Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 170

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 10050 2019-08-23 Uchwała Uchwała nr X/56/2019 Rady Gminy Przesmyki z dnia 19 sierpnia 2019 r. w sprawie trybu przyznawania oraz rodzajów i wysokości nagród finansowych i wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowe
2019 8291 2019-07-04 Uchwała Uchwała nr VIII/52/2019 Rady Gminy Przesmyki z dnia 14 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr VII/43/2019 Rady Gminy Przesmyki z dnia 10 maja 2019r. w sprawie zarządzenia poboru podatków rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2019 8290 2019-07-04 Uchwała Uchwała nr VIII/51/2019 Rady Gminy Przesmyki z dnia 14 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr VI/40/2019 Rady Gminy Przesmyki z dnia 25 kwietnia 2019r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wyznaczenia inkasentów, określenia wynagrodzenia za inkaso oraz terminów płatności dla inkasentów
2019 8289 2019-07-04 Uchwała Uchwała nr VIII/50/2019 Rady Gminy Przesmyki z dnia 14 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Przesmyki
2019 8288 2019-07-04 Uchwała Uchwała nr VIII/49/2019 Rady Gminy Przesmyki z dnia 14 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Przesmyki oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku
2019 6788 2019-05-29 Uchwała Uchwała nr VII/44/2019 Rady Gminy Przesmyki z dnia 10 maja 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr VI/40/2019 Rady Gminy Przesmyki z dnia 25 kwietnia 2019r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wyznaczenia inkasentów, określenia wynagrodzenia za inkaso oraz terminów płatności dla inkasentów
2019 6787 2019-05-29 Uchwała Uchwała nr VII/43/2019 Rady Gminy Przesmyki z dnia 10 maja 2019 r. w sprawie zarządzenia poboru podatków rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2019 5779 2019-04-30 Uchwała Uchwała nr VI/40/2019 Rady Gminy Przesmyki z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wyznaczenia inkasentów, określenia wynagrodzenia za inkaso oraz terminów płatności dla inkasentów
2019 5778 2019-04-30 Uchwała Uchwała nr VI/39/2019 Rady Gminy Przesmyki z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie inkasa zobowiązań pieniężnych
2019 5621 2019-04-25 Uchwała Uchwała nr II/8/2018 Rady Gminy Przesmyki z dnia 27 grudnia 2018 r. Uchwała Budżetowa na rok 2019
2019 4346 2019-04-03 Uchwała Uchwała nr V/32/2019 Rady Gminy Przesmyki z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze
2019 4345 2019-04-03 Uchwała Uchwała nr V/30/2019 Rady Gminy Przesmyki z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Przesmyki w 2019 roku
2019 2640 2019-02-27 Uchwała Uchwała nr IV/28/2019 Rady Gminy Przesmyki z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania
2019 2003 2019-02-11 Uchwała Uchwała nr III/26/2019 Rady Gminy Przesmyki z dnia 22 stycznia 2019 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomosci
2019 1510 2019-02-01 Uchwała Uchwała nr III/22/2019 Rady Gminy Przesmyki z dnia 22 stycznia 2019 r. w sprawie ustanowienia gminnego wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania "Posiłek dla dzieci i młodzieży" na lata 2019-2023
2019 1509 2019-02-01 Uchwała Uchwała nr III/21/2019 Rady Gminy Przesmyki z dnia 22 stycznia 2019 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 1508 2019-02-01 Uchwała Uchwała nr III/20/2019 Rady Gminy Przesmyki z dnia 22 stycznia 2019 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023
2019 882 2019-01-16 Uchwała Uchwała nr II/15/2018 Rady Gminy Przesmyki z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty
2018 11418 2018-11-22 Uchwała Uchwała nr XLI/270/2018 Rady Gminy Przesmyki z dnia 7 listopada 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Przesmyki
2018 11417 2018-11-22 Uchwała Uchwała nr XLI/268/2018 Rady Gminy Przesmyki z dnia 7 listopada 2018 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na rok 2019 obowiązujących na obszarze Gminy Przesmyki oraz zwolnień w tym podatku
2018 11396 2018-11-22 Uchwała Uchwała nr XLI/269/2018 Rady Gminy Przesmyki z dnia 7 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2019 roku
2018 11395 2018-11-22 Uchwała Uchwała nr XLI/267/2018 Rady Gminy Przesmyki z dnia 7 listopada 2018 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na rok 2019
2018 10655 2018-11-06 Uchwała Uchwała nr XL/263/2018 Rady Gminy Przesmyki z dnia 12 października 2018 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2018 10620 2018-11-06 Uchwała Uchwała nr XL/262/2018 Rady Gminy Przesmyki z dnia 12 października 2018 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Przesmyki
2018 9365 2018-10-04 Uchwała Uchwała nr XXXIX/256/2018 Rady Gminy Przesmyki z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie gminy Przesmyki
2018 9255 2018-10-03 Uchwała Uchwała nr XXXIX/257/2018 Rady Gminy Przesmyki z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia odstępstw od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie Gminy Przesmyki
2018 9254 2018-10-03 Uchwała Uchwała nr XXXIX/255/2018 Rady Gminy Przesmyki z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Przesmyki
2018 6993 2018-07-10 Uchwała Uchwała nr XXXVI/244/2018 Rady Gminy Przesmyki z dnia 7 czerwca 2018 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są zobowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy, za usługi odbierania z terenu nieruchomości odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2018 6992 2018-07-10 Uchwała Uchwała nr XXXVI/243/2018 Rady Gminy Przesmyki z dnia 7 czerwca 2018 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela
2018 5587 2018-05-24 Uchwała Uchwała nr XXXIV/235/2018 Rady Gminy Przesmyki z dnia 19 kwietnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2018 roku
2018 4046 2018-04-13 Uchwała Uchwała nr XXXIII/230/2018 Rady Gminy Przesmyki z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków znajdujących się na terenie Gminy Przesmyki
2018 4045 2018-04-13 Uchwała Uchwała nr XXXIII/229/2018 Rady Gminy Przesmyki z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Przesmyki na lata 2018-2023
2018 4044 2018-04-13 Uchwała Uchwała nr XXXIII/228/2018 Rady Gminy Przesmyki z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Przesmyki
2018 4043 2018-04-13 Uchwała Uchwała nr XXXIII/227/2018 Rady Gminy Przesmyki z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Przesmyki
2018 4042 2018-04-13 Uchwała Uchwała nr XXXIII/224/2018 Rady Gminy Przesmyki z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Przesmyki w 2018 roku
2018 4041 2018-04-13 Uchwała Uchwała nr XXXIII/223/2018 Rady Gminy Przesmyki z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków, opłat oraz niepodatkowych należności budżetowych Gminy Przesmyki za pomocą innego instrumentu płatniczego, w tym instrumentu płatniczego, na którym przechowywany jest pieniądz elektroniczny
2018 4040 2018-04-13 Uchwała Uchwała nr XXXIII/222/2018 Rady Gminy Przesmyki z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Przesmyki na stałe obwody głosowania oraz ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018 4039 2018-04-13 Uchwała Uchwała nr XXXIII/221/2018 Rady Gminy Przesmyki z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Przesmyki na okręgi wyborcze, oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu do Rady Gminy
2018 2060 2018-02-27 Uchwała Uchwała nr XXXII/214/2018 Rady Gminy Przesmyki z dnia 12 lutego 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr IV/28/2015 Rady Gminy Przesmyki z dnia 10 marca 2015r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wyznaczenia inkasentów, określenia wynagrodzenia za inkaso oraz terminów płatności dla inkasentów
2018 2058 2018-02-27 Uchwała Uchwała nr XXXII/213/2018 Rady Gminy Przesmyki z dnia 12 lutego 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr IV/27/2015 Rady Gminy Przesmyki z dnia 10 marca 2015r. w sprawie inkasa zobowiązań pieniężnych
2018 699 2018-01-19 Uchwała Uchwała nr XXXI/204/2017 Rady Gminy Przesmyki z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Przesmyki na 2018 rok
2017 12200 2017-12-16 Uchwała Uchwała nr XXX/198/2017 Rady Gminy Przesmyki z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2018 roku
2017 12199 2017-12-16 Uchwała Uchwała nr XXX/197/2017 Rady Gminy Przesmyki z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na rok 2018 obowiązujących na obszarze Gminy Przesmyki oraz zwolnień w tym podatku
2017 12198 2017-12-16 Uchwała Uchwała nr XXX/196/2017 Rady Gminy Przesmyki z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na rok 2018
2017 3794 2017-04-14 Uchwała Uchwała nr XXIV/172/2017 Rady Gminy Przesmyki z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na terenie Gminy Przesmyki
2017 3793 2017-04-14 Uchwała Uchwała nr XXIV/171/2017 Rady Gminy Przesmyki z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są zobowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy, za usługi odbierania z terenu nieruchomości odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2017 3792 2017-04-14 Uchwała Uchwała nr XXIV/170/2017 Rady Gminy Przesmyki z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć doradców zawodowych prowadzących zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu w celu wspomagania uczniów w podejmowaniu decyzji edukacyjnych i zawodowych w publicznych szkołach prowadzonych przez Gminę Przesmyki
2017 3791 2017-04-14 Uchwała Uchwała nr XXIV/169/2017 Rady Gminy Przesmyki z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów przyjęcia do klasy pierwszej publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Przesmyki dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem publicznej szkoły podstawowej oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2017 3790 2017-04-14 Uchwała Uchwała nr XXIV/168/2017 Rady Gminy Przesmyki z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów, liczby punktów oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów do drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Przesmyki
2017 691 2017-01-23 Uchwała Uchwała nr XX/160/2016 Rady Gminy Przesmyki z dnia 19 grudnia 2016r. w sprawie określenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Przesmyki
2017 690 2017-01-23 Uchwała Budżetowa Uchwała budżetowa nr XX/151/2016 Rady Gminy Przesmyki z dnia 19 grudnia 2016r.
2016 11079 2016-12-09 Uchwała Uchwała nr XIX/143/2016 Rady Gminy Przesmyki z dnia 22 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2017
2016 11078 2016-12-09 Uchwała Uchwała nr XIX/142/2016 Rady Gminy Przesmyki z dnia 22 listopada 2016r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na rok 2017 obowiązujących na obszarze Gminy Przesmyki oraz zwolnień w tym podatku
2016 11077 2016-12-09 Uchwała Uchwała nr XIX/141/2016 Rady Gminy Przesmyki z dnia 22 listopada 2016r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na rok 2017
2016 7030 2016-07-22 Uchwała Uchwała nr XVI/132/2016 Rady Gminy Przesmyki z dnia 21 czerwca 2016r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Przesmyki oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2016 6530 2016-07-14 Uchwała Uchwała nr XVI/129/2016 Rady Gminy Przesmyki z dnia 21 czerwca 2016r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Przesmyki
2016 6529 2016-07-14 Uchwała Uchwała nr XVI/128/2016 Rady Gminy Przesmyki z dnia 21 czerwca 2016r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 6528 2016-07-14 Uchwała Uchwała nr XVI/127/2016 Rady Gminy Przesmyki z dnia 21 czerwca 2016r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 6527 2016-07-14 Uchwała Uchwała nr XVI/126/2016 Rady Gminy Przesmyki z dnia 21 czerwca 2016r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Przesmyki
2016 4311 2016-05-04 Uchwała Uchwała nr XIV/108/2016 Rady Gminy Przesmyki z dnia 17 marca 2016r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości stanowiących własność Gminy Przesmyki oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata nie wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy
2016 4310 2016-05-04 Uchwała Uchwała nr XIV/106/2016 Rady Gminy Przesmyki z dnia 17 marca 2016r. w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Przesmykach
2016 4309 2016-05-04 Uchwała Uchwała nr XIV/105/2016 Rady Gminy Przesmyki z dnia 17 marca 2016r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Przesmyki
2016 4308 2016-05-04 Uchwała Uchwała nr XIV/104/2016 Rady Gminy Przesmyki z dnia 17 marca 2016r. w sprawie nadania Statutu dla Sołectwa Zawady w Gminie Przesmyki
2016 4307 2016-05-04 Uchwała Uchwała nr XIV/103/2016 Rady Gminy Przesmyki z dnia 17 marca 2016r. w sprawie nadania Statutu dla Sołectwa Zalesie w Gminie Przesmyki
2016 4306 2016-05-04 Uchwała Uchwała nr XIV/102/2016 Rady Gminy Przesmyki z dnia 17 marca 2016r. w sprawie nadania Statutu dla Sołectwa Zaborów w Gminie Przesmyki
2016 4305 2016-05-04 Uchwała Uchwała nr XIV/101/2016 Rady Gminy Przesmyki z dnia 17 marca 2016r. w sprawie nadania Statutu dla Sołectwa Wólka Łysowska w Gminie Przesmyki
2016 4304 2016-05-04 Uchwała Uchwała nr XIV/100/2016 Rady Gminy Przesmyki z dnia 17 marca 2016r. w sprawie nadania Statutu dla Sołectwa Tarkówek w Gminie Przesmyki
2016 4303 2016-05-04 Uchwała Uchwała nr XIV/99/2016 Rady Gminy Przesmyki z dnia 17 marca 2016r. w sprawie nadania Statutu dla Sołectwa Tarków w Gminie Przesmyki
2016 4302 2016-05-04 Uchwała Uchwała nr XIV/98/2016 Rady Gminy Przesmyki z dnia 17 marca 2016r. w sprawie nadania Statutu dla Sołectwa Stare Rzewuski w Gminie Przesmyki
2016 4301 2016-05-04 Uchwała Uchwała nr XIV/97/2016 Rady Gminy Przesmyki z dnia 17 marca 2016r. w sprawie nadania Statutu dla Sołectwa Raczyny w Gminie Przesmyki
2016 4300 2016-05-04 Uchwała Uchwała nr XIV/96/2016 Rady Gminy Przesmyki z dnia 17 marca 2016r. w sprawie nadania Statutu dla Sołectwa Przesmyki w Gminie Przesmyki
2016 4299 2016-05-04 Uchwała Uchwała nr XIV/95/2016 Rady Gminy Przesmyki z dnia 17 marca 2016r. w sprawie nadania Statutu dla Sołectwa Podraczynie w Gminie Przesmyki
2016 4298 2016-05-04 Uchwała Uchwała nr XIV/94/2016 Rady Gminy Przesmyki z dnia 17 marca 2016r. w sprawie nadania Statutu dla Sołectwa Pniewiski w Gminie Przesmyki
2016 4297 2016-05-04 Uchwała Uchwała nr XIV/93/2016 Rady Gminy Przesmyki z dnia 17 lutego 2016r. w sprawie nadania Statutu dla Sołectwa Łysów w Gminie Przesmyki
2016 4296 2016-05-04 Uchwała Uchwała nr XIV/92/2016 Rady Gminy Przesmyki z dnia 17 marca 2016r. w sprawie nadania Statutu dla Sołectwa Lipiny w Gminie Przesmyki
2016 4295 2016-05-04 Uchwała Uchwała nr XIV/91/2016 Rady Gminy Przesmyki z dnia 17 marca 2016r. w sprawie nadania Statutu dla Sołectwa Kukawki w Gminie Przesmyki
2016 4294 2016-05-04 Uchwała Uchwała nr XIV/90/2016 Rady Gminy Przesmyki z dnia 17 marca 2016r. w sprawie nadania Statutu dla Sołectwa Kamianki-Wańki w Gminie Przesmyki
2016 4293 2016-05-04 Uchwała Uchwała nr XIV/89/2016 Rady Gminy Przesmyki z dnia 17 marca 2016r. w sprawie nadania Statutu dla Sołectwa Kamianki-Nicki w Gminie Przesmyki
2016 4292 2016-05-04 Uchwała Uchwała nr XIV/88/2016 Rady Gminy Przesmyki z dnia 17 marca 2016r. w sprawie nadania Statutu dla Sołectwa Kamianki Lackie w Gminie Przesmyki
2016 4291 2016-05-04 Uchwała Uchwała nr XIV/87/2016 Rady Gminy Przesmyki z dnia 17 marca 2016r. w sprawie nadania Statutu dla Sołectwa Kamianki-Czabaje w Gminie Przesmyki
2016 4290 2016-05-04 Uchwała Uchwała nr XIV/86/2016 Rady Gminy Przesmyki z dnia 17 marca 2016r. w sprawie nadania Statutu dla Sołectwa Kaliski w Gminie Przesmyki
2016 4289 2016-05-04 Uchwała Uchwała nr XIV/85/2016 Rady Gminy Przesmyki z dnia 17 marca 2016r. w sprawie nadania Statutu dla Sołectwa Górki w Gminie Przesmyki
2016 4288 2016-05-04 Uchwała Uchwała nr XIV/84/2016 Rady Gminy Przesmyki z dnia 17 marca 2016r. w sprawie nadania Statutu dla Sołectwa Głuchówek w Gminie Przesmyki
2016 4287 2016-05-04 Uchwała Uchwała nr XIV/83/2016 Rady Gminy Przesmyki z dnia 17 marca 2016r. w sprawie nadania Statutu dla Sołectwa Dąbrowa w Gminie Przesmyki
2016 4286 2016-05-04 Uchwała Uchwała nr XIV/82/2016 Rady Gminy Przesmyki z dnia 17 marca 2016r. w sprawie nadania Statutu dla Sołectwa Cierpigórz w Gminie Przesmyki
2016 3743 2016-04-18 Uchwała Uchwała nr XIV/107/2016 Rady Gminy Przesmyki z dnia 17 marca 2016r. w sprawie nadania Statutu Gminnej Bibliotece Publicznej w Przesmykach
2016 901 2016-01-28 Uchwała Budżetowa Uchwała budżetowa nr XII/73/2015 Rady Gminy Przesmyki z dnia 18 grudnia 2015r. na rok 2016
2016 178 2016-01-11 Uchwała Uchwała nr XII/74/2015 Rady Gminy Przesmyki z dnia 18 grudnia 2015r. w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do szkoły podstawowej i gimnazjum posiadających obwód, prowadzonych przez Gminę Przesmyki oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2016 177 2016-01-11 Uchwała Uchwała nr V/34/2015 Rady Gminy Przesmyki z dnia 28 kwietnia 2015r. w sprawie nadania drodze kategorii drogi gminnej
2015 10380 2015-12-09 Uchwała Uchwała nr XI/64/2015 Rady Gminy Przesmyki z dnia 24 listopada 2015r. w sprawie wzorów formularzy dotyczących podmiotu i przedmiotu opodatkowania w podatku leśnym, od nieruchomości i rolnym
2015 10371 2015-12-09 Uchwała Uchwała nr XI/63/2015 Rady Gminy Przesmyki z dnia 24 listopada 2015r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych
2015 10363 2015-12-09 Uchwała Uchwała nr XI/62/2015 Rady Gminy Przesmyki z dnia 24 listopada 2015r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na rok 2016 obowiązujących na obszarze Gminy Przesmyki oraz zwolnień w tym podatku
2015 10362 2015-12-09 Uchwała Uchwała nr XI/61/2015 Rady Gminy Przesmyki z dnia 24 listopada 2015r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na rok 2016
2015 7456 2015-09-03 Uchwała Uchwała nr VIII/51/2015 Rady Gminy Przesmyki z dnia 23 lipca 2015r. w sprawie zamiaru połączenia samorządowych instytucji kultury Gminnego Ośrodka Kultury w Przesmykach oraz Gminnej Biblioteki Publicznej w Przesmykach
2015 2647 2015-03-23 Uchwała Uchwała nr IV/29/2015 Rady Gminy Przesmyki z dnia 10 marca 2015r. w sprawie określenia kryteriów, liczby punktów oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Przesmyki
2015 2646 2015-03-23 Uchwała Uchwała nr IV/28/2015 Rady Gminy Przesmyki z dnia 10 marca 2015r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wyznaczenia inkasentów, określenia wynagrodzenia za inkaso oraz terminów płatności dla inkasentów
2015 2645 2015-03-23 Uchwała Uchwała nr IV/27/2015 Rady Gminy Przesmyki z dnia 10 marca 2015r. w sprawie inkasa zobowiązań pieniężnych
2015 1055 2015-02-05 Uchwała Uchwała nr III/22/2015 Rady Gminy Przesmyki z dnia 15 stycznia 2015r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli, obowiązującego w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę Przesmyki
2015 10 2015-01-02 Uchwała Budżetowa Uchwała budżetowa nr II/10/2014 Rady Gminy Przesmyki z dnia 12 grudnia 2014r. na rok 2015
2014 11809 2014-12-17 Uchwała Uchwała nr II/8/2014 Rady Gminy Przesmyki z dnia 12 grudnia 2014r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych
2014 11808 2014-12-17 Uchwała Uchwała nr II/7/2014 Rady Gminy Przesmyki z dnia 12 grudnia 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2015 obowiązujących na obszarze Gminy Przesmyki oraz zwolnień w tym podatku
2014 11807 2014-12-17 Uchwała Uchwała nr II/6/2014 Rady Gminy Przesmyki z dnia 12 grudnia 2014r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na rok 2015
2014 9997 2014-10-31 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/224/2014 Rady Gminy Przesmyki z dnia 20 października 2014r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Przesmyki, warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2014 9996 2014-10-31 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/222/2014 Rady Gminy Przesmyki z dnia 20 października 2014r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przesmykach do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej
2014 9995 2014-10-31 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/221/2014 Rady Gminy Przesmyki z dnia 20 października 2014r. w sprawie przekazania Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Przesmykach prowadzenia spraw z zakresu dodatków mieszkaniowych i udzielenia Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przesmykach upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych
2014 5458 2014-05-29 Uchwała Uchwała nr XXXIV/199/2014 Rady Gminy Przesmyki z dnia 30 kwietnia 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020
2014 5457 2014-05-29 Uchwała Uchwała nr XXXIV/198/2014 Rady Gminy Przesmyki z dnia 30 kwietnia 2014r. w sprawie zmian w statutach sołectw Gminy Przesmyki.
2014 673 2014-01-24 Uchwała Uchwała nr XXXI/186/2014 Rady Gminy Przesmyki z dnia 16 stycznia 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020
2014 672 2014-01-24 Uchwała Uchwała nr XXXII/185/2014 Rady Gminy Przesmyki z dnia 16 stycznia 2014r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020.
2014 612 2014-01-22 Uchwała Uchwała nr XXXI/178/2013 Rady Gminy Przesmyki z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Przesmyki na 2014 rok
2013 13204 2013-12-11 Uchwała Uchwała nr XXX/168/2013 Rady Gminy Przesmyki z dnia 26 listopada 2013r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych
2013 13203 2013-12-11 Uchwała Uchwała nr XXX/167/2013 Rady Gminy Przesmyki z dnia 26 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2014 obowiązujących na obszarze Gminy Przesmyki oraz zwolnień w tym podatku
2013 13202 2013-12-11 Uchwała Uchwała nr XXX/166/2013 Rady Gminy Przesmyki z dnia 26 listopada 2013r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowaną jako podstawa obliczenia podatku rolnego na rok 2014
2013 8465 2013-07-26 Uchwała Uchwała nr XXVIII/155/2013 Rady Gminy Przesmyki z dnia 5 lipca 2013r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wyznaczenia inkasentów, określenia wynagrodzenia za inkaso oraz terminów płatności dla inkasentów
2013 6658 2013-06-14 Uchwała Uchwała nr XXVII/152/2013 Rady Gminy Przesmyki z dnia 28 maja 2013r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie zmian w statutach sołectw Gminy Przesmyki
2013 6657 2013-06-14 Uchwała Uchwała nr XXVI/141/2013 Rady Gminy Przesmyki z dnia 30 kwietnia 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Przesmyki, warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
2013 6656 2013-06-14 Uchwała Uchwała nr XXVI/145/2013 Rady Gminy Przesmyki z dnia 30 kwietnia 2013r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach prowadzonych przez Gminę Przesmyki
2013 6655 2013-06-14 Uchwała Uchwała nr XXVI/142/2013 Rady Gminy Przesmyki z dnia 30 kwietnia 2013r. w sprawie zmian w statutach sołectw Gminy Przesmyki.
2013 5417 2013-05-08 Uchwała Uchwała nr XXV/135/2013 Rady Gminy Przesmyki z dnia 26 marca 2013r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2013 5416 2013-05-08 Uchwała Uchwała nr XXV/134/2013 Rady Gminy Przesmyki z dnia 26 marca 2013r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 5415 2013-05-08 Uchwała Uchwała nr XXV/131/2013 Rady Gminy Przesmyki z dnia 26 marca 2013r. w sprawie włączenia Przedszkola w Przesmykach do Zespołu Szkół w Przesmykach.
2013 1376 2013-02-05 Uchwała Uchwała nr XXIII/115/2012 Rady Gminy Przesmyki z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie podziału Gminy Przesmyki na stałe obwody głosowania oraz ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych
2013 1375 2013-02-05 Uchwała Uchwała nr XXIII/114/2012 Rady Gminy Przesmyki z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2013 1374 2013-02-05 Uchwała Uchwała nr XXIII/113/2012 Rady Gminy Przesmyki z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2013 1373 2013-02-05 Uchwała Uchwała nr XXIII/112/2012 Rady Gminy Przesmyki z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczaniu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 1372 2013-02-05 Uchwała Uchwała nr XXIII/111/2012 Rady Gminy Przesmyki z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty
2013 1371 2013-02-05 Uchwała Uchwała nr XXIII/110/2012 Rady Gminy Przesmyki z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Przesmyki
2013 1370 2013-02-05 Uchwała Uchwała nr XXIII/108/2012 Rady Gminy Przesmyki z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie budżetu na 2013 rok
2013 68 2013-01-03 Uchwała Uchwała nr XXII/105/2012 Rady Gminy Przesmyki z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.
2013 67 2013-01-03 Uchwała Uchwała nr XXII/104/2012 Rady Gminy Przesmyki z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
2013 66 2013-01-03 Uchwała Uchwała nr XXII/103/2012 Rady Gminy Przesmyki z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych
2013 65 2013-01-03 Uchwała Uchwała nr XXII/102/2012 Rady Gminy Przesmyki z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2013 64 2013-01-03 Uchwała Uchwała nr XXII/101/2012 Rady Gminy Przesmyki z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowaną jako podstawa obliczenia podatku rolnego
2012 9101 2012-12-12 Uchwała Uchwała nr XXI/98/2012 Rady Gminy Przesmyki z dnia 29 października 2012r. w sprawie podziału Gminy Przesmyki na okręgi wyborcze , oraz ustalenia ich granic , numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu do Rady Gminy
2012 1224 2012-02-13 Uchwała Uchwała nr XIV/66/2011 Rady Gminy Przesmyki z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie Uchwały Budżetowej na rok 2012
2011 8241 2011-12-22 Uchwała Uchwała nr XIII/62/2011 Rady Gminy Przesmyki z dnia 29 listopada 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5 % alkoholu (z wyjątkiem piwa) oraz zasad usytuowania na terenie gminy Przesmyki miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2011 8242 2011-12-22 Uchwała Uchwała nr XIII/63/2011 Rady Gminy Przesmyki z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Przesmyki, warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
2011 7582 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr XIII/55/2011 Rady Gminy Przesmyki z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2011 7581 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr XIII/54/2011 Rady Gminy Przesmyki z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2011 r. stanowiącej podstawę do naliczenia podatku rolnego.
2011 7584 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr XIII/57/2011 Rady Gminy Przesmyki z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie wzorów formularzy dotyczących podmiotu i przedmiotu opodatkowania w podatku leśnym, od nieruchomości i rolnym
2011 7583 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr XIII/56/2011 Rady Gminy Przesmyki z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych
2011 5394 2011-09-19 Uchwała Uchwała nr XI/50/2011 Rady Gminy Przesmyki z dnia 5 września 2011r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 9 października 2011 r.
2011 5026 2011-09-03 Uchwała Uchwała nr X/45/2011 Rady Gminy Przesmyki z dnia 18 sierpnia 2011r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę Przesmyki w czasie przekraczajacym wymiar zajęć zapewniajacych bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę.
2011 5027 2011-09-03 Uchwała Uchwała nr X/46/2011 Rady Gminy Przesmyki z dnia 18 sierpnia 2011r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli realizujacych w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin.
2011 3633 2011-07-01 Uchwała Uchwała nr VIII/36/2011 Rady Gminy Przesmyki z dnia 26 maja 2011r. w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej w Przesmykach wchodzącej w skład Zespołu Szkół w Przesmykach poprzez likwidację Szkoły Filialnej w Kamiankach Lackich wraz z oddziałem przedszkolnym.
2011 3634 2011-07-01 Uchwała Uchwała nr VIII/38/2011 Rady Gminy Przesmyki z dnia 26 maja 2011r. w sprawie określenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu(z wyjątkiem piwa) oraz zasad usytuowania na terenie gminy Przesmyki miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
2011 3304 2011-06-16 Uchwała Uchwała nr VII/32/2011 Rady Gminy Przesmyki z dnia 27 kwietnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej ustalenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych.
2011 2110 2011-04-28 Uchwała Uchwała nr IV/18/2011 Rady Gminy Przesmyki z dnia 27 stycznia 2011r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2011
2011 2111 2011-04-28 Uchwała Uchwała nr IV/20/2011 Rady Gminy Przesmyki z dnia 27 stycznia 2011r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy
2010 7324 2010-12-24 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/191/2010 Rady Gminy Przesmyki z dnia 29 października 2010r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Przesmyki
2010 6957 2010-12-16 Uchwała Uchwała nr XXXVII/184/2010 Rady Gminy Przesmyki z dnia 13 września 2010r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami i innymi podmiotami pozarządowymi wymienionymi w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
2010 6543 2010-12-11 Uchwała Uchwała nr XXXIX/195/2010 Rady Gminy Przesmyki z dnia 12 listopada 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2010 6544 2010-12-11 Uchwała Uchwała nr XXXIX/196/2010 Rady Gminy Przesmyki z dnia 12 listopada 2010r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych
2010 5389 2010-11-23 Uchwała Uchwała nr XXXVI/182/2010 Rady Gminy Przesmyki z dnia 20 sierpnia 2010r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Przesmyki.
2010 5237 2010-11-15 Uchwała Uchwała nr XXXVII/187/2010 Rady Gminy Przesmyki z dnia 13 września 2010r. w sprawie zmian w podziale Gminy Przesmyki na okręgi wyborcze
2010 5238 2010-11-15 Uchwała Uchwała nr XXXVII/188/2010 Rady Gminy Przesmyki z dnia 13 września 2010r. w sprawie zmian w podziale Gminy na stałe obwody głosowania
2010 4529 2010-10-12 Uchwała Uchwała nr XXXII/172/2010 Rady Gminy Przesmyki z dnia 26 kwietnia 2010r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Przesmyki za rok 2009.
2010 4530 2010-10-12 Uchwała Uchwała nr XXXII/174/2010 Rady Gminy Przesmyki z dnia 26 kwietnia 2010r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w stosunku do należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić bedzie pomoc publiczną oraz wskazania organów do tego uprawnionych.
2010 1371 2010-04-26 Uchwała Uchwała nr XXIX/159/2009 Rady Gminy Przesmyki z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Przesmyki na 2010 rok.
2009 6616 2009-12-17 Uchwała Uchwała nr XXVIII/153/2009 Rady Gminy Przesmyki z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2009 6617 2009-12-17 Uchwała Uchwała nr XXVIII/154/09 Rady Gminy Przesmyki z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych
2009 6618 2009-12-17 Uchwała Uchwała nr XXVIII/158/2009 Rady Gminy Przesmyki z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej ustalenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych
2009 4396 2009-09-16 Uchwała Uchwała nr Nr XXV/145/2009 Rady Gminy Przesmyki z dnia 31 lipca 2009r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia przedszkola prowadzonego przez Gminę Przesmyki
2009 2161 2009-05-29 Uchwała Uchwała nr XXII/127/2009 Rady Gminy Przesmyki z dnia 23 marca 2009r. w sprawie trybu i kryteriów przyznawania nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno – wychowawcze
2009 2160 2009-05-29 Uchwała Uchwała nr XXII/126/2009 Rady Gminy Przesmyki z dnia 23 marca 2009r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagrodzenia nauczycieli
2009 2162 2009-05-29 Uchwała Uchwała nr XXII/128/2009 Rady Gminy Przesmyki z dnia 23 marca 2009r. w sprawie określenia wysokości oraz szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli
2009 2164 2009-05-29 Uchwała Uchwała nr XXII/133/2009 Rady Gminy Przesmyki z dnia 23 marca 2009r. w sprawie zmiany statutów sołectw Gminy Przesmyki
2009 2163 2009-05-29 Uchwała Uchwała nr XXII/129/2009 Rady Gminy Przesmyki z dnia 23 marca 2009r. w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych nauczycielom w ramach pomocy zdrowotnej oraz warunków i sposobu ich przyznawania
2009 782 2009-03-15 Uchwała Uchwała nr XX/112/2008 Rady Gminy Przesmyki z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Przesmyki na rok 2009.
2009 783 2009-03-15 Uchwała Uchwała nr XX/116/2008 Rady Gminy Przesmyki z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej ustalenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych.