Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 129

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 10989 2019-09-20 Uchwała Uchwała nr XVI.81.19 Rady Gminy Pniewy z dnia 19 września 2019 r. w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności dotychczasowego Publicznego Gimnazjum im. Wojciecha Siemiona w Kruszewie.
2019 10482 2019-09-05 Uchwała Uchwała nr XV.77.19 Rady Gminy Pniewy z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie: ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Pniewy po 1 września 2019 roku.
2019 9876 2019-08-16 Uchwała Uchwała nr XIV.74.19 Rady Gminy Pniewy z dnia 9 sierpnia 2019 r. w sprawie: ustalenia miejscowości, w których pobiera się opłatę miejscową, dziennych stawek opłaty miejscowej oraz zasad poboru tej opłaty.
2019 9456 2019-08-02 Uchwała Uchwała nr XIII.71.19 Rady Gminy Pniewy z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie określenia kosztów usług opieki wytchnieniowej i zasad zwolnienia i zwrotu wydatków w zakresie udzielania pomocy w formie usług opieki wytchnieniowej dla osób objętych resortowym Programem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej "Opieka wytchnieniowa" – edycja 2019
2019 9455 2019-08-02 Uchwała Uchwała nr XIII.69.19 Rady Gminy Pniewy z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie nadania statutu Gminy Pniewy.
2019 9454 2019-08-02 Uchwała Uchwała nr XIII.68.19 Rady Gminy Pniewy z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie ustalenia miejscowości, w których pobiera się opłatę miejscową, dziennych stawek opłaty miejscowej oraz zasad poboru tej opłaty.
2019 8412 2019-07-05 Uchwała Uchwała nr XI.63.19 Rady Gminy Pniewy z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr VIII.37.19 Rady Gminy Pniewy z dnia 21 marca 2019 r. dotyczącej ustalenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania, w związku z przystąpieniem Gminy Pniewy do Programu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej: „Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych” – edycja 2019.
2019 7219 2019-06-07 Uchwała Uchwała nr X.53.19 Rady Gminy Pniewy z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie: uchwalenia „Regulaminu dostarczania wody na terenie Gminy Pniewy”
2019 7047 2019-06-04 Uchwała Uchwała nr X.52.19 Rady Gminy Pniewy z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie:zmiany wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Pniewy.
2019 5550 2019-04-24 Uchwała Uchwała nr IX.47.19 Rady Gminy Pniewy z dnia 18 kwietnia 2019 r. w sprawie określenia metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty
2019 4140 2019-03-29 Uchwała Uchwała nr VIII.43.19 Rady Gminy Pniewy z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi i zapobiegania bezdomności zwierząt na rok 2019 w Gminie Pniewy.
2019 4139 2019-03-29 Uchwała Uchwała nr VIII.38.19 Rady Gminy Pniewy z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych
2019 4138 2019-03-29 Uchwała Uchwała nr VIII.37.19 Rady Gminy Pniewy z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie ustalenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.
2019 2760 2019-03-01 Uchwała Uchwała nr VI.34.19 Rady Gminy Pniewy z dnia 1 marca 2019 r. w sprawie: zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2019 1121 2019-01-23 Uchwała Uchwała nr IV.24.18 Rady Gminy Pniewy z dnia 28 grudnia 2018 r. UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY PNIEWY NA ROK 2019
2019 366 2019-01-09 Uchwała Uchwała nr IV.28.18 Rady Gminy Pniewy z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie: podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
2019 365 2019-01-09 Uchwała Uchwała nr IV.27.18 Rady Gminy Pniewy z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie udzielania pomocy w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
2019 364 2019-01-09 Uchwała Uchwała nr IV.26.18 Rady Gminy Pniewy z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie: ustanowienia gminnego wieloletniego programu osłonowego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
2018 12309 2018-12-12 Uchwała Uchwała nr II.21.18 Rady Gminy Pniewy z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie: wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego.
2018 12308 2018-12-12 Uchwała Uchwała nr II.17.18 Rady Gminy Pniewy z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
2018 12307 2018-12-12 Uchwała Uchwała nr II.18.18 Rady Gminy Pniewy z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie: zamiany uchwały nr XXII/159/2004 Rady Gminy Pniewy z dnia 13 grudnia 2004 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Pniewy.
2018 12306 2018-12-12 Uchwała Uchwała nr II.16.18 Rady Gminy Pniewy z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2019 rok
2018 11201 2018-11-19 Uchwała Uchwała nr XLII.197.18 Rady Gminy Pniewy z dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
2018 11200 2018-11-19 Uchwała Uchwała nr XLII.196.18 Rady Gminy Pniewy z dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2019 rok
2018 11199 2018-11-19 Uchwała Uchwała nr XLII.195.18 Rady Gminy Pniewy z dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2019 rok
2018 9889 2018-10-18 Uchwała Uchwała nr XXXII.158.17 Rady Gminy Pniewy z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie: zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2018 8715 2018-09-14 Uchwała Uchwała nr XXXI.191.18 Rady Gminy Pniewy z dnia 11 września 2018 r. w sprawie: uchwalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Pniewy.
2018 8714 2018-09-14 Uchwała Uchwała nr XXXIX.189.18 Rady Gminy Pniewy z dnia 11 września 2018 r. w sprawie: ustalenia zasad usytuowania na terenie gminy Pniewy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
2018 8713 2018-09-14 Uchwała Uchwała nr XXXIX.188.18 Rady Gminy Pniewy z dnia 11 września 2018 r. w sprawie: ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Pniewy.
2018 6749 2018-07-03 Uchwała Uchwała nr XXXVI.176.18 Rady Gminy Pniewy z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Pniewy zatwierdzonego uchwałą Nr XXIX/208/2002 Rady Gminy Pniewy z dnia 28 czerwca 2002 r. (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 221 poz. 5600 z dnia 20 sierpnia 2002 r.).
2018 5703 2018-05-30 Uchwała Uchwała nr XXXVI.174.18 Rady Gminy Pniewy z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie: odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscu publicznym.
2018 5142 2018-05-11 Uchwała Uchwała nr XXXV.172.18 Rady Gminy Pniewy z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie: podziału gminy Pniewy na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018 3035 2018-03-27 Uchwała Uchwała nr XXXIV.163.18 Rady Gminy Pniewy z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie: podziału Gminy Pniewy na stałe okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.
2018 3034 2018-03-27 Uchwała Uchwała nr XXXIV.161.18 Rady Gminy Pniewy z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie: przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Pniewy na rok 2018”.
2018 21 2018-01-02 Uchwała Uchwała nr XXIX.142.17 Rady Gminy Pniewy z dnia 13 listopada 2017 r. w sprawie: nadania nazw ulic drogom gminnym na terenie wsi Kocerany.
2017 11221 2017-12-05 Uchwała Uchwała nr XXIX.141.17 Rady Gminy Pniewy z dnia 13 listopada 2017 r. w sprawie:określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2017 11220 2017-12-05 Uchwała Uchwała nr XXIX.140.17 Rady Gminy Pniewy z dnia 13 listopada 2017 r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
2017 11219 2017-12-05 Uchwała Uchwała nr XXIX.139.17 Rady Gminy Pniewy z dnia 13 listopada 2017 r. w sprawie: obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2018 rok
2017 11218 2017-12-05 Uchwała Uchwała nr XXIX.138.17 Rady Gminy Pniewy z dnia 13 listopada 2017 r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2018 rok.
2017 4192 2017-04-27 Uchwała Uchwała nr XXIII.118.17 Rady Gminy Pniewy z dnia 20 marca 2017r. w sprawie: przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Pniewy w 2017 roku.
2017 3476 2017-04-10 Uchwała Uchwała nr XXIII.117.17 Rady Gminy Pniewy z dnia 20 marca 2017 r. w sprawie: dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.
2017 3475 2017-04-10 Uchwała Uchwała nr XXIII.116.17 Rady Gminy Pniewy z dnia 20 marca 2017 r. w sprawie: uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Pniewy na lata 2017 - 2021.
2017 357 2017-01-16 Uchwała Uchwała nr XVIII.88.16 Rady Gminy Pniewy z dnia 28 października 2016r. w sprawie: określenia zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Pniewy na realizację zadań związanych z usuwaniem i unieszkodliwianiem wyrobów zawierających azbest pochodzących z terenu gminy Pniewy
2016 9990 2016-11-23 Uchwała Uchwała nr XIX.92.16 Rady Gminy Pniewy z dnia 18 listopada 2016r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
2016 9989 2016-11-23 Uchwała Uchwała nr XIX.91.16 Rady Gminy Pniewy z dnia 18 listopada 2016r. w sprawie: obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2017 rok.
2016 9988 2016-11-23 Uchwała Uchwała nr XIX.90.16 Rady Gminy Pniewy z dnia 18 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2017 rok.
2016 9677 2016-11-14 Uchwała Uchwała nr XVIII.87.16 Rady Gminy Pniewy z dnia 28 października 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli udzielających uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz prowadzących gimnastykę korekcyjną w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Pniewy.
2016 8256 2016-09-22 Uchwała Uchwała nr XVII.84.16 Rady Gminy Pniewy z dnia 5 września 2016r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i zagospodarowania tych odpadów.
2016 3481 2016-04-14 Uchwała Uchwała nr XIV.71.16 Rady Gminy Pniewy z dnia 16 marca 2016r. w sprawie: przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Pniewy w 2016 roku.
2016 2738 2016-03-18 Uchwała Budżetowa Uchwała budżetowa nr XII.60.15 Rady Gminy Pniewy z dnia 30 grudnia 2015r.
2016 1540 2016-02-19 Uchwała Uchwała nr XII.65.15 Rady Gminy Pniewy z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie: rozwiązania Straży Gminnej w Pniewach.
2016 1030 2016-02-02 Uchwała Uchwała nr XII.64.15 Rady Gminy Pniewy z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie: zmiany terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości
2015 9531 2015-11-25 Uchwała Uchwała nr X.54.15 Rady Gminy Pniewy z dnia 16 listopada 2015r. w sprawie: określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2015 9530 2015-11-25 Uchwała Uchwała nr X.53.15 Rady Gminy Pniewy z dnia 16 listopada 2015r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2015 9529 2015-11-25 Uchwała Uchwała nr X.51.15 Rady Gminy Pniewy z dnia 16 listopada 2015r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2016 rok
2015 9528 2015-11-25 Uchwała Uchwała nr X.52.15 Rady Gminy Pniewy z dnia 16 listopada 2015r. w sprawie: obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2015 5994 2015-07-08 Uchwała Uchwała nr VII.38.15 Rady Gminy Pniewy z dnia 22 czerwca 2015r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych jednostek oświatowych prowadzonych na terenie Gminy Pniewy oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.
2015 5833 2015-07-01 Uchwała Uchwała nr VI.28.15 Rady Gminy Pniewy z dnia 25 maja 2015r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Pniewach
2014 10454 2014-11-19 Uchwała Uchwała nr XLVI/218/14 Rady Gminy Pniewy z dnia 5 listopada 2014r. w sprawie: obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2015 rok.
2014 10453 2014-11-19 Uchwała Uchwała nr XLVI/217/14 Rady Gminy Pniewy z dnia 5 listopada 2014r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2015 rok.
2014 6690 2014-07-10 Uchwała Uchwała nr XLVIII/259/10 Rady Gminy Pniewy z dnia 12 lipca 2010r. w sprawie zaliczenia dróg lokalnych do kategorii dróg gminnych
2014 6689 2014-07-10 Uchwała Uchwała nr XLIII/205/14 Rady Gminy Pniewy z dnia 27 czerwca 2014r. w sprawie zmiany wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i stawki tej opłaty.
2014 5974 2014-06-17 Uchwała Uchwała nr XLII/203/14 Rady Gminy Pniewy z dnia 23 maja 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Pniewy na obszarze działek nr 140/3 i 191 położonych we wsi Wola Pniewska
2014 5973 2014-06-17 Uchwała Uchwała nr XLII/202/14 Rady Gminy Pniewy z dnia 23 maja 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Pniewy.
2014 4044 2014-04-15 Uchwała Uchwała nr XLI/194/14 Rady Gminy Pniewy z dnia 10 kwietnia 2014r. w sprawie uchylenia w całości uchwały Rady Gminy Pniewy Nr XXXVIII/177/13 z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Pniewy w zakresie objętym skargą Wojewody Mazowieckiego znak LEX-I.0552.2.2014.BŁ z dnia 21 marca 2014 r.
2014 3800 2014-04-09 Uchwała Uchwała nr XL/190/14 Rady Gminy Pniewy z dnia 26 marca 2014r. w sprawie: nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Pniewach.
2014 1592 2014-02-20 Uchwała Uchwała nr XXXIX/181/14 Rady Gminy Pniewy z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
2014 1398 2014-02-12 Uchwała Uchwała nr XXXIX/184/14 Rady Gminy Pniewy z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
2014 1397 2014-02-12 Uchwała Uchwała nr XXXIX/182/14 Rady Gminy Pniewy z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
2014 1396 2014-02-12 Uchwała Uchwała nr XXXIX/180/14 Rady Gminy Pniewy z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
2014 701 2014-01-27 Uchwała Budżetowa Uchwała budżetowa nr XXXVIII/175/13 Rady Gminy Pniewy z dnia 30 grudnia 2013r.
2014 638 2014-01-23 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/177/13 Rady Gminy Pniewy z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Pniewy
2013 12206 2013-11-25 Uchwała Uchwała nr XXXVI/167/13 Rady Gminy Pniewy z dnia 15 listopada 2013r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2014 rok.
2013 12205 2013-11-25 Uchwała Uchwała nr XXXVI/166/13 Rady Gminy Pniewy z dnia 15 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2014 rok
2013 6368 2013-06-05 Uchwała Uchwała nr XXXI/154/13 Rady Gminy Pniewy z dnia 10 maja 2013r. w sprawie ustanowienia herbu, flagi i pieczęci Gminy Pniewy
2013 6367 2013-06-05 Uchwała Uchwała nr XXXI/153/13 Rady Gminy Pniewy z dnia 10 maja 2013r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Pniewy.
2013 5830 2013-05-27 Uchwała Uchwała nr Nr XXX/150/13 Rady Gminy Pniewy z dnia 20 marca 2013r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez gminę Pniewy.
2013 5829 2013-05-27 Uchwała Uchwała nr XXX/149/13 Rady Gminy Pniewy z dnia 20 marca 2013r. w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Pniewy.
2013 1987 2013-02-18 Uchwała Uchwała nr XXVIII/136/13 Rady Gminy Pniewy z dnia 29 stycznia 2013r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pniewach.
2013 1986 2013-02-18 Uchwała Uchwała nr XXVIII/142/13 Rady Gminy Pniewy z dnia 29 stycznia 2013r. w sprawie podziału Gminy Pniewy na stałe obwody głosowania oraz ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2013 447 2013-01-11 Uchwała Uchwała nr XXVI/132/12 Rady Gminy Pniewy z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez gminę Pniewy.
2013 446 2013-01-11 Uchwała Uchwała nr XXVI/131/12 Rady Gminy Pniewy z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Pniewy
2013 445 2013-01-11 Uchwała Uchwała nr XXVI/130/12 Rady Gminy Pniewy z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Pniewy.
2013 444 2013-01-11 Uchwała Uchwała nr XXVI/129/12 Rady Gminy Pniewy z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości.
2013 443 2013-01-11 Uchwała Uchwała nr XXVI/128/12 Rady Gminy Pniewy z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i stawki tej opłaty.
2012 8976 2012-12-11 Uchwała Uchwała nr XXIV/122/12 Rady Gminy Pniewy z dnia 23 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2013 rok
2012 8975 2012-12-11 Uchwała Uchwała nr XXIV/121/12 Rady Gminy Pniewy z dnia 23 listopada 2012r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2012 7922 2012-11-21 Uchwała Uchwała nr XXIII/118/12 Rady Gminy Pniewy z dnia 30 października 2012r. w sprawie podziału Gminy Pniewy na stałe okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.
2012 7921 2012-11-21 Uchwała Uchwała nr XXIII/113/12 Rady Gminy Pniewy z dnia 30 października 2012r. w sprawie przyjęcia Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Pniewy na lata 2012 – 2032.
2012 4999 2012-06-29 Uchwała Uchwała nr XVIII/106/12 Rady Gminy Pniewy z dnia 14 czerwca 2012r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Pniewy uchwalonego Uchwałą Nr XXIX/208/2002 Rady Gminy w Pniewach z dnia 28 czerwca 2002r. na obszarze:
2012 3857 2012-05-07 Uchwała Uchwała nr XVII/99/12 Rady Gminy Pniewy z dnia 2 kwietnia 2012r. w sprawie przyjęcia Programu zapobiegania bezdomności zwierząt domowych na terenie gminy Pniewy w 2012 roku.
2012 2356 2012-03-08 Uchwała Uchwała nr XV/87/12 Rady Gminy Pniewy z dnia 23 lutego 2012r. w sprawie uchwalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Pniewy.
2012 2354 2012-03-08 Uchwała Uchwała nr XV/88/12 Rady Gminy Pniewy z dnia 23 lutego 2012r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Pniewy na lata 2012-2016
2012 2353 2012-03-08 Uchwała Uchwała nr XV/86/12 Rady Gminy Pniewy z dnia 23 lutego 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr LI/272/10 Rady Gminy Pniewy z dnia 4 listopada 2010 roku.
2012 2352 2012-03-08 Uchwała Uchwała nr XV/80/12 Rady Gminy Pniewy z dnia 23 lutego 2012r. w sprawie zaliczenia dróg o znaczeniu lokalnym do kategorii dróg gminnych.
2012 598 2012-01-25 Uchwała Uchwała nr XIV/76/11 Rady Gminy Pniewy z dnia 15 grudnia 2011r.
2011 6434 2011-11-22 Uchwała Uchwała nr XIII/67/11 Rady Gminy Pniewy z dnia 14 listopada 2011r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości
2011 6433 2011-11-22 Uchwała Uchwała nr XIII/66/11 Rady Gminy Pniewy z dnia 14 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2012 rok
2011 6432 2011-11-22 Uchwała Uchwała nr XIII/65/11 Rady Gminy Pniewy z dnia 14 listopada 2011r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2011 6437 2011-11-22 Uchwała Uchwała nr XIII/69/11 Rady Gminy Pniewy z dnia 14 listopada 2011r. w sprawie opłaty targowej
2011 6436 2011-11-22 Uchwała Uchwała nr XIII/70/11 Rady Gminy Pniewy z dnia 14 listopada 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2011 6435 2011-11-22 Uchwała Uchwała nr XIII/68/11 Rady Gminy Pniewy z dnia 14 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2011 5712 2011-10-12 Uchwała Uchwała nr XII/63/11 Rady Gminy Pniewy z dnia 4 października 2011r. w sprawie odpłatności za pobyt dzieci w Punkcie Przedszkolnym w Publicznej Szkole Podstawowej im. o. Kazimierza Wyszyńskiego w Jeziorze.
2011 2187 2011-05-02 Uchwała Uchwała nr VII/36/11 Rady Gminy Pniewy z dnia 24 marca 2011r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Pniewy.
2011 1533 2011-03-29 Uchwała Uchwała nr V/22/11 Rady Gminy Pniewy z dnia 5 stycznia 2011r. uchwała budżetowa.
2011 1534 2011-03-29 Uchwała Uchwała nr V/24/10 Rady Gminy Pniewy z dnia 5 stycznia 2011r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Pniewy Nr LII /291/10 z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień w tym podatku obowiązujących w 2011 roku.
2011 1535 2011-03-29 Uchwała Uchwała nr V/25/10 Rady Gminy Pniewy z dnia 5 stycznia 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2010 7425 2010-12-28 Uchwała Uchwała nr LI/272/10 Rady Gminy Pniewy z dnia 4 listopada 2010r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych jednostek oświatowych prowadzonych na terenie Gminy Pniewy oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.
2010 7426 2010-12-28 Uchwała Uchwała nr LI/273/10 Rady Gminy Pniewy z dnia 4 listopada 2010r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących ich działalności statutowej.
2010 6492 2010-12-11 Uchwała Uchwała nr LII/291/10 Rady Gminy Pniewy z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień w tym podatku obowiązujących w 2011 roku.
2010 6491 2010-12-11 Uchwała Uchwała nr L/267/10 Rady Gminy Pniewy z dnia 28 września 2010r. w sprawie szczegółowych zasad umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych, mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Pniewy lub jej jednostkom podległym.
2010 6494 2010-12-11 Uchwała Uchwała nr LII/293/10 Rady Gminy Pniewy z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego obowiązującego w 2011r.
2010 6493 2010-12-11 Uchwała Uchwała nr LII/292/10 Rady Gminy Pniewy z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2011 r.
2010 4128 2010-09-24 Uchwała Uchwała nr XLVIII/261/10 Rady Gminy Pniewy z dnia 12 lipca 2010r. w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Opieki nad zabytkami dla Gminy Pniewy, powiat grójecki – województwo mazowieckie”
2010 3207 2010-07-14 Uchwała Uchwała nr XLV/245/10 Rady Gminy Pniewy z dnia 17 marca 2010r. w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody na obszarze Gminy Pniewy
2010 2161 2010-05-29 Uchwała Uchwała nr XLV/244/10 Rady Gminy Pniewy z dnia 17 marca 2010r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Pniewy uchwalonego uchwałą nr XXIX/208/2002 Rady Gminy w Pniewach z dnia 28 czerwca 2002r. na obszarze działek nr ewidencyjny 46 i 29, położonych w sołectwie Osieczek
2010 2160 2010-05-29 Uchwała Uchwała nr XLV/242/10 Rady Gminy Pniewy z dnia 17 marca 2010r. W sprawie zatwierdzenia tekstu jednolitego Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Pniewach
2010 1464 2010-04-29 Uchwała Uchwała nr XLIII/235/10 Rady Gminy Pniewy z dnia 28 stycznia 2010r. w sprawie zmiany Regulaminu określającego niektóre zasady wynagrodzenia za pracę oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, nagród oraz niektóre inne składniki wynagrodzenia, zasady wynagradzania za godziny ponadwymiarowe oraz godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku motywacyjnego
2010 820 2010-03-17 Uchwała Uchwała nr XLII/227/10 Rady Gminy Pniewy z dnia 11 stycznia 2010r. w sprawie rozszerzenia działalności Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Pniewach.
2009 6302 2009-12-15 Uchwała Uchwała nr XL/214/09 Rady Gminy Pniewy z dnia 30 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień w tym podatku obowiązujących w 2010 roku.
2009 6303 2009-12-15 Uchwała Uchwała nr XL/215/09 Rady Gminy Pniewy z dnia 30 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2010 r.
2009 4615 2009-10-03 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/201/2009 Rady Gminy Pniewy z dnia 24 września 2009r. w sprawie przyjęcia „Gminnego programu opieki nad zabytkami dla Gminy Pniewy”
2009 3579 2009-07-29 Uchwała Uchwała nr XXXVI/185/09 Rady Gminy Pniewy z dnia 26 czerwca 2009r. w sprawie: uchwalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Pniewy
2009 3580 2009-07-29 Uchwała Uchwała nr XXXVI/186/09 Rady Gminy Pniewy z dnia 26 czerwca 2009r. w sprawie: uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Pniewy na lata 2009-2013
2009 3385 2009-07-22 Uchwała Uchwała nr XXXIV/172/09 Rady Gminy Pniewy z dnia 17 czerwca 2009r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XLI/262/2006 Rady Gminy w Pniewach z dnia 15 marca 2006 r. w sprawie ustalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Pniewy i uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Pniewy
2009 2995 2009-07-05 Uchwała Uchwała nr XXXIV/174/09 Rady Gminy Pniewy z dnia 25 marca 2009r. w sprawie uchwalenia regulaminu określającego niektóre zasady wynagrodzenia za pracę oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, nagród oraz niektóre inne składniki wynagrodzenia, zasady wynagradzania za godziny ponadwymiarowe oraz godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku motywacyjnego
2009 1074 2009-03-29 Uchwała Uchwała nr XXXI/163/08 Rady Gminy Pniewy z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Pniewy na rok 2009
2009 672 2009-03-09 Uchwała Uchwała nr XXXI/167/08 Rady Gminy Pniewy z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia regulaminu określającego niektóre zasady wynagrodzenia za pracę oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, nagród oraz niektóre inne składniki wynagrodzenia, zasady wynagradzania za godziny ponadwymiarowe oraz godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku motywacyjnego.
2009 88 2009-01-29 Uchwała Uchwała nr XXXI/166/08 Rady Gminy Pniewy z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie: określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za odbieranie odpadów komunalnych oraz opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy.