Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 145

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 11725 2019-10-10 Uchwała Uchwała nr IX.82.2019 Rady Gminy Przytyk z dnia 1 października 2019 r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości ,rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów ,terminów płatności dla inkasentów i wynagrodzenia za inkaso
2019 11724 2019-10-10 Uchwała Uchwała nr IX.73 2019 Rady Gminy Przytyk z dnia 1 października 2019 r. w sprawie przyjęcia Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Przytyku.
2019 11352 2019-10-01 Uchwała Uchwała nr VIII.68.2019 Rady Gminy Przytyk z dnia 14 sierpnia 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów wokół zbiornika wodnego Jagodno w gminie Przytyk – część A.
2019 10049 2019-08-23 Uchwała Uchwała nr VIII.69.2019 Rady Gminy Przytyk z dnia 14 sierpnia 2019 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i innych placówek przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci sześcioletnie i dzieci młodsze zatrudnionych w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Przytyk.
2019 8493 2019-07-09 Uchwała Uchwała nr VII.59.2019 Rady Gminy Przytyk z dnia 21 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Przytyk za udział w działaniach ratowniczych i szkoleniach pożarniczych
2019 8492 2019-07-09 Uchwała Uchwała nr VII.54.2019 Rady Gminy Przytyk z dnia 21 czerwca 2019 r. w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego.
2019 6198 2019-05-10 Uchwała Uchwała nr VI.43.2019 Rady Gminy Przytyk z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działki ew. nr 39 w obrębie geodezyjnym Przytyk w gminie Przytyk.
2019 4651 2019-04-09 Uchwała Uchwała nr VI.47.2019 Rady Gminy Przytyk z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Przytyk oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2019 roku
2019 4650 2019-04-09 Uchwała Uchwała nr VI.46.2019 Rady Gminy Przytyk z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie: planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2019 rok oraz ustalenie maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobieranych przez szkoły wyższe lub placówki doskonalenia nauczycieli oraz specjalności i formy kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane dla nauczycieli zatrudnionych w przedszkolu i szkołach Gminy Przytyk
2019 4649 2019-04-09 Uchwała Uchwała nr VI.40.2019 Rady Gminy Przytyk z dnia 29 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Przytyk
2019 4648 2019-04-09 Uchwała Uchwała nr VI.39.2019 Rady Gminy Przytyk z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Przytyk w 2019 roku.
2019 4647 2019-04-09 Uchwała Uchwała nr VI.38.2019 Rady Gminy Przytyk z dnia 29 marca 2019 r. zmieniająca Uchwałę Nr II.4.2018 Rady Gminy Przytyk z dnia 29 listopada 2018r. w sprawie określania zasad zwrotu wydatków poniesionych za świadczenia z pomocy społecznej na pomoc w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób i rodzin objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 4646 2019-04-09 Uchwała Uchwała nr VI.37.2019 Rady Gminy Przytyk z dnia 29 marca 2019 r. zmieniająca Uchwałę Nr II.3.2018 Rady Gminy Przytyk z dnia 29 listopada 2018r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do nieodpłatnego przyznania pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019- 2023
2019 3023 2019-03-06 Uchwała Uchwała nr V.32.2019 Rady Gminy Przytyk z dnia 4 marca 2019 r. w sprawie: poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów, terminów płatności dla inkasentów i wynagrodzenia za inkaso
2019 1775 2019-02-06 Uchwała Uchwała nr IV.29.2019 Rady Gminy Przytyk z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty.
2019 552 2019-01-10 Uchwała Uchwała nr III.24.2018 Rady Gminy Przytyk z dnia 28 grudnia 2018 r. UCHWAŁA BUDŻETOWA
2019 551 2019-01-10 Uchwała Uchwała nr III.23.2018 Rady Gminy Przytyk z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przytyk na lata 2019 – 2030.
2019 550 2019-01-10 Uchwała Uchwała nr III.22.2018 Rady Gminy Przytyk z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zamiaru połączenia samorządowych instytucji kultury: Gminnej Biblioteki Publicznej w Przytyku i Gminnego Ośrodka Kultury w Przytyku.
2019 549 2019-01-10 Uchwała Uchwała nr III.19.2018 Rady Gminy Przytyk z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku
2019 548 2019-01-10 Uchwała Uchwała nr III.18.2018 Rady Gminy Przytyk z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Przytyk
2018 11879 2018-12-05 Uchwała Uchwała nr II.4.2018 Rady Gminy Przytyk z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie określania zasad zwrotu wydatków poniesionych za świadczenia z pomocy społecznej na pomoc w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób i rodzin objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2018 11877 2018-12-05 Uchwała Uchwała nr II.2.2018 Rady Gminy Przytyk z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie ustanowienia gminnego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023”, Moduł 1 i 2
2018 11265 2018-11-20 Uchwała Uchwała nr XLV.342.2018 Rady Gminy Przytyk z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębów geodezyjnych Przytyk, Podgajek Wschodni i Podgajek Zachodni w gminie Przytyk – część B.
2018 11215 2018-11-19 Uchwała Uchwała nr XLV.343.2018 Rady Gminy Przytyk z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie przyjęcia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Przytyk.
2018 11080 2018-11-16 Uchwała Uchwała nr XLV.344.2018 Rady Gminy Przytyk z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Przytyk
2018 11079 2018-11-16 Uchwała Uchwała nr XLV.341.2018 Rady Gminy Przytyk z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2019 obowiązujących na terenie Gminy Przytyk oraz zwolnień w tym podatku
2018 11078 2018-11-16 Uchwała Uchwała nr XLV.340.2018 Rady Gminy Przytyk z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Gminy Przytyk oraz zwolnień, w tym podatku.
2018 11077 2018-11-16 Uchwała Uchwała nr XLV.339.2018 Rady Gminy Przytyk z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta, przyjmowaną jako podstawa obliczenia podatku rolnego na 2019r
2018 11076 2018-11-16 Uchwała Uchwała nr XLV.336.2018 Rady Gminy Przytyk z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie gminy Przytyk
2018 10072 2018-10-25 Uchwała Uchwała nr XLIV.332.2018 Rady Gminy Przytyk z dnia 24 października 2018 r. w sprawie przyjęcia ,, Gminnego programu opieki nad zabytkami na lata 2018-2021 dla gminy Przytyk
2018 9000 2018-09-25 Uchwała Uchwała nr XLIV.333.2018 Rady Gminy Przytyk z dnia 21 września 2018 r. w sprawie utworzenia samorządowej instytucji kultury pod nazwą Gminny Ośrodek Kultury w Przytyku
2018 7909 2018-08-14 Uchwała Uchwała nr XLIII.328.2018 Rady Gminy Przytyk z dnia 8 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg.
2018 7908 2018-08-14 Uchwała Uchwała nr XLIII.327.2018 Rady Gminy Przytyk z dnia 8 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaży napojów alkoholowych na terenie gminy Przytyk.
2018 7907 2018-08-14 Uchwała Uchwała nr XLIII.324.2018 Rady Gminy Przytyk z dnia 8 sierpnia 2018 r. w sprawie nadania imienia Publicznej Szkole Podstawowej we Wrzosie.
2018 5704 2018-05-30 Uchwała Uchwała nr XLI.313.2018 Rady Gminy Przytyk z dnia 22 maja 2018 r. w sprawie zmiany regulaminu targowiska ,,Mój Rynek " w Przytyku
2018 4609 2018-04-25 Uchwała Uchwała nr XXXIX.300.2018 Rady Gminy Przytyk z dnia 9 marca 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu geodezyjnego Wólka Domaniowska w gminie Przytyk.
2018 4608 2018-04-25 Uchwała Uchwała nr XXXIX.299.2018 Rady Gminy Przytyk z dnia 9 marca 2018 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębów geodezyjnych Przytyk, Podgajek Wschodni i Podgajek Zachodni w gminie Przytyk – część A.
2018 4600 2018-04-24 Uchwała Uchwała nr XXXX.310.2018 Rady Gminy Przytyk z dnia 9 kwietnia 2018 r. w sprawie w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Przytyk.
2018 4599 2018-04-24 Uchwała Uchwała nr XXXX.309.2018 Rady Gminy Przytyk z dnia 9 kwietnia 2018 r. w sprawie podziału Gminy Przytyk na obwody głosowania i ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2018 4494 2018-04-20 Uchwała Uchwała nr XXXIX.302.2018 Rady Gminy Przytyk z dnia 9 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia "Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Przytyk na lata 2018-2022"
2018 4493 2018-04-20 Uchwała Uchwała nr XXXIX.297.2018 Rady Gminy Przytyk z dnia 9 marca 2018 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych zatrudnionych w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Przytyk.
2018 4492 2018-04-20 Uchwała Uchwała nr XXXIX.288.2018 Rady Gminy Przytyk z dnia 9 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Przytyk w 2018roku
2018 4059 2018-04-13 Uchwała Uchwała nr XXXIX.289.2018 Rady Gminy Przytyk z dnia 9 marca 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Przytyk
2018 3042 2018-03-27 Uchwała Uchwała nr XXXIX.303.2018 Rady Gminy Przytyk z dnia 9 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Przytyk na okręgi wyborcze oraz ustalenie ich granic, numerów i liczby wybieranych radnych w kazdym okregu.
2018 1858 2018-02-21 Uchwała Uchwała nr XVII.113.2016 Rady Gminy Przytyk z dnia 3 marca 2016 r. w sprawie: poboru podatku od nieruchomości, rolnego i lesnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów, terminów platnosci dla inkasentów i wynagrodzenia za inkaso.
2018 1857 2018-02-21 Uchwała Uchwała nr XVI.102.2016 Rady Gminy Przytyk z dnia 25 stycznia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIV.92.2015 Rady Gminy w Przytyku z dnia 14 grudnia 2015r. w sprawie wprowadzenia i ustalenia wysokości stawek i zasad poboru opłaty targowej
2018 1856 2018-02-21 Uchwała Uchwała nr XII.74.2015 Rady Gminy Przytyk z dnia 21 października 2015 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXV.128.2012 Rady Gminy w Przytyku z dnia 20 listopada 2012r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Przytyk.
2018 1855 2018-02-21 Uchwała Uchwała nr VII.31.2015 Rady Gminy Przytyk z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z ogólnodostępnego placu zabaw w miejscowości Przytyk, będącego własnością Gminy Przytyk
2018 1758 2018-02-19 Uchwała Uchwała nr XXXVIII.283.2018 Rady Gminy Przytyk z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie : zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych.
2018 1757 2018-02-19 Uchwała Uchwała nr XXXVIII.282.2018 Rady Gminy Przytyk z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku wybudowania urządzeń infrastruktury technicznej.
2018 1755 2018-02-19 Uchwała Uchwała nr XXXVIII.281.2018 Rady Gminy Przytyk z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie zasad wynajmownia lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy.
2018 1754 2018-02-19 Uchwała Uchwała nr XXXVIII.280.2018 Rady Gminy Przytyk z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie przyjęcia ,, Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Przytyk na lata 2018-2022"
2018 817 2018-01-23 Uchwała Uchwała nr XVI.103.2016 Rady Gminy Przytyk z dnia 25 stycznia 2016 r. w sprawie określenia inkasenta opłaty targowej
2018 792 2018-01-22 Uchwała Uchwała nr XXXVII.276.2017 Rady Gminy Przytyk z dnia 29 grudnia 2017 r. UCHWAŁA BUDŻETOWA
2018 526 2018-01-15 Uchwała Uchwała nr XXXVII.275.2017 Rady Gminy Przytyk z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przytyk na lata 2018 – 2033.
2018 525 2018-01-15 Uchwała Uchwała nr XXXVII.268.2017 Rady Gminy Przytyk z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy ,, Akacjowa" dla drogi polożonej w miejscowości Przytyk
2018 524 2018-01-15 Uchwała Uchwała nr XXXVII.277.2017 Rady Gminy Przytyk z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia zasad, na podstawie których sołtysom będzie przysługiwać dieta.
2018 523 2018-01-15 Uchwała Uchwała nr XXXVII.266.2017 Rady Gminy Przytyk z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielających schronienia osobom bezdomnym z terenu Gminy Przytyk.
2017 10544 2017-11-20 Uchwała Uchwała nr XXXVI.261.2017 Rady Gminy Przytyk z dnia 3 listopada 2017 r. w sprawie udzielenia zwolnienia od podatku od nieruchomości stanowiącego pomoc de minimis dla przedsiębiorców po raz pierwszy inwestujących na terenie Gminy Przytyk
2017 10542 2017-11-20 Uchwała Uchwała nr XXXVI.260.2017 Rady Gminy Przytyk z dnia 3 listopada 2017 r. w sprawie w sprawie udzielenia zwolnienia od podatku od nieruchomości stanowiącego pomoc de minimis dla przedsiębiorców inwestujących w zakup lub budowę nieruchomości na terenie gminy Przytyk kwotę powyżej 1 000 000 zł.
2017 10541 2017-11-20 Uchwała Uchwała nr XXXVI.259.2017 Rady Gminy Przytyk z dnia 3 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2018 obowiązujących na terenie Gminy Przytyk oraz zwolnień w tym podatku.
2017 10539 2017-11-20 Uchwała Uchwała nr XXXVI.258.2017 Rady Gminy Przytyk z dnia 3 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości satwek podatku od nieruchomości obowiązujacych na terenie Gminy Przytyk oraz zwolnień, w tym podatku.
2017 10538 2017-11-20 Uchwała Uchwała nr XXXVI.257.2017 Rady Gminy Przytyk z dnia 3 listopada 2017 r. w sprawie:obniżenia ceny skupu żyta, przyjmowaną jako podstawa obliczenia podatku rolnego na 2018r.
2017 10537 2017-11-20 Uchwała Uchwała nr XXXVI.256.2017 Rady Gminy Przytyk z dnia 3 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Przytyk
2017 10524 2017-11-20 Uchwała Uchwała nr XXXVI.252.2017 Rady Gminy Przytyk z dnia 3 listopada 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Oblas
2017 10522 2017-11-20 Uchwała Uchwała nr XXXIII.241.2017 Rady Gminy Przytyk z dnia 17 lipca 2017 r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Oblas (osada leśna)
2017 10518 2017-11-20 Uchwała Uchwała nr XXXIII.240.2017 Rady Gminy Przytyk z dnia 17 lipca 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Przytyk i Oblas
2017 6332 2017-07-25 Uchwała Uchwała nr XXXII.227.2017 Rady Gminy Przytyk z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Oblas
2017 6331 2017-07-25 Uchwała Uchwała nr XXXII.226.2017 Rady Gminy Przytyk z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębów geodezyjnych Przytyk, Podgajek Wschodni i Podgajek Zachodni w gminie Przytyk – część B.
2017 5564 2017-06-24 Uchwała Uchwała nr XXXI.213.2017 Rady Gminy Przytyk z dnia 26 maja 2017 r. w sprawie zmiany regulaminu Targowiska ,,Mój Rynek " w Przytyku
2017 5563 2017-06-24 Uchwała Uchwała nr XXXI.212.2017 Rady Gminy Przytyk z dnia 26 maja 2017 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzetami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Przytyk w 2017 roku.
2017 4182 2017-04-27 Uchwała Uchwała nr XXX.209.2017 Rady Gminy Przytyk z dnia 29 marca 2017r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Przytyk
2017 4127 2017-04-25 Uchwała Uchwała nr XXX.207.2017 Rady Gminy Przytyk z dnia 29 marca 2017r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Oblas.
2017 4126 2017-04-25 Uchwała Uchwała nr XXX.202.2017 Rady Gminy Przytyk z dnia 29 marca 2017r. w sprawie określenia kryteriów naboru w postępowaniu rekrutacyjnym do klas I szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Przytyk dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem tych szkół oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2017 4125 2017-04-25 Uchwała Uchwała nr XXX.201.2017 Rady Gminy Przytyk z dnia 29 marca 2017r. w sprawie określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Przytyk oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2017 2489 2017-03-14 Uchwała Uchwała nr XXVIII.187.2017 Rady Gminy Przytyk z dnia 20 stycznia 2017r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach i publicznych innych formach wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gmine Przytyk oraz zwolnienia z tych opłat.
2017 2488 2017-03-14 Uchwała Uchwała nr XXIX.199.2017 Rady Gminy Przytyk z dnia 28 lutego 2017r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV.159.2016 Rady Gminy Przytyk z dnia 26 września 2016r. w sprawie wprowadzenia regulaminu funkcjonowania Centrum Dystrybucji i Przetwórstwa Rolnego w Słowikowie.
2017 2487 2017-03-14 Uchwała Uchwała nr XXIX.198.2017 Rady Gminy Przytyk z dnia 28 lutego 2017r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla pedagogów, psychologów, logopedów zatrudnionych w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Przytyk – Rada Gminy Przytyk uchwala co następuje:
2017 2486 2017-03-14 Uchwała Uchwała nr XXIX.190.2017 Rady Gminy Przytyk z dnia 28 lutego 2017r. w sprawie zmiany regulaminu Targowiska ,,Mój Rynek" w Przytyku
2017 1085 2017-02-03 Uchwała Uchwała nr XXVII.178.2016 Rady Gminy Przytyk z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku oraz stawki opłaty za pojemnik.
2017 1084 2017-02-03 Uchwała Uchwała nr XXVII.175.2016 Rady Gminy Przytyk z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie Uchwały Budżetowej Gminy Przytyk na 2017 rok.
2017 1083 2017-02-03 Uchwała Uchwała nr XXVII.174.2016 Rady Gminy Przytyk z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przytyk na lata 2017 – 2030.
2017 689 2017-01-23 Uchwała Uchwała nr XXVII.181.2016 Rady Gminy Przytyk z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych jednostek oświatowych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania
2017 688 2017-01-23 Uchwała Uchwała nr XXVII.180.2016 Rady Gminy Przytyk z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku.
2017 687 2017-01-23 Uchwała Uchwała nr XXVII.179.2016 Rady Gminy Przytyk z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie wyboru metody obliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości oraz ustalenia stawki takiej opłaty
2017 686 2017-01-23 Uchwała Uchwała nr XXVII.177.2016 Rady Gminy Przytyk z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie okreslenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania oplaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2017 685 2017-01-23 Uchwała Uchwała nr XXVII.176.2016 Rady Gminy Przytyk z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Przytyk
2016 10890 2016-12-07 Uchwała Uchwała nr XXVI.171.2016 Rady Gminy Przytyk z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2017 obowiązujących na terenie Gminy Przytyk oraz zwolnień w tym podatku
2016 10889 2016-12-07 Uchwała Uchwała nr XXVI.170.2016 Rady Gminy Przytyk z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Gminy Przytyk oraz zwolnień, w tym podatku.
2016 10888 2016-12-07 Uchwała Uchwała nr xxvi.169.2016 Rady Gminy Przytyk z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta, przyjmowaną jako podstawa obliczenia podatku rolnego na 2017r.
2016 10887 2016-12-07 Uchwała Uchwała nr XXVI.168.2016 Rady Gminy Przytyk z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie zmiany regulaminu Targowiska ,,Mój Rynek" w Przytyku
2016 10055 2016-11-24 Uchwała Uchwała nr XXV.164.2016 Rady Gminy Przytyk z dnia 24 października 2016r. w sprawie: wprowadzenia i ustalenia wysokości stawek i zasad poboru opłaty targowej.
2016 8602 2016-10-06 Uchwała Uchwała nr XXIV.159.2016 Rady Gminy Przytyk z dnia 26 września 2016r. w sprawie wprowadzenia regulaminu funkcjonowania Centrum Dystrybucji i Przetwórstwa Rolnego w Słowikowie.
2016 8601 2016-10-06 Uchwała Uchwała nr XXIV.158.2016 Rady Gminy Przytyk z dnia 26 września 2016r. w sprawie: wprowadzenia i ustalenia wysokości stawek i zasad poboru opłaty targowej.
2016 7425 2016-08-10 Uchwała Uchwała nr XXII.135.2016 Rady Gminy Przytyk z dnia 24 czerwca 2016r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębów geodezyjnych Przytyk, Podgajek Wschodni i Podgajek Zachodni w gminie Przytyk – część A
2016 6118 2016-07-07 Uchwała Uchwała nr XXII.145.2016 Rady Gminy Przytyk z dnia 24 czerwca 2016r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2016 6117 2016-07-07 Uchwała Uchwała nr XXII.144.2016 Rady Gminy Przytyk z dnia 24 czerwca 2016r. w sprawie: określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych.
2016 6116 2016-07-07 Uchwała Uchwała nr XXII.143.2016 Rady Gminy Przytyk z dnia 24 czerwca 2016r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych
2016 6115 2016-07-07 Uchwała Uchwała nr XXII.142.2016 Rady Gminy Przytyk z dnia 24 czerwca 2016r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Przytyk
2016 6114 2016-07-07 Uchwała Uchwała nr XXII.141.2016 Rady Gminy Przytyk z dnia 24 czerwca 2016r. w sprawie wyboru metody obliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości oraz ustalenia stawki takiej opłaty
2016 4235 2016-05-02 Uchwała Uchwała nr XVII.112.2016 Rady Gminy Przytyk z dnia 3 marca 2016r. w sprawie: określenia kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do szkół postawowych i gimnazjów posiadajacych obwód, prowadzonych przez Gminę Przytyk oraz okreslenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.
2016 4234 2016-05-02 Uchwała Uchwała nr XVII.111.2016 Rady Gminy Przytyk z dnia 3 marca 2016r. w sprawie określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Przytyk oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów .
2016 4233 2016-05-02 Uchwała Uchwała nr XVI.98.2016 Rady Gminy Przytyk z dnia 25 stycznia 2016r. Uchwała Budżetowa
2016 3087 2016-04-01 Uchwała Uchwała nr XVII.109.2016 Rady Gminy Przytyk z dnia 3 marca 2016r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzetami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierzat na terenie Gminy Przytyk w 2016 roku.
2016 3086 2016-04-01 Uchwała Uchwała nr XVI.97.2016 Rady Gminy Przytyk z dnia 25 stycznia 2016r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przytyk na lata 2016-2024
2015 11251 2015-12-15 Uchwała Uchwała nr XIV.92.2015 Rady Gminy Przytyk z dnia 24 listopada 2015r. w sprawie wprowadzenia i ustalenia wysokości stawek i zasad poboru opłaty targowej.
2015 11250 2015-12-15 Uchwała Uchwała nr XIV.93.2015 Rady Gminy Przytyk z dnia 14 grudnia 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII.84.2015 Rady Gminy w Przytyku z dnia 24 listopada 2015r w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Gminy Przytyk oraz zwolnień w tym podatku.
2015 9877 2015-12-02 Uchwała Uchwała nr XIII.87.2015 Rady Gminy Przytyk z dnia 24 listopada 2015r. w sprawie ustalenia wysokości stawek i zasad poboru opłaty targowej.
2015 9876 2015-12-02 Uchwała Uchwała nr XIII.86.2015 Rady Gminy Przytyk z dnia 24 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2015 9875 2015-12-02 Uchwała Uchwała nr XIII.85.2015 Rady Gminy Przytyk z dnia 24 listopada 2015r. w sprawie : poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów, terminów płatności dla inkasentów i wynagrodzenia za inkaso
2015 9874 2015-12-02 Uchwała Uchwała nr XIII.84.2015 Rady Gminy Przytyk z dnia 24 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek w podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Gminy Przytyk oraz zwolnień, w tym podatku.
2015 9873 2015-12-02 Uchwała Uchwała nr XIII.83.2015 Rady Gminy Przytyk z dnia 24 listopada 2015r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2016 obowiązujących na terenie Gminy Przytyk oraz zwolnień w tym podatku
2015 9872 2015-12-02 Uchwała Uchwała nr XIII.82.2015 Rady Gminy Przytyk z dnia 24 listopada 2015r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta, przyjmowaną jako podstawa obliczenia podatku rolnego na rok 2016.
2015 6683 2015-07-29 Uchwała Uchwała nr X.62.2015 Rady Gminy Przytyk z dnia 10 lipca 2015r. w sprawie ustanowienia wyróżnienia „Zasłużony dla „Gminy Przytyk ".
2015 6682 2015-07-29 Uchwała Uchwała nr X.58.2015 Rady Gminy Przytyk z dnia 10 lipca 2015r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli niepublicznych i innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania.
2015 6681 2015-07-29 Uchwała Uchwała nr VIII.43.2015 Rady Gminy Przytyk z dnia 3 czerwca 2015r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Przytyk
2015 6680 2015-07-29 Uchwała Uchwała nr VIII.42.2015 Rady Gminy Przytyk z dnia 3 czerwca 2015r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przytyku do prowadzenia postępowania i wydawania decyzji administracyjnych w sprawach świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Przytyk
2015 6679 2015-07-29 Uchwała Uchwała nr VII.30.2015 Rady Gminy Przytyk z dnia 31 marca 2015r. w sprawie : poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów, terminów płatności dla inkasentów i wynagrodzenia za inkaso
2015 4452 2015-05-13 Uchwała Uchwała nr VI.23.2015 Rady Gminy Przytyk z dnia 5 marca 2015r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Prztyk w 2015r.
2015 4451 2015-05-13 Uchwała Uchwała nr VI.22.2015 Rady Gminy Przytyk z dnia 5 marca 2015r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych.
2015 3830 2015-04-22 Uchwała Uchwała nr V.18.2015 Rady Gminy Przytyk z dnia 5 marca 2015r. UCHWAŁA BUDŻETOWA
2015 3829 2015-04-22 Uchwała Uchwała nr V.17.2015 Rady Gminy Przytyk z dnia 22 stycznia 2015r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przytyk na lata 2015 – 2023.
2014 6160 2014-06-25 Uchwała Uchwała nr XL.235.2014 Rady Gminy Przytyk z dnia 20 maja 2014r. w sprawie przyjęcia Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Przytyku.
2014 4852 2014-05-13 Uchwała Uchwała nr XXXIX.234.2014 Rady Gminy Przytyk z dnia 29 kwietnia 2014r. w sprawie przyjęcia Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Przytyku
2014 3007 2014-03-25 Uchwała Uchwała nr XXXVII.222.2014 Rady Gminy Przytyk z dnia 28 lutego 2014r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Przytyk w 2014 r.
2014 3006 2014-03-25 Uchwała Uchwała nr XXXVII.221.2014 Rady Gminy Przytyk z dnia 28 lutego 2014r. w sprawie uchwalenia regulaminu Targowiska „Mój Rynek” w Przytyku.
2014 3005 2014-03-25 Uchwała Uchwała nr XXXVII.215.2014 Rady Gminy Przytyk z dnia 28 lutego 2014r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków oraz podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 w formie pieniężnej i rzeczowej.
2014 3004 2014-03-25 Uchwała Uchwała nr XXXVII.214.2014 Rady Gminy Przytyk z dnia 28 lutego 2014r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania ,,Pomoc gminy w zakresie dożywiania " na lata 2014-2020.
2014 2462 2014-03-12 Uchwała Uchwała nr XXXVI.210.2013 Rady Gminy Przytyk z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie przyjęcia Statutu Gminy Przytyk
2014 1105 2014-02-04 Uchwała Uchwała nr XXXVI.209.2013 Rady Gminy Przytyk z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie ustanowienia herbu, flagi, flagi stolikowej, banneru i pieczęci Gminy Przytyk oraz zasad i warunków używania herbu, barw i pieczęci Gminy Przytyk.
2014 545 2014-01-20 Uchwała Uchwała nr XXXVI.208.2013 Rady Gminy Przytyk z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie przyjęcia Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Przytyku
2014 474 2014-01-17 Uchwała Uchwała nr XXXVI.206.2013 Rady Gminy Przytyk z dnia 30 grudnia 2013r.
2014 204 2014-01-13 Uchwała Uchwała nr XXXV.201.2013 Rady Gminy Przytyk z dnia 23 grudnia 2013r. w sprawie połączenia Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej
2013 2199 2013-02-22 Uchwała Uchwała nr XXVIII/155/2010 Rady Gminy Przytyk z dnia 18 lutego 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok
2012 2705 2012-03-16 Uchwała Uchwała nr XXIII/129/09 Rady Gminy Przytyk z dnia 2 lipca 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2009
2012 2704 2012-03-16 Uchwała Uchwała nr XXIII/128/09 Rady Gminy Przytyk z dnia 2 lipca 2009r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki z WFOŚiGW w Warszawie
2012 1745 2012-02-23 Uchwała Uchwała nr XX/112/09 Rady Gminy Przytyk z dnia 20 lutego 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2009
2011 7112 2011-12-10 Uchwała Uchwała nr XIX/106/08 Rady Gminy Przytyk z dnia 18 grudnia 2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2008
2010 6762 2010-12-15 Uchwała Uchwała nr XXXIII/180/10 Rady Gminy Przytyk z dnia 3 listopada 2010r. w sprawie: zwolnień podatku od nieruchomości
2010 2436 2010-06-09 Uchwała Uchwała nr XXVIII/154/2010 Rady Gminy Przytyk z dnia 18 lutego 2010r. w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków obowiązujące na terenie gminy Przytyk za pobraną wodę z wodociągu publicznego oraz za wprowadzenie ścieków zbiorowych do urządzeń kanalizacyjnych.
2010 1659 2010-05-12 Uchwała Uchwała nr XVIII/98/08 Rady Gminy Przytyk z dnia 18 listopada 2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2008
2009 6942 2009-12-27 Uchwała Uchwała nr XVII/93/08 Rady Gminy Przytyk z dnia 24 października 2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2008
2009 5492 2009-12-03 Uchwała Uchwała nr XVI/90/08 Rady Gminy Przytyk z dnia 18 września 2008r. w sprawie ustalenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy za I półrocze roku budżetowego oraz informacji z wykonania planów finansowych jednostek
2009 5493 2009-12-03 Uchwała Uchwała nr XVI/91/08 Rady Gminy Przytyk z dnia 18 września 2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2008
2009 5061 2009-11-09 Uchwała Uchwała nr XXV/132/09 Rady Gminy Przytyk z dnia 23 września 2009r. w sprawie zaciągniecia pożyczki z WFOŚiGW w Warszawie