Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 151

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 7375 2019-06-12 Uchwała Uchwała nr VIII/47/2019 Rady Gminy Pionki z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli pełniących funkcje kierownicze oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych dla niektórych stanowisk nauczycieli.
2019 7374 2019-06-12 Uchwała Uchwała nr VIII/46/2019 Rady Gminy Pionki z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie : ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Pionki oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2019 roku
2019 7373 2019-06-12 Uchwała Uchwała nr VIII/44/2019 Rady Gminy Pionki z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr VII/39/2019 Rady Gminy Pionki z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz określenia Inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2019 7372 2019-06-12 Uchwała Uchwała nr VIII/43/2019 Rady Gminy Pionki z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr VII/38/2019 Rady Gminy Pionki z dnia 17 kwietnia 2019r. w sprawie poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2019 5728 2019-04-26 Uchwała Uchwała nr VII/39/2019 Rady Gminy Pionki z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze Inkasa oraz określenia Inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2019 5727 2019-04-26 Uchwała Uchwała nr VII/38/2019 Rady Gminy Pionki z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2019 4605 2019-04-08 Uchwała Uchwała nr VI/31/2019 Rady Gminy Pionki z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie wprowadzenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Pionki na rok 2019
2019 4604 2019-04-08 Uchwała Uchwała nr VI/30/2019 Rady Gminy Pionki z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Pionki
2019 2822 2019-03-01 Uchwała Uchwała nr V/27/2019 Rady Gminy Pionki z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Pionki.
2019 2482 2019-02-22 Uchwała Uchwała nr III/21/2018 Rady Gminy Pionki z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie Uchwały Budżetowej na rok 2019 Gminy Pionki
2018 13378 2018-12-31 Uchwała Uchwała nr III/18/2018 Rady Gminy Pionki z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków poniesionych za świadczenia z pomocy społecznej na pomoc w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób i rodzin objętych wieloletnim rządowym programem ,,Posiłek w szkole i w domu’’ na lata 2019 – 2023.
2018 13377 2018-12-31 Uchwała Uchwała nr III/17/2018 Rady Gminy Pionki z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia gminnego programu osłonowego w zakresie dożywiania "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019 - 2023.
2018 13376 2018-12-31 Uchwała Uchwała nr III/13/2018 Rady Gminy Pionki z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Pionki.
2018 13249 2018-12-31 Uchwała Uchwała nr III/19/2018 Rady Gminy Pionki z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej przez osoby objęte rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023.
2018 11811 2018-12-04 Uchwała Uchwała nr II/12/2018 Rady Gminy Pionki z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie w sprawie określenia metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty
2018 11810 2018-12-04 Uchwała Uchwała nr II/11/2018 Rady Gminy Pionki z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
2018 11809 2018-12-04 Uchwała Uchwała nr II/10/2018 Rady Gminy Pionki z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2018 10209 2018-10-26 Uchwała Uchwała nr XLVI/252/2018 Rady Gminy Pionki z dnia 19 października 2018 r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody.
2018 8110 2018-08-24 Uchwała Uchwała nr XLIV/239/2018 Rady Gminy Pionki z dnia 21 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych na terenie Gminy Pionki
2018 7075 2018-07-11 Uchwała Uchwała nr XLIII/233/2018 Rady Gminy Pionki z dnia 6 lipca 2018 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług na terenie Gminy Pionki w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2018 7074 2018-07-11 Uchwała Uchwała nr XLIII/232/2018 Rady Gminy Pionki z dnia 6 lipca 2018 r. w sprawie zmiany „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Pionki”
2018 6106 2018-06-12 Uchwała Uchwała nr XLII/227/2018 Rady Gminy Pionki z dnia 11 czerwca 2018 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Oddziale Zewnętrznym w Pionkach Zakładu Karnego w Żytkowicach
2018 5555 2018-05-22 Uchwała Uchwała nr XLI/223/2018 Rady Gminy Pionki z dnia 17 maja 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXVIII/146/17 Rady Gminy Pionki z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania.
2018 4275 2018-04-17 Uchwała Uchwała nr XL/220/2018 Rady Gminy Pionki z dnia 12 kwietnia 2018 r. w sprawie podziału Gminy Pionki na stałe obwody głosowania
2018 3325 2018-04-04 Uchwała Uchwała nr XXXIX/217/2018 Rady Gminy Pionki z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli pełniących funkcje kierownicze oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych dla niektórych stanowisk nauczycieli.
2018 2158 2018-03-01 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/211/2018 Rady Gminy Pionki z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie podziału Gminy Pionki na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby wybieranych radnych w każdym okręgu.
2018 1014 2018-01-31 Uchwała Uchwała nr XXXVII/210/2018 Rady Gminy Pionki z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat.
2018 1013 2018-01-31 Uchwała Uchwała nr XXXVII/209/2018 Rady Gminy Pionki z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia kryteriów na drugim etapie rekrutacji do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Pionki.
2018 1012 2018-01-31 Uchwała Uchwała nr XXXVII/208/2018 Rady Gminy Pionki z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie: ustalenia kryteriów rekrutacji na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Pionki.
2018 966 2018-01-30 Uchwała Uchwała nr XXXVI/195/2017 Rady Gminy Pionki z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie Uchwały Budżetowej na rok 2018 Gminy Pionki
2017 12394 2017-12-22 Uchwała Uchwała nr XXXVI/201/2017 Rady Gminy Pionki z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie ustanowienia herbu, flagi, baneru i pieczęci Gminy Pionki oraz zasad ich stosowania
2017 11427 2017-12-07 Uchwała Uchwała nr XXXV/192/2017 Rady Gminy Pionki z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie określenia metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty
2017 11426 2017-12-07 Uchwała Uchwała nr XXXV/190/2017 Rady Gminy Pionki z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości
2017 11425 2017-12-07 Uchwała Uchwała nr XXXV/189/2017 Rady Gminy Pionki z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków i innych opłat stanowiących dochody budżetu Gminy Pionki instrumentem płatniczym
2017 9699 2017-11-02 Uchwała Uchwała nr XXXIV/185/2017 Rady Gminy Pionki z dnia 26 października 2017 r. w sprawie zmiany „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Pionki”
2017 9698 2017-11-02 Uchwała Uchwała nr XXXIV/184/2017 Rady Gminy Pionki z dnia 26 października 2017 r. w sprawie zwolnień w podatku leśnym
2017 9697 2017-11-02 Uchwała Uchwała nr XXXIV/183/2017 Rady Gminy Pionki z dnia 26 października 2017 r. w sprawie zwolnień w podatku rolnym
2017 9696 2017-11-02 Uchwała Uchwała nr XXXIV/182/2017 Rady Gminy Pionki z dnia 26 października 2017 r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości
2017 9695 2017-11-02 Uchwała Uchwała nr XXXIV/181/2017 Rady Gminy Pionki z dnia 26 października 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
2017 9694 2017-11-02 Uchwała Uchwała nr XXXIV/180/2017 Rady Gminy Pionki z dnia 26 października 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2017 6424 2017-07-28 Uchwała Uchwała nr XXXII/167/2017 Rady Gminy Pionki z dnia 26 lipca 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności o charakterze cywilnoprawnym oraz określenia warunków dopuszczalności pomocy publicznej
2017 5363 2017-06-14 Uchwała Uchwała nr XXXI/163/2017 Rady Gminy Pionki z dnia 9 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały V/23/2015 Rady Gminy Pionki z dnia 30 marca 2015 r w sprawie nadania statutu Gminnej Bibliotece Publicznej im. Ks. Józefa Gackiego w Jedlni
2017 4975 2017-05-25 Uchwała Uchwała nr XXX/155/2017 Rady Gminy Pionki z dnia 19 maja 2017 r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXVIII/139/2017 Rady Gminy Pionki z dnia 28 marca 2017r. w sprawie zmiany Uchwały V/23/2015 Rady Gminy Pionki z dnia 30 marca 2015r. w sprawie nadania statutu Gminnej Bibliotece Publicznej im. Ks. Józefa Gackiego w Jedlni.
2017 4070 2017-04-24 Uchwała Uchwała nr XXIX/152/2017 Rady Gminy Pionki z dnia 11 kwietnia 2017 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych
2017 3258 2017-04-06 Uchwała Uchwała nr XXVIII/148/2017 Rady Gminy Pionki z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/130/05 Rady Gminy w Pionkach z dnia 18 marca 2005r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Pionki.
2017 3257 2017-04-06 Uchwała Uchwała nr XXVIII/146/2017 Rady Gminy Pionki z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania.
2017 3256 2017-04-06 Uchwała Uchwała nr XXVIII/145/2017 Rady Gminy Pionki z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie ustalenia kryteriów na drugim etapie rekrutacji do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Pionki
2017 3255 2017-04-06 Uchwała Uchwała nr XXVIII/144/2017 Rady Gminy Pionki z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Pionki
2017 3254 2017-04-06 Uchwała Uchwała nr XXVIII/142/2017 Rady Gminy Pionki z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
2017 3253 2017-04-06 Uchwała Uchwała nr XXVIII/139/2017 Rady Gminy Pionki z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały V/23/2015 Rady Gminy Pionki z dnia 30 marca 2015 r w sprawie nadania statutu Gminnej Bibliotece Publicznej im. Ks. Józefa Gackiego w Jedlni
2017 1552 2017-02-16 Uchwała Uchwała nr XXVII/134/2017 Rady Gminy Pionki z dnia 3 lutego 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr IV/14/2015 Rady Gminy w Pionkach z dnia 18 lutego 2015r. dotyczącej zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2017 1551 2017-02-16 Uchwała Uchwała nr XXVII/133/2017 Rady Gminy Pionki z dnia 3 lutego 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr IV/13/2015 Rady Gminy w Pionkach z dnia 18 lutego 2015 r.dotyczącej zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz określenia Inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2017 1550 2017-02-16 Uchwała Uchwała nr XXVII/132/2017 Rady Gminy Pionki z dnia 3 lutego 2017 r. w sprawie : zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli pełniących funkcje kierownicze oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiary godzin zajęć dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych dla niektórych stanowisk nauczycieli.
2017 913 2017-01-31 Uchwała Uchwała nr XXVI/122/2016 Rady Gminy Pionki z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie Uchwały Budżetowej na 2017 rok Gminy Pionki
2017 368 2017-01-16 Uchwała Uchwała nr XXVI/126/2016 Rady Gminy Pionki z dnia 19 grudnia 2016r. w sprawie określenia czasu realizacji zajęć bezpłatnego nauczania i wychowania oraz wysokości opłat za korzystanie dzieci w wieku do 5 lat z wychowania przedszkolnego w przedszkolach prowadzonym przez Gminę Pionki
2016 9728 2016-11-15 Uchwała Uchwała nr XXIV/117/2016 Rady Gminy Pionki z dnia 4 listopada 2016r. w sprawie: przyjęcia "Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy Pionki na lata 2016-2020"
2016 9727 2016-11-15 Uchwała Uchwała nr XXIV/112/2016 Rady Gminy Pionki z dnia 4 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2016 8419 2016-09-28 Uchwała Uchwała nr XXIII/110/2016 Rady Gminy Pionki z dnia 26 września 2016r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli logopedów, pedagogów szkolnych, psychologów, doradców zawodowych prowadzących zajęcia związane z kierunkiem kształcenia i zawodu w celu wspomagania ucznia określenia zasad udzielania i rozmiar obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli, którym powierzono stanowisko kierownicze w palcówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Pionki oraz określenia przypadków, w jakich nauczycielowi zatrudnionemu w pełnym wymiarze zajęć można obniżyć obowiązkowy wymiar godzin oraz warunki i tryb tego obniżenia.
2016 7552 2016-08-17 Uchwała Uchwała nr XXII/107/2016 Rady Gminy Pionki z dnia 8 sierpnia 2016r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Pionki.
2016 6367 2016-07-13 Uchwała Uchwała nr XXI/104/2016 Rady Gminy Pionki z dnia 1 lipca 2016r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Pionki oraz warunki i tryb składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej,
2016 6366 2016-07-13 Uchwała Uchwała nr XXI/103/2016 Rady Gminy Pionki z dnia 1 lipca 2016r. w sprawie uchwalenia Regulaminu korzystania z boiska sportowego w Suskowoli należącego do Gminy Pionki oraz odpłatności za jego używanie
2016 5517 2016-06-21 Uchwała Uchwała nr XX/101/2016 Rady Gminy Pionki z dnia 10 czerwca 2016r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2016 4497 2016-05-10 Uchwała Uchwała nr XIX/91/2016 Rady Gminy Pionki z dnia 28 kwietnia 2016r. w sprawie Programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Pionki na lata 2016 – 2021.
2016 1420 2016-02-16 Uchwała Uchwała nr XVI/79/2016 Rady Gminy Pionki z dnia 27 stycznia 2016r. w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji naboru do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych i publicznych gimnazjów, dla których Gmina Pionki jest organem prowadzącym
2015 11594 2015-12-18 Uchwała Uchwała nr XV/75/2015 Rady Gminy Pionki z dnia 18 grudnia 2015r. w sprawie określenia metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty
2015 10990 2015-12-12 Uchwała Uchwała nr XIII/67/2015 Rady Gminy Pionki z dnia 10 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2015 10989 2015-12-12 Uchwała Uchwała nr XIII/66/2015 Rady Gminy Pionki z dnia 10 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
2015 10988 2015-12-12 Uchwała Uchwała nr XIII/65/2015 Rady Gminy Pionki z dnia 10 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2015 7732 2015-09-22 Uchwała Uchwała nr XI/60/2015 Rady Gminy Pionki z dnia 11 września 2015r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania Nr 9 w Oddziale Zewnętrznym w Pionkach Zakładu Karnego w Żytkowicach.
2015 7718 2015-09-22 Uchwała Uchwała nr XI/59/2015 Rady Gminy Pionki z dnia 11 września 2015r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług na terenie Gminy Pionki w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2015 6489 2015-07-23 Uchwała Uchwała nr IX/51/2015 Rady Gminy Pionki z dnia 3 lipca 2015r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania Nr 9 w Oddziale Zewnętrznym w Pionkach Zakładu Karnego w Żytkowicach
2015 5203 2015-06-09 Uchwała Uchwała nr VII/34/2015 Rady Gminy Pionki z dnia 20 maja 2015r. w sprawie określenia czasu realizacji zajęć bezpłatnego nauczania i wychowania oraz wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolu prowadzonym przez Gminę Pionki
2015 5202 2015-06-09 Uchwała Uchwała nr VII/33/2015 Rady Gminy Pionki z dnia 20 maja 2015r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli logopedów, pedagogów szkolnych, określenia zasad udzielania i rozmiar obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli, którym powierzono stanowisko kierownicze w palcówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Pionki oraz określenia przypadków, w jakich nauczycielowi zatrudnionemu w pełnym wymiarze zajęć można obniżyć obowiązkowy wymiar godzin oraz warunki i tryb tego obniżenia.
2015 3750 2015-04-21 Uchwała Uchwała nr V/26/2014 Rady Gminy Pionki z dnia 30 marca 2015r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania Nr 9 w Oddziale Zewnętrznym w Pionkach Zakładu Karnego w Żytkowicach.
2015 3749 2015-04-21 Uchwała Uchwała nr V/23/2015 Rady Gminy Pionki z dnia 30 marca 2015r. w sprawie nadania statutu Gminnej Bibliotece Publicznej im. Ks. Józefa Gackiego w Jedlni.
2015 3748 2015-04-21 Uchwała Uchwała nr V/22/2015 Rady Gminy Pionki z dnia 30 marca 2015r. w sprawie zasad korzystania z obiektów sportowych i placówek oświatowych w Gminie Pionki, sposobu ustalania opłat za ich korzystanie
2015 3747 2015-04-21 Uchwała Uchwała nr V/21/2015 Rady Gminy Pionki z dnia 30 marca 2015r. w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji i liczby punktów za poszczególne kryteria oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia stosowanych w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Pionki
2015 1741 2015-02-27 Uchwała Uchwała nr IV/14/2015 Rady Gminy Pionki z dnia 18 lutego 2015r. w sprawie poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2015 1740 2015-02-27 Uchwała Uchwała nr IV/13/2015 Rady Gminy Pionki z dnia 18 lutego 2015r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz określenia Inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2015 1241 2015-02-12 Uchwała Uchwała nr III/5/2014 Rady Gminy Pionki z dnia 19 grudnia 2014r. w sprawie Uchwały Budżetowej na 2015 rok Gminy Pionki
2014 10514 2014-11-21 Uchwała Uchwała nr XLV/275/2014 Rady Gminy Pionki z dnia 5 listopada 2014r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2014 10513 2014-11-21 Uchwała Uchwała nr XLV/274/2014 Rady Gminy Pionki z dnia 5 listopada 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2015r.
2014 10512 2014-11-21 Uchwała Uchwała nr XLV/273/2014 Rady Gminy Pionki z dnia 5 listopada 2014r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego na 2015 rok
2014 10511 2014-11-21 Uchwała Uchwała nr XLV/272/2014 Rady Gminy Pionki z dnia 5 listopada 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2015 rok
2014 9184 2014-10-03 Uchwała Uchwała nr XLIII/266/2014 Rady Gminy Pionki z dnia 29 września 2014r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Oddziale Zewnętrznym w Pionkach Zakładu Karnego w Żytkowicach.
2014 7020 2014-07-18 Uchwała Uchwała nr XL/256/2014 Rady Gminy Pionki z dnia 11 lipca 2014r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2014 3435 2014-04-03 Uchwała Uchwała nr XXXVI/ 241 /2014 Rady Gminy Pionki z dnia 28 marca 2014r. w sprawie utworzenia obwodu głosowania w Oddziale Zewnętrznym w Pionkach Zakładu Karnego w Żytkowicach.
2014 1538 2014-02-18 Uchwała Uchwała nr XXXV/233/2014 Rady Gminy Pionki z dnia 11 lutego 2014r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych, oraz właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy.
2014 1537 2014-02-18 Uchwała Uchwała nr XXXV/232/2014 Rady Gminy Pionki z dnia 11 lutego 2014r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz na prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części .
2014 1010 2014-01-31 Uchwała Uchwała nr XXXIII/218/2013 Rady Gminy Pionki z dnia 20 grudnia 2013r. UCHWAŁA BUDŻETOWA na rok 2014
2014 1009 2014-01-31 Uchwała Uchwała nr XXXIII/217/2013 Rady Gminy Pionki z dnia 20 grudnia 2013r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pionki na lata 2014-2020
2014 434 2014-01-17 Uchwała Uchwała nr XXXIV/228/2014 Rady Gminy Pionki z dnia 10 stycznia 2014r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
2014 433 2014-01-17 Uchwała Uchwała nr XXXIV/226/2014 Rady Gminy Pionki z dnia 10 stycznia 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXI/148/2012 Rady Gminy w Pionkach z dnia 14 listopada 2012 r. w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2014 432 2014-01-17 Uchwała Uchwała nr XXXIV/225/2014 Rady Gminy Pionki z dnia 10 stycznia 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania dla osób objętych programem wieloletnim „Pomoc państwa w zakresie dożywiania 2014-2020” w formie rzeczowej.
2014 431 2014-01-17 Uchwała Uchwała nr XXXIV/224/2014 Rady Gminy Pionki z dnia 10 stycznia 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania dla osób objętych programem wieloletnim „Pomoc państwa w zakresie dożywiania 2014-2020” w formie pieniężnej.
2014 430 2014-01-17 Uchwała Uchwała nr XXXIII/221/2013 Rady Gminy Pionki z dnia 20 grudnia 2013r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Pionki
2013 12910 2013-12-09 Uchwała Uchwała nr XXXII/214/2013 Rady Gminy Pionki z dnia 2 grudnia 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIX/190/2013 Rady Gminy Pionki z dnia 10 lipca 2013 r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz określenia Inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2013 12909 2013-12-09 Uchwała Uchwała nr XXXII/213/2013 Rady Gminy Pionki z dnia 2 grudnia 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr V/56/2011 Rady Gminy w Pionkach z dnia 24 lutego 2011r dotyczącej zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2013 12013 2013-11-18 Uchwała Uchwała nr XXXI/210/2013 Rady Gminy Pionki z dnia 8 listopada 2013r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegajacy sie o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Pionki.
2013 12012 2013-11-18 Uchwała Uchwała nr XXXI/206/2013 Rady Gminy Pionki z dnia 8 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2014 rok
2013 12011 2013-11-18 Uchwała Uchwała nr XXXI/205/2013 Rady Gminy Pionki z dnia 8 listopada 2013r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego na 2014 rok
2013 12010 2013-11-18 Uchwała Uchwała nr XXXI/204/2013 Rady Gminy Pionki z dnia 8 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2014r.
2013 8372 2013-07-23 Uchwała Uchwała nr XXIX\192\2013 Rady Gminy Pionki z dnia 10 lipca 2013r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Pionki
2013 8371 2013-07-23 Uchwała Uchwała nr XXIX/191/2013 Rady Gminy Pionki z dnia 10 lipca 2013r. w sprawie regulaminiu udzielania pomocy materialnej dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Pionki
2013 8370 2013-07-23 Uchwała Uchwała nr XXIX/190/2013 Rady Gminy Pionki z dnia 10 lipca 2013r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz określenia Inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2013 8369 2013-07-23 Uchwała Uchwała nr XXIX/189/2013 Rady Gminy Pionki z dnia 10 lipca 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXI/148/2012 Rady Gminy w Pionkach z dnia 14 listopada 2012 r. w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2013 5757 2013-05-24 Uchwała Uchwała nr XXVII/178/2013 Rady Gminy Pionki z dnia 29 kwietnia 2013r. w sprawie zmiany "Uchwały nr XXIII/157/2012 Rady Gminy Pionki z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów".
2013 5756 2013-05-24 Uchwała Uchwała nr XXVII/177/2013 Rady Gminy Pionki z dnia 29 kwietnia 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr V/56/2011 Rady Gminy w Pionkach z dnia 24 lutego 2011r dotyczącej zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2013 2021 2013-02-18 Uchwała Uchwała nr XXIV/164/2013 Rady Gminy Pionki z dnia 30 stycznia 2013r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24kwietnia 2003 r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w działaniach dotyczących ich działalności statutowej.
2013 1927 2013-02-14 Uchwała Uchwała nr XXIV/167/2013 Rady Gminy Pionki z dnia 30 stycznia 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr V/56/2011 Rady Gminy w Pionkach z dnia 24 lutego 2011r dotyczącej zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2013 562 2013-01-16 Uchwała Uchwała nr XXIII/158/2012 Rady Gminy Pionki z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2013 561 2013-01-16 Uchwała Uchwała nr XXIII/157/2012 Rady Gminy Pionki z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
2013 560 2013-01-16 Uchwała Uchwała nr XXIII/156/2012 Rady Gminy Pionki z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystosci i porządku na terenie Gminy Pionki
2012 10208 2012-12-27 Uchwała Uchwała nr XXII/151/2012 Rady Gminy Pionki z dnia 14 grudnia 2012r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2012 8254 2012-11-29 Uchwała Uchwała nr XXI/149/2012 Rady Gminy Pionki z dnia 14 listopada 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIX/135/2005r Rady Gminy Pionki z dnia 18 marca 2005r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Pionki
2012 8252 2012-11-29 Uchwała Uchwała nr XXI/146/2012 Rady Gminy Pionki z dnia 14 listopada 2012r. w sprawie podziału Gminy Pionki na stałe obwody głosowania.
2012 8250 2012-11-29 Uchwała Uchwała nr XXI/142/2012 Rady Gminy Pionki z dnia 14 listopada 2012r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego na 2013 rok
2012 8249 2012-11-29 Uchwała Uchwała nr XXI/139.2012 Rady Gminy Pionki z dnia 14 listopada 2012r. w sprawie : określenia obwodu Publicznego Zespołu Szkół w Suskowoli
2012 8248 2012-11-29 Uchwała Uchwała nr XXI/138/2012 Rady Gminy Pionki z dnia 14 listopada 2012r. w sprawie : określenia obwodu Publicznej Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Laskach
2012 6020 2012-08-23 Uchwała Uchwała nr XIX/133/2012 Rady Gminy Pionki z dnia 14 sierpnia 2012r. w sprawie podziału Gminy Pionki na okręgi wyborcze
2012 4558 2012-06-05 Uchwała Uchwała nr XVII/115/2012 Rady Gminy Pionki z dnia 9 maja 2012r. w sprawie przyjęcia "Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy Pionki na lata 2012-2015"
2012 3421 2012-04-17 Uchwała Uchwała nr XVI/112/2012 Rady Gminy Pionki z dnia 28 marca 2012r. w sprawie wysokości stawek za zajęcie pasa drogowego
2012 3420 2012-04-17 Uchwała Uchwała nr XVI/111/2012 Rady Gminy Pionki z dnia 28 marca 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/130/05 Rady Gminy w Pionkach z dnia 18 marca 2005 roku w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Pionki
2012 1873 2012-02-27 Uchwała Uchwała nr XXXII/143/2009 Rady Gminy Pionki z dnia 20 stycznia 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2009
2012 170 2012-01-14 Uchwała Uchwała nr XXX/138/2008 Rady Gminy Pionki z dnia 31 grudnia 2008r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2008
2011 6233 2011-11-14 Uchwała Uchwała nr XXXI/142/2008 Rady Gminy Pionki z dnia 30 grudnia 2008r.
2011 943 2011-03-05 Uchwała Uchwała nr V/55/2011 Rady Gminy Pionki z dnia 24 lutego 2011r. w sprawie warunków funkcjonowania oraz trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Pionkach
2010 5274 2010-11-17 Uchwała Uchwała nr LIII/247/2010 Rady Gminy Pionki z dnia 3 listopada 2010r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLVII/219/2010 z dnia 26 kwietnia 2010r. dot.utworzenia obwodu głosowania Nr 9 w Oddziale Zewnętrznym w Pionkach Zakładu Karnego w Żytkowicach.
2010 4401 2010-10-06 Uchwała Uchwała nr XXIX/135/2008 Rady Gminy Pionki z dnia 2 grudnia 2008r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2008
2010 3744 2010-08-21 Uchwała Uchwała nr XLIX/229/2010 Rady Gminy Pionki z dnia 25 czerwca 2010r. w sprawie wprowadzenia programu zapobiegania bezdomności zwierząt domowych na terenie gminy Pionki
2010 3743 2010-08-21 Uchwała Uchwała nr XLIX/228/2010 Rady Gminy Pionki z dnia 25 czerwca 2010r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Pionki
2010 3745 2010-08-21 Uchwała Uchwała nr XLIX/231/2010 Rady Gminy Pionki z dnia 25 czerwca 2010r. w sprawie uchylenia uchwały nr XLVIII/227/2010 Rady Gminy Pionki z dnia 9 czerwca 2010r.w sprawie określenia obwodu Publicznego Zespołu Szkół w Suskowoli
2010 3394 2010-07-24 Uchwała Uchwała nr XLVIII/227/2010 Rady Gminy Pionki z dnia 9 czerwca 2010r. w sprawie określenia obwodu Publicznego Zespołu Szkół w Suskowoli
2010 2212 2010-05-31 Uchwała Uchwała nr XLVII/219/2010 Rady Gminy Pionki z dnia 26 kwietnia 2010r. w sprawie utworzenia obwodu głosowania Nr 9 w Oddziale Zewnętrzym w Pionkach Zakładu Karnego w Żytkowicach.
2010 2213 2010-05-31 Uchwała Uchwała nr XLVII/220/2010 Rady Gminy Pionki z dnia 26 kwietnia 2010r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLI/188/2009 Rady Gminy w Pionkach z dnia 24 listopada 2009r dotyczącej zarządzania poboru podatków w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2010 1338 2010-04-24 Uchwała Uchwała nr XLVI/213/2010 Rady Gminy Pionki z dnia 25 marca 2010r. w sprawie uchwalenia Regulaminu określajacego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokości i warunków wypłacania nagrod i innych świadczeń wynkajacych ze stosunku pracy nauczycieli w szkołach prowadzonych przez Gminę Pionki
2010 1065 2010-04-06 Uchwała Uchwała nr XXVIII/128/2008 Rady Gminy Pionki z dnia 24 listopada 2008r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2008
2010 1066 2010-04-06 Uchwała Uchwała nr XXVIII/129/2008 Rady Gminy Pionki z dnia 24 listopada 2008r. w sprawie wyrażenia zgody oddania w użyczenie nieruchomości gminy
2010 241 2010-01-20 Uchwała Uchwała nr XLII/192/2009 Rady Gminy Pionki z dnia 16 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Pionki na 2010 rok
2009 6814 2009-12-18 Uchwała Uchwała nr XXVII/125/2008 Rady Gminy Pionki z dnia 12 listopada 2008r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2008
2009 5450 2009-12-02 Uchwała Uchwała nr XXVI/121/2008 Rady Gminy Pionki z dnia 23 września 2008r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2008
2009 5342 2009-11-27 Uchwała Uchwała nr XLI/184/2009 Rady Gminy Pionki z dnia 24 listopada 2009r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/76/2007 Rady Gminy Pionki z dnia 28 listopada 2007 r w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Pionki.
2009 5143 2009-11-17 Uchwała Uchwała nr XL/181/2009 Rady Gminy Pionki z dnia 27 października 2009r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXV/155/05 Rady Gminy w Pionkach z dnia 5 sierpnia 2005 r w sprawie utworzenia mieszkaniowego zasobu gminy na lata 2005-2010r.
2009 4449 2009-09-21 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/175/2009 Rady Gminy Pionki z dnia 28 sierpnia 2009r. w sprawie zaciągnięcia kredytu bankowego długoterminowego
2009 3919 2009-08-11 Uchwała Uchwała nr XXXVII/172/2009 Rady Gminy Pionki z dnia 15 lipca 2009r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
2009 3920 2009-08-11 Uchwała Uchwała nr XXXVII/173/2009 Rady Gminy Pionki z dnia 15 lipca 2009r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXV/155/05 Rady Gminy w Pionkach z dnia 5 sierpnia 2005 w sprawie utworzenia mieszkaniowego zasobu gminy na lata 2005 - 2010
2009 3612 2009-07-30 Uchwała Uchwała nr XXXVI/170/2009 Rady Gminy Pionki z dnia 23 czerwca 2009r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
2009 1970 2009-05-19 Uchwała Uchwała nr XXXIII/148/2009 Rady Gminy Pionki z dnia 26 marca 2009r. w sprawie uchwalenia Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokości i warunków wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli w szkołach prowadzonych przez Gminę Pionki
2009 1971 2009-05-19 Uchwała Uchwała nr XXXIII/157/2009 Rady Gminy Pionki z dnia 26 marca 2009r. w sprawie utworzenia obwodu głosowania Nr 9 w Oddziale Zewnętrznym w Pionkach Zakładu Karnego w Żytkowicach
2009 1182 2009-04-08 Uchwała Uchwała nr XXX/137/2008 Rady Gminy Pionki z dnia 17 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Pionki na rok 2009
2009 313 2009-02-07 Uchwała Uchwała nr XXXI/141/2008 Rady Gminy Pionki z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie utworzenia i nadania statutu samorządowej instytucji kultury Gminnego Centrum Kultury i Rekreacji "Osowie" w Janusznie.