Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 256

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 11036 2019-09-23 Uchwała Uchwała nr IX/86/2019 Rady Gminy Poświętne z dnia 30 sierpnia 2019 r. zmieniająca Uchwałę Nr VI/43/2019 Rady Gminy Poświętne z dnia 5 marca 2019 r. w sprawie opłaty targowej
2019 11035 2019-09-23 Uchwała Uchwała nr IX/85/2019 Rady Gminy Poświętne z dnia 30 sierpnia 2019 r. zmieniająca Uchwałę Nr XX/162/2017 Rady Gminy Poświętne z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Poświętne
2019 11034 2019-09-23 Uchwała Uchwała nr IX/84/2019 Rady Gminy Poświętne z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Poświętne oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku
2019 11033 2019-09-23 Uchwała Uchwała nr IX/83/2019 Rady Gminy Poświętne z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zapewnienie bezpłatnego transportu dla uczniów, wobec których Gmina Poświętne nie ma obowiązku zapewnienia bezpłatnego transportu do oddziałów przedszkolnych i szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Poświętne.
2019 11032 2019-09-23 Uchwała Uchwała nr IX/82/2019 Rady Gminy Poświętne z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia warunków korzystania z pomieszczeń w szkołach dla których organem prowadzącym jest Gmina Poświętne
2019 11031 2019-09-23 Uchwała Uchwała nr IX/81/2019 Rady Gminy Poświętne z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie zasad udzielania zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze
2019 11030 2019-09-23 Uchwała Uchwała nr IX/80/2019 Rady Gminy Poświętne z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe, godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli
2019 11029 2019-09-23 Uchwała Uchwała nr IX/79/2019 Rady Gminy Poświętne z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie organizacji wspólnej obsługi szkół oraz zespołów szkolno-przedszkolnych dla których organem prowadzącym jest Gmina Poświętne
2019 10787 2019-09-18 Uchwała Uchwała nr IX/78/2019 Rady Gminy Poświętne z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Poświętne na lata 2019-2028
2019 10786 2019-09-18 Uchwała Uchwała nr IX/77/2019 Rady Gminy Poświętne z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 r.
2019 9684 2019-08-07 Uchwała Uchwała nr VIII/71/2019 Rady Gminy Poświętne z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Poświętne
2019 9601 2019-08-06 Uchwała Uchwała nr VIII/76/2019 Rady Gminy Poświętne z dnia 25 czerwca 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr XXVI/193/2017 Rady Gminy Poświętne z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od jednego mieszkańca
2019 9600 2019-08-06 Uchwała Uchwała nr VIII/75/2019 Rady Gminy Poświętne z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami gminy Poświętne w przedmiocie wprowadzenia zmian w Statutach Sołectw Gminy Poświętne
2019 9599 2019-08-06 Uchwała Uchwała nr VIII/74/2019 Rady Gminy Poświętne z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie nadania Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Poświętnem
2019 9598 2019-08-06 Uchwała Uchwała nr VIII/73/2019 Rady Gminy Poświętne z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
2019 9597 2019-08-06 Uchwała Uchwała nr VIII/72/2019 Rady Gminy Poświętne z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób i rodzin objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 oraz w sprawie zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych.
2019 9596 2019-08-06 Uchwała Uchwała nr VIII/70/2019 Rady Gminy Poświętne z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Poświętnem do prowadzenia postępowań oraz wydawania decyzji administracyjnych z zakresu świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Poświętne
2019 9595 2019-08-06 Uchwała Uchwała nr VIII/69/2019 Rady Gminy Poświętne z dnia 25 czerwca 2019 r. zmieniająca Uchwałę Nr III/22/2018 Rady Gminy Poświętne z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Poświętne
2019 9594 2019-08-06 Uchwała Uchwała nr VIII/67/2019 Rady Gminy Poświętne z dnia 25 czerwca 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr II/11/2018 Rady Gminy Poświętne z dnia 30 listopada 2018r.w sprawie ustalenia wysokości diety dla radnych
2019 9593 2019-08-06 Uchwała Uchwała nr VIII/65/2019 Rady Gminy Poświętne z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie przyjęcia regulaminu dostarczania wody na terenie Gminy Poświętne
2019 9592 2019-08-06 Uchwała Uchwała nr VIII/63/2019 Rady Gminy Poświętne z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 r.
2019 8079 2019-07-01 Uchwała Uchwała nr VII/59/2019 Rady Gminy Poświętne z dnia 7 maja 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr II/10/2018 Rady Gminy Poświętne z dnia 30 listopada 2018r.w sprawie ustalenia wysokości diety dla przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Rady Gminy
2019 8078 2019-07-01 Uchwała Uchwała nr VII/57/2019 Rady Gminy Poświętne z dnia 7 maja 2019 r. zmieniająca Uchwałę Nr V/29/2011 Rady Gminy Poświętne z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie powoływania i odwoływania członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Poświętnem oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
2019 8077 2019-07-01 Uchwała Uchwała nr VII/55/2019 Rady Gminy Poświętne z dnia 7 maja 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 r.
2019 6158 2019-05-10 Uchwała Uchwała nr VI/51/2019 Rady Gminy Poświętne z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 6157 2019-05-10 Uchwała Uchwała nr VI/50/2019 Rady Gminy Poświętne z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Poświętne”.
2019 5038 2019-04-17 Uchwała Uchwała nr III/22/2018 Rady Gminy Poświętne z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Poświętne
2019 5037 2019-04-17 Uchwała Uchwała nr VI/48/2019 Rady Gminy Poświętne z dnia 5 marca 2019 r. zmieniająca Uchwałę Nr V/32/2019 z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu targowiska gminnego
2019 5036 2019-04-17 Uchwała Uchwała nr VI/47/2019 Rady Gminy Poświętne z dnia 5 marca 2019 r. zmieniająca Uchwałę Nr III/22/2018 Rady Gminy Poświętne z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Poświętne
2019 5035 2019-04-17 Uchwała Uchwała nr VI/46/2019 Rady Gminy Poświętne z dnia 5 marca 2019 r. zmieniająca Uchwałę nr V/29/2015 Rady Gminy Poświętne z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości, od osób fizycznych w drodze inkasa, ustalenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso
2019 5034 2019-04-17 Uchwała Uchwała nr VI/45/2019 Rady Gminy Poświętne z dnia 5 marca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 r.
2019 5033 2019-04-17 Uchwała Uchwała nr VI/44/2019 Rady Gminy Poświętne z dnia 5 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr XIX/152/2017 Rady Gminy Poświętne z dnia 24lutego 2017 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Poświętnem
2019 5032 2019-04-17 Uchwała Uchwała nr VI/43/2019 Rady Gminy Poświętne z dnia 5 marca 2019 r. zmieniająca Uchwałę Nr V/31/2019 Rady Gminy Poświętne z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie opłaty targowej
2019 3106 2019-03-07 Uchwała Uchwała nr V/40/2019 Rady Gminy Poświętne z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części
2019 3105 2019-03-07 Uchwała Uchwała nr V/32/2019 Rady Gminy Poświętne z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu targowiska gminnego
2019 3104 2019-03-07 Uchwała Uchwała nr V/31/2019 Rady Gminy Poświętne z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie opłaty targowej
2019 3103 2019-03-07 Uchwała Uchwała nr V/34/2019 Rady Gminy Poświętne z dnia 29 stycznia 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr XIV/78/2012 Rady Gminy Poświętne z dnia 1 marca 2012 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Poświętne, którymi gospodaruje Wójt Gminy Poświętne
2019 3102 2019-03-07 Uchwała Uchwała nr V/35/2019 Rady Gminy Poświętne z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie utworzenia samorządowej instytucji kultury pod nazwą Gminne Centrum Kultury w Poświętnem
2019 3101 2019-03-07 Uchwała Uchwała nr V/37/2019 Rady Gminy Poświętne z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego za udział w działaniach ratowniczych oraz szkoleniach członków Ochotniczych Straży Pożarnych
2019 3100 2019-03-07 Uchwała Uchwała nr V/29/2019 Rady Gminy Poświętne z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Poświętne na rok 2019
2019 1901 2019-02-08 Uchwała Uchwała nr IV/26/2018 Rady Gminy Poświętne z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 r.
2019 1900 2019-02-08 Uchwała Uchwała nr III/24/2018 Rady Gminy Poświętne z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania nieodpłatnie z pomocy w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 1899 2019-02-08 Uchwała Uchwała nr III/23/2018 Rady Gminy Poświętne z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
2019 1898 2019-02-08 Uchwała Uchwała nr III/15/2018 Rady Gminy Poświętne z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 r.
2018 12622 2018-12-15 Uchwała Uchwała nr II/14/2018 Rady Gminy Poświętne z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 r.
2018 12621 2018-12-15 Uchwała Uchwała nr II/13/2018 Rady Gminy Poświętne z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2019 rok.
2018 12620 2018-12-15 Uchwała Uchwała nr II/12/2018 Rady Gminy Poświętne z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień́ z tego podatku na 2019 r.
2018 10368 2018-10-30 Uchwała Uchwała nr XXXIII/249/2018 Rady Gminy Poświętne z dnia 18 października 2018 r. zmieniająca uchwałę Nr XXV/153/2013 Rady Gminy Poświętne z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Poświętne
2018 10367 2018-10-30 Uchwała Uchwała nr XXXIII/247/2018 Rady Gminy Poświętne z dnia 18 października 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 r.
2018 9849 2018-10-17 Uchwała Uchwała nr XXX/236/2018 Rady Gminy Poświętne z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właściciela nieruchomości
2018 9847 2018-10-17 Uchwała Uchwała nr XXXII/243/2018 Rady Gminy Poświętne z dnia 7 września 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 r.
2018 9846 2018-10-17 Uchwała Uchwała nr XXXII/246/2018 Rady Gminy Poświętne z dnia 7 września 2018 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXX/236/2018 Rady Gminy Poświętne z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właściciela nieruchomości
2018 8140 2018-08-24 Uchwała Uchwała nr XXX/237/2018 Rady Gminy Poświętne z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 r.
2018 8048 2018-08-22 Uchwała Uchwała nr XXXI/242/2018 Rady Gminy Poświętne z dnia 10 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 r.
2018 8038 2018-08-22 Uchwała Uchwała nr XXX/240/2018 Rady Gminy Poświętne z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Poświętne.
2018 5328 2018-05-16 Uchwała Uchwała nr XXVIII/222/2018 Rady Gminy Poświętne z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielanych z budżetu Gminy Poświętne dla publicznych i niepublicznych: szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego
2018 5327 2018-05-16 Uchwała Uchwała nr XXVIII/221/2018 Rady Gminy Poświętne z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie cen za usługi przewozowe w gminnych przewozach pasażerskich w publicznym transporcie zbiorowym
2018 5326 2018-05-16 Uchwała Uchwała nr XXVIII/220/2018 Rady Gminy Poświętne z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie zaliczenia do kategorii drogi gminnej odcinka drogi powiatowej nr 2216W
2018 5325 2018-05-16 Uchwała Uchwała nr XXVIII/219/2018 Rady Gminy Poświętne z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej nr 430614W
2018 5324 2018-05-16 Uchwała Uchwała nr XXVIII/218/2018 Rady Gminy Poświętne z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Poświętne w 2018”.
2018 5323 2018-05-16 Uchwała Uchwała nr XXVIII/216/2018 Rady Gminy Poświętne z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie podziału gminy Poświętne na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018 5322 2018-05-16 Uchwała Uchwała nr XXVIII/215/2018 Rady Gminy Poświętne z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie podziału gminy Poświętne na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2018 5321 2018-05-16 Uchwała Uchwała nr XXVIII/223/2018 Rady Gminy Poświętne z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie określenia kryteriów naboru do publicznych przedszkoli i do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Poświętne.
2018 5312 2018-05-16 Uchwała Uchwała nr XXVIII/224/2018 Rady Gminy Poświętne z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 r.
2018 5226 2018-05-15 Uchwała Uchwała nr XXIX/230/2018 Rady Gminy Poświętne z dnia 30 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 r.
2018 5225 2018-05-15 Uchwała Uchwała nr XXIX/228/2018 Rady Gminy Poświętne z dnia 30 kwietnia 2018 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXVIII/218/2018 Rady Gminy Poświętne z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Poświętne w 2018”.
2018 2012 2018-02-26 Uchwała Uchwała nr XXVII/211/2017 Rady Gminy Poświętne z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Poświętne na rok 2018
2018 1897 2018-02-22 Uchwała Uchwała nr XXVII/213/2017 Rady Gminy Poświętne z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego za udział w działaniach ratowniczych oraz szkoleniach członków Ochotniczych Straży Pożarnych
2018 1896 2018-02-22 Uchwała Uchwała nr XXVII/207/2017 Rady Gminy Poświętne z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 r.
2017 11406 2017-12-07 Uchwała Uchwała nr XXVI/197/2017 Rady Gminy Poświętne z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 r.
2017 11405 2017-12-07 Uchwała Uchwała nr XXVI/196/2017 Rady Gminy Poświętne z dnia 27 listopada 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Poświętne oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2017 11404 2017-12-07 Uchwała Uchwała nr XXVI/195/2017 Rady Gminy Poświętne z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2018 rok.
2017 11403 2017-12-07 Uchwała Uchwała nr XXVI/194/2017 Rady Gminy Poświętne z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień z tego podatku na 2018 r.
2017 11402 2017-12-07 Uchwała Uchwała nr XXVI/193/2017 Rady Gminy Poświętne z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od jednego mieszkańca
2017 10638 2017-11-22 Uchwała Uchwała nr XXV/189/2017 Rady Gminy Poświętne z dnia 3 października 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 r.
2017 10637 2017-11-22 Uchwała Uchwała nr XXV/187/2017 Rady Gminy Poświętne z dnia 3 października 2017 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat za wywóz nieczystości ciekłych ze zbiorników bezodpływowych, z terenu Gminy Poświętne
2017 9240 2017-10-12 Uchwała Uchwała nr XXIV/185/2017 Rady Gminy Poświętne z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 r.
2017 9072 2017-10-11 Uchwała Uchwała nr XXIII/182/2017 Rady Gminy Poświętne z dnia 6 lipca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 r.
2017 9071 2017-10-11 Uchwała Uchwała nr XXII/180/2017 Rady Gminy Poświętne z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 r.
2017 8956 2017-10-09 Uchwała Uchwała nr XXIV/184/2017 Rady Gminy Poświętne z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały nr V/29/2015 Rady Gminy Poświętne z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa, ustalenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso
2017 8138 2017-09-25 Uchwała Uchwała nr XXI/172/2017 Rady Gminy Poświętne z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 r.
2017 7854 2017-09-20 Uchwała Uchwała nr XX/166/2017 Rady Gminy Poświętne z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 r.
2017 7565 2017-09-11 Uchwała Uchwała nr XIX/154/2017 Rady Gminy Poświętne z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 r.
2017 7563 2017-09-11 Uchwała Uchwała nr XVIII/146/2017 Rady Gminy Poświętne z dnia 27 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 r.
2017 6880 2017-08-22 Uchwała Uchwała nr XXII/176/2017 Rady Gminy Poświętne z dnia 29 czerwca 2017 r. zmieniająca Uchwałę Nr XX/162/2017 Rady Gminy Poświętne z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Poświętne
2017 6879 2017-08-22 Uchwała Uchwała nr XXII/175/2017 Rady Gminy Poświętne z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały nr V/29/2015 Rady Gminy Poświętne z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa, ustalenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso
2017 5548 2017-06-23 Uchwała Uchwała nr XXI/169/2017 Rady Gminy Poświętne z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie określenia kryteriów naboru do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Poświętne na rok szkolny 2017/2018
2017 4756 2017-05-18 Uchwała Uchwała nr XX/163/2017 Rady Gminy Poświętne z dnia 31 marca 2017r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów z terenu Gminy Poświętne, na których zamieszkują mieszkańcy
2017 4755 2017-05-18 Uchwała Uchwała nr XX/162/2017 Rady Gminy Poświętne z dnia 31 marca 2017r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Poświętne
2017 4754 2017-05-18 Uchwała Uchwała nr XX/161/2017 Rady Gminy Poświętne z dnia 31 marca 2017r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Poświętne”
2017 4752 2017-05-18 Uchwała Uchwała nr XX/157/2017 Rady Gminy Poświętne z dnia 31 marca 2017r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.
2017 4038 2017-04-21 Uchwała Uchwała nr XVI/131/2016 Rady Gminy Poświętne z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 r.
2017 3751 2017-04-13 Uchwała Uchwała nr XIX/152/2017 Rady Gminy Poświętne z dnia 24 lutego 2017 r. zmieniająca uchwałę Nr XXV/154/2013 Rady Gminy Poświętne z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Poświętnem
2017 3750 2017-04-13 Uchwała Uchwała nr XVIII/144/2017 Rady Gminy Poświętne z dnia 27 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXV/160/2001 Rady Gminy Poświętne z dnia 27 września 2001 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu regulowanego za najem lokali
2017 2915 2017-03-27 Uchwała Uchwała nr XVII/138/2016 Rady Gminy Poświętne z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 r.
2017 2135 2017-03-06 Uchwała Uchwała nr XV/124/2016 Rady Gminy Poświętne z dnia 30 września 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 r.
2017 1050 2017-02-03 Uchwała Uchwała nr XVII/141/2016 Rady Gminy Poświętne z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Poświętne na rok 2017
2017 1049 2017-02-03 Uchwała Uchwała nr XVII/135/2016 Rady Gminy Poświętne z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego z terenu gminy Poświętne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania
2017 1048 2017-02-03 Uchwała Uchwała nr XVII/132/2016 Rady Gminy Poświętne z dnia 29 grudnia 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Gminnej Bibliotece Publicznej w Poświętnem
2016 11364 2016-12-14 Uchwała Uchwała nr XIV/116/2016 Rady Gminy Poświętne z dnia 28 czerwca 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 r.
2016 11022 2016-12-08 Uchwała Uchwała nr XVI/129/2016 Rady Gminy Poświętne z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień z tego podatku na 2017 rok
2016 11021 2016-12-08 Uchwała Uchwała nr XVI/128/2016 Rady Gminy Poświętne z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2017
2016 10081 2016-11-25 Uchwała Uchwała nr XIII/106/2016 Rady Gminy Poświętne z dnia 31 maja 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 r.
2016 8328 2016-09-26 Uchwała Uchwała nr XII/98/2016 Rady Gminy Poświętne z dnia 14 marca 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 r.
2016 7689 2016-08-26 Uchwała Uchwała nr XIV/121/2016 Rady Gminy Poświętne z dnia 28 czerwca 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Gminnej Bibliotece Publicznej w Poświętnem
2016 7688 2016-08-26 Uchwała Uchwała nr XIV/120/2016 Rady Gminy Poświętne z dnia 28 czerwca 2016r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Poświętne oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2016 7687 2016-08-26 Uchwała Uchwała nr XIV/119/2016 Rady Gminy Poświętne z dnia 28 czerwca 2016r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej dla nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy oraz w sprawie warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2016 7035 2016-07-25 Uchwała Uchwała nr XI/79/2015 Rady Gminy Poświętne z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 r.
2016 6855 2016-07-18 Uchwała Uchwała nr XIII/109/2016 Rady Gminy Poświętne z dnia 31 maja 2016r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 6854 2016-07-18 Uchwała Uchwała nr XIII/108/2016 Rady Gminy Poświętne z dnia 31 maja 2016r. w sprawie stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od jednego mieszkańca
2016 6853 2016-07-18 Uchwała Uchwała nr XIII/107/2016 Rady Gminy Poświętne z dnia 31 maja 2016r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej dla nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2016 6852 2016-07-18 Uchwała Uchwała nr XIII/103/2016 Rady Gminy Poświętne z dnia 31 maja 2016r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Poświętne”
2016 6851 2016-07-18 Uchwała Uchwała nr XIII/101/2016 Rady Gminy Poświętne z dnia 31 maja 2016r. zmieniająca uchwałę Nr XXV/154/2013 Rady Gminy Poświętne z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Poświętnem
2016 4639 2016-05-13 Uchwała Uchwała nr XII/96/2016 Rady Gminy Poświętne z dnia 14 marca 2016r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2016 3929 2016-04-20 Uchwała Uchwała nr IX/59/2015 Rady Gminy Poświętne z dnia 16 września 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 r.
2016 3628 2016-04-15 Uchwała Uchwała nr X/67/2015 Rady Gminy Poświętne z dnia 17 listopada 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 r.
2016 2250 2016-03-09 Uchwała Uchwała nr XI/85/2015 Rady Gminy Poświętne z dnia 29 grudnia 2015r. zmieniająca Uchwałę Nr X/69/2015 z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień z tego podatku na 2016 r.
2016 2249 2016-03-09 Uchwała Uchwała nr XI/83/2015 Rady Gminy Poświętne z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków budżetu Gminy Poświętne niewygasających z upływem roku budżetowego 2015
2016 2248 2016-03-09 Uchwała Uchwała nr XI/81/2015 Rady Gminy Poświętne z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Poświętne na rok 2016
2015 9809 2015-12-01 Uchwała Uchwała nr X/71/2015 Rady Gminy Poświętne z dnia 17 listopada 2015r. w sprawie opłaty targowej
2015 9808 2015-12-01 Uchwała Uchwała nr X/70/2015 Rady Gminy Poświętne z dnia 17 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2015 9803 2015-12-01 Uchwała Uchwała nr X/69/2015 Rady Gminy Poświętne z dnia 17 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień z tego podatku na 2016 r.
2015 9579 2015-11-26 Uchwała Uchwała nr IX/66/2015 Rady Gminy Poświętne z dnia 16 września 2015r. zmieniająca uchwałę nr XXV/153/2013 Rady Gminy Poświętne z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Poświętne
2015 8830 2015-11-06 Uchwała Uchwała nr VIII/47/2015 Rady Gminy Poświętne z dnia 30 czerwca 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 r.
2015 8007 2015-10-06 Uchwała Uchwała nr VII/43/2015 Rady Gminy Poświętne z dnia 19 maja 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 r.
2015 7204 2015-08-20 Uchwała Uchwała nr VI/34/2015 Rady Gminy Poświętne z dnia 31 marca 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 r.
2015 6863 2015-08-04 Uchwała Uchwała nr V/22/2015 Rady Gminy Poświętne z dnia 27 lutego 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 r.
2015 6365 2015-07-21 Uchwała Uchwała nr VII/42/2015 Rady Gminy Poświętne z dnia 19 maja 2015r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Poświętne
2015 5125 2015-06-08 Uchwała Uchwała nr III/17/2014 Rady Gminy Poświętne z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2014 r.
2015 5124 2015-06-08 Uchwała Uchwała nr II/11/2014 Rady Gminy Poświętne z dnia 12 grudnia 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 r.
2015 4702 2015-05-21 Uchwała Uchwała nr VI/37/2015 Rady Gminy Poświętne z dnia 31 marca 2015r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów z terenu Gminy Poświętne, na których zamieszkują mieszkańcy
2015 4701 2015-05-21 Uchwała Uchwała nr VI/35/2015 Rady Gminy Poświętne z dnia 31 marca 2015r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Poświętne”
2015 4013 2015-04-27 Uchwała Uchwała nr V/33/2015 Rady Gminy Poświętne z dnia 27 lutego 2015r. w sprawie ustanowienia: herbu, pieczęci, weksyliów i odznaki honorowej Gminy Poświętne oraz zasad i warunków ich używania.
2015 4012 2015-04-27 Uchwała Uchwała nr V/30/2015 Rady Gminy Poświętne z dnia 27 lutego 2015r. zmieniająca Uchwałę Nr IV/21/2015 Rady Gminy Poświętne z dnia 7 stycznia 2015 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Poświętnem
2015 4011 2015-04-27 Uchwała Uchwała nr V/29/2015 Rady Gminy Poświętne z dnia 27 lutego 2015r. w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa, ustalenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso
2015 2706 2015-03-24 Uchwała Uchwała nr XXXIV/232/2014 Rady Gminy Poświętne z dnia 26 września 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 r.
2015 2701 2015-03-24 Uchwała Uchwała nr XXXV/239/2014 Rady Gminy Poświętne z dnia 27 października 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 r.
2015 2247 2015-03-16 Uchwała Uchwała nr XXXIII/222/2014 Rady Gminy Poświętne z dnia 25 sierpnia 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 r.
2015 1415 2015-02-18 Uchwała Uchwała nr IV/21/2015 Rady Gminy Poświętne z dnia 7 stycznia 2015r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Poświętnem
2015 1414 2015-02-18 Uchwała Uchwała nr IV/20/2015 Rady Gminy Poświętne z dnia 7 stycznia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Poświętne na rok 2015
2015 355 2015-01-16 Uchwała Uchwała nr XXX/194/2014 Rady Gminy Poświętne z dnia 31 marca 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2014 r.
2014 11191 2014-12-05 Uchwała Uchwała nr XXXIV/233/2014 Rady Gminy Poświętne z dnia 26 września 2014r. w sprawie zmiany Uchwały nr X/51/07 Rady Gminy Poświętne z dnia 18 grudnia 2007 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg na drogach gminnych
2014 11190 2014-12-05 Uchwała Uchwała nr XXXIV/231/2014 Rady Gminy Poświętne z dnia 26 września 2014r. zmieniająca uchwałę Nr XXV/153/2013 Rady Gminy Poświętne z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Poświętne
2014 11189 2014-12-05 Uchwała Uchwała nr XXXIV/229/2014 Rady Gminy Poświętne z dnia 26 września 2014r. w sprawie ustanowienia dopłaty dla „Rodzin 3+ w Gminie Poświętne” do opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują rodziny wielodzietne.
2014 11188 2014-12-05 Uchwała Uchwała nr XXXIV/228/2014 Rady Gminy Poświętne z dnia 26 września 2014r. zmieniająca Uchwałę Nr XIX/115/2012 Rady Gminy Poświętne z dnia 27 listopada 2012 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz w sprawie warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2014 11187 2014-12-05 Uchwała Uchwała nr XXXIV/225/2014 Rady Gminy Poświętne z dnia 26 września 2014r. w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej w Wólce Dąbrowickiej
2014 10959 2014-12-03 Uchwała Uchwała nr XXXII/215/2014 Rady Gminy Poświętne z dnia 27 czerwca 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2014 r.
2014 10807 2014-12-01 Uchwała Uchwała nr XXXIV/236/2014 Rady Gminy Poświętne z dnia 26 września 2014r. w sprawie opłaty targowej
2014 10806 2014-12-01 Uchwała Uchwała nr XXXIV/235/2014 Rady Gminy Poświętne z dnia 26 września 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2014 10805 2014-12-01 Uchwała Uchwała nr XXXIV/234/2014 Rady Gminy Poświętne z dnia 26 września 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień z tego podatku na 2015 r.
2014 10543 2014-11-21 Uchwała Uchwała nr XXXI/211/2014 Rady Gminy Poświętne z dnia 21 maja 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2014 r.
2014 10014 2014-11-03 Uchwała Uchwała nr XXIX/187/2014 Rady Gminy Poświętne z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2014 r.
2014 9728 2014-10-17 Uchwała Uchwała nr XXVIII/176/2013 Rady Gminy Poświętne z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków budżetu Gminy Poświętne niewygasających z upływem roku budżetowego 2013
2014 9727 2014-10-17 Uchwała Uchwała nr XXVIII/175/2013 Rady Gminy Poświętne z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2013 r.
2014 8743 2014-09-25 Uchwała Uchwała nr XXVII/166/2013 Rady Gminy Poświętne z dnia 22 listopada 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2013 r.
2014 8742 2014-09-25 Uchwała Uchwała nr XXVI/164/2013 Rady Gminy Poświętne z dnia 18 września 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2013 rok.
2014 8011 2014-08-25 Uchwała Uchwała nr XXXII/216/2014 Rady Gminy Poświętne z dnia 27 czerwca 2014r. zmieniająca uchwałę nr XIX/116/2012 Rady Gminy Poświętne z dnia 27 listopada 2012 roku w sprawie przyjęcia programu „Rodzina 3+ w Gminie Poświętne”
2014 7785 2014-08-12 Uchwała Uchwała nr XXV/147/2013 Rady Gminy Poświętne z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2013 r.
2014 7685 2014-08-07 Uchwała Uchwała nr XXIV/137/2013 Rady Gminy Poświętne z dnia 6 maja 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2013 r.
2014 6978 2014-07-18 Uchwała Uchwała nr XXIII/132/2013 Rady Gminy Poświętne z dnia 12 marca 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2013 r.
2014 6428 2014-07-03 Uchwała Uchwała nr XXXI/207/2014 Rady Gminy Poświętne z dnia 21 maja 2014r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych z terenu Gminy Poświętne.
2014 6427 2014-07-03 Uchwała Uchwała nr XXXI/206/2014 Rady Gminy Poświętne z dnia 21 maja 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania nieodpłatnie z pomocy w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2014 6426 2014-07-03 Uchwała Uchwała nr XXXI/204/2014 Rady Gminy Poświętne z dnia 21 maja 2014r. w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej w Międzylesiu
2014 6363 2014-07-03 Uchwała Uchwała nr XXII/127/2013 Rady Gminy Poświętne z dnia 30 stycznia 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2013 r.
2014 5638 2014-06-04 Uchwała Uchwała nr XXI/120/2012 Rady Gminy Poświętne z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2012 r.
2014 5261 2014-05-27 Uchwała Uchwała nr XIX/104/2012 Rady Gminy Poświętne z dnia 27 listopada 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2012 r.
2014 4743 2014-05-09 Uchwała Uchwała nr XXX/202/2014 Rady Gminy Poświętne z dnia 31 marca 2014r. w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w uchwale Nr XIX/105/2012 Rady Gminy Poświętne w sprawie podziału gminy Poświętne na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2014 4742 2014-05-09 Uchwała Uchwała nr XXX/201/2014 Rady Gminy Poświętne z dnia 31 marca 2014r. w sprawie przyjęcia ,,Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Poświętne’’.
2014 4067 2014-04-15 Uchwała Uchwała nr XVII/94/2012 Rady Gminy Poświętne z dnia 26 września 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2012 r.
2014 3038 2014-03-27 Uchwała Uchwała nr XVI/88/2012 Rady Gminy Poświętne z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2012 r.
2014 1591 2014-02-20 Uchwała Uchwała nr XXIX/190/2014 Rady Gminy Poświętne z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
2014 188 2014-01-10 Uchwała Uchwała nr XXVIII/180/2013 Rady Gminy Poświętne z dnia 30 grudnia 2013r. zmieniająca uchwałę nr XIX/116/2012 Rady Gminy Poświętne z dnia 27 listopada 2012 roku w sprawie przyjęcia Programu „Rodzina 3+ w Gminie Poświętne”
2014 187 2014-01-10 Uchwała Uchwała nr XXVIII/179/2013 Rady Gminy Poświętne z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Poświętne na rok 2014
2014 186 2014-01-10 Uchwała Uchwała nr XXVIII/177/2013 Rady Gminy Poświętne z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych za udział w działaniach ratowniczych oraz szkoleniach pożarniczych
2013 12466 2013-12-02 Uchwała Uchwała nr XXVII/172/2013 Rady Gminy Poświętne z dnia 22 listopada 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Poświętne
2013 12465 2013-12-02 Uchwała Uchwała nr XXVII/171/2013 Rady Gminy Poświętne z dnia 22 listopada 2013r. w sprawie zmiany uchwały nr XXVI/158/2013 Rady Gminy Poświętne z dnia 18 września 2013 r., zmieniającej uchwałę Nr VIII/46/2011 Rady Gminy Poświętne z dnia 25 sierpnia 2011 r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola prowadzone przez Gminę Poświętne
2013 12464 2013-12-02 Uchwała Uchwała nr XXVII/169/2013 Rady Gminy Poświętne z dnia 22 listopada 2013r. w sprawie opłaty targowej na rok 2014
2013 12463 2013-12-02 Uchwała Uchwała nr XXVII/168/2013 Rady Gminy Poświętne z dnia 22 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2014 r.
2013 12462 2013-12-02 Uchwała Uchwała nr XXVII/167/2013 Rady Gminy Poświętne z dnia 22 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień z tego podatku na 2014 r.
2013 12461 2013-12-02 Uchwała Uchwała nr XXVI/158/2013 Rady Gminy Poświętne z dnia 18 września 2013r. zmieniająca uchwałę Nr VIII/46/2011 Rady Gminy Poświętne z dnia 25 sierpnia 2011 r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola prowadzone przez Gminę Poświętne
2013 11395 2013-11-07 Uchwała Uchwała nr VII/33/2011 Rady Gminy Poświętne z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2011 r.
2013 11193 2013-10-31 Uchwała Uchwała nr VIII/45/2011 Rady Gminy Poświętne z dnia 25 sierpnia 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2011 r.
2013 10563 2013-10-22 Uchwała Uchwała nr X/49/2011 Rady Gminy Poświętne z dnia 28 października 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2011 r.
2013 9831 2013-09-27 Uchwała Uchwała nr XXVI/161/2013 Rady Gminy Poświętne z dnia 18 września 2013r. zmieniająca Uchwałę Nr XXV/153/2013 z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Poświętne
2013 9830 2013-09-27 Uchwała Uchwała nr XXV/153/2013 Rady Gminy Poświętne z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Poświętne
2013 8971 2013-08-05 Uchwała Uchwała nr XXV/154/2013 Rady Gminy Poświętne z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Poświętnem
2013 8970 2013-08-05 Uchwała Uchwała nr XXV/150/2013 Rady Gminy Poświętne z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie ustalenia regulaminu udostępnienia boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Cygów realizowanego w ramach osi 4 LEADER, działanie 4.1/413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju PROW 2007-2013 dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi"– Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, projekt pn.: ”Budowa boiska sortowego wielofunkcyjnego w Cygowie gmina Poświętne”
2013 8934 2013-08-05 Uchwała Uchwała nr VI/26/2011 Rady Gminy Poświętne z dnia 31 marca 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2011 r.
2013 7718 2013-07-09 Uchwała Uchwała nr III/9/2010 Rady Gminy Poświętne z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2010 r.
2013 6688 2013-06-17 Uchwała Uchwała nr XXVI/144/2010 Rady Gminy Poświętne z dnia 28 października 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2010 r.
2013 5951 2013-05-28 Uchwała Uchwała nr XXIV/142/2013 Rady Gminy Poświętne z dnia 6 maja 2013r. w sprawie zmiany uchwały zmieniającej uchwałę Nr VII/44/2003 Rady Gminy w Poświętnem z dnia 25 września 2003 roku w sprawie zatwierdzenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Poświętnem
2013 5950 2013-05-28 Uchwała Uchwała nr XXIV/141/2013 Rady Gminy Poświętne z dnia 6 maja 2013r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Poświętne.
2013 5949 2013-05-28 Uchwała Uchwała nr XXIII/136/2013 Rady Gminy Poświętne z dnia 12 marca 2013r. zmieniająca uchwałę Nr VII/44/2003 Rady Gminy w Poświętnem z dnia 25 września 2003 roku w sprawie zatwierdzenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Poświętnem
2013 3975 2013-04-03 Uchwała Uchwała nr XX/111/09 Rady Gminy Poświętne z dnia 27 października 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2009 rok
2013 3703 2013-03-27 Uchwała Uchwała nr XIX/110/2009 Rady Gminy Poświętne z dnia 31 sierpnia 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2009 r.
2013 3456 2013-03-21 Uchwała Uchwała nr XXI/119/09 Rady Gminy Poświętne z dnia 16 grudnia 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2009 r.
2013 378 2013-01-11 Uchwała Uchwała nr XXI/125/2012 Rady Gminy Poświętne z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie opłaty targowej
2013 377 2013-01-11 Uchwała Uchwała nr XXI/124/2012 Rady Gminy Poświętne z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Poświętne
2013 376 2013-01-11 Uchwała Uchwała nr XXI/123/2012 Rady Gminy Poświętne z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Poświętne na rok 2013
2013 375 2013-01-11 Uchwała Uchwała nr XXI/121/2012 Rady Gminy Poświętne z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków budżetu Gminy Poświętne niewygasających z upływem roku budżetowego 2012
2012 10092 2012-12-21 Uchwała Uchwała nr XVI/80/08 Rady Gminy Poświętne z dnia 18 grudnia 2008r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2008 rok
2012 9084 2012-12-12 Uchwała Uchwała nr XIX/114/2012 Rady Gminy Poświętne z dnia 27 listopada 2012r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów z terenu Gminy Poświętne, na których zamieszkują mieszkańcy
2012 9083 2012-12-12 Uchwała Uchwała nr XIX/115/2012 Rady Gminy Poświętne z dnia 27 listopada 2012r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy
2012 9082 2012-12-12 Uchwała Uchwała nr XIX/113/2012 Rady Gminy Poświętne z dnia 27 listopada 2012r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2012 9081 2012-12-12 Uchwała Uchwała nr XIX/112/2012 Rady Gminy Poświętne z dnia 27 listopada 2012r. w sprawie stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od jednego mieszkańca
2012 9080 2012-12-12 Uchwała Uchwała nr XIX/111/2012 Rady Gminy Poświętne z dnia 27 listopada 2012r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2012 9079 2012-12-12 Uchwała Uchwała nr XIX/110/2012 Rady Gminy Poświętne z dnia 27 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej, zasad poboru, określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso
2012 9078 2012-12-12 Uchwała Uchwała nr XIX/109/2012 Rady Gminy Poświętne z dnia 27 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
2012 9077 2012-12-12 Uchwała Uchwała nr XIX/108/2012 Rady Gminy Poświętne z dnia 27 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień z tego podatku
2012 9076 2012-12-12 Uchwała Uchwała nr XIX/107/2012 Rady Gminy Poświętne z dnia 27 listopada 2012r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego na 2013 rok
2012 9075 2012-12-12 Uchwała Uchwała nr XIX/106/2012 Rady Gminy Poświętne z dnia 27 listopada 2012r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.
2012 9074 2012-12-12 Uchwała Uchwała nr XIX/105/2012 Rady Gminy Poświętne z dnia 20 listopada 2012r. w sprawie podziału gminy Poświętne na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2012 9073 2012-12-12 Uchwała Uchwała nr XIX/116/2012 Rady Gminy Poświętne z dnia 27 listopada 2012r. w sprawie przyjęcia programu „Rodzina 3+ w Gminie Poświętne”
2012 6847 2012-10-16 Uchwała Uchwała nr XVII/99/2012 Rady Gminy Poświętne z dnia 26 września 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Gminnej Bibliotece Publicznej w Poświętnem
2012 6846 2012-10-16 Uchwała Uchwała nr XVII/98/2012 Rady Gminy Poświętne z dnia 26 września 2012r. w sprawie podziału gminy Poświętne na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2012 6845 2012-10-16 Uchwała Uchwała nr XVII/97/2012 Rady Gminy Poświętne z dnia 26 września 2012r. w sprawie podziału gminy Poświętne na stałe okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2012 3244 2012-04-10 Uchwała Uchwała nr XV/85/2012 Rady Gminy Poświętne z dnia 27 marca 2012r. zmieniająca uchwałę Nr X/64/04 Rady Gminy w Poświętnem z dnia 22 marca 2004r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i warunków sprzedaży napojów alkoholowych na terenie Gminy Poświętne, zmieniona uchwałą Nr XXIII/138/06 z dnia 29 czerwca 2006r., uchwałą Nr VI/24/07 z dnia 30 marca 2007r. i uchwała Nr XXI/124/09 z dnia 16 grudnia 2009r.
2012 3243 2012-04-10 Uchwała Uchwała nr XV/86/2012 Rady Gminy Poświętne z dnia 27 marca 2012r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Poświętne.
2012 2610 2012-03-15 Uchwała Uchwała nr XIV/78/2012 Rady Gminy Poświętne z dnia 1 marca 2012r. w sprawie zasad wynajmowania lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Poświętne, którymi gospodaruje Wójt Gminy Poświętne.
2012 2609 2012-03-15 Uchwała Uchwała nr XIV/76/2012 Rady Gminy Poświętne z dnia 1 marca 2012r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy  Poświętne
2012 2278 2012-03-07 Uchwała Uchwała nr XIII/73/2012 Rady Gminy Poświętne z dnia 19 stycznia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Poświętne na rok 2012
2012 1822 2012-02-24 Uchwała Uchwała nr XVIII/100/2009 Rady Gminy Poświętne z dnia 28 kwietnia 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2009 r.
2011 8642 2011-12-31 Uchwała Uchwała nr XII/65/2011 Rady Gminy Poświętne z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr XI/56/2011 Rady Gminy Poświętne z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień z tego podatku.
2011 7665 2011-12-16 Uchwała Uchwała nr XI/56/2011 Rady Gminy Poświętne z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień z tego podatku
2011 7666 2011-12-16 Uchwała Uchwała nr XI/57/2011 Rady Gminy Poświętne z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
2011 7667 2011-12-16 Uchwała Uchwała nr XI/58/2011 Rady Gminy Poświętne z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie opłaty targowej i określenia sposobu wynagrodzenia za inkaso
2011 6180 2011-11-10 Uchwała Uchwała nr X/54/2011 Rady Gminy Poświętne z dnia 28 października 2011r. zmieniająca uchwałę nr VIII/46/2011 Rady Gminy Poświętne z dnia 25 sierpnia 2011 r. w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola prowadzone przez Gminę Poświętne
2011 5345 2011-09-16 Uchwała Uchwała nr VIII/42/2011 Rady Gminy Poświętne z dnia 24 sierpnia 2011r. w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Starostwa Powiatu Wołomińskiego, Wydział Zarządzania Kryzysowego na zakup pompy wysokowydajnej do celów przeciwpowodziowych na terenie Powiatu Wołomińskiego
2011 5346 2011-09-16 Uchwała Uchwała nr VIII/43/2011 Rady Gminy Poświętne z dnia 25 sierpnia 2011r. w sprawie wyrażenia zgody na zakup wozu strażackiego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowych Ręczajach
2011 5347 2011-09-16 Uchwała Uchwała nr VIII/46/2011 Rady Gminy Poświętne z dnia 25 sierpnia 2011r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola prowadzone przez Gminę Poświętne
2011 3914 2011-07-14 Uchwała Uchwała nr VII/37/2011 Rady Gminy Poświętne z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie określenia zasad umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Poświętne oraz jej jednostkom podległym
2011 1598 2011-03-31 Uchwała Uchwała nr V/19/2011 Rady Gminy Poświętne z dnia 28 lutego 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Poświętne na rok 2011
2011 604 2011-02-16 Uchwała Uchwała nr IV/16/2011 Rady Gminy Poświętne z dnia 13 stycznia 2011r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego gminy Poświętne w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji
2010 6108 2010-12-08 Uchwała Uchwała nr XXVI/145/2010 Rady Gminy Poświętne z dnia 28 października 2010r. w sprawie opłaty targowej
2010 6109 2010-12-08 Uchwała Uchwała nr XXVI/146/2010 Rady Gminy Poświętne z dnia 28 października 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień z tego podatku
2010 6110 2010-12-08 Uchwała Uchwała nr XXVI/147/2010 Rady Gminy Poświętne z dnia 28 października 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień z tego podatku
2010 4673 2010-10-18 Uchwała Uchwała nr XXV/142/2010 Rady Gminy Poświętne z dnia 10 sierpnia 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2010 r.
2010 4671 2010-10-18 Uchwała Uchwała nr XXV/140/2010 Rady Gminy Poświętne z dnia 10 sierpnia 2010r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, szkół i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Poświętne przez inne niż Gmina Poświętne osoby prawne i osoby fizyczne oraz ustalenia trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania
2010 4672 2010-10-18 Uchwała Uchwała nr XXV/141/2010 Rady Gminy Poświętne z dnia 10 sierpnia 2010r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola, dla których organem prowadzącym jest Gmina Poświętne
2010 3550 2010-08-07 Uchwała Uchwała nr XXIV/136/2010 Rady Gminy Poświętne z dnia 28 maja 2010r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2010 r.
2010 3551 2010-08-07 Uchwała Uchwała nr XXIV/138/2010 Rady Gminy Poświętne z dnia 28 maja 2010r. w sprawie założenia Przedszkola Samorządowego w Nowych Reczajach
2010 3130 2010-07-10 Uchwała Uchwała nr XXII/127/2010 Rady Gminy Poświętne z dnia 4 marca 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Poświętne na 2010 r.
2010 2762 2010-06-24 Uchwała Uchwała nr XXIII/133/2010 Rady Gminy Poświętne z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy i udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy za 2009 rok
2010 860 2010-03-20 Uchwała Uchwała nr XXI /121/09 Rady Gminy Poświętne z dnia 16 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Poświętne na rok 2010
2010 861 2010-03-20 Uchwała Uchwała nr XXI/124/09 Rady Gminy Poświętne z dnia 16 grudnia 2009r. zmieniająca uchwałę Nr X/64/04 Rady Gminy w Poświętnem z dnia 22 marca 2004r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu ( z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i warunków sprzedaży napojów alkoholowych na terenie Gminy Poświętne, zmieniona uchwałą Nr XXIII/138/06 z dnia 29 czerwca 2006r i uchwałą Nr VI/24/07 z dnia 30 marca 2007r.
2010 514 2010-02-20 Uchwała Uchwała nr XV/72/08 Rady Gminy Poświętne z dnia 14 listopada 2008r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2008 rok
2009 5439 2009-12-02 Uchwała Uchwała nr XX/117/09 Rady Gminy Poświętne z dnia 27 października 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień z tego podatku
2009 5438 2009-12-02 Uchwała Uchwała nr XX/116/09 Rady Gminy Poświętne z dnia 27 października 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień z tego podatku
2009 5437 2009-12-02 Uchwała Uchwała nr XX/115/09 Rady Gminy Poświętne z dnia 27 października 2009r. w sprawie opłaty targowej
2009 2819 2009-06-28 Uchwała Uchwała nr XVIII/105/09 Rady Gminy Poświętne z dnia 28 kwietnia 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale nr VII/44/2003 Rady Gminy w Poświętnem z dnia 25 września 2003r. w sprawie zatwierdzenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Poświętnem
2009 2820 2009-06-28 Uchwała Uchwała nr XVIII/106/09 Rady Gminy Poświętne z dnia 28 kwietnia 2009r. zmieniająca uchwalę nr XVII/95/09 w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków do wynagradzania zasadniczego oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw
2009 2382 2009-06-09 Uchwała Uchwała nr XVII/95/09 Rady Gminy Poświętne z dnia 26 marca 2009r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków do wynagradzania zasadniczego oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw
2009 2383 2009-06-09 Uchwała Uchwała nr XVII/96/09 Rady Gminy Poświętne z dnia 26 marca 2009r. w sprawie regulaminu określającego tryb i kryteria przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Poświętne ze specjalnego funduszu nagród
2009 1183 2009-04-08 Uchwała Uchwała nr XVI/82/08 Rady Gminy Poświętne z dnia 18 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Poświętne na rok 2009
2009 51 2009-01-16 Uchwała Uchwała nr XVI/86/08 Rady Gminy Poświętne z dnia 18 grudnia 2008r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków do wynagradzania zasadniczego oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw.
2009 52 2009-01-16 Uchwała Uchwała nr XVI/87/08 Rady Gminy Poświętne z dnia 18 grudnia 2008r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Poświętne