dnia 13 września 2018 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonym na dzień 21 października 2018r.
2018 7997 2018-08-20 Uchwała Uchwała nr XXXIV.244.2018 Rady Gminy Raciąż z dnia 27 lipca 2018 r. w sprawie określenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży oraz poza miejscem sprzedaży na terenie gminy Raciąż
2018 6459 2018-06-25 Uchwała Uchwała nr XXXIII.241.2018 Rady Gminy Raciąż z dnia 15 czerwca 2018 r. w sprawie zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków.
2018 6458 2018-06-25 Uchwała Uchwała nr XXXIII.236.2018 Rady Gminy Raciąż z dnia 15 czerwca 2018 r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XL/283/2010 z dnia 13 października 2010r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Kraszewo-Gaczułty
2018 6457 2018-06-25 Uchwała Uchwała nr XXXIII.235.2018 Rady Gminy Raciąż z dnia 15 czerwca 2018 r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XL/281/2010 z dnia 13 października 2010r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Kraszewo-Czubaki
2018 5197 2018-05-14 Uchwała Uchwała nr XXXII.224.2018 Rady Gminy Raciąż z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie: zmiany granic Sołectwa Kraszewo-Czubaki i Sołectwa Kraszewo-Gaczułty
2018 5141 2018-05-11 Uchwała Uchwała nr XXXII.228.2018 Rady Gminy Raciąż z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczaną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2018 5140 2018-05-11 Uchwała Uchwała nr XXXII.227.2018 Rady Gminy Raciąż z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Raciąż
2018 2793 2018-03-20 Uchwała Uchwała nr XXXI.213.2018 Rady Gminy Raciąż z dnia 9 marca 2018 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami
2018 2792 2018-03-20 Uchwała Uchwała nr XXXI.214.2018 Rady Gminy Raciąż z dnia 9 marca 2018 r. w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych oraz właścicieli nieruchomości, którzy są zobowiązani zawrzeć umowę na odbieranie odpadów komunalnych
2018 2791 2018-03-20 Uchwała Uchwała nr XXXI.218.2018 Rady Gminy Raciąż z dnia 9 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Raciąż na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.
2018 2790 2018-03-20 Uchwała Uchwała nr XXXI.223.2018 Rady Gminy Raciąż z dnia 9 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Raciąż na stałe obwody głosowania oraz ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2018 440 2018-01-12 Uchwała Uchwała nr XXX.206.2017 Rady Gminy Raciąż z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXVI/170/2009 Rady Gminy Raciąż z dnia 16 marca 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli w publicznych szkołach prowadzonych przez Gminę Raciąż zmienionej Uchwałą Nr XXIV/132/2012. Rady Gminy Raciąż z dnia 20 listopada 2012 r. , Uchwałą Nr VII.43.2015 Rady Gminy Raciąż z dnia 10 czerwca 2015 r. i Uchwałą Nr XXVIII.191.2017 Rady Gminy Raciąż z dnia 27 października 2017 r.
2018 438 2018-01-12 Uchwała Uchwała nr XXX.205.2017 Rady Gminy Raciąż z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie Uchwała Budżetowa Gminy Raciąż na rok 2018
2017 12148 2017-12-15 Uchwała Uchwała nr XXIX.199.2017 Rady Gminy Raciąż z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
2017 12064 2017-12-14 Uchwała Uchwała nr XXIX.200.2017 Rady Gminy Raciąż z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia
2017 12063 2017-12-14 Uchwała Uchwała nr XXIX.196.2017 Rady Gminy Raciąż z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek i zwolnień w podatku od nieruchomości
2017 12062 2017-12-14 Uchwała Uchwała nr XXIX.195.2017 Rady Gminy Raciąż z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2017 12061 2017-12-14 Uchwała Uchwała nr XXVIII.190.2017 Rady Gminy Raciąż z dnia 27 października 2017 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Raciąż
2017 10292 2017-11-15 Uchwała Uchwała nr XXVIII.191.2017 Rady Gminy Raciąż z dnia 27 października 2017 r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXVI/170/2009 Rady Gminy Raciąż z dnia 16 marca 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w publicznych szkołach prowadzonych przez Gminę Raciąż zmienionej Uchwałą Nr XXIV/132/2012 r. Rady Gminy Raciąż z dnia 30 listopada 2012 r. i Uchwałą Nr VII.43.2015 Rady Gminy Raciąż z dnia 10 czerwca 2015 r.
2017 9309 2017-10-13 Uchwała Uchwała nr XXVII.183.2017 Rady Gminy Raciąż z dnia 29 września 2017 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, pedagogów, logopedów, doradców zawodowych, nauczycieli „wspomagających” posiadających kwalifikacje w zakresie pedagogiki specjalnej w celu współorganizowania kształcenia uczniów niepełnosprawnych oraz nauczycieli prowadzących zajęcia rewalidacyjne, rewalidacyjno- wychowawcze zatrudnionych w przedszkolach i szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Raciąż.
2017 9308 2017-10-13 Uchwała Uchwała nr XXVII.182.2017 Rady Gminy Raciąż z dnia 29 września 2017 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
2017 6435 2017-07-31 Uchwała Uchwała nr XXV/176/2017 Rady Gminy Raciąż z dnia 21 lipca 2017 r. w sprawie ustalenia przebiegu dla dróg gminnych na obszarze Gminy Raciąż
2017 5543 2017-06-23 Uchwała Uchwała nr XXIV.170.2017 Rady Gminy Raciąż z dnia 9 czerwca 2017 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2017 3859 2017-04-14 Uchwała Uchwała nr XXIII.159.2017 Rady Gminy Raciąż z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym dla kandydatów do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Raciąż, zamieszkałych poza obwodami tych szkół.
2017 3858 2017-04-14 Uchwała Uchwała nr XXIII.158.2017 Rady Gminy Raciąż z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych lub publicznych innych form wychowania przedszkolnego, dla których organem prowadzącym jest Gmina Raciąż, które będą brane pod uwagę na drugim etapie postepowania rekrutacyjnego.
2017 567 2017-01-19 Uchwała Uchwała nr XXI.148.2016 Rady Gminy Raciąż z dnia 30 grudnia 2016r. w sprawie: zmian w Statucie Gminy Raciąż.
2017 566 2017-01-19 Uchwała Uchwała nr XXI.144.2016 Rady Gminy Raciąż z dnia 30 grudnia 2016r. w sprawie Uchwała Budżetowa Gminy Raciąż na rok 2017
2016 10988 2016-12-08 Uchwała Uchwała nr XX.132.2016 Rady Gminy Raciąż z dnia 1 grudnia 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek i zwolnień w podatku od nieruchomości
2016 10987 2016-12-08 Uchwała Uchwała nr XX.131.2016 Rady Gminy Raciąż z dnia 1 grudnia 2016r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2016 7445 2016-08-12 Uchwała Uchwała nr XVIII.118.2016 Rady Gminy Raciąż z dnia 9 sierpnia 2016r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2016 7444 2016-08-12 Uchwała Uchwała nr XVIII.117.2016 Rady Gminy Raciąż z dnia 9 sierpnia 2016r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczaną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 6618 2016-07-14 Uchwała Uchwała nr XVII.115.2016 Rady Gminy Raciąż z dnia 1 lipca 2016r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2016 6617 2016-07-14 Uchwała Uchwała nr XVII.114.2016 Rady Gminy Raciąż z dnia 1 lipca 2016r. w sprawie zmian w Statucie Gminy Raciąż.
2016 6616 2016-07-14 Uchwała Uchwała nr XVII.110.2016 Rady Gminy Raciąż z dnia 1 lipca 2016r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Raciąż
2016 6615 2016-07-14 Uchwała Uchwała nr XVII.109.2016 Rady Gminy Raciąż z dnia 1 lipca 2016r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Raciąż
2016 6614 2016-07-14 Uchwała Uchwała nr XVII.108.2016 Rady Gminy Raciąż z dnia 1 lipca 2016r. w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2016 4854 2016-05-20 Uchwała Uchwała nr XVI.104.2016 Rady Gminy Raciąż z dnia 6 maja 2016r. w sprawie: zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Raciążu
2016 3240 2016-04-07 Uchwała Uchwała nr XV.92.2016 Rady Gminy Raciąż z dnia 18 marca 2016r. w sprawie ustalenia planu sieci oraz granic obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Raciąż.
2016 2480 2016-03-14 Uchwała Uchwała nr XIV.85.2016 Rady Gminy Raciąż z dnia 5 lutego 2016r. w sprawie określenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym dla kandydatów do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych i gimnazjum prowadzonych przez Gminę Raciąż, zamieszkałych poza obwodami tych szkół
2016 2479 2016-03-14 Uchwała Uchwała nr XIV.84.2016 Rady Gminy Raciąż z dnia 5 lutego 2016r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznych innych form wychowania przedszkolnego w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Raciąż, które będą brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego.
2016 830 2016-01-26 Uchwała Uchwała nr XIII.76.2015 Rady Gminy Raciąż z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie Uchwała Budżetowa Gminy Raciąż na rok 2016
2016 828 2016-01-26 Uchwała Uchwała nr XIII.78.2015 Rady Gminy Raciąż z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie zaliczenia dróg lokalnych, znajdujących się na terenie gminy Raciąż do kategorii dróg gminnych
2015 10688 2015-12-11 Uchwała Uchwała nr XII.69.2015 Rady Gminy Raciąż z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2015 10687 2015-12-11 Uchwała Uchwała nr XII.68.2015 Rady Gminy Raciąż z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie określenia stawek w podatku od środków transportowych
2015 10686 2015-12-11 Uchwała Uchwała nr XII.67.2015 Rady Gminy Raciąż z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek i zwolnień w podatku od nieruchomości
2015 10685 2015-12-11 Uchwała Uchwała nr XII.66.2015 Rady Gminy Raciąż z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2015 7603 2015-09-15 Uchwała Uchwała nr IX.49.2015 Rady Gminy Raciąż z dnia 21 sierpnia 2015r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 października 2015r.
2015 6007 2015-07-08 Uchwała Uchwała nr VIII.46.2015 Rady Gminy Raciąż z dnia 24 czerwca 2015r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w ogólnokrajowym referendum, zarządzonym na dzień 6 września 2015r.
2015 6006 2015-07-08 Uchwała Uchwała nr VII.43.2015 Rady Gminy Raciąż z dnia 10 czerwca 2015r. w sprawie zmiany Uchwały nr XXVI/170/2009 Rady Gminy Raciąż z dnia 16 marca 2009 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w publicznych szkołach prowadzonych przez Gminę Raciąż.
2015 6005 2015-07-08 Uchwała Uchwała nr VII.42.2015 Rady Gminy Raciąż z dnia 10 czerwca 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XII/91/2007 Rady Gminy Raciąż z dnia 10 grudnia 2007r. w sprawie uchwalenia Statutu Biura Obsługi Szkół Samorządowych w Raciążu zmienionej Uchwałą Nr XXVIII/194/2009 Rady Gminy Raciąż z dnia 9 czerwca 2009r. i Uchwałą Nr XVI/89/2012 z dnia 17 lutego 2012r.
2015 6004 2015-07-08 Uchwała Uchwała nr VII.38.2015 Rady Gminy Raciąż z dnia 10 czerwca 2015r. w sprawie ustanowienia Gminnego Programu Osłonowego dla Rodzin Wielodzietnych z terenu Gminy Raciąż
2015 3779 2015-04-21 Uchwała Uchwała nr VI.28.2015 Rady Gminy Raciąż z dnia 27 marca 2015r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2015 3778 2015-04-21 Uchwała Uchwała nr VI.27.2015 Rady Gminy Raciąż z dnia 27 marca 2015r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty
2015 3777 2015-04-21 Uchwała Uchwała nr VI.25.2015 Rady Gminy Raciąż z dnia 27 marca 2015r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2015r.
2015 955 2015-02-03 Uchwała Uchwała nr III.9.2014 Rady Gminy Raciąż z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie Uchwała Budżetowa Gminy Raciąż na rok 2015
2014 11224 2014-12-05 Uchwała Uchwała nr XL/244/2014 Rady Gminy Raciąż z dnia 4 listopada 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek i zwolnień w podatku od nieruchomości
2014 10471 2014-11-20 Uchwała Uchwała nr XL/243/2014 Rady Gminy Raciąż z dnia 4 listopada 2014r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2014 9236 2014-10-07 Uchwała Uchwała nr XXXIX/238/2014 Rady Gminy Raciąż z dnia 25 września 2014r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na dzień 16 listopada 2014r.
2014 9235 2014-10-07 Uchwała Uchwała nr XXXIX/232/2014 Rady Gminy Raciąż z dnia 25 września 2014r. w sprawie zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Raciążu
2014 5485 2014-05-30 Uchwała Uchwała nr XXXVII/223/2014 Rady Gminy Raciąż z dnia 21 maja 2014r. w sprawie określenia trybu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.
2014 5484 2014-05-30 Uchwała Uchwała nr XXXVII/222/2014 Rady Gminy Raciąż z dnia 21 maja 2014r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków obowiązujące na terenie gminy Raciąż dla odbiorców usług przedłożone przez Zakład Usług Wodnych dla Potrzeb Rolnictwa w Mławie.
2014 3563 2014-04-07 Uchwała Uchwała nr XXXVI/214/2014 Rady Gminy Raciąż z dnia 28 marca 2014r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 25 maja 2014r.
2014 1417 2014-02-13 Uchwała Uchwała nr XXXV/205/2014 Rady Gminy Raciąż z dnia 5 lutego 2014r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
2014 1416 2014-02-13 Uchwała Uchwała nr XXXV/204/2014 Rady Gminy Raciąż z dnia 5 lutego 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
2014 348 2014-01-15 Uchwała Uchwała nr XXXIV/200/2013 Rady Gminy Raciąż z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie Uchwała Budżetowa Gminy Raciąż na rok 2014
2013 12813 2013-12-06 Uchwała Uchwała nr XXXIII/194/2013 Rady Gminy Raciąż z dnia 3 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Raciążu
2013 12812 2013-12-06 Uchwała Uchwała nr XXXIII/193/2013 Rady Gminy Raciąż z dnia 3 grudnia 2013r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5 % alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży.
2013 12811 2013-12-06 Uchwała Uchwała nr XXXIII/192/2013 Rady Gminy Raciąż z dnia 3 grudnia 2013r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia stawek opłaty targowej
2013 12810 2013-12-06 Uchwała Uchwała nr XXXIII/191/2013 Rady Gminy Raciąż z dnia 3 grudnia 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek i zwolnień w podatku od nieruchomości
2013 12809 2013-12-06 Uchwała Uchwała nr XXXIII/190/2013 Rady Gminy Raciąż z dnia 3 grudnia 2013r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2013 9964 2013-10-08 Uchwała Uchwała nr XXXI/183/2013 Rady Gminy Raciąż z dnia 25 września 2013r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Raciąż na lata 2013-2021.
2013 8832 2013-08-01 Uchwała Uchwała nr XXX/175/2013 Rady Gminy Raciąż z dnia 24 lipca 2013r. zmieniająca uchwałę Nr XXV/139/2012 Rady Gminy Raciąż z dnia 14 grudnia 2012 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 7331 2013-06-27 Uchwała Uchwała nr XXIX/164/2013 Rady Gminy Raciąż z dnia 3 czerwca 2013r. w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2013 6830 2013-06-18 Uchwała Uchwała nr XXIX/170/2013 Rady Gminy Raciąż z dnia 3 czerwca 2013r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków obowiązujące na terenie gminy Raciąż dla odbiorców usług przedłożone przez Zakład Usług Wodnych dla Potrzeb Rolnictwa w Mławie.
2013 6829 2013-06-18 Uchwała Uchwała nr XXIX/166/2013 Rady Gminy Raciąż z dnia 3 czerwca 2013r. w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomosci, którzy pozbywają się z terenu nieruchomosci nieczystości ciekłych oraz właścicieli nieruchomości, którzy są zobowiązani zawrzeć umowę na odbieranie odpadów komunalnych
2013 6828 2013-06-18 Uchwała Uchwała nr XXIX/165/2013 Rady Gminy Raciąż z dnia 3 czerwca 2013r. w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych
2013 4671 2013-04-16 Uchwała Uchwała nr XXVII/158/2013 Rady Gminy Raciąż z dnia 26 marca 2013r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Raciąż w 2013 r.
2013 4670 2013-04-16 Uchwała Uchwała nr XXVII/155/2013 Rady Gminy Raciąż z dnia 26 marca 2013r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2013 4669 2013-04-16 Uchwała Uchwała nr XXVII/154/2013 Rady Gminy Raciąż z dnia 26 marca 2013r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie wysokości stawek czynszów dzierżawnych gruntów i najmu lokali użytkowych stanowiących mienie komunalne Gminy Raciąż.
2013 884 2013-01-25 Uchwała Uchwała nr XXVI/145/2012 Rady Gminy Raciąż z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie Uchwała Budżetowa Gminy Raciąż na rok 2013
2013 245 2013-01-10 Uchwała Uchwała nr XXV/139/2012 Rady Gminy Raciąż z dnia 14 grudnia 2012r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 244 2013-01-10 Uchwała Uchwała nr XXV/138/2012 Rady Gminy Raciąż z dnia 14 grudnia 2012r. w sprawie w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 243 2013-01-10 Uchwała Uchwała nr XXV/137/2012 Rady Gminy Raciąż z dnia 14 grudnia 2012r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczaną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 242 2013-01-10 Uchwała Uchwała nr XXV/136/2012 Rady Gminy Raciąż z dnia 14 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Raciąż
2013 241 2013-01-10 Uchwała Uchwała nr XXV/140/2012 Rady Gminy Raciąż z dnia 14 grudnia 2012r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2012 9147 2012-12-13 Uchwała Uchwała nr XXIV/132/2012 Rady Gminy Raciąż z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie: zmiany Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w publicznych szkołach prowadzonych przez Gminę Raciąż.
2012 9146 2012-12-13 Uchwała Uchwała nr XXIV/128/2012 Rady Gminy Raciąż z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie określenia stawek w podatku od środków transportowych
2012 9145 2012-12-13 Uchwała Uchwała nr XXIV/127/2012 Rady Gminy Raciąż z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek i zwolnień w podatku od nieruchomości
2012 9144 2012-12-13 Uchwała Uchwała nr XXIV/126/2012 Rady Gminy Raciąż z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2012 9143 2012-12-13 Uchwała Uchwała nr XXIV/125/2012 Rady Gminy Raciąż z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie podziału Gminy Raciąż na stałe obwody głosowania oraz ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2012 7190 2012-10-29 Uchwała Uchwała nr XXIII/123/2012 Rady Gminy Raciąż z dnia 18 października 2012r. w sprawie: podziału Gminy Raciąż na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.
2012 7189 2012-10-29 Uchwała Uchwała nr XXII/115/2012 Rady Gminy Raciąż z dnia 7 września 2012r. w sprawie: zmian w Statucie Gminy Raciąż.
2012 4954 2012-06-26 Uchwała Uchwała nr XX/110/2012 Rady Gminy Raciąż z dnia 5 czerwca 2012r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkół w Starym Gralewie oraz nadania mu statutu.
2012 4953 2012-06-26 Uchwała Uchwała nr XVIII/107/2012 Rady Gminy Raciąż z dnia 25 maja 2012r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków obowiązujące na terenie gminy Raciąż dla odbiorców usług przez Zakład Usług Wodnych dla Potrzeb Rolnictwa w Mławie.
2012 3536 2012-04-20 Uchwała Uchwała nr XVII/100/2012 Rady Gminy Raciąż z dnia 30 marca 2012r. w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej im. Adama Bojanowskiego w Kodłutowie
2012 3535 2012-04-20 Uchwała Uchwała nr XVII/98/2012 Rady Gminy Raciąż z dnia 30 marca 2012r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk, spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie Gminy Raciąż
2012 3534 2012-04-20 Uchwała Uchwała nr XVII/97/2012 Rady Gminy Raciąż z dnia 30 marca 2012r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Raciąż w 2012 r.
2012 2400 2012-03-09 Uchwała Uchwała nr XVI/89/2012 Rady Gminy Raciąż z dnia 17 lutego 2012r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XII/91/2007 Rady Gminy Raciąż z dnia 10 grudnia 2007r. w sprawie uchwalenia Statutu Biura Obsługi Szkół Samorządowych w Raciążu, zmienionej Uchwałą Nr XXVIII/194/2009 Rady Gminy Raciąż z dnia 9 czerwca 2009 r.
2012 686 2012-01-27 Uchwała Uchwała nr XV/84/2011 Rady Gminy Raciąż z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie Uchwała Budżetowa Gminy Raciąż na 2012 rok.
2012 685 2012-01-27 Uchwała Uchwała nr XIII/71/2011 Rady Gminy Raciąż z dnia 2 grudnia 2011r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie lub radą działalności pożytku publicznego projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących ich działalności statutowej
2012 684 2012-01-27 Uchwała Uchwała nr XIII/70/2011 Rady Gminy Raciąż z dnia 2 grudnia 2011r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr IV/23/99 Rady Gminy w Raciążu z dnia 27 lutego 1999 r. w sprawie założenia Gimnazjum w Starym Gralewie.
2012 683 2012-01-27 Uchwała Uchwała nr XIII/69/2011 Rady Gminy Raciąż z dnia 2 grudnia 2011r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XVI/120/2008 Rady Gminy Raciąż z dnia 25 kwietnia 2008 r. – w sprawie ustalenia planu sieci oraz granic obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Raciąż.
2011 8511 2011-12-30 Uchwała Uchwała nr XIV/73/2011 Rady Gminy Raciąż z dnia 16 grudnia 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek i zwolnień w podatku od nieruchomości
2011 8510 2011-12-30 Uchwała Uchwała nr XIV/72/2011 Rady Gminy Raciąż z dnia 16 grudnia 2011r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2011 8512 2011-12-30 Uchwała Uchwała nr XIV/74/2011 Rady Gminy Raciąż z dnia 16 grudnia 2011r. w sprawie określenia stawek w podatku od środków transportowych
2011 8514 2011-12-30 Uchwała Uchwała nr XIV/76/2011 Rady Gminy Raciąż z dnia 16 grudnia 2011r. w sprawie zwolnień w podatku rolnym
2011 8513 2011-12-30 Uchwała Uchwała nr XIV/75/2011 Rady Gminy Raciąż z dnia 16 grudnia 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2011 5470 2011-09-27 Uchwała Uchwała nr X/53/2011 Rady Gminy Raciąż z dnia 30 sierpnia 2011r. w sprawie utworzenia Punktów Przedszkolnych w Gminie Raciąż
2011 3305 2011-06-16 Uchwała Uchwała nr VIII/41/2011 Rady Gminy Raciąż z dnia 19 maja 2011r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków obowiązujące na terenie gminy Raciąż dla odbiorców usług przedłożone przez Zakładu Usług Wodnych dla Potrzeb Rolnictwa w Mławie.
2011 775 2011-02-25 Uchwała Uchwała nr VI/24/2011 Rady Gminy Raciąż z dnia 28 stycznia 2011r. w sprawie zmiany Regulaminu Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Gminy Raciąż stanowiącego Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Raciąż Nr XXIX/208/2006 z dnia 22 lutego 2006
2011 776 2011-02-25 Uchwała Uchwała nr VI/25/2011 Rady Gminy Raciąż z dnia 28 stycznia 2011r. w sprawie: określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Raciąż.
2011 777 2011-02-25 Uchwała Uchwała nr VI/26/2011 Rady Gminy Raciąż z dnia 28 stycznia 2011r. w sprawie: określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie prowadzenia ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie Gminy Raciąż
2011 702 2011-02-22 Uchwała Uchwała nr V/18/2010 Rady Gminy Raciąż z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Raciąż Nr XXIV/152/2008 z dnia 28 listopada 2008r. w sprawie określenia wysokości stawek i zwolnień w podatku od nieruchomości
2011 687 2011-02-21 Uchwała Uchwała nr V/14/2010 Rady Gminy Raciąż z dnia 30 grudnia 2010r.
2011 688 2011-02-21 Uchwała Uchwała nr V/19/2010 Rady Gminy Raciąż z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Raciąż Nr XLI/313/2010 z dnia 12 listopada 2010 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2010 7565 2010-12-30 Uchwała Uchwała nr XLI/318/2010 Rady Gminy Raciąż z dnia 12 listopada 2010r. w sprawie: zmiany załącznika do Uchwały Nr VI/41/90 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 12 października 1990 roku w sprawie utworzenia sołectw na terenie Gminy Raciąż.
2010 7368 2010-12-27 Uchwała Uchwała nr XL/275/2010 Rady Gminy Raciąż z dnia 13 października 2010r. w sprawie uchwalenia Statutu Solectwa Kocięcin Brodowy
2010 7369 2010-12-27 Uchwała Uchwała nr XL/276/2010 Rady Gminy Raciąż z dnia 13 października 2010r. w sprawie uchwalenia Statutu Solectwa Kodłutowo
2010 7370 2010-12-27 Uchwała Uchwała nr XL/277/2010 Rady Gminy Raciąż z dnia 13 października 2010r. w sprawie uchwalenia Statutu Solectwa Kossobudy
2010 7365 2010-12-27 Uchwała Uchwała nr XL/272/2010 Rady Gminy Raciąż z dnia 13 października 2010r. w sprawie uchwalenia Statutu Solectwa Kaczorowy
2010 7366 2010-12-27 Uchwała Uchwała nr XL/273/2010 Rady Gminy Raciąż z dnia 13 października 2010r. w sprawie uchwalenia Statutu Solectwa Kiełbowo
2010 7367 2010-12-27 Uchwała Uchwała nr XL/274/2010 Rady Gminy Raciąż z dnia 13 października 2010r. w sprawie uchwalenia Statutu Solectwa Kiniki
2010 7371 2010-12-27 Uchwała Uchwała nr XL/278/2010 Rady Gminy Raciąż z dnia 13 października 2010r. w sprawie uchwalenia Statutu Solectwa Koziebrody
2010 7375 2010-12-27 Uchwała Uchwała nr XL/282/2010 Rady Gminy Raciąż z dnia 13 października 2010r. w sprawie uchwalenia Statutu Solectwa Kraszewo-Falki
2010 7376 2010-12-27 Uchwała Uchwała nr XL/283/2010 Rady Gminy Raciąż z dnia 13 października 2010r. w sprawie uchwalenia Statutu Solectwa Kraszewo-Gaczułty
2010 7377 2010-12-27 Uchwała Uchwała nr XL/284/2010 Rady Gminy Raciąż z dnia 13 października 2010r. w sprawie uchwalenia Statutu Solectwa Kraszewo Podborne
2010 7372 2010-12-27 Uchwała Uchwała nr XL/279/2010 Rady Gminy Raciąż z dnia 13 października 2010r. w sprawie uchwalenia Statutu Solectwa Kozolin
2010 7373 2010-12-27 Uchwała Uchwała nr XL/280/2010 Rady Gminy Raciąż z dnia 13 października 2010r. w sprawie uchwalenia Statutu Solectwa Krajkowo
2010 7374 2010-12-27 Uchwała Uchwała nr XL/281/2010 Rady Gminy Raciąż z dnia 13 października 2010r. w sprawie uchwalenia Statutu Solectwa Kraszewo-Czubaki
2010 7364 2010-12-27 Uchwała Uchwała nr XL/271/2010 Rady Gminy Raciąż z dnia 13 października 2010r. w sprawie uchwalenia Statutu Solectwa Jeżewo - Wesel
2010 7354 2010-12-27 Uchwała Uchwała nr XL/261/2010 Rady Gminy Raciąż z dnia 13 października 2010r. w sprawie uchwalenia Statutu Solectwa Charzyny
2010 7355 2010-12-27 Uchwała Uchwała nr XL/262/2010 Rady Gminy Raciąż z dnia 13 października 2010r. w sprawie uchwalenia Statutu Solectwa Chyczewo
2010 7356 2010-12-27 Uchwała Uchwała nr XL/263/2010 Rady Gminy Raciąż z dnia 13 października 2010r. w sprawie uchwalenia Statutu Solectwa Cieciersk
2010 7351 2010-12-27 Uchwała Uchwała nr XL/258/2010 Rady Gminy Raciąż z dnia 13 października 2010r. w sprawie uchwalenia Statutu Solectwa Bielany
2010 7352 2010-12-27 Uchwała Uchwała nr XL/259/2010 Rady Gminy Raciąż z dnia 13 października 2010r. w sprawie uchwalenia Statutu Solectwa Bogucin
2010 7353 2010-12-27 Uchwała Uchwała nr XL/260/2010 Rady Gminy Raciąż z dnia 13 października 2010r. w sprawie uchwalenia Statutu Solectwa Budy Kraszewskie
2010 7357 2010-12-27 Uchwała Uchwała nr XL/264/2010 Rady Gminy Raciąż z dnia 13 października 2010r. w sprawie uchwalenia Statutu Solectwa Ćwiersk
2010 7361 2010-12-27 Uchwała Uchwała nr XL/268/2010 Rady Gminy Raciąż z dnia 13 października 2010r. w sprawie uchwalenia Statutu Solectwa Druchowo
2010 7362 2010-12-27 Uchwała Uchwała nr XL/269/2010 Rady Gminy Raciąż z dnia 13 października 2010r. w sprawie uchwalenia Statutu Solectwa Folwark - Raciąż
2010 7363 2010-12-27 Uchwała Uchwała nr XL/270/2010 Rady Gminy Raciąż z dnia 13 października 2010r. w sprawie: uchwalenia Statutu Solectwa Grzybowo
2010 7358 2010-12-27 Uchwała Uchwała nr XL/265/2010 Rady Gminy Raciąż z dnia 13 października 2010r. w sprawie uchwalenia Statutu Solectwa Dobrska - Kolonia
2010 7359 2010-12-27 Uchwała Uchwała nr XL/266/2010 Rady Gminy Raciąż z dnia 13 października 2010r. w sprawie uchwalenia Statutu Solectwa Dobrska - Włościany
2010 7360 2010-12-27 Uchwała Uchwała nr XL/267/2010 Rady Gminy Raciąż z dnia 13 października 2010r. w sprawie uchwalenia Statutu Solectwa Drozdowo
2010 7394 2010-12-27 Uchwała Uchwała nr XL/301/2010 Rady Gminy Raciąż z dnia 13 października 2010r. w sprawie uchwalenia Statutu Solectwa Strożęcin
2010 7395 2010-12-27 Uchwała Uchwała nr XL/302/2010 Rady Gminy Raciąż z dnia 13 października 2010r. w sprawie uchwalenia Statutu Solectwa Szapsk
2010 7396 2010-12-27 Uchwała Uchwała nr XL/303/2010 Rady Gminy Raciąż z dnia 13 października 2010r. w sprawie uchwalenia Statutu Solectwa Szczepkowo
2010 7391 2010-12-27 Uchwała Uchwała nr XL/298/2010 Rady Gminy Raciąż z dnia 13 października 2010r. w sprawie uchwalenia Statutu Solectwa Sierakowo
2010 7392 2010-12-27 Uchwała Uchwała nr XL/299/2010 Rady Gminy Raciąż z dnia 13 października 2010r. w sprawie uchwalenia Statutu Solectwa Stare Gralewo
2010 7393 2010-12-27 Uchwała Uchwała nr XL/300/2010 Rady Gminy Raciąż z dnia 13 października 2010r. w sprawie uchwalenia Statutu Solectwa Stary Komunin
2010 7397 2010-12-27 Uchwała Uchwała nr XL/304/2010 Rady Gminy Raciąż z dnia 13 października 2010r. w sprawie uchwalenia Statutu Solectwa Unieck
2010 7401 2010-12-27 Uchwała Uchwała nr XL/308/2010 Rady Gminy Raciąż z dnia 13 października 2010r. w sprawie uchwalenia Statutu Solectwa Złotopole
2010 7402 2010-12-27 Uchwała Uchwała nr XL/309/2010 Rady Gminy Raciąż z dnia 13 października 2010r. w sprawie uchwalenia Statutu Solectwa Żukowo-Strusie
2010 7403 2010-12-27 Uchwała Uchwała nr XL/310/2010 Rady Gminy Raciąż z dnia 13 października 2010r. w sprawie uchwalenia Statutu Solectwa Żychowo
2010 7398 2010-12-27 Uchwała Uchwała nr XL/305/2010 Rady Gminy Raciąż z dnia 13 października 2010r. w sprawie uchwalenia Statutu Solectwa Wępiły
2010 7399 2010-12-27 Uchwała Uchwała nr XL/306/2010 Rady Gminy Raciąż z dnia 13 października 2010r. w sprawie uchwalenia Statutu Solectwa Witkowo
2010 7400 2010-12-27 Uchwała Uchwała nr XL/307/2010 Rady Gminy Raciąż z dnia 13 października 2010r. w sprawie uchwalenia Statutu Solectwa Zdunówek
2010 7381 2010-12-27 Uchwała Uchwała nr XL/288/2010 Rady Gminy Raciąż z dnia 13 października 2010r. w sprawie uchwalenia Statutu Solectwa Łempinek
2010 7382 2010-12-27 Uchwała Uchwała nr XL/289/2010 Rady Gminy Raciąż z dnia 13 października 2010r. w sprawie uchwalenia Statutu Solectwa Łempino
2010 7383 2010-12-27 Uchwała Uchwała nr XL/290/2010 Rady Gminy Raciąż z dnia 13 października 2010r. w sprawie uchwalenia Statutu Solectwa Mała Wieś
2010 7378 2010-12-27 Uchwała Uchwała nr XL/285/2010 Rady Gminy Raciąż z dnia 13 października 2010r. w sprawie uchwalenia Statutu Solectwa Kraśniewo
2010 7379 2010-12-27 Uchwała Uchwała nr XL/286/2010 Rady Gminy Raciąż z dnia 13 października 2010r. w sprawie uchwalenia Statutu Solectwa Kruszenica
2010 7380 2010-12-27 Uchwała Uchwała nr XL/287/2010 Rady Gminy Raciąż z dnia 13 października 2010r. w sprawie uchwalenia Statutu Solectwa Lipa
2010 7384 2010-12-27 Uchwała Uchwała nr XL/291/2010 Rady Gminy Raciąż z dnia 13 października 2010r. w sprawie uchwalenia Statutu Solectwa Malewo
2010 7388 2010-12-27 Uchwała Uchwała nr XL/295/2010 Rady Gminy Raciąż z dnia 13 października 2010r. w sprawie uchwalenia Statutu Solectwa Nowe Młodochowo
2010 7389 2010-12-27 Uchwała Uchwała nr XL/296/2010 Rady Gminy Raciąż z dnia 13 października 2010r. w sprawie uchwalenia Statutu Solectwa Pęsy
2010 7390 2010-12-27 Uchwała Uchwała nr XL/297/2010 Rady Gminy Raciąż z dnia 13 października 2010r. w sprawie uchwalenia Statutu Solectwa Pólka-Raciąż
2010 7385 2010-12-27 Uchwała Uchwała nr XL/292/2010 Rady Gminy Raciąż z dnia 13 października 2010r. w sprawie uchwalenia Statutu Solectwa Młody Niedróż
2010 7386 2010-12-27 Uchwała Uchwała nr XL/293/2010 Rady Gminy Raciąż z dnia 13 października 2010r. w sprawie uchwalenia Statutu Solectwa Nowe Gralewo
2010 7387 2010-12-27 Uchwała Uchwała nr XL/294/2010 Rady Gminy Raciąż z dnia 13 października 2010r. w sprawie uchwalenia Statutu Solectwa Nowy Komunin
2010 7217 2010-12-22 Uchwała Uchwała nr III/5/2010 Rady Gminy Raciąż z dnia 14 grudnia 2010r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2010 6273 2010-12-09 Uchwała Uchwała nr XLI/313/2010 Rady Gminy Raciąż z dnia 12 listopada 2010r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2010 3521 2010-08-04 Uchwała Uchwała nr XXXVII/241/2010 Rady Gminy Raciąż z dnia 15 czerwca 2010r. w sprawie określenia zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Raciąż i jednostkom podległym
2010 3523 2010-08-04 Uchwała Uchwała nr XXXVII/244/2010 Rady Gminy Raciąż z dnia 15 czerwca 2010r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków obowiązujące na terenie gminy Raciąż dla odbiorców usług przez Zakład Usług Wodnych dla Potrzeb Rolnictwa w Mławie.
2010 2875 2010-07-01 Uchwała Uchwała nr XXXVI/237/2010 Rady Gminy Raciąż z dnia 28 kwietnia 2010r. w sprawie przyjęcia „Programu usuwania azbestu oraz wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Raciąż na lata 2010 – 2012 z perspektywą do 2032 r.”
2010 512 2010-02-20 Uchwała Uchwała nr XXXIV/223/2009 Rady Gminy Raciąż z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Raciąż na rok 2010.
2009 6428 2009-12-16 Uchwała Uchwała nr XXXIII/219/2009 Rady Gminy Raciąż z dnia 4 grudnia 2009r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2009 6429 2009-12-16 Uchwała Uchwała nr XXXIII/220/2009 Rady Gminy Raciąż z dnia 4 grudnia 2009r. w sprawie określenia stawek w podatku od środków transportowych
2009 4394 2009-09-16 Uchwała Uchwała nr XXIX/201/2009 Rady Gminy Raciąż z dnia 16 lipca 2009r. w sprawie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla części obszaru gminy Raciąż, położonego w miejscowościach Budy Kraszewskie, Kraszewo-Gaczułty, Kraszewo-Rory, Pólka- Raciąż
2009 4029 2009-08-16 Uchwała Uchwała nr XXIX/203/2009 Rady Gminy Raciąż z dnia 16 lipca 2009r. w sprawie zmian w Statucie Gminy Raciąż
2009 3528 2009-07-27 Uchwała Uchwała nr XXVIII/195/2009 Rady Gminy Raciąż z dnia 9 czerwca 2009r. w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/34/99 Rady Gminy w Raciążu z dnia 27 lutego 1999 r. w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej w Kodłutowie
2009 3529 2009-07-27 Uchwała Uchwała nr XXVIII/196/2009 Rady Gminy Raciąż z dnia 9 czerwca 2009r. w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/33/99 Rady Gminy w Raciążu z dnia 27 lutego 1999r. w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej w Starym Gralewie
2009 3526 2009-07-27 Uchwała Uchwała nr XXVIII/193/2009 Rady Gminy Raciąż z dnia 9 czerwca 2009r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków obowiązujące na terenie gminy Raciąż dla odbiorców usług przez Zakład Usług Wodnych dla Potrzeb Rolnictwa w Mławie
2009 3527 2009-07-27 Uchwała Uchwała nr XXVIII/194/2009 Rady Gminy Raciąż z dnia 9 czerwca 2009r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XII/91/2007 Rady Gminy Raciąż z dnia 10 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia Statutu Biura Obsługi Szkół Samorządowych w Raciążu
2009 3532 2009-07-27 Uchwała Uchwała nr XXVIII/199/2009 Rady Gminy Raciąż z dnia 9 czerwca 2009r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXX/22/2002 Rady Gminy w Raciążu z dnia 21 czerwca 2002 roku w sprawie połączenia w Zespół Szkół: Szkoły Podstawowej w Krajkowie i Publicznego Gimnazjum w Krajkowie
2009 3533 2009-07-27 Uchwała Uchwała nr XXVIII/200/2009 Rady Gminy Raciąż z dnia 9 czerwca 2009r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXX/20/2002 Rady Gminy w Raciążu z dnia 21 czerwca 2002 roku w sprawie połączenia w Zespół Szkół: Szkoły Podstawowej w Uniecku i Publicznego Gimnazjum w Uniecku
2009 3530 2009-07-27 Uchwała Uchwała nr XXVIII/197/2009 Rady Gminy Raciąż z dnia 9 czerwca 2009r. w sprawie zmiany Uchwały Nr VIII/70/99 Rady Gminy w Raciążu z dnia 31 sierpnia 1999 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/23/99 Rady Gminy w Raciążu z dnia 27 lutego 1999r. w sprawie założenia Publicznego Gimnazjum w Starym Gralewie
2009 3531 2009-07-27 Uchwała Uchwała nr XXVIII/198/2009 Rady Gminy Raciąż z dnia 9 czerwca 2009r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXX/21/2002 Rady Gminy w Raciążu z dnia 21 czerwca 2002 roku w sprawie połączenia w Zespół Szkół: Szkoły Podstawowej w Koziebrodach i Publicznego Gimnazjum w Koziebrodach
2009 2612 2009-06-16 Uchwała Uchwała nr XXVII/183/2009 Rady Gminy Raciąż z dnia 23 kwietnia 2009r. w sprawie Regulaminu udzielania stypendiów dla uzdolnionych dzieci i młodzieży uczęszczających do szkół gminnych
2009 1744 2009-05-06 Uchwała Uchwała nr XXVI/171/2009 Rady Gminy Raciąż z dnia 16 marca 2009r. w sprawie zmiany uchwały nr XXVIII/203/2005 Rady Gminy Raciąż z dnia 30 grudnia 2005r. w sprawie zatwierdzenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Raciążu
2009 1743 2009-05-06 Uchwała Uchwała nr XXVI/170/2009 Rady Gminy Raciąż z dnia 16 marca 2009r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki wypłacania nauczycielom dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy
2009 1746 2009-05-06 Uchwała Uchwała nr XXVI/180/2009 Rady Gminy Raciąż z dnia 16 marca 2009r. w sprawie przeprowadzenia referendum gminnego w sprawie połączenia gminy Raciąż i gminy miasto Raciąż w jedną jednostkę samorządu terytorialnego
2009 1745 2009-05-06 Uchwała Uchwała nr XXVI/179/2009 Rady Gminy Raciąż z dnia 16 marca 2009r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Raciąż w sprawie określenia wysokości stawek i zwolnień w podatku od nieruchomości
2009 491 2009-02-17 Uchwała Uchwała nr XXV/160/2008 Rady Gminy Raciąż z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Raciąż na 2009 rok.