Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 472

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 11910 2019-10-16 Uchwała Uchwała nr XIII.109.2019 Rady Gminy Prażmów z dnia 27 września 2019 r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajmowanie pasa drogowego dróg gminnych na obszarze Gminy Prażmów, na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg
2019 11909 2019-10-16 Uchwała Uchwała nr XIII.108.2019 Rady Gminy Prażmów z dnia 27 września 2019 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Wągrodno
2019 11908 2019-10-16 Uchwała Uchwała nr XIII.106.2019 Rady Gminy Prażmów z dnia 27 września 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XL.375.2018 Rady Gminy Prażmów z dnia 28 czerwca 2018r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę Prażmów
2019 11907 2019-10-16 Uchwała Uchwała nr XIII.105.2019 Rady Gminy Prażmów z dnia 27 września 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie dotacji w wysokości wyższej niż określona w art. 20 ust. 1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, dla publicznej innej formy wychowania przedszkolnego prowadzonej przez osobę prawną inna niż jednostka samorządu terytorialnego oraz osoby fizyczne
2019 11906 2019-10-16 Uchwała Uchwała nr XIII.96.2019 Rady Gminy Prażmów z dnia 27 września 2019 r. w sprawie: przyjęcia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków
2019 11905 2019-10-16 Uchwała Uchwała nr XIII.95.2019 Rady Gminy Prażmów z dnia 27 września 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok
2019 11712 2019-10-10 Uchwała Uchwała nr XIII.110.2019 Rady Gminy Prażmów z dnia 27 września 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych oraz zasad ich przyznawania
2019 11353 2019-10-01 Uchwała Uchwała nr XI.83.2019 Rady Gminy Prażmów z dnia 29 lipca 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek ewidencyjnych nr 141/4 i 141/5 we wsi Krępa
2019 10719 2019-09-11 Uchwała Uchwała nr XI.81.2019 Rady Gminy Prażmów z dnia 29 lipca 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Zadębie
2019 10498 2019-09-05 Uchwała Uchwała nr XI.82.2019 Rady Gminy Prażmów z dnia 29 lipca 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Kędzierówka
2019 10382 2019-09-04 Uchwała Uchwała nr XII.88.2019 Rady Gminy Prażmów z dnia 9 sierpnia 2019 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2019 10381 2019-09-04 Uchwała Uchwała nr XII.87.2019 Rady Gminy Prażmów z dnia 9 sierpnia 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty
2019 10290 2019-09-02 Uchwała Uchwała nr XI.78.2019 Rady Gminy Prażmów z dnia 29 lipca 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Mazowieckiemu na budowę drogi nr 722 w Prażmowie
2019 10289 2019-09-02 Uchwała Uchwała nr XI.77.2019 Rady Gminy Prażmów z dnia 29 lipca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok
2019 10091 2019-08-27 Uchwała Uchwała nr XI.85.2019 Rady Gminy Prażmów z dnia 29 lipca 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości i zasad przyznawania diet dla sołtysów
2019 10090 2019-08-27 Uchwała Uchwała nr XI.79.2019 Rady Gminy Prażmów z dnia 29 lipca 2019 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr VII.55.2019 Rady Gminy Prażmów z dnia 17 maja 2019 r. w sprawie zmiany statutu Gminnego Przedsiębiorstwa Wodociągowo-Kanalizacyjnego w Prażmowie
2019 8501 2019-07-09 Uchwała Uchwała nr VIII.64.2019 Rady Gminy Prażmów z dnia 14 czerwca 2019 r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Ustanów
2019 8500 2019-07-09 Uchwała Uchwała nr VIII.63.2019 Rady Gminy Prażmów z dnia 14 czerwca 2019 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Gabryelin
2019 8499 2019-07-09 Uchwała Uchwała nr VIII.62.2019 Rady Gminy Prażmów z dnia 14 czerwca 2019 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Prażmów
2019 8230 2019-07-03 Uchwała Uchwała nr IX.73.2019 Rady Gminy Prażmów z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty
2019 7970 2019-06-28 Uchwała Uchwała nr VIII.68.2019 Rady Gminy Prażmów z dnia 14 czerwca 2019 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach, dla których Gmina Prażmów jest organem prowadzącym.
2019 7969 2019-06-28 Uchwała Uchwała nr VII.58.2019 Rady Gminy Prażmów z dnia 17 maja 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Dobrzenica
2019 7968 2019-06-28 Uchwała Uchwała nr VII.57.2019 Rady Gminy Prażmów z dnia 17 maja 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Biały Ług
2019 7967 2019-06-28 Uchwała Uchwała nr VII.43.2019 Rady Gminy Prażmów z dnia 17 maja 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok
2019 7966 2019-06-28 Uchwała Uchwała nr VII.41.2019 Rady Gminy Prażmów z dnia 17 maja 2019 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Prażmów absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok
2019 7965 2019-06-28 Uchwała Uchwała nr VII.40.2019 Rady Gminy Prażmów z dnia 17 maja 2019 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Prażmów za rok 2018
2019 7911 2019-06-27 Uchwała Uchwała nr VIII.65.2019 Rady Gminy Prażmów z dnia 14 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany Statutu Biblioteki Publicznej Gminy Prażmów
2019 7910 2019-06-27 Uchwała Uchwała nr VIII.60.2019 Rady Gminy Prażmów z dnia 14 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok
2019 7909 2019-06-27 Uchwała Uchwała nr V.27.2019 Rady Gminy Prażmów z dnia 15 marca 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Jaroszowa Wola – etap II
2019 7168 2019-06-06 Uchwała Uchwała nr VII.46.2019 Rady Gminy Prażmów z dnia 17 maja 2019 r. w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Prażmów, pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze.
2019 7167 2019-06-06 Uchwała Uchwała nr VII.45.2019 Rady Gminy Prażmów z dnia 17 maja 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Prażmów po 1 września 2019r.
2019 6690 2019-05-27 Uchwała Uchwała nr V.37.2019 Rady Gminy Prażmów z dnia 15 marca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Prażmów Nr XLIX/385/2014 z dnia 27 sierpnia 2014r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat jak również trybu ich pobierania
2019 6689 2019-05-27 Uchwała Uchwała nr V.30.2019 Rady Gminy Prażmów z dnia 15 marca 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Wola Prażmowska
2019 6688 2019-05-27 Uchwała Uchwała nr V.29.2019 Rady Gminy Prażmów z dnia 15 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Ustanów
2019 6657 2019-05-24 Uchwała Uchwała nr VII.47.2019 Rady Gminy Prażmów z dnia 17 maja 2019 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 6258 2019-05-11 Uchwała Uchwała nr V.34.2019 Rady Gminy Prażmów z dnia 15 marca 2019 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Ustanów
2019 6104 2019-05-09 Uchwała Uchwała nr IV.20.2019 Rady Gminy Prażmów z dnia 11 stycznia 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Jeziórko - Ustanówek
2019 5762 2019-04-30 Uchwała Uchwała nr XLII.407.2018 Rady Gminy Prażmów z dnia 27 września 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Jaroszowa Wola w rejonie ulicy Wierzbowej
2019 5642 2019-04-25 Uchwała Uchwała nr V.28.2019 Rady Gminy Prażmów z dnia 15 marca 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Zawodne część wschodnia
2019 5523 2019-04-24 Uchwała Uchwała nr VI.38.2019 Rady Gminy Prażmów z dnia 5 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok
2019 3199 2019-03-11 Uchwała Uchwała nr IV.19.2019 Rady Gminy Prażmów z dnia 11 stycznia 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Wola Prażmowska i Błonie – etap I
2019 2152 2019-02-14 Uchwała Uchwała nr XLIII.417.2018 Rady Gminy Prażmów z dnia 6 listopada 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Jaroszowa Wola - etap 1.
2019 2151 2019-02-14 Uchwała Uchwała nr III.14.2018 Rady Gminy Prażmów z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok
2019 2048 2019-02-12 Uchwała Uchwała nr III.8.2018 Rady Gminy Prażmów z dnia 14 grudnia 2018 r. Uchwała budżetowa na 2019 rok Gminy Prażmów
2019 1205 2019-01-23 Uchwała Uchwała nr XLIII.414.2018 Rady Gminy Prażmów z dnia 6 listopada 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok
2019 1067 2019-01-22 Uchwała Uchwała nr XLIII.420.2018 Rady Gminy Prażmów z dnia 6 listopada 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Nowy Prażmów część zachodnia
2019 1066 2019-01-22 Uchwała Uchwała nr XLIII.419.2018 Rady Gminy Prażmów z dnia 6 listopada 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Nowy Prażmów część wschodnia i części wsi Zawodne
2019 1065 2019-01-22 Uchwała Uchwała nr XLIII.418.2018 Rady Gminy Prażmów z dnia 6 listopada 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Zawodne część zachodnia
2019 966 2019-01-17 Uchwała Uchwała nr XLII.411.2018 Rady Gminy Prażmów z dnia 27 września 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi „Prażmów III”
2019 965 2019-01-17 Uchwała Uchwała nr XLII.409.2018 Rady Gminy Prażmów z dnia 27 września 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wskazanych działek ewidencyjnych we wsi Krupia Wólka, Piskórka, Ustanów, Kamionka i Wągrodno
2019 896 2019-01-16 Uchwała Uchwała nr IV.17.2019 Rady Gminy Prażmów z dnia 11 stycznia 2019 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania dla osób objętych programem wieloletnim "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023
2019 895 2019-01-16 Uchwała Uchwała nr IV.16.2019 Rady Gminy Prażmów z dnia 11 stycznia 2019 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego w celu udzielenia wsparcia w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 694 2019-01-14 Uchwała Uchwała nr XLII.410.2018 Rady Gminy Prażmów z dnia 27 września 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - dla części wsi „Prażmów II”
2019 496 2019-01-10 Uchwała Uchwała nr XLII.403.2018 Rady Gminy Prażmów z dnia 27 września 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Błonie
2019 495 2019-01-10 Uchwała Uchwała nr III.9.2018 Rady Gminy Prażmów z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Prażmów
2018 12874 2018-12-19 Uchwała Uchwała nr XLII.408.2018 Rady Gminy Prażmów z dnia 27 września 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Łoś
2018 10096 2018-10-25 Uchwała Uchwała nr XLI.388.2018 Rady Gminy Prażmów z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr ewidencyjny 108/1 we wsi Ustanów
2018 9661 2018-10-11 Uchwała Uchwała nr XLII.401.2018 Rady Gminy Prażmów z dnia 27 września 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok
2018 9660 2018-10-11 Uchwała Uchwała nr XLI.386.2018 Rady Gminy Prażmów z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok
2018 9543 2018-10-09 Uchwała Uchwała nr XLII.405.2018 Rady Gminy Prażmów z dnia 27 września 2018 r. w sprawie ustalenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie gminy Prażmów
2018 9130 2018-09-28 Uchwała Uchwała nr XLI.389.2018 Rady Gminy Prażmów z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Jeziórko-Ustanówek – etap I
2018 9129 2018-09-28 Uchwała Uchwała nr XLI.387.2018 Rady Gminy Prażmów z dnia 30 sierpnia 2018 r. sprawie zmiany uchwały Nr XXXVII.337.2018 Rady Gminy Prażmów z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie podziału gminy na stałe obwody głosowania , ustalenia ich numerów , granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018 9018 2018-09-26 Uchwała Uchwała nr XLI.391.2018 Rady Gminy Prażmów z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Jeziórko – Ustanówek i Ustanów – rejon PKP – etap II
2018 8966 2018-09-24 Uchwała Uchwała nr XLI.395.2018 Rady Gminy Prażmów z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian w Uchwale Nr XIX.147.2016 Rady Gminy Prażmów z dnia 12 maja 2016r.w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2018 8965 2018-09-24 Uchwała Uchwała nr XLI.390.2018 Rady Gminy Prażmów z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Wola Prażmowska i Błonie – etap II
2018 8752 2018-09-17 Uchwała Uchwała nr XL.376.2018 Rady Gminy Prażmów z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi „Prażmów I” - etap II
2018 8662 2018-09-12 Uchwała Uchwała nr XXXVIII.362.2018 Rady Gminy Prażmów z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - części wsi Ustanów – etap 1.
2018 8641 2018-09-12 Uchwała Uchwała nr XLI.394.2018 Rady Gminy Prażmów z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Ławki – etap I
2018 8256 2018-08-30 Uchwała Uchwała nr XL.370.2018 Rady Gminy Prażmów z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok
2018 8001 2018-08-21 Uchwała Uchwała nr XL.381.2018 Rady Gminy Prażmów z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie wprowadzenia odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie gminy Prażmów.
2018 7896 2018-08-14 Uchwała Uchwała nr XL.382.2018 Rady Gminy Prażmów z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Prażmów.
2018 7371 2018-07-23 Uchwała Uchwała nr XL.375.2018 Rady Gminy Prażmów z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę Prażmów.
2018 7370 2018-07-23 Uchwała Uchwała nr XL.373.2018 Rady Gminy Prażmów z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla niektórych nauczycieli specjalistów w przedszkolach, szkołach i oddziałach przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Prażmów.
2018 7369 2018-07-23 Uchwała Uchwała nr XXXVIII.360.2018 Rady Gminy Prażmów z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi: Dobrzenica i Błonie
2018 6360 2018-06-21 Uchwała Uchwała nr XXXIX.368.2018 Rady Gminy Prażmów z dnia 7 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalwntu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych.
2018 6193 2018-06-14 Uchwała Uchwała nr XXXVIII.357.2018 Rady Gminy Prażmów z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok
2018 6099 2018-06-11 Uchwała Uchwała nr XXXIX.367.2018 Rady Gminy Prażmów z dnia 7 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok
2018 6067 2018-06-11 Uchwała Uchwała nr XXXVIII.361.2018 Rady Gminy Prażmów z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Jeziórko – Ustanówek i Ustanów – rejon PKP – etap I
2018 6066 2018-06-11 Uchwała Uchwała nr XXXVIII.355.2018 Rady Gminy Prażmów z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Prażmów absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2017 rok
2018 6065 2018-06-11 Uchwała Uchwała nr XXXVIII.354.2018 Rady Gminy Prażmów z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Prażmów za rok 2017
2018 5894 2018-06-05 Uchwała Uchwała nr XXXVIII.359.2018 Rady Gminy Prażmów z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Prażmów w 2018 roku”
2018 4696 2018-04-27 Uchwała Uchwała nr XXXVII.345.2018 Rady Gminy Prażmów z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Krupia Wólka
2018 4695 2018-04-27 Uchwała Uchwała nr XXXVII.344.2018 Rady Gminy Prażmów z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Łoś
2018 4694 2018-04-27 Uchwała Uchwała nr XXXVII.343.2018 Rady Gminy Prażmów z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Wągrodno
2018 4693 2018-04-27 Uchwała Uchwała nr XXXVII.337.2018 Rady Gminy Prażmów z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie podziału gminy na stałe obwody głosowania ,ustalenia ich numerów , granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018 4692 2018-04-27 Uchwała Uchwała nr XXXVII.336.2018 Rady Gminy Prażmów z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie podziału gminy na stałe okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.
2018 4691 2018-04-27 Uchwała Uchwała nr XXXVII.335.2018 Rady Gminy Prażmów z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Ustanów
2018 3172 2018-03-29 Uchwała Uchwała nr XXXVII.338.2018 Rady Gminy Prażmów z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w prowadzonych przez Gminę Prażmów publicznych przedszkolach oraz oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych.
2018 3096 2018-03-28 Uchwała Uchwała nr XXXVII.334.2018 Rady Gminy Prażmów z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Prażmowie
2018 2618 2018-03-15 Uchwała Uchwała nr XXXVI.321.2017 Rady Gminy Prażmów z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi „Prażmów I” - etap I
2018 2056 2018-02-27 Uchwała Uchwała nr XXXVI.326.2017 Rady Gminy Prażmów z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Jaroszowa Wola – etap I
2018 1889 2018-02-22 Uchwała Uchwała nr XXXVI.329.2017 Rady Gminy Prażmów z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Prażmowie
2018 1008 2018-01-31 Uchwała Uchwała nr XXXVI.318.2017 Rady Gminy Prażmów z dnia 28 grudnia 2017 r. Uchwała budżetowa na rok 2018 Gminy Prażmów
2018 754 2018-01-19 Uchwała Uchwała nr XXXV.314.2017 Rady Gminy Prażmów z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Krupia Wólka
2018 753 2018-01-19 Uchwała Uchwała nr XXXV.313.2017 Rady Gminy Prażmów z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Ustanów
2018 471 2018-01-12 Uchwała Uchwała nr XXXVI.331.2017 Rady Gminy Prażmów z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie dotacji w wysokości wyższej niż określona w art. 20 ust 1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, dla publicznej innej formy wychowania przedszkolnego prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz osoby fizyczne
2018 470 2018-01-12 Uchwała Uchwała nr XXXVI.330.2017 Rady Gminy Prażmów z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego, trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania oraz terminu i sposobu rozliczenia wykorzystania dotacji.
2017 11035 2017-12-01 Uchwała Uchwała nr XXXIV.298.2017 Rady Gminy Prażmów z dnia 21 września 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok
2017 11031 2017-12-01 Uchwała Uchwała nr XXXV.302.2017 Rady Gminy Prażmów z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok
2017 10814 2017-11-28 Uchwała Uchwała nr XXXV.308.2017 Rady Gminy Prażmów z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Prażmowie.
2017 10812 2017-11-28 Uchwała Uchwała nr XXXV.304.2017 Rady Gminy Prażmów z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół w Uwielinach w ośmioletnią szkołę podstawową.
2017 9426 2017-10-18 Uchwała Uchwała nr XXXIII.296.2017 Rady Gminy Prażmów z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Biały Ług dla działek o nr ewidencyjnych 37/15, 38/2, 37/16, 38/3
2017 8786 2017-10-06 Uchwała Uchwała nr XXXIII.293.2017 Rady Gminy Prażmów z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok
2017 8050 2017-09-22 Uchwała Uchwała nr XXXII.279.2017 Rady Gminy Prażmów z dnia 1 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok
2017 8035 2017-09-22 Uchwała Uchwała nr XXXI.271.2017 Rady Gminy Prażmów z dnia 20 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok
2017 7977 2017-09-21 Uchwała Uchwała nr XXIII.184.2016 Rady Gminy Prażmów z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok
2017 7459 2017-09-08 Uchwała Uchwała nr XXX.255.2017 Rady Gminy Prażmów z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok
2017 7326 2017-09-05 Uchwała Uchwała nr XXXIII.294.2017 Rady Gminy Prażmów z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochody budżetu Gminy Prażmów kartą płatniczą
2017 7117 2017-08-30 Uchwała Uchwała nr XXXII.284.2017 Rady Gminy Prażmów z dnia 1 czerwca 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Wilcza Wólka
2017 7088 2017-08-29 Uchwała Uchwała nr XXIX.250.2017 Rady Gminy Prażmów z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok
2017 6891 2017-08-22 Uchwała Uchwała nr XXVIII.229.2017 Rady Gminy Prażmów z dnia 9 lutego 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok
2017 6036 2017-07-11 Uchwała Uchwała nr XXXII.288.2017 Rady Gminy Prażmów z dnia 1 czerwca 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Nowe Wągrodno
2017 6035 2017-07-11 Uchwała Uchwała nr XXXI.287.2017 Rady Gminy Prażmów z dnia 1 czerwca 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Błonie
2017 6034 2017-07-11 Uchwała Uchwała nr XXXI.275.2017 Rady Gminy Prażmów z dnia 20 kwietnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Prażmów na lata 2017-2021
2017 5683 2017-06-30 Uchwała Uchwała nr XXXII.283.2017 Rady Gminy Prażmów z dnia 1 czerwca 2017 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w prowadzonym przez Gminę Prażmów przedszkolu i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych.
2017 5682 2017-06-30 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Gminy Prażmów z dnia 20 kwietnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr XX.157.2016 Rady Gminy Prażmów z dnia 16 czerwca 2016r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Prażmów
2017 5296 2017-06-08 Uchwała Uchwała nr XXX.261.2017 Rady Gminy Prażmów z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Prażmów w 2017 roku
2017 5279 2017-06-08 Uchwała Uchwała nr XXXI.269.2017 Rady Gminy Prażmów z dnia 20 kwietnia 2017 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Prażmów absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2016 rok
2017 5278 2017-06-08 Uchwała Uchwała nr XXXI.268.2017 Rady Gminy Prażmów z dnia 20 kwietnia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Prażmów za rok 2016
2017 5233 2017-06-07 Uchwała Uchwała nr XXX.260.2017 Rady Gminy Prażmów z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – dla części wsi Piskórka gmina Prażmów – etap 1
2017 4941 2017-05-24 Uchwała Uchwała nr XXVI.215.2016 Rady Gminy Prażmów z dnia 1 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok
2017 4623 2017-05-12 Uchwała Uchwała nr XXIV.195.2016 Rady Gminy Prażmów z dnia 6 października 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok
2017 4618 2017-05-12 Uchwała Uchwała nr XXV.204.2016 Rady Gminy Prażmów z dnia 27 października 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok
2017 4283 2017-04-28 Uchwała Uchwała nr XXXI.276.2017 Rady Gminy Prażmów z dnia 20 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVII.108.2011 Rady Gminy Prażmów z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie stawek opłat za zajmowanie pasa drogowego dróg gminnych na obszarze Gminy Prażmów
2017 3877 2017-04-18 Uchwała Uchwała nr XXX.262.2017 Rady Gminy Prażmów z dnia 23 marca 2017r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.
2017 2563 2017-03-15 Uchwała Uchwała nr XXVIII.240.2017 Rady Gminy Prażmów z dnia 9 lutego 2017r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLIX/385/2014 Rady Gminy Prażmów z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat jak również trybu ich pobierania
2017 2562 2017-03-15 Uchwała Uchwała nr XXVIII.239.2017 Rady Gminy Prażmów z dnia 9 lutego 2017r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Prażmów
2017 2561 2017-03-15 Uchwała Uchwała nr XXVIII.238.2017 Rady Gminy Prażmów z dnia 9 lutego 2017r. w sprawie zmian w uchwale nr XX.157.2016 Rady Gminy Prażmów z dnia 16 czerwca 2016r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Prażmów
2017 2560 2017-03-15 Uchwała Uchwała nr XXVIII.237.2017 Rady Gminy Prażmów z dnia 9 lutego 2017r. w sprawie zmian w uchwale Nr. XX.156.2016 Rady Gminy Prażmów z dnia 16 czerwca 2016r. w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowanie tych odpadów
2017 2335 2017-03-10 Uchwała Uchwała nr XXIX.253.2017 Rady Gminy Prażmów z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły, przyznania liczby punktów za każde kryterium oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania kryteriów.
2017 2334 2017-03-10 Uchwała Uchwała nr XXIX.252.2017 Rady Gminy Prażmów z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie określenia kryteriów drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, przyznania liczby punktów za każde z kryteriów oraz określenie dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia.
2017 430 2017-01-17 Uchwała Uchwała nr XXII.174.2016 Rady Gminy Prażmów z dnia 3 sierpnia 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok
2016 11632 2016-12-20 Uchwała Uchwała nr XXIV.200.2016 Rady Gminy Prażmów z dnia 6 października 2016r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Wągrodno
2016 11631 2016-12-20 Uchwała Uchwała nr XXIV.199.2016 Rady Gminy Prażmów z dnia 6 października 2016r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Ustanów
2016 11465 2016-12-15 Uchwała Uchwała nr XXV.211.2016 Rady Gminy Prażmów z dnia 27 października 2016r. W SPRAWIE OKREŚLENIA WZORÓW FORMULARZY INFORMACJI I DEKLARACJI PODATKOWYCH
2016 11464 2016-12-15 Uchwała Uchwała nr XXV.210.2016 Rady Gminy Prażmów z dnia 27 października 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXX/205/2012 Rady Gminy Prażmów z dnia 7 grudnia 2012r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty
2016 11306 2016-12-14 Uchwała Uchwała nr XXV.208.2016 Rady Gminy Prażmów z dnia 27 października 2016r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek o nr ewidencyjnych: 285/12, 285/13 we wsi Ustanów
2016 11305 2016-12-14 Uchwała Uchwała nr XXV.207.2016 Rady Gminy Prażmów z dnia 27 października 2016r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Kolonia Gościeńczyce działka nr ewidencyjny 52/2
2016 11304 2016-12-14 Uchwała Uchwała nr XXV.206.2016 Rady Gminy Prażmów z dnia 27 października 2016r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr ewidencyjny 1/6 we wsi Koryta
2016 11303 2016-12-14 Uchwała Uchwała nr XXV.205.2016 Rady Gminy Prażmów z dnia 27 października 2016r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Ławki
2016 10562 2016-12-05 Uchwała Uchwała nr XXIV.197.2016 Rady Gminy Prażmów z dnia 6 października 2016r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Nowe Wągrodno
2016 10017 2016-11-24 Uchwała Uchwała nr XX.155.2016 Rady Gminy Prażmów z dnia 16 czerwca 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok
2016 10015 2016-11-24 Uchwała Uchwała nr XXI.172.2016 Rady Gminy Prażmów z dnia 22 czerwca 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok
2016 9623 2016-11-14 Uchwała Uchwała nr XXIII.190.2016 Rady Gminy Prażmów z dnia 30 sierpnia 2016r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - dla obszaru części wsi Nowy Prażmów – etap II
2016 9622 2016-11-14 Uchwała Uchwała nr XXIII.189.2016 Rady Gminy Prażmów z dnia 30 sierpnia 2016r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – dla obszaru części wsi Nowy Prażmów – etap I
2016 9250 2016-10-31 Uchwała Uchwała nr XXIV.202.2016 Rady Gminy Prażmów z dnia 6 października 2016r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Gminy w Prażmowie
2016 9249 2016-10-31 Uchwała Uchwała nr XXIII.187.2016 Rady Gminy Prażmów z dnia 30 sierpnia 2016r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr ewidencyjny 112 we wsi Krupia Wólka.
2016 9077 2016-10-24 Uchwała Uchwała nr XIX.146.2016 Rady Gminy Prażmów z dnia 12 maja 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok
2016 8790 2016-10-13 Uchwała Uchwała nr XXIII.192.2016 Rady Gminy Prażmów z dnia 30 sierpnia 2016r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Uwieliny
2016 8789 2016-10-13 Uchwała Uchwała nr XXIII.191.2016 Rady Gminy Prażmów z dnia 30 sierpnia 2016r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Prażmów
2016 8075 2016-09-14 Uchwała Uchwała nr XVII.122.2016 Rady Gminy Prażmów z dnia 3 marca 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok
2016 8022 2016-09-12 Uchwała Uchwała nr XVIII.129.2016 Rady Gminy Prażmów z dnia 31 marca 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok
2016 7742 2016-08-31 Uchwała Uchwała nr XXII.181.2016 Rady Gminy Prażmów z dnia 3 sierpnia 2016r. w sprawie zmian w statucie Gminy Prażmów
2016 7158 2016-07-29 Uchwała Uchwała nr XX.157.2016 Rady Gminy Prażmów z dnia 16 czerwca 2016r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Prażmów
2016 7157 2016-07-29 Uchwała Uchwała nr XX.156.2016 Rady Gminy Prażmów z dnia 16 czerwca 2016r. w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowanie tych odpadów
2016 7027 2016-07-22 Uchwała Uchwała nr XX.159.2016 Rady Gminy Prażmów z dnia 16 czerwca 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIV/ 267 /2005 Rady Gminy Prażmów z dnia 29 września 2005r. w sprawie zmiany formy organizacyjnej działalności Biblioteki Publicznej Gminy Prażmów i nadania statutu
2016 6923 2016-07-19 Uchwała Uchwała nr XX.160.2016 Rady Gminy Prażmów z dnia 16 czerwca 2016r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Mazowieckiemu w postaci wykonania i przekazania dokumentacji technicznej na przebudowę drogi wojewódzkiej nr 683
2016 6876 2016-07-18 Uchwała Uchwała nr XVI.117.2016 Rady Gminy Prażmów z dnia 22 stycznia 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok
2016 5671 2016-06-29 Uchwała Uchwała nr XIX.148.2016 Rady Gminy Prażmów z dnia 12 maja 2016r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Prażmów w 2016 roku”
2016 5527 2016-06-21 Uchwała Uchwała nr XIX.147.2016 Rady Gminy Prażmów z dnia 12 maja 2016r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 5526 2016-06-21 Uchwała Uchwała nr XIX.144.2016 Rady Gminy Prażmów z dnia 12 maja 2016r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Prażmów absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2015 rok
2016 5525 2016-06-21 Uchwała Uchwała nr XIX.143.2016 Rady Gminy Prażmów z dnia 12 maja 2016r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Prażmów za rok 2015
2016 5001 2016-06-01 Uchwała Uchwała nr XIV.100.2015 Rady Gminy Prażmów z dnia 3 grudnia 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok
2016 3949 2016-04-20 Uchwała Uchwała nr X.70.2015 Rady Gminy Prażmów z dnia 27 sierpnia 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok
2016 3724 2016-04-18 Uchwała Uchwała nr XVIII.136.2016 Rady Gminy Prażmów z dnia 31 marca 2016r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkół w Uwielinach.
2016 3723 2016-04-18 Uchwała Uchwała nr XVIII.134.2016 Rady Gminy Prażmów z dnia 31 marca 2016r. w sprawie warunków i trybu wspierania sportu w Gminie Prażmów
2016 3374 2016-04-11 Uchwała Uchwała nr XVII.125.2016 Rady Gminy Prażmów z dnia 3 marca 2016r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół, przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Prażmów przez osoby fizyczne i prawne inne niż Gmina Prażmów, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania.
2016 3111 2016-04-04 Uchwała Uchwała nr XVII.124.2016 Rady Gminy Prażmów z dnia 3 marca 2016r. w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do pierwszej klasy publicznej szkoły podstawowej lub pierwszej klasy publicznego gimnazjum, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem publicznej szkoły podstawowej lub publicznego gimnazjum, dla których organem prowadzącym jest Gmina Prażmów.
2016 2363 2016-03-10 Uchwała Uchwała nr XII.83.2015 Rady Gminy Prażmów z dnia 8 października 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok
2016 2349 2016-03-10 Uchwała Uchwała nr XI.75.2015 Rady Gminy Prażmów z dnia 24 września 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok
2016 2239 2016-03-09 Uchwała Uchwała nr XVI.119.2016 Rady Gminy Prażmów z dnia 22 stycznia 2016r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Łoś.
2016 1700 2016-02-23 Uchwała Uchwała nr XV.114.2015 Rady Gminy Prażmów z dnia 17 grudnia 2015r. w sprawie terminów, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 1699 2016-02-23 Uchwała Uchwała nr XV.111.2015 Rady Gminy Prażmów z dnia 17 grudnia 2015r. UCHWAŁA BUDŻETOWA NA ROK 2016
2016 1698 2016-02-23 Uchwała Uchwała nr XIII.99.2015 Rady Gminy Prażmów z dnia 19 listopada 2015r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Prażmów dla części wsi Krupia Wólka
2016 841 2016-01-26 Uchwała Uchwała nr XIV.106.2015 Rady Gminy Prażmów z dnia 3 grudnia 2015r. w sprawie utworzenia placówek wsparcia dziennego prowadzonej w formie opiekuńczej przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Prażmowie.
2016 186 2016-01-11 Uchwała Uchwała nr XV.116.2015 Rady Gminy Prażmów z dnia 17 grudnia 2015r. w sprawie ustalenia cen za usługi przewozowe publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Prażmów
2015 11620 2015-12-21 Uchwała Uchwała nr XI.76.2015 Rady Gminy Prażmów z dnia 24 września 2015r. w sprawie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla części wsi Ustanów
2015 11439 2015-12-17 Uchwała Uchwała nr XIII.94.2015 Rady Gminy Prażmów z dnia 19 listopada 2015r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Dobrzenica
2015 11438 2015-12-17 Uchwała Uchwała nr XIII.93.2015 Rady Gminy Prażmów z dnia 19 listopada 2015r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Krępa
2015 11437 2015-12-17 Uchwała Uchwała nr XIII.92.2015 Rady Gminy Prażmów z dnia 19 listopada 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLIX/391/2014 Rady Gminy Prażmów z dnia 27 sierpnia 2014r. w sprawie wprowadzenia programu wspierającego rodziny wielodzietne zamieszkałe na terenie Gminy Prażmów
2015 10512 2015-12-10 Uchwała Uchwała nr XIV.109.2015 Rady Gminy Prażmów z dnia 3 grudnia 2015r. W SPRAWIE STAWEK PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI
2015 10308 2015-12-09 Uchwała Uchwała nr XIII.88.2015 Rady Gminy Prażmów z dnia 19 listopada 2015r. W SPRAWIE STAWEK PODATKU OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH
2015 10307 2015-12-09 Uchwała Uchwała nr XIII.87.2015 Rady Gminy Prażmów z dnia 19 listopada 2015r. W SPRAWIE STAWEK PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI
2015 10306 2015-12-09 Uchwała Uchwała nr XIII.86.2015 Rady Gminy Prażmów z dnia 19 listopada 2015r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2015 9493 2015-11-25 Uchwała Uchwała nr XI.81.2015 Rady Gminy Prażmów z dnia 24 września 2015r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Ustanów
2015 9488 2015-11-25 Uchwała Uchwała nr XI.80.2015 Rady Gminy Prażmów z dnia 24 września 2015r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Wilcza Wólka
2015 8685 2015-11-03 Uchwała Uchwała nr VIII.49.2015 Rady Gminy Prażmów z dnia 28 maja 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok
2015 8673 2015-11-03 Uchwała Uchwała nr IX.57.2015 Rady Gminy Prażmów z dnia 30 czerwca 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok
2015 8040 2015-10-07 Uchwała Uchwała nr XI.78.2015 Rady Gminy Prażmów z dnia 24 września 2015r. w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez gminę przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.
2015 8039 2015-10-07 Uchwała Uchwała nr XI.77.2015 Rady Gminy Prażmów z dnia 24 września 2015r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego działających na terenie Gminy Prażmów prowadzonych przez inny niż jednostka samorządu terytorialnego organ, trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania oraz terminu i sposobu rozliczania dotacji.
2015 6842 2015-08-04 Uchwała Uchwała nr VI.25.2015 Rady Gminy Prażmów z dnia 15 kwietnia 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok
2015 6765 2015-07-31 Uchwała Uchwała nr IX.67.2015 Rady Gminy Prażmów z dnia 30 czerwca 2015r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Bronisławów
2015 6650 2015-07-28 Uchwała Uchwała nr IX.66.2015 Rady Gminy Prażmów z dnia 30 czerwca 2015r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Wągrodno
2015 6649 2015-07-28 Uchwała Uchwała nr IX.65.2015 Rady Gminy Prażmów z dnia 30 czerwca 2015r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Jaroszowa Wola
2015 6648 2015-07-28 Uchwała Uchwała nr IX.64.2015 Rady Gminy Prażmów z dnia 30 czerwca 2015r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Gabryelin i Kamionka
2015 6647 2015-07-28 Uchwała Uchwała nr IX.63.2015 Rady Gminy Prażmów z dnia 30 czerwca 2015r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Gabryelin
2015 6646 2015-07-28 Uchwała Uchwała nr IX.55.2015 Rady Gminy Prażmów z dnia 30 czerwca 2015r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Prażmów absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2014 rokl
2015 6645 2015-07-28 Uchwała Uchwała nr IX.54.2015 Rady Gminy Prażmów z dnia 30 czerwca 2015r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Prażmów za rok 2014
2015 6607 2015-07-27 Uchwała Uchwała nr IX.59.2015 Rady Gminy Prażmów z dnia 30 czerwca 2015r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Prażmów w 2015 roku”
2015 5978 2015-07-07 Uchwała Uchwała nr IX.58.2015 Rady Gminy Prażmów z dnia 30 czerwca 2015r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Prażmowie.
2015 5405 2015-06-15 Uchwała Uchwała nr IV.11.2014 Rady Gminy Prażmów z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok
2015 5225 2015-06-09 Uchwała Uchwała nr VIII.50.2015 Rady Gminy Prażmów z dnia 28 maja 2015r. w sprawie utworzenia Gminnego Przedszkola w Prażmowie
2015 4558 2015-05-18 Uchwała Uchwała nr XLI/307/2013 Rady Gminy Prażmów z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2013 rok
2015 4479 2015-05-14 Uchwała Uchwała nr VI.41.2015 Rady Gminy Prażmów z dnia 19 marca 2015r. w sprawie ustalenia obwodów publicznych gimnazjów, dla których Gmina Prażmów jest organem prowadzącym.
2015 4478 2015-05-14 Uchwała Uchwała nr VI.40.2015 Rady Gminy Prażmów z dnia 19 marca 2015r. w sprawie ustalenia obwodów szkół podstawowych, dla których Gmina Prażmów jest organem prowadzącym.
2015 4477 2015-05-14 Uchwała Uchwała nr VI.39.2015 Rady Gminy Prażmów z dnia 19 marca 2015r. w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez gminę przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.
2015 4476 2015-05-14 Uchwała Uchwała nr VI.29.2015 Rady Gminy Prażmów z dnia 19 marca 2015r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego północnej części gminy Prażmów
2015 4475 2015-05-14 Uchwała Uchwała nr VI.26.2015 Rady Gminy Prażmów z dnia 19 marca 2015r. w sprawie zmiany do uchwały Nr V.18.2015 Rady Gminy Prażmów z dnia 05 lutego 2015r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których Gmina Prażmów jest organem prowadzącym.
2015 4187 2015-04-30 Uchwała Uchwała nr VI.23.2015 Rady Gminy Prażmów z dnia 19 marca 2015r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Mazowieckiemu w postaci wykonania i przekazania dokumentacji technicznej na przebudowę drogi wojewódzkiej nr 722
2015 4186 2015-04-30 Uchwała Uchwała nr VI.28.2015 Rady Gminy Prażmów z dnia 19 marca 2015r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach, dla których Gmina Prażmów jest organem prowadzącym.
2015 3576 2015-04-16 Uchwała Uchwała nr LII/415/2014 Rady Gminy Prażmów z dnia 6 listopada 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok
2015 3570 2015-04-16 Uchwała Uchwała nr LI/409/2014 Rady Gminy Prażmów z dnia 21 października 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok
2015 3176 2015-04-08 Uchwała Uchwała nr XLIX/383/2014 Rady Gminy Prażmów z dnia 27 sierpnia 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok
2015 3152 2015-04-08 Uchwała Uchwała nr L/398/2014 Rady Gminy Prażmów z dnia 23 września 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok
2015 1991 2015-03-10 Uchwała Uchwała nr XLVI/347/2014 Rady Gminy Prażmów z dnia 26 marca 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok
2015 1982 2015-03-10 Uchwała Uchwała nr XLV/345/2014 Rady Gminy Prażmów z dnia 7 marca 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok
2015 1640 2015-02-25 Uchwała Uchwała nr V.22.2015 Rady Gminy Prażmów z dnia 5 lutego 2015r. w sprawie zmian w Statucie Gminy Prażmów
2015 1551 2015-02-23 Uchwała Uchwała nr XLVIII/374/2014 Rady Gminy Prażmów z dnia 13 czerwca 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej n a 2014 rok
2015 1315 2015-02-17 Uchwała Uchwała nr IV.13.2014 Rady Gminy Prażmów z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXV/260/2013 Rady Gminy Prażmów z dnia 10 maja 2013r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Ławki
2015 1292 2015-02-16 Uchwała Uchwała nr IV.12.2014 Rady Gminy Prażmów z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki ewidencyjnej nr 292/25 położonej we wsi Łoś w gminie Prażmów.
2015 1291 2015-02-16 Uchwała Uchwała nr IV.10.2014 Rady Gminy Prażmów z dnia 30 grudnia 2014r. uchwała budżetowa na 2015 rok
2015 1209 2015-02-11 Uchwała Uchwała nr V.18.2015 Rady Gminy Prażmów z dnia 5 lutego 2015r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których Gmina Prażmów jest organem prowadzącym.
2015 684 2015-01-23 Uchwała Uchwała nr LII/419/2014 Rady Gminy Prażmów z dnia 6 listopada 2014r. w sprawie ustalenia zasad i trybu korzystania z boiska sportowego piłkarskiego przy Szkole Podstawowej w Uwielinach
2014 11730 2014-12-16 Uchwała Uchwała nr LII/413/2014 Rady Gminy Prażmów z dnia 6 listopada 2014r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Prażmów Nr XV/87/2011 z dnia 10 listopada 2011r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości.
2014 11729 2014-12-16 Uchwała Uchwała nr LII/412/2014 Rady Gminy Prażmów z dnia 6 listopada 2014r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2014 11601 2014-12-15 Uchwała Uchwała nr LII/411/2014 Rady Gminy Prażmów z dnia 6 listopada 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Prażmów dla części wsi Krupia Wólka.
2014 11599 2014-12-15 Uchwała Uchwała nr L/401/2014 Rady Gminy Prażmów z dnia 23 września 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - części wsi Ustanów, Krupia Wólka, Jeziórko - etap II.
2014 11482 2014-12-13 Uchwała Uchwała nr LII/416/2014 Rady Gminy Prażmów z dnia 6 listopada 2014r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Prażmów nr XLIV/334/2014 z dnia 3 lutego 2014 roku w sprawie uchwalenia zasad udostępniania sal sportowych, obiektów sportowych i pomieszczeń szkolnych stanowiących własność Gminy Prażmów i oddanych w trwały zarząd szkołom publicznym z terenu gminy
2014 11259 2014-12-08 Uchwała Uchwała nr LII/417/2014 Rady Gminy Prażmów z dnia 6 listopada 2014r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Bronisławów
2014 11258 2014-12-08 Uchwała Uchwała nr L/402/2014 Rady Gminy Prażmów z dnia 23 września 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru części wsi Uwieliny.
2014 10380 2014-11-17 Uchwała Uchwała nr XLVII/362/2014 Rady Gminy Prażmów z dnia 25 kwietnia 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok
2014 9870 2014-10-27 Uchwała Uchwała nr XLIX/385/2014 Rady Gminy Prażmów z dnia 27 sierpnia 2014r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat jak również trybu ich pobierania
2014 9635 2014-10-15 Uchwała Uchwała nr XLIX/390/2014 Rady Gminy Prażmów z dnia 27 sierpnia 2014r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Wola Prażmowska
2014 9152 2014-10-03 Uchwała Uchwała nr XL/297/2013 Rady Gminy Prażmów z dnia 22 października 2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2013 rok
2014 8883 2014-09-26 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/276/2013 Rady Gminy Prażmów z dnia 13 września 2013r. w sprawie zmian y uchwały budżetowej na 2013 rok
2014 8599 2014-09-16 Uchwała Uchwała nr XLIX/391/2014 Rady Gminy Prażmów z dnia 27 sierpnia 2014r. w sprawie wprowadzenia programu wspierającego rodziny wielodzietne zamieszkałe na terenie Gminy Prażmów
2014 8092 2014-08-27 Uchwała Uchwała nr XXXVII/270/2013 Rady Gminy Prażmów z dnia 21 czerwca 2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2013 rok
2014 7929 2014-08-20 Uchwała Uchwała nr XLVIII/379/2014 Rady Gminy Prażmów z dnia 13 czerwca 2014r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Wągrodno
2014 7928 2014-08-20 Uchwała Uchwała nr XLVIII/377/2014 Rady Gminy Prażmów z dnia 13 czerwca 2014r. w sprawie warunków i trybu składania za pomocą środków komunikacji elektronicznej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości na której zamieszkują mieszkańcy.
2014 7927 2014-08-20 Uchwała Uchwała nr XLVIII/372/2014 Rady Gminy Prażmów z dnia 13 czerwca 2014r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Prażmów absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2013 rok
2014 7606 2014-08-05 Uchwała Uchwała nr XXXV/258/2013 Rady Gminy Prażmów z dnia 10 maja 2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2013 rok
2014 7517 2014-08-01 Uchwała Uchwała nr XXV/216/09 Rady Gminy Prażmów z dnia 24 września 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy w 2009 roku
2014 6982 2014-07-18 Uchwała Uchwała nr XXXIII/248/2013 Rady Gminy Prażmów z dnia 1 marca 2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2013 rok
2014 6462 2014-07-04 Uchwała Uchwała nr XXXII/222/2013 Rady Gminy Prażmów z dnia 18 stycznia 2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2013 rok
2014 6186 2014-06-27 Uchwała Uchwała nr XLVIII/380/2014 Rady Gminy Prażmów z dnia 13 czerwca 2014r. w sprawie zmiany uchwały nr XLVI/348/2014 Rady Gminy Prażmów, z dnia 26 marca 2014 w sprawie określenia zasad zbycia, oddania w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczenie aktywów trwałych Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Prażmowie.
2014 6185 2014-06-27 Uchwała Uchwała nr XLVIII/371/2014 Rady Gminy Prażmów z dnia 13 czerwca 2014r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Prażmów za rok 2013
2014 6102 2014-06-23 Uchwała Uchwała nr XLVI/354/2014 Rady Gminy Prażmów z dnia 26 marca 2014r. w sprawie zmian w uchwale nr XLII/313/2013 Rady Gminy Prażmów z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.
2014 6101 2014-06-23 Uchwała Uchwała nr XLVI/353/2014 Rady Gminy Prażmów z dnia 26 marca 2014r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Prażmów w 2014 roku”
2014 6100 2014-06-23 Uchwała Uchwała nr XLVI/352/2014 Rady Gminy Prażmów z dnia 26 marca 2014r. w sprawie zmian w uchwale nr XLII/323/2013 Rady Gminy Prażmów z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
2014 5915 2014-06-10 Uchwała Uchwała nr XLVI/348/2014 Rady Gminy Prażmów z dnia 26 marca 2014r. w sprawie określenia zasad zbycia, oddania w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczenie aktywów trwałych Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Prażmowie.
2014 5914 2014-06-10 Uchwała Uchwała nr XLVII/366/2014 Rady Gminy Prażmów z dnia 25 kwietnia 2014r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych jednostek oświatowych prowadzonych na terenie Gminy Prażmów oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich wykorzystania
2014 5913 2014-06-10 Uchwała Uchwała nr XLVII/365/2014 Rady Gminy Prażmów z dnia 25 kwietnia 2014r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w prowadzonym przez Gminę Prażmów przedszkolu i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych.
2014 5619 2014-06-04 Uchwała Uchwała nr XXX/203/2012 Rady Gminy Prażmów z dnia 7 grudnia 2012r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2012 rok
2014 5150 2014-05-20 Uchwała Uchwała nr XLVI/350/2014 Rady Gminy Prażmów z dnia 26 marca 2014r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Prażmów lub jej jednostkom podległym, oraz wskazania osób uprawnionych do udzielania tych ulg.
2014 5126 2014-05-16 Uchwała Uchwała nr XLVII/368/2014 Rady Gminy Prażmów z dnia 25 kwietnia 2014r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Ustanów
2014 4635 2014-05-08 Uchwała Uchwała nr XXVIII/190/2012 Rady Gminy Prażmów z dnia 30 października 2012r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2012 rok
2014 4631 2014-05-08 Uchwała Uchwała nr XXIX/198/2012 Rady Gminy Prażmów z dnia 16 listopada 2012r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2012 rok
2014 4486 2014-05-02 Uchwała Uchwała nr XXVI/165/2012 Rady Gminy Prażmów z dnia 27 sierpnia 2012r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2012 rok
2014 4038 2014-04-14 Uchwała Uchwała nr XLVI/351/2014 Rady Gminy Prażmów z dnia 26 marca 2014r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Ustanów
2014 4037 2014-04-14 Uchwała Uchwała nr XLIV/330/2014 Rady Gminy Prażmów z dnia 3 lutego 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Prażmów dla obszaru części wsi Krępa.
2014 3081 2014-03-27 Uchwała Uchwała nr XLII/310/2013 Rady Gminy Prażmów z dnia 30 grudnia 2013r. Uchwała budżetowa na 2014 rok
2014 2699 2014-03-17 Uchwała Uchwała nr XXIII/154/2012 Rady Gminy Prażmów z dnia 6 czerwca 2012r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2012 rok
2014 1892 2014-02-28 Uchwała Uchwała nr XIX/122/12 Rady Gminy Prażmów z dnia 15 lutego 2012r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2012 rok
2014 1873 2014-02-28 Uchwała Uchwała nr XLIV/341/2014 Rady Gminy Prażmów z dnia 3 lutego 2014r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Nowy Prażmów
2014 1872 2014-02-28 Uchwała Uchwała nr XLIV/339/2014 Rady Gminy Prażmów z dnia 3 lutego 2014r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Uwieliny
2014 1832 2014-02-26 Uchwała Uchwała nr XLIV/344/2014 Rady Gminy Prażmów z dnia 3 lutego 2014r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Kamionka
2014 1831 2014-02-26 Uchwała Uchwała nr XLIV/343/2014 Rady Gminy Prażmów z dnia 3 lutego 2014r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Jaroszowa Wola
2014 1830 2014-02-26 Uchwała Uchwała nr XLIV/342/2014 Rady Gminy Prażmów z dnia 3 lutego 2014r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Wągrodno
2014 1829 2014-02-26 Uchwała Uchwała nr XLIV/340/2014 Rady Gminy Prażmów z dnia 3 lutego 2014r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Piskórka
2014 1828 2014-02-26 Uchwała Uchwała nr XLIV/337/2014 Rady Gminy Prażmów z dnia 3 lutego 2014r. sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2014 1827 2014-02-26 Uchwała Uchwała nr XLIV/336/2014 Rady Gminy Prażmów z dnia 3 lutego 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2014 1826 2014-02-26 Uchwała Uchwała nr XLIV/335/2014 Rady Gminy Prażmów z dnia 3 lutego 2014r. w sprawie Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Prażmowie
2014 1825 2014-02-26 Uchwała Uchwała nr XLII/323/2013 Rady Gminy Prażmów z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
2014 1824 2014-02-26 Uchwała Uchwała nr XLII/314/2013 Rady Gminy Prażmów z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/180/2012 z dnia 28 września 2012 r. w sprawie podziału gminy na stałe okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu .
2014 1823 2014-02-26 Uchwała Uchwała nr XLII/313/2013 Rady Gminy Prażmów z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.
2014 1733 2014-02-25 Uchwała Uchwała nr XLIV/331/ 2014 Rady Gminy Prażmów z dnia 3 lutego 2014r. w sprawie zmian w Statucie Gminy Prażmów
2014 1526 2014-02-18 Uchwała Uchwała nr XLII/322/2013 Rady Gminy Prażmów z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, za usługi opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych oraz przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy, za usługi odbioru odpadów komunalnych.
2014 1525 2014-02-18 Uchwała Uchwała nr XLII/321/2013 Rady Gminy Prażmów z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie zmian w uchwale nr XXXIII/238/2013 Rady Gminy Prażmów z dnia 01 marca 2013r. w sprawie „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Prażmów”
2014 1524 2014-02-18 Uchwała Uchwała nr xlii/317/2013 Rady Gminy Prażmów z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Ustanów
2014 1523 2014-02-18 Uchwała Uchwała nr XLII/316/2013 Rady Gminy Prażmów z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Zawodne
2014 1522 2014-02-18 Uchwała Uchwała nr XLII/315/2013 Rady Gminy Prażmów z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Zadębie i Wola Prażmowska
2014 1521 2014-02-18 Uchwała Uchwała nr XLII/312/2013 Rady Gminy Prażmów z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Chynów na remont (przebudowę) drogi Chosna-Pieczyska w Gminie Chynów
2014 1520 2014-02-18 Uchwała Uchwała nr XLII/311/2013 Rady Gminy Prażmów z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Starostwa Powiatowego w Piasecznie na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania zagrożeniom przebywania dzikich zwierząt na terenach zurbanizowanych
2014 1519 2014-02-18 Uchwała Uchwała nr XLI/305/2013 Rady Gminy Prażmów z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Łoś
2014 1518 2014-02-18 Uchwała Uchwała nr XLI/303/2013 Rady Gminy Prażmów z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Prażmów.
2014 1517 2014-02-18 Uchwała Uchwała nr XLI/302/2013 Rady Gminy Prażmów z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie w sprawie zmiany uchwały nr XXIX/247/10 Rady Gminy Prażmów z dnia 4 lutego 2010 w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Prażmów.
2014 1516 2014-02-18 Uchwała Uchwała nr XLI/304/2013 Rady Gminy Prażmów z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Nowy Prażmów
2014 168 2014-01-09 Uchwała Uchwała nr XL/292/2013 Rady Gminy Prażmów z dnia 22 października 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Prażmów dla części wsi Krępa
2013 13302 2013-12-13 Uchwała Uchwała nr XLI/299/2013 Rady Gminy Prażmów z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2013 12191 2013-11-25 Uchwała Uchwała nr XL/294/2013 Rady Gminy Prażmów z dnia 22 października 2013r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Wągrodno
2013 11406 2013-11-07 Uchwała Uchwała nr IX/46/11 Rady Gminy Prażmów z dnia 17 czerwca 2011r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2011 rok
2013 11405 2013-11-07 Uchwała Uchwała nr VIII/42/11 Rady Gminy Prażmów z dnia 30 maja 2011r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2011 rok
2013 11285 2013-11-05 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/284/2013 Rady Gminy Prażmów z dnia 13 września 2013r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Koryta
2013 11284 2013-11-05 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/283/2013 Rady Gminy Prażmów z dnia 13 września 2013r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Łoś
2013 11283 2013-11-05 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/282/2013 Rady Gminy Prażmów z dnia 13 września 2013r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Łoś
2013 11282 2013-11-05 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/281/2013 Rady Gminy Prażmów z dnia 13 września 2013r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Krupia Wólka
2013 10552 2013-10-22 Uchwała Uchwała nr XIII/70/11 Rady Gminy Prażmów z dnia 19 października 2011r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2011 rok
2013 8969 2013-08-05 Uchwała Uchwała nr XXXV/264/2013 Rady Gminy Prażmów z dnia 10 maja 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - części wsi Ustanów, Krupia Wólka, Jeziórko - etap I.
2013 8858 2013-08-05 Uchwała Uchwała nr V/25/11 Rady Gminy Prażmów z dnia 24 marca 2011r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2011 rok
2013 8281 2013-07-22 Uchwała Uchwała nr XXXVII/272/2013 Rady Gminy Prażmów z dnia 21 czerwca 2013r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Kędzierówka
2013 8280 2013-07-22 Uchwała Uchwała nr XXXVII/268/2013 Rady Gminy Prażmów z dnia 21 czerwca 2013r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Prażmów absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2012 rok
2013 8279 2013-07-22 Uchwała Uchwała nr XXXVII/267/2013 Rady Gminy Prażmów z dnia 21 czerwca 2013r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Prażmów za rok 2012
2013 7972 2013-07-12 Uchwała Uchwała nr III/9/10 Rady Gminy Prażmów z dnia 20 grudnia 2010r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2010 rok
2013 6808 2013-06-17 Uchwała Uchwała nr V/24/11 Rady Gminy Prażmów z dnia 24 marca 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Dobrzenica działki nr ewidencyjny 36/2, 36/3, 36/4.
2013 6724 2013-06-17 Uchwała Uchwała nr XXXV/290/2010 Rady Gminy Prażmów z dnia 27 października 2010r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2010 rok
2013 6290 2013-06-04 Uchwała Uchwała nr XXXV/261/ 2013 Rady Gminy Prażmów z dnia 10 maja 2013r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Gabryelin.
2013 6289 2013-06-04 Uchwała Uchwała nr XXXV/260/ 2013 Rady Gminy Prażmów z dnia 10 maja 2013r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Ławki
2013 6288 2013-06-04 Uchwała Uchwała nr XXXV/ 259 /2013 Rady Gminy Prażmów z dnia 10 maja 2013r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Wągrodno
2013 5021 2013-04-25 Uchwała Uchwała nr XXXIV/285/2010 Rady Gminy Prażmów z dnia 9 września 2010r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2010 rok
2013 4685 2013-04-17 Uchwała Uchwała nr XXXIII/238/2013 Rady Gminy Prażmów z dnia 1 marca 2013r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Prażmów
2013 4402 2013-04-10 Uchwała Uchwała nr XXXIII/274/2010 Rady Gminy Prażmów z dnia 22 lipca 2010r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2010 rok
2013 4189 2013-04-09 Uchwała Uchwała nr XX/179/2009 Rady Gminy Prażmów z dnia 31 marca 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy w 2009 roku
2013 4188 2013-04-09 Uchwała Uchwała nr XX/182/2009 Rady Gminy Prażmów z dnia 31 marca 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy w 2009 roku
2013 4187 2013-04-09 Uchwała Uchwała nr XX/188/2009 Rady Gminy Prażmów z dnia 31 marca 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy w 2009 roku
2013 4096 2013-04-05 Uchwała Uchwała nr XXXIII/ 246/ 2013 Rady Gminy Prażmów z dnia 1 marca 2013r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Prażmów
2013 4095 2013-04-05 Uchwała Uchwała nr XXXIII/239/2013 Rady Gminy Prażmów z dnia 1 marca 2013r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Prażmów w 2013 roku”
2013 3598 2013-03-27 Uchwała Uchwała nr XXII/198/09 Rady Gminy Prażmów z dnia 2 czerwca 2009r. Rady Gminy Prażmów w sprawie zmian w budżecie gminy w 2009r.
2013 3597 2013-03-27 Uchwała Uchwała nr XXII/197/09 Rady Gminy Prażmów z dnia 2 czerwca 2009r. Rady Gminy Prażmów w sprawie zmian w budżecie gminy w 2009r.
2013 3593 2013-03-27 Uchwała Uchwała nr XXII/192/09 Rady Gminy Prażmów z dnia 2 czerwca 2009r. Rady Gminy Prażmów w sprawie zmian w budżecie gminy w 2009r.
2013 3505 2013-03-21 Uchwała Uchwała nr XXXII/232/2013 Rady Gminy Prażmów z dnia 18 stycznia 2009r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Kamionka
2013 3504 2013-03-21 Uchwała Uchwała nr XXXII/231/2013 Rady Gminy Prażmów z dnia 18 stycznia 2013r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Łoś
2013 3503 2013-03-21 Uchwała Uchwała nr XXXII/230/2013 Rady Gminy Prażmów z dnia 18 stycznia 2013r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Łoś
2013 3502 2013-03-21 Uchwała Uchwała nr XXXII/229/ 2013 Rady Gminy Prażmów z dnia 18 stycznia 2013r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Łoś
2013 3501 2013-03-21 Uchwała Uchwała nr XXXII/228/ 2013 Rady Gminy Prażmów z dnia 18 stycznia 2013r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Łoś
2013 3500 2013-03-21 Uchwała Uchwała nr XXXII/227/ 2013 Rady Gminy Prażmów z dnia 18 stycznia 2013r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Łoś
2013 3499 2013-03-21 Uchwała Uchwała nr XXXII/226/ 2013 Rady Gminy Prażmów z dnia 18 stycznia 2011r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Łoś
2013 3498 2013-03-21 Uchwała Uchwała nr XXXII/225/2013 Rady Gminy Prażmów z dnia 18 stycznia 2013r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Łoś
2013 3497 2013-03-21 Uchwała Uchwała nr XXXII/224/2013 Rady Gminy Prażmów z dnia 18 stycznia 2013r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Łoś
2013 2271 2013-02-22 Uchwała Uchwała nr XXX/250/10 Rady Gminy Prażmów z dnia 12 marca 2010r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2010 rok.
2013 1316 2013-02-04 Uchwała Uchwała nr XXXI/215/2012 Rady Gminy Prażmów z dnia 21 grudnia 2012r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Starostwa Powiatowego w piasecznie na realizację zadań z zakresu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego
2013 1315 2013-02-04 Uchwała Uchwała nr XXXI/214/2012 Rady Gminy Prażmów z dnia 21 grudnia 2012r. UCHWAŁA BUDŻETOWA
2013 1314 2013-02-04 Uchwała Uchwała nr XXXI / 210 / 2012 Rady Gminy Prażmów z dnia 21 grudnia 2012r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Zawodne
2012 10040 2012-12-20 Uchwała Uchwała nr XXVI/220/2009 Rady Gminy Prażmów z dnia 5 listopada 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy
2012 9537 2012-12-15 Uchwała Uchwała nr XXX/208/2012 Rady Gminy Prażmów z dnia 7 grudnia 2012r. w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowanie tych odpadów
2012 9536 2012-12-15 Uchwała Uchwała nr XXX/207/2012 Rady Gminy Prażmów z dnia 7 grudnia 2012r. w sprawie terminów, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2012 9535 2012-12-15 Uchwała Uchwała nr XXX/206/2012 Rady Gminy Prażmów z dnia 7 grudnia 2012r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2012 9534 2012-12-15 Uchwała Uchwała nr XXX/205/2012 Rady Gminy Prażmów z dnia 7 grudnia 2012r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty
2012 9533 2012-12-15 Uchwała Uchwała nr XXX/204/2012 Rady Gminy Prażmów z dnia 7 grudnia 2012r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Prażmów
2012 9532 2012-12-15 Uchwała Uchwała nr XXIX/196/2012 Rady Gminy Prażmów z dnia 16 listopada 2012r. W SPRAWIE ZMIANY UCHWAŁY NR XV/90/2011 Z DNIA 10 LISTOPADA 2011r. W SPRAWIE OKREŚLENIA WZORÓW FORMULARZY INFORMACJI I DEKLARACJI PODATKOWYCH
2012 9531 2012-12-15 Uchwała Uchwała nr XXIX/195/2012 Rady Gminy Prażmów z dnia 16 listopada 2012r. W SPRAWIE ZWOLNIEŃ W PODATKU LEŚNYM
2012 9530 2012-12-15 Uchwała Uchwała nr XXIX/194/2012 Rady Gminy Prażmów z dnia 16 listopada 2012r. W SPRAWIE ZWOLNIEŃ W PODATKU ROLNYM
2012 9529 2012-12-15 Uchwała Uchwała nr XXIX/193/2012 Rady Gminy Prażmów z dnia 16 listopada 2012r. W SPRAWIE OBNIŻENIA CENY SKUPU ŻYTA DO CELÓW WYMIARU PODATKU ROLNEGO
2012 8467 2012-12-04 Uchwała Uchwała nr XXII/143/2012 Rady Gminy Prażmów z dnia 18 maja 2012r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Jaroszowa Wola
2012 7332 2012-11-06 Uchwała Uchwała nr XXVII/181/2012 Rady Gminy Prażmów z dnia 28 września 2012r. w sprawie podziału gminy na stałe obwody głosowania ,ustalenia ich numerów , granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2012 7331 2012-11-06 Uchwała Uchwała nr XXVII/180/2012 Rady Gminy Prażmów z dnia 28 września 2012r. w sprawie podziału gminy na stałe okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.
2012 7330 2012-11-06 Uchwała Uchwała nr XXVII /179/2012 Rady Gminy Prażmów z dnia 28 września 2012r. w sprawie zmian w Statucie Gminy Prażmów
2012 6876 2012-10-16 Uchwała Uchwała nr XXV/163/2012 Rady Gminy Prażmów z dnia 17 sierpnia 2012r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Kamionka
2012 6875 2012-10-16 Uchwała Uchwała nr XXV/162/2012 Rady Gminy Prażmów z dnia 17 sierpnia 2012r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Ludwików
2012 6874 2012-10-16 Uchwała Uchwała nr XXV/161/2012 Rady Gminy Prażmów z dnia 17 sierpnia 2012r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Prażmów
2012 6873 2012-10-16 Uchwała Uchwała nr XXV/160/2012 Rady Gminy Prażmów z dnia 17 sierpnia 2012r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Gabryelin
2012 6139 2012-09-05 Uchwała Uchwała nr XXVI/226/2009 Rady Gminy Prażmów z dnia 5 listopada 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy w 2009 roku
2012 5120 2012-07-06 Uchwała Uchwała nr XXIII/157/2012 Rady Gminy Prażmów z dnia 6 czerwca 2012r. w sprawie : trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Prażmów oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
2012 5003 2012-06-29 Uchwała Uchwała nr XXVII/227/09 Rady Gminy Prażmów z dnia 30 listopada 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy w 2009 roku
2012 4992 2012-06-29 Uchwała Uchwała nr XXIII/152/2012 Rady Gminy Prażmów z dnia 6 czerwca 2012r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania za rok 2011
2012 4991 2012-06-29 Uchwała Uchwała nr XXII / 147 / 2012 Rady Gminy Prażmów z dnia 18 maja 2012r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Ustanów
2012 4990 2012-06-29 Uchwała Uchwała nr XXII/ 146 / 2012 Rady Gminy Prażmów z dnia 18 maja 2012r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Biały Ług
2012 4769 2012-06-14 Uchwała Uchwała nr XXIV/158/2012 Rady Gminy Prażmów z dnia 12 czerwca 2012r. w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Prażmowie.
2012 4279 2012-05-23 Uchwała Uchwała nr XX/ 140 /2012 Rady Gminy Prażmów z dnia 14 marca 2012r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Prażmów w 2012 roku”
2012 4278 2012-05-23 Uchwała Uchwała nr XX / 138 / 2012 Rady Gminy Prażmów z dnia 14 marca 2012r. w sprawie stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na obszarze Gminy Prażmów.
2012 4277 2012-05-23 Uchwała Uchwała nr XX /137 /2012 Rady Gminy Prażmów z dnia 14 marca 2012r. w sprawie uchwalenia regulaminu korzystania z kompleksu boisk sportowych „Moje boisko - Orlik 2012” w Prażmowie
2012 4276 2012-05-23 Uchwała Uchwała nr XIX/ 126 /2012 Rady Gminy Prażmów z dnia 15 lutego 2012r. w sprawie ustalenia cen urzędowych za przewozy taksówkami osobowymi na terenie Gminy Prażmów
2012 4275 2012-05-23 Uchwała Uchwała nr XIX/130/2012 Rady Gminy Prażmów z dnia 15 lutego 2012r. w sprawie wyznaczenia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Prażmowie do realizacji zadań w zakresie wspierania rodziny i pieczy zastępczej
2012 4109 2012-05-15 Uchwała Uchwała nr XXI/142/2012 Rady Gminy Prażmów z dnia 14 maja 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII/101/2008 Rady Gminy Prażmów z dnia 27 maja 2008r. dotyczącej określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla niektórych nauczycieli.
2012 3466 2012-04-18 Uchwała Uchwała nr XIX/119/2012 Rady Gminy Prażmów z dnia 15 lutego 2012r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Prażmów, dla obszaru części wsi Łoś
2012 3302 2012-04-11 Uchwała Uchwała nr XVII/107/2011 Rady Gminy Prażmów z dnia 27 grudnia 2011r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Jaroszowa Wola
2012 3301 2012-04-11 Uchwała Uchwała nr XVII/106/2011 Rady Gminy Prażmów z dnia 27 grudnia 2011r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Nowy Prażmów.
2012 3300 2012-04-11 Uchwała Uchwała nr XVII/103/11 Rady Gminy Prażmów z dnia 27 grudnia 2011r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Starostwa Powiatowego w Piasecznie na realizację zadań z zakresu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego.
2012 3299 2012-04-11 Uchwała Uchwała nr XVII/102/11 Rady Gminy Prażmów z dnia 27 grudnia 2011r. U C H W A Ł A B U D Ż E T O W A N A R O K 2 0 1 2
2012 3298 2012-04-11 Uchwała Uchwała nr XVII/101/11 Rady Gminy Prażmów z dnia 27 grudnia 2011r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej
2012 3024 2012-03-29 Uchwała Uchwała nr XX/141/2012 Rady Gminy Prażmów z dnia 14 marca 2012r. w sprawie zmian w Statucie Gminy Prażmów
2012 2893 2012-03-22 Uchwała Uchwała nr XXIII/202/2009 Rady Gminy Prażmów z dnia 3 lipca 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy w 2009r.
2012 2107 2012-03-02 Uchwała Uchwała nr XXI/190/2009 Rady Gminy Prażmów z dnia 29 kwietnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy w 2009 roku
2012 1672 2012-02-22 Uchwała Uchwała nr XIX/175/09 Rady Gminy Prażmów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy w 2009r. dz. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
2012 1620 2012-02-21 Uchwała Uchwała nr XIX/174/09 Rady Gminy Prażmów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminu w 2009r. dz. 750 Administracja publiczna
2011 8340 2011-12-24 Uchwała Uchwała nr XIII/75/2011 Rady Gminy Prażmów z dnia 19 października 2011r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Prażmów
2011 8339 2011-12-24 Uchwała Uchwała nr XIII/74/2011 Rady Gminy Prażmów z dnia 19 października 2011r. w sprawie uchwalenia „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Prażmów na lata 2011-2015”
2011 7760 2011-12-17 Uchwała Uchwała nr XV/84/2011 Rady Gminy Prażmów z dnia 10 listopada 2011r. W SPRAWIE UCHYLENIA UCHWAŁY NR XXVI/223/2009 RADY GMINY PRAŻMÓW Z DNIA 5 LISTOPADA 2009 ROKU W SPRAWIE OKREŚLENIA ŚREDNIEJ CENY SPRZEDAŻY DREWNA DO WYMIARU PODATKU LEŚNEGO
2011 7761 2011-12-17 Uchwała Uchwała nr XV/84A/2011 Rady Gminy Prażmów z dnia 10 listopada 2011r. W SPRAWIE UCHYLENIA UCHWAŁY NR XVII/135/2008 Z DNIA 18 LISTOPADA 2008ROKU W SPRAWIE WYSOKOŚCI OPŁATY OD POSIADANIA PSÓW
2011 7767 2011-12-17 Uchwała Uchwała nr XV/90/2011 Rady Gminy Prażmów z dnia 10 listopada 2011r. W SPRAWIE OKREŚLENIA WZORÓW FORMULARZY INFORMACJI I DEKLARACJI PODATKOWYCH
2011 7766 2011-12-17 Uchwała Uchwała nr XV/89/2011 Rady Gminy Prażmów z dnia 10 listopada 2011r. W SPRAWIE INKASA PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI , ROLNEGO I LEŚNEGO
2011 7764 2011-12-17 Uchwała Uchwała nr XV/87/2011 Rady Gminy Prażmów z dnia 10 listopada 2011r. W SPRAWIE ZWOLNIEŃ W PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI
2011 7765 2011-12-17 Uchwała Uchwała nr XV/88/2011 Rady Gminy Prażmów z dnia 10 listopada 2011r. W SPRAWIE STAWEK PODATKU OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH
2011 7762 2011-12-17 Uchwała Uchwała nr XV/85/2011 Rady Gminy Prażmów z dnia 10 listopada 2011r. W SPRAWIE OBNIŻENIA CENY SKUPU ŻYTA DO CELÓW WYMIARU PODATKU ROLNEGO
2011 7763 2011-12-17 Uchwała Uchwała nr XV/86/2011 Rady Gminy Prażmów z dnia 10 listopada 2011r. W SPRAWIE STAWEK PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI
2011 7726 2011-12-16 Uchwała Uchwała nr XV/83/2011 Rady Gminy Prażmów z dnia 10 listopada 2011r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Prażmów, dla obszaru części wsi Ustanów.
2011 6659 2011-11-30 Uchwała Uchwała nr XIII/73/2011 Rady Gminy Prażmów z dnia 19 października 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Nr VII/39/11 Rady Gminy Prażmów z dnia 19 maja 2011r. dotyczącej ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych jednostek oświatowych prowadzonych na terenie Gminy Prażmów oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich wykorzystania
2011 6658 2011-11-30 Uchwała Uchwała nr XIII/71/2011 Rady Gminy Prażmów z dnia 19 października 2011r. w sprawie ustalenia cen urzędowych za usługi przewozowe publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Prażmów
2011 6661 2011-11-30 Uchwała Uchwała nr XIII/78/2011 Rady Gminy Prażmów z dnia 19 października 2011r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Ławki
2011 6660 2011-11-30 Uchwała Uchwała nr XIII/77/2011 Rady Gminy Prażmów z dnia 19 października 2011r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Wągrodno
2011 5944 2011-10-26 Uchwała Uchwała nr XII/65/2011 Rady Gminy Prażmów z dnia 9 września 2011r. w sprawie nadania statutu sołectwa Łoś
2011 5945 2011-10-26 Uchwała Uchwała nr XII/68/ 2011 Rady Gminy Prażmów z dnia 9 września 2011r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Gabryelin
2011 5463 2011-09-27 Uchwała Uchwała nr XII/64/11 Rady Gminy Prażmów z dnia 9 września 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Nr VII/39/11 Rady Gminy Prażmów z dnia 19 maja 2011r. dotyczącej ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych jednostek oświatowych prowadzonych na terenie Gminy Prażmów oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich wykorzystania
2011 5184 2011-09-10 Uchwała Uchwała nr X/48/11 Rady Gminy Prażmów z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2010
2011 5185 2011-09-10 Uchwała Uchwała nr X/49/11 Rady Gminy Prażmów z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Prażmów za rok 2010
2011 5186 2011-09-10 Uchwała Uchwała nr X/55/2011 Rady Gminy Prażmów z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Krępa
2011 4372 2011-08-01 Uchwała Uchwała nr VII/39/11 Rady Gminy Prażmów z dnia 19 maja 2011r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych jednostek oświatowych prowadzonych na terenie Gminy Prażmów oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.
2011 4373 2011-08-01 Uchwała Uchwała nr VIII/43/11 Rady Gminy Prażmów z dnia 30 maja 2011r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2011 - 2015
2011 4374 2011-08-01 Uchwała Uchwała nr VIII/44/11 Rady Gminy Prażmów z dnia 30 maja 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za dokonanie wpisu do rejestru żłobków i klubów dziecięcych działających na terenie Gminy Prażmów
2011 3517 2011-06-25 Uchwała Uchwała nr IV/11/11 Rady Gminy Prażmów z dnia 10 lutego 2011r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2011 - 2015
2011 3518 2011-06-25 Uchwała Uchwała nr IV/12/11 Rady Gminy Prażmów z dnia 10 lutego 2011r. UCHWAŁA BUDŻETOWA NA ROK 2011 GMINY PRAŻMÓW
2011 3519 2011-06-25 Uchwała Uchwała nr IV/21/11 Rady Gminy Prażmów z dnia 10 lutego 2011r. w sprawie trybu konsultacji z organizacjami pozarządowymi Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi w Gminie Prażmów
2011 3111 2011-06-09 Uchwała Uchwała nr V/26/11 Rady Gminy Prażmów z dnia 24 marca 2011r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2011 - 2015
2011 3112 2011-06-09 Uchwała Uchwała nr V / 29 / 11 Rady Gminy Prażmów z dnia 24 marca 2011r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Ludwików
2011 3113 2011-06-09 Uchwała Uchwała nr V/ 30 /11 Rady Gminy Prażmów z dnia 24 marca 2011r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Biały Ług
2011 2592 2011-05-19 Uchwała Uchwała nr V/27/11 Rady Gminy Prażmów z dnia 24 marca 2011r. w sprawie utworzenia Gminnego Przedszkola w Nowym Prażmowie
2011 2398 2011-05-12 Uchwała Uchwała nr IV/22/11 Rady Gminy Prażmów z dnia 10 lutego 2011r. w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
2011 2397 2011-05-12 Uchwała Uchwała nr IV/19/11 Rady Gminy Prażmów z dnia 10 lutego 2011r. w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt
2011 2400 2011-05-12 Uchwała Uchwała nr V/31/11 Rady Gminy Prażmów z dnia 24 marca 2011r. w sprawie zmian w Statucie Gminy Prażmów
2011 2399 2011-05-12 Uchwała Uchwała nr V/28/11 Rady Gminy Prażmów z dnia 24 marca 2011r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia w przedszkolu publicznymprowadzonym przez Gminę Prażmów
2011 669 2011-02-19 Uchwała Uchwała nr XVII/137/2008 Rady Gminy Prażmów z dnia 18 listopada 2008r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Prażmów Nr II/4/2006 z dnia 5 grudnia 2006 roku w sprawie procedury uchwalania budżetu, rodzaju i szczegółowych materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu, procedury rozpatrywania sprawozdania z wykonania budżetu oraz sprawozdania SZPZLO i Instytucji Kultury za rok budżetowy i szczegółowości materiałów towarzyszących sprawozdaniu oraz zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu oraz informacji SZPZLO i Instytucji Kultury za I półrocze roku budżetowego
2011 670 2011-02-19 Uchwała Uchwała nr XVII/138/2008 Rady Gminy Prażmów z dnia 18 listopada 2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy w 2008 rok
2010 6054 2010-12-08 Uchwała Uchwała nr XXXIII/280/2010 Rady Gminy Prażmów z dnia 22 lipca 2010r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Prażmów
2010 6053 2010-12-08 Uchwała Uchwała nr XXXIII/279/2010 Rady Gminy Prażmów z dnia 22 lipca 2010r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Prażmów z dnia 29 września 2005r. w sprawie zmiany formy organizacyjnej działalności Biblioteki Publicznej Gminy Prażmów i nadania statutu
2010 6055 2010-12-08 Uchwała Uchwała nr XXXIII/281/2010 Rady Gminy Prażmów z dnia 22 lipca 2010r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Zawodne
2010 6096 2010-12-08 Uchwała Uchwała nr XXXIII/283/2010 Rady Gminy Prażmów z dnia 21 lipca 2010r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Uwieliny
2010 6056 2010-12-08 Uchwała Uchwała nr XXXIV/289/2010 Rady Gminy Prażmów z dnia 9 września 2010r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Ustanów.
2010 4651 2010-10-16 uchwala Uchwala nr XXXIII/277/2010 Rady Gminy Prażmów z dnia 22 lipca 2010r. w sprawie podziału na okręgi wyborcze
2010 4652 2010-10-16 uchwala Uchwala nr XXXIII/278/2010 Rady Gminy Prażmów z dnia 22 lipca 2010r. w sprawie stałych obwodów głosowania
2010 3021 2010-07-06 Uchwała Uchwała nr XXIX/240/10 Rady Gminy Prażmów z dnia 4 lutego 2010r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu Kamionka
2010 2784 2010-06-26 Uchwała Uchwała nr XXIX/241/10 Rady Gminy Prażmów z dnia 4 lutego 2010r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Biały Ług
2010 2783 2010-06-26 Uchwała Uchwała nr XXIX/235/2010 Rady Gminy Prażmów z dnia 4 lutego 2010r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Chynów na remont (przebudowę) drogi Chosna-Pieczyska w Gminie Chynów
2010 2782 2010-06-26 Uchwała Uchwała nr XXIX/234/2010 Rady Gminy Prażmów z dnia 4 lutego 2010r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2010 r
2010 2785 2010-06-26 Uchwała Uchwała nr XXIX/245/2010 Rady Gminy Prażmów z dnia 4 lutego 2010r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2010 r
2010 2788 2010-06-26 Uchwała Uchwała nr XXIX/249/2010 Rady Gminy Prażmów z dnia 4 lutego 2010r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2010 r
2010 2787 2010-06-26 Uchwała Uchwała nr XXIX/247/10 Rady Gminy Prażmów z dnia 4 lutego 2010r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Prażmów
2010 2786 2010-06-26 Uchwała Uchwała nr XXIX/246/2010 Rady Gminy Prażmów z dnia 4 lutego 2010r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2010 r
2010 2345 2010-06-05 Uchwała Uchwała nr XXIX/238/10 Rady Gminy Prażmów z dnia 4 lutego 2010r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Gabryelin
2010 2194 2010-05-31 Uchwała Uchwała nr XXX/255/10 Rady Gminy Prażmów z dnia 12 marca 2010r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Prażmów.
2010 2193 2010-05-31 Uchwała Uchwała nr XXX/253/10 Rady Gminy Prażmów z dnia 12 marca 2010r. w sprawie zniesienia form ochrony z drzew uznanych za pomniki przyrody w granicach administracyjnych Gminy Prażmów.
2010 2195 2010-05-31 Uchwała Uchwała nr XXX/256/10 Rady Gminy Prażmów z dnia 12 marca 2010r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Jaroszowa Wola.
2010 2197 2010-05-31 Uchwała Uchwała nr XXX/258/10 Rady Gminy Prażmów z dnia 12 marca 2010r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Chosna.
2010 2196 2010-05-31 Uchwała Uchwała nr XXX/257/10 Rady Gminy Prażmów z dnia 12 marca 2010r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Gabryelin.
2010 1181 2010-04-16 Uchwała Uchwała nr XXVIII/228/2009 Rady Gminy Prażmów z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Prażmów na rok 2010
2010 1182 2010-04-16 Uchwała Uchwała nr XXVIII/229/2009 Rady Gminy Prażmów z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie ustalenia szczegółowości planu dochodów i wydatków na 2010 rok
2010 761 2010-03-10 Uchwała Uchwała nr XVIII/148/2008 Rady Gminy Prażmów z dnia 16 grudnia 2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy w 2008 roku
2009 5722 2009-12-09 Uchwała Uchwała nr XXVI/222/2009 Rady Gminy Prażmów z dnia 5 listopada 2009r. w sprawie określenia średniej ceny skupu żyta do wymiaru podatku rolnego
2009 5721 2009-12-09 Uchwała Uchwała nr XXVI/221/2009 Rady Gminy Prażmów z dnia 5 listopada 2009r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Marszałkowi Województwa Mazowieckiego w Warszawie na sporządzenie studium wykonalności, określającego założenia przygotowania i uruchomienia połączeń kolejowych na linii radomskiej i siekierkowskiej wraz z komunikacją autobusową poprzeczną
2009 5723 2009-12-09 Uchwała Uchwała nr XXVI/223/2009 Rady Gminy Prażmów z dnia 5 listopada 2009r. w sprawie określenia średniej ceny sprzedaży drewna do wymiaru podatku leśnego
2009 5725 2009-12-09 Uchwała Uchwała nr 225/09 Rady Gminy Prażmów z dnia 5 listopada 2009r. w sprawie uchylenia uchwał nr XXIV/213/09 z dnia 3 września 2009r., nr XX/181/09 z dnia 31 marca 2009r. oraz nr XVIII/149/08 z dnia 16 grudnia 2008r. w przedmiocie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli prowadzonych na terenie gminy Prażmów przez podmioty nie należące do sektora finansów publicznych
2009 5724 2009-12-09 Uchwała Uchwała nr 224/09 Rady Gminy Prażmów z dnia 5 listopada 2009r. w sprawie uchylenia uchwał nr XXIV/212/09 z dnia 3 września 2009r. nr XX/180/09 z dnia 31 marca 2009r., nr XIX/164/09 z dnia 19 lutego 2009r. w przedmiocie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla alternatywnych form wychowania przedszkolnego na terenie gminy Prażmów, prowadzonych przez podmioty nie należące do sektora finansów publicznych
2009 5499 2009-12-03 Uchwała Uchwała nr XVI/131/2008 Rady Gminy Prażmów z dnia 19 września 2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy w 2008 roku
2009 5497 2009-12-03 Uchwała Uchwała nr XVI/116/2008 Rady Gminy Prażmów z dnia 19 września 2008r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Prażmów nr II/4/2006 z dnia 5 grudnia 2006 roku w sprawie procedury uchwalania budżetu, rodzaju i szczegółowych materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu, procedury rozpatrywania sprawozdania w wykonania budżetu oraz sprawozdania SZPZLO i Instytucji Kultury za rok budżetowy i szczegółowości materiałów towarzyszących sprawozdaniu oraz zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu oraz informacji SZPZLO i Instytucji Kultury za I półrocze roku budżetowego
2009 5498 2009-12-03 Uchwała Uchwała nr XVI/117/2008 Rady Gminy Prażmów z dnia 19 września 2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy w 2008 roku
2009 4914 2009-10-29 Uchwała Uchwała nr XXV/218/09 Rady Gminy Prażmów z dnia 15 października 2009r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami wsi dotyczącej zmiany nazwy urzędowej GABRYLIN na GABRYELIN
2009 4670 2009-10-09 Uchwała Uchwała nr XXIV/210/09 Rady Gminy Prażmów z dnia 3 września 2009r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XVII/139/08 z dnia 18 listopada 2008r. w przedmiocie utworzenia gminnego przedszkola na terenie Gminy Prażmów
2009 4669 2009-10-09 Uchwała Uchwała nr XXIV/209/09 Rady Gminy Prażmów z dnia 3 września 2009r. w sprawie zmian w Statucie Gminy Prażmów
2009 4668 2009-10-09 Uchwała Uchwała nr XXIV/208/09 Rady Gminy Prażmów z dnia 3 września 2009r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Starostwu Powiatowemu w Piasecznie na sporządzenie studium wykonalności, określającego założenia przygotowania i uruchomienia połączeń kolejowych na linii radomskiej i siekierkowskiej wraz z komunikacją autobusową poprzeczną
2009 4673 2009-10-09 Uchwała Uchwała nr XXIV/213/09 Rady Gminy Prażmów z dnia 3 września 2009r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XX/181/09 z dnia 31 marca 2009r. w przedmiocie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli prowadzonych na terenie Gminy Prażmów przez podmioty nie należące do sektora finansów publicznych
2009 4672 2009-10-09 Uchwała Uchwała nr XXIV/212/09 Rady Gminy Prażmów z dnia 3 września 2009r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XX/180/09 z dnia 31 marca 2009r. w przedmiocie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla alternatywnych form wychowania przedszkolnego na terenie Gminy Prażmów, prowadzonych przez podmioty nie należące do sektora finansów publicznych
2009 4671 2009-10-09 Uchwała Uchwała nr XXIV/211/09 Rady Gminy Prażmów z dnia 3 września 2009r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XVII/140/08 z dnia 18 listopada 2008r. w przedmiocie wysokości i zasad ustalania opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola prowadzone przez Gminę Prażmów na rok 2009
2009 3980 2009-08-14 Uchwała Uchwała nr XXIII/199/2009 Rady Gminy Prażmów z dnia 3 lipca 2009r. w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Prażmowie
2009 3981 2009-08-14 Uchwała Uchwała nr XXIII/206/2009 Rady Gminy Prażmów z dnia 3 lipca 2009r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Nowe Wągrodno
2009 3251 2009-07-18 Uchwała Uchwała nr XXII/194/09 Rady Gminy Prażmów z dnia 2 czerwca 2009r. Rady Gminy Prażmów w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia, a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Prażmów
2009 2652 2009-06-20 Uchwała Uchwała nr XX/183/ 2009 Rady Gminy Prażmów z dnia 31 marca 2009r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Ł o ś
2009 2651 2009-06-20 Uchwała Uchwała nr XX/181/09 Rady Gminy Prażmów z dnia 31 marca 2009r. w sprawie uchylenia uchwał nr XVII/149/08 z dnia 16 grudnia 2008r. i nr XIX/176/09 z dnia 19 lutego 2009r. oraz zmiany uchwały nr IX/69/2007 z dnia 16 listopada 2007r. dotyczących trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli prowadzonych na terenie Gminy Prażmów przez podmioty nie należące do sektora finansów publicznych
2009 2650 2009-06-20 Uchwała Uchwała nr XX/180/09 Rady Gminy Prażmów z dnia 31 marca 2009r. w sprawie uchylenia Uchwały nr XIX/164/09 z dnia 19 lutego 2009r. oraz zmiany uchwały Nr XII/93/2008 z dnia 28 marca 2008r. dotyczących trybu udzielania i rozliczania dotacji dla alternatywnych form wychowania przedszkolnego na terenie Gminy Prażmów , prowadzonych przez podmioty nie należące do sektora finansów publicznych
2009 2653 2009-06-20 Uchwała Uchwała nr XX/184/ 2009 Rady Gminy Prażmów z dnia 31 marca 2009r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Ł o ś
2009 2656 2009-06-20 Uchwała Uchwała nr XXI/189/2009 Rady Gminy Prażmów z dnia 29 kwietnia 2009r. w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Prażmów za 2008 rok i udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Prażmów
2009 2655 2009-06-20 Uchwała Uchwała nr XX/186/09 Rady Gminy Prażmów z dnia 31 marca 2009r. w sprawie zatwierdzenia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Prażmów”
2009 2654 2009-06-20 Uchwała Uchwała nr XX/185/2009 Rady Gminy Prażmów z dnia 31 marca 2009r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Błonie
2009 1504 2009-04-28 Uchwała Uchwała nr XIX/163/09 z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Wągrodno
2009 1503 2009-04-28 Uchwała Uchwała nr XIX/162/09 z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Gabryelin
2009 1505 2009-04-28 Uchwała Uchwała nr XIX/164/09 z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie zmiany uchwały Nr XII/93 z dnia 28 marca 2008r. dotyczącej trybu udzielania i rozliczania dotacji dla alternatywnych form wychowania przedszkolnego na terenie Gminy Prażmów, prowadzonych przez podmioty nie należące do sektora finansów publicznych
2009 1507 2009-04-28 Uchwała Uchwała nr XIX/173/09 z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Ławki
2009 1506 2009-04-28 Uchwała Uchwała nr XIX/167/09 z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do pomocy w formie dożywiania oraz warunków odpłatności za pomoc przyznaną osobom i rodzinom w ramach programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania"
2009 1393 2009-04-22 Uchwała Uchwała nr XVI/125/2008 Rady Gminy Prażmów z dnia 19 września 2008r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Prażmów - części wsi Wola Prażmowska, dla obszaru oliterowanego: ABCDEFGHIJA
2009 1359 2009-04-20 Uchwała Uchwała nr XIX/176/09 Rady Gminy Prażmów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie zmiany uchwały nr XVIII/149/08 z dnia 16 grudnia 2008r. dotyczącej trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli prowadzonych na terenie Gminy Prażmów przez podmioty nie należące do sektora finansów publicznych
2009 117 2009-01-19 Uchwała Uchwała nr XVIII/147/2008 Rady Gminy Prażmów z dnia 16 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Prażmów na 2009 rok
2009 46 2009-01-16 Uchwała Uchwała nr XVIII/151/08 Rady Gminy Prażmów z dnia 16 grudnia 2008r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia, a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Prażmów
2009 45 2009-01-16 Uchwała Uchwała nr XVIII/149/08 Rady Gminy Prażmów z dnia 16 grudnia 2008r. w sprawie zmiany uchwały nr IX/69/2007 z dnia 16 listopada 2007r., dotyczącej trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli prowadzonych na terenie Gminy Prażmów przez podmioty nie należące do sektora finansów publicznych.
2009 48 2009-01-16 Uchwała Uchwała nr XVIII/155/08 Rady Gminy Prażmów z dnia 16 grudnia 2008r. w sprawie zmiany uchwał Rady Gminy Prażmów: - Nr XVII/132/08 z dnia 18 listopada 2008r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości. - Nr XVII/136/08 z dnia 18 listopada 2008r. w sprawie podatku od środków transportowych.
2009 47 2009-01-16 Uchwała Uchwała nr XVIII/154/2008 Rady Gminy Prażmów z dnia 16 grudnia 2008r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Nowy Prażmów.