Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 162

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 10852 2019-09-19 Uchwała Uchwała nr VIII/67/2019 Rady Gminy Pokrzywnica z dnia 10 września 2019 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Pokrzywnica
2019 10851 2019-09-19 Uchwała Uchwała nr VIII/66/2019 Rady Gminy Pokrzywnica z dnia 10 września 2019 r. w sprawie ustalenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych
2019 8990 2019-07-18 Uchwała Uchwała nr VII/63/2019 Rady Gminy Pokrzywnica z dnia 16 lipca 2019 r. w sprawie odstępstw od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie Gminy Pokrzywnica
2019 8989 2019-07-18 Uchwała Uchwała nr VII/62/2019 Rady Gminy Pokrzywnica z dnia 16 lipca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Pokrzywnica
2019 7641 2019-06-18 Uchwała Uchwała nr VI/56/2019 Rady Gminy Pokrzywnica z dnia 11 czerwca 2019 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
2019 7640 2019-06-18 Uchwała Uchwała nr VI/55/2019 Rady Gminy Pokrzywnica z dnia 11 czerwca 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty
2019 7639 2019-06-18 Uchwała Uchwała nr VI/54/2019 Rady Gminy Pokrzywnica z dnia 11 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr IV/40/2019 z dnia 28 marca 2019 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Pokrzywnica
2019 7638 2019-06-18 Uchwała Uchwała nr VI/53/2019 Rady Gminy Pokrzywnica z dnia 11 czerwca 2019 r. w sprawie określenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola i oddziały przedszkolne funkcjonujące w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Pokrzywnica
2019 7637 2019-06-18 Uchwała Uchwała nr VI/52/2019 Rady Gminy Pokrzywnica z dnia 11 czerwca 2019 r. w sprawi ustalenia pensum dla nauczycieli wychowania przedszkolnego pracujących w grupach obejmujących dzieci 6-letnie i młodsze
2019 7636 2019-06-18 Uchwała Uchwała nr VI/51/2019 Rady Gminy Pokrzywnica z dnia 11 czerwca 2019 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków poniesionych na świadczenia z pomocy społecznej w ramach programu ,,Posiłek w szkole i w domu ”
2019 7635 2019-06-18 Uchwała Uchwała nr VI/50/2019 Rady Gminy Pokrzywnica z dnia 11 czerwca 2019 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej przez osoby objęte rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 7634 2019-06-18 Uchwała Uchwała nr VI/49/2019 Rady Gminy Pokrzywnica z dnia 11 czerwca 2019 r. w sprawie ustanowienia w Gminie Pokrzywnica programu osłonowego w zakresie dożywiania ,,Posiłek w szkole i w domu ” na lata 2019-2023
2019 6567 2019-05-22 Uchwała Uchwała nr V/46/2019 Rady Gminy Pokrzywnica z dnia 13 maja 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia wysokości diet przysługujących radnym
2019 4995 2019-04-16 Uchwała Uchwała nr IV/45/2019 Rady Gminy Pokrzywnica z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie określenia wysokości diety przysługującej sołtysom
2019 4994 2019-04-16 Uchwała Uchwała nr IV/44/2019 Rady Gminy Pokrzywnica z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie określenia wysokości diet przysługujących radnym
2019 4993 2019-04-16 Uchwała Uchwała nr IV/40/2019 Rady Gminy Pokrzywnica z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Pokrzywnica
2019 4992 2019-04-16 Uchwała Uchwała nr IV/39/2019 Rady Gminy Pokrzywnica z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Pokrzywnica w 2019 roku
2019 4991 2019-04-16 Uchwała Uchwała nr IV/38/2019 Rady Gminy Pokrzywnica z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w 2019 roku
2019 4990 2019-04-16 Uchwała Uchwała nr IV/37/2019 Rady Gminy Pokrzywnica z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Pokrzywnica
2019 4989 2019-04-16 Uchwała Uchwała nr IV/36/2019 Rady Gminy Pokrzywnica z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Pokrzywnica oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku
2019 2748 2019-03-01 Uchwała Uchwała nr III/29/2019 Rady Gminy Pokrzywnica z dnia 14 lutego 2019 r. w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Pokrzywnica i określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania ustalonych kryteriów
2019 2747 2019-03-01 Uchwała Uchwała nr III/26/2019 Rady Gminy Pokrzywnica z dnia 14 lutego 2019 r. w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego obejmującego część miejscowości Dzierżenin
2019 2746 2019-03-01 Uchwała Uchwała nr III/25/2019 Rady Gminy Pokrzywnica z dnia 14 lutego 2019 r. w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego obejmującego część miejscowości Piskornia – Etap 1
2019 2745 2019-03-01 Uchwała Uchwała nr III/24/2019 Rady Gminy Pokrzywnica z dnia 14 lutego 2019 r. w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego obejmującego część miejscowości Trzepowo
2019 2744 2019-03-01 Uchwała Uchwała nr III/23/2019 Rady Gminy Pokrzywnica z dnia 14 lutego 2019 r. w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego obejmującego część miejscowości Dzierżenin
2019 2743 2019-03-01 Uchwała Uchwała nr III/22/2019 Rady Gminy Pokrzywnica z dnia 14 lutego 2019 r. w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody drzewa uznanego za pomnik przyrody
2019 760 2019-01-15 Uchwała Uchwała nr II/6/2018 Rady Gminy Pokrzywnica z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Pokrzywnica
2018 13400 2018-12-31 Uchwała Uchwała nr II/18/2018 Rady Gminy Pokrzywnica z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Pokrzywnica na 2019 rok
2018 13399 2018-12-31 Uchwała Uchwała nr II/14/2018 Rady Gminy Pokrzywnica z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem ,,Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019- 2023
2018 13398 2018-12-31 Uchwała Uchwała nr II/13/2018 Rady Gminy Pokrzywnica z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków poniesionych na świadczenia z pomocy społecznej w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem ,,Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019- 2023
2018 13397 2018-12-31 Uchwała Uchwała nr II/12/2018 Rady Gminy Pokrzywnica z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego Gminy Pokrzywnica w zakresie dożywiania w ramach realizacji wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2018 13396 2018-12-31 Uchwała Uchwała nr II/8/2018 Rady Gminy Pokrzywnica z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie wykonywania obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej
2018 13395 2018-12-31 Uchwała Uchwała nr II/7/2018 Rady Gminy Pokrzywnica z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty
2018 11346 2018-11-21 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/270/2018 Rady Gminy Pokrzywnica z dnia 6 listopada 2018 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego w 2019 roku
2018 11345 2018-11-21 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/267/2018 Rady Gminy Pokrzywnica z dnia 6 listopada 2018 r. w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie gminy Pokrzywnica
2018 9659 2018-10-11 Uchwała Uchwała nr XXXVI/260/2018 Rady Gminy Pokrzywnica z dnia 27 września 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Pokrzywnica
2018 9658 2018-10-11 Uchwała Uchwała nr XXXVI/259/2018 Rady Gminy Pokrzywnica z dnia 27 września 2018 r. w sprawie wprowadzenia odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie gminy Pokrzywnica
2018 9657 2018-10-11 Uchwała Uchwała nr XXXVI/258/2018 Rady Gminy Pokrzywnica z dnia 27 września 2018 r. w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie gminy Pokrzywnica
2018 9656 2018-10-11 Uchwała Uchwała nr XXXVI/257/2018 Rady Gminy Pokrzywnica z dnia 27 września 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Pokrzywnica
2018 7740 2018-08-07 Uchwała Uchwała nr XXXIV/251/2018 Rady Gminy Pokrzywnica z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie przyjęcia lokalnego programu pomocy społecznej dla osób, które ponoszą zwiększone koszty grzewcze lokalu związane z trwałą zmianą systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na jeden z systemów proekologicznych
2018 7739 2018-08-07 Uchwała Uchwała nr XXXIV/249/2018 Rady Gminy Pokrzywnica z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania stypendium Wójta Gminy Pokrzywnica w ramach lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży ze szkół prowadzonych przez Gminę Pokrzywnica
2018 6357 2018-06-21 Uchwała Uchwała nr XXXIII/244/2018 Rady Gminy Pokrzywnica z dnia 5 czerwca 2018 r. w sprawie organizacji wspólnej kompleksowej obsługi jednostek organizacyjnych zaliczanych do sektora finansów publicznych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Pokrzywnica
2018 5710 2018-05-30 Uchwała Uchwała nr XXXII/242/2018 Rady Gminy Pokrzywnica z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Pokrzywnica w 2018 roku
2018 5709 2018-05-30 Uchwała Uchwała nr XXXII/237/2018 Rady Gminy Pokrzywnica z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie wzniesienia pomnika
2018 3378 2018-04-05 Uchwała Uchwała nr XXXI/234/2018 Rady Gminy Pokrzywnica z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola i oddziały przedszkolne funkcjonujące w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Pokrzywnica
2018 3377 2018-04-05 Uchwała Uchwała nr XXXI/233/2018 Rady Gminy Pokrzywnica z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Pokrzywnica
2018 3376 2018-04-05 Uchwała Uchwała nr XXXI/232/2018 Rady Gminy Pokrzywnica z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć pedagoga szkolnego, psychologa, logopedy, terapeuty pedagogicznego i doradcy zawodowego w szkołach i  przedszkolach prowadzonych przez Gminę Pokrzywnica
2018 3375 2018-04-05 Uchwała Uchwała nr XXXI/231/2018 Rady Gminy Pokrzywnica z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania, opłat pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli, specjalności i form kształcenia objętych dofinansowaniem w 2018r.
2018 3374 2018-04-05 Uchwała Uchwała nr XXXI/230/2018 Rady Gminy Pokrzywnica z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Pokrzywnica na stałe obwody głosowania oraz ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018 3373 2018-04-05 Uchwała Uchwała nr XXXI/229/2018 Rady Gminy Pokrzywnica z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie podziału gminy Pokrzywnica na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
2018 869 2018-01-25 Uchwała Uchwała nr XXX/227/2018 Rady Gminy Pokrzywnica z dnia 16 stycznia 2018 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych  prowadzonych przez Gminę Pokrzywnica
2018 835 2018-01-24 Uchwała Uchwała nr XXIX/222/2017 Rady Gminy Pokrzywnica z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie budżetu gminy Pokrzywnica na rok 2018
2017 10487 2017-11-17 Uchwała Uchwała nr XXVIII/208/2017 Rady Gminy Pokrzywnica z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
2017 10485 2017-11-17 Uchwała Uchwała nr XXVIII/206/2017 Rady Gminy Pokrzywnica z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego w 2018 roku
2017 8944 2017-10-09 Uchwała Uchwała nr XXVII/205/2017 Rady Gminy Pokrzywnica z dnia 27 września 2017 r. w sprawie wzniesienia pomnika
2017 8943 2017-10-09 Uchwała Uchwała nr XXVII/201/2017 Rady Gminy Pokrzywnica z dnia 27 września 2017 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2017 8942 2017-10-09 Uchwała Uchwała nr XXVII/200/2017 Rady Gminy Pokrzywnica z dnia 27 września 2017 r. w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Pokrzywnica
2017 6043 2017-07-11 Uchwała Uchwała nr XXV/192/2017 Rady Gminy Pokrzywnica z dnia 6 lipca 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za ścieki dowożone do Oczyszczalni Ścieków w Pokrzywnicy
2017 5215 2017-06-06 Uchwała Uchwała nr XXIV/188/2017 Rady Gminy Pokrzywnica z dnia 18 maja 2017 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Pokrzywnica i jej jednostkom podległym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną
2017 4501 2017-05-10 Uchwała Uchwała nr XXIII/184/2017 Rady Gminy Pokrzywnica z dnia 11 kwietnia 2017 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochody budżetu Gminy Pokrzywnica instrumentem płatniczym.
2017 3805 2017-04-14 Uchwała Uchwała nr XXII/176/2017 Rady Gminy Pokrzywnica z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania, opłat pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli, specjalności i form kształcenia objętych dofinansowaniem w 2017r.
2017 3804 2017-04-14 Uchwała Uchwała nr XXII/175/2017 Rady Gminy Pokrzywnica z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Pokrzywnica i określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania ustalonych kryteriów
2017 3803 2017-04-14 Uchwała Uchwała nr XXII/174/2017 Rady Gminy Pokrzywnica z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Pokrzywnica
2017 3802 2017-04-14 Uchwała Uchwała nr XXII/173/2017 Rady Gminy Pokrzywnica z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
2017 1730 2017-02-21 Uchwała Uchwała nr XX/156/2017 Rady Gminy Pokrzywnica z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie organizacji wspólnej obsługi finansowej i administracyjnej jednostek organizacyjnych zaliczanych do sektora finansów publicznych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Pokrzywnica
2017 906 2017-01-31 Uchwała Uchwała nr XIX/153/2016 Rady Gminy Pokrzywnica z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie budżetu gminy Pokrzywnica na 2017 rok
2016 9949 2016-11-22 Uchwała Uchwała nr XVIII/141/2016 Rady Gminy Pokrzywnica z dnia 26 października 2016r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty
2016 9948 2016-11-22 Uchwała Uchwała nr XVIII/140/2016 Rady Gminy Pokrzywnica z dnia 26 października 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2016 9947 2016-11-22 Uchwała Uchwała nr XVIII/139/2016 Rady Gminy Pokrzywnica z dnia 26 października 2016r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego w 2017 roku
2016 8284 2016-09-23 Uchwała Uchwała nr XVII/133/2016 Rady Gminy Pokrzywnica z dnia 2 września 2016r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane w oddziałach przedszkolnych i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Pokrzywnica
2016 6939 2016-07-19 Uchwała Uchwała nr XV/128/2016 Rady Gminy Pokrzywnica z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie uchwalenia Programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy na lata 2016-2020 oraz zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy
2016 6938 2016-07-19 Uchwała Uchwała nr XV/127/2016 Rady Gminy Pokrzywnica z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli
2016 5476 2016-06-17 Uchwała Uchwała nr XIV/115/2016 Rady Gminy Pokrzywnica z dnia 24 maja 2016r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wyznaczenia inkasentów, wynagrodzenia za inkaso oraz terminów płatności dla inkasentów
2016 5475 2016-06-17 Uchwała Uchwała nr XIV/120/2016 Rady Gminy Pokrzywnica z dnia 24 maja 2016r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli
2016 5474 2016-06-17 Uchwała Uchwała nr XIV/118/2016 Rady Gminy Pokrzywnica z dnia 24 maja 2016r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pokrzywnicy
2016 5473 2016-06-17 Uchwała Uchwała nr XIV/116/2016 Rady Gminy Pokrzywnica z dnia 24 maja 2016r. w sprawie uchwalenia Programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy i zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy na lata 2016 - 2020
2016 5472 2016-06-17 Uchwała Uchwała nr XIV/114/2016 Rady Gminy Pokrzywnica z dnia 24 maja 2016r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
2016 3832 2016-04-19 Uchwała Uchwała nr XIII/103/2016 Rady Gminy Pokrzywnica z dnia 29 marca 2016r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 3831 2016-04-19 Uchwała Uchwała nr XIII/102/2016 Rady Gminy Pokrzywnica z dnia 29 marca 2016r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 3830 2016-04-19 Uchwała Uchwała nr XIII/101/2016 Rady Gminy Pokrzywnica z dnia 29 marca 2016r. w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Pokrzywnica
2016 3829 2016-04-19 Uchwała Uchwała nr XIII/98/2016 Rady Gminy Pokrzywnica z dnia 29 marca 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr XI/73/2015 Rady Gminy Pokrzywnica z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Pokrzywnica
2016 3828 2016-04-19 Uchwała Uchwała nr XIII/97/2016 Rady Gminy Pokrzywnica z dnia 29 marca 2016r. w sprawie założenia Samorządowego Przedszkola w Pokrzywnicy
2016 1237 2016-02-11 Uchwała Uchwała nr XI/73/2015 Rady Gminy Pokrzywnica z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Pokrzywnica
2016 1127 2016-02-05 Uchwała Uchwała nr XI/84/2015 Rady Gminy Pokrzywnica z dnia 29 grudnia 2015r. Uchwała Budżetowa Gminy Pokrzywnica na rok 2016
2016 1126 2016-02-05 Uchwała Uchwała nr XI/81/2015 Rady Gminy Pokrzywnica z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
2016 1125 2016-02-05 Uchwała Uchwała nr XI/75/2015 Rady Gminy Pokrzywnica z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego
2016 718 2016-01-21 Uchwała Uchwała nr X/72/2015 Rady Gminy Pokrzywnica z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego obejmującego część miejscowości Łubienica Superunki - dz. ew. 113 i 114
2016 717 2016-01-21 Uchwała Uchwała nr X/71/2015 Rady Gminy Pokrzywnica z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego obejmującego część miejscowości Łubienica Superunki i Dzierżenin
2016 716 2016-01-21 Uchwała Uchwała nr X/70/2015 Rady Gminy Pokrzywnica z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego obejmującego część miejscowości Pogorzelec
2016 713 2016-01-21 Uchwała Uchwała nr X/69/2015 Rady Gminy Pokrzywnica z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego obejmującego część miejscowości Kępiaste
2016 712 2016-01-21 Uchwała Uchwała nr X/68/2015 Rady Gminy Pokrzywnica z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego obejmującego część miejscowości Łubienica Superunki - dz. ew. 137/2
2016 677 2016-01-21 Uchwała Uchwała nr X/67/2015 Rady Gminy Pokrzywnica z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego obejmującego część miejscowości Gzowo
2015 10726 2015-12-11 Uchwała Uchwała nr X/64/2015 Rady Gminy Pokrzywnica z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2015 10725 2015-12-11 Uchwała Uchwała nr X/63/2015 Rady Gminy Pokrzywnica z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie opłaty targowej
2015 10724 2015-12-11 Uchwała Uchwała nr X/62/2015 Rady Gminy Pokrzywnica z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych oraz wprowadzenia innych zwolnień
2015 10723 2015-12-11 Uchwała Uchwała nr X/61/2015 Rady Gminy Pokrzywnica z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2015 10722 2015-12-11 Uchwała Uchwała nr X/60/2015 Rady Gminy Pokrzywnica z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego w 2016 roku
2015 8594 2015-10-29 Uchwała Uchwała nr VIII/49/2015 Rady Gminy Pokrzywnica z dnia 29 września 2015r. w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego obejmującego część miejscowości Łubienica Superunki - dz. ew. 113 i 114
2015 8593 2015-10-29 Uchwała Uchwała nr VIII/48/2015 Rady Gminy Pokrzywnica z dnia 29 września 2015r. w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego obejmującego część miejscowości Łubienica Superunki i Dzierżenin
2015 8592 2015-10-29 Uchwała Uchwała nr VIII/47/2015 Rady Gminy Pokrzywnica z dnia 29 września 2015r. w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego obejmującego część miejscowości Pogorzelec
2015 8591 2015-10-29 Uchwała Uchwała nr VIII/46/2015 Rady Gminy Pokrzywnica z dnia 29 września 2015r. w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego obejmującego część miejscowości Kępiaste
2015 8590 2015-10-29 Uchwała Uchwała nr VIII/45/2015 Rady Gminy Pokrzywnica z dnia 29 września 2015r. w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego obejmującego część miejscowości Łubienica Superunki - dz. ew. 137/2
2015 8589 2015-10-29 Uchwała Uchwała nr VIII/44/2015 Rady Gminy Pokrzywnica z dnia 29 września 2015r. w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego obejmującego część miejscowości Gzowo
2015 8328 2015-10-16 Uchwała Uchwała nr VIII/52/2015 Rady Gminy Pokrzywnica z dnia 29 września 2015r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Pokrzywnica
2015 3094 2015-04-07 Uchwała Uchwała nr IV/16/2015 Rady Gminy Pokrzywnica z dnia 11 marca 2015r. w sprawie zasad udzielania stypendium Wójta Gminy Pokrzywnica dla najzdolniejszych uczniów szkół prowadzonych przez Gminę Pokrzywnica
2015 3093 2015-04-07 Uchwała Uchwała nr IV/15/2015 Rady Gminy Pokrzywnica z dnia 11 marca 2015r. w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Pokrzywnica i określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania ustalonych kryteriów
2015 677 2015-01-23 Uchwała Budżetowa Uchwała budżetowa nr III/11/2014 Rady Gminy Pokrzywnica z dnia 30 grudnia 2014r.
2015 676 2015-01-23 Uchwała Uchwała nr III/8/2014 Rady Gminy Pokrzywnica z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
2014 11216 2014-12-05 Uchwała Uchwała nr II/4/2014 Rady Gminy Pokrzywnica z dnia 1 grudnia 2014r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego w 2015 roku
2014 9574 2014-10-14 Uchwała Uchwała nr XXXIX/216/2014 Rady Gminy Pokrzywnica z dnia 30 września 2014r. o zmianie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty i stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności.
2014 9573 2014-10-14 Uchwała Uchwała nr XXXIX/215/2014 Rady Gminy Pokrzywnica z dnia 30 września 2014r. uchylająca uchwałę w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.
2014 5158 2014-05-21 Uchwała Uchwała nr XXXVI/203/2014 Rady Gminy Pokrzywnica z dnia 25 kwietnia 2014r. zmieniająca uchwałę Nr XXXV/201/2014 Rady Gminy Pokrzywnica z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wyznaczenia inkasentów, wynagrodzenia za inkaso oraz terminów płatności dla inkasentów
2014 3642 2014-04-08 Uchwała Uchwała nr XXXV/201/2014 Rady Gminy Pokrzywnica z dnia 28 marca 2014r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wyznaczenia inkasentów, wynagrodzenia za inkaso oraz terminów płatności dla inkasentów
2014 3641 2014-04-08 Uchwała Uchwała nr XXXV/200/2014 Rady Gminy Pokrzywnica z dnia 28 marca 2014r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Pokrzywnica
2014 3640 2014-04-08 Uchwała Uchwała nr XXXV/195/2014 Rady Gminy Pokrzywnica z dnia 28 marca 2014r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Pokrzywnica w 2014 roku
2014 2043 2014-03-06 Uchwała Uchwała nr XXXIII/184/2013 Rady Gminy Pokrzywnica z dnia 30 grudnia 2013r. Uchwała Budżetowa Gminy Pokrzywnica na rok 2014
2014 1816 2014-02-26 Uchwała Uchwała nr XXXIV/187/2014 Rady Gminy Pokrzywnica z dnia 29 stycznia 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie zasiłku celowego przeznaczonego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
2014 1815 2014-02-26 Uchwała Uchwała nr XXXIV/186/2014 Rady Gminy Pokrzywnica z dnia 29 stycznia 2014r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności w postacie produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
2014 1814 2014-02-26 Uchwała Uchwała nr XXXIV/185/2014 Rady Gminy Pokrzywnica z dnia 29 stycznia 2014r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc Gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2013 11968 2013-11-15 Uchwała Uchwała nr XXXII/175/2013 Rady Gminy Pokrzywnica z dnia 29 października 2013r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego w 2014r.
2013 8009 2013-07-12 Uchwała Uchwała nr XXIX/164/2013 Rady Gminy Pokrzywnica z dnia 2 lipca 2013r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
2013 7985 2013-07-12 Uchwała Uchwała nr XXIX/165/2013 Rady Gminy Pokrzywnica z dnia 2 lipca 2013r. w sprawie zmiany regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Pokrzywnica
2013 6135 2013-05-31 Uchwała Uchwała nr XXVIII/155/2013 Rady Gminy Pokrzywnica z dnia 14 maja 2013r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Pokrzywnica
2013 4495 2013-04-11 Uchwała Uchwała nr XXVII/146/2013 Rady Gminy Pokrzywnica z dnia 21 marca 2013r. w sprawie okreśłenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 4494 2013-04-11 Uchwała Uchwała nr XXVII/145/2013 Rady Gminy Pokrzywnica z dnia 21 marca 2013r. w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Pokrzywnica
2013 4493 2013-04-11 Uchwała Uchwała nr XXVII/144/2013 Rady Gminy Pokrzywnica z dnia 21 marca 2013r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Pokrzywnica w 2013 r.
2013 1412 2013-02-05 Uchwała Uchwała nr XXV/138/2012 Rady Gminy Pokrzywnica z dnia 28 grudnia 2012r. Uchwała Budżetowa Gminy Pokrzywnica na rok 2013
2013 1411 2013-02-05 Uchwała Uchwała nr XXV/134/2012 Rady Gminy Pokrzywnica z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 1410 2013-02-05 Uchwała Uchwała nr XXV/133/2012 Rady Gminy Pokrzywnica z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
2013 1409 2013-02-05 Uchwała Uchwała nr XXV/132/2012 Rady Gminy Pokrzywnica z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 1408 2013-02-05 Uchwała Uchwała nr XXV/131/2012 Rady Gminy Pokrzywnica z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty i stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności
2013 1407 2013-02-05 Uchwała Uchwała nr XXV/130/2012 Rady Gminy Pokrzywnica z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
2013 1406 2013-02-05 Uchwała Uchwała nr XXV/127/2012 Rady Gminy Pokrzywnica z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie podziału Gminy Pokrzywnica na stałe obwody głosowania oraz ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych
2012 8376 2012-12-03 Uchwała Uchwała nr XXIII/119/2012 Rady Gminy Pokrzywnica z dnia 30 października 2012r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego w 2013 r.
2012 8375 2012-12-03 Uchwała Uchwała nr XXIII/118/2012 Rady Gminy Pokrzywnica z dnia 30 października 2012r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych oraz wprowadzenia innych zwolnień
2012 8374 2012-12-03 Uchwała Uchwała nr XXIII/117/2012 Rady Gminy Pokrzywnica z dnia 30 października 2012r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2012 7139 2012-10-26 Uchwała Uchwała nr XXII/110/2012 Rady Gminy Pokrzywnica z dnia 28 września 2012r. w sprawie podziału Gminy Pokrzywnica na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
2012 5526 2012-07-24 Uchwała Uchwała nr XXI/104/2012 Rady Gminy Pokrzywnica z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania punktów sprzedaży napojów alkoholowych na terenie gminy Pokrzywnica
2012 3099 2012-04-05 Uchwała Uchwała nr XVIII/91/2012 Rady Gminy Pokrzywnica z dnia 20 marca 2012r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Pokrzywnica w 2012 r.
2012 3098 2012-04-05 Uchwała Uchwała nr XVIII/87/2012 Rady Gminy Pokrzywnica z dnia 20 marca 2012r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę Pokrzywnica
2012 2037 2012-03-02 Uchwała Uchwała nr XVII/79/2011 Rady Gminy Pokrzywnica z dnia 29 grudnia 2011r. Uchwała Budżetowa Gminy Pokrzywnica na rok 2012.
2012 2036 2012-03-02 Uchwała Uchwała nr XVII/75/2011 Rady Gminy Pokrzywnica z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.
2011 6388 2011-11-19 Uchwała Uchwała nr XVI/61/2011 Rady Gminy Pokrzywnica z dnia 4 listopada 2011r. w sprawie: upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pokrzywnicy do prowadzenia postępowań w sprawach świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Pokrzywnica.
2011 6389 2011-11-19 Uchwała Uchwała nr XVI/62/2011 Rady Gminy Pokrzywnica z dnia 4 listopada 2011r. w sprawie: regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Pokrzywnica.
2011 6390 2011-11-19 Uchwała Uchwała nr XVI/66/2011 Rady Gminy Pokrzywnica z dnia 4 listopada 2011r. w sprawie: obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego na 2012 rok.
2011 3228 2011-06-13 Uchwała Uchwała nr IX/28/2011 Rady Gminy Pokrzywnica z dnia 12 maja 2011r. zmieniająca regulamin wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę.
2011 2593 2011-05-19 Uchwała Uchwała nr VIII/20/2011 Rady Gminy Pokrzywnica z dnia 30 marca 2011r. w sprawie uchwalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę.
2011 1620 2011-04-02 Uchwała Uchwała nr IV/12/2011 Rady Gminy Pokrzywnica z dnia 25 stycznia 2011r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Pokrzywnica.
2011 1621 2011-04-02 Uchwała Uchwała nr IV/15/2011 Rady Gminy Pokrzywnica z dnia 25 stycznia 2011r. Uchwała Budżetowa Gminy Pokrzywnica na rok 2011.
2011 819 2011-02-26 Uchwała Uchwała nr V/16/2011 Rady Gminy Pokrzywnica z dnia 28 stycznia 2011r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego w 2011 roku.
2010 6924 2010-12-15 Uchwała Uchwała nr XLIII/230/2010 Rady Gminy Pokrzywnica z dnia 22 września 2010r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegajacy się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie Gminy Pokrzywnica.
2010 6925 2010-12-15 Uchwała Uchwała nr XLIII/238/2010 Rady Gminy Pokrzywnica z dnia 22 września 2010r. w sprawie w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Pokrzywnica i jej jednostkom podległym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną.
2010 3875 2010-08-30 Uchwała Uchwała nr XLI/218/2010 Rady Gminy Pokrzywnica z dnia 16 czerwca 2010r. w sprawie przeznaczenia środków finansowych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli szkół prowadzonych przez Gminę Pokrzywnica oraz przyjęcia regulaminu gospodarowania tymi środkami
2010 1132 2010-04-10 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/188/2009 Rady Gminy Pokrzywnica z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Pokrzywnica
2010 1133 2010-04-10 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/189/2009 Rady Gminy Pokrzywnica z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegajacy się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami na terenie Gminy Pokrzywnica
2010 1134 2010-04-10 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/194/2009 Rady Gminy Pokrzywnica z dnia 29 grudnia 2009r. Uchwała Budżetowa na rok 2010
2009 4786 2009-10-21 Uchwała Uchwała nr XXXIV/175/2009 Rady Gminy Pokrzywnica z dnia 25 września 2009r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Pokrzywnica
2009 4787 2009-10-21 Uchwała Uchwała nr XXXIV/176/2009 Rady Gminy Pokrzywnica z dnia 25 września 2009r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pokrzywnicy do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych
2009 2922 2009-06-30 Uchwała Uchwała nr XXX/152/2009 Rady Gminy Pokrzywnica z dnia 22 kwietnia 2009r. w sprawie uchwalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę
2009 1546 2009-04-29 Uchwała Uchwała nr XXVII/142/2009 z dnia 24 lutego 2009r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Pokrzywnicy
2009 1547 2009-04-29 Uchwała Uchwała nr XXVII/144/2009 z dnia 24 lutego 2009r. w sprawie uchwalenia programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy na lata 2009-2013 i zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy
2009 525 2009-02-25 Uchwała Uchwała nr XXVI/138/2008 Rady Gminy Pokrzywnica z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Pokrzywnica na rok 2009.