Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 141

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 10522 2019-09-06 Uchwała Uchwała nr 80/XIV/19 Rady Gminy Przyłęk z dnia 6 września 2019 r. w sprawie uchwalenia statutów sołectw Gminy Przyłęk
2019 10173 2019-08-29 Uchwała Uchwała nr 78/XIII/19 Rady Gminy Przyłęk z dnia 26 sierpnia 2019 r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Przyłęk
2019 10172 2019-08-29 Uchwała Uchwała nr 77/XIII/19 Rady Gminy Przyłęk z dnia 26 sierpnia 2019 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przyłęku do prowadzenia postępowania i wydawania decyzji administracyjnych w sprawach z zakresu świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Przyłęk
2019 8158 2019-07-02 Uchwała Uchwała nr 68/XI/19 Rady Gminy Przyłęk z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2019 8157 2019-07-02 Uchwała Uchwała nr 56/X/19 Rady Gminy Przyłęk z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze Gminy Przyłęk
2019 7037 2019-06-04 Uchwała Uchwała nr 58/X/19 Rady Gminy Przyłęk z dnia 28 maja 2019 r. o zmianie Uchwały Nr 41/VII/19 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Przyłęk w 2019 roku
2019 5958 2019-05-07 Uchwała Uchwała nr 50/IX/19 Rady Gminy Przyłęk z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Przyłęk oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku
2019 5957 2019-05-07 Uchwała Uchwała nr 49/IX/19 Rady Gminy Przyłęk z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie likwidacji Publicznej Szkoły Podstawowej w Mszadli Starej
2019 5866 2019-05-06 Uchwała Uchwała nr 51/IX/19 Rady Gminy Przyłęk z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia sieci oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Przyłęk, od dnia 1 września 2019 roku
2019 4016 2019-03-27 Uchwała Uchwała nr 41/VII/19 Rady Gminy Przyłęk z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Przyłęk w 2019 roku
2019 4015 2019-03-27 Uchwała Uchwała nr 39/VII/19 Rady Gminy Przyłęk z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2019 4014 2019-03-27 Uchwała Uchwała nr 38/VII/19 Rady Gminy Przyłęk z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2019 1533 2019-02-01 Uchwała Uchwała nr 15/III/18 Rady Gminy Przyłęk z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2025
2019 704 2019-01-14 Uchwała Uchwała nr 27/IV/19 Rady Gminy Przyłęk z dnia 11 stycznia 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty
2019 123 2019-01-04 Uchwała Uchwała nr 26/III/18 Rady Gminy Przyłęk z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Przyłęk
2019 121 2019-01-04 Uchwała Uchwała nr 23/III/18 Rady Gminy Przyłęk z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
2019 120 2019-01-04 Uchwała Uchwała nr 22/III/18 Rady Gminy Przyłęk z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem osłonowym „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
2019 119 2019-01-04 Uchwała Uchwała nr 13/III/18 Rady Gminy Przyłęk z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty
2018 11527 2018-11-28 Uchwała Uchwała nr 235/XLIV/18 Rady Gminy Przyłęk z dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowaną jako podstawa obliczenia podatku rolnego na rok 2019
2018 11526 2018-11-28 Uchwała Uchwała nr 234/XLIV/18 Rady Gminy Przyłęk z dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych
2018 11525 2018-11-28 Uchwała Uchwała nr 233/XLIV/18 Rady Gminy Przyłęk z dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień w tym podatku na rok 2019
2018 7261 2018-07-17 Uchwała Uchwała nr 215/XXXIX/18 Rady Gminy Przyłęk z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2018 7231 2018-07-17 Uchwała Uchwała nr 218/XXXIX/18 Rady Gminy Przyłęk z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Przyłęk
2018 7230 2018-07-17 Uchwała Uchwała nr 214/XXXIX/18 Rady Gminy Przyłęk z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielających schronienia osobom bezdomnym
2018 4268 2018-04-17 Uchwała Uchwała nr 206/XXXVI/18 Rady Gminy Przyłęk z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych i ustalenia jej przebiegu
2018 4267 2018-04-17 Uchwała Uchwała nr 203/XXXVI/18 Rady Gminy Przyłęk z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Przyłęk w 2018 r."
2018 4266 2018-04-17 Uchwała Uchwała nr 201/XXXVI/18 Rady Gminy Przyłęk z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków i innych opłat stanowiących dochody budżetu Gminy Przyłęk instrumentem płatniczym
2018 4265 2018-04-17 Uchwała Uchwała nr 199/XXXVI/18 Rady Gminy Przyłęk z dnia 29 marca 2018 r. o zmianie Uchwały Nr 175/XXX/17 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów
2018 3996 2018-04-12 Uchwała Uchwała nr 202/XXXVI/18 Rady Gminy Przyłęk z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie ustalenia stałych obwodów głosowania na terenie gminy Przyłęk
2018 3995 2018-04-12 Uchwała Uchwała nr 200/XXXVI/18 Rady Gminy Przyłęk z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Przyłęk na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby wybieranych radnych w każdym okręgu
2018 3452 2018-04-05 Uchwała Uchwała nr 196/XXXVI/18 Rady Gminy Przyłęk z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty
2018 614 2018-01-17 Uchwała Uchwała nr 178/XXXI/17 Rady Gminy Przyłęk z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2018-2025
2018 582 2018-01-16 Uchwała Uchwała nr 179/XXXI/17 Rady Gminy Przyłęk z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie: Uchwała Budżetowa na rok 2018
2017 12292 2017-12-18 Uchwała Uchwała nr 183/XXXI/17 Rady Gminy Przyłęk z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w Regulaminie wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Przyłęk
2017 11125 2017-12-04 Uchwała Uchwała nr 175/XXX/17 Rady Gminy Przyłęk z dnia 31 października 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów
2017 11124 2017-12-04 Uchwała Uchwała nr 174/XXX/17 Rady Gminy Przyłęk z dnia 31 października 2017 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Przyłęk
2017 10901 2017-11-29 Uchwała Uchwała nr 171/XXX/17 Rady Gminy Przyłęk z dnia 31 października 2017 r. w sprawie przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej w Mszadli Starej w ośmioletnią szkołę podstawową
2017 10900 2017-11-29 Uchwała Uchwała nr 170/XXX/17 Rady Gminy Przyłęk z dnia 31 października 2017 r. w sprawie przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej im. Haliny Mirosławskiej w Grabowie nad Wisłą w ośmioletnią szkołę podstawową
2017 10899 2017-11-29 Uchwała Uchwała nr 169/XXX/17 Rady Gminy Przyłęk z dnia 31 października 2017 r. w sprawie przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej im. Heleny Długoszewskiej w Babinie w ośmioletnią szkołę podstawową
2017 10898 2017-11-29 Uchwała Uchwała nr 168/XXX/17 Rady Gminy Przyłęk z dnia 31 października 2017 r. w sprawie przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej im. ppłk. AK Józefa Pawlaka „Brzozy” w Łaguszowie w ośmioletnią szkołę podstawową
2017 10892 2017-11-29 Uchwała Uchwała nr 173/XXX/17 Rady Gminy Przyłęk z dnia 31 października 2016 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowaną jako podstawa obliczenia podatku rolnego na rok 2018
2017 10891 2017-11-29 Uchwała Uchwała nr 172/XXX/17 Rady Gminy Przyłęk z dnia 31 października 2017 r. w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych
2017 10890 2017-11-29 Uchwała Uchwała nr 167/XXX/17 Rady Gminy Przyłęk z dnia 31 października 2017 r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień, w tym podatku
2017 5206 2017-06-06 Uchwała Uchwała nr 152/XXV/17 Rady Gminy Przyłęk z dnia 10 maja 2017 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Przyłęk na lata 2017–2022
2017 5088 2017-06-01 Uchwała Uchwała nr 157/XXV/17 Rady Gminy Przyłęk z dnia 10 maja 2017 r. w sprawie zmiany  uchwały w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenie inkasentów i określenie wysokości wynagrodzenia za inkaso
2017 5087 2017-06-01 Uchwała Uchwała nr 156/XXV/17 Rady Gminy Przyłęk z dnia 10 maja 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa, wyznaczenie inkasentów oraz określenia wysokości prowizji za inkaso
2017 2815 2017-03-23 Uchwała Uchwała nr 145/XXIV/17 Rady Gminy Przyłęk z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
2017 2183 2017-03-07 Uchwała Uchwała nr 130/XXI/16 Rady Gminy Przyłęk z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie: Uchwała Budżetowa na rok 2017
2017 1234 2017-02-09 Uchwała Uchwała nr 129/XXI/16 Rady Gminy Przyłęk z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2017-2025
2017 465 2017-01-17 Uchwała Uchwała nr 128/XXI/16 Rady Gminy Przyłęk z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie zmian w uchwale w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty
2016 10973 2016-12-08 Uchwała Uchwała nr 124/XX/16 Rady Gminy Przyłęk z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej jednostek organizacyjnych Gminy Przyłęk
2016 9775 2016-11-17 Uchwała Uchwała nr 119/XIX/16 Rady Gminy Przyłęk z dnia 25 października 2016r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowaną jako podstawa obliczenia podatku rolnego na rok 2017
2016 9774 2016-11-17 Uchwała Uchwała nr 118/XIX/16 Rady Gminy Przyłęk z dnia 25 października 2016r. w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych
2016 8377 2016-09-27 Uchwała Uchwała nr 112/XVIII/16 Rady Gminy Przyłęk z dnia 14 września 2016r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień, w tym podatku
2016 7153 2016-07-29 Uchwała Uchwała nr 103/XVI/16 Rady Gminy Przyłęk z dnia 17 czerwca 2016r. w sprawie zmian w Regulaminie wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Przyłęk
2016 5896 2016-07-04 Uchwała Uchwała nr 104/XVI/16 Rady Gminy Przyłęk z dnia 17 czerwca 2016r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury
2016 5347 2016-06-14 Uchwała Uchwała nr 98/XV/16 Rady Gminy Przyłęk z dnia 16 maja 2016r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych i ustalenia jej przebiegu
2016 4739 2016-05-19 Uchwała Uchwała nr 99/XV/16 Rady Gminy Przyłęk z dnia 16 maja 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr 63/X/15 w sprawie ustalenia opłat za wodę dostarczaną z gminnych urządzeń wodociągowych i wprowadzenie ścieków do zbiorczych urządzeń kanalizacyjnych
2016 1202 2016-02-11 Uchwała Uchwała nr 73/XI/15 Rady Gminy Przyłęk z dnia 29 grudnia 2015r. Uchwała Budżetowa na rok 2016
2016 1201 2016-02-11 Uchwała Uchwała nr 72/XI/15 Rady Gminy Przyłęk z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2016-2025
2015 11223 2015-12-15 Uchwała Uchwała nr 65/X/2015 Rady Gminy Przyłęk z dnia 20 listopada 2015r. w sprawie wzorów deklaracji na podatek od nieruchomości, rolny i leśny oraz wzoru informacji w sprawie podatku: od nieruchomości, rolnego i leśnego
2015 11136 2015-12-14 Uchwała Uchwała nr 62/X/15 Rady Gminy Przyłęk z dnia 20 listopada 2015r. w sprawie opłaty od posiadania psów, terminu płatności i sposobu poboru
2015 11135 2015-12-14 Uchwała Uchwała nr 59/X/15 Rady Gminy Przyłęk z dnia 20 listopada 2015r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowaną jako podstawa obliczenia podatku rolnego na rok 2016
2015 11134 2015-12-14 Uchwała Uchwała nr 61/X/15 Rady Gminy Przyłęk z dnia 20 listopada 2015r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2015 11133 2015-12-14 Uchwała Uchwała nr 60/X/15 Rady Gminy Przyłęk z dnia 20 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień, w tym podatku
2015 10887 2015-12-12 Uchwała Uchwała nr 63/X/15 Rady Gminy Przyłęk z dnia 20 października 2015r. w sprawie ustalenia opłat za wodę dostarczaną z gminnych urządzeń wodociągowych i wprowadzenie ścieków do zbiorczych urządzeń kanalizacyjnych
2015 10886 2015-12-12 Uchwała Uchwała nr 57/X/15 Rady Gminy Przyłęk z dnia 20 listopada 2015r. w sprawie przyjęcia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Przyłęk
2015 9126 2015-11-16 Uchwała Uchwała nr 53/IX/15 Rady Gminy Przyłęk z dnia 16 października 2015r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów
2015 9125 2015-11-16 Uchwała Uchwała nr 52/IX/15 Rady Gminy Przyłęk z dnia 16 października 2015r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Przyłęk
2015 9124 2015-11-16 Uchwała Uchwała nr 51/IX/15 Rady Gminy Przyłęk z dnia 16 października 2015r. ustalenie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2015 9123 2015-11-16 Uchwała Uchwała nr 50/IX/15 Rady Gminy Przyłęk z dnia 16 października 2015r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Przyłęk
2015 8105 2015-10-09 Uchwała Uchwała nr 46/VIII/15 Rady Gminy Przyłęk z dnia 10 września 2015r. w sprawie sposobu sprawiania pogrzebu i zasad zwrotu wydatków osobom do tego uprawnionym
2015 5629 2015-06-22 Uchwała Uchwała nr 33/V/15 Rady Gminy Przyłęk z dnia 8 maja 2015r. w sprawie poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2015 5628 2015-06-22 Uchwała Uchwała nr 32/V/15 Rady Gminy Przyłęk z dnia 8 maja 2015r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2015 2590 2015-03-20 Uchwała Uchwała nr 23/IV/15 Rady Gminy Przyłęk z dnia 10 marca 2015r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty
2015 1428 2015-02-19 Uchwała Uchwała nr 13/II/14 Rady Gminy Przyłęk z dnia 30 grudnia 2014r. Uchwała Budżetowa na rok 2015
2015 1341 2015-02-18 Uchwała Uchwała nr 12/II/14 Rady Gminy Przyłęk z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2015-2025
2014 11007 2014-12-03 Uchwała Uchwała nr 293/XLVII/14 Rady Gminy Przyłęk z dnia 30 października 2014r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki Nad Zabytkami dla Gminy Przyłęk na lata 2014 – 2017 wraz z „Kartami Gminnej Ewidencji Zabytków”
2014 10747 2014-11-28 Uchwała Uchwała nr 291/XLVII/14 Rady Gminy Przyłęk z dnia 30 października 2014r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowaną jako podstawa obliczenia podatku rolnego na rok 2015
2014 10746 2014-11-28 Uchwała Uchwała nr 290/XLVII/14 Rady Gminy Przyłęk z dnia 30 października 2014r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2014 9847 2014-10-24 Uchwała Uchwała nr 285/XLV/14 Rady Gminy Przyłęk z dnia 12 września 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień, w tym podatku
2014 9522 2014-10-13 Uchwała Uchwała nr 286/XLV/14 Rady Gminy Przyłęk z dnia 12 września 2014r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Przyłęk
2014 4428 2014-04-30 Uchwała Uchwała nr 266/XLI/14 Rady Gminy Przyłęk z dnia 31 marca 2014r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przyłęku do prowadzenia indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej
2014 1129 2014-02-04 Uchwała Uchwała nr 257/XXXX/14 Rady Gminy Przyłęk z dnia 31 stycznia 2014r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2014 1128 2014-02-04 Uchwała Uchwała nr 256/XXXX/14 Rady Gminy Przyłęk z dnia 31 stycznia 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2014 906 2014-01-29 Uchwała Uchwała nr 248/XXXIX/13 Rady Gminy Przyłęk z dnia 31 grudnia 2013r. w sprawie: Uchwała Budżetowa na rok 2014
2014 905 2014-01-29 Uchwała Uchwała nr 247/XXXIX/13 Rady Gminy Przyłęk z dnia 31 grudnia 2013r. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2014-2022
2014 123 2014-01-08 Uchwała Uchwała nr 251/XXXIX/13 Rady Gminy Przyłęk z dnia 31 grudnia 2013r. w sprawie ustalenia opłat za wodę dostarczaną z gminnych urządzeń wodociągowych i wprowadzenie ścieków do zbiorczych urządzeń kanalizacyjnych
2014 122 2014-01-08 Uchwała Uchwała nr 250/XXXIX/13 Rady Gminy Przyłęk z dnia 31 grudnia 2013r. w sprawie uchylenia uchwały
2014 121 2014-01-08 Uchwała Uchwała nr 249/XXXIX/13 Rady Gminy Przyłęk z dnia 31 grudnia 2013r. w sprawie uchylenia uchwały
2013 11608 2013-11-08 Obwieszczenie Obwieszczenie nr 1/2013 Rady Gminy Przyłęk z dnia 29 października 2013r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie określenia zasad korzystania z przystanków i ustalenia wysokości stawek opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych zlokalizowanych na terenie Gminy Przyłęk
2013 11607 2013-11-08 Uchwała Uchwała nr 242/XXXVIII/13 Rady Gminy Przyłęk z dnia 29 października 2013r. w sprawie: ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2013 11606 2013-11-08 Uchwała Uchwała nr 238/XXXVIII/13 Rady Gminy Przyłęk z dnia 29 października 2013r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowaną jako podstawa obliczenia podatku rolnego na rok 2014
2013 11605 2013-11-08 Uchwała Uchwała nr 237/XXXVIII/13 Rady Gminy Przyłęk z dnia 29 października 2013r. w sprawie opłaty od posiadania psów, terminu płatności i sposobu poboru
2013 11604 2013-11-08 Uchwała Uchwała nr 236/XXXVIII/13 Rady Gminy Przyłęk z dnia 29 października 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej
2013 11603 2013-11-08 Uchwała Uchwała nr 235/XXXVIII/13 Rady Gminy Przyłęk z dnia 29 października 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień, w tym podatku
2013 10026 2013-10-10 Uchwała Uchwała nr 231/XXXVII/13 Rady Gminy Przyłęk z dnia 25 września 2013r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2013 9877 2013-10-01 Uchwała Uchwała nr 218/XXXIV/13 Rady Gminy Przyłęk z dnia 26 sierpnia 2013r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskane zezwolenia w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk, spalarni zwłok zwierzęcych i ich części
2013 8285 2013-07-22 Uchwała Uchwała nr 213/XXXIII/13 Rady Gminy Przyłęk z dnia 28 czerwca 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Przyłęk na lata 2010-2014
2013 6637 2013-06-13 Uchwała Uchwała nr 204/XXXII/13 Rady Gminy Przyłęk z dnia 22 maja 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad korzystania z przystanków i ustalenia wysokości stawek opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych zlokalizowanych na terenie Gminy Przyłęk
2013 6636 2013-06-13 Uchwała Uchwała nr 202/XXXII/13 Rady Gminy Przyłęk z dnia 22 maja 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów
2013 6635 2013-06-13 Uchwała Uchwała nr 201/XXXII/13 Rady Gminy Przyłęk z dnia 22 maja 2013r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Przyłęk
2013 6050 2013-05-31 Uchwała Uchwała nr 192/XXXI/13 Rady Gminy Przyłęk z dnia 26 kwietnia 2013r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2013 4701 2013-04-17 Uchwała Uchwała nr 189/XXX/13 Rady Gminy Przyłęk z dnia 15 marca 2013r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Przyłęk
2013 4700 2013-04-17 Uchwała Uchwała nr 188/XXX/13 Rady Gminy Przyłęk z dnia 15 marca 2013r. w sprawie uchylenia uchwały
2013 4699 2013-04-17 Uchwała Uchwała nr 187/XXX/13 Rady Gminy Przyłęk z dnia 15 marca 2013r. w sprawie uchylenia uchwały
2013 2015 2013-02-18 Uchwała Uchwała nr 182/XXIX/13 Rady Gminy Przyłęk z dnia 31 stycznia 2013r. w sprawie ustanowienia herbu, flagi, flagi stolikowej, banneru i pieczęci Gminy Przyłęk oraz zasad i warunków używania herbu, barw i pieczęci Gminy Przyłęk
2013 1542 2013-02-08 Uchwała Uchwała nr 178/XXVIII/12 Rady Gminy Przyłęk z dnia 31 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Przyłęku
2013 1541 2013-02-08 Uchwała Uchwała nr 175/XXVIII/12 Rady Gminy Przyłęk z dnia 31 grudnia 2012r. w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi usuwania odpadów z nieruchomości
2013 1540 2013-02-08 Uchwała Uchwała nr 173/XXVIII/12 Rady Gminy Przyłęk z dnia 31 grudnia 2012r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania, wynajmowania na okres dłuższy niż trzy lata
2013 1539 2013-02-08 Uchwała Uchwała nr 172/XXVIII/12 Rady Gminy Przyłęk z dnia 31 grudnia 2012r. w sprawiew szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów
2013 1538 2013-02-08 Uchwała Uchwała nr 171/XXVIII/12 Rady Gminy Przyłęk z dnia 31 grudnia 2012r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży na terenie Gminy Przyłęk
2013 1360 2013-02-05 Uchwała Uchwała nr 170/XXVIII/12 Rady Gminy Przyłęk z dnia 31 grudnia 2012r. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2013-2020
2013 1276 2013-02-04 Uchwała Uchwała nr 169/XXVIII Rady Gminy Przyłęk z dnia 31 grudnia 2012r. w sprawie podjęcia Uchwały Budżetowej na rok 2013
2012 10005 2012-12-20 Uchwała Uchwała nr 162/XXVII/12 Rady Gminy Przyłęk z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2012 10004 2012-12-20 Uchwała Uchwała nr 160/XXVII/12 Rady Gminy Przyłęk z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
2012 10003 2012-12-20 Uchwała Uchwała nr 159/XXVII/12 Rady Gminy Przyłęk z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Przyłęk
2012 9423 2012-12-15 Uchwała Uchwała nr 164/XXVII/12 Rady Gminy Przyłęk z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Przyłęk
2012 9422 2012-12-15 Uchwała Uchwała nr 163/XXVII/12 Rady Gminy Przyłęk z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2012 9421 2012-12-15 Uchwała Uchwała nr 161/XXVII/12 Rady Gminy Przyłęk z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty
2012 9420 2012-12-15 Uchwała Uchwała nr 158/XXVII/12 Rady Gminy Przyłęk z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie: ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2012 9419 2012-12-15 Uchwała Uchwała nr 157/XXVII/12 Rady Gminy Przyłęk z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2012 7689 2012-11-16 Uchwała Uchwała nr 153/XXVI/12 Rady Gminy Przyłęk z dnia 19 października 2012r. w sprawie przyjęcia regulaminów korzystania z placów zabaw i boisk sportowych ogólnie dostępnych, będących własnością Gminy Przyłęk
2012 7246 2012-11-02 Uchwała Uchwała nr 149/XXV/12 Rady Gminy Przyłęk z dnia 28 września 2012r. w sprawie określenia zasad zbycia, oddania w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczenie aktywów trwałych Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminy Przyłęk
2012 7245 2012-11-02 Uchwała Uchwała nr 148/XXV/12 Rady Gminy Przyłęk z dnia 28 września 2012r. w sprawie opłaty od posiadania psów, terminu płatności i sposobu poboru
2012 7244 2012-11-02 Uchwała Uchwała nr 147/XXV/12 Rady Gminy Przyłęk z dnia 28 września 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej
2012 7243 2012-11-02 Uchwała Uchwała nr 146/XXV/12 Rady Gminy Przyłęk z dnia 28 września 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2012 6720 2012-10-04 Uchwała Uchwała nr 145/XXIV/12 Rady Gminy Przyłęk z dnia 28 sierpnia 2012r. w sprawie ustalenia stałych obwodów głosowania na terenie gminy Przyłęk
2012 6645 2012-10-02 Uchwała Uchwała nr 141/XXIV/12 Rady Gminy Przyłęk z dnia 28 sierpnia 2012r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Przyłęk na lata 2012-2015
2012 6644 2012-10-02 Uchwała Uchwała nr 140/XXIV/12 Rady Gminy Przyłęk z dnia 28 sierpnia 2012r. w sprawie przyjęcia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przyłęku
2012 6015 2012-08-23 Uchwała Uchwała nr 138/XXIII/12 Rady Gminy Przyłęk z dnia 23 lipca 2012r. w sprawie określenia zasad korzystania z przystanków i ustalenia wysokości stawek opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych zlokalizowanych na terenie Gminy Przyłęk
2012 5845 2012-08-13 Uchwała Uchwała nr 125/XXII/12 Rady Gminy Przyłęk z dnia 29 czerwca 2012r. w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej oraz warunków i sposobu ich przyznawania
2012 5674 2012-07-31 Uchwała Uchwała nr 126/XXII/12 Rady Gminy Przyłęk z dnia 29 czerwca 2012r. w sprawie zatwierdzenia Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminy Przyłęk
2012 4996 2012-06-29 Uchwała Uchwała nr 123/XXI/12 Rady Gminy Przyłęk z dnia 6 czerwca 2012r. w sprawie zmian w uchwale Nr 180/XXV/2004 z dnia 13 grudnia 2004 r. w sprawie nadania Statutu Gminnej Bibliotece Publicznej w Przyłęku, zmienionej uchwałą Nr 304/XLI/2005 z dnia 30 grudnia 2005 r.
2012 4995 2012-06-29 Uchwała Uchwała nr 122/XXI/12 Rady Gminy Przyłęk z dnia 6 czerwca 2012r. w sprawie: utworzenia okręgów wyborczych dla wyboru Rady Gminy Przyłęk
2012 4429 2012-05-29 Uchwała Uchwała nr 120/XX/12 Rady Gminy Przyłęk z dnia 30 kwietnia 2012r. w sprawi określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie lub radą działalności pożytku publicznego, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowych tych organizacji
2012 1875 2012-02-27 Uchwała Uchwała nr 256/XXXIV/09 Rady Gminy Przyłęk z dnia 2 lutego 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian uchwały 253/XXXIII/08 z dnia 31 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2009
2012 1078 2012-02-08 Uchwała Uchwała nr 89/XVI/11 Rady Gminy Przyłęk z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2012-2017
2011 86 2011-01-11 Uchwała Uchwała nr 15/III/10 Rady Gminy Przyłęk z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie: ustalenia opłat za wodę dostarczaną z gminnych urządzeń wodociągowych i wprowadzenie ścieków do zbiorczych urządzeń kanalizacyjnych
2009 6805 2009-12-17 Uchwała Uchwała nr 317/XXXXIV/09 Rady Gminy Przyłęk z dnia 30 października 2009r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług związanychz gospodarowaniem odpadami komunalnymi i wywozem nieczystości ciekłych na terenie Gminy Przyłęk
2009 4109 2009-08-20 Uchwała Uchwała nr 294/XXXX/09 Rady Gminy Przyłęk z dnia 29 czerwca 2009r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przyłęku